ПРАВИЛНИК за работа на Националния съвет за защита на потребителите
(редакция от 10.02.2006 г.)
 
 
 
 

Издаден от министъра на икономиката и енергетиката, обн., ДВ, бр. 13 от 10.02.2006 г., в сила от 10.06.2006 г.

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Чл. 1. С този правилник се урежда организацията на работа на Националния съвет за защита на потребителите.

 
 
 
 

Чл. 2. (1) Националният съвет за защита на потребителите е консултативен орган към министъра на икономиката и енергетиката.

(2) Националният съвет за защита на потребителите има за цел съвместното обсъждане на позиции и приемане на становища между представители на колективните интереси на потребителите и на администрацията за защита на потребителите. Националният съвет за защита на потребителите:

1. консултира министъра на икономиката и енергетиката за провеждане на ефективна потребителска политика;

2. изготвя програми за провеждане на потребителска политика;

3. прави предложения чрез министъра на икономиката и енергетиката за изменения и допълнения в правното регулиране на защитата на потребителите;

4. прави предложения до съответните държавни органи във връзка с ефективното прилагане на законодателството, свързано със защита на потребителите;

5. дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на потребителите;

6. насърчава сключването на споразумения между сдружения на потребителите и сдружения на търговците;

7. обсъжда други въпроси, свързани със защитата на потребителите.

 
 
 
 

Раздел II
Структура и организация на работа

 
 
 
 

Чл. 3. (1) Националният съвет за защита на потребителите се състои от председател, заместник-председател и 12 членове. Членове на съвета са по един представител на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Министерството на финансите и на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и шестима представители на представителните сдружения на потребителите. Поименният състав на Националния съвет за защита на потребителите се определя от министъра на икономиката и енергетиката със заповед по предложения на ръководителите на съответните ведомства и на представители на представителните сдруженията на потребителите.

(2) Представителите на представителните сдружения на потребителите по ал. 1 се определят въз основа на мотивирано предложение до министъра на икономиката и енергетиката, подписано най-малко от две трети от сдруженията по чл. 170 от Закона за защита на потребителите.

(3) Министърът на икономиката и енергетиката е председател на Националния съвет за защита на потребителите.

(4) Председателят на Комисията за защита на потребителите участва в работата на Националния съвет за защита на потребителите.

(5) Министърът на икономиката и енергетиката назначава за секретар на Националния съвет за защита на потребителите служител на министерството. Секретарят не е член на съвета.

(6) За участие в заседанията на Националния съвет за защита на потребителите не се получава възнаграждение.

 
 
 
 

Чл. 4. (1) Националният съвет за защита на потребителите провежда заседания най-малко един път на четири месеца.

(2) При необходимост Националният съвет за защита на потребителите се свиква на извънредни заседания.

 
 
 
 

Чл. 5. (1) Председателят на Националния съвет за защита на потребителите:

1. представлява Националния съвет за защита на потребителите;

2. свиква заседанията на Националния съвет за защита на потребителите;

3. ръководи заседанията на съвета и цялостната му работа.

(2) В отсъствие на председателя неговите функции на заседанията се изпълняват от заместник-председателя.

(3) Председателят на Националния съвет за защита на потребителите може да упълномощава заместник-председателя и/или член на Националния съвет за защита на потребителите с отделни свои права за определен срок.

 
 
 
 

Чл. 6. (1) Секретарят на Националния съвет за защита на потребителите:

1. организира подготовката на заседанията на Националния съвет за защита на потребителите;

2. писмено уведомява всички членове на Националния съвет за защита на потребителите за предстоящите заседания и предложения, включени в дневния ред, в срока по чл. 7, ал. 2 ;

3. води протокол от заседанията, който се подписва от председателя;

4. писмено уведомява членовете на съвета за деня, часа и дневния ред на провеждане на извънредното заседание;

5. съхранява протоколите и придружаващите ги материали от заседанията.

(2) Секретарят може да предлага на съвета обсъждането на точки, които не са включени в дневния ред.

(3) При отсъствие на секретаря той може да бъде заместван от член на съвета, определен с решение на председателя на съвета.

 
 
 
 

Чл. 7. (1) Националният съвет за защита на потребителите се свиква по предложение на председателя или по искане на повече от половината от членовете му.

