НАРЕДБА № Iз-1971 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР

В сила от 05.06.2010 г.Издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013г.

 

Част първа.
Общи Изисквания

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията и техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар при:

1. планирането и застрояването на урбанизираните територии;

2. застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, в т.ч. крайпътни строежи, бензиностанции и газостанции, мотели, къмпинги, лесопаркове, защитени територии и др.;

3. проектирането и изпълнението на строежите при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч. при оразмеряването на евакуационни пътища и при евакуацията на хора, като се предвиждат мерки за тяхното безопасно и аварийно извеждане;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или промяна на предназначението на обект или на част от него, както и при извършване на строителни и монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ ЗУТ;

5. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 ЗУТ, с изключение на преместваемите обекти с гъвкаво покритие, изискванията за които са определени в Наредба № Із-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.).

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) В случаите по ал. 1, т. 4 изискванията на наредбата се прилагат само за обхвата на разрешението за строеж.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение на строежите съгласно чл. 169 ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) При осигуряване на пожарната безопасност на специални строежи по чл. 3, ал. 3 ЗУТ освен изискванията на тази наредба се прилагат и изискванията за безопасност, определени в съответните нормативни актове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Наредбата не се прилага за строежи на подземната минна промишленост и за строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.

Чл. 2. (1) За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по такъв начин, че в случаите на възникване на пожар:

1. да е осигурена устойчивостта на конструкцията за определен период;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са предвидени мерки за ограничаване на възникването и разпространяването на огъня и дима в строежа;

3. да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи;

4. да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат спасени с други средства;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) да са създадени условия за безопасност на спасителните екипи;

6. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(2) Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато сградата е проектирана и изпълнена при спазване на:

1. изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на строежите;

2. минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания за различните видове строежи.

Чл. 3. (1) В зависимост от функционалната пожарна опасност на строежите се проектират системи за пожароизвестяване и пожарогасене с автоматично и/или ръчно задействане съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строежите в зависимост от функционалната им пожарна опасност се оборудват с пожаротехнически средства съгласно приложение № 2.

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Инвестиционният проект на строежа съдържа част "Пожарна безопасност" с минимален обхват и съдържание съгласно приложение № 3.

(2) В част "Пожарна безопасност" по ал. 1 се включват пасивните и активните мерки за защита и приетите технически решения за осигуряване на пожаробезопасната експлоатация на строежа.

Чл. 5. (1) За удовлетворяване на същественото изискване за пожарна безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ в строежите се предвиждат и влагат продукти с оценено и удостоверено съответствие със съществените изисквания, определени с наредбите по Закона за техническите изисквания към продуктите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на пожарната безопасност на строежите строителните продукти се придружават от документите по Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 106 от 2006 г.).

Чл. 6. Продуктите, които законово са произведени и пуснати на пазара в държави-членки на Европейския съюз, и в Турция, или в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се ползват за целите на тази наредба, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) (1) Нови технически решения в инвестиционното проектиране, разработени в съответствие с изискванията на стандарти и национални нормативни актове за проектиране, се прилагат след приемането им с мотивирано решение от експертен съвет към Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при Министерството на вътрешните работи (ГДПБЗН - МВР), при условие че с тях се гарантира пожарната безопасност на строежа.

(2) В случаите по чл. 1, ал. 1, т. 4, при които няма териториална, техническа или конструктивна възможност за изпълнение на изискванията на наредбата, за осигуряване на пожарната безопасност на строежите се прилагат други активни и пасивни мерки и технически решения в инвестиционното проектиране след постигане на съгласие между представители на възложителя, проектанта, консултанта и експертния съвет по ал. 1.

 

Глава втора.
КЛАСИФИКАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За осигуряване на безопасността при въздействия от пожар строежите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1) и помещенията в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове и подкласове съгласно табл. 1.

Таблица 1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

 

 

Клас на

Описание

Подклас

Видове строежи или части от

функционална

 

 

тях,

пожарна

 

 

помещения

опасност

 

 

 

(КФПО)

 

 

 

 

Ф1

Жилищни сгради и

Ф1.1

Детски градини и ясли;

 

сгради за

 

домове за деца с физически

 

обществено

 

увреждания; домове за деца

 

обслужване в

 

с умствена изостаналост;

 

областта на

 

лечебни заведения за

 

образованието,

 

болнична помощ, в т.ч.

 

здравеопазването

 

болници за активно лечение,

 

и социалните

 

за долекуване и за

 

грижи,

 

рехабилитация, домове за

 

хотелиерството и

 

хора с увреждания и за

 

услугите - за

 

временно пребиваване на

 

постоянно и

 

хора с увреждания;

 

временно (в т.ч.

 

амбулатории за първична

 

денонощно)

 

или специализирана

 

обитаване, които

 

медицинска помощ в

 

се ползват от хора

 

случаите, когато включват

 

на различна

 

детски консултации;

 

възраст и с

 

центрове за спешна

 

различно

 

медицинска помощ,

 

физическо

 

диспансери, домове за

 

състояние и в

 

медико-социални грижи,

 

които има спални

 

диализни центрове, хосписи

 

помещения

 

и др.; спални корпуси в

 

 

 

учебно-възпитателни и

 

 

 

социални

 

 

 

учебно-професионални

 

 

 

заведения с интернати и

 

 

 

сиропиталища

 

 

Ф1.2

Хотели; общежития;

 

 

 

пансиони; спални корпуси в

 

 

 

балнеосанаториуми и други

 

 

 

санаториални заведения,

 

 

 

почивни домове, казарми и

 

 

 

др.; къмпинги; мотели

 

 

