НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ

Приета с ПМС № 31 от 12.02.2003 г. Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г.,изм. и доп. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят средствата за измерване, за проверката на които се оправомощават лица, и редът за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване.

Чл. 2. (1) Оправомощаване на лица за проверка се извършва само за средства за измерване, определени в приложение № 1, както и за проверка на компоненти, спомагателно оборудване и допълнителни устройства към тези средства за измерване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Средствата за измерване, които подлежат на контрол и не са посочени в приложение № 1, се проверяват от Българския институт по метрология.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Оправомощаването на производители на средства за измерване за извършване на първоначална проверка на произведените от тях средства за измерване се извършва за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол съгласно изискванията на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.), както и за компоненти, спомагателно оборудване и допълнителни устройства към тях.

Чл. 3. Председателят на ДАМТН оправомощава лица за извършване на първоначална или последваща проверка на средства за измерване или за двете едновременно.

Чл. 4. Лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване, трябва да отговарят на изискванията на чл. 46 и чл. 47, ал. 1 от Закона за измерванията.

Чл. 5. Лицата по чл. 4 трябва да разполагат с персонал, който да притежава знания и практически умения за прилагане на методите за проверка, определени в наредбата по чл. 28от Закона за измерванията, в зависимост от средствата за измерване, за проверката на които кандидатстват.

Чл. 6. (1) Лицата по чл. 4 трябва да са изградили системата за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO/IEC 17025, която да отразява дейността по проверките, за които кандидатстват, и начина за изпълнение на задълженията, които произтичат от Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) Производителите на средства за измерване със сертифицирана система за управление на качеството внедряват към съществуващата система изискванията на т. 5 от БДС EN ISO/IEC 17025.

 

Раздел II.
Ред за оправомощаване

Чл. 7. (1) Лицата, които кандидатстват за оправомощаване, подават в Главна дирекция "Метрологичен надзор" към ДАМТН заявление по образец (приложение № 2), в което посочват вида на проверките и средствата за измерване, за които желаят да бъдат оправомощени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) В заявлението по т. 1 се посочва Единният идентификационен код по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър или кодът по БУЛСТАТ и наименованието на нормативния акт за създаване и броят на "Държавен вестник", в който е обнародван, и към заявлението се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) удостоверение за актуално състояние за лицата, регистрирани по Търговския закон, или копие от нормативния акт за лицата, създадени от Министерския съвет или от друг държавен орган;

2. (отм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.)

3. декларация по образец (приложение № 3), че заявителят е трета независима страна за проверките, за които кандидатства, или копие от сертификат за системата за управление на качеството за производителите на средства за измерване по чл. 47, ал. 2 от Закона за измерванията;

4. един екземпляр от Наръчника по качеството;

5. (изм. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.) оригинали на свидетелствата за калибриране на еталоните и средствата за измерване или копия от тях;

6. оригинали или копия от свидетелствата на сертифицираните сравнителни материали, когато такива се използват при проверката на средствата за измерване;

7. копие от акт за определяне на служител, който пряко ръководи извършването на проверките, и за определяне на отговорник по качеството, освен ако са посочени поименно в Наръчника по качеството;

8. копие от диплома за завършено средно професионално образование за специалистите, които ще извършват проверките, сертификати за преминато обучение по БДС EN ISO/IEC 17025 и копие от сертификат за одитор поне за един от тях;

9. копие от диплома за завършено висше образование и за придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалност, приложима за вида или видовете измерване, за лицето, което пряко ръководи извършването на проверките;

10. копие от диплома за висше образование и за придобита минимална образователно-квалификационна степен "бакалавър" и сертификат за преминато обучение по системи за управление на качеството за лицето, определено за отговорник по качеството на структурното звено, което извършва проверките;

11. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) документ за платена държавна такса за преглед на документите по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 10 от 2000 г., бр. 94 и 115 от 2002 г., бр. 17, 19 и 27 от 2003 г.; попр., бр. 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 32 и 104 от 2004 г., бр. 15 и 40 от 2006 г., бр. 19 от 2007 г. и бр. 33 от 2008 г.).

