НАРЕДБА № 7 ОТ 21 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 28.05.2010 Г.)

В сила от 01.01.2004 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.96 от 31 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.40 от 28 Май 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Наредбата установява норми за допустими емисии (НДЕ) на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, с оглед предотвратяване или намаляване на преките и косвените въздействия върху околната среда от образуваните емисии, както и на свързаните с тях потенциални рискове за човешкото здраве.

Чл. 2. (1) Изискванията на наредбата се прилагат към инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Изискванията на наредбата не се прилагат към инсталациите по ал. 1 в случаите, когато при тяхната експлоатация не се превишават съответните долни прагови стойности за консумация на разтворители (ПСКР), определени в приложение № 2.

Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите издава секторни ръководства за прилагане изискванията на наредбата към инсталациите от съответните категории дейности.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 25.05.2010 г.) Ръководствата по ал. 1 са аналогични на съответните им европейски ръководства и се съгласуват с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и организациите на заинтересуваните оператори на инсталации - браншови камари, съюзи и др.

 

Глава втора.
НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ 

Чл. 4. Емисиите на ЛОС, образувани при експлоатацията на инсталациите, попадащи в обхвата на наредбата съгласно чл. 2, се ограничават при спазване на едно от следните условия:

1. изпусканите емисии да не превишават НДЕ в отпадъчните газове, вкл. нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) на ЛОС, установени за съответните категории дейности съгласно приложение № 2;

2. изпусканите емисии да не превишават нормите за общи емисии (НОЕ) на ЛОС, установени за съответните категории дейности съгласно приложения № 2 и 3;

3. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) изпусканите емисии да не превишават целевите НОЕ на ЛОС, определени в рамките на съответната схема за намаляване на емисиите (СНЕ), при условие, че се постига равностойно намаляване на емисиите, в сравнение с намаляването, постигнато чрез прилагане на НДЕ, ННЕ и НОЕ по т. 1 и т. 2.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За дейностите по нанасяне на покрития, обхванати от т. 8 от таблицата в приложение № 2, които не могат да бъдат извършени при контролирани условия, компетентният орган (КО) може да разреши емисиите от инсталацията да не съответстват на изискванията, определени в чл. 4, при условие, че операторът докаже пред КО, че това съответствие е технически и икономически неосъществимо и че са използвани най-добрите налични техники.

Чл. 6. (1) Схемите за намаляване на емисиите на ЛОС се изготвят от операторите на инсталациите в съответствие с условията на приложение № 4 и се представят на КО за утвърждаване.

(2) За инсталациите, които подлежат на комплексно разрешително (КР) по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), СНЕ се представят със заявлението за издаване на КР.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Представените от операторите СНЕ се утвърждават с решение на КО по образец съгласно приложение № 5 за инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение № 4 от ЗООС или чрез включване на съответните НОЕ в издадените КР.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по чл. 5 с решенията на КО по образец съгласно приложение № 6 за инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС или издадените КР се определят НОЕ на ЛОС от съответните инсталации.

(5) До утвърждаване на представените СНЕ от КО към съответните инсталации се прилагат нормите за ограничаване на емисиите на ЛОС съгласно чл. 4, т. 1.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Инсталациите, за които техните оператори докажат пред КО, че прилагането на съответните ННЕ съгласно приложение № 2 е невъзможно по технически и икономически причини, се освобождават от задължението за спазване на тези норми с решение на КО по образец съгласно приложение № 7 за инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение № 4 от ЗООС или с издаденото КР.

(2) Инсталациите могат да бъдат освобождавани по реда на ал. 1 от задълженията си по чл. 4, т. 1 единствено при условие, че това няма да доведе до значително увеличаване на риска за човешкото здраве или околната среда.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по чл. 5 и чл. 7операторите са задължени да докажат пред КО, че при експлоатацията на съответните инсталации се прилага определена най-добра налична техника (НДНТ) или комбинация от НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС при извършване на дадените категории дейности.