Ф1.3

Многофамилни жилищни

 

 

 

сгради

 

 

Ф1.4

Еднофамилни жилищни

 

 

 

сгради

Ф2

Сгради за

Ф2.1

Кинозали; концертни,

 

обществено

 

оперни, театрални и други

 

обслужване в

 

подобни зали;

 

областта на

 

многофункционални зали с

 

културата и

 

културно-просветно

 

изкуствата; сгради

 

предназначение; библиотеки

 

и съоръжения за

 

и читалища;

 

спорт

 

архивохранилища; центрове

 

 

 

за научно-техническа

 

 

 

информация; обществени

 

 

 

клубове, циркови зали,

 

 

 

спортни сгради и съоръжения

 

 

 

с трибуни; други видове

 

 

 

сгради с точно определен

 

 

 

брой на посетителите в

 

 

 

закрити помещения.

 

 

Ф2.2

Музеи, художествени

 

 

 

галерии, панаирни палати,

 

 

 

танцови зали, дискотеки,

 

 

 

казина и др. под. в закрити

 

 

 

помещения

 

 

Ф2.3

Основни помещения и

 

 

 

съоръжения от подклас Ф2.1,

 

 

 

на открито, в т.ч.

 

 

 

преместваеми

 

 

Ф2.4

Основни помещения и

 

 

 

съоръжения от подклас Ф2.2,

 

 

 

на открито

Ф3

Сгради за

Ф3.1

Търговски центрове, базари

 

обществено

 

и покрити пазари,

 

обслужване в

 

универсални и

 

областта на

 

специализирани магазини

 

търговията,

Ф3.2

Помещения и сгради за

 

общественото

 

обществено хранене

 

хранене,

Ф3.3

Приемни сгради на летища,

 

транспорта,

 

железопътни гари, автогари,

 

здравеопазването,

 

морски и речни гари, станции

 

съобщенията и

 

на въжени линии

 

услугите; сгради за

 

 

 

административно

 

 

 

обслужване (с

 

 

 

помещения, в

 

 

 

които броят на

 

 

 

очакваните

 

 

 

посетители е

 

 

 

по-голям от броя

 

 

 

на обслужващия

 

 

 

персонал)

 

 

 

 

Ф3.4

Помещения за посетители на

 

 

 

сгради за административно

 

 

 

обслужване

 

 

 

(административни сгради,

 

 

 

банкови и небанкови

 

 

 

финансови институти,

 

 

 

обслужващи сгради към

 

 

 

производствени обекти,

 

 

 

представителни сгради,

 

 

 

пощи, сгради на централните

 

 

 

и териториалните органи на

 

 

 

изпълнителната власт,

 

 

 

правителствени сгради,

 

 

 

центрове за провеждане на

 

 

 

конференции и конгреси,

 

 

 

сгради на съда,

 

 

 

прокуратурата и др.) и

 

 

 

помещения за обществено

 

 

 

обслужване в областта на

 

 

 

услугите (сгради за битови

 

 

 

услуги, сгради за

 

 

 

граждански ритуали,

 

 

 

обществени бани и сауни) и

 

 

 

за обществено обслужване с

 

 

 

култово и религиозно

 

 

 

предназначение (храмове за

 

 

 

богослужение, катедрали,

 

 

 

църкви, параклиси, джамии,

 

 

 

синагоги и др., крематориуми

 

 

 

и обредни домове) с

 

 

 

неопределен брой места за

 

 

 

сядане, лечебни заведения

 

 

 

за извънболнична помощ:

 

 

 

медицински центрове и

 

 

 

диагностично-консултативни

 

 

 

центрове; амбулатории за

 

 

 

първична или

 

 

 

специализирана медицинска

 

 

 

помощ

 

 

Ф3.5

Физкултурно-оздравителни

 

 

 

комплекси и спортни сгради

 

 

 

и съоръжения без трибуни за

 

 

 

зрители; битови помещения

Ф4

Сгради за

Ф4.1

Училища,

 

обществено

 

учебно-възпитателни

 

обслужване в

 

заведения, включително за

 

областта на

 

следучилищни занимания,

 

образованието и

 

учебно-възпитателни и

 

сгради за

 

социални

 

административно

 

учебно-професионални

 

обслужване

 

заведения, колежи, висши

 

(сгради на

 

учебни заведения, учебни

 

централните и

 

заведения за повишаване на

 

териториалните

 

квалификацията

 

органи на

Ф4.2

Сгради за административно

 

изпълнителната

 

обслужване, сгради на

 

власт и др.), чиито

 

информационни и

 

помещения се

 

редакционно- издателски

 

използват в

 

организации, сгради за

 

продължение на

 

научноизследователска

 

определен период

 

дейност, комутационни,

 

през денонощието

 

радиорелейни,

 

и в тях присъстват

 

телевизионни, базови и

 

постоянно хора с

 

телефонни станции

 

определена

 

 

 

възраст и

 

 

 

физическо

 

 

 

състояние,

 

 

 

запознати с

 

 

 

планировката на

 

 

 

сградите

 

 

Ф5

Производствени,

Ф5.1

Производствени сгради и

 

складови и

 

съоръжения, производствени

 

селскостопански

 

и лабораторни помещения,

 

сгради,

 

работилници; сгради на

 

бензиностанции и

 

научно-експериментални

 

газостанции,

 

бази

 

помещения и

Ф5.2

Складови сгради и

 

съоръжения с

 

съоръжения, паркинги,

 

постоянен режим

 

гаражи (без техническо

 

на работа

 

обслужване и ремонт)

 

 

Ф5.3

Бензиностанции и

 

 

 

газостанции

 

 

Ф5.4

Селскостопански сгради без

 

 

 

постройки със

 

 

 

селскостопанско

 

 

 

предназначение на

 

 

 

допълващо застрояване в

 

 

 

урегулирани поземлени

 

 

 

имоти и постройки до 35 m2 в

 

 

 

земеделски земи

Забележкa. Непосочените в табл. 1 съоръжения, сгради и помещения с подобно функционално предназначение като съоръженията, сградите и помещенията от класове Ф1 - Ф4 се отнасят към съответния клас.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (съгласно чл. 12, ал. 1), помещенията, откритите технологични инсталации и съоръженията от клас на функционална пожарна опасност Ф5 в зависимост от пожаро- и експлозивоопасните свойства на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси се подразделят на категории по пожарна опасност съгласно табл. 2.

