НАРЕДБА № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
(Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)
 
 
 
 

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2003 г., в сила от 2.01.2003 г., изм., бр. 39 от 25.04.2003 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 15.10.2004 г., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., попр., бр. 3 от 10.01.2006 г., изм. и доп., бр. 25 от 24.03.2006 г., в сила от 24.03.2006 г., изм., бр. 7 от 22.01.2008 г., бр. 1 от 6.01.2009 г., в сила от 1.01.2009 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 17 от 25.02.2011 г., в сила от 25.02.2011 г., бр. 30 от 1.04.2014 г., в сила от 1.04.2014 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 2/2003 г., стр. 421; кн. 11/2004 г., стр. 535

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 1, № 10б

 
 
 

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., доп., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) Директорът на съответната дирекция "Инспекция по труда" уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване на изпратено уведомление за сключен трудов договор в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 25 от 2006 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) Изпращането се извършва:

1. чрез подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;

2. по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;

3. чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

 
 
 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления - приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в компетентната ТД на НАП.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) При оттегляне на упълномощаването работодателят не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 4 в компетентната ТД на НАП.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.

 
 
 

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

3. (нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., отм., бр. 25 от 2006 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) десет дни след вписването в търговския регистър или обнародването в "Държавен вестник" в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;

2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция "Инспекция по труда":

1. в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ;

2. в седемдневен срок от деня, в който задължителното предписание по чл. 404, ал. 1, т. 11 КТ се смята за връчено съгласно чл. 404, ал. 4 КТ.

 
 
 

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" или "в".

 
 
 

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 1 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.

(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съответната дирекция "Инспекция по труда" следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.

 
 
 

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Уведомлението (приложение № 1) съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) данни за работодателя - ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора;

4. други данни:

а) (изм. - ДВ, бр. 25 от 2006 г.) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;

б) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) наименование и код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;

в) (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г.) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

 
 
 

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Уведомлението (приложение № 5) съдържа:

1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) основание за промяната по чл. 123, ал. 1, т. 1 - 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на предишния работодател;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на новия работодател;

4. дата на промяна на работодателя;

5. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) данни за лицата, променили работодателя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП.

 
 
 

Чл. 5б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Уведомлението (приложение № 7) съдържа:

1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция "Инспекция по труда", която подава уведомлението;

2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за работника или служителя - трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

4. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) дата на сключване;

в) (доп. – ДВ, бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.) дата на прекратяване на договора, когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.

 
 
 

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви "а" и "в" се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква "ж".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 25 от 2006 г., бр. 1 от 2009 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква "б" се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и КИД-2008.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:

1. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;

2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

 
 
 

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 1 от 2006 г.) Когато контролен орган на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.

(3) (Нова - ДВ, бр. 88 от 2004 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Работодателят може да коригира данните заверено уведомление (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 88 от 2004 г.) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Националната агенция за приходите може да извършва служебно прекратяване/заличаване на подадени уведомления.

 
 
 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.) Редът и начинът на взаимодействието между НАП и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" при контрола по изпълнение на настоящата наредба се определят в споразумение между тях.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (Отм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г. , в сила от 1.04.2014 г.).

2. "Лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя" са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. (1) В срок до 30 април 2003 г. работодателят изпраща уведомления по чл. 1 за заварените към 2 януари 2003 г. сключени трудови договори.

(2) В уведомленията се попълват данните за трудовия договор по чл. 6, ал. 1, които са актуални към момента на изпращането на уведомлението.

(3) Уведомление се изпраща и за заварените към 2 януари 2003 г. трудови договори, но прекратени преди изпращането му.

 
 
 

§ 3. До 31 декември 2003 г. уведомленията по чл. 1 и § 2 могат да се подават по реда на чл. 1, ал. 2, т. 1 пред представител на ТП на НОИ и в съответните дирекции "Бюро по труда" към Агенцията по заетостта съгласно приложение № 4.

 
 
 
 

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и е съгласувана с управителя на Националния осигурителен институт и председателя на Националния статистически институт.

 
 
 

§ 5. Наредбата влиза в сила от 2 януари 2003 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

(ДВ, бр. 88 от 2004 г., в сила от 15.10.2004 г.)

§ 11. Работодателите, при които са преминали работници и служители по реда на чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда от 2 януари 2003 г. до 15 октомври 2004 г., подават уведомления за тях до 31 януари 2005 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 15 октомври 2004 г.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

(ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 1.01.2006 г., попр., бр. 3 от 2006 г., изм., бр. 25 от 2006 г., в сила от 24.03.2006 г.)

