НАРЕДБА за предварително опакованите количества продукти
 
 
 
 

Приета с ПМС № 41 от 19.02.2003 г., обн., ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., попр., бр. 27 от 25.03.2003 г., бр. 33 от 11.04.2003 г., изм. и доп., бр. 114 от 30.12.2003 г., в сила от 30.12.2003 г., бр. 1 от 4.01.2005 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 55 от 17.06.2008 г., в сила от 17.06.2008 г., бр. 43 от 9.06.2009 г., в сила от 9.06.2009 г.

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 6, № 897

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. видовете предварително опаковани продукти по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за измерванията, за които се прилага;

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) редовете от задължителни стойности на номиналните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества и видовете продукти, за които те се отнасят;

3. изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти;

4. изискванията към методите и средствата за измерване, използвани за определяне на нетните количества на предварително опакованите продукти;

5. критериите и методите за контрол на нетните количества на предварително опакованите продукти и критериите за приемане на партидата;

6. правилата за поставяне на означенията върху предварително опакованите продукти;

7. формата и графичното изображение на знака за съответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества с изискванията към тях, наричан знак "е".

 
 
 
 

Раздел II
Видове предварително опаковани продукти с еднакви количества

 
 
 

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Предварително опакованите продукти с еднакви количества по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Закона за измерванията са:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) течности, твърди, полутвърди и полутечни продукти, смеси от парчета или смеси от цели твърди хранителни продукти с течности, предназначени за продажба по маса или по обем в еднакви номинални количества, стойностите на които са предварително избрани и означени върху опаковката от производителя;

2. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Наредбата не се прилага за предварително опакованите течности с еднакви количества, определени в приложение № 1, които се продават в безмитни магазини за консумация извън Европейския съюз.

 
 
 
 

Раздел III
(В сила от 1.01.2004 г.)
Редове от задължителни стойности на номиналните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества и видове продукти, за които те се отнасят
(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)

 
 
 

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Редовете от задължителни стойности на номиналните количества и продуктите, за които те се отнасят, се определят в приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., бр. 43 от 2009 г. , в сила от 9.06.2009 г.) Лицата по чл. 60 от Закона за измерванията пускат на пазара определените в приложение № 1 продукти, когато те се опаковат в посочените в него диапазони само в редовете от задължителни стойности на номинални количества, определени в това приложение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г., нова, бр. 43 от 2009 г. , в сила от 9.06.2009 г.) Определените в приложение № 1 вина и спиртни напитки могат да се пускат на пазара в произволно избрани номинални количества, когато вината са под 100 ml и над 1500 ml, а спиртните напитки са под 100 ml и над 2000 ml.

 
 
 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Задължителните стойности на номиналните количества на продуктите по чл. 3 се отнасят за:

1. всяка индивидуална опаковка - в случаите, когато два или повече предварително опаковани продукта са опаковани в групова опаковка и могат да се продават поотделно, или

2. групова опаковка - в случаите, когато тя е съставена от две или повече индивидуални опаковки, които не са предназначени за продажба поотделно.

 
 
 
 

Раздел IV
Изисквания към нетните количества на предварително опакованите продукти

 
 
 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Изискванията на този раздел се отнасят за действителното съдържание на предварително опакованите продукти, което е количеството (масата или обемът) на продукта, което действително се съдържа в опаковката, наречено по-нататък "действително нетно количество".

(2) Изискванията към нетните количества се отнасят за:

1. предварително опакованите продукти с еднакви количества;

2. (отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) предварително опакованите продукти с различни количества, предназначени за продажба по маса в индивидуално измерени количества, стойностите на които са означени върху опаковката от производителя след измерването им.

(3) Предварително опакованите продукти се предлагат за продажба по нетното количество, обявено от производителите им.

 
 
 
 

Чл. 6. Предварително опакованите продукти, чието действително нетно количество е по-малко от разликата между обявеното нетно количество и нормираното допустимо отрицателно отклонение, се считат за дефектни.