Таблица 2 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Категория

Пожарна характеристика и

Вид на производствените

по

свойства на получаваните,

процеси и предназначение на

пожарна

обработваните,

цеховете, технологичните

опасност

използваните,

инсталации, помещенията и

 

съхраняваните и

складовете

 

складираните вещества,

 

 

материали и продукти

 

1

2

3

 

Ф5А

Сгради, помещения,

*Цехове, инсталации, помещения

 

открити инсталации и

и складове в които се използват

 

технологични съоръжения

метален натрий или калий,

 

за получаване,

бариев прекис, алуминиева

 

обработване, използване,

пудра и бял фосфор; *Сгради и

 

съхраняване и складиране

помещения за преработка и

 

на:

съхраняване на радиоактивни

 

1. Горими газове,

отпадъци (РАО), съдържащи

 

включително втечнени

уран; *Баратни и

 

горими газове

ксантогенаторни цехове и

 

2. Течности с пламна

отделения за преестерификация

 

температура, по-малка или

и поликондензация при

 

равна на 28 °С (бензин,

производството на химични

 

лигроин, ацетон, толуол,

влакна; *Цехове, инсталации,

 

пиридин, етилов алкохол,

помещения и складове за

 

дихлоретан, диоксан,

обработка, получаване и

 

етилбензол и др.)

съхраняване на акрилонитрил;

 

3. Вещества и продукти,

*Производства, свързани с

 

които се запалват или

употребата, получаването,

 

взривяват при

съхраняването и регенерацията

 

взаимодействието им с

на серовъглерод; *Цехове и

 

вода или с кислород от

инсталации за първична

 

въздуха

обработка на нефт и газ

 

Когато веществата по т. 1 и

(демулсия, стабилизация,

 

2 са в количества, които

сероочистка и др. под.);

 

при възможно най-тежка

*Основни цехове за получаване

 

аварийна ситуация може

на синтетичен каучук;

 

да образуват експлозивни

*Водородни и ацетиленови

 

атмосфери в обем до 5%

станции; *Цехове, инсталации,

 

включително от свободния

помещения и складове за

 

обем на помещението,

обработка, получаване и

 

помещението се отнася

съхраняване на дивинил;

 

към категория по пожарна

*Цехове и инсталации за

 

опасност Ф5В.

производство на ацетатна

 

 

коприна; *Производства,

 

 

свързани с бензинови

 

 

екстракции; *Цехове и

 

 

инсталации за хидриране,

 

 

дестилация и газоотделяне при

 

 

производството на течни горива;

 

 

*Инсталации за рекуперация и

 

 

ректификация на органични

 

 

разтворители с пламна

 

 

температура 28 °С и по-малка от

 

 

28 °С; *Технологични

 

 

инсталации, помпени станции,

 

 

складове за бензин,

 

 

разтворители и други течности с

 

 

пламна температура 28 °С и

 

 

по-малка от 28 °С; *Бояджийски

 

 

помещения и камери, в които

 

 

като разтворител се използва

 

 

леснозапалима течност;

 

 

*Основни цехове за

 

 

производство на антипиретици;

 

 

*Помещения и складове за

 

 

нитроцелулозни ленти; *Цехове

 

 

за улавяне и разделяне на

 

 

коксовия газ при

 

 

коксохимичното производство и

 

 

др.; *Помещения за зареждане

 

 

и съхраняване на киселинни и

 

 

алкални акумулатори с отделяне

 

 

на експлозивоопасни

 

 

концентрации от водород;

 

 

*Комуникационни (транспортни)

 

 

съоръжения в сградите на Ф5А.

Ф5Б

Сгради, помещения,

*Цехове за производство,

 

открити инсталации и

употреба и съхраняване на

 

технологични съоръжения

целулоид, нафталин, червен

 

за получаване,

фосфор, дифенил, калциев

 

обработване, използване,

карбид, антрацен; *Цехове за

 

съхраняване и складиране

получаване на въглищен прах;

 

на:

*Цехове, в които се отделя

 

1. Течности с пламна

производствен въглищен прах;

 

температура от 28 до 55 °С

*Мелници, силози и

 

включително (керосин,

обслужващите ги транспортни и

 

газьол, ксилол,

други съоръжения за

 

хлорбензол, оцетна

взривоопасни прахове (брашно,

 

киселина, оцетен

захар, нишесте, соя, фуражни

 

анхидрид и др.)

