НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и
изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
 
 
 
 

Приета с ПМС № 362 от 29.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 20 от 7.03.2014 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 2/2005 г., стр. 368

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. С наредбата се уреждат редът и начинът за информиране на работниците и служителите, както и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 
 
 

Чл. 2. Гарантираните вземания се изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по седалището на работодателя въз основа на разпореждане от директора на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", наричан по-нататък "фонда".

 
 
 
 

Глава втора
ИНФОРМИРАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 
 
 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) В 14-дневен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР) в търговския регистър работодателят е длъжен да информира работниците и служителите си за датата на вписването и за реда за получаване на гарантираните вземания по ЗГВРСНР.

(2) Информирането се извършва, както следва:

1. за работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 1 от закона - чрез писмено уведомяване на представителите на работниците и служителите и чрез обява на подходящо място в предприятието;

2. за работниците и служителите по чл. 4, ал. 1, т. 2 от закона - чрез изпращане на съобщение с обратна разписка на всеки работник и служител.

 
 
 

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) В срок до 21 дни от вписване на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър работодателят изготвя за всяко правоимащо лице справка по образец съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Справката се изготвя в 3 екземпляра - за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя. Екземплярът за правоимащия работник или служител се връчва лично или се изпраща чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

 
 
 

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) В едномесечен срок от вписване на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър контролните органи на НОИ извършват проверка по реда на чл. 108, ал. 1, т. 1 КСО при работодателя по изготвените справки и съставят констативен протокол в 3 екземпляра - един за работодателя и два за ТП на НОИ. Към констативния протокол се прилагат изготвените от работодателя справки за ТП на НОИ, копие от съдебното решение за откриване на производството по несъстоятелност и документи, удостоверяващи упражняването на дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно на свръхзадължеността.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Упражняването на дейност се удостоверява с копие от данъчната декларация, счетоводни отчети, сключени търговски сделки, удостоверение от банките за финансова активност и декларация по образец съгласно приложение № 2.

 
 
 

Чл. 6. (1) Работниците и служителите могат да оспорят данните в справката по чл. 4, като подадат възражение пред работодателя в срока по чл. 5, ал. 1.

(2) Работодателят информира контролните органи на НОИ за получените възражения и дава становище по тях в хода на проверката.

(3) Работодателят преценява основателността на възраженията и издава или отказва да издаде нова справка до приключване на проверката по чл. 5, ал. 1.

(4) Контролните органи на НОИ са длъжни да оказват съдействие на работниците и служителите за правилното изготвяне и оформяне на справките.

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Работодателят подава декларация по образец съгласно приложение № 3 за работниците и служителите, притежаващи качествата по чл. 7, т. 1 - 3 от закона, както и при промяна на съответното качество в компетентната ТД на НАП, в следните срокове:

1. за работници и служители, които притежават съответното качество към момента на сключване на договора - 3-дневен срок от сключването на трудовия договор;

2. при придобиване или изгубване на съответното качество след сключване на трудовия договор - 3-дневен срок от придобиването или изгубването му.

 
 
 
 

Глава трета
ОТПУСКАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

 
 
 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Гарантираните вземания се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4, подадено от работника или служителя до ТП на НОИ по седалище на работодателя в двумесечен срок от датата на вписване на решението по чл. 6 ЗГВРСНР в търговския регистър или от датата на информиране на работниците и служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност по реда на законодателството на другата държава. Към заявлението-декларация се прилагат справката по чл. 4 и възражението по чл. 6, ако има такова.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Заявлението-декларация по ал. 1 се подава лично, чрез упълномощено лице или чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) При прието заявление-декларация с нередовни или липсващи документи ТП на НОИ уведомява лицето в 3-дневен срок и му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Ако в 7-дневен срок от уведомяването нередностите не бъдат отстранени, ТП на НОИ прави съответната преценка въз основа на наличните документи.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) По постъпилото заявление-декларация и приложените документи се съставя досие.

 
 
 

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Териториалното поделение на НОИ разглежда подаденото заявление-декларация и приложените към него документи, като ги съпоставя с данните от констативния протокол, от Регистъра на осигурените лица и от Регистъра на трудовите договори.

(2) Въз основа на направената преценка ТП на НОИ изготвя проект на разпореждане за изплащане или за отказ за изплащане на гарантирани вземания.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Документите по ал. 1 и 2 се изпращат на директора на фонда в 14-дневен срок от получаването на заявлението-декларация.

 
 
 

Чл. 10. (1) Гарантираните вземания се изплащат или се отказват с разпореждане на директора на фонда.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Разпореждането по ал. 1 се издава в едномесечен срок от подаване на заявлението-декларация и се изпраща на съответното ТП на НОИ и на правоимащия работник или служител в 3-дневен срок от издаването му.