 
 
 

Чл. 7. (1) Предварително опакованите продукти с еднакви количества трябва да са произведени така, че цялата партида да отговаря едновременно на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) средноаритметичното на действителните нетни количества на продуктите в партидата да е по-голямо или равно на означеното на предварително опакования продукт номинално количество;

2. партидата да съдържа по-малко от 2,5 на сто дефектни предварително опаковани продукти, за да удовлетворява критериите за приемане, посочени в приложение № 3;

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) партидата да не съдържа дефектни предварително опаковани продукти, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение за означеното на предварително опакования продукт номинално количество.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Допустимите отрицателни отклонения от означеното на предварително опакования продукт номинално количество за продуктите с еднакви количества се определят в приложение № 4.

(3) Когато върху опаковката на продукти, които са смеси от парчета или от цели твърди хранителни продукти с течности, са обявени номинална нетна маса и отцедена нетна маса, изискванията на ал. 1 не се отнасят за обявената отцедена нетна маса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Когато продуктите са в аерозолна форма и върху опаковката се означават номиналният обем и номиналната маса на продукта, изискванията на ал. 1 се отнасят и за двете обявени количества.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Предварително опакованите продукти с еднакви количества в партида, която отговаря на изискванията на ал. 1, могат да бъдат означени със знак "е".

 
 
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, осигуряват съответствието на действителните им нетни количества с изискванията по чл. 7, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) измерват действителното нетно количество на всеки продукт при опаковането му, или

2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) извършват производствен статистически контрол след опаковането на продуктите, при който се измерват и проверяват действителните нетни количества на продуктите в случайна извадка от партидата.

 
 
 

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., отм., бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

 
 
 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Действителното нетно количество на предварително опакования продукт с различно количество трябва да бъде по-голямо или равно на разликата между обявеното върху опаковката количество и допустимото отрицателно отклонение, нормирано в приложение № 6.

 
 
 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с различни количества, осигуряват съответствието им с изискванията на чл. 11, като измерват действителното нетно количество на всеки продукт при опаковането.

 
 
 
 

Раздел V
Методи и средства за измерване, използвани за определяне на нетните количества на предварително опакованите продукти

 
 
 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Действителните нетни количества на предварително опакованите продукти, означени по маса, се определят със средства за измерване на маса (везни) по следните методи:

1. директно - чрез преки измервания на съдържанието на предварително опакования продукт без опаковка;

2. индиректно:

а) като разлика между измерените бруто и тара на продукта, като опаковката се измерва преди и след напълване;

б) като разлика между измереното бруто на продукта и предварително определената средноаритметична тара на опаковките.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Към опаковката спадат и се измерва тарата на всякакъв вид обвивки от хартия, изкуствени материали, фолио, текстилна тъкан, пластмаса, метал, стъкло, етикети, бандероли, лепило, пломби, клипсът на края на колбасите и др.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

 
 
 

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Действителното нетно количество на предварително опакованите продукти, означени по обем, се определя по един от следните методи:

1. директно - чрез преки измервания на съдържанието на продукта със средства за измерване на обем;

2. индиректно:

а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) чрез измерване на действителната нетна маса на продукта и на плътността му;

б) като се използват измервателни шаблони, когато течните продукти са затворени в опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване на затворените в тях течности, и опаковките са произведени при спазване изискванията на наредбата по чл. 73 от Закона за измерванията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Стойностите на действителните нетни количества на предварително опакованите продукти, продавани по обем, трябва да се измерват при или да се коригират до температура 20°С независимо от температурата, при която са произведени продуктите. Това правило не се прилага спрямо дълбоко замразени или замразени продукти.

 
 
 

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Неопределеността на измерването на действителното нетно количество на предварително опакования продукт с еднакво количество не трябва да превишава 1/5 от допустимото отрицателно отклонение за обявеното номинално количество на продукта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Допуснатата грешка при измерването на действителното нетно количество на предварително опакования продукт с различно количество не трябва да превишава допустимото отрицателно отклонение за обявеното нетно количество на продукта.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2005 г., изм., бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор публикува в официалния си бюлетин препоръчителни стойности на метрологичните характеристики на средствата за измерване, използвани за определяне на действителните нетни количества на предварително опакованите продукти.