Чл. 8. (1) Главният директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор" определя със заповед комисия, която в срок 14 дни от подаване на заявлението извършва преглед на документите за установяване на тяхната комплектност и пълнотата на вписаните данни.

(2) Комисията по ал. 1 съставя констативен протокол за резултатите от прегледа на документите.

Чл. 9. (1) При непълнота на представените документи или при несъответствие с изискванията на чл. 46 и чл. 47, ал. 1 от Закона за измерванията ДАМТН уведомява писмено заявителя и му определя подходящ срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от 3 месеца.

(2) Ако констатираните несъответствия не бъдат отстранени в посочения срок, главният директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор" в срок 7 дни от изтичането му прави мотивирано предложение до председателя на ДАМТН за издаване на отказ за оправомощаване.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато в констативния протокол по чл. 8, ал. 2 е отразено, че е налице пълнота и комплектност на представените документи, главният директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор" определя със заповед комисия, която извършва проверка на място за обстоятелствата по чл. 4, 5 и 6, проверка на знанията и уменията на персонала чрез провеждане на теоретичен и практически изпит и проверка на записите, които показват внедряването на функционираща система по качеството. Комисията извършва проверката на място след представяне на документ от заявителя за платена държавна такса по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) В състава на комисията по ал. 1 могат да се включват служители и на Българския институт по метрология (БИМ) съгласувано с председателя на БИМ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Конспектите за теоретичния и практическия изпит се одобряват от председателя на БИМ по предложение на главния директор на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" и се публикуват в официалния бюлетин на БИМ.

(4) Комисията съставя констативен протокол за резултатите от проверката на място и за проведения изпит на специалистите.

Чл. 11. (1) Въз основа на констатациите от протокола по чл. 10, ал. 4 в срок 7 дни от съставянето му главният директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор" изготвя доклад до председателя на ДАМТН с предложение за издаване на заповед за оправомощаване или за отказ, в случай че заявителят не отговаря на изискванията на наредбата и на Закона за измерванията.

(2) Заповедта за оправомощаване съдържа:

1. името/наименованието и адреса/седалището на оправомощеното лице;

2. вида на проверките, за които се оправомощава лицето;

3. средствата за измерване, за проверката на които се оправомощава лицето, както и измерваната величина, обхвата на измерване и класа на точност или допустимата грешка на средствата за измерване;

4. срока на оправомощаването;

5. условията за извършване на проверката на средства за измерване и описание на оборудването;

6. списък на служителите, издържали изпита по чл. 10, които ще извършват проверките, и зачислените им индивидуални номера на знаците за проверка.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Заповедта за оправомощаване или отказът се връчва на заявителя в срок 3 дни от издаването им. За получаване на заповедта за оправомощаване заявителят представя документ за платена държавна такса по чл. 9, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.) Оправомощените лица са длъжни в срок 14 дни да уведомяват ДАМТН за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с условията за оправомощаване или с данните, вписани в заповедта за оправомощаване.

(2) В случай че настъпилите промени водят до несъответствие с условията за оправомощаване, главният директор на Главна дирекция "Метрологичен надзор" в срок 7 дни от уведомяването прави мотивирано предложение до председателя на ДАМТН за отнемане на оправомощаването.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., предишен текст на чл. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Оправомощеното лице подава заявление за изменение в заповедта за оправомощаване при промяна на:

1. името/наименованието и адреса/седалището си;

2. обстоятелствата по чл. 11, ал. 2, т. 5, като към заявлението прилага документите по чл. 7, ал. 2, т. 4, 5, 6 и 7;

3. списъка на служителите, които извършват проверките, като към заявлението прилага документите по чл. 7, ал. 2, т. 8.

(2) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Заповедта за изменение на заповедта за оправомощаване се получава от заявителя след представяне на документ за платена държавна такса по чл. 9, ал. 1, т. 4 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.