(2) Председателят на съвета определя дневния ред за всяко заседание на съвета, който се изпраща на неговите членове най-малко 5 работни дни преди заседанието.

(3) Всеки член на съвета може да прави предложение за включване на въпроси в дневния ред. Предложенията за включване на други точки се правят чрез секретаря най-малко 3 работни дни преди заседанието. Материалите за тях се представят заедно с предложението.

(4) По изключение на заседанията на съвета могат да се разглеждат въпроси, които не са включени в дневния ред, за които членовете на съвета не са уведомени по реда на ал. 2 и 3, но по своя характер не търпят отлагане.

 
 
 
 

Чл. 8. Министърът на икономиката и енергетиката осигурява публикуване на становищата, приети от Националния съвет за защита на потребителите, на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

 
 
 
 

Чл. 9. Заседанията на Националния съвет за защита на потребителите са редовни, ако на тях присъстват най-малко 2/3 от неговите членове.

 
 
 
 

Чл. 10. (1) В работата на Националния съвет за защита на потребителите могат да участват и представители на други министерства и ведомства, които имат отношение към защитата на потребителите. Председателят на Националния съвет за защита на потребителите може да покани по своя инициатива или по искане на по-голямата част от членовете на съвета и други лица като независими експерти, водещи специалисти в областта на потребителската защита, чието присъствие е необходимо за провеждане на заседанията.

(2) На заседанията могат да бъдат канени и представители на сдружения на търговците и производителите и на други организации, имащи отношение към включените в дневния ред на заседанието въпроси.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 се уведомяват по реда за уведомяване на членовете на Националния съвет за защита на потребителите.

(4) По решение на Националния съвет за защита на потребителите могат да се сформират работни групи и експертни комисии за решаване на конкретни въпроси, отнасящи се до защита на потребителите.

 
 
 
 

Чл. 11. (1) Националният съвет за защита на потребителите взема становища и приема препоръки с обикновено мнозинство от своите членове.

(2) Гласуването е поименно.

 
 
 
 

Чл. 12. Националният съвет за защита на потребителите се ръководи от председателя, а в негово отсъствие - от заместник-председателя или друг член на съвета, посочен от председателя.

 
 
 
 

Чл. 13. Членовете на Националния съвет за защита на потребителите участват в заседанията лично.

 
 
 
 

Чл. 14. Националният съвет за защита на потребителите се конституира не по-късно от 4 месеца от влизането на правилника в сила.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 174, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

 
 
 
 

§ 2. Отменя се Правилникът за работа на Националния съвет за защита на потребителите (ДВ, бр. 56 от 1999 г.).

 
 
 
 

§ 3. Правилникът влиза в сила от 10 юни 2006 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 168 на Министерския съвет от 23 юли 2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите

(ДВ, бр. 62 от 2007 г., в сила от 19.07.2007 г.)

........................................................................

§ 6. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и горите" и "министъра на земеделието и горите" се заменят съответно с "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието".

2. Думите "Министерството на земеделието и горите" и "Министерство на земеделието и горите" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието".

3. Думите "Националното управление по горите" и "Национално управление по горите" се заменят съответно с "Държавната агенция по горите" и "Държавна агенция по горите".

4. Думите "ръководителят на Националното управление по горите" и "началникът на Националното управление по горите" и думите "ръководителя на Националното управление по горите" и "началника на Националното управление по горите" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция по горите" и "председателя на Държавната агенция по горите".

§ 7. Министърът на финансите да извърши необходимите корекции по бюджетите на Министерството на земеделието и продоволствието и на Министерския съвет.

§ 8. Постановлението се приема на основание на Решение на Народното събрание от 18 юли 2007 г. за промяна в структурата на Министерския съвет и чл. 47, ал. 1 от Закона за администрацията .

§ 9. Постановлението влиза в сила от 19 юли 2007 г.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 194 на Министерския съвет от 5 август 2008 г. за изменение на

Тарифата за таксите, които се събират от

Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните

(ДВ, бр. 71 от 2008 г.)

§ 5. В нормативните актове на Министерския съвет:

1. Думите "министърът на земеделието и продоволствието" и "министъра на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "министърът на земеделието и храните" и "министъра на земеделието и храните".

2. Думите "Министерството на земеделието и продоволствието" и "Министерство на земеделието и продоволствието" се заменят съответно с "Министерството на земеделието и храните" и "Министерство на земеделието и храните".