НАРЕДБА № 1 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

В сила от 07.05.2009 г. Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето Обн. ДВ. бр.10 от 6 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито и на закрито, в т.ч. изискванията за безопасното им ползване, поддържането и контрола.

(2) Площадките за игра се устройват така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички ползватели, включително и за ползвателите с увреждания, като се предприемат подходящи мерки срещу възможни рискове, застрашаващи живота и здравето на ползвателите и на техните придружители.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите за устройство на територията, на нормативните актове за пожарна безопасност, изграждане на достъпна среда, хигиена, опазване на здравето и околната среда и на националните стандарти, с които са въведени европейските стандарти, определящи изискванията към съоръженията за игра.

(2) Наредбата се прилага при:

1. издаването на разрешения за строеж на площадки за игра, разположени на открито;

2. издаването на разрешения за строеж на обекти за обществено обслужване (детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, търговски обекти, бензиностанции и др.), в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на открито;

3. издаването на разрешения за строеж на сгради, в съответствие с които с инвестиционния проект се предвиждат разполагане и устройване на обществено достъпни площадки за игра на закрито (в търговски обекти, детски центрове и др.);

4. въвеждането в експлоатация на нови обществено достъпни площадки за игра на открито и при въвеждането в експлоатация на обектите по т. 2 и 3;

5. основно обновяване или ремонт на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, разположени на открито, и на съществуващи сгради или на части от тях, предназначени за обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито;

6. поддържането и контрола на обществено достъпните площадки за игра, разположени на открито и на закрито.

Чл. 3. Продуктите, влагани в площадките за игра (съоръженията за игра, продукти за ударопоглъщащи настилки и др.), произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция, или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да се ползват за целите на тази наредба, при положение че осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ИГРА

Раздел I. Общи изисквания към устройството на площадките за игра, разположени на открито и на закрито

Чл. 4. (1) Площадките за игра се устройват в зависимост от предназначението им по възрастови групи на очакваните ползватели.

(2) Ползвателите на площадки за игра в зависимост от физическите и психическите им способности се разделят на следните възрастови групи:

1. до 3 години;

2. от 3 до 12 години;

3. от 12 до 18 години.

(3) В зависимост от предназначението на площадките за игра по възрастови групи се създават условия за следните основни видове игри и/или занимания:

1. люлеене;

2. пързаляне;

3. въртене;

4. клатушкане;

5. пазене на равновесие;

6. катерене;

7. игри със сюжети и роли;

8. експериментиране;

9. учене;

10. общуване - колективни игри.

Чл. 5. (1) На всяка открита площадка за игра се осигурява възможност най-малко 50 на сто от заниманията да са достъпни и за ползватели с увреждания. В закритите площадки за игра броят на достъпните занимания може да е по-малък в зависимост от техническата възможност за устройването им.

(2) Достъпните занимания и/или съоръжения за игра се предвиждат така, че да е осигурен достъпен маршрут за ползвателите, придвижващи се с инвалидни колички и с други помощни средства, и за техните придружители, и съответните занимания и/или съоръжения за игра да не се групират, а да се разполагат равномерно на територията на площадката.

(3) Допуска се изискванията по ал. 1 и 2 да не се прилагат за площадки за игра, разположени на открито на територии, които са част от плажните ивици, когато не е осигурен достъпен маршрут до площадката за ползватели с увреждания.

(4) При устройване на площадките за игра, предназначени за няколко възрастови групи, се обособяват отделни зони за всяка възрастова група със съответните за нея занимания и/или съоръжения за игра.

Раздел II. Изисквания при планирането и разполагането на открити площадки за игра

Чл. 6. (1) Големината и броят на площадките за игра се определят в зависимост от следните показатели:

1. вид на населеното място;

2. демографска структура на населението, като се отчита, че обитателите до 18-годишна възраст са около 18 % от всички обитатели на населеното място или на градската структура (район);

3. брой на жилищните единици в жилищната структура или на територията на населеното място;

4. етажност и гъстота на застрояване на територията;

5. наличие на свободни площи между сградите при условия на съществуваща висока степен на изграденост на територията;

6. брой на очакваните ползватели на териториите за рекреационни дейности.

(2) При отчитане на показателите по ал. 1 площадките за игра могат да се планират, както следва:

1. в парковете и градините в урбанизираните територии, както и в паркове извън урбанизираните територии и в горски паркове;

2. за квартал от жилищна територия в урбанизираните територии (в жилищна група);

3. за устройствена зона в урбанизираната територия;

4. за цялата урбанизирана територия;

5. в територии за рекреационни дейности.

