НАРЕДБА № 4 ОТ 11.05.1993 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СА НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

Приета от Министерството на труда и социалните грижи (обн., ДВ, бр. 44 от 25 май 1993 г)

 

Чл. 1. За сключване на трудов договор са необходими:

личен паспорт или друг документ за самоличност, който се връща веднага;

 документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работа, за която лице кандидатства;

документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв стаж;

документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало;

разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години.

Чл. 2. Работодателят може да изисква представянето на други документи извън посочените в чл. 1, ако това е предвидено или произтича от закон или друг нормативен акт.

Чл. 3. Посочените в чл. 1 документи са необходими и при възникване на трудово правоотношение въз основа на избор или конкурс.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 2 от Кодекса на труда и отменя Наредба № 16 от 30 декември 1986 г. (ДВ, бр. 15 от 1987 г.).