(4) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Когато грешките на използваните средства за измерване не осигуряват спазване на изискванията на ал. 1 и 2, производителят може да ги компенсира с препълване.

 
 
 

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Средствата за измерване, използвани за определяне на действителните нетни количества на продуктите, трябва:

1. да са преминали контрола с положителен резултат и да са означени с валидни знаци, удостоверяващи резултатите от него, когато подлежат на контрол по Закона за измерванията;

2. да са с маркировка за съответствие, когато подлежат на оценяване на съответствието по реда на Закона за техническите изисквания към продуктите;

3. да са калибрирани с осигурена проследимост до национален еталон, когато не подлежат на контрол съгласно Закона за измерванията и на оценяване на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

(2) Измервателните шаблони по чл. 14, ал. 1, т. 2, буква "б" трябва да са със знак от първоначална проверка, извършена по реда на Закона за измерванията.

 
 
 
 

Чл. 17. Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти, съхраняват документация за средствата за измерване, която удостоверява съответствието им с изискванията на този раздел.

 
 
 
 

Раздел VI
Критерии и методи за контрол на действителните нетни количества на предварително опакованите продукти, извършване и документиране на контрола
(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)

 
 
 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Контролът на действителните нетни количества на предварително опакованите продукти се извършва от:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества;

2. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - при осъществяване на метрологичен надзор по Закона за измерванията.

(2) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва контрола по следните методи:

1. по Референтния статистически метод, посочен в приложение № 3 - за предварително опакованите продукти с еднакви количества;

2. (доп. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., отм., бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) измерване на действителното нетно количество на всеки от продуктите в контролираната партида за предварително опакованите продукти с различни количества.

 
 
 

Чл. 19. Производственият статистически контрол на предварително опаковани продукти с еднакви количества се извършва по следните критерии:

1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) отклонение от обявеното номинално количество на средноаритметичното на нетните количества на продуктите в извадката;

2. процент на дефектните предварително опаковани продукти в извадката;

3. наличие в извадката на дефектни продукти с отрицателно отклонение, два пъти по-голямо от допустимото отрицателно отклонение.

 
 
 

Чл. 20. (1) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, избират метода за контрол и организират контрола по такъв начин, че произведените партиди да съответстват на посочените в чл. 7 изисквания към нетните количества на продуктите.

(2) Размерът на партидата, която се подлага на контрол, размерът и честотата на вземане на извадки се определят от лицата, които произвеждат предварително опакованите продукти, в зависимост от резултатите от контрола.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

 
 
 

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

 
 
 
 

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

 
 
 

Чл. 23. (1) Лицата по чл. 18, ал. 1, т. 1 съставят и съхраняват документи от извършвания от тях контрол.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Документите от контрола трябва да показват, че извършваният контрол и предприетите при него коригиращи действия осигуряват пускането на пазара само на продукти от партиди, които отговарят на изискванията към нетните им количества.

 
 
 

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Лицата, които произвеждат предварително опаковани продукти с еднакви количества, съхраняват документите от контрола, които трябва да съдържат:

1. описание на прилагания метод за контрол;

2. записи от измерване, обработка и проверка на резултатите от контрола;

3. записи за предприетите коригиращи действия при несъответствие на нетните количества на продуктите с изискванията към тях;

4. други записи, които да показват, че се спазва описаният метод за контрол.

 
 
 

Чл. 25. Лицата, които внасят предварително опаковани продукти с еднакви количества, съхраняват документи от контрола на внесените партиди, които трябва да потвърждават съответствието на нетните количества на продуктите с изискванията към тях.

 
 
 
 

Чл. 26. (1) Записите по чл. 24 се съставят точно, ясно, недвусмислено и обективно.

(2) Документите по чл. 24 се съхраняват на носител, който осигурява надеждното им съхраняване и възможност да бъдат достъпни, лесно четими и разбираеми.

(3) Документите по чл. 24 и 25 се съхраняват в хронологичен ред до изтичането на срока на годност на продукта, но не по-малко от една година от датата на извършване на контрола.