Чл. 7. (1) Площадките за игра се устройват в поземлените имоти, както следва:

1. извън производствени територии;

2. в територии с умерено ослънчаване - предимно за площадките за игра или за зоните от площадки за игра, предназначени за деца до 3 години;

3. върху поземлени имоти, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и други източници на замърсявания;

4. в територии, защитени от въздушни течения или за които се предвижда изкуствена защита срещу въздушни течения посредством подходящи растителни видове и други средства.

(2) Площадките за игра се планират и проектират в съответствие с пешеходната система на урбанизираната територия или на отделните устройствени зони така, че да се създаде свързана система от места за детски отдих в безопасна среда.

(3) За осигуряване на достъпа до площадката за игра се прилагат нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

Чл. 8. (1) За съществуващите площадки за игра и за площадките за игра към бензиностанции и търговски обекти, устроени на разстояние, по-малко от 10 m от автомагистрали, първостепенна улична мрежа и други източници на шум, прах и изгорели газове, се осигурява растителен пояс откъм страната на неблагоприятното въздействие.

(2) При близост на площадката за игра до първостепенната улична мрежа в случаите по ал. 1 се поставят и предупредителни пътни знаци - вертикална и/или хоризонтална маркировка на улиците за намаляване на скоростта, както и за сигнални светлини. Входовете и изходите на площадките се устройват откъм обезопасената спрямо улицата страна.

Чл. 9. (1) Изискванията към устройството на площадките за игра, които се предвиждат в жилищните територии, в зависимост от възрастовите групи на ползвателите им са определени съгласно табл. 1.

 

 

 

Таблица 1

Възрастова

Радиус на

Минимална

Минимален

група на

отдалеченост

площ на

брой

ползвателите

от жилища

площадката

занимания

 

и/или

за игра

и/или

 

жилищни

 

минимален

 

сгради

 

брой

 

 

 

съоръжения

До 3 години

От 5 до 150 m

50 m(2) - при

Пясъчник - с

 

 

брой на очак-

площ най-малко

 

 

ваните ползва-

10 m(2)

 

 

тели до 15

Две пейки

 

 

 

Едно съоръжение за ползватели до 3 години

От 3 до

От 5 до 400 m

200 m(2) - при

Три пейки

12 години

 

брой на очак-

Най-малко чети-

 

 

ваните ползва-

ри съоръжения за

 

 

тели до 100

игра и три вида

 

 

 

занимания за

 

 

 

ползватели от 3

 

 

 

до12 години

 

 

 

Беседка

От 12 до

В близост до

В зависимост

Най-малко чети-

18 години

игрище, учили-

от броя на

ри съоръжения за

 

ще или в парк

очакваните

игра и три вида

 

 

ползватели

занимания за

 

 

2 m(2) на пол-

ползватели от 12

 

 

звател

до 18 години

 

 

 

Беседка

Забележка. Изискванията по колона 2 се прилагат при възможност и в зависимост от конкретните условия.

(2) Показателите, определени в табл. 1 към ал. 1, могат да се прилагат и за площадките за игра, които се устройват в смесените територии и в териториите за рекреационни дейности.

(3) Площадките за игра за ползватели от 3 до 12 години могат да се комбинират с площадки за ползватели до 3 години, като се приемат минималните изисквания в колони 2 и 3 на табл. 1 за възрастовата група от 3 до 12 години.

(4) Площадките за игра могат да се предвиждат като комбинирани площадки за игри, общуване и спорт за всички ползватели до 18 години в близост до игрища, увеселителни обекти и в парковете.

Раздел III. Изисквания към устройството на откритите площадки за игра и към разполагането и монтажа на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането за осигуряване на безопасност и достъпност при игра

Чл. 10. (1) За всяка открита площадка за игра се поставя минимум една информационна табела, оцветена с ярки и контрастни цветове, която се разполага до входовете/изходите на площадката.

(2) Табелата по ал. 1 съдържа информация за безопасната експлоатация на площадката за игра, включително за въведените забрани и ограничения на територията й, които се означават със символи и знаци.

(3) Информационните табели съдържат най-малко следната информация за:

1. стопанина на площадката, като се посочват и данни за контакт;

2. възрастовите групи на ползвателите, за които е предназначена площадката;

3. забрана за разходка на домашни любимци на територията на площадката, с изключение на кучета - водачи на хора с увредено зрение;

4. забрана или ограничение за движение с велосипеди, мотопеди и др. на територията на площадката (при необходимост в зависимост от предназначението на площадката по възрастови групи);

5. забрана за пускане на хвърчила в случаите, когато в близост до площадката има надземно разположени електроснабдителни и/или електронни мрежи и съоръжения;

6. забрана за ползване на площадката от деца под 3 години без придружител - в случаите, когато площадката за игра или зоната от нея е предназначена за тази възрастова група;

7. забрана за навлизане на моторни превозни средства на територията на площадката за игра;

8. телефонните номера на бърза помощ, пожарна, полиция и др.

