НАРЕДБА № 1 ОТ 27 МАЙ 2010 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В СГРАДИ

В сила от 19.09.2010 г. Издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма Обн. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, захранвани с променливо напрежение до 1000 V с номинална честота 50 или 400 Hz или с постоянно напрежение до 1500 V, наричани за краткост "електрически уредби в сгради".

(2) Наредбата се прилага при изграждане на нови и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на електрически уредби, включително на зависими от тях части от съществуващи уредби, в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с нормална пожарна опасност съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.).

(3) За електрически уредби в сгради, помещения или части от тях, класифицирани като места с повишена пожарна опасност и места с експлозивна опасност, се спазват изискванията на тази наредба и на наредбата по ал. 2.

(4) Наредбата се прилага за:

1. електрически уредби на:

а) сгради на основното застрояване с жилищно, общественообслужващо, производствено, смесено и друго предназначение;

б) второстепенни, стопански и други постройки на допълващото застрояване;

в) временни строежи и преместваеми обекти;

г) предварително изготвени сгради, включително сглобяеми постройки;

д) фургони (каравани), площадки за фургони (каравани) и други подобни;

е) строителни площадки, изложения, панаири и други уредби за временни цели;

ж) яхтклубове;

з) външно осветление и подобни уредби;

и) медицински площадки;

й) подвижни или транспортируеми сглобени единици;

к) фотоволтаични системи;

л) генераторни агрегати за ниско напрежение;

2. специфични електрически уредби и части от такива уредби:

а) токови кръгове, различни от вътрешното окабеляване на машини, които работят при напрежения, превишаващи 1000 V, но са получени от уредби с напрежение до 1000 V (например вериги на рекламно (неоново) осветление или електростатични филтри за пречистване на въздуха);

б) кабелни системи и инсталации, които не са обект на стандарти за оборудване (машини с електрическо захранване, електрически табла);

в) електрически уредби на собственика (ползвателя) на сградата, разположени извън сградата;

г) фиксирано (стационарно) окабеляване за информационно, комуникационно, сигнално, контролно и друго подобно оборудване (с изключение на радиосъоръженията и крайните далекосъобщителни устройства), което не е част от вътрешното окабеляване на това оборудване;

3. електрически уредби, които са свързани с предназначението на сградите, но са разположени извън тях.

(5) При проектирането се предвиждат продукти (електрически и електронни градивни елементи), чиито параметри и показатели при взаимното им съгласуване удовлетворяват изискванията на тази наредба.

(6) Продуктите, предвидени с одобрения проект и влагани при изграждането на електрически уредби в сгради, трябва да са с оценено съответствие със съществените изисквания към тях при условията, по реда и при спазване на процедурите, определени с наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

(7) Продукти, законово произведени и пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в Турция или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се използват при проектирането и изграждането на електрически уредби, когато техните характеристики осигуряват еднакво или по-високо ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в наредбата.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. електроразпределителни мрежи за обществено снабдяване с електрическа енергия, както и за електропроизводство и електропренос в такива мрежи;

2. оборудване на електрическата тракция, включително железопътни мотриси и вагони и сигнално оборудване за тях;

3. електрооборудване на моторни превозни средства;

4. електрически уредби на борда на кораби или на подвижни и неподвижни платформи на вода;

5. електрически уредби на самолети;

6. обществени осветителни уредби (например улично или парково осветление);

7. електрически уредби в мини и кариери;

8. съоръжения за намаляване на електромагнитни смущения, с изключение на случаите, когато техните характеристики могат да окажат неблагоприятно въздействие върху безопасността на електрическите уредби в сгради;

9. електрически огради;

10. специфични части от асансьорни уредби – например веригите за управление и сигнализация;

11. външни мълниезащитни уредби на сгради (за защита при преки попадения на мълнии);

12. специфичното присъщо електрообзавеждане на машини и съоръжения (по отношение на избора и приложението му в електрическата уредба);

13. електрически съоръжения, апарати и други устройства, предназначени за използване при променливо напрежение от 50 до 1000 V и при постоянно напрежение от 75 до 1500 V, които са градивни елементи за електрически уредби в сгради (по отношение на избора и приложението им в електрическата уредба).

Чл. 3. При проектирането на електрически уредби в сгради трябва да се осигуряват:

1. безопасност при изграждането, нормалната експлоатация и аварийните режими, които е било възможно да бъдат предвидени;

2. надеждност при експлоатацията;

3. ремонтопригодност;

4. енергийна ефективност.

Чл. 4. При изграждането на електрически уредби в сгради се осигурява защита срещу поражения от електрически ток на работещите и на лицата, които имат регламентиран достъп до строителната площадка.