Чл. 14. Разпоредбите на този раздел се прилагат и в случаите по чл. 13, т. 2 и 3, както и при подаване на заявление по чл. 50, ал. 3 от Закона за измерванията, като срокът за произнасяне е един месец от датата на постъпване на заявленията в ДАМТН.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция "Метрологичен надзор" в срок един месец от оправомощаването и ежегодно до 20 декември на текущата година предоставя на оправомощените лица заявените от тях знаци за проверка за следващата календарна година.

Чл. 16. (1) Лицата, оправомощени за проверка на средства за измерване, са длъжни два пъти годишно - до 15 януари и до 15 юли, да отчитат писмено пред ДАМТН дейността си за предходния период.

(2) Оправомощените лица заявяват до 30 юли на текущата година необходимия брой знаци за проверка за следващата календарна година, като неизползваните знаци от предходната година се отчитат и връщат в Главна дирекция "Метрологичен надзор" до 30 януари. Невърнатите знаци се обявяват в официалния бюлетин на ДАМТН за невалидни.

(3) Оправомощените лица са длъжни писмено да уведомяват Главна дирекция "Метрологичен надзор", когато при осъществяване на дейността си установят нарушения на изискванията наЗакона за измерванията или възникване на обстоятелства по чл. 36, ал. 1 от него.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 56 от Закона за измерванията.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) До оправомощаването на лица за проверка на средства за измерване в съответните региони проверките се извършват от териториалните звена на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди" на Българския институт по метрология.

§ 3. Държавната агенция за метрология и технически надзор в срок един месец от обнародването на наредбата публикува в официалния си бюлетин списък на лицата, лицензирани за проверка на средства за измерване по реда на Закона за измерванията, които могат да извършват дейността си до изтичането на срока на валидност на лицензията.

§ 4. Държавната агенция за метрология и технически надзор в срок един месец от обнародването на наредбата публикува в официалния си бюлетин конспектите за теоретичния и практическия изпит на лицата, които кандидатстват за оправомощаване за проверка на средства за измерване.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 10 МАРТ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ НА ЛИЦА ЗА ПРОВЕРКА НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА МЕТРОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН.ДВ, БР. 24 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 21.03.2006 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 8 МАЙ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ (ОБН. - ДВ, 40 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2006 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от 5 май 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 1, т. 10, която влиза в сила от 1 април 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2

Списък на средствата за измерване, за проверката на които се оправомощават лица

1. Водомери за студена вода или водомери за топла вода

2. Електромери

3. Топломери

4. Манометри, използвани в железопътния транспорт

5. Разходомери за природен газ

6. Хронометри за часово заплащане

7. Радарскоростомери

8. Спирачни стендове за автомобили

9. Анализатори на алкохол в дъха

10. Газоанализатори за отработени газове от бензинови двигатели

11. Димомери

12. Клинични дозиметри

13. Индивидуални дозиметри, използвани от персонала на атомни централи

 

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г.)


 

До

Главна дирекция

"Метрологичен надзор"

към Държавната

агенция за метрология

и технически надзор

ЗАЯВЛЕНИЕ

за оправомощаване за проверка на средства

за измерване

 

От ................................................................................................................................................................................................................................................

име, адрес/седалище, ЕИК/код по Булстат, нормативен акт за създаване, телефон и факс на заявителя

Кандидатствам за оправомощаване за:

 първоначална проверка;

 последваща проверка;

 първоначална и последваща проверка(1)

на следните средства за измерване:

 

 

Наимено-

Тип на

№ в регис-

Обхват

Клас

по

вание на

сред-

търа на

на из-

на

ред

средството

ството

одобрените

мер-

точ-

 

за измерване,

за из-

за изпол-

ване

ност/

 

компонента,

мерване(2)

зване ти-

 

Допус-

 

спомагател-

 

пове сред-

 

тима

 

ното оборуд-

 

ства за из-

 

греш-

 

ване или до-

 

мерване2

 

ка

 

пълнителното

 

 

 

 

 

устройство

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Нужното се отбелязва.