Чл. 11. (1) За всяка площадка за игра се монтира ограда с височина най-малко 1 m. По оградата не се допуска наличието на необезопасени стърчащи и остри елементи, които могат да наранят ползвателите на площадката за игра.

(2) До оградата на площадката се допуска засаждане на жив плет от растителни видове, които не застрашават здравето на ползвателите и на придружителите им.

(3) За площадките за игра, разположени в паркове, огради се предвиждат по преценка на стопанина на съответната площадка в зависимост от конкретните условия и възможните рискове за безопасно ползване на площадката.

Чл. 12. (1) Площадките за игра се устройват с най-малко два входа/изхода със свободна широчина най-малко 1 m с оглед осигуряване на възможност за свободно преминаване на инвалидна количка, както и на носилка за спешна медицинска помощ.

(2) Вратите на входовете/изходите на площадките не следва да създават опасност за захващане на пръсти и други части от тялото. Между подвижната част на вратата и рамката от двете страни във всяко едно положение, по цялото протежение на рамката се предвижда разстояние не по-малко от 12 mm.

(3) Подвижната част на вратата на входа/изхода на площадката се монтира на височина от 0,06 до 0,11 m от повърхността на настилката.

(4) Вратите се боядисват в ярък и контрастиращ с оградата цвят, за да може лесно да се разпознават от хора със зрителни увреждания.

Чл. 13. (1) На територията на площадките за игра извън минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра се предвиждат места за сядане, а при възможност - и масички за игра.

(2) До съоръженията за игра, предназначени за деца до 3 години, и до пясъчника се разполагат най-малко две пейки или други подходящи места за сядане.

(3) На територията на площадките за игра се предвижда възможност за разполагане на беседка.

Чл. 14. (1) Броят на кошчетата за отпадъци се определя в зависимост от големината на площадката, но не по-малко от две кошчета.

(2) Кошчетата за отпадъци се разполагат в близост до входовете/изходите на площадките за игра, на разстояние не по-малко от 2 m от тях и най-малко 2 m от местата за сядане.

(3) Изискванията по ал. 2 не се прилагат за площадки за игра с площ до 100 m2.

Чл. 15. (1) На територията на площадките за игра се засаждат растителни видове, които не застрашават здравето на ползвателите и на придружителите им.

(2) Информация за растителните видове, които са неподходящи за засаждане на територията на площадките за игра и които могат да бъдат опасни за здравето на ползвателите на площадките, както и за растителните видове, които са подходящи и оказват благоприятно въздействие върху човешкия организъм, е дадена в приложение № 1.

Чл. 16. (1) Площадките за игра се устройват така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване, свързани със:

1. конструкцията на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

2. материалите, от които са изработени съоръжението за игра и елементите на обзавеждането;

3. вида на настилката и нейното изпълнение;

4. начина на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

5. вида на растителните видове и местата за засаждането им.

(2) Не се допуска разполагане на елементи на обзавеждането, както и засаждане на растителност в минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра и по основните маршрути за преминаване, както и припокриването на минималните пространства на две или повече съоръжения.

(3) Схема на минималното необходимо пространство за разполагане на съоръжение за игра и на основните му елементи е дадена в приложение № 2.

Чл. 17. (1) Около съоръженията за игра и елементите от съоръженията за игра, предназначени и за ползватели с двигателни увреждания, се осигурява свободно пространство, достатъчно за маневриране с инвалидна количка, при спазване на нормативните изискванията за изграждане на достъпна среда.

(2) В свободното пространство на съоръжение за игра не се допуска наличието на стърчащи части или елементи, с изключение на поставените с цел подпомагане на ползвателите по време на игра.

(3) Елементите на обзавеждането на площадката за игра се разполагат така, че да не затрудняват и възпрепятстват играта и достъпа на ползватели и придружители с увреждания.

Чл. 18. (1) Основите на съоръженията за игра се монтират така, че съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания.

(2) Съоръженията за игра се монтират в земята до определения и означен от производителя знак за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

(3) Не се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др.