Чл. 9. (1) Министърът на околната среда и водите дава указания във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 5 и 7, в т.ч. във връзка с определянето и прилагането на НДНТ за ограничаване емисиите на ЛОС в атмосферния въздух съгласно чл. 8, в рамките на секторните ръководства по чл. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Всички решения на КО във връзка с прилагане на допустимите изключения от разпоредбите на чл. 4 се съгласуват предварително с Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Чл. 10а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г. до 30.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.12.2010 г. до 31.05.2010 г.) (1) (**) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени рискови фрази и/или предупрежденията за опасност в съответствие с Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (ДВ, бр. 68 от 2010 г.) или предупрежденията за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да превишават следните НДЕ:

1. (**) за веществата или смесите, които поради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F или с рискови фрази и/или предупрежденията за опасност R45, R46, R49, R60 или R61 - 2 mg/m3;

2. (**) за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност Н341 или Н351 или с рискови фрази и/или предупрежденията за опасност R 40 или R 68 - 20 mg/m3.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази и/или предупрежденията за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените рискови фрази и/или предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.

(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.

(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2015 г.) (1) Общите емисии от дадена инсталация на всички ЛОС, за които се определят или трябва да бъдат определени предупреждения за опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 353, 31.12.2008 г.), не могат да превишават следните НДЕ:

1. за веществата или смесите, които заради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията и имат или които трябва да бъдат обозначени с предупрежденията за опасност H340, H350, H350i, H360D или H360F - 2mg/m3;

2. за халогенирани ЛОС, обозначени с предупрежденията за опасност H341 или H351 - 20 mg/m3.

(2) Разпоредбите по ал. 1, т. 1 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определят или трябва да бъдат определени посочените предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 10 g/h.

(3) Разпоредбите по ал. 1, т. 2 не се прилагат в случаите, когато сумарният масов поток на всички ЛОС (изпускани от дадена инсталация), за които се определя или трябва да бъдат определени посочените предупреждения за опасност, при никакви обстоятелства не превишава 100 g/h.

(4) Изпускането на ЛОС съгласно ал. 1 се контролира както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото е технически и икономически осъществимо, с цел опазване общественото здраве и околната среда.

(5) Изключения от разпоредбите на ал. 1 не се допускат.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

Чл. 12. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г. в сила от 01.12.2010 г. до 31.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (***) Инсталациите, които изпълняват СНЕ, както и тези, които са освободени от задължението за прилагане изискванията на чл. 4, т. 1 в съответствие с разпоредбите на чл. 5 и 7, не се освобождават от задължението за спазване на установените в чл. 10б и чл. 10в НДЕ на ЛОС, за които се определят или следва да бъдат определени рискови фрази и/или предупрежденията за опасност.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) При експлоатация на инсталации, които извършват две или повече дейности от категориите съгласно приложение № 1, за всяка една от които (поотделно) е налице превишение на съответните ПСКР съгласно приложение № 2, се спазват следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) за всяка една дейност поотделно - не се допуска превишаване на НДЕ по чл. 10б и чл. 10в;

2. за всяка една дейност поотделно:

а) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) да отговаря на изискванията на чл. 4 (за останалите ЛОС), или

б) не се допуска общите емисии на ЛОС от съответната инсталация, които са резултат от извършването на отделните дейности, да превишават тези, които биха възникнали при изпълнението на условието по буква "а".

 

Глава трета.
ИЗМЕРВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ В ОТПАДЪЧНИТЕ ГАЗОВЕ

Чл. 14. Емисиите в отпадъчните газове от инсталациите, попадащи в обхвата на наредбата, подлежат на измервания за определяне спазването на установените НДЕ на ЛОС в съответствие с разпоредбите на Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31 от 1999 г.).

Чл. 15. (1) Инсталациите с над 10 kg/h масов поток на емисиите на ЛОС, определени като общ органичен въглерод, подлежат на собствени непрекъснати (автоматични) измервания за определяне на емисиите при съответните изпускащи устройства съгласно Наредба № 6.

(2) В случаите, когато в дадена инсталация е налице повече от едно изпускащо устройство, масовият поток по ал. 1 се определя като сбор от масовите потоци на емисиите от отделните изпускащи устройства.

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Инсталациите, които не попадат в обхвата на чл. 15, подлежат на периодични собствени и/или контролни измервания при съответните изпускащи устройства съгласно Наредба № 6 или при поискване по преценка на КО, като по време на всяко измерване се отчитат най-малко три измерени стойности.