(3) В разпореждането за изплащане на гарантираните вземания се посочват:

1. размерът на начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения, и периодите, за които се отнасят;

2. видовете и размерът на начислените, но неизплатени парични обезщетения, и периодите, за които те се отнасят;

3. ограниченият размер на гарантираното вземане, ако има такъв;

4. размерът на дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване по чл. 24 от закона, данъкът върху доходите и запорите.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) При определяне на ограничения размер на гарантираното вземане по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 ЗГВРСНР се вземат предвид в следния ред:

1. трудови възнаграждения;

2. парични обезщетения по Кодекса на труда, върху които се дължат осигурителни вноски;

3. други парични обезщетения по Кодекса на труда;

4. парични обезщетения по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване.

(5) Разпореждането, с което се отказва изплащането на гарантирано вземане, се мотивира.

 
 
 

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Разпорежданията по чл. 10, ал. 1 се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от получаването им пред Административния съд по седалището на ТП на НОИ.

(2) Жалбата се подава от работника или служителя чрез директора на фонда, който в 7-дневен срок от получаването й е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Решенията на Административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 
 
 
 

Глава четвърта
ИЗПЛАЩАНЕ НА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ

 
 
 

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Гарантираните вземания се изплащат от ТП на НОИ по банков път, по декларираните от лицата лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки.

 
 
 

Чл. 13. В 3-дневен срок от издаване на разпореждането за изплащане на гарантираните вземания директорът на фонда превежда дължимите суми за изплащане на гарантираните вземания и осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и допълнителното задължително обществено осигуряване на съответното ТП на НОИ.

 
 
 

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) В 7-дневен срок от получаване на разпореждането за изплащане на гарантираните вземания съответното ТП на НОИ ги изплаща на правоимащото лице.

 
 
 

Чл. 15. Едновременно с изплащането на гарантираните вземания съответното ТП на НОИ превежда дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, данъка върху доходите и запорите.

 
 
 

Чл. 16. (1) За изплащане на неполучени гарантирани вземания поради смърт на правоимащото лице наследниците му подават заявление до ТП на НОИ, към което прилагат удостоверение за наследници. Гарантираните вземания се изплащат на упълномощеното от всички наследници лице или се разделят между наследниците по определения от Закона за наследството ред.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г. ) Гарантираните вземания по ал. 1 се изплащат в едномесечен срок от получаване на заявлението.

 
 
 

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 20 от 2014 г. ) След изплащане на дължимите гарантирани вземания съответното ТП на НОИ изготвя и изпраща на работодателя справка по образец съгласно приложение № 5 за всеки от работниците и служителите му.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 1. В срок 31 март 2005 г. работодателят подава декларацията по чл. 20, ал. 2 от закона за работниците и служителите, притежаващи качества по чл. 7, т. 1 - 3 от закона, чиито правоотношения са възникнали преди 1 януари 2005 г. и които притежават съответното качество към тази дата.

 
 
 
 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 29 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

 
 
 
 

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на Националния осигурителен институт и на директора на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

 
 
 

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2005 г.

 
 
 
                              Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1
 
 
 
 
(Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г.)
 
 
 
 

......................................

ДО
ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
гр. ........................................
КОПИЕ: .......................
........................................ .........................................
(трите имена и адрес на лицето)

(работодател)

......................................

......................................

(седалище, телефон)

......................................

(адрес на управление)

 

 

ЕИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изх. № .......... от ............. 20.... г.

СПРАВКА

за размера на начислените, но неизплатени тру­дови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове

на .............................................................................................................................................. ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ............................................., длъжност ................................................................ ,

категория труд по НКТП ...................................................................................................... ,

дата на постъпване на работа ............................................................................................... ,

дата, от която е прекратено трудовото правоот­ношение ..................................................

на основание чл. ........ ал. ......... т. .......... от КТ.

Лицето е с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто – да/не (ненужното се зачертава).

 

 

Наимено- вание

Месец ......... ..... г.

Месец ......... ..... г.

Месец ......... ..... г.

Месец ......... ..... г.

Месец ......... ..... г.

Месец ......... ..... г.

1

2

3

4

5

6

7

І. Брутни трудови възна-граждения

 

 

 

 

 

 

1. Начислени

 

 

 

 

 

 

2. Изплатени

 

 

 

 

 

 

3. Дължим остатък за изплащане (т. 1 – 2)

 

 

 

 

 

 

ІІ. Парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове

 

 

 

 

 

 

Начислени, но неизпла­тени, общо в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

п о чл . 40 , ал. 5 от КСО

 

 

 

 

 

 

по чл. ...... ал. ..... т. .....