(2) Попълва се, когато лицето кандидатства за проверка само на определени типове средства за измерване.

Разполагам със следните еталони, оборудване, помещения и персонал, необходими за извършване на дейността:

А. Списък на еталоните и сертифицираните сравнителни материали

Наиме-

Тип

Про-

№ и дата

Органи-

Просле-

 

нование

 

изво-

на свиде-

зация,

димост

 

на сред-

 

дител

телст-

извър-

до нацио-

 

ството за

 

 

вото за

шила

нален

 

измерване

 

 

калибри-

калиб-

или

 

или срав-

 

 

ране или

риране-

чужд

 

нителния

 

 

серти-

то или

еталон,

 

материал

 

 

фиката

сертифи-

перио-

 

 

 

 

 

кацията

дичност

 

 

 

 

 

 

на калиб-

 

 

 

 

 

 

риране

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Списък на спомагателното оборудване, включително спомагателните средства за измерване

Наиме-

Тип

Про-

№ на

Органи-

Просле-

 

нование

 

изво-

свиде-

зация,

димост

 

на оборуд-

 

дител

телст-

извър-

до нацио-

 

ването или

 

 

вото за

шила ка-

нален

 

средството

 

 

калиб-

либри-

или чужд

 

за измер-

 

 

риране(3)

рането(3)

еталон(3)

 

ване

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

(3) Попълва се за средства за измерване.

В. Списък на помещенията или мобилните лаборатории, в които ще се извършва проверката на средствата за измерване

Помеще-

Площ,

Граници

Средства за

по

ние/мобил-

m2

на влияещите

измерване за

ред

на лабора-

 

фактори

контрол на

 

тория

 

(температура,

влияещите

 

 

 

относителна

фактори

 

 

 

влажност на

(№ по ред

 

 

 

въздуха и др.) в

от спи-

 

 

 

помещението

сък Б)

 

 

 

или в мобилна-

 

 

 

 

та лаборатория

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Данни за персонала, който ще извършва проверките

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2006 г., в сила от 21.03.2006 г.)

Наименование на структурното звено (Попълва се, ако е обособено такова): ................................................................

Адрес, телефон и факс на прекия ръководител: ................................................................

Име,

Длъж-

Образова-

№ и дата на

по

презиме и

ност

ние, степен

сертификата

ред

фамилия

 

и специал-

за обучение

 

 

 

ност, № и

по системи за

 

 

 

дата на дип-

управление

 

 

 

ломата

на качеството

1

2

3

4

5

1.

 

Ръководи-

 

 

 

 

тел

 

 

2.

 

Отговор-

 

 

 

 

ник по ка-

 

 

 

 

чеството

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилагам следните документи по чл. 7, ал. 2 от На-

редбата за реда за оправомощаване на лица за проверка

на средства за измерване, които подлежат на метроло-

гичен контрол:

1. ......................................................................................................................................................................................................................................................

2. ......................................................................................................................................................................................................................................................

Дата: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Пряк ръководител на

дейността по проверка на

средства за измерване: ..............................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)

 

Заявител: ..................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис, печат)

 

 

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2, т. 3


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

от ..........................................................................................................................................................................................................................................

 

В качеството си на управител/изпълнителен директор на

............................................................................................................................................................................................................................................

Декларирам, че: ............................................................................................................................................................................................................................

(наименование на лицето, което канди-

датства за оправомощаване)

1. Не е участвало в разработването на средствата за

измерване, за проверката на които кандидатстваме.

2. Не произвежда, не внася, не монтира или не ремонтира

заявените средства за измерване.

3. Няма да използва в дейността си средствата за измер-

ване, които ще проверява.

Декларирам, че проверките ще се извършват безпристрастно

и обективно.

 

 

Дата ..................................................................................................................

Декларатор: .........................................................................................................

 

(име, подпис, печат)