Чл. 5. (1) С наредбата се определят правилата за проектиране, изграждане, проверка и поддържане на електрическите уредби за ниско напрежение в сгради, чрез които се осигурява безопасността на хората и домашните животни и защита на имуществото срещу опасностите и вредите, които могат да възникнат при нормална работа на електрическите уредби, както и правилното функциониране на уредбите, посредством:

1. защита срещу поражения от електрически ток;

2. защита срещу топлинни въздействия, изразяващи се във високи температури, които могат да причинят пожари, изгаряния и други травми;

3. защита срещу свръхтокове;

4. защита срещу пренапрежения, спадове на напрежения и електромагнитни въздействия, които могат да доведат до травми или щети;

5. защита срещу прекъсвания на захранването и/или прекъсвания на системи за безопасност;

6. защита срещу електрическа дъга, която може да причини увреждане на зрението, високо налягане и/или отделяне на токсични газове.

(2) Редът, по който са описани мерките за защита съгласно ал. 1, не определя тяхната степен на важност. За специални електрически уредби или условия могат да се прилагат и допълнителни защити.

(3) Мерките за защита по ал. 1 се прилагат за цялата електрическа уредба, за част или за елемент от нея. Когато някои условия за дадена защитна мярка не могат да бъдат спазени, се вземат допълнителни мерки, така че комбинацията от защитни мерки да осигурява същото ниво на защита, както цялостното изпълнение на условията за дадената мярка.

 

Глава втора.
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ

Раздел I. Електрическо захранване

Чл. 6. (1) Основните характеристики на електрическото захранване са:

1. номинално напрежение;

2. вид на тока;

3. проспектен ток на късо съединение на входа на електрическата уредба на сградата;

4. възможност за съответствие с потребностите на електрическата уредба, включително необходимата мощност за захранване.

(2) Основните характеристики по ал. 1 се оценяват, когато се използва външен захранващ източник, и се определят, когато се използва автономен (собствен) източник. Те се прилагат както за главното електрозахранване на сградата, така и за захранванията за безопасност и за резервните захранвания, когато такива захранвания са необходими.

Чл. 7. (1) Захранване за безопасност и резервно захранване се проектират, когато необходимостта от тях е наложена от:

1. нормативен акт или предписание на органите за пожарна безопасност и спасяване;

2. условия, определящи необходимост от евакуация от помещенията в случай на извънредна нужда;

3. икономически обоснована необходимост за ограничаване на негативни последствия при смущения в електрозахранването.

(2) Захранванията по ал. 1 трябва да имат капацитет, надеждност и комплектност, съответстващи на определената им функция.

Чл. 8. За захранване на електрически уредби в зависимост от вида на схемата на свързване със земя се използват:

1. схема ТN, при която има една точка, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към тази точка посредством защитни проводници; прилагат се три вида схеми ТN в зависимост от състоянието на неутралния проводник и на защитния проводник, както следва:

а) схема ТN-S, при която в цялата мрежа има отделен защитен проводник;

б) схема ТN-С-S, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в част от мрежата;

в) схема ТN-С, при която функциите на защитния и неутралния проводник са обединени и се осъществяват посредством един проводник (проводник PEN) в цялата мрежа;

2. схема ТТ, при която има една точка на захранването, свързана директно със земя, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители, електрически отделени от заземяването на захранването;

3. схема IТ, при която всички тоководещи части са изолирани от земя или една точка е свързана със земя посредством импеданс, а достъпните токопроводими части на електрическата уредба са свързани към заземители или поотделно, или общо, или са присъединени към заземителя на захранването;

4. постояннотокови схеми.

Чл. 9. (1) Електрическите уредби трябва да се структурират в отделни разпределителни вериги (клонове, токови кръгове) за:

1. избягване на опасности и ограничаване на последствията от дефект;

2. улесняване на проверките, изпитванията, поддръжката и ремонта.

(2) За частите на електрическата уредба, които трябва да функционират отделно, така че техните функции да не се нарушават при излизане от строя на други вериги, се предвиждат отделни разпределителни вериги.

Раздел II. Външни въздействия

Чл. 10. (1) При проектирането и изграждането на електрически уредби в сгради се отчитат външните въздействия, на които могат да бъдат подложени както цялата уредба, така и нейни части.

(2) Външните въздействия се класифицират, както следва:

1. температура на околната среда;

2. климатични условия (комбинирани въздействия на температура и влажност);

3. надморска височина;

4. наличие на вода;

5. наличие на чужди твърди тела;

6. наличие на корозионни вещества или замърсители;

7. механични въздействия;

8. наличие на флора или плесени;

9. наличие на фауна;

10. наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия;

11. слънчева радиация;

12. сеизмични ефекти;

13. мълниеносна дейност (керонично ниво);

14. движение на въздуха;

15. вятър;

16. конструктивно изпълнение на сградата;

17. експлоатация на сградата.

(3) Приложимите за дадена електрическа уредба външни въздействия, техните характеристики и съответните кодове се определят при проектирането.

Чл. 11. (1) Температура на околната среда е температурата на околния въздух на местонахождението на електрическата уредба или на нейна съставна част, като се приема, че тя отчита влиянието на други съставни части, инсталирани на същото място.

(2) Границите за температура на околната среда (границите на температурните диапазони) и съответните кодове са дадени в табл. 1.