 
 
 
 

Раздел VII
Правила за поставяне на означения върху предварително опакованите продукти и форма и графично изображение на знака "е"

 
 
 

Чл. 27. Предварително опакованите продукти трябва да носят означенията, предвидени в раздел IV на глава шеста от Закона за измерванията.

 
 
 

Чл. 28. (1) (Предишен текст на чл. 28 - ДВ, бр. 43 от 2009 г. , в сила от 9.06.2009 г.) Означенията върху опаковките на продуктите трябва да бъдат поставени по такъв начин, че да са неизтриваеми, лесно четливи и видими при нормални условия на представяне на продукта.

(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г. , в сила от 9.06.2009 г.) Предварително опакованите продукти в аерозолна форма трябва да носят върху опаковката означение на номиналната обща вместимост на контейнера, което трябва да е поставено по такъв начин, че да не поражда объркване с обявеното номинално количество на продукта, изразено в милилитри или сантилитри.

(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2009 г. , в сила от 9.06.2009 г.) Продаваните в аерозолна опаковка предварително опаковани продукти не е необходимо да бъдат означени с номиналната маса на продукта.

 
 
 

Чл. 29. (1) Количеството на предварително опакованите продукти се означава:

1. за течни продукти - в единици за обем;

2. за останалите продукти - в единици за маса.

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага, когато с нормативен акт са определени други изисквания.

 
 
 

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г.) Количествата (масата или обемът) на предварително опакованите продукти се обявяват в килограми, грамове, литри, милилитри или сантилитри.

 
 
 

Чл. 31. (1) Стойността на обявеното количество се изписва с цифри с височина най-малко:

1. шест милиметра, когато номиналното количество е по-голямо от 1000 g или 1000 ml;

2. четири милиметра, когато номиналното количество е 1000 g или 1000 ml или по-малко и над 200 g или 200 ml;

3. три милиметра, когато номиналното количество е 200 g или 200 ml или по-малко и над 50 g или 50 ml;

4. (изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г.) два милиметра, когато номиналното количество е по-малко или равно на 50 g или 50 ml.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г., бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) Стойността на обявеното количество се следва от означението или ако е подходящо наименованието на единицата за измерване.

 
 
 

Чл. 32. (1) Знакът "е" трябва да бъде с височина най-малко 3 mm и се поставя в едно и също зрително поле с обявеното номинално количество.

(2) Формата, графичното изображение и размерите на знака "е" са посочени в приложение № 7.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)

 
 
 

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Допустимо отрицателно отклонение" от номиналното количество на предварително опакован продукт е максималното отклонение, с което действителното нетно количество може да бъде по-малко от обявеното върху опаковката на продукта количество.

2. "Номинално количество на предварително опакования продукт" е нетното количество (масата или обемът) на продукта, което предварително е избрано да се съдържа в опаковката и е означено от производителя върху опаковката на предварително опакования продукт.

2а. (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) "Опаковка" е всеки елемент от предварително опакования продукт, който е предназначен да бъде отстранен при употребата му, с изключение на елементите, които естествено се съдържат в продукта. Употребата включва консумиране, разходване или подлагане на обработка.

3. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

3а. (Нова - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) "Склад на производителя" е мястото, от което окончателно окачествените продукти преминават от етапа на производство към етапа на разпространение и/или употреба.

4. (Нова - ДВ, бр. 114 от 2003 г., в сила от 1.01.2004 г.) "Спиртни напитки" са определените в т. 28 от допълнителната разпоредба на Закона за виното и спиртните напитки.

 
 
 

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на:

1. Директива 2007/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за определяне на правила за номиналните количества за предварително опаковани продукти, за отмяна на директиви 75/106/ЕИО и 80/232/ЕИО на Съвета и за изменение на Директива 76/211/ЕИО на Съвета (ОВ, L 247, 21.9.2007 г.);

2. Директива 76/211/ЕИО относно сближаване законодателствата на държавите членки относно определянето на теглото и обема на някои продукти в готови опаковки (ОВ, L 46, 21.2.1976 г.), последно изменена с Директива 2007/45/ЕО.

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 72 от Закона за измерванията и влиза в сила от 8 май 2003 г., с изключение на раздел III, който влиза в сила от 1 януари 2004 г.