(4) Фундаментите, цоклите и закрепващите елементи на съоръженията за игра в настилки от насипни продукти (пясък, дървесни кори и др.) се изпълняват в слой с дебелина най-малко 0,40 m. При възможност и когато е посочено от производителя, те се покриват чрез отделни части или детайли на съоръжението (например чрез платформата - при въртележка). Начинът на изпълнение на фундамент на съоръжение за игра в настилка от насипни продукти е показан на схемата съгласно приложение № 3.

(5) Стъпалата и перилата на стълби, когато са част от конструкцията на съоръжението за игра, се монтират стабилно, без да се въртят.

Чл. 19. На откритите площадки за игра не се допуска разполагане на съоръжения за игра с височина на свободно падане, по-голяма от 3 m, включително повърхности и структури от съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите.

Чл. 20. Вертикалните и хоризонталните занимателни панели (с морски шах, животни, букви, кухни, пъзели, халки и др.), предвидени и за ползватели с двигателни увреждания, се разполагат на височина от 0,45 до 0,62 m.

Чл. 21. (1) Пясъчникът се предвижда и изпълнява с площ най-малко 10 m2, със стени с височина от 0,25 до 0,40 m от повърхността на пясъка, изпълнени или облицовани цялостно или частично с топлоизолационен, бързосъхнещ и гладък материал, като се осигурява и възможност за сядане по тях.

(2) Пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра.

(3) Дълбочината на слоя пясък във всяка точка на пясъчника е най-малко 0,30 m, като под пясъка се полагат геотекстил и чакъл с фракция, по-голяма от 8 mm, за дренаж с дебелина на слоя не по-малко от 0,10 m.

(4) За пясъчника се използва промит и дезинфекциран пясък с фракция от 0,2 до 2 mm, без глинести частици.

(5) Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка се предвижда най-малко два пъти в сезона (рано напролет и в средата на лятото).

(6) На територията на площадката пясъчникът се разполага извън минималните пространства за разполагане на съоръженията за игра на естествено засенчено от растителни видове място. Когато няма възможност за естествено засенчване, към конструкцията на пясъчника се предвижда подходящо цялостно или частично изкуствено засенчване (чадър, тента и др.).

(7) В случаите, когато се предвиждат масички за игра с пясък и вода, те се разполагат в близост до пясъчника, като част от масичката остава извън пясъчника, на достъпен за инвалидна количка маршрут. Частта от масичката, разположена на достъпния маршрут, се проектира с широчина, по-голяма от 0,76 m, с дължина (дълбочина) най-малко 0,43 m и с височина от 0,60 до 0,75 m над настилката. За осигуряване на свободно преминаване и разполагане на инвалидна количка под долната повърхност на масичката не се допуска наличието на каквито и да е елементи.

Чл. 22. (1) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането се обработват така, че да няма опасност от нараняване (от отделени трески и др.).

(2) Съоръженията за игра и елементите на обзавеждането са проектирани така, че да е осигурена възможност за лесно оттичане на водата (чрез подходящ минимален наклон или по друг конструктивен метод).

Раздел IV. Изисквания към устройството и безопасността на обществено достъпни площадки за игра, разположени на закрито

Чл. 23. (1) Площадките за игра на закрито се устройват в самостоятелни сгради, в сгради за обществено обслужване или в подходящи за целта обществено достъпни помещения или площи - части от сгради, които отговарят на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

(2) Устройване на площадки за игра на закрито в жилищни сгради се допуска само на партерните етажи при спазване на изискванията на чл. 38 ЗУТ.

Чл. 24. (1) Помещенията и площите за устройване на закрити площадки за игра се разполагат при спазване на следните изисквания:

1. осигуряват се:

а) при брой на ползвателите до 50 - най-малко един евакуационен изход;

б) при брой на ползвателите от 50 до 200 - най-малко два евакуационни изхода;

в) при брой на ползвателите над 200 - два евакуационни изхода, и по един евакуационен изход на всеки 100 ползвателя допълнително;

2. електрическите, телефонните и други инсталации, както и датчиците се разполагат на недостъпни за ползвателите места; контактите на електрическата инсталация се проектират на височина, по-голяма от 1,60 m, или се изпълняват обезопасени;

3. прозорците се проектират на такава височина, че да е осигурена възможност за поставяне на средства за слънцезащита и най-малко 50 % от площта на всеки прозорец да е отваряема;

4. изкуственото осветление се проектира равномерно разпределено с минимална осветеност на помещенията, както следва: 300 Lx - за луминесцентно, и 150 Lx - за обикновено осветление, като осветителните тела се обезопасяват;

5. температурата на въздуха в помещенията е в границите 20 – 22 градуса.