 

Таблица 1


 

Код

Характеристики

 

Граници на температурните диапазони, °С

 

 

долна

горна

АА1

минус 60

+ 5

АА2

минус 40

+ 5

АА3

минус 25

+ 5

АА4

минус 5

+ 40

АА5

+ 5

+ 40

АА6

+ 5

+ 60

АА7

минус 25

+ 55

АА8

минус 50

+ 40

 

 

 

(3) Кодовете за температура на околната среда се прилагат само когато влажността не оказва влияние.

(4) Средната стойност на температурата за 24-часов период не трябва да е по-висока от горната граница на температурния диапазон, намалена с 5 °С.

(5) За някои условия на околната среда може да се комбинират два от диапазоните, дадени в табл. 1. За електрически уредби, които са подложени на температури, различни от температурите в дадените диапазони, се прилагат специални изисквания.

Чл. 12. Климатичните условия определят комбинирани въздействия на температура и влажност. Характеристиките и съответните кодове са дадени в табл. 2.

 

Таблица 2


 

Код

Характеристики

Общо описание

 

 

по-ниска темпе- ратура на въздуха a, °С

по-висока темпе- ратура на въздуха b, °С

по-ниска относи- телна влажност на въздуха c, %

по-висока относи- телна влажност на въздуха d, %

по-ниска абсо- лютна влажност на въздуха e, g/m3

по-висока абсо- лютна влажност на въздуха f, g/m3

 

1

2

3

4

5

6

7

8

АВ1

минус 60

+5

3

100

0,003

7

вътрешни и външни зони с изключително ниски околни температури

АВ2

минус 40

+5

10

100

0,1

7

вътрешни и външни зони с ниски околни температури

АВ3

минус 25

+5

10

100

0,5

7

вътрешни и външни зони с ниски околни температури

АВ4

минус 5

+40

5

95

1,0

29

закрити места без кон-трол на температурата и на влажността; може да се използва отопление за повишаване на околната температура

АВ5

+5

+40

5

85

1,0

25

закрити места, чиято температура се контролира

АВ6

+5

+60

10

100

1,0

35

вътрешни и външни зони с изключително високи околни температури

АВ7

минус 25

+55

10

100

0,5

29

вътрешни и закрити зони без контрол на температурата и на влажността; те могат да имат отвори, през които да бъдат подложени на слънчева радиация

АВ8

минус 50

+40

15

100

0,04

36

външни и незащитени зони с ниски и високи температури

 

Забележки:

1. Всички определени стойности са гранични или максимални и има малка вероятност да бъдат преминати.

2. Относителните влажности (по-малки и по-големи) са ограничени чрез абсолютните влажности, по-малки и по-големи, така че посочените гранични стойности да не се получават едновременно за факторите "а" и "с" или "b" и "d" на околната среда.

 

 

Чл. 13. Характеристиките и съответните кодове за надморска височина са дадени в табл. 3.

 

Таблица 3


 

Код

Характеристики

АС1

<= 2000 m

АС2

> 2000 m

 

Чл. 14. Характеристиките и съответните кодове за наличие на вода са дадени в табл. 4.

 

Таблица 4


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

AD1

незначително

вероятността за наличие на вода е незначителна

места, в които по стените обикновено няма следи от влага, но в които може да има такава за кратки периоди, например под формата на кондензирани водни пари, които изсъхват бързо при добра аерация

AD2

свободно падащи водни капки

възможност за вертикално падане на капки вода

места, в които влагата се кондензира случайно под формата на водни капки или които случайно се изпълват с водни пари

AD3

пръскане с вода

възможност за пръскане с вода под ъгъл 60° спрямо вертикалата

места, в които водата образува непрекъснато воден филм по стените и/или подовете

AD4

обливане с вода

възможност за пръскане с вода във всички направления

места, в които съоръженията могат да бъдат подложени на пръскане с вода; това се отнася например за някои осветители и табла, инсталирани на открито

AD5

обливане с водна струя

възможност за обливане с вода във всички направления

места, които обикновено се почистват с помощта на водна струя (дворове, мивки за транспортни средства)

AD6

вълни

възможност за поява на водни вълни

крайбрежни места, например вълноломи, плажове, кейове и др. под.

AD7

потапяне

възможност за периодично потапяне във вода, частично или цялостно

места, които могат да бъдат наводнени и в които водата може да се покачи най-малко на 150 mm над най-високата точка на съоръжението, като най-ниската точка на съоръжението е най-много на 1 m под повърхността на водата

AD8

под вода

възможност за цялостно постоянно престояване под вода

места като плувни басейни, където едно електрическо съоръжение постоянно престоява във вода под налягане, по-високо от 0,1 bar

 

Чл. 15. Характеристиките и съответните кодове за наличие на чужди твърди тела са дадени в табл. 5.

 

Таблица 5


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

АЕ1

незначително

количеството на прах или на чужди тела е незабележимо

 

АЕ2

малки

наличие на чужди твърди тела, чийто най-малък размер е равен поне на 2,5 mm

примери за чужди твърди тела, чийто най-малък размер е равен поне на 2,5 mm, са инструменти или малки предмети

АЕ3

много малки предмети

наличие на твърди тела, чийто най-малък размер е равен поне на 1 mm

примери за чужди твърди тела, чийто най-малък размер е равен поне на 1 mm, са телове

АЕ4

слабо запрашаване

наличие на леко отлагане на прах - над 10 до 35 mg/m2 в денонощие

 

АE5

средно запрашаване

наличие на средно отлагане на прах - над 35 до 350 mg/m2 в денонощие

 

АЕ6

силно запрашаване

наличие на значително отлагане на прах - над 350 до 1000 mg/m2 в денонощие

 

 

Чл. 16. Характеристиките и съответните кодове за наличие на корозионни вещества или замърсители са дадени в табл. 6.