смески, сенни брашна,

 

 

прес-прахове, сапунени,

 

 

пластмасови и други видове

 

 

прахове); *Полировъчни

 

 

помещения,

 

2. Течности, нагрети при

цехове и отделения за

 

условията на

шлифоване на дърво, бакелит и

 

производство,

други горими материали;

 

получаване, обработване,

*Помпени станции за течности с

 

използване и съхранение

пламна температура над 28 до

 

над пламната им

55 °С включително; *Станции за

 

температура

промиване и изпарване на

 

3. Горими прахове или

цистерни и други съдове за

 

летящи частици с долна

течности с пламна температура

 

експлозивна граница

над 28 до 55 °С включително;

 

(ДЕГ), по-малка или равна

*Цехове за

 

на 65 g/m3

амониево-селитреното

 

Когато веществата по т. 1,

производство; *Кислородни

 

2 и 3 са в количества,

станции и уредби;

 

които при възможно

*Производство и съхраняване на

 

най-тежка аварийна

сяра и други подобни продукти;

 

ситуация може да

*Комуникационни (транспортни)

 

образуват експлозивни

съоръжения в сградите от

 

атмосфери в обем до 5%

категория Ф5Б.

 

включително от свободния

 

 

обем на помещението,

 

 

помещението се отнася

 

 

към категория по пожарна

 

 

опасност Ф5В.

 

Ф5В

Сгради, помещения,

*Дъскорезни, гатерни,

 

открити инсталации и

моделиерски, тапицерски

 

технологични съоръжения

отделения, помещения за

 

за получаване,

заготовка, основни и други

 

обработване, използване,

цехове и складове на

 

съхраняване и складиране

дърводобивната и

 

на:

дървообработващата

 

1. Течности с пламна

промишленост; *Основни и

 

температура, по-висока от

спомагателни цехове,

 

55 °С (анилин, асфалт,

помещения и складове на

 

мазут, глицерин,

текстилната, шивашката,

 

етиленгликол, формалин,

кожарската, кожухарската,

 

масла, креозот и др.)

обувната, хранително-вкусовата,

 

2. Горими прахове или

тютюневата,

 

летящи частици с ДЕГ,

целулозно-хартиената и

 

по-голяма от 65 g/m3

полиграфическата

 

(прах-цинков,

промишленост; *Цехове за

 

целулознолигнинен,

обработка на памук, лен, коноп и

 

ацетилцелулозен, от

дървесни влакна и др. под. и

 

карбамидформалдехидна

складови помещения за тяхното

 

смола и др.)

съхранение; *Помещения за

 

3. Технологични процеси,

производство, ремонт и

 

при които обработката на

съхранение на

 

продукти се извършва при

електронносъобщителна

 

температура до 180 °С

техника; *Цехове за

 

включително и които не се

производство на ацетатни

 

отнасят към категория по

филмови ленти, CD, DVD и

 

пожарна опасност Ф5А или

складове за тяхното съхранение;

 

Ф5Б

*Ремонтни помещения и

 

4. Твърди горими

работилници за

 

вещества и материали

разпределителни устройства с

 

5. Негорими вещества,

прекъсвачи, трансформатори и

 

опаковани в горим

друг вид апаратура, съдържащи

 

амбалаж, с изключение на

повече от 60 kg машинно или

 

такива, опаковани в

трансформаторно масло в едно

 

чували

съоръжение; *Сгради и

 

6. Горими материали в

съоръжения на огневи сушилни

 

насипно и пакетирано

(за тютюн, зърно, памук и др.);

 

състояние

*Селскостопански сгради за

 

Когато веществата по т. 1-6

съхранение на груб фураж

 

са разположени на площ и

(сено, слама); *Помещения за

 

в обем, непревишаващи

съхраняване на зърно в насипно

 

10% от площтa и обема на

състояние; *Сушилни,

 

помещението, но не

пресуквачни и сортировъчни

 

повече от 200 m2-когато

цехове при производството на

 

не е осигурена

химични влакна; *Цехове за

 

автоматична ПГИ, или

обработка на пластмаси и на

 

1000 m2 - при осигурена

готов синтетичен каучук

 

локална автоматична ПГИ

(отделения за сушене, рязане и

 

за площта, на която са

опаковане); *Сгради на помпени

 

разположени горимите

станции за горими течности с

 

материали, помещението

пламна температура над 55 °С;

 

се отнася към категория по

*Сгради за ремонт, поддържане

 

пожарна опасност Ф5Г

и възстановяване на

 

или Ф5Д.

железопътния подвижен състав;

 

 

*Помещения за електрокари и

 

 

мотокари; *Автосервизи;

 

 

*Хангари и помещения за

 

 

техническо обслужване и ремонт

 

 

на летателна техника (самолети,

 

 

хеликоптери); *Гаражи за леки и

 

 

тежки моторни превозни

 

 

средства; *Машинни отделения

 

 

за хладилници и хладилни

 

 

инсталации, други апарати,

 

 

съоръжения и проводи, за

 

 

производство и употреба на

 

 

амоняк; *Комуникационни

 

 

(транспортни) съоръжения в

 

 

сградите от категория Ф5В.

Ф5Г

Сгради, помещения,

*Леярни и топилни цехове,

 

открити инсталации и

пещни отделения и помещения с

 

технологични съоръжения

контактни пещи;

 

за получаване,

*Електромашинни отделения;

 

обработване, използване,

помещения за регенерация на

 

съхраняване и складиране

живак; *Цехове за производство

 

на:

на стъкло и др. под., ковачници;

 

1. Негорими вещества и

*Депа за парни машини; цехове

 

материали в горещо или

за горещо валцуване на метали;

 

нажежено състояние, при

*Помещения за изпитване на

 

които се отделя лъчиста

двигатели с вътрешно горене;

 

топлина, искри или пламък,

*Цехове за термично

 

и такива с температура на

обработване на метали; *Котелни

 

обработка, по-висока от

помещения на газово гориво;

 

180 °С, които не се отнасят

*Котелни помещения на течно и

 