 

 

 

 

 

 

по чл. ...... ал. ..... т. .....

 

 

 

 

 

 

по чл. ...... ал. ..... т. .....

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Запори

 

 

 

 

 

  

Изготвил: ................................................................, тел. .............................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

Ръководител: ...............................................................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

УКАЗАНИЯ

за попълване на справката за размера на начисле­ните, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове

Справката за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове, се изготвя от работодателя в срок до 21 дни от вписване в търговския регистър на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР.

Справката се изготвя за всички работници и служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време, и на които правоотношението:

1. не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР;

2. е прекратено през последните три месеца преди тази дата.

І. Работници или служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя не по-малко от три месеца:

За лицата по т. 1 в съответните редове се впис­ват данните от разчетно-платежните ведомости за начислените, но неизплатени брутни трудови възнаграждения и парични обезщетения, изплате­ните аванси, дължим остатък за изплащане – по­месечно за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца на вписване на съдебното решение, а за лицата по т. 2 – за последните шест календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на трудовото правоотношение. Когато за някой (някои) от тези месеци лицето няма начислени, но неизплатени трудови възна­граждения и/или парични обезщетения (поради продължителна временна неработоспособност, неплатен отпуск и др.), в справката се включва следващият назад предходен месец. Последният календарен месец, който може да бъде включен в справката, е дванадесетият календарен месец, предхождащ месеца на вписване на решението или месеца на прекратяване на трудовото правоотношение.

За лицата по т. 2, които имат само начислени, но неизплатени парични обезщетения за сметка на работодателя, дължими по силата на нормативен акт или колективен трудов договор, същите се вписват в справката за месеца, в който е извър­шено начисляването, независимо от периода, за който се отнасят.

ІІ. Работници или служители, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя по-малко от три месеца:

За тази категория лица в справката се вписват данните от разчетно-платежните ведомости за начислените, но неизплатени брутни трудови въз­награждения и парични обезщетения, изплатените аванси, дължим остатък за изплащане – помесечно за всеки от месеците на съществуващото/съществувалото трудово правоотношение.

Забележки:

1. Ако лицето е с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, към справката се прилага копие на актуално експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

2. В начислените, но неизплатени брутни тру­дови възнаграждения, не се включва сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, която работодателят изплаща на работника/служителя за първите три дни от временната неработоспособност. Тя се посочва на отделен ред в справката.

3. Плащанията на работниците и служителите от средствата за социални разходи, средствата за работно, униформено и представително облекло и др. не се включват в справката, тъй като не са трудови възнаграждения.

Справката се изготвя в три екземпляра – по един: за лицето, за ТП на НОИ и за работодателя. Екземплярът за работника/служителя се връчва лично срещу подпис или се изпраща чрез лицен­зиран пощенски оператор с обратна разписка.

 

 
 
 
                           Приложение № 2
 
 
 
 
                          към чл. 5, ал. 2 
 
 
 
 
(Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г.)
 
 
 
 

Вх. № ............../ .......... 20 .... г.

Длъжностно лице,
приело декларацията:

......................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният/та ................................................................, ЕГН/ЛНЧ .................................,


(име, презиме, фамилия)

л.к. № ....................................., издадена на ............................... от ....................................,

живущ/а в гр.(с.) ..................................................................... ул. .......................................,

представляващ .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................,

(пълно или съкратено наименование на работодателя)

адрес .......................................................................................................................................,
телефон ............................................., ЕИК ...........................................................................

ДЕКЛАРИРАМ,

че представляваният от мен работодател e осъществявал дейност най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, за времето от .......... д. ......... м. ......... г. до .......... д. ........ м. ......... г.

Декларацията се попълва на основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ....................................

Декларатор: ...........................

 

(подпис)
 

 
 
 
 
                          Приложение № 3 
 
 
 
 
                             към чл. 7 
 
 
 
 
(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)

 

ТД на НАП гр. .........................

Вх. № ............/ ............ 20 .... г.

Длъжностно лице,

приело декларацията

......................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)

 

 

до

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ

НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ

ПО ПРИХОДИТЕ

Гр..................

 

 

 

 
 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Подписаният/ата ...............................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на

НАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (ненужното се зачертава)

 

 

 

 

 

 


л.к. № ...................., издадена на ............. от ...................,
..............................................................................

живеещ/а в гр. (с.).........................ул................................

№ ..............бл. ................вх. ...., ет. ........ ап. ...............

представляващ:

...............................................................................

...............................................................................
           