Чл. 17. Регистрирането, обработването, съхранението и представянето на резултатите от измерванията по чл. 15 и 16 се извършва в съответствие с установените за целта разпоредби на Наредба № 6.

Чл. 18. Изискванията на чл. 15 и 16 за измерване на емисиите не се прилагат към инсталациите, в които за спазване на установените с тази наредба НДЕ на ЛОС не са необходими пречиствателни съоръжения за третиране (частично улавяне) на емисиите в отпадъчните газове.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Емисиите на ЛОС, посочени в чл. 10б, ал. 1 и чл. 10в, ал. 1, се измерват и определят през време на експлоатация на съответната инсталация при контролирани условия.

 

Глава четвърта.
КОНТРОЛ И СПАЗВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, ежегодно представят пред КО планове за управление на разтворителите (ПУР), изготвени в съответствие с условията по приложение № 8.

(2) Плановете за управление на разтворителите по ал. 1 следва да съдържат оценка на съответствието със:

1. нормите за допустими емисии в отпадъчните газове;

2. нормите за неорганизирани емисии;

3. нормите за общи емисии;

4. изискванията съгласно утвърдените СНЕ, в т.ч. целевите НОЕ;

5. изискванията във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 5 и 7, вкл. във връзка с тези на чл. 8;

6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) изискванията за прекратяване употребата на ЛОС по чл. 28а, чл. 28б и чл. 28в;

7. изискванията на чл. 13 към инсталациите, извършващи две или повече дейности.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Плановете за управление на разтворителите обхващат предходната календарна година и се представят ежегодно пред РИОСВ на хартиен и електронен носител не по-късно от 31 март на текущата година, включително с годишните доклади по чл. 125, т. 5 ЗООС.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За съществуващи инсталации ПУР включват и подходящи мерки за постигане на съответните НДЕ, вкл. ННЕ и/или НОЕ в установените за целта срокове, доклад за изпълнението на тези мерки през предходната година и актуални мерки за изпълнение през настоящата година.

(6) Операторите на повече от една инсталация, попадаща в обхвата на наредбата, изготвят по един ПУР за всяка отделна инсталация.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) Компетентният орган утвърждава всеки ПУР с решение по образец съгласноприложение № 9 или издава мотивиран писмен отказ за утвърждаване на ПУР в срок до 31 май на текущата година.

(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (**) Операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, извършващи дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, при които няма превишаване на установените за тях долни ПСКР, съгласно приложение № 2 изготвят и декларират ежегодно пред РИОСВ в срок до 31 март на текущата година информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година съгласно т. 3.1 наприложение № 8, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители.

(9) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) Когато с ежегодния ПУР бъде констатирано нарушение на разпоредбите на наредбата, за дата на извършване на административното нарушение се счита датата на постъпването на ПУР в РИОСВ.

(10) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) В случаите по чл. 28а, ал. 2 и чл. 28б, ал. 2 операторът прилага към всеки ПУР икономическа и техническа обосновка за доказване липсата на икономически и технически достъпен заместител на използваните вещества.

(11) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Операторите на инсталации, в които ще се извършват дейности с употреба на разтворители от категориите съгласно приложение № 1, уведомяват за това съответната РИОСВ на етап инвестиционно предложение съгласно чл. 95, ал. 1 ЗООС.

(12) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по ал. 11 съответната РИОСВ дава указания на операторите относно спазването на изискванията на тази наредба.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Ако дадена съществуваща инсталация се експлоатира при проектната производителност при условия, различни от операциите по пускане, спиране и поддръжка на оборудването, всяка промяна в средното максимално вложено количество органични разтворители в инсталацията в рамките на едно денонощие се счита за съществена, ако води до повишаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от:

1. 25 % за инсталация, осъществяваща дейности, които попадат в по-ниския диапазон на праговите стойности, посочени в т. 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 или 17 от таблицата в приложение № 2, или дейности, които попадат в някоя от другите категории, посочени в приложение № 2, и чиято консумация на разтворители е по-малка от 10 тона годишно;

2. 10 % за всички други инсталации.

