УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Приет с ПМС № 278 от 09.12.2013 г. Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят структурата, дейността, организацията на работа, функциите и числеността на персонала на Агенцията за ядрено регулиране, наричана по-нататък "агенцията", и на нейните административни звена.

Чл. 2. (1) Агенцията е администрация, която подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия и осигурява технически дейността му.

(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

 

Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АГЕНЦИЯТА

Чл. 3. (1) Председателят на агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия.

(2) Председателят ръководи агенцията и я представлява пред трети лица.

(3) Председателят на агенцията се определя с решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя за срок 5 години и може да бъде назначен за още един мандат.

(4) Председателят на агенцията е първостепенен разпоредител с бюджет.

(5) Председателят на агенцията управлява предоставеното на агенцията имущество - държавна собственост.

Чл. 4. Председателят на агенцията:

1. в областта на държавното регулиране и контрола при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво:

а) организира подготовката и извършването на необходимите действия по издаване на лицензиите и разрешенията, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);

б) издава, изменя, допълва, подновява, прекратява и отнема лицензии и разрешения за безопасно осъществяване на дейностите по ЗБИЯЕ и изисква информацията, необходима за установяване изпълнението на условията на издадените лицензии и разрешения и спазването на изискванията за ядрена безопасност, радиационна защита и физическа защита;

в) осъществява контрол по спазване на изискванията и нормите за безопасно използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво и на условията на издадените лицензии и разрешения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност при въвеждане в експлоатация, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

г) издава и отнема удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и за правоспособност на квалифицирани експерти по радиационна защита;

д) налага принудителните административни мерки и административните наказания в случаите, предвидени в ЗБИЯЕ;

е) възлага извършването на експертизи, проучвания и изследвания, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

ж) осъществява взаимодействие с органите на изпълнителната власт, в чиято компетентност са предоставени регулаторни и контролни функции в областта на използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и предлага на Министерския съвет мерки за координиране на тези дейности;

з) създава със заповед наблюдавани зони около ядрени съоръжения и други обекти с източници на йонизиращи лъчения;

2. в областта на прилагане на гаранциите във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) и допълнителния протокол към него, както и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Договора за Евратом):

а) проверява спазването на задълженията на Република България, за да не се допусне отклоняване на ядрен материал за производство на ядрено оръжие;

б) в случаите, когато това е предвидено в Договора за Евратом, със споразумението и с допълнителния протокол към него, събира и предоставя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и на Европейската комисия (ЕК) необходимата информация, включително чрез извършване на проверки;

в) осигурява провеждането на инспекции на територията на Република България от инспекторите на МААЕ и инспекторите на ЕК, включително осигуряването на достъп до проверяваните обекти за изпълнение на целите на инспекциите;

г) осъществява взаимодействие с компетентния орган по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба във връзка с обмена на информацията, отнасяща се до споразумението и допълнителния протокол към него;

3. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво;

4. осигурява представителството на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и към други международни организации;

5. осигурява представителството на агенцията в рамките на компетенциите си по ЗБИЯЕ в съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности и в работните групи по европейските въпроси на национално ниво и в рамките на правомощията си поЗБИЯЕ предоставя на компетентните институции информацията, предвидена с Договора за Евратом;

6. е пълномощен представител на Република България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия (ОИЯИ - Дубна);

7. е член на управителния съвет на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и чрез определен от него представител участва в управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" към министъра на икономиката и енергетиката;

8. предоставя на граждани, юридически лица и държавни органи обективна информация относно състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита; информацията се оповестява публично в съответствие с националното законодателство и международните задължения;

9. внася ежегодно в Министерския съвет доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита при използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво, както и за дейността на агенцията;

10. организира и координира подготовката и внася в Министерския съвет доклади в изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и по Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;

11. изпълнява функциите на централен орган и пункт за връзка за уведомяване при авария и оказване на помощ съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария иКонвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка;

12. изпълнява функциите на централен орган, пункт за връзка и координатор по изпълнение на задълженията по Конвенцията за физическа защита на ядрения материал;

13. разработва и предлага за приемане от Министерския съвет наредби по прилагането наЗБИЯЕ и предлага изменение и допълнение в тях, когато това е необходимо за усъвършенстване на нормативните изисквания при отчитане на експлоатационния опит, изводите, направени от анализите на безопасността и развитието на технологиите;

14. определя със заповед състава на Консултативния съвет по въпросите на ядрената безопасност и на Консултативния съвет по въпросите на радиационната защита и ръководи заседанията им; председателят може да определи друго лице, което да ръководи заседанията на консултативните съвети;

15. изпълнява функциите на компетентен орган и пункт за връзка по системата на Европейския съюз за ранен обмен на информация в случай на радиационна опасност;

16. награждава служителите в агенцията по установения от закона ред;

17. упражнява и други предоставени му от закона правомощия.