(пълно или съкратено наименование на работодателя)

 

адрес ..................................................., телефон ...........,

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,

че лицето .....................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

 

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на
НАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         (ненужното се зачертава)

 

 

притежава/не притежава качества по чл. 7, т. ..... от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, считано от ...... д. ...... м ......... г. до ....... д. ...... м ......... г.
Декларацията се попълва на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Известно ми е, че в 3-дневен срок от придобиването или изгубването на съответното качество на лицето съм длъжен да уведомя ТД на НАП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по реда на
чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: .......................

Декларатор: ..........................

 

            (подпис и печат)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                            Приложение № 4
 
 
 
 
                           към чл. 8, ал. 1 
 
 
 
 
(Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г.)
 
 
 
 

ТП на НОИ гр. ................

ДО
ДИРЕКТОРА НА
ТЕРИТОРИАЛНОТО
ПОДЕЛЕНИЕ НА
НАЦИОНАЛНИЯ
ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
гр. .............................

Вх. № ........./ ....... 20 .... г.

Длъжностно лице, приело
заявлението-декларация:

.................................................

(име, фамилия, подпис
и печат) 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ГАРАНТИРАНО
ВЗЕМАНЕ

от ...................................................................., ЕГН/ЛНЧ ...........................................................

(име, презиме, фамилия на лицето)

Адрес за кореспонденция: гр. (с.) ............................, община ......................, област ..................., ж.к. ..............., бул./ул. .............................., № ......, бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. ....., тел. ...............

Господин/Госпожо директор,

Моля да ми бъде отпуснато гарантирано вземане по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Работя/работил/а съм при работодател: ....................................................................................

(пълно или съкратено наименование на
работодателя)

от ...........................................................….... на длъжност ............................................................

 

(дд/мм/гг)

2. Трудовото ми правоотношение е прекратено от .....................................................................

 

(дд/мм/гг)

3. Имам трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто съгласно решение на ТЕЛК
№ ..................................... за периода от ....................................................................

 

(дд/мм/гг)

до .............................................

 

(дд/мм/гг)

4. Към момента на началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, посочена в съдебното решение по чл. 6 ЗГВРСНР, не съм:

4.1. съдружник в търговското дружество;

4.2. член на органите за управление и контрол на търговеца;

4.3. съпруг/съпруга на лице по т. 4.1 или 4.2;

4.4. роднина по права линия на лице по т. 4.1 или 4.2.

5. Личната ми банкова сметка за изплащане на гарантираните вземания е:

IBAN ........................................... BIC ………………….

при банка ...................................................................................................................................

Прилагам следните документи:

1. Справка за размера на начислените, но неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения, дължими от работодателя по Кодекса на труда и други нормативни актове.

2. Документ за самоличност (за справка) или копие от него, когато заявлението-декларация се подава чрез лицензиран пощенски оператор.

3. Оригинал (за справка) и копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК № ......... от ..............

 

(дд/мм/гг)

за намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

4. Други документи

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се необходимите данни. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ..................

Декларатор: .............................

гр. ......................

(подпис)
 

 
 
 
                            Приложение № 5
 
 
 
 
                              към чл. 17 
 
 
 
 
(Изм. – ДВ, бр. 20 от 2014 г.)
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ –
гр. …........................………..,

п. к. ……..............…, ул. ….................................………… № …..........., тел. ...........................,
факс ……....................……, e-mail ................................................................................@nssi.bg

Изх. № .......... /.............

 

ДО

 

...........................................

 

(наименование
на работодателя)

СПРАВКА

за размера на изплатените гарантирани вземания, внесените задължителни осигурителни вноски, данъци и запори

на .......................................................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ................................, работник/служител в ...................................................................

(наименование на работодателя)

 

Наименование

Месец
.........
..... г.

Месец
.........
..... г.

Месец
.........
..... г.

Месец
.........
..... г.

Месец
.........
..... г.

Месец
.........
..... г.

Общо


1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Отпуснато гарантирано вземане – общо,
в т.ч.:
1.1.

Трудово възнаграждение
1.2.

Обезщетение по КТ
1.3.

Обезщетение по чл. 40, ал. 5 от КСО
2.

Осигурителни вноски за сметка на лицето – общо, в т. ч.:
2.1.

ДОО
2.2.

ДЗПО
2.3.

НЗОК
3.

Данък по ЗДДФЛ
4.

Запори
5.

Изплатена сума
6.

Осигурителни вноски за сметка на работодателя – общо, в т. ч. за:
6.1.

ДОО
6.2.

ДЗПО
6.3.

НЗОК
 

ИЗГОТВИЛ:  .................................................................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

ДИРЕКТОР
НА ТП НА НОИ: ...........................................................................................

(име, фамилия, подпис и печат)