 
 
 

§ 3. В Наредбата за означаване и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино, приета с постановление № 55 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53, 59 и 82 от 2001 г. и бр. 8 от 2002 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 1:

а) създава се нова т. 3:

"3. знак "е";"

б) досегашните т. 3, 4, 5 и 6 стават съответно т. 4, 5, 6 и 7.

2. Създава се чл. 15а:

"Чл. 15а. Знакът "е" се поставя, когато количеството на виното отговаря на изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества, определени в Наредбата за предварително опакованите количества продукти."

3. В чл. 18, ал. 1, т. 1 буква "г" се отменя.

4. Член 22 се отменя.

5. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

а) в ал. 1 се създава нова т. 3:

"3. знак "е";"

б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.

6. В чл. 37 след думите "чл. 15" се поставя запетая и се добавя "15а".

7. В чл. 41, ал. 1 т. 5 се отменя.

8. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

а) създава се нова т. 3:

"3. знак "e";"

б) досегашните т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават съответно т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

9. В чл. 52 след думите "чл. 15" се поставя запетая и се добавя "15а".

10. В чл. 54, ал. 1 т. 10 се отменя.

 
 
 

§ 4. В Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм., бр. 40 от 2002 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 6, т. 7 думите "нетно тегло" се заменят с "нетно количество" и накрая се добавя "в отсъствие на потребителя".

2. В чл. 19, ал. 1 изречение второ се изменя така:

"Количеството на водата се определя като разлика между общото количество на храната и количеството на останалите съставки."

3. Член 25 се изменя така:

"Чл. 25. (1) Количеството на предварително опакованите храни се обозначава:

1. в единици за обем - за течни храни;

2. в единици за маса - за всички останали храни.

(2) Алинея 1, т. 2 не се прилага за храни, за които с нормативен акт са определени други изисквания.

(3) Когато храни в твърдо състояние се предлагат в течна среда, на етикет се обявява и отцедената нетна маса на храните."

4. В чл. 26 навсякъде думите "нетно тегло" се заменят с "нетно количество".

5. В чл. 27 се правят следните изменения:

а) думите "нетно тегло" се заменят с "нетно количество";

б) в т. 2 думите "се претегля" се заменят със "се измерва";

в) в т. 3 думите "нетното й тегло" се заменят с "нетното й количество".

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 109 на Министерския съвет от 8 май 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския институт по метрология

(ДВ, бр. 40 от 2006 г., в сила от 5.05.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 2. Навсякъде думите "Държавната агенция за метрология и технически надзор" се заменят с "Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в следните нормативни актове:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28. Наредбата за предварително опакованите количества продукти, приета с Постановление № 41 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2003 г.; попр., бр. 27 и 33 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г. и бр. 1 от 2005 г.);

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Постановление № 136 на Министерския съвет от 10 юни 2008 г. за изменение и допълнение на

Наредбата за предварително опакованите количества продукти

(ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)

§ 31. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 26 и 27, които влизат в сила от 11 април 2009 г.

 
 
 
                              Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 2, ал. 2
и чл. 3, ал. 1 и 2
(Изм. - ДВ, бр. 114 от 2003 г.,
в сила от 1.01.2004 г.,
бр. 1 от 2005 г.,
бр. 55 от 2008 г.,
в сила от 11.04.2009 г.)

Редове от задължителни стойности на номиналните количества на някои предварително опаковани течности

Наименование на продукта

Номинално количество
в милилитри

1

2

1.
а) Тихи вина, по смисъла на член 1, параграф 2, буква “б” от Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (ОВ, L 179, 14.7.1999 г.) (код по КН ex 2204)

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следните 8 номинални количества:
100—187—250—375—500—750—1000—1500

б) “Уellow” вина, по смисъла на член 1, параграф 2, буква “б” от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (код по КН ex 2204) с обозначението за произход: “Cotes du Jura”, “Arbois”, “L’Etoile” и “Chateau-Chalon” в бутилки по смисъла на приложение I, т. 3 от Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 г. за определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти (ОВ, L 118, 4.5.2002 г.)