 

Таблица 6


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

AF1

незначително

количеството или видът на корозионните агенти или на замърсителите нямат значение

 

AF2

с атмосферен произход

значително присъствие на корозионни агенти или на замърсители с атмосферен произход

електрически уредби, разположени в съседство с морския бряг или в близост до индустриални обекти, които създават значително замърсяване на атмосферата - например химически, циментови заводи; тези замърсявания произхождат предимно от производството на абразиви, изолационни или токопроводими прахове

AF3

периодично или случайно

периодично или случайно действие на корозионни химични продукти или замърсители, които текущо се създават при работа

помещения, в които се обработват някои химични продукти в малки количества и в които тези продукти могат само случайно да влязат в контакт с електрически съоръжения; такива условия се срещат в заводски или други лаборатории или в помещения, в които се използват въглеводородни съединения (котелни, гаражи и др. под.)

AF4

постоянно

постоянно действие на корозионни химични продукти или на замърсители в значителни количества

пример - химически заводи

 

Чл. 17. (1) Характеристиките и съответните кодове за механични въздействия – удари, са дадени в табл. 7.

 

Таблица 7


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

AG1

слаби

 

условия в бита и аналогични на тях

AG2

средни

 

обичайни промишлени условия

AG3

значителни

 

тежки промишлени условия

(2) Характеристиките и съответните кодове за наличие на механични въздействия – вибрации, са дадени в табл. 8.

 

Таблица 8

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

AН1

слаби

 

условия в бита и аналогични на тях, където в повечето случаи ефектът от вибрациите може да бъде пренебрегнат

AН2

средни

 

обичайни промишлени условия

AН3

значителни

 

промишлени електрически уредби, подложени на тежки условия

 

Чл. 18. Характеристиките и съответните кодове за наличие на флора или плесени са дадени в табл. 9.

 

Таблица 9


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

АК1

незначително

отсъствие на опасности от увреждания, дължащи се на флора или на плесени

 

АК2

опасности

опасности от увреждания, дължащи се на флора и/или плесени

опасностите са в зависимост от местните условия и от вида на флората; те могат да се разграничават според това дали опасността се дължи на развитие на растителността или на условия, способстващи развитието на плесени

 

Чл. 19. Характеристиките и съответните кодове за наличие на фауна са дадени в табл. 10.

 

Таблица 10


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

AL1

незначително

отсъствие на опасности от увреждания, дължащи се на фауна

 

AL2

опасности

опасности от увреждания, дължащи се на фауна (насекоми, птици, малки животни)

опасностите са в зависимост от природата на фауната и могат да бъдат разграничени, като дължащи се на:

 

 

 

- насекоми в пакостни количества или с агресивна природа;

 

 

 

- наличие на птици или малки животни в пакостни количества или с агресивна природа

 

Чл. 20. Основните характеристики и съответните кодове за наличие на електромагнитни, електростатични или йонизиращи въздействия са дадени в табл. 11.

 

Таблица 11


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

 

Хармоници

 

АМ-1-1

незначително

определени условия

електромедицински апарати

 

ниво

 

измерителни уреди

АМ-1-2

средно ниво

мрежи за ниско напрежение

жилища

 

 

 

обществен сектор

 

 

 

лека промишленост

АМ-1-3

високо ниво

разклонени мрежи

индустриални сгради или големи търговски сгради, захранвани от трансформаторни постове ВН/НН

 

Предаване на сигнали за телеуправление - например устройства за регулиране чрез формата на кривата

 

АМ-2-1

незначително ниво

само остатъчни сигнали

защитена електрическа уредба или защитена част от електрическа уредба

АМ-2-2

средно ниво

наличие на сигнали

жилища

 

 

 

обществен сектор

 

 

 

индустрия

АМ-2-3

високо ниво

резонанс

специални случаи

 

Вариации на амплитудата на напрежението

 

АМ-3-1

незначително ниво

използване на непрекъсваеми токозахранвания (UPS)

чувствителни потребители - например за обработка на информация

АМ-3-2

средно ниво

колебания на напрежението; спадания и прекъсвания на напрежението

обществен сектор, търговски сгради, индустрия

 

Излъчвани магнитни полета

 

АМ-8-1

средно ниво

създадени от захранващи линии,

жилища

 

 

от трансформатори и други

обществен сектор

 

 

съоръжения с промишлена честота и техните хармоници

лека промишленост

АМ-8-2

високо ниво

непосредствена близост до съоръжения като посочените по-горе или подобни на тях

тежка промишленост, трансформаторни постове ВН/НН, електрически табла, близост до електрическа тракция

 

Внасяни преходни колебания

 

АМ-24-1

средно ниво

комутационни явления в сгради

жилища, обществен сектор, индустрия

АМ-24-2

високо ниво

комутационни явления

подстанции ВН/СН

 

Електростатични разряди

 

АМ-31-1

ниско ниво

генерирани в частност от хора, които се движат по синтетични подови покрития

съобразно необходимата надеждност

АМ-31-2

средно ниво

ниво, зависещо от типа на синтетичното подово покритие и от относителната влажност на въздуха

 

АМ-31-3

високо ниво

 

 

АМ-31-4

много високо ниво

 

 

 

Йонизация

 

АМ-41-1

йонизация

-

-

 

Чл. 21. Характеристиките и съответните кодове за наличие на слънчева радиация са дадени в табл. 12.

