НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА

С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

В сила от 15.05.2012 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2012г.

 

Чл. 1. Работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от основната икономическа дейност. Този процент не може да бъде по-малък от:

 

Код по

КИД 2008/

раздели

Наименование на икономическата дейност

Процент

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

7

02

Горско стопанство

8

03

Рибно стопанство

7

05

Добив на въглища

4

06

Добив на нефт и природен газ

4

07

Добив на метални руди

4

08

Добив на неметални материали и суровини

5

09

Спомагателни дейности в добива

4

10

Производство на хранителни продукти

5

11

Производство на напитки

9

12

Производство на тютюневи изделия

9

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

6

14

Производство на облекло

8

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

6

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

6

17

Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

6

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

5

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

4

20

Производство на химични продукти

4

21

Производство на лекарствени вещества и продукти

4

22

Производство на изделия от каучук и пластмаси

4

23

Производство на изделия от други неметални минерални суровини

5

24

Производство на основни метали

4

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

4

26

Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

8

27

Производство на електрически съоръжения

8

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение

4

29

Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета

4

30

Производство на превозни средства, без автомобили

4

31

Производство на мебели

6


32

Производство, некласифицирано другаде

10

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

6

35

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

5

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

7

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

7

38.11

Събиране на неопасни отпадъци

10

38.12

Събиране на опасни отпадъци

5

38.21

Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

10

38.22

Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци

5

38.3

Рециклиране на материали

10

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

10

41

Строителство на сгради

5

42

Строителство на съоръжения

5

43

Специализирани строителни дейности

5

45

Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

10

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

10

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

10

49

Сухопътен транспорт

4

50

Воден транспорт

4

51

Въздушен транспорт

4

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

4

53

Пощенски и куриерски дейности

8

55

Хотелиерство

10

56

Ресторантьорство

10

58

Издателска дейност

10

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

10

60

Радио- и телевизионна дейност

8

61

Далекосъобщения

8

62

Дейности в областта на информационните технологии

10

63

Информационни услуги

10

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

10

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване

10

66

Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането

10

68

Операции с недвижими имоти

10

69

Юридически и счетоводни дейности

10

70

Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението

10

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи

10

72

Научноизследователска и развойна дейност

10

73

Рекламна дейност и проучване на пазари

10

74

Други професионални дейности

10

75

Ветеринарномедицинска дейност

7

77

Даване под наем и оперативен лизинг

10

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

10

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

10

80

Дейности по охрана и разследване

4

81

Дейности по обслужване на сгради и озеленяване

10

82

Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност

10

84

Държавно управление

4

85

Образование

5


86

Хуманно здравеопазване

10

87

Медико-социални грижи с настаняване

7

88

Социална работа без настаняване

10

90

Артистична и творческа дейност

10

91

Други дейности в областта на културата

10

92

Организиране на хазартни игри

10

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

10

95

Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи

8

96

Други персонални услуги

10

97

Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал

10

98

Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление

10

99

Дейности на екстериториални организации и служби

10

Чл. 2. (1) Когато работодателят осъществява две или повече икономически дейности, основната икономическа дейност се определя от дейността, в която са наети най-голям брой лица по трудови/служебни правоотношения.

(2) При равен брой работници и служители в отделните дейности по ал. 1 основната икономическа дейност на работодателя се определя по негов избор след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.

§ 2. Наредба № 8 от 1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност, издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на народното здраве и председателя на ЦС на БПС (обн., ДВ, бр. 52 от 1987 г.; изм., бр. 44 от 1993 г.), се отменя.

§ 3. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в "Държавен вестник".