§ 15. (Предишен текст на § 16, попр. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм., бр. 25 от 2006 г.).

§ 16. (Предишен текст на § 17, попр. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и председателя на Националния статистически институт.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

(ДВ, бр. 7 от 2008 г.)

§ 2. При подаване на уведомленията по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда през 2008 г. се прилага НКИД - 2003 г.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда

(ДВ, бр. 17 от 2011 г., в сила от 25.02.2011 г.)

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда и е съгласувана с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и с председателя на Националния статистически институт.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда

за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

(ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 1.04.2014 г.)

 
 
 
 

§ 9. За сключените до 30 април 2014 г. трудови договори на основание чл. 233б от Кодекса на труда работодателите изпращат уведомленията съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от наредбата в срок от 7 май до 15 май 2014 г.

 
 
 
 

...........................................................................................................................................................

 
 
 
                               Приложение № 1
 
 
 
 
                              към чл. 1, ал. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 25 от 2006 г.,
в сила от 24.03.2006 г.,
бр. 7 от 2008 г.,
бр. 1 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2009 г.,
бр. 1 от 2011 г.,
в сила от 4.01.2011 г.,
бр. 17 от 2011 г.,
в сила от 25.02.2011 г.,
изм. и доп., бр. 30 от 2014 г.,
в сила от 1.04.2014 г.)

 
 
 
                               Приложение № 2
 
 
 
 
                              към чл. 2, ал. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 88 от 2004 г.,
в сила от 15.10.2004 г.,
бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 1 от 2011 г.,
в сила от 4.01.2011 г.,
изм. и доп., бр. 17 от 2011 г.,
в сила от 25.02.2011 г.)

 
 
 
                               Приложение № 3
 
 
 
 
                              към чл. 4, ал. 1 
(Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 1 от 2011 г.,
в сила от 4.01.2011 г.,
бр. 17 от 2011 г.,
в сила от 25.02.2011 г.)

 
 
 
 
                               Приложение № 4
 
 
 
 
                                   към § 3 
(Изм. - ДВ, бр. 39 от 2003 г.,
отм., бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.)
 
 
 
                               Приложение № 5
 
 
 
 
                              към чл. 1, ал. 1 
(Ново - ДВ, бр. 88 от 2004 г.,
в сила от 15.10.2004 г.,
изм., бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 25 от 2006 г.,
в сила от 24.03.2006 г.,
бр. 1 от 2011 г.,
в сила от 4.01.2011 г.)

Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател. Когато промяната на работодателя не води до промяна в идентификационния код на работодателя, чрез който се провежда осигуряването, уведомление не се подава. Уведомлението се подава и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
 
 
 
 
   1. Код корекция - попълва се:
0 - При подаване на редовни данни.
1 - Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено
уведомление. В този случай освен коригираните се попълват всички
останали данни от подаденото преди това уведомление. Този код не се
използва за корекция в т. 3, 4 и 5, за което се подава първо
уведомление с код заличаване и след това ново уведомление с редовни
данни.
2 - Когато се заличава подадено преди това уведомление. В този случай
се попълват само т. 3, 4 и 5 от уведомлението, останалите точки не се
попълват.
 
 
 
 
   2. Основание за промяната на работодателя - попълват се следните кодове:
1 - При сливане на предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ). Уведомление
се подава от работодателя, приел работниците и служителите. Попълват се
толкова уведомления, колкото е броят на предприятията, които се сливат.
2 - При вливане на едно предприятие в друго (чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ).
Уведомление се подава от работодателя, приел работниците и служителите.
Попълват се толкова уведомления, колкото е броят на предприятията,
които се вливат в друго предприятие.
3 - При разпределяне на дейността на едно предприятие между две или
повече предприятия (чл. 123, ал. 1, т. 3 КТ). Уведомления се подават от
всички работодатели, които приемат работници и служители. Подават се
толкова уведомления, колкото са на брой предприятията, от които се
прехвърлят работниците и служителите.
4 - При преминаване на обособена част от едно предприятие към друго
(чл. 123, ал. 1, т. 4 КТ). Уведомление се подава от работодателя, приел
работниците и служителите. Когато се приемат работници и служители от
обособени части от повече от едно предприятие, се подават толкова
уведомления, колкото са на брой обособените части, към които се
прехвърлят работниците и служителите.
5 - При смяна на собственика на предприятието или на обособена част от
него (чл. 123, ал. 1, т. 6 КТ). Уведомление се подава от работодателя,
приел работниците и служителите. Не се подава уведомление, когато при
смяна на собственика на предприятието не се извършва промяна в ЕИК по
регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП. При
смяна на собственика на обособена част от предприятие уведомление се
подава от новия собственик за приетите при него работници и служители.
6 - При сключване или прекратяване на договор за отдаване на
предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на
концесия (чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ). Уведомление се подава от
работодателя, приел работниците и служителите. Уведомление се подава
само в случай, че осигуряването на работниците и служителите започва да
се провежда чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП.
7 - При промяна на правноорганизационната форма на предприятието (чл.123, ал. 1, т. 5 КТ). Уведомление се подава от новото юридическо лице
само ако осигуряването на работниците и служителите в него се провежда
чрез различен от стария ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца,
служебен номер, издаден от НАП.
8 - При промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен
номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.
9 - При преотстъпване или прехвърляне на дейност от едно предприятие на
друго, включително прехвърляне на материални активи (чл. 123, ал. 1, т.7).
 