 

Таблица 12


 

Слънчева радиация

 

АN1

ниска

интензитет <= 500 W/m2

 

АN2

средна

интензитет над 500 до 700 W/m2

 

АN3

висока

интензитет над 700 до 1120 W/m2

 

 

Чл. 22. Характеристиките и съответните кодове за наличие на сеизмични ефекти са дадени в табл. 13.

 

Таблица 13


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

АР1

незначителни

ускорение <= 30 Gal

1 Gal = 1 cm/s2

АР2

слаби

ускорение над 30 до 300 Gal

 

АР3

средни

ускорение над 300 до 600 Gal

 

АР4

силни

ускорение над 600 Gal

вибрациите, които могат да предизвикат разрушаване на сграда, са извън класификацията; честотите не се отчитат в класификацията, но когато сеизмичната вълна влиза в резонанс със сградата, сеизмичните ефекти трябва да бъдат отчетени; в общия случай честотата на сеизмичното ускорение е между 0 и 10 Нz

 

Чл. 23. Характеристиките и съответните кодове за наличие на мълниеносна дейност (дни за година) са дадени в табл. 14.

 

Таблица 14


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

АQ1

незначителни

<= 25 дни за година

 

АQ2

индиректни

> 25 дни за година

 

 

 

опасности, произтичащи от захранващата мрежа

електрически уредби, захранвани чрез въздушни електропроводни линии

АQ3

директни

опасности, произтичащи от разположението на съоръжението

части на електрическите уредби са разположени извън сградите; случаите, класифицирани като АQ2 и АQ3, се срещат в райони с особено активна мълниеносна дейност

 

Чл. 24. Характеристиките и съответните кодове за скорост на движение на въздуха са дадени в табл. 15.

 

Таблица 15


 

Код

Описание

Характеристики

АR1

слабо

скорост <= 1 m/s

АR2

средно

скорост над 1 до 5 m/s

АR3

силно

скорост над 5 до 10 m/s

 

Чл. 25. Характеристиките и съответните кодове за скорост на вятър са дадени в табл. 16.

 

Таблица 16


 

Код

Описание

Характеристики

АS1

слаб

скорост <= 20 m/s

АS2

умерен

скорост над 20 до 30 m/s

АS3

силен

скорост над 30 до 50 m/s

 

Чл. 26. Основните характеристики и съответните кодове, свързани с експлоатацията на сградата, са дадени в табл. 17.

 

Таблица 17


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

 

Компетентност на лицата

 

ВА1

обичайна

неинструктирани хора

 

ВА2

деца

деца, които се намират в места, специално предвидени за тяхното пребиваване

ясли

ВА3

немощни хора

хора, неспособни да управляват своите физически и интелектуални способности (болни, възрастни)

болници, приюти

ВА4

инструктирани

хора, достатъчно информирани или надзиравани от квалифицирани лица, за да им се създаде възможност да избягнат опасности, които може да породи електричеството (персонал по поддържането или експлоатацията)

достъпни места, в които се използва електрическо захранване

ВА5

квалифицирани

хора, които имат технически познания или достатъчен опит, за да им се създаде възможност да избягнат опасностите, които може да породи електричеството (инженери и техници)

затворени помещения (места), в които се използва електрическо захранване

 

Контакт на хората с потенциала на земята

 

ВС1

без контакти

хората се намират в нетокопроводима среда

нетокопроводими помещения или места

ВС2

редки контакти

при нормални условия хората не са в контакт с токопроводими части, които не са елемент на електрическата уредба, или не се намират върху токопроводими повърхности

 

ВС3

чести контакти

хората често са в контакт с токопроводими части, които не са елемент на електрическата уредба, или се намират върху токопроводими повърхности

места, в които има много или крупни токопроводими елементи

ВС4

непрекъснати контакти

хората са в постоянен контакт с метални повърхности и възможностите за прекъсване на този контакт са ограничени

метални ограждения (котли и резервоари)

 

Условия за евакуация при аварийни обстоятелства

 

ВD1

нормални

ниска степен на запълване, благоприятни условия за евакуация

жилищни сгради с нормална или малка височина

BD2

тежки

ниска степен на запълване, тежки условия за евакуация

високи блокове

BD3

със задръствания

висока степен на запълване, благоприятни условия за евакуация

театри, кина, големи магазини

BD4

тежки, със задръствания

висока степен на запълване, тежки условия за евакуация

хотели, болници

 