към категория Ф5А или

твърдо гориво; *Ремонтни

 

Ф5Б

помещения и работилници за

 

2. Горими течности, газове

разпределителни устройства с

 

и твърди материали

прекъсвачи, трансформатори и

 

(прахове), които се

друг вид апаратура, съдържащи

 

използват като гориво при

не повече от 60 kg машинно или

 

гарантирано наличие на

трансформаторно масло в едно

 

постоянно действащ

съоръжение;

 

източник на запалване

*Монтажно-заваръчни цехове и

 

 

др. под.; *Комуникационни

 

 

(транспортни) съоръжения в

 

 

сградите от категория Ф5Г;

 

 

*Съоръжения за напрежение над

 

 

1000 V.

Ф5Д

Сгради, помещения,

*Механични цехове за студена

 

открити инсталации и

обработка на метали (с

 

технологични съоръжения

изключение на магнезиевите

 

за получаване,

сплави), смесване на руда,

 

обработване, използване,

содово производство (с

 

съхраняване и складиране

изключение на пещните

 

на:

отделения); *Продухвателни и

 

- негорими вещества и

компресорни станции за въздух

 

материали;

или други негорими газове;

 

- горими вещества и

*Цехове за регенерация на

 

материали в мокри

киселини; *Инструментални

 

технологични процеси

цехове; студено щамповане и

 

 

валцуване на метали; *Добиване

 

 

и студена обработка на

 

 

минерали, руди, сол и други

 

 

негорими материали; *Цехове за

 

 

мокри процеси в текстилната и

 

 

хартиената промишленост;

 

 

*Цехове за преработка на месо,

 

 

риба, млечни продукти, плодове

 

 

и зеленчуци; *Помещения за

 

 

пепел и сгурия, помпени и

 

 

водоприемни устройства към

 

 

електростанциите, хлоратни и

 

 

въгледвуокисни инсталации,

 

 

водни охладителни кули,

 

 

помпени станции за негорими

 

 

течности; *Отделения за

 

 

приготвяне и съхраняване на

 

 

неорганични добавки към

 

 

амониево-селитреното

 

 

производство; *Отделения за

 

 

съхраняване на негорими

 

 

киселини и др. под.;

 

 

*Комуникационни (транспортни)

 

 

съоръжения в сградите от

 

 

категория Ф5Д.

Забележки:

1. Под "свободен обем на помещението" се разбира 80 % от неговия геометричен обем.

2. Към газовете се отнасят всички вещества, които при нормални условия имат температура на кипене, по-ниска или равна на 20°С.

3. Мокри технологични процеси са процесите, при които горими вещества са овлажнени до степен, която не позволява възникване на горим процес.

4. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Непосочените в табл. 2 сгради, помещения, технологични инсталации и съоръжения с подобна пожарна характеристика на използваните, произвежданите и съхраняваните вещества и продукти, техните количества и особеностите на технологичните процеси като сградите и помещенията от категория по пожарна опасност Ф5А - Ф5Д се отнасят към съответната категория.

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Помещения и сгради, в които се съхраняват негорими течности в бутилирано състояние (вода, бира, безалкохолни напитки, вино и др. под.), се отнасят към категория на производство по пожарна опасност Ф5Д.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

 

Глава трета.
ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструкции и елементи се проектират с огнеустойчивост, която да удовлетворява приложимите критерии съгласно изискванията на наредбата.

(2) Носимоспособност (R) е критерий за оценка на способността на конструкцията и/или на елемент на строежа да запазва конструктивната си устойчивост (да се съпротивлява) при въздействие на огън от една или повече страни за определен период.

(3) Непроницаемост (Е) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и при преминаването на пламъци или горещи газове да предотвратява пренасянето на огъня към неизложената страна.

(4) Изолираща способност (I) е критерий за оценка на способността на елемент от конструкцията на строежа да издържа на въздействие на огън само от едната страна и да предотвратява пренасянето на огъня и интензивното предаване на топлина от изложената към неизложената страна. Пренасянето се ограничава така, че да не се запали нито неизложената повърхност, нито който и да е материал в непосредствена близост до нея. Елементът се проектира така, че да служи като преграда срещу топлината за осигуряване на защитата на хората, които се намират близо до него.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Критериите за огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи са дадени в приложение № 4.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните елементи, конструкциите и инсталациите се класифицират по отношение на огнеустойчивостта им в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и Решенията на Европейската комисия за класификация по огнеустойчивост, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се определя въз основа на резултатите от:

1. изпитвания;

2. изчисления;

3. сравнения (при използването на таблици).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Проектната огнеустойчивост на строителните конструкции по ал. 2, т. 2 се определя съобразно нормите и методите за проектиране и изчисляване от системата стандарти "Конструктивни Еврокодове", въведени като БДС ЕN 1990, и национално определените към тях параметри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класификацията по огнеустойчивост на строителните конструкции и елементи по ал. 2, т. 3 е дадена в приложение № 5.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Елементите на строителните конструкции се проектират така, че в зависимост от функциите им, определени в проекта, да отговарят на изискванията на приложимите критерии (R, Е, I, W) за определен период, както следва: за носещи елементи - R; за преграждащи носещи елементи - R, Е и I (W), и за преграждащи неносещи елементи - Е, I (W).

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Сградите или части от тях (разделени с брандмауер, изпълнен по цялата височина на сградата в непрекъснат вертикален план, които имат най-малко по един независим евакуационен път, водещ до краен евакуационен изход към околната среда на кота терен) се подразделят на степени на огнеустойчивост в зависимост от огнеустойчивостта на строителните им конструктивни елементи съгласно табл. 3.