 
 
 
   3. Код на предишен работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК
на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който
се е провеждало осигуряването на работниците и служителите преди
промяната на работодателя.
 
 
 
 
   4. Код на новия работодател - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на
търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, чрез който ще
се провежда осигуряването на работниците и служителите след промяната
на работодателя.
 
 
 
 
   5. Дата на промяна на работодателя - попълва се датата, от която е
извършена промяната, съгласно съдебно решение или друг акт.
Данни за работниците или служителите,
променили работодателя
 
 
 
 
   6. ЕГН/ЛНЧ - попълва се единният граждански номер на работника или
служителя. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на
чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН
или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
 
 
 
 
   7. Име - попълва се собственото име на работника или служителя.
 
 
 
 
   8. Презиме - попълва се презимето на работника или служителя.
 
 
 
 
   9. Фамилия - попълва се фамилията на работника или служителя.
В долното поле на уведомлението се попълва датата на подаването му в ТД
на НАП. Уведомлението се подписва от ръководителя на предприятието или
упълномощено от него лице и се подпечатва.
 
 
 
                               Приложение № 6
 
 
 
 
                              към чл. 2, ал. 4 
(Ново - ДВ, бр. 1 от 2006 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
изм., бр. 25 от 2006 г.,
в сила от 24.03.2006 г.,
бр. 1 от 2011 г.,
в сила от 4.01.2011 г.,
отм., бр. 30 от 2014 г.,
в сила от 1.04.2014 г.)
 
 
 
                               Приложение № 7
 
 
 
 
                              към чл. 1, ал. 2 
(Ново - ДВ, бр. 1 от 2011 г.,
в сила от 4.01.2011 г.,
изм., бр. 30 от 2014 г.,
в сила от 1.04.2014 г.)

 
 
 
 
Указание за попълване на уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов 
договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ

1. Код корекция – попълва се: 0 – при подаване на редовни данни; 2 – за заличаване на
подадено преди това уведомление.
2. Тип на документа – попълва се:
0 – когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на
чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване преди 1.01.2003 г.
1 – когато се подава уведомление за служебно заличаване на уведомление в случаите на
чл. 402, ал. 3 КТ за трудов договор с дата на сключване след 1.01.2003 г.
3 – когато се подава уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор
по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.
3. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя:
– за който е извършена проверка за преустановяване на дейността с оглед прекратяване на
трудовото правоотношение от работника или служителя при условията на чл. 327, ал. 2 КТ;
– когато се подава уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
4. ЕГН, ЛНЧ, служебен номер, издаден от НАП – попълва се за работника/служителя, на който се
прекратява трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава
уведомление за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
5. Име, презиме, фамилия – попълва се за работника/служителя, на който се прекратява
трудовото правоотношение при условията на чл. 327, ал. 2 КТ, или се подава уведомление
за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ.
6. Основание – попълват се следните кодове за основанието на възникване на трудовото
правоотношение:
01 – безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ;
02 – срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или чл. 68, ал. 6 КТ;
03 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ;
04 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ;
05 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ;
06 – трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ;
08 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 83 КТ;
09 – споразумение по чл. 107 КТ във връзка с чл. 89 КТ;
10 – допълнителен трудов договор по чл. 110 КТ;
11 – допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ;
12 – трудов договор по чл. 114 КТ;
13 – постановление по чл. 405а КТ;
14 – трудов договор по чл. 230 КТ;
15 – трудов договор за вътрешно заместване по чл. 259 КТ;
16 – трудов договор по чл. 233б КТ.

Забележка. За трудовите договори, сключени със срок на изпитване по чл. 70 КТ (код 07),
при прекратяване се попълва 01.
7. Дата на сключване – попълва се (ддммгггг) датата на сключване на договора.
8. Дата на прекратяване – попълва се (ддммгггг) датата на прекратяване на договора.