Чл. 5. (1) При осъществяване на своите правомощия председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се определят с решение на Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията и се назначават от министър-председателя.

(2) Правомощията на председателя на агенцията в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на председателя на агенцията за всеки конкретен случай.

(3) Извън случаите по ал. 2 председателят на агенцията може да делегира със заповед част от своите правомощия по чл. 4 на заместник-председателите.

(4) Председателят на агенцията разрешава отпуските на заместник-председателите на агенцията и ги командирова в страната, а в чужбина - ако е упълномощен за това от министър-председателя.

Чл. 6. Председателят на агенцията е орган по назначаването и работодател на служителите в агенцията.

Чл. 7. Председателят на агенцията със заповед утвърждава вътрешни правила, методики и указания, свързани с дейността на агенцията, в т. ч. за организацията на работната заплата. Със заповед на председателя могат да се уреждат и други въпроси, свързани с организацията на работа на администрацията на агенцията.

Чл. 8. (1) Консултативните съвети по чл. 9 ЗБИЯЕ подпомагат дейността на председателя, като по негово искане дават становища по въпроси на ядрената безопасност и радиационната защита.

(2) Дейността на консултативните съвети се финансира от бюджета на агенцията.

 

Глава трета.
СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 9. Администрацията на агенцията подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите правомощия, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.

Чл. 10. (1) Администрацията на агенцията е организирана в една главна дирекция и четири дирекции, разпределени в обща и специализирана администрация и звено за вътрешен одит.

(2) Със заповед на председателя на агенцията се създават, преобразуват и закриват отдели и сектори в рамките на дирекциите по ал. 1, с която се определя и разпределението на функциите на тези звена.

Чл. 11. (1) Общата численост на персонала на агенцията е 114 щатни бройки, включително председател и двама заместник-председатели.

(2) Разпределението на персонала в отделните организационни структури и административни звена се определя с приложението.

Раздел II. Главен секретар

Чл. 12. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на администрацията на агенцията в изпълнение на законните разпореждания на председателя и се отчита за своята дейност пред него.

(2) Главният секретар:

1. ръководи, координира и контролира функционирането на администрацията за точното спазване на нормативните актове;

2. осигурява необходимите условия за нормална и ефективна работа на административните звена на агенцията на организационно и техническо равнище;

3. осигурява цялостната организация по провеждане на оценяване изпълнението на служителите в администрацията на агенцията, повишаване в държавна служба и обучението на персонала;

4. организира и контролира работата с документите и другите носители на информация и съхраняването им, както и опазването на служебната и държавната тайна;

5. организира ползването на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на агенцията;

6. организира изготвянето на проект на бюджет на агенцията;

7. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя на председателя;

8. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на агенцията;

9. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на агенцията;

10. осъществява общата координация на администрацията на агенцията с администрациите на другите органи на изпълнителната власт;

11. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите наглава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

12. изпълнява и други функции, произтичащи от нормативен акт, или задачи, възложени му от председателя на агенцията.

(3) При отсъствие на главния секретар неговите функции за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от председателя на агенцията директор на дирекция.

Раздел III. Служител по сигурността на информацията и финансов контрольор

Чл. 13. (1) Служителят по сигурността на информацията и финансовият контрольор се назначават от председателя на агенцията и са му пряко подчинени.

(2) Служителят по сигурността на информацията се назначава по реда на Закона за защита на класифицираната информация и изпълнява задачите, произтичащи от закона и от нормативните актове по прилагането му.

(3) Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(4) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на агенцията.

(5) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.

