НАРЕДБА № 7 ЗА ВРЕДНИТЕ И ТЕЖКИТЕ РАБОТИ, ЗАБРАНЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ЖЕНИ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, Обн. ДВ. бр.58 от 6 Юли 1993г.

 

Чл. 1. С тази наредба се определят видовете работи, които са тежки или вредни за здравето и майчинските функции на жените.

Чл. 2. Жени не могат да бъдат приемани на работа в производствата, дейностите и на работни места, включени в приложения към наредбата списък.

Чл. 3. Забранява се трудоустрояването на бременни жени и кърмачки на работни места, които се намират в района на замърсители с вредности, посочени в списъка по чл. 2.

Чл. 4. При изменение в условията на труда работодателят е длъжен да направи предложение за допълнение на списъка по чл. 2.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 307, ал. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 5 от 1987 г. за работите, подходящи за жени, забранени за жени, и за работите, които се определят за жени (ДВ, бр. 45 от 1987 г.).

§ 3. Указания за решаване на възникнали въпроси се дават и контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от съответните звена при Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на здравеопазването според тяхната компетентност.

 

Приложение към чл. 2

Списък на вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени

I. Производства и видове работи от всички отрасли на народното стопанство, забранени за извършване от жени независимо от тяхната възраст:

1. На подземна работа във всички видове мини. Изключения се допускат само за жените:

а) заемащи ръководен пост, чиито задължения не налагат извършване на физическа работа;

б) заети в санитарни и социални служби;

в) които във връзка с обучението си и с оглед на професионалната си подготовка трябва да преминат практически стаж, при условие, че са навършили 18 години;

г) чиито задължения понякога (не ежедневно) налагат да слизат в подземните минни разработки за извършване на работа, при която няма физически труд.

2. Работа по чистенето на газопроводи и газочистители (скрубери).

3. Добиване на цветни метали (мед, олово, цинк, живак, сребро) от рудите им.

4. Топене, отливане, валцуване, изтегляне и щанцоване на оловни изделия, пооловяване, каляване в оловни бани, пооловяване на кабели и студена обработка на олово (на стругове ръчно) и работа с тетраетилолово.

5. Производство и ремонт на оловни акумулатори.

6. Сифончици в стоманодобивното производство.

7. Експедитори на готова продукция в участък СИТ на стан 140 - Кремиковци.

8. Производство, опаковка и разопаковка на оловни бои (белила, миниум и глеч).

9. Производство на анилинови бои.

10. Работа с манганови соли.

11. Производства и работи, свързани с отделяне на бензол, нитро- и аминопроизводни на бензола.

12. Производство на тринитротолуол и гърмящ живак.

13. Производство, разсипване и опаковка на арсенати и арсенови соли.

14. Работи, свързани с отделяне на флуороводородни пари.

15. Производство на карбид:

а) работа непосредствено до открити пещи;

б) ръчно трошене на карбид.

16. Производство на живачни соли (сублимат, каломел).

17. Бояджии с нитроцелулозни бои и лакове и оловен миниум.

18. Водно-варни и дъбилни отделения.

19. Букволеяри, стереотипери и монотипери на отливен апарат.

20. Работи, свързани с дълбок печат в печатно отделение.

21. Работа в ситопечат.

22. Колачи в кланници.

23. Кесонни работници и водолази.

24. При заваряване в затворени съдове и пространство в труднодостъпни места, а също с устройства, работещи с плазма.

25. Работа с моторни триони.

II. Производства и видове работи от всички отрасли на народното стопанство, забранени за извършване от жени до 35-годишна възраст;

1. Производство и разфасовка на дитиокарбамати, хлорорганични и фосфорорганични препарати, формулация и работа с препарати фундазол, ратрон и балагрин.

2. Производство на полистирол, полиестерни смоли и влакна и медно-амонячни изкуствени влакна.

3. Работа със селен и неговите съединения при концентрация на ПДК.

4. Синтез и полимеризация на винилхлорид и производство на сероводород.

5. Приготвяне и пръскане с пестицидни средства в оранжерийни и полеви условия.

6. Работа с високовакуумни автомати при производство на луминисцентни лампи.

7. Машинисти на багери, булдозери, енергонаситени трактори К-700 и Т-150К, комбайни и др. във всички отрасли.

8. Дезинфектори, дезинсектори, дератизатори и дезактиватори.

9. Жени до 30-годишна възраст не се допускат на работа с радиоактивни източници при облъчване на организма с повече от 1,3 бера за 3 месеца.

10. Девойки до 18-годишна възраст и жени със смущения в овариално-менструалния цикъл не се допускат на работи, свързани с вибрации, шум, ултразвук, радиочестотни електромагнитни вълни, електромагнитни полета с промишлена честота и прегряващ микроклимат над допустимите хигиенни норми.

III. Производства и работи, в които не се допускат бременни през целия период на бременността и майки през периода на кърмене:

1. Работи, свързани с отделянето на токсични химически вещества с концентрации над пределно допустимите хигиенни норми, а така също с експозиция на канцерогени и мутагени.

2. Работи, свързани с вибрации, шум, ултразвук, електромагнитни вълни над допустимите хигиенни норми.

3. Производства и видове работи, при които температурата на работната среда е по-висока от допустимите хигиенни норми.

4. Работи, при които физическото натоварване е над 2,4 ккал/мин, и работи, свързани с вдигане и носене на тежести над 5 кг.

5. Работа със закрити източници на йонизиращи лъчения (през целия период на бременността).

6. Работи, свързани с възбудители на инфекции, паразитни и гъбични заболявания.