НАРЕДБА № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана
 
 
 
 

Издадена от министъра на народната просвета, обн., ДВ, бр. 51 от 29.06.1982 г., в сила от 29.09.1982 г.

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Чл. 1. Тази наредба урежда организацията и провеждането на обучението на учащите се по охрана на труда (безопасността и хигиената на труда, трудовоправната защита) и противопожарна охрана и при повишаване квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри.

 
 
 
 

Чл. 2. (1) Охраната на труда и противопожарната охрана следва да се изучават във всички учебни заведения в образователната и извънобразователната система и в учебните звена на Единната национална система за повишаване квалификацията на кадрите.

(2) Обучението и учебно-възпитателният процес имат за цел да се усвоят методите, формите и средствата за управление на дейността по охрана на труда и противопожарна охрана, както и основните изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и хигиеничен труд, трудовоправна защита и противопожарна охрана, както и да се поддържа квалификационното равнище на кадрите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията в тези области.

 
 
 
 

Чл. 3. (1) Обучението на учениците и студентите по охрана на труда и противопожарна охрана се организира от Министерството на народната просвета и ръководствата на учебните заведения, а за курсистите в учебните звена за подготовка на нови работници извън образователната система - от ръководствата на министерствата (ведомствата) и организациите, към които има такива учебни звена. Практическото обучение по охрана на труда и противопожарна охрана се организира и от организациите, в които се провеждат производствени и преддипломни практики.

(2) Министерствата и другите ведомства, изпълнителните комитети на окръжните народни съвети и Столичният народен съвет, стопанските и други организации и техните поделения осигуряват включването на кадрите си в учебните форми и ръководят издигането на квалификационното им равнище по охрана на труда и противопожарна охрана.

 
 
 
 

Чл. 4. (1) Разработването на учебните планове и учебните програми за обучение на учащите се и за повишаване на квалификацията на кадрите по охрана на труда и противопожарна охрана става с участието на специалисти от системата на Българските професионални съюзи, Министерството на народното здраве и Министерството на вътрешните работи.

(2) Министерството на народната просвета организира издаването на учебници и учебни помагала за обучението на учащите се и за повишаване квалификацията на кадрите по охрана на труда и противопожарна охрана съгласно установения ред.

 
 
 
 

Раздел II
Организация и съдържание на обучението при подготовката на кадрите

 
 
 
 

Чл. 5. (1) Обемът и съдържанието на учебния материал по охрана на труда и противопожарна охрана, който се изучава в учебните заведения и професионалните учебни центрове, учебните центрове, школите и курсовете, се определя с учебния план и учебните програми.

(2) Учебните програми се разработват съответно от Министерството на народната просвета, висшите учебни заведения и другите учебни звена по общия ред.

 
 
 
 

Чл. 6. Учебният материал във всички форми на обучение на учащите се се изучава в специален предмет или в отделни раздели и теми по другите предмети, както следва:

1. в единните средни политехнически училища - в теми от предметите по трудово, политехническо и производствено обучение в обем 20 часа в I степен (10 часа по охрана на труда и 10 часа по противопожарна охрана) и по 15 часа за II и III степен в съотношение 8 часа по охрана на труда и 7 часа по противопожарна охрана. В детските градини за II, III и IV група в учебните програми се предвиждат ежегодно от 5 до 6 занятия по противопожарна охрана;

2. в техникумите се изучава специален учебен предмет охрана на труда и противопожарна охрана в обем не по-малко от 37 учебни часа, от които 27 часа по охрана на труда и 10 часа по противопожарна охрана;

3. в средните професионално-технически училища се изучава специален учебен предмет охрана на труда и противопожарна охрана в обем не по-малко от 30 часа (по охрана на труда 20 часа и по противопожарна охрана 10 часа);

4. в професионално-техническите училища се изучава специален учебен предмет охрана на труда и противопожарна охрана или раздели и теми, включени в специалните теоретични предмети, в обем общо 30 часа, от които: по охрана на труда 20 часа и по противопожарна охрана 10 часа;

5. в професионалните учебни центрове, курсовете и школите за подготовка на нови работници и за преквалификация на работници от една професия в друга се изучава специален учебен предмет охрана на труда и противопожарна охрана с общ брой не по-малко от 30 учебни часа, от които 20 учебни часа по охрана на труда и 10 часа по противопожарна охрана;

6. във висшите технически, технологични и селскостопански учебни заведения се изучава дисциплината охрана на труда, която включва безопасността, хигиената на труда и трудовоправната защита в съответната сфера на реализация на обучаваните студенти. В зависимост от характера на професионалното направление в хорариума на дисциплината се включва определен процент от часове за лабораторни занятия. Мястото в учебния план, хорариумът и формата на контрол за придобитите знания по дисциплината се определят едновременно с цялостната организация на учебния процес, даденото професионално направление и специалности от факултетния съвет, отговорен за тяхното обучение, като се спазва минимум обем учебни часове - 50 часа. В другите висши учебни заведения в дисциплините, осигуряващи професионална подготовка, се изучават безопасността на труда, хигиената на труда и трудовоправната защита под формата на самостоятелни теми или интегрирано в контролни теми по основния материал, като се спазва минимумът от 30 учебни часа за специалистите с производствен профил и 15 учебни часа за другите специалисти, което се отразява в учебните програми;