(2) Когато съществуваща инсталация претърпява съществена промяна или за пръв път попада в приложното поле на тази наредба след извършване на такава, претърпялата съществена промяна част се разглежда като нова инсталация или съответно като съществуваща инсталация, при условие че общите емисии на цялата инсталация не надвишават онези, които биха се получили, ако претърпялата съществена промяна част бъде разглеждана като нова инсталация.

(3) В случай на съществена промяна операторът уведомява КО в рамките на ПУР, който проверява съответствието на инсталацията с изискванията на тази наредба.

(4) За инсталациите по приложение № 4 към ЗООС разпоредбите на ал. 1 - 3 не се прилагат.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) При обосновано искане от страна на КО операторът коригира и/или допълва съответния ПУР в указания от КО срок.

Чл. 23. При непрекъснати измервания НДЕ не са превишени, когато:

1. нито една средна стойност, отнасяща се за 24-часова нормална експлоатация на съответната инсталация, не превишава НДЕ;

2. нито една средночасова стойност не превишава НДЕ с повече от 1,5 пъти.

Чл. 24. При периодични измервания (контролни или собствени) НДЕ не са превишени, когато:

1. средната стойност от всички индивидуални измервания не превишава НДЕ;

2. нито една средночасова стойност не превишава НДЕ с повече от 1,5 пъти.

Чл. 25. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.12.2010 г. до 31.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (***) (1) Съответствието с чл. 10б и чл. 10в се проверява въз основа на сумата от масовите концентрации на отделните ЛОС.

(2) За всички останали случаи съответствието с НДЕ, ННЕ и НОЕ се проверява въз основа на общата маса на емитирания органичен въглерод (ОВ), освен ако в приложение № 2 не е посочено друго.

Чл. 26. (1) Добавянето на определени обеми газове към отпадъчните газове с цел охлаждане или разреждане се допуска, когато е технически необходимо.

(2) В случаите по ал. 1 допуснатото разреждане на отпадъчните газове не се взема предвид при определянето на масовата концентрация на замърсителите в тях.

Чл. 27. (1) При констатирано несъответствие с изискванията на тази наредба:

1. операторът на съответната инсталация във възможно най-кратък срок уведомява РИОСВ и предприема всички необходими мерки за възстановяване на съответствието с установените изисквания;

2. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) РИОСВ изисква операторът да предприеме всички подходящи допълнителни мерки, необходими за възстановяване на съответствието;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) в случаите, когато от несъответствието произтича непосредствена опасност за здравето на населението, изпълнението на дейността се прекратява във възможно най-кратък срок до възстановяване на съответствието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Министърът на околната среда и водите съгласувано с министъра на здравеопазването дава указания във връзка с прилагането на изискванията по по ал. 1, т. 3 в рамките на секторните ръководства по чл. 3.

Чл. 28. Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата, осигуряват и предприемат всички необходими мерки за максимално предотвратяване и/или ограничаване на емисиите на ЛОС по време на операциите по въвеждане и извеждане от експлоатация.

Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Забранява се употребата на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1, с изключение на случаите по ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите, когато замяната на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1 не е възможна, поради липса на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества, употребата им в тези инсталации може да бъде продължена само след получаване на разрешение от министъра на околната среда и водите, при условие че се докаже отсъствието на риск за човешкото здраве и за околната среда, спазват се изискванията на наредбата и се използва НДНТ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) За операторите на инсталации от обхвата на приложение № 4 от ЗООС употребата на веществата по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1 се разрешава в условията на комплексно разрешително, издавано по реда наглава седма, раздел II на ЗООС.

(4) За издаване на разрешение по ал. 2 операторите подават до министъра на околната среда и водите заявление на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 10.

(5) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:

1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) утвърден ПУР за предходната година с приложени протоколи от анализи, когато е приложимо като доказателство за съответствие на инсталацията с изискванията на наредбата;

2. оценка на инсталацията за използвана НДНТ;

3. актуални протоколи от анализи на работната среда;

4. становище от съответната РИОСВ след извършена проверка за доказване съответствието на документите по т. 1, 2 и 3;

5. документ за платена такса.

(6) В 14-дневен срок от получаване на документите по ал. 4 и 5 компетентният орган по ал. 2 или оправомощено от него длъжностно лице уведомява заявителя за допуснати неточности и непълноти в тях. Заявителят е длъжен да ги отстрани в 30-дневен срок от получаване на съобщението.