(2) За осигуряване на огнеустойчивостта на строителните конструкции и елементи се използват строителни продукти за покрития (огнезащитни бои, състави, облицовки и др. под.) и технически решения в зависимост от сечението, броя на нагряваните страни и фактора на масивност на профилите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Огнеустойчивостта на носещите стоманени строителни елементи се определя чрез носимоспособността им (R) при огнево натоварване. При проектиране критичната температура на стоманените елементи може да се определя в съответствие с чл. 10, ал. 3 или се приема, както следва:

1. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 520°С - при огнезащита на четиристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

3. критична температура, равна или по-малка от 550°С - при огнезащита на стоманени елементи с кръгло кухо сечение на профилите;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) критична температура, равна или по-малка от 590°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с правоъгълно кухо сечение на профилите;

5. критична температура, равна или по-малка от 620°С - при огнезащита на тристранно нагрявани стоманени елементи с I, 2Т и други видове отворени сечения на профилите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Допуска се използването на пожаронезащитени стоманени конструкции за сгради, за които е допустима V степен на огнеустойчивост, както и за следните видове сгради:

1. сгради от категория по пожарна опасност Ф5Д - без ограничения в максимално допустимата застроена площ между брандмауерите и с височина до 28 m;

2. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5Г - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 10 500 m2;

3. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от категория по пожарна опасност Ф5В - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 1500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ площта може да бъде увеличена петкратно;

4. едноетажни сгради (и с височина до 28 m) от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 - с максимално допустима застроена площ между брандмауерите 500 m2, а при осигуряване на автоматична ПГИ площта може да бъде увеличена двукратно.

Таблица 3 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

 

 

Степен на

Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите

 

огнеустойчивст

колони

външни и

външни и

стени на

между-етажни

стени на

площадки

покривна

покривна

на сградите

и рамки

вътрешни

вътрешни

евакуационни

преградни

стълбища

и рамена

конструкция

конструкция

 

 

носещи

неносещи

коридори и

конструкции

 

на стълбища

със защита

без защита

 

 

стени

стени

фоайета

 

 

 

съгласно

съгласно

 

 

 

 

 

 

 

 

колона 6

колона 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Критерии за

R

REI

EI

EI

REI

EI

R

R или RE

R или RE

огнеустойчивост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

150

150

30

60

90

120

90

не се

60

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

II

120

120

30

60

60

90

60

не се

45

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

III

60

60

15

30

45

60

45

не се

30

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

IV

30

30

15

15

15

30

30

не се

15

 

 

 

 

 

 

 

 

нормира

 

 

V

Не се нормира

Забележки:

1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от изискващата се за сгради от ІІ степен на огнеустойчивост.

2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени конструктивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.

3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стълбища са определени в чл. 51.

4. За сгради с височина до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат изпълнени от стоманени пожаронезащитени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита на отворите в шахтите с врати и капаци с огнеустойчивост ЕІ 90, изпълнени от строителни продукти с минимален клас по реакция на огън В.

5. За външни носещи и неносещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI/EI се допуска използването на критериите REW/EW с определените класове по колони 3 и 4.

6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонталните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Максимално допустимата застроена площ между брандмауерите на сградите (с изключение на сградите от КФПО Ф5) в зависимост от степента им на огнеустойчивост, броя на етажите и височината се определя съгласно табл. 4.

Таблица 4 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

 

 

Клас на

Максимално допустима застроена площ между

функционална

брандмауерите, m2

 

пожарна опасност

допустим

степен на огнеустойчивост

 

 

брой на

I

II

III

IV

V

 

надземните

 

 

 

 

 

 

етажи

 

 

 

 

 

 

(височина)

 

 

 

 

 

 

Ф1

Ф1.1

1

6000

4500

2250

600

300

 

 

2

3000

2250

1200

HД*

HД*

 

 

3 до 5

3000

2250

600

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

3000

2250

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

 

(при

 

 

 

 

 

 

 

условията на

 

 

 

 

 

 

 

чл.313)

 

 

 

 

 

 

Ф1.2

1

8000

6000

3000

1600

800

 

 

2

4000

3000

2000

800

400

 

 

3 до 5

4000

3000

1000

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

4000

3000

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф1.3

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

2000

1000

400

200

 

 

3 до 5

2200

2000

800

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф1.4

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

2000

1000

400

200

 

 

3 до 5

2200

2000

800

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

Ф2

Ф2.1

1

20000

15000

5000

1000

500

 

 

2

10000

7500

4000

HД*

HД*

 

 

3 до 5

5000

3750

1000

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

4000

3000

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф2.2

1

4000

3000

1500

500

200

 

 

2

2200

1500

800

HД*

HД*

 

 

3 до 5

2200

1500

400

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

 

Ф2.3

-

Не се ограничава

 

Ф2.4

 

 

 

Ф3

Ф3.1

1

20000

15000

5000

1000

500

 

 

2

10000

7500

4000

500

100

 

 

3 до 5

7500

4000

1000

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

4000

3000

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф3.2

1

4000

3000

1500

600

400

 

 

2

2200

1500

800

200

100

 

 

3 до 5

2200

1500

400

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф3.3

1

8000

3000

1500

800

400

 

 

2

4000

1500

1000

200

100

 

 

3 до 5

2200

1500

500

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф3.4

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

1500

1000

200

100

 

 

3 до 5

2200

1500

500

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф3.5

1

4000

3000

1500

800

400

 

 

2

2200

1500

1000

200

100

 

 

3 до 5

2200

1500

500

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

Ф4

Ф4.1

1

5000

4000

1500

800

200

 

 

2

4000

3000

1000

HД*

HД*

 

 

3 до 5

3000

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 18 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

 

Ф4.2

1

5000

4000

1500

800

200

 

 

2

4000

3000

1000

HД*

HД*

 

 

3 до 5

3000

2000

HД*

HД*

HД*

 

 

включително

 

 

 

 

 

 

 

(с височина

 

 

 

 

 

 

 

до 18 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

над 5 (с

2200

1500

HД*

HД*

HД*

 

 

височина до

 

 

 

 

 

 

 

28 m

 

 

 

 

 

 

 

включително)

 

 

 

 

 

 

 

с височина

2200

HД*

HД*

HД*

HД*

 

 

над 28 m

 

 

 

 

 

Забележка. НД* означава "Не се допуска".