7. подготовката на студентите от висшите и полувисшите учебни заведения по противопожарна охрана се осигурява чрез теми, включени в учебната програма на дисциплината гражданска отбрана - организация и защита на населението и народното стопанство. Общият брой на часовете на тази дисциплина е до 12 учебни часа за висшите технически, технологични и селскостопански учебни заведения;

8. в полувисшите учебни заведения подготовката на студентите по охрана на труда се осъществява на базата на принципите, въз основа на които е организирана тази подготовка на студентите от висшите учебни заведения. В полувисшите учебни заведения с производствен профил и в тези, които подготвят преподаватели по производствена практика, се изучава дисциплината охрана на труда с хорариум не по-малко от 20 часа, които ще включват осигуряването на безопасност на труда, хигиена на труда и трудовоправна защита в съответната сфера на реализация на обучаваните студенти;

9. във всички учебни заведения в специалните дисциплини с технологичен, конструктивен и управленчески характер в конкретните теми по основния материал се изучават и теми по охрана на труда и противопожарна охрана. Това се отразява в учебните програми;

10. при вечерното и задочното обучение учебният материал се изучава по програмите на дневното обучение със съответно редуциран брой учебни часове съгласно нормативните документи, които регламентират допустимия минимум от учебни часове за тези форми на обучение.

 
 
 
 

Чл. 7. Обучението по охрана на труда и противопожарна охрана се провежда по установения режим за обучение на съответните учебни заведения и другите учебни звена.

 
 
 
 

Чл. 8. Във висшите технически учебни заведения, полувисшите учебни заведения с производствен профил и в тези, които подготвят преподаватели по учебна и производствена практика, както и в техникумите ежегодно да се възлагат за разработване конкретни дипломни работи по проблемите на охрана на труда и противопожарна охрана. В останалите дипломни проекти с проектно-конструкторски и технологичен характер във висшите технически учебни заведения, както и за специалностите с производствен профил в другите висши учебни заведения, се разработват и раздели или части по безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност към проекта, в съответствие с Инструкция № 1 за обема и съдържанието на частта "Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност" към проектите (ДВ, бр. 84 от 1981 г.).

 
 
 
 

Чл. 9. (1) През време на лятната практика на учащите се от висшите учебни заведения се провеждат краткотрайни курсове (лекции и практически занятия) по охрана на труда и противопожарна охрана. Същите се организират от ръководителите на практиката и съответните поделения и завършват с проверка на придобитите знания.

(2) През време на учебната практика учащите се от полувисшите учебни заведения с производствен профил, техникумите, средните професионално-технически и политехнически училища, професионално-учебните центрове, курсове и школи се запознават със специфичните изисквания по охрана на труда и противопожарна охрана в съответните предприятия.

 
 
 
 

Раздел III
Организация и съдържание на обучението при повишаване квалификацията на кадрите

 
 
 

Чл. 10. (1) Ръководните и изпълнителските кадри при повишаване квалификацията си в различните видове и форми на обучение изучават охрана на труда и противопожарна охрана заедно с основния материал или в отделни теми и по ред, както следва:

1. в специализирани курсове по охрана на труда и противопожарна охрана повишават квалификацията си:

а) директорите (ръководителите), зам.-директорите (зам.-ръководителите), специалистите от стопанските и другите организации и техните поделения от материалната сфера, ръководните кадри и специалистите от специализираните поделения и звена за инженерно-внедрителска дейност - до края на първата година от заемането на длъжността и поне веднъж на всеки 5 години. Продължителността на обучението следва да бъде не по-малко от 30 учебни часа при откъсване от работа, а за тези от нематериалната сфера - не по-малко от 6 часа;

б) низовите ръководни кадри от поделенията - до края на първите 6 месеца от заемането на длъжността и поне по веднъж на всеки 2 години. Продължителността на обучението е не по-малко от 30 учебни часа без откъсване от производството;

в) изпълнителските кадри, включително и бригадирите, повишават квалификацията си по охрана на труда и противопожарна охрана по ред, периодичност, вид и форма на обучение, предвидени в документите, издадени на основание Постановление № 42 от 1980 г. за Единна национална система за повишаване квалификацията на кадрите (обн., ДВ, бр. 67 от 1980 г.; изм. и доп., бр. 61 от 1981 г.). Обемът на учебните часове по охрана на труда и противопожарна охрана се определя съгласно чл. 12 от Наредба № 5 за съставяне на учебните планове и програми за повишаване квалификацията на изпълнителските кадри (ДВ, бр. 96 от 1981 г.);

2. в специализирани курсове по охрана на труда повишават квалификацията си специалистите от ведомствените органи по охрана на труда, както следва:

а) при министерствата и другите ведомства и при стопанските и другите организации - до края на първата година от заемането на длъжността и на всеки 5 години с продължителността на обучение не по-малко от 60 часа с откъсване от производството;

б) при поделенията - до края на първите 6 месеца от заемането на длъжността и на всеки 5 години с продължителност не по-малко от 60 часа с откъсване от производството.