(7) Разрешението се издава по образец съгласно приложение № 11 в 30-дневен срок от датата на подаване на заявлението или от отстраняване на недостатъците по реда на ал. 6.

(8) Разрешението е валидно в срок до появата на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества.

(9) Министърът на околната среда и водите с мотивирано решение отказва издаването на разрешението, когато операторът не е представил необходимите документи по ал. 5 и 6 или представените документи доказват несъответствие с изискванията на наредбата или други нормативни актове.

(10) Разрешението се изпраща на заявителя в 3-дневен срок от издаването му.

Чл. 28б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Забранява се употребата на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 в инсталации, попадащи в обхвата на тази наредба, с изключение на случаите по ал. 2.

(2) (*) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите, когато замяната на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 не е възможна поради липса на икономически и технически достъпен заместител на посочените вещества и смеси, употребата им в тези инсталации може да бъде продължена само след преценка на РИОСВ, съгласно чл. 20, ал. 7 и 10.

(3) Употребата на веществата в случаите по ал. 2 се прекратява при появата на икономически и технически достъпен заместител.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Експлоатацията на инсталации за химическо чистене с употреба на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2, разположени

в обекти за обслужващи дейности в съществуващи жилищни или смесени сгради (сгради със смесено предназначение), се допуска при изградена (монтирана) вентилационна инсталация, която отговаря на минималните изисквания на ал. 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Вентилацията по ал. 4 е система, която:

1. функционира непрекъснато по време на работа на машините/оборудването за химическо чистене в обекта;

2. осигурява кратност на обмена на въздуха в ателието, достатъчна да опази човешкото здраве, включително в случай на теч от машината за химическо чистене или от съда за съхраняване на суровината;

3. предотвратява всякакъв риск от формиране на експлозивна атмосфера;

4. осигурява изхвърляне на засмукваните газове в атмосферния въздух;

5. предотвратява всякаква възможност за преминаване на засмукваните газове в канализационната инсталация за отпадни води на жилищните сгради и е независима от всякаква друга вентилационна система;

6. предотвратява всякакъв риск от корозия, свързана с използването на халогенирани разтворители.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Изпускащото устройство на вентилацията трябва да надвишава с 3 метра сградите, намиращи се в радиус 15 метра, или да е снабдено с подходящ филтър, който се регенерира на интервали, посочени от производителя.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Не се допуска употребата на ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 2 и чл. 10в, ал. 1, т. 2 в инсталации за химическо чистене, разположени в обекти за обслужващи дейности в нови жилищни или смесени сгради.

Чл. 28в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) (1) (*) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите по чл. 28а, ал. 1 и чл. 28б, ал. 1 операторите на инсталации са задължени да заместят веществата и смесите по чл. 10б, ал. 1 и чл. 10в, ал. 1 с вещества или смеси, които имат по-малко вредни въздействия върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве, при съобразяване с ръководствата и указанията, дадени от Европейската комисия (ЕК).

(2) (*) При появата на икономически и технически достъпни заместители на използваните вещества и смеси в случаите по чл. 28а, ал. 2 и 3 и чл. 28б, ал. 2 операторът незабавно предприема мерките по ал. 1 и информира писмено МОСВ и съответната РИОСВ.

 

Глава пета.
ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) За осигуряване на обществен достъп до информацията, свързана с прилагането на наредбата, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) създава и технически поддържа информационна система с база данни, която е интегрирана с регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

(2) Информационната система по ал. 1 съдържа списъци и данни за регистрираните инсталации по чл. 30л ЗЧАВ и инсталациите по чл. 117 ЗООС, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1, както и секторните ръководства по чл. 3.

(3) В информационната система по ал. 1 се създават партиди на операторите, които съдържат информация за:

1. инсталациите по регистъра по чл. 30л ЗЧАВ;

2. постъпилите и утвърдените ПУР;

3. постъпилите и утвърдените СНЕ, включително постъпилите заявления за разработването им;

4. протоколите за резултатите от периодичните (собствени и контролни) измервания и докладите за резултатите от непрекъснатите измервания на емисиите;

5. издадените КР по чл. 117 ЗООС;

6. решенията на РИОСВ по прилагането на чл. 5 и 7, включително във връзка с чл. 8;

7. количеството на вложените разтворители;

8. консумация на разтворители;

9. други документи и информация във връзка с прилагане изискванията на наредбата и докладването до ЕК.