Раздел IV. Звено за вътрешен одит

Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит подпомага председателя на агенцията при изграждането и функционирането на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол в агенцията и е на негово пряко подчинение. При осъществяване на дейността по вътрешен одит звеното:

1. планира, извършва и докладва своята дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. дава на председателя на агенцията независима и обективна оценка за състоянието на финансовото управление и контрол на всички одитирани структури, програми, дейности и процеси в агенцията, в т.ч. спазването на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

3. консултира ръководството на агенцията по негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това.

(2) Ръководителят на звеното по ал. 1 изготвя и представя на председателя на агенцията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Раздел V. Обща администрация

Чл. 15. Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване".

Чл. 16. Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване":

1. участва в подготовката или самостоятелно изготвя становища по проекти на нормативни актове, изпратени за съгласуване, включително по проекти на международни договори и позиции по проекти на актове на институциите на Европейския съюз;

2. участва в разработването на план за развитие на нормативната уредба по ядрена безопасност, радиационна защита, физическа защита, аварийно планиране и готовност;

3. участва в подготовката или самостоятелно изготвя проекти на нормативни актове, включително актове, с които се осигурява изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, други международни организации и международни договори, по които Република България е страна;

4. следи и анализира международните договори и документите на Европейския съюз и прави съвместно с дирекциите от специализираната администрация съответни предложения за промени в нормативните документи;

5. при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности и други международни организации;

6. подготвя и провежда процедури по Закона за обществените поръчки, дава становища по законосъобразността на договори, проекти на индивидуални административни актове и прави предложения за решаване на въпроси от юридически характер;

7. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и предлага възлагане на процесуално представителство на агенцията;

8. организира и осъществява деловодната и архивната дейност, като получава, обработва, регистрира и предава кореспонденцията по предназначение, обработва и изпраща изходящата кореспонденция;

9. организира финансово-счетоводното обслужване, завеждането и отчитането на материалните активи, снабдява с материали и консумативи служителите в агенцията, организира ремонта и поддръжката на материалната база;

10. съставя проектобюджета на агенцията и отчита изпълнението му;

11. осигурява транспортното обслужване на служителите в агенцията;

12. осигурява стопанисването на недвижими имоти и движими вещи, предоставени на агенцията, и съхранява документите за тях;

13. осъществява дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси на агенцията;

14. създава организацията по охрана на труда и осъществява контрол по спазването на правилата за охрана на труда;

15. създава организацията по отбранително-мобилизационната подготовка;

16. подпомага технически дейността на консултативните съвети към председателя на агенцията.

Раздел VI. Специализирана администрация

Чл. 17. (1) Специализираната администрация на агенцията е организирана във:

1. Главна дирекция "Ядрена безопасност";

2. дирекция "Анализи и оценки на безопасността";

3. дирекция "Радиационна защита";

4. дирекция "Международно сътрудничество".

(2) Дирекциите по ал. 1 подпомагат и осигуряват осъществяването на правомощията на председателя на агенцията по ЗБИЯЕ.

(3) В състава на Главна дирекция "Ядрена безопасност" се включва териториалното звено в Козлодуй, което има статут на отдел и осъществява контрол на ядрената безопасност и радиационната защита на съоръженията на площадката на АЕЦ "Козлодуй" в рамките на предоставената му от председателя на агенцията компетентност по реда на правилника. Териториалното звено ползва длъжностите, установени с Класификатора на длъжностите в администрацията, при спазване на изискванията, залегнали в него.

Чл. 18. (1) Главна дирекция "Ядрена безопасност" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, ядрен материал, на дейностите по аварийно планиране и реагиране при ядрена или радиационна авария, както и по отношение на квалификацията и правоспособността на персонала в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения.

(2) Главна дирекция "Ядрена безопасност":

1. планира и провежда инспекции за оценка на ядрената безопасност на атомни централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ, както и на физическата защита на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни източници;

2. анализира събития в ядрени съоръжения, включително откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита, експлоатационни данни и показатели и събития в обекти с източници на йонизиращи лъчения;

3. участва в извършването на оценка на представените от заявителя документи, предлага изискването на допълнителна информация за установяване спазването на изискванията за ядрена безопасност и физическа защита;

4. подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на отработено гориво;

5. подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, допълването, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;

6. подготвя издаването, мотивите за отказ, прекратяването и отнемането на удостоверения за правоспособност;

7. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на ядрената безопасност, радиационната защита и физическата защита;

8. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;

9. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при авария и трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

10. подготвя проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с управление на дейностите, изпълнявани от дирекцията;

11. води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности в ядрени съоръжения и лицензии за специализирано обучение, както и на издадените удостоверения за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения;

12. участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

13. проверява спазването на задълженията, поети в съответствие с ДНЯО;

14. подготвя необходимата информация във връзка с прилагането на гаранциите по ДНЯО и подпомага инспекторите на МААЕ и ЕК при осъществяване на контролната им дейност;

15. самостоятелно и съвместно с другите компетентни органи осъществява контрол на физическата защита на ядрения материал, ядрените съоръжения и радиоактивните вещества;

16. контролира спазването на условията на издадените лицензии и разрешения за дейности с ядрени централи, изследователски реактори и съоръжения за управление на ОЯГ;

17. проверява техническото състояние и изпълнението на графиците за периодични изпитвания и техническо обслужване на конструкции, системи и компоненти, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;

18. проверява състоянието на радиационната обстановка в помещенията и на площадката на ядрена централа, в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната зона;

19. контролира провеждането на експлоатационния безразрушителен контрол на метала на тръбопроводите и оборудването, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;

20. контролира изпълнението на ремонтните дейности, които имат отношение към ядрената безопасност и радиационната защита;

21. осъществява контрол за техническата безопасност на съоръженията с повишена опасност на територията на ядрени централи;

22. изпълнява задачите на пункт за връзка, отговарящ за физическата защита на ядрения материал;

23. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

24. участва в подготовката на материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения" и на фонд "Радиоактивни отпадъци";

25. организира дейността на квалификационната изпитна комисия на агенцията;

26. води отчет на случаите за установен нелегален трафик на ядрени материали и радиоактивни вещества и подготвя данни за информационните системи на МААЕ за тях;

27. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;

28. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз;

29. подготвя документите, свързани с изпълнението на задълженията по прилагане на гаранциите, произтичащи от Договора за Евратом, по повод провеждането на инспекции на територията на Република България;

30. участва в разработването на наредби по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;

31. участва в подготовката на ежегодния доклад за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;

32. участва в осъществяването на регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния на площадката на АЕЦ "Козлодуй";

33. самостоятелно и във взаимодействие с другите специализирани и контролни органи предприема необходимите мерки за осигуряване на безопасността при откриване на неизвестен или изоставен източник на йонизиращи лъчения или ядрен материал, както и в случаите на изземване на източници на йонизиращи лъчения или ядрен материал от специализираните органи на Министерството на вътрешните работи или специализираните органи на Националната следствена служба;

34. поддържа база данни за аварийни събития, свързани с ядрената безопасност и радиационната защита;

35. анализира и оценява информацията, свързана с аварийното планиране и готовност, и контролира дейностите по аварийно планиране и аварийна готовност в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения самостоятелно или съвместно със специализираните и контролните органи, на които това е възложено с нормативен акт;

36. подпомага председателя на агенцията при изпълнение на функциите му на компетентен орган и пункт за връзка съгласно Конвенцията за оперативно уведомяване при ядрена аварияи Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и за целите на системите за ранен обмен на информация на Европейския съюз и МААЕ:

37. разработва авариен план, поддържа аварийната готовност и участва в национални и международни учения за действия при авария;

38. уведомява при аварии и предприема действия за оказване на помощ съгласноКонвенцията за оперативно уведомяване при ядрена авария, Конвенцията за помощ в случай на ядрена авария или радиационна аварийна обстановка и съгласно двустранни споразумения;

39. проучва и внедрява информационни и комуникационни технологии и осигурява защитата на информацията от неправомерен достъп.