(2) Ръководните и изпълнителските кадри, които отговарят за изпълнението на задачите по противопожарна охрана в съответните министерства, ведомства изпълнителните комитети на народните съвети, стопанските организации и техните поделения, повишават квалификацията си в специализирани курсове в обем от 16 до 120 учебни часа в зависимост от вида и разновидността на квалификацията. Обучението се координира от Централното управление на противопожарната охрана при МВР.

(3) Научно-преподавателските кадри, учителите и преподавателите, които водят обучението по охрана на труда и противопожарна охрана, повишават квалификацията си в специализирани курсове по охрана на труда и противопожарна охрана. Броят на учебните часове е от 18 до 72 учебни часа в зависимост от вида и разновидността на квалификацията. Повишаването на квалификацията на тези кадри се организира и провежда по установения за тях ред.

 
 
 
 

Чл. 11. Повишаването на квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри, посочени в чл. 10 , се осъществява в съответствие със задачите, произтичащи от основните планови показатели на Националната програма за кадрово осигуряване на Единния план за социално-икономическото развитие на страната.

 
 
 
 

Чл. 12. Инструктажът по охрана на труда и противопожарна охрана се извършва при всички дейности в производствената и извънпроизводствената сфера на народното стопанство, в които съществуват вредности и опасности за здравето на хората. На инструктаж подлежат:

1. трудещите се преди постъпването им на работа и по време на трудовата им дейност независимо от тяхното образование, квалификация и трудов стаж и работниците и служителите, изпратени временно на работа от други предприятия, както и лицата, които посещават обектите;

2. учащите се през време на учебната и производствената им практика;

3. участниците в младежките и други трудови бригади.

 
 
 
 

Раздел IV
Отчетност на обучението и издаване на документи

 
 
 
 

Чл. 13. (1) Отчетността на проведените занятия по охрана на труда и противопожарна охрана при подготовката и при повишаването на квалификацията на ръководните и изпълнителските кадри се води по установения ред за водене и отчитане на занятията в съответните учебни заведения и другите учебни звена.

(2) Оценките от проверката на знанията на учениците и студентите по охрана на труда и противопожарна охрана се установяват с полагане на изпит или с текуща оценка (зачот). Те се вписват в свидетелствата и дипломите, когато същите въпроси се изучават в отделен предмет. Когато се изучават като раздели или теми по други предмети, оценките на знанията се взимат под внимание при оформяне на успеха за срока и за годината по съответните предмети.

(3) Знанията на студентите и учениците, проявени при разработката и защитата на разделите по охрана на труда и противопожарна охрана в дипломните работи с проектно-конструкторски и технологичен характер се оценяват отделно и оценката им се взима под внимание при определяне на окончателната оценка за разработка и защита на дипломна работа.

(4) На завършилите специализирани курсове по охрана на труда и противопожарна охрана за повишаване квалификацията на кадрите се издава документ за завършен курс съгласно чл. 12 от Наредба № 4 за Единната национална система за повишаване квалификацията на кадрите (ДВ, бр. 65 от 1981 г.).

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 37 от Закона за по-тясна връзка на училището с живота и за по-нататъшното развитие на народното образование в НРБ (обн., ДВ, бр. 54 от 1959 г.; изм., бр. 99 от 1963 г. и бр. 36 от 1979 г.) във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Правилника за устройството, задачите и функциите на Съвета за координиране квалификацията на кадрите към Министерския съвет (приложение № 3 на Постановление № 42 от 1980 г. за Единна национална система за повишаване квалификацията на кадрите - ДВ, бр. 67 от 1980 г.; изм., бр. 61 от 1981 г.), чл. 7, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за противопожарната охрана (ДВ, бр. 89 от 1979 г.) и т. 4 от Решение № 98 на Министерския съвет и Секретариата на Централния съвет на Българските професионални съюзи от 5 май 1979 г. за осигуряване комплексно изпълнение на Националната програма по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана през седмата петилетка (необнародвано).

 
 
 
 

§ 2. Наредбата е съгласувана с Централния съвет на Българските професионални съюзи, Министерството на народното здраве и Министерството на вътрешните работи.

 
 
 
 

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 1 за подготовка, преподготовка и повишаване квалификацията на кадрите по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана (ДВ, бр. 101 от 1974 г.).

 
 
 
 

§ 4. Указания за прилагането на наредбата дава Министерството на народната просвета съгласувано с Централния съвет на Българските професионални съюзи, Министерството на народното здраве и Министерството на вътрешните работи.

 
 
 
 

§ 5. Наредбата влиза в сила три месеца след обнародването й в Държавен вестник.