(4) Достъпът до информацията, въведена в информационната система, се осигурява чрез страницата на ИАОС в интернет.

(5) Достъпът до наличните документи по ал. 3 се осъществява по реда на ЗООС и Закона за достъп до обществена информация.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Данни за създаването и поддържането на информационната система по чл. 29 се събират от ПУР, СНЕ, регистъра по чл. 30л ЗЧАВ, докладите и наличните протоколи за резултатите от извършените собствени измервания на емисиите (периодични и непрекъснати) на операторите, издадените предписания и/или решения, както и наличните протоколи и доклади за резултатите от извършените измервания на емисиите, обобщени от КО.

(2) Регионалните инспекции по околната среда и водите изпращат ежегодно в ИАОС, включително по електронен път, информацията по ал. 1, необходима за поддържането на информационната система.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Министерството на околната среда и водите предоставя информация до ЕК с резултатите от прилагането на тази наредба в срокове и формат, посочени от ЕК.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Инсталация" е неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от посочените в приложение № 1 дейности и всички други дейности, извършвани на същата площадка, които са непосредствено свързани с тях и имат техническа връзка с дейностите, изброени в същото приложение, и могат да окажат въздействие върху емисиите и замърсяването.

2. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Компетентни органи" за прилагане и налагане на установените с тази наредба изисквания са РИОСВ, а за инсталациите, за чието изграждане или експлоатация е необходимо издаването на комплексно разрешително по смисъла на чл. 117 ЗООС, е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Оператор" е оператор по смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

7. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Емисия" е прякото или непрякото изпускане на ЛОС във въздуха, водите или почвите от отделни организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена инсталация.

8. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Неорганизирани емисии" са всички изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на летливи органични съединения, които не се съдържат в отпадъчните газове, както и съдържащите се в каквито и да е продукти разтворители, освен ако в приложение № 2 не е посочено друго.

9. "Отпадъчни газове" са съдържащите ЛОС или други замърсители газове, чието окончателно изпускане в атмосферния въздух се извършва организирано, т.е. през изпускащо устройство (комин или пречиствателно съоръжение). Обемният дебит на отпадъчните газове се изразява в кубични метра за час при нормални условия.

10. "Общи емисии" означава сумата от неорганизираните емисии и емисиите в отпадъчните газове.

11. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Норма за допустими емисии" е масата на ЛОС, изразена посредством определени конкретни параметри, концентрацията и/или нивото на емисиите, които не може да бъдат превишавани по време на един или на повече периоди от време.

12. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Вещество" e веществото по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

13. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Смес" е смес по смисъла на член 3, точка 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и за създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ L 136, 29.5.2007 г., стр. 33).

14. "Органично съединение" е всяко съединение, което се състои от елементът въглерод и един или няколко от следните елементи: водород, азот, кислород, сяра, фосфор, силиций или даден халоген. Въглеродните оксиди и неорганичните карбонати и бикарбонати не са органични съединения.

15. "Летливо органично съединение" е всяко органично съединение, което при температура 293,15°К (20°C) има налягане на парите от 0,01 kPa или повече, или има съответстваща летливост при конкретните условия на употреба в дадена инсталация. Фракцията креозот, която превишава посочената стойност на налягане на парите при температура 293,15°K (20°C), се счита за ЛОС.

16. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Органичен разтворител" е всяко ЛОС, използвано самостоятелно или в съчетание с други реактиви и без да претърпява химическа промяна, за разтваряне на суровини, продукти или отпадъчни материали, или като почистващо вещество за разтваряне на замърсители, или като разтворител, или като дисперсионна среда, или като коректор на вискозитет, или като коректор на повърхностно напрежение, или като пластификатор, или като консервант.

17. "Халогенирани органични разтворители" са всички органични разтворители, които съдържат в молекулата си не по-малко от един атом бром, хлор, флуор или йод.

18. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) "