(2) (Попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Таблица 5 (отм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато не са посочени конкретни изисквания в съответните раздели, максимално допустимата застроена площ между брандмауерите за строежи с КФПО Ф5, допустимият брой етажи и задължителната степен на огнеустойчивост се определят съгласно табл. 6.

Таблица 6 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Катего-

Допустим

Степен

Максимално допустима застроена площ

рия по

брой на

на

между брандмауерите на сгради, m2

 

пожарна

етажите

огне-

едноетажни

двуетажни

многоетажни

опасност

 

устой-

 

 

 

 

 

чивост

 

 

 

Ф5А

6

I

не се

2000

2000

 

1

ІI

ограничава

-

-

 

 

 

5200

 

 

 

Ф5Б

6

I

не се ограничава

 

 

3

II

7800

5200

3500

 

Ф5В

не се

I

не се ограничава

 

 

ограничава

II

10500

7800

5200

 

6

III

3500

2500

2200

 

3

IV

2000

-

-

 

1

V

1200

-

-

 

1

 

 

 

 

 

Ф5Г

не се

I и II

не се ограничава

 

ограничава

 

 

Ф5Д

не се

I и II

не се ограничава

 

 

ограничава

III

5200

3500

3500

 

3

IV

3500

2200

-

 

2

V

2200

1200

-

 

 

2

 

 

(4) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) За едноетажни сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 се разрешава площите по табл. 6 да бъдат увеличени двукратно при осигуряване на автоматична спринклерна пожарогасителна инсталация за цялата площ на сградата (независимо от това, дали съгласно приложение № 1 се изисква такава инсталация).

(5) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Когато в сградата или в части от нея (съгласно чл. 12, ал. 1) се предвиждат помещения с различен клас или подклас на функционална пожарна опасност, сградата (или частта от нея) се проектира със степен на огнеустойчивост, с максимална застроена площ между брандмауерите и с етажност, които удовлетворяват изискванията за функционалното предназначение на всеки от класовете (подкласовете), заемащ площ повече от 10 % от площта на всички помещения.

 

Глава четвърта.
РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

Чл. 14. (1) Основен показател за оценяване на степента и приноса за разпространяване на пожара и за класифициране на строителните продукти е класът по реакция на огън, който се определя въз основа на резултатите от изпитване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти се класифицират по отношение на реакцията им на огън в съответствие със серията стандарти БДС EN 13501 и решенията на Европейската комисия за класификация по реакция на огън, публикувани в "Официален вестник" на Европейския съюз.

(3) Означенията, критериите за класификация и методите за изпитване за определяне на реакцията на огън на строителните продукти се прилагат в съответствие с решенията по ал. 2.

(4) Класификацията на строителните продукти и елементи по реакция на огън в съответствие с решенията по ал. 2 е, както следва:

1. за строителни продукти-А1, А2, B, C, D, E и F;

2. за подови покрития-А1fl, А2fl, Вfl, Сfl, Dfl, Еfl и Ffl;

3. за изолация на електрически кабели-Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca и Fca;

4. за изолация на тръби-A1L, A2L, BL, CL, DL, EL и FL;

5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) за строителни продукти за покриви и покривни покрития-Broof (t1), Froof (t1), Broof (t2), Froof (t2), Broof (t3), Сroof (t3), Droof (t3), Froof (t3), Broof (t4) и Сroof(t4).

(5) За строителните продукти и елементи от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се извършва допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене.

(6) При класификацията на строителните продукти по реакция на огън в зависимост от приноса им за развитието на неконтролирано горене се използват следните означения:

1. клас А1 - за негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене;

2. клас А2 - за негорими продукти с изключително ограничен принос за неконтролирано горене;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас В - за продукти с много ограничен принос за неконтролирано горене;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас С - за продукти с ограничен принос за неконтролирано горене;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас D - за продукти с приемлив принос за неконтролирано горене;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас E - за продукти със значителен принос към неконтролирано горене;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) клас F - за продукти без определени характеристики за реакция на огън.

(7) Строителните продукти се класифицират допълнително в зависимост от интензивността на отделяне на дим и образуването на пламтящи частици или капки при горене и се означават със символите "s (s1, s2, s3)" и "d (d0, d1, d2)", както следва:

1. с s1 - при много ограничено отделяне на дим; с s2 - при ограничено отделяне на дим; с s3 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на дим;

2. с d0 - когато не образуват пламтящи частици или капки; с d1 - когато пламтящите частици или капки изгасват бързо; с d2 - когато няма изискване за ограничаване на образуването на пламтящи частици или капки.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните продукти, за които не се изисква изпитване съгласно Решение 96/603/ЕС, изменено с Решение 2000/605/ЕК, Решение 2003/424/ЕК, Решение 2003/43/ЕК, изменено с Решение 2006/673/ЕК и с Решение 2007/348/ЕК, Решение 2005/610/ЕК, Решение 2006/600/ЕК, Решение 2000/553/ЕК и Решение 2006/213/ЕК, са дадени в таблиците на приложение № 6.