Чл. 19. (1) Дирекция "Анализи и оценки на безопасността" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на прегледа и оценката на представената от заявителя, съответно от титуляря на лицензия или разрешение, документация за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейности с ядрени съоръжения с изключение на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

(2) Дирекция "Анализи и оценки на безопасността":

1. оценява проектните основи и функционирането на конструкции, системи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност, свързани с ядрената безопасност, и тяхното съответствие с установените изисквания;

2. предлага провеждането на: допълнителни изследвания и независими експертизи на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност; анализи и оценки на преходни и аварийни режими на ядрени централи; надеждностни, термохидравлични и вероятностни анализи на безопасността; якостни изчисления на тръбопроводи и оборудване, включително на съоръженията с повишена опасност; проекти за изграждане на ядрени съоръжения и за извеждането им от експлоатация; компютърни програми и модели, свързани с ядрената безопасност;

3. участва в подготовката на националните доклади за изпълнение на задълженията, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

4. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;

5. участва в анализирането на инциденти, аварийни събития, откази на конструкции, системи и оборудване, свързани с ядрената безопасност, включително на съоръженията с повишена опасност, както и на експлоатационни данни и показатели;

6. участва в подготовката на данни за информационните системи на МААЕ относно работата на ядрените съоръжения и аварийните събития, свързани с тях;

7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за действие при аварии;

8. разработва проекти на вътрешни правила и други актове в областта на изпълняваните от дирекцията дейности;

9. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

10. участва в провеждането на инспекции в ядрени съоръжения, включително на съоръженията с повишена опасност, които имат значение за ядрената безопасност;

11. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности.

Чл. 20. (1) Дирекция "Радиационна защита" подпомага председателя на агенцията при осъществяване на неговите регулиращи и контролни функции по отношение на дейностите с източници на йонизиращи лъчения, със съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и по отношение на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества.

(2) Дирекция "Радиационна защита":

1. планира и провежда инспекции, оценява и предприема мерки за оптимизиране на радиационната защита в ядрени съоръжения, обекти с източници на йонизиращи лъчения, обекти с повишено съдържание на естествени радионуклиди и при управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;

2. извършва радиационни измервания при инспектиране на ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, организира медицинското наблюдение и индивидуалния дозиметричен контрол на длъжностните лица по чл. 100 ЗБИЯЕ, както и поддръжката на апаратурата за радиационни измервания;

3. оценява представените от заявителите документи и изисква при необходимост допълнителна информация за установяване спазването на нормативните изисквания за радиационна защита, подготвя издаването, мотивите за отказ, изменението, подновяването, прекратяването и отнемането на лицензии и разрешения за дейности с източници на йонизиращи лъчения, както и по управлението на радиоактивни отпадъци и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни вещества;

4. участва в разглеждането на документи за издаване на лицензии за специализирано обучение;

5. извършва анализи и оценки на безопасността, свързани с функциите по ал. 1, включително по отношение на лъчезащитни проекти на обекти с източници на йонизиращи лъчения, които се разполагат на площадки, одобрени от Министерството на здравеопазването и органите на държавния здравен контрол;

6. осъществява регулаторен контрол на радиоактивните изхвърляния от площадките на ядрените съоръжения и ежегодно предоставя информация на ЕК за радиоактивните изхвърляния от площадката на АЕЦ "Козлодуй" по чл. 37 от Договора за Евратом;

7. участва в аварийния екип на председателя на агенцията за реагиране при ядрена или радиационна авария и при трансграничен пренос на радиоактивни вещества;

8. участва в анализа и разследването на инциденти и аварии в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;

9. предлага възлагане на проучвания, анализи и експертизи, свързани с оценка на радиационната защита в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения;

10. води регистрите на издадените разрешения и лицензии за дейности с източници на йонизиращи лъчения;

11. води отчет и контрол на използваните и съхраняваните радиоактивни източници в страната;

12. участва в подготовката на националния доклад за изпълнението на задълженията, произтичащи от Единната конвенция по безопасност при управление на отработеното гориво и безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и от Конвенцията за ядрена безопасност, както и в подготовката на докладите по двустранните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия;

13. участва в подготовката на ежегодния доклад за дейността на агенцията и за състоянието на ядрената безопасност и радиационната защита;

14. разработва проекти на вътрешни правила и други вътрешни актове, свързани с осигуряване качеството на изпълняваните от дирекцията дейности;

15. участва в разработването на нормативни документи по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, включително предлага изменения и допълнения в тях при необходимост;

16. оценява радиационната обстановка в контролираната зона и надзираваната зона на ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, както и в зоната за превантивни защитни мерки и наблюдаваната зона около ядрени съоръжения;

17. участва в текущата работа, свързана с подготовката и изпълнението на програми и проекти за подпомагане на агенцията, финансирани по линия на международното сътрудничество;