Характеристики на обработвани или складирани материали

 

BE1

безопасни

нормални

 

BE2

с пожарна опасност

производство, обработка или съхранение на пожароопасни материали, включително наличие на прахове

силози, дървообработващи заводи, заводи за хартия

BE3

с експлозивна опасност

обработка или съхранение на експлозивноопасни вещества или материали с ниска точка на взривяемост, включително наличие на избухливи прахове

маслени рафинерии, хранилища за въглеводородни продукти

BE4

с опасност от замърсяване и разлагане

наличие на незащитени продоволствени стоки, фармацевтика и аналогични продукти без защита

производство на продоволствени стоки, кухни

 

Чл. 27. Характеристиките и съответните кодове за вида на изпълнението на сградите са дадени в табл. 18.

 

Таблица 18


 

Код

Описание

Характеристики

Приложения и примери

1

2

3

4

 

Строителни материали

 

СА1

негорими

 

 

СА2

горими

сгради, построени предимно от горими материали

дървени постройки

 

Конструкция на сградите

 

СВ1

незначителна опасност

 

 

СВ2

разпространение

сгради, чиято форма и размери

блокове с голяма височина

 

на пожар

облекчават разпространението на пожар (например чрез коминен ефект)

системи за принудителна вентилация

СВ3

подвижност

опасности, дължащи се на подвижността на конструкцията (например разместване между различни части на сградата или между сградата и терена или слягане на терена или основите на сградата)

сгради с голяма дължина или сгради, изградени върху нестабилни терени

СВ4

гъвкавост или нестабилност

леки конструкции или такива, които могат да бъдат подложени на движения (колебания)

палатки, надуваеми с въздух конструкции, окачени тавани, демонтируеми прегради, самоносещи конструкции

 

Раздел III. Съвместимост

Чл. 28. (1) Когато някои характеристики на електрическото оборудване могат да оказват неблагоприятно въздействие върху други електрически съоръжения (системи) или да предизвикват смущения във функционирането на захранващия източник на електрическата уредба, трябва да се предвиждат мерки за защита.

(2) Неблагоприятни въздействия могат да бъдат:

1. временни пренапрежения;

2. резки промени на мощността;

3. големи пускови токове;

4. хармоници на токове;

5. високочестотни колебания;

6. токове с нулева последователност (токове на утечка);

7. необходимост от допълнителни заземявания.

Раздел IV. Пригодност за поддържане

Чл. 29. (1) При проектирането на електрически уредби в сгради се определят периодичността и качеството на поддържането, които могат да се реализират за целия експлоатационен срок на съответната електрическа уредба, като при необходимост се извършва и съгласуване с организацията или длъжностното лице, отговорни за функционирането на уредбата.

(2) За реализиране на предварително определена периодичност и качество на поддържането се спазват следните изисквания:

1. всички необходими периодични проверки, изпитвания, поддържане и ремонти по време на предвидения експлоатационен срок да могат да се извършват лесно и надеждно;

2. да бъде осигурена ефективност на защитите с оглед гарантиране на безопасността;

3. надеждността на съоръженията, които осигуряват правилното функциониране на уредбата, да съответства на предвидения експлоатационен срок.

 

Глава трета.
ЗАЩИТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Раздел I. Защита срещу поражения от електрически ток

Чл. 30. Защитата срещу поражения от електрически ток се осъществява чрез:

1. защита при нормално състояние на изолацията – основна защита (защита срещу директен допир), и

2. защита при дефект на изолацията – защита при дефект (защита при индиректен допир).

Чл. 31. За реализиране на основната защита (защита срещу директен допир) се прилага един от следните методи:

1. предотвратяване на възможностите за преминаване на ток през тялото на човек или животно;

2. ограничаване на големината на тока, който може да премине през тялото, до безопасни стойности.

Чл. 32. За реализиране на защитата при дефект на изолацията (защита при индиректен допир) се прилага един от следните методи:

1. предотвратяване на каквато и да е възможност за протичане на ток, възникнал в резултат на повреда, през тялото на хора и животни;

2. ограничаване до безопасни стойности на големината на тока, възникнал в резултат на повреда, който може да премине през тялото на хора и животни;

3. ограничаване до безопасни стойности на продължителността на въздействие на тока, който може да премине през тялото на хора и животни в резултат на повреда.

Чл. 33. (1) Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита срещу поражения от електрически ток са съгласно приложение № 1.

(2) При избора на мерки за защита срещу поражения от електрически ток се отчитат външните въздействия съгласно глава втора, раздел II, които могат да повлияят върху степента на опасност от поражение от електрически ток.

(3) При проектиране на комбинации от мерки за защита срещу поражения от електрически ток не се елиминира или намалява ефективността на отделните мерки.

Раздел II. Защита срещу топлинни въздействия

Чл. 34. (1) Електрическата уредба се проектира и изпълнява така, че да няма опасност от запалване на горими материали в резултат на високи температури или електрически дъги.

(2) При нормална работа на електрическото оборудване не трябва да има риск за топлинни травми (изгаряния) на хора или домашни животни.

