НАРЕДБА № 8 ОТ 26 МАРТ 1996 г. ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕИ 

Издадена от Министерството на здравеопазването - необнародвана

Чл. 1. С тази наредба се определят хигиенните изисквания към работните места за работа с видеодисплеи, както и задълженията на работодателите за осигуряване на здравословни условия на труд при извършване на такъв вид работа. 
Чл. 2. Наредбата не се отнася за работа със:
 
1. видеодисплеи в шофьорски кабини и контролни кабини на транспортни средства и машини;
 
2. компютърни системи,-разположени на борда на транспортни средства;
 
3. компютърни системи, предназначени за ползване от населението;
 
4. преносими компютърни системи, които се използват краткотрайно на работното място;
 
5. калкулатори, касови апарати и технологично оборудване, което има контролен екран за изобразяване на малко количество данни и предназначен за пряко използване на оборудването;
 
6. екрани на пишещи машини.
 
Чл. 3. (1) Работодателят възлага на специалисти по хигиена на труда или трудова медицина извършването на оценка на условията на труд на работните места за работа с видеодисплеи.
 
(2) Съобразно резултатите от оценката по ал. 1 работодателят предприема необходимите мерки за отстраняване на рисковите фактори за увреждане на зрението, на опорно-двигателния апарат, за възникване на психичен стрес и възможностите за комбинираното им действие.
 
Чл. 5. Работните места за работа с видеодисплеи отговарят на изискванията, посочени в приложението.
 
Чл. 6. Работодателят осигурява необходимото обучение на операторите по отношение на специфичните правила за запазване на тяхното здраве и безопасност при работата с видеодисплеи.
 
Чл. 7. Работодателят предоставя на операторите информация за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни услр-вия на труд. ,„.
 
Чл. 8. Работодателят осигурява периодични прекъсвания с продължителност
 15 минути след всеки 45 минути работа с видеодисплеи, които се ползват от операторите за производствена гимнастика и пoчивкa. 
Чл. 9. Работодателят предприема необходимите мерки за защита на зрението на операторите, като осигурява изследване на'зрителния анализатор от специалист по очни болести:
 
1. при постъпване на работа;
 
2. на три години на лицата, ненавършили 40 години, и един път в годината - на навършилите 40 години;
 
3. при възникване на смущения на зрението, за които има основания да се предполага, че се дължат на работа с видеодисплеи.
 
Чл. 10. Работодателят снабдява за своя сметка оператора с подходящи очила за изпълнение на работата му при всяка корекция на зрението, ако те са различни от тези, използвани в извънпрофе-сионалната дейност на съответния оператор.
 
Допълнителна разпоредба
 
8 1. По смисъла на тази наредба:
 
1. „Видеодисплей" (монитор) означава екран за текстово или графично изображение независимо от начина на представяне на информацията.
 
2. „Оператор" е всеки работник или служител, който работи ежедневно с видеодисплей не по-малко от половината от максимално установената с Кодекса на труда продължителност на работното време.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
2. Работните места за работа с видеодисплеи, които са разкрити преди влизането на наредбата в сила, се привеждат от работодателя в съответствие с изискванията й до 31 .ХII.1996 г.
 
3. Наредбата се издава на основание ч§. 3 от Закона за народното здраве.
 
Министър: М. Виткова
 
Приложение
 
КЪМ ЧЛ 5
 
Изисквания към работните места за работа с видеодисплеи
 
I. Изисквания към оборудването
 
1. Екран:
 
а) буквите и знаците, появяващи се върху екрана, са добре и ясно оформени, с подходяща големина и разстояние между знаци, букви и редове; височината на знаците е по-голяма от 4,1 мм;
 
б) изображението на екрана е стабилно, без трептене или разлика в яркостите на отделните знаци;
 
в) яркостта и/или контрастът между знаците и фона да се регулират от оператора и да се променят лесно в зависимост от условията на средата;
 
г) екранът е подвижен и може да се наклоня-ва, повдига или върти встрани в зависимост от нуждите на оператора;
 
д) върху екрана няма отражения или отразен блясък, причиняващи дискомфорт на оператора.
 