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следното номинално количество: 620

в) Ликьорни вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква “б” и приложение I, т. 14 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (код по КН 2204 21—2204 29)

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следните 7 номинални количества:
100—200—375—500—750—1000 —1500

г) Ароматизирани вина по смисъла на член 2, параграф 1, буква “а” от Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета от 10 юни 1991 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на ароматизирани вина, ароматизирани напитки на винена основа и ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти (ОВ, L 149, 14.6.1991 г.) (код по КН 2205)

В рамките от 100 ml до 1500 ml само следните 7 номинални количества:
100—200—375—500—750—1000 —1500

2.
а
) Пенливи вина по смисъла на член 1, параграф 2, буква “б” и приложение I, т. 15, 16, 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 (код по КН 2204 10)

В рамките от 125 ml до 1500 ml само следните 5 номинални количества:
125—200—375—750—1500

3. Спиртни напитки по смисъла на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета от 29 май 1989 г. относно установяване на общи правила за определянето, описанието и представянето на спиртни напитки (ОВ, L 160, 12.6.1989 г.) (код по КН 2208)

В рамките от 100 ml до 2000 ml само следните 9 номинални количества:
100—200—350—500—700—1000 —1500—1750—2000

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Приложение № 2
 
 
 
 
                             към чл. 3, ал. 1 
(Попр. - ДВ, бр. 27 от 2003 г.,
бр. 33 от 2003 г.,
изм., бр. 114 от 2003 г.,
в сила от 30.12.2003 г.,
бр. 1 от 2005 г.,
отм., бр. 55 от 2008 г.,
в сила от 11.04.2009 г.)
 
 
 
                           Приложение № 3
 
 
 
 
към чл. 7, ал. 1, т. 2
и чл. 18, ал. 2, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.,
в сила от 17.06.2008 г.)
Референтен метод за извадков (статистически) контрол на предварително
опаковани продукти с еднакви количества
Референтният метод за статистически контрол на партида от предварително
опаковани продукти с еднакви количества се прилага от органите на Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор и включва проверка:
А. На нетните количества на предварително опаковани продукти в извадката
Б. За наличие на дефектни предварително опаковани продукти, чието
отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно
отклонение за означеното на предварително опакования продукт номинално
количество
В. На средноаритметичното на действителните нетни количества на
продуктите в извадката
Партидата се приема за съответстваща на изискванията към нетните
количества на продуктите, когато резултатите от трите проверки
удовлетворяват изискванията на критериите за приемане по смисъла на тези
проверки.
Партидата, която се подлага на контрол, трябва да е съставена от
продукти с еднакви номинални количества от един и същ вид и една и съща
производствена серия, в еднакви опаковки, опаковани на едно и също място.
Размерът на контролираната партида се определя:
1. в цеха, когато контролът се извършва на края на поточната линия - от
произведените опаковки за един час, при максимален ритъм на производство,
при който не се предприемат коригиращи действия извън нормално предвидените;
2. в склада - като количество едновременно доставени готови опаковки с
един документ за доставка на склад или от броя еднородни опаковки, намиращи
се в наличност в склада.
Когато размерът на контролираната партида надвишава 10 000 продукта,
размерът й се ограничава до 10 000 продукта.
За партида, размерът на която е до 100 бр. опаковки, се прилага пълен
100-процентов контрол без разрушаване целостта на опаковката.
При извършване на контрола допуснатата грешка при измерване на нетното
количество не трябва да превишава 1/5 от допустимото отрицателно отклонение
за обявеното номинално количество на предварително опакования продукт.
А. Проверка на нетните количества на предварително опаковани продукти в
извадката
I. Извадков (статистически) контрол
За целите на тази проверка се прилага двустепенен план за вземане на
извадка, когато се извършва контрол без разрушаване целостта на опаковката,
и едностепенен план за вземане на извадка, когато се извършва контрол, при
който се разрушава целостта на опаковката.
Размерът на извадката се определя в зависимост от размера на
контролираната партида от таблица 1 - за случаите на контрол без разрушаване
целостта на опаковката, и от таблица 2 - за случаите на контрол чрез
разрушаване целостта на опаковката.
От партидата се изтегля случайна извадка, която трябва да съдържа
достатъчен брой опаковки, за да може да бъдат изтеглени от нея подизвадки.
Подизвадките, необходими за проверките, се изтеглят от първата извадка
на случаен принцип и се номерират. Процедурата по номерирането трябва да
бъде извършена, преди да започне процедурата по определяне на нетното
количество на продуктите.
Определят се нетните количества на продуктите и резултатите от
измерванията се записват в протокол. Отчита се броят на дефектните опаковки.
Решението за приемане или отхвърляне на партидата за целите на тази
проверка се взема по алтернативен признак - брой на дефектните опаковки в
извадката, който се сравнява с приемателните или отхвърлящите числа от:
1. таблица 1 - за случаите на контрол без разрушаване целостта на
опаковката;
2. таблица 2 - за случаите на контрол чрез разрушаване целостта на
опаковката.
Контрол без разрушаване целостта на опаковката
При двустепенен план за вземане на извадка първият брой предварително
опаковани продукти, на които се определя нетното количество, е равен на броя
на опаковките в първата подизвадка и:
1. когато броят на дефектните опаковки, установен в първата подизвадка,
е по-малък или равен на първото приемателно число, партидата се приема по
смисъла на тази проверка;
2. когато броят на дефектните опаковки, установен в първата подизвадка,
е равен или по-голям от първото число на отхвърляне, партидата се приема за
несъответстваща по смисъла на тази проверка;
3. когато броят на дефектните опаковки в първата подизвадка се намира
между първото приемателно число и първото число на отхвърляне, се определя
нетното количество на опаковките във втората подизвадка.
Дефектните продукти от първата и втората подизвадка се сумират и:
1. когато общият брой дефектни опаковки е по-малък или равен на второто
приемателно число, партидата се приема по смисъла на тази проверка;
2. когато общият брой дефектни опаковки е по-голям или равен на второто
число на отхвърляне, партидата се приема за несъответстваща по смисъла на
тази проверка.