(3) Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита срещу топлинни въздействия са съгласно приложение № 2.

Раздел III. Защита срещу свръхтокове

Чл. 35. Електрическата уредба се проектира и изпълнява така, че да се осигури защита на хората и животните от злополуки, а на имуществото – от увреждания, в резултат на недопустимо високи температури или електромеханични натоварвания, предизвикани от свръхтокове в тоководещите проводници.

Чл. 36. За реализиране на изискванията по чл. 35 се прилагат:

1. защита срещу токове на претоварване;

2. защита срещу токове на късо съединение.

Чл. 37. За защита срещу токове на претоварване се използват следните методи:

1. ограничаване на тока на претоварване до безопасни стойности, или

2. ограничаване на продължителността на въздействие.

Чл. 38. (1) Проводниците, както и всички други елементи, които провеждат токове на къси съединения, се проектират и изпълняват така, че да не достигат недопустимо високи температури. За предотвратяване на злополуки за хора или домашни животни и на увреждания на имущество електрическото оборудване, включително захранващите го проводници, се защитават и срещу електромеханичните напрежения, които може да възникнат в резултат на къси съединения.

(2) За осигуряване на защита срещу токове на късо съединение се използват:

1. автоматично изключване на свръхтока, преди той да достигне опасна големина, като се отчита неговата продължителност;

2. ограничаване на максимума на свръхтока до безопасна стойност и продължителност.

Чл. 39. Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита срещу свръхтокове са съгласно приложение № 3.

Раздел IV. Защита срещу пренапрежения, спадове на напрежения и електромагнитни въздействия

Чл. 40. (1) Електрическата уредба се проектира и изпълнява така, че хората и домашните животни да бъдат защитени срещу травми, а имуществото – срещу всички опасни ефекти, които могат да възникнат при повреда на частите от електрическите вериги като последствие от пренапрежения (атмосферни или комутационни).

(2) Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита срещу пренапрежения са съгласно приложение № 4.

Чл. 41. (1) За предотвратяване на опасности или повреди, които могат да възникнат вследствие на прекъсване на електрическото захранване, в уредбата и/или инсталираното оборудване се предвиждат подходящи мерки.

(2) Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита при спадане на напрежението са съгласно приложение № 5.

Чл. 42. Електрическите уредби се проектират така, че да имат необходимата устойчивост срещу електромагнитни смущения и да функционират правилно в конкретната съществуваща електромагнитна среда. При проектирането се отчитат очакваните електромагнитни излъчвания, генерирани от уредбата или друго инсталирано оборудване, които трябва да са в съответствие с изискванията за електрическото оборудване, което ще се използва заедно с уредбата или ще бъде свързвано към нея.

Чл. 43. (1) За разединяване на електрическата уредба, на нейни вериги или на отделно оборудване в съответствие с изискванията за поддържане, изпитване, откриване на повреди или ремонт се предвиждат устройства за разединяване и изключване.

(2) Изискванията и правилата за прилагане на мерките за защита чрез разединяване и изключване са съгласно приложение № 6.

 

Глава четвърта.
ПРОЕКТИРАНЕ

Чл. 44. Електрическите уредби се проектират при спазване изискванията на тази наредба и на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г.).

Чл. 45. (1) Системата за електрозахранване при изграждането на нови и при реконструкцията на действащи електрически уредби се проектира, като се отчитат:

1. перспективите за развитие на електрозахранването, включително съчетаването на новоизграждани и действащи електрически уредби;

2. необходимостта от електрозахранване за всички потребители в обекта независимо от различията във формата на собственост или на стопанисването им;

3. възможностите на потребителите да понесат временни прекъсвания на електрозахранването и/или необходимостта от непрекъснато електрозахранване;

4. необходимостта от ограничаване на токовете на късо съединение до предварително определени граници;

5. възможното съответствие с композиционната схема на сградата;

6. изискванията за енергийна ефективност.

(2) Електрическите схеми се разработват при спазване на следните основни изисквания:

1. разпределителните табла, съдържащи средства (уреди) за търговско измерване, да се разполагат на границата на собственост на електрическите съоръжения съгласно Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (обн., ДВ, бр. 74 от 2004 г.; изм. с Решение № 2535 на ВАС от 2005 г. – бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 25 от 2008 г.);

2. елементите на схемата да са равномерно натоварени;

3. да се осигурява разделна работа при наличие на паралелни клонове.

(3) Разпределението на електрическа енергия в обществени и жилищни сгради се препоръчва да се извършва по радиална схема.

Чл. 46. Номиналните мощности и показателите (коефициентите) за товаровите графици, които характеризират режима на работа на потребителите, се определят със заданието за проектиране.

Чл. 47. (1) При проектирането на електрически уредби определящи са характеристиките на електрическото захранване, които се поддържат от оператора на мрежата, като се отчита възможността промяната на характеристиките на захранването да се отрази на безопасността на уредбата.