(9) Класификацията по реакция на огън е определена в таблиците на приложение № 7, както следва: на строителните продукти - в табл. 1, на продуктите за подови покрития - в табл. 2, на топлоизолационните продукти за тръби - в табл. 3, на електрическите кабели - в табл. 4, и на покривите и покривните покрития - в табл. 5.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Строителните конструктивни елементи за сгради от І и ІІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от А2, а конструктивните елементи за сгради от IIІ степен на огнеустойчивост се проектират с клас по реакция на огън не по-нисък от С.

(11) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Отворите в стени и хоризонтални конструкции за преминаване на тръбопроводи, въздухопроводи, кабели и други комуникации в сгради от I, II и III степен на огнеустойчивост се уплътняват с продукти с клас по реакция на огън не по-нисък от А2.

(12) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за покрития на вътрешни повърхности в помещения (стени, тавани и подове) са определени в табл. 7.

Таблица 7 (попр. - ДВ, бр. 17 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Забележки:

1. Допуска се до 10 % , но не повече от 50 m2 от площта на стенните повърхности да имат покритие, което не отговаря на съответния клас на функционална пожарна опасност съгласно табл. 7.

2. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън В на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас С.

3. В помещения с автоматична ПГИ, за които по табл. 7 се изисква клас по реакция на огън А на покритията за стени и тавани, се разрешава използване на покрития с клас В.

4. Допълнителната класификация d се прилага само за тавани.

5. Стените включват и частите от тавана, с ъгъл на наклона, по-голям от 70° спрямо хоризонтална равнина.

6. Таваните включват и частите от стените, с ъгъл на наклона, по-малък от 70° спрямо хоризонтална равнина.

7. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В, С и D за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас Е на покритията.

8. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А, В и С за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас D на покритията.

9. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А и В за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас С на покритията.

10. Допуска се използване на покрития с клас по реакция на огън А за стени, тавани и подове, за които по табл. 7 се изисква клас В на покритията.

(13) (Предишна ал. 12, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от класове на функционална пожарна опасност Ф1 - Ф4 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.1.

Таблица 7.1 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

 

 

Степен на

Елементи

Клас по

Клас по

Допустима

Начин на разделяне

огнеустойчивост

 

реакция на

реакция на

площ, m2

на допустими площи -

на сградите и

 

огън на

огън на

 

широчина на ивицата

съоръженията

 

топло-

външния

 

и клас по реакция на

 

 

изолацията

повърхностен

 

огън

 

 

 

слой

 

 

I и II

Всички

С

А2

без

-

 

елементи

 

 

ограничения

 

 

 

D

В

1000

0,5 m клас А2 или 1 m

 

 

 

 

 

клас В

 

 

Е

А2

1000

0,5 m клас А2

 

 

Е

В

200

0,5 m клас А2 или 1 m

 

 

 

 

 

клас В

 

Покриви

С

С

2000

0,5 m клас А2

 

 

А2

В

без

-

 

 

 

 

ограничения

 

 

 

А1

С

без

-

 

 

 

 

ограничения

 

III

Всички

С

А2

без

-

 

елементи

 

 

ограничения

 

 

 

С

С

1000

0,5 m клас А2

 

 

D

А2

1000

0,5 m клас А2 или 1 m

 

 

 

 

 

клас В

 

Стени

D

D

200

0,5 m клас А2 или 1 m

 

 

 

 

 

клас В

 

 

E

E

30

0,5 m клас А2 или 1 m

 

 

 

 

 

клас В

IV

Всички

С

C

без

-

 

елементи

 

 

ограничения

 

 

 

D

A2

без

-

 

 

 

 

ограничения

 

 

 

D

B

1000

1 m клас В

 

 

F

B

200

1 m клас В

 

Стени

F

F

30

1 m клас В

V

Всички

без

без

без

без ограничения

 

елементи

ограничения

ограничения

ограничения

 

(14) (Предишна ал. 13, изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.) Класовете по реакция на огън на продукти за топлоизолация на външни повърхности на сгради от клас на функционална пожарна опасност Ф5 (с изключение на строежи с височина над 28 m), допустимите площи и начинът на разделянето им са дадени в табл. 7.2.

Таблица 7.2 (изм. - ДВ, бр. 75 от 2013 г.)

Степен на

Елементи

Клас по

Клас по

Допустима

Начин на разделяне

огнеустойчивост

 

реакция на

реакция на

площ, m2

на допустими площи -

на сградите и

 

огън на

огън на

 

широчина на ивицата

съоръженията

 

топло-

външния

 

и клас по реакция на

 

 

изолацията

повърхностен

 

огън

 

 

 

слой

 

 

I, II и III

Всички

С

А2

без

-

 

елементи

 

 

ограничения

 

 

Покриви

А1

С

без

-

 

 

 

 

ограничения

 

 

 

А2

В

без

-

 

 

 

 

ограничения

 

 

 

С

С

2000

0,5 m клас А2

 

Стени

А1

В

без

-

 

 

 

 

ограничения

 

 

 

D

A2

1000

0,5 m клас А2

IV

Всички

С

C

без

-

 

елементи

 

 

ограничения

 

 

 

D

A2

2000

0,5 m клас А2

 

 

D

B

1000

0,5 m клас А2 или 1m

 

 

 

 

 

клас В

 

 

F

B

200

0,5 m клас А2 или 1m

 

 

 

 

 

клас В

V

Всички

без

без

без

без ограничения

 

елементи

ограничения