18. подготвя материали, обобщава информация, извършва анализи и изготвя експертни оценки във връзка с управлението на фонд "Радиоактивни отпадъци" и на фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения";

19. участва в подготовката на анализи, становища, доклади, информации и отчети, както и в разработването на официалната позиция на агенцията по въпроси от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, и при необходимост осигурява участие в дейността на съответните работни групи, комитети и институции на Европейските общности;

20. следи и анализира документите на МААЕ и документите на Европейския съюз по въпроси от компетентността на дирекцията и прави съответни предложения за промени в националните и вътрешноведомствените документи и практики;

21. осъществява взаимодействие със специализираните контролни органи в областта на радиационната защита.

Чл. 21. (1) Дирекция "Международно сътрудничество" подпомага председателя на агенцията по въпросите, свързани с международните отношения.

(2) Дирекция "Международно сътрудничество":

1. организира и координира сътрудничеството в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво с международните организации и със страните, с които има сключени двустранни договори;

2. организира подготовката на проекти на международни договори за сътрудничество с други държави в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;

3. организира подготовката и участието на българската делегация в сесиите и заседанията на ръководните органи на международните организации;

4. координира работата, свързана с изпълнението на задълженията на АЯР, произтичащи от членството на Република България в МААЕ и в Европейския съюз, в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво и предлага на председателя представители на агенцията за участие в дейността на съответните съвети, комитети и работни групи;

5. организира и администрира дейностите, произтичащи от функциите на пълномощния представител на Република България в ОИЯИ - Дубна;

6. организира и участва в работата по изготвянето на националните доклади за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от Конвенцията за ядрена безопасност и от Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци;

7. подготвя становища и информации относно изпълнението на международните договори в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и безопасното управление на РАО и отработеното гориво;

8. подготвя и координира плановете за международната дейност на агенцията, води международната кореспонденция, съдейства за провеждането на международни прояви;

9. прави предложения за участие на български представители в международни мероприятия по въпросите на безопасността при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и при управлението на РАО и отработеното гориво;

10. координира взаимодействието между Република България и международните организации по въпроси на техническото сътрудничество в областта на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасността при управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво пряко и чрез задграничен служител на агенцията в Постоянното представителство на Република България във Виена при Организацията на обединените нации, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и в други международни организации;

11. организира и осъществява протоколната дейност, свързана с посещения на чуждестранни делегации, оформя документи за задграничните командировки на служителите от агенцията;

12. изпълнява функции на национален координатор на Международната система за ядрена информация на МААЕ;

13. изпълнява функции на звено за информация и връзки с обществеността.

Раздел V. Инспектор по контрола на ядрената безопасност и радиационната защита

Чл. 22. (1) Инспекторът по контрола на ядрената безопасност и радиационната защита е длъжностно лице от администрацията на агенцията, което работи по служебно или по трудово правоотношение и е упълномощено със заповед на председателя на агенцията да осъществява контрол в съответствие със ЗБИЯЕ и съобразно определените с правилника функции на звеното, в което е назначен.

(2) За инспектор по контрола може да бъде определено длъжностно лице от специализираната администрация на агенцията, което:

1. е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

2. е навършило пълнолетие;

3. не е поставено под запрещение;

4. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

5. не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

6. не е едноличен търговец, акционер, съдружник, управител, прокурист, консултант или член на управителни или контролни органи на предприятия и организации, които извършват дейности по ЗБИЯЕ.

(3) Председателят на агенцията може да предоставя правомощия на инспектор по контрола и на други служители в агенцията, които:

1. отговарят на изискванията на ал. 2, т. 1 - 6;

2. имат трудов или служебен стаж не по-малко от 5 години в областта на държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.

(4) Инспекторът по контрола се легитимира със служебна карта или представя акт, въз основа на който е упълномощен да извърши проверката.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В АГЕНЦИЯТА

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 23. Служителите, заемащи ръководни длъжности, съобразно определените с правилника функции на ръководеното от тях административно звено:

1. възлагат конкретните задачи на работещите в административното звено, контролират тяхното срочно и качествено изпълнение и отчитат неговата дейност;

2. осигуряват взаимодействието с другите административни звена по въпроси от общата им компетентност съгласно разпределението на дейностите между тях, указани в служебната преписка;

3. предлагат назначаване, повишаване в длъжност, награждаване, повишаване на квалификацията, налагане на наказание и освобождаване на служителите в ръководеното от тях административно звено.