2. Клавиатура:
 
) клавиатурата е подвижна, позволява заемането на удобна работна поза и не предизвиква умора на ръцете и китките;
 
б) пространството пред клавиатурата е достатъчно и дава възможност за опора на ръцете и китките на оператора;
 
в) клавиатурата е с матова повърхност, за да се избегне отразеният блясък;
 
г) клавиатурата и характеристиките на клавишите са подредени така, че улесняват използването й;
 
д) знаците върху клавишите са контрастни и четливи при обичайна работна поза.
 
3. Работна маса и работна повърхност:
 
а) работната маса и работната повърхност са регулируеми на височина или с височина 680-840 мм и достатъчно широки, с ниска отрази-телна способност и позволяват промени в подреждането на екрана, клавиатурата, документите и останалото оборудване;
 
б) размерите на работната повърхност са не по-малки от: дължина 1200 мм, широчина 800 мм при дебелина на плота под 30 мм;
 
в) работната мебел осигурява разстояние между очите на оператора и екрана не по-малко от 500 - 700 мм, а между очите и клавиатурата 450 - 500 мм;
 
г) държателят на документи е стабилен, регулира се по височина и наклон и е поставен в положение, осигуряващо минимални движения на главата и очите при работа;
 
д) работното място дава възможност на оператора да заема най-удобната за него работна поза.
 
4. Работен стол:
 
а) работният стол е стабилен и позволява на оператора свобода на движенията и удобна работна поза;
 
б) седалката се регулира на височина;
 
в) облегалката на стола се регулира на височина и наклон и осигурява опора на оператора;
 
г) има възможност за поставяне на опора за краката при желание на оператора.
 
II. Изисквания към работната среда
 
1. Пространствени изисквания:
 
а) работното място е проектирано и оразмерено по начин, позволяващ на оператора да сменя работната си поза и работните движения;
 
б) работното място е с площ не по-малка от 4,5 кв.м;
 
в) минималната кубатура за едно работно място с видеодисплей е 13 куб.м;
 
г) не се разрешава разполагането на повече от 20 работни места с видеодисплей в едно работно помещение.
 
2. Осветление:
 
а) общото и локалното осветление осигуряват достатъчно добри светлинни условия и подходящ контраст между екрана и заобикалящото го пространство, като се имат предвид видът работа и зрителните изисквания на оператора;
 
б) смущаващите зрението блясък и отражение от екрана да се отстранят чрез съгласуване на устройството на работното място с разположението и техническите характеристики на източниците на изкуствено осветление;
 
в) в помещения с изкуствено осветление най-малката осветеност на работните места при видеодисплей с позитивен контраст е 300 Ьх, а при видеодисплей с негативен контраст - 500 Ьх, като конкретните стойности на осветеността над тези нива се определят в съответствие с изискванията на БДС 1786 - 84 за съответните работни помещения и видове дейности.
 
3. Предотвратяване на отражения и блясък:
 
а) работното място е организирано така, че източниците на светлина, като прозорци, пропускащи светлината стени и ярко оцветени повърхности, не предизвикват директен блясък, както и отражения от екрана;
 
б) прозорците имат завеси или щори, които при нужда намаляват дневната светлина, падаща на работното място.
 
4. Шумови нива:
 
а) нивото на шума в работното помещение не надвишава 55 аВ (А);
 
б) при избора на печатащите и другите периферни устройства се оценява шумовата им характеристика.
 
5. Микроклимат:
 
а) температурата на въздуха е от 21 до 23 °С;
 
б) относителната влажност на въздуха е от 30 до 60 %;
 
в) скоростта на движение на въздуха не превишава 0,15 м/сек.
 
6. Електрически и магнитни полета:
  
а) радиочестотните електромагнитни лъчения са в границите на хигиенните норми в съответствие с БДС 14525 - 90;
 
б) работната мебел и оборудването на работното помещение не са източник на електростатично поле;
 
в) работното облекло и обувки са изработени от материали, които не натрупват електрич-ни заряди.
 
III. Изисквания към програмните продукти:
 
1. Програмният продукт е подходящ за съответната работна задача.
 
2. Програмният продукт е лесен за използване, приспособен за нивото на операторските познания и опит.
 
3. Системите осигуряват обратна връзка между оператора и резултата от неговата работа.
 
4.Системите дават информация във формат и скорост, приемливи за оператора.