ОБЩИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИГРАЛНИ КАЗИНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВИДА НА СГРАДАТА, МИНИМАЛНАТА ПЛОЩ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА И НЕОБХОДИМОТО ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ

В сила от 23.07.2013 г. Издадени от Държавната комисия по хазарта към Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тези общи задължителни изисквания се регламентират минималните изисквания при организиране на хазартни игри в игрално казино по отношение на вида на сградата или обособена част от нея, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол.

Чл. 2. Тези задължителни изисквания към игралните казина са общи - организаторите на хазартни игри в игрално казино са длъжни да ги спазват, включително и при изготвянето на съответните задължителни изисквания, които представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) по чл. 22, ал. 1, т. 11 от Закона за хазарта (ЗХ).

 

Раздел II.
Изисквания по отношение на вида и разпределението на помещенията

Чл. 3. Игралното казино е сграда или обособена част от сграда със самостоятелен вход, в което се организират хазартни игри на игрални маси и игрални автомати. Адресът на игралното казино, в което се организират игрите, трябва да е вписан в удостоверението за издаден лиценз на организатора на хазартни игри.

Чл. 4. В игралното казино могат да се извършват помощни и спомагателни дейности, свързани с предоставянето на кафе, напитки, сандвичи и други, при спазване на нормативно установените изисквания за съответната дейност.

Чл. 5. (1) Игралното казино трябва да има обособен вход за посетители, на който да е поставена табела, съдържаща информация за наименованието на организатора на хазартните игри и работното време на казиното.

(2) На информационното табло по чл. 45, ал. 3 ЗХ, монтирано непосредствено до входа на игралната зала, трябва да са посочени данни за контакт с ДКХ - адрес на интернет страницата, електронна поща и телефон на ДКХ.

(3) В случаите, когато казиното има повече от един вход, от който може да се осъществи достъп на посетители, изискванията по ал. 1 и 2 се прилагат за всеки един от тези входове.

Чл. 6. Когато входовете за посетители на игралното казино представляват главни входове на игралното казино по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Наредбата за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от Закона за хазарта, приета с ПМС № 241 от 2012 г. (ДВ, бр. 77 от 2012 г.), всеки един от тях трябва да отговаря на изискването на чл. 44, ал. 1 ЗХ.

Чл. 7. (1) Игралното казино трябва да е с минимална площ 280 кв. м, която да позволява разполагането на минималния брой игрални маси, рулетки и игрални автомати, съгласно изискванията на чл. 72, ал. 1 ЗХ.

(2) Увеличаването на броя на игралното оборудване в игрално казино се допуска при спазване на изискванията:

1. за игралните маси да бъде осигурена площ не по-малко от 12 кв. м;

2. за игралните автомати в игралното казино трябва да се спазва изискването за минимална площ по чл. 68, ал. 2 ЗХ; в случаите, когато игралният автомат конструктивно има повече от едно игрално място, изискването за минималната площ се отнася за всяко игрално място.

(3) Игралното оборудване трябва да бъде разположено по начин, осигуряващ непрекъснат контрол върху персонала и участниците в игрите. Разположението задължително съответства на план-схема за разположението на игралното оборудване, представена в ДКХ.

Чл. 8. (1) В игралното казино трябва да бъдат осигурени:

1. място за съхранение на оръжие;

2. място за регистриране на посетителите и за водене на регистър по образец (приложение № 1) съгласно изискванията на чл. 74, ал. 1 ЗХ;

3. обособено помещение за касиер, задължително защитено със стъкло или решетка, за закупуване на удостоверителни знаци за участие в игрите и разплащане с участниците в хазартните игри, което задължително се оборудва със:

а) огнеупорен сейф за съхранение на касовата наличност;

б) метален шкаф за съхранение на чипове и други удостоверителни знаци, утвърдени от ДКХ, с парична стойност (кеш чипове);

в) шкаф за съхранение на протоколите за приключване на маси;

4. място с разположено табло, указващо курса на валутите, използвани в казиното за работа с различните валути;

5. обособено помещение/я за съхранение на следното оборудване:

а) техническо оборудване за видеонаблюдение и съхраняване на информацията от него;

б) техническо оборудване, подпомагащо системите в игралното казино;

в) техническо оборудване за базирани игри, когато в игралното казино се предлагат такива.