(2) Основните характеристики на електрическото захранване са:

1. вид на напрежението – променливо и/или постоянно;

2. функция на проводниците:

а) за променлив ток:

– тоководещи проводници;

– неутрални проводници;

– защитни проводници;

б) за постоянен ток:

– тоководещи проводници;

– неутрални проводници;

– защитни проводници;

3. номинални стойности и допустими отклонения:

а) напрежение;

б) прекъсвания, колебания и спадове на напрежението;

в) честота;

г) максимален допустим ток;

д) съпротивление на заземяването на уредбата;

е) вероятни токове на късо съединение;

4. защитни мерки, като заземяване на неутралата или заземяване на средната точка;

5. специфични изисквания за избраното захранване.

Чл. 48. Броят и типът на токовите кръгове, необходими за силово захранване, осветление, отопление, управление, сигнализация, информационни и комуникационни технологии и др., се определят в зависимост от:

1. разположението на точките, където е необходимо захранване;

2. очакваните товари от различните кръгове;

3. дневните и годишните промени на нуждите от захранване;

4. наличието на специални условия (например наличие на хармоници);

5. изискванията за управление, сигнализация, информационни и комуникационни технологии и др.;

6. очакваните бъдещи нужди от захранване (ако са известни).

Чл. 49. Необходимостта от електрическо захранване на системи за безопасност или резервни захранващи системи се определя съобразно:

1. характеристиките на източника на захранване;

2. токовите кръгове, които ще се захранват от източник, предназначен за системите за безопасност, или от системите за резервно електрическо захранване.

Чл. 50. При проектирането на електрически уредби се отчитат и условията на околната среда.

Чл. 51. Напречното сечение на проводниците се определя за нормални условия на работа и за условия при повреда (къси съединения) в зависимост от:

1. допустимата максимална температура на проводниците;

2. допустимия спад на напрежение;

3. вероятните електромеханични напрежения, които могат да възникнат при късо или земно съединение;

4. други механични напрежения, на които проводниците могат да бъдат подложени;

5. максималното съпротивление за осигуряване на функционирането на защитата срещу къси съединения;

6. начина на инсталиране.

Чл. 52. При избора на вида на кабелите и на начина на инсталирането им се отчитат:

1. местоположението;

2. видът на стените или на други елементи на сградата, по които ще се полагат кабелите;

3. достъпността до кабелите на хора и животни;

4. видът и големината на напрежението;

5. електромагнитните напрежения, които могат да възникнат при късо или земно съединение;

6. електромагнитното влияние;

7. други напрежения, които могат да възникнат в кабелите при изграждането на електрическата уредба или при експлоатацията й.

Чл. 53. (1) Характеристиките на защитните устройства се определят в зависимост от функциите им, както следва:

1. свръхток (претоварване, късо съединение);

2. земно съединение;

3. пренапрежение;

4. спад или загуба на захранващо напрежение.

(2) Изискванията към защитните проводници и заземяването са определени съгласноприложение № 7.

Чл. 54. За незабавно прекъсване на електрозахранването в случаите на внезапно възникнала опасност се предвижда устройство за прекъсване, което да бъде лесно разпознаваемо и бързо и ефективно задействано.

Чл. 55. Разединяването на оборудването и съоръженията се проектира така, че превключването и/или изолирането на електрическата уредба, на токови кръгове или на отделни части от оборудването да се извършва в съответствие с изискванията за поддържане, изпитване, откриване на повреди или ремонт.

Чл. 56. Проектирането и изпълнението на електрическите уредби се извършват така, че да не се допуска взаимно негативно влияние между електрически и неелектрически уредби.

Чл. 57. При разполагането на електрическото оборудване се осигуряват:

1. достатъчно място за първоначално инсталиране, както и възможност за извършване на подмяна на отделни негови елементи;

2. достъпност за целите на експлоатацията, инспектирането, откриването на дефекти, проверката, поддръжката и ремонта.

Чл. 58. (1) Допуска се съвместно разполагане на проводници и кабели от различни вериги (с изключение на резервиращите се) в механически устойчиви тръби, канали и кутии, когато е осигурена защита срещу преминаване на напрежение от една верига в друга – например за веригите на токови кръгове за осветление и за захранване на инсталационни контакти. Наличието на втора изолационна обвивка на проводниците се приема за достатъчна защита срещу преминаване на напрежение от една верига в друга.

(2) Допуска се паралелно полагане на силнотокови и слаботокови инсталации в открити канали, когато проводниците са разположени в отделни камери или слаботоковите инсталации са осигурени срещу преминаване на по-високо напрежение чрез изолираща тръба или допълнителна обвивка. Дължината на съвместно положените инсталации не трябва да превишава 10 m.

Чл. 59. (1) Градивните елементи на електрическата уредба трябва да притежават характеристики, съответстващи на стойностите и условията, предвидени в проекта, основни от които са:

1. напрежение;

2. ток;

3. честота на захранващото напрежение;

4. очакван товар.

(2) Когато даден градивен елемент не притежава предвидените в проекта свойства, отговарящи на разположението му, той може да се използва, при условие че е предвидена подходяща допълнителна защита като част от цялостната електрическа уредба.

(3) Всеки градивен елемент се избира така, че да не предизвиква опасни въздействия върху друго оборудване или да не нарушава захранването по време на нормална работа, включително при превключвания.