Чл. 24. (1) В изпълнение на задачите си административните звена в агенцията изготвят становища, отчети, доклади, анализи, програми, информации, предложения за решения по конкретни проблеми и методологически въпроси, проекти на актове и разработки по тяхното прилагане.

(2) Освен определените с правилника функции административните звена при необходимост изпълняват и други задачи, свързани с дейността им.

Чл. 25. (1) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в административните звена на агенцията, осъществяват своята дейност съгласно длъжностните си характеристики.

(2) Възлагането на задачите на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение в административните звена, и контролът върху тяхната работа се осъществяват от преките им ръководители.

(3) Работещите в агенцията са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения, с изключение на случаите, когато това е предвидено със закон.

Чл. 26. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на агенцията, председателят на агенцията може да привлича нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят със сключения с тях договор от председателя на агенцията.

Чл. 27. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите в агенцията могат да бъдат награждавани с отличия в съответствие с чл. 88 от Закона за държавния служител.

(2) Награждаването по ал. 1 се извършва по заповед на председателя на агенцията.

Раздел II. Вътрешнослужебна дейност

Чл. 28. (1) Документите, получени в канцеларията на агенцията, включително тези във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица, както и заявленията за издаване на разрешения, лицензии и удостоверения за правоспособност се завеждат във входящия регистър, като се отбелязва и датата на получаването им.

(2) Организацията и редът за осъществяване на вътрешнослужебна дейност се уреждат с вътрешни правила за документооборота, утвърдени със заповед на председателя.

Чл. 29. (1) В агенцията се водят публични регистри на:

1. лицензиите и разрешенията, както и тяхното изменяне, подновяване, прекратяване и отнемане;

2. удостоверенията за правоспособност за работа в ядрени съоръжения и с източници на йонизиращи лъчения, както и тяхното отнемане;

3. дейностите с незначителен радиационен риск.

(2) Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистрите по ал. 1, и редът за тяхното вписване се определят с наредбата по чл. 26, ал. 1 ЗБИЯЕ.

(3) Към всеки регистър по ал. 1 се поддържа архив, в който се съхраняват документите за всички издадени разрешения, лицензии или удостоверения за правоспособност. Документите се съхраняват в архива най-малко 5 години след изтичането на срока на действие на разрешението, съответно лицензията и удостоверението за правоспособност, доколкото в закона не е предвидено друго.

(4) Регистрите се водят на хартиен и на електронен носител.

Раздел III. Работно време

Чл. 30. (1) Работното време на служителите в агенцията при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично. Работното време е с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. с период на задължително присъствие от 10,00 до 12,00 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. и задължителна обедна почивка минимум 30 минути в периода от 12,00 до 13,30 ч.

(2) Разпределението, начинът на изчисляване и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат с акт на председателя на агенцията. Председателят може да установи различно работно време и правила за неговото изчисляване и отчитане на административни звена и/или служители в агенцията в зависимост от техните функции и задачи.

Чл. 31. (1) Приемното време на председателя и заместниците му, на главния секретар, както и на звената, които извършват административни услуги на физически и юридически лица, се оповестява на специално обозначени места в сградата на агенцията.

(2) Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно предложения и сигнали се оповестява на общодостъпно място в агенцията.

 

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 8, ал. 3 ЗБИЯЕ.

 

Приложение към чл. 11, ал. 2

Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Агенцията за ядрено регулиране - 114 щатни бройки

 

 

Председател

1

Заместник-председатели

2

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Звено за вътрешен одит

2

Служител по сигурността на

 

информацията

1

Обща администрация

18

в т. ч.:

 

дирекция "Административно-

 

правно, финансово и стопанско

 

обслужване"

18

Специализирана администрация

88

в т. ч.:

 

Главна дирекция "Ядрена

 

безопасност"

31

в т. ч.:

 

Териториално звено за контрол

 

на ядрената безопасност и радиа-

 

ционната защита на АЕЦ "Козлодуй"

 

в Козлодуй

6

дирекция "Анализи и оценки на

 

безопасността"

20

дирекция "Радиационна защита"

26

дирекция "Международно сътруд-

 

ничество"

11