Критерии за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени, без да се разрушава целостта на опаковката

Таблица 1

Брой на предварително опакованите продукти в партидата

Номер на извадката

Брой на предварително опакованите продукти в извадката

Брой на проверените предварително опаковани продукти

Брой дефектни опаковки

приемателни числа (Ас)

числа за отхвърляне (Re)

100 — 500

1

30

30

=1

? 3

 

2

30

60

? 4

? 5

501 — 3200

1

50

50

? 2

? 5

 

2

50

100

? 6

? 7

3201 и повече

1

80

80

? 3

? 7

 

2

80

160

? 8

? 9

 

 
 
 
 

Контрол чрез разрушаване целостта на опаковката

Органите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
прилагат контрол чрез разрушаване целостта на опаковката само когато
контролът не може да бъде извършен без разрушаване целостта на опаковката и:
1. няма в наличност празни опаковки от същия вид и материал;
2. стандартното отклонение на тарата е по-голямо от 1/10 от допустимото
отрицателно отклонение за обявеното номинално количество.
При този контрол се прилага едностепенен план за вземане на извадка, в
който броят на проверените опаковки е равен на броя на опаковките в
извадката, и:
1. когато броят на дефектните опаковки е по-малък или равен на
приемателното число, партидата се приема по смисъла на тази проверка;
2. когато броят на дефектните опаковки е равен или по-голям от
отхвърлящото число, партидата се приема за несъответстваща по смисъла на
тази проверка.
Критерии за приемане или отхвърляне на партиди от предварително
опаковани продукти с еднакви количества, проверени чрез разрушаване целостта
на опаковката

Таблица 2

Брой на предварително опакованите продукти в партидата

Брой на предварително опакованите продукти в извадката

Брой дефектни опаковки

приемателни
числа (Ас)

числа за
отхвърляне (Re)