(2) За помещенията по т. 3 и 4 организаторът е длъжен да гарантира използването на контролиран достъп и сигурност на информацията.

 

Раздел III.
Ремонт на игрално оборудване в игрално казино

Чл. 9. (1) При повреда на игралното оборудване, намиращо се в игралната зала, игралното оборудване се изключва от захранващото напрежение и в дневния отчет за игрални автомати/игрални маси в игралното казино се записват данните на повреденото игрално оборудване, дата и час на повредата.

(2) В случай че ремонтът на игралното оборудване ще се извършва извън игралното казино, задължително се попълва приемно-предавателен протокол между сервизния техник на производителя или вносителя и организатора. Протоколът се изготвя в 2 еднообразни екземпляра - един за производителя, съответно вносителя, а вторият - за организатора.

(3) След извършен ремонт на игрално оборудване сервизният техник на производителя или вносителя задължително попълва Карта за сервиз и поддръжка на игрално оборудване по образец - приложение № 2 към тези изисквания. Картата се изготвя в 2 еднообразни екземпляра - един за производителя, съответно вносителя, а вторият - за организатора.

(4) Организаторът съхранява в игралното казино екземплярите от приемно-предавателните протоколи и картите за сервиз и поддръжка на игрално оборудване за срока на издадения лиценз и при поискване от страна на длъжностни лица на ДКХ с контролни функции задължително им ги предоставя.

 

Раздел IV.
Необходимо техническо оборудване за контрол

Чл. 10. Игралното казино трябва да разполага със система за проверка за наличие на оръжие.

Чл. 11. (1) В игралното казино задължително се монтират, свързват и инсталират камери за видеоконтрол и наблюдение.

(2) Камерите за видеоконтрол и наблюдение трябва да са с разделителна способност, позволяваща идентификация на лицата, които се намират в игралното казино. Зоните на видимост на камери за видеоконтрол и наблюдение трябва да обхващат цялата площ на игралното казино (всички входове - аварийни, сервизни,

служебни, санитарни и др.), цялото игрално оборудване, местата и помещенията по чл. 8.

(3) В задължителните изисквания на организатора, представени за утвърждаване от ДКХ почл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ, се посочват видът на техническото оборудване и начинът на осъществяване на контрол в игралното казино.

Чл. 12. Помещенията по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 5 допълнително трябва да бъдат снабдени със:

1. бутон за връзка с алармен звънец при охраната на казиното;

2. бутон за връзка с МВР и/или лицензираната охранителна фирма, осъществяваща цялостната охрана на игралното казино.

Чл. 13. Техническото оборудване за контрол, използвано в игралното казино, трябва да отговаря на действащите нормативни и технически изисквания.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тези общи задължителни изисквания към сградите или обособени части от тях, в които се организират хазартни игри в игрално казино, са приети на заседание на Държавната комисия по хазарта на 10 юли 2013 г. с протокол № 15 на основание чл. 22, ал. 1, т. 5 от Закона за хазарта и влизат в сила в деня на обнародването им в "Държавен вестник".

§ 2. В 3-месечен срок от влизане в сила на тези общи задължителни изисквания към сградите или обособени части от тях, в които се организират хазартни игри в игрално казино, организаторите на хазартни игри в игрално казино привеждат в съответствие с тях задължителните си изисквания, които представят за утвърждаване от ДКХ по чл. 22, ал. 1, т. 11 ЗХ.

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 2

Регистър по чл. 74, ал. 1 от Закона за хазарта

 

 

Карта

Клиент

Дата и час на регистрация

ЕГН/ЛНЧ

Дата на раждане

Вид, номер и издател на документ за самоличност

Националност

Адрес

Статус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 9, ал. 3