100 и повече

20

= 1

? 2

 Критериите за приемане и критериите за отхвърляне от таблици 1 и 2
съответстват на определените в български стандарт, идентичен на ISO 2859.
II. Пълен 100-процентов контрол на всички опаковки от партидата
Прилага се, когато размерът на партидата е до 100 опаковки. Прилага се
само контрол без разрушаване целостта на опаковката. Партидата се приема по
смисъла на тази проверка, когато не съдържа повече от 2,5 на сто дефектни
опаковки.
Б. Проверка за наличие на дефектни предварително опаковани продукти,
чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото отрицателно
отклонение за означеното на предварително опакования продукт номинално
количество
Отчита се броят на установените при проверката по буква А дефектни
продукти, чието отрицателно отклонение е два пъти по-голямо от допустимото
отрицателно отклонение за означеното на предварително опакования продукт
номинално количество.
Контролираната партида от предварително опаковани продукти с еднакви
количества се приема по смисъла на тази проверка, когато не съдържа дефектни
предварително опаковани продукти, чието отрицателно отклонение е два пъти
по-голямо от допустимото отрицателно отклонение за продукта.
В. Проверка на средноаритметичното на действителните нетни количества
на продуктите в извадката
I. Извадков (статистически) контрол
Контролираната партида от предварително опаковани продукти с еднакви
количества се приема по смисъла на тази проверка, когато средноаритметичната
стойностна действителните нетни количества xi на предварително опакованите n
броя продукти в извадката е по-голяма от стойността на критерия за приемане:
където:

Qn е означеното на опаковката на продукта номинално количество;

s средноквадратичното отклонение на действителните нетни количества на продуктите в извадката;

n броят на продуктите в извадката;

t(1-?) са квантилите на разпределение на Стюдент, с n = n—1 степени на свобода, с доверителен интервал на покритие (1—?) = 0,995;

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Изчисления
 
 
 
 
   1. Средноаритметичното на действителните нетни количества на продуктите
в извадката
Когато xi е определената стойност на действителното нетно количество на
i-тата единица в извадката, съдържаща n единици, тогава средното аритметично
на определените нетни количества за извадката се получава чрез следното
изчисление:

 
 
 
 
   2. Средноквадратично отклонение s
Стойността на средноквадратичното отклонение се изчислява по следната
формула:

Критерии за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени без разрушаване целостта на опаковката Критерии за приемане или отхвърляне на партиди от предварително опаковани продукти с еднакви количества, проверени чрез разрушаване целостта на опаковката II. Пълен 100-процентов контрол на всички опаковки от партидата Прилага се, когато размерът на партидата е до 100 опаковки. Партидата се приема по смисъла на тази проверка, когато средноаритметичното нетно количество е по-голямо или равно на обявеното върху опаковката номинално количество.
 
 
 
                           Приложение № 4
 
 
 
 
към чл. 7, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.,
в сила от 17.06.2008 г.)
Допустими отрицателни отклонения от означеното на предварително
опакования продукт номинално количество за предварително опаковани
продукти с еднакви количества
(Загл. изм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г., в сила от 17.06.2008 г.)

Номинално количество(Qn ,Vn) в грамове или в милилитри

Допустимо отрицателно отклонение

в % от Qn или от Vn

в грамове или в милилитри

От 5 до 50

9

-

От 50 до 100

-

4,5

От 100 до 200

4,5

-

От 200 до 300

-

9

От 300 до 500

3

-

От 500 до 1000

-

15

От 1000 до 10 000

1,5

-Стойностите на допустимото отрицателно отклонение, изразени в
таблицата в проценти, след като бъдат изразени в единици за маса или обем,
трябва да се закръгляват нагоре до най-близката десета част от грама или от
милилитъра.
 
 
 
 
                           Приложение № 5
 
 
 
 
                          към чл. 9, ал. 3 
(Отм. - ДВ, бр. 55 от 2008 г.,
в сила от 17.06.2008 г.)
 
 
 
                         Приложение № 6
 
 
 
 
към чл. 11
Допустими отрицателни отклонения от обявеното нетно количество на
предварително опаковани продукти с различни количества

Означена нетна маса в грамове

Допустимо отрицателно отклонение в грамове

По-малко от 100

1

100 - 500

2

500 - 2000

5

2000 - 10 000

10

 
 
 
 
                             Приложение № 7
 
 
 
 
                           към чл. 32, ал. 2 

Знак "e" за съответствие на нетните количества на предварително
опакованите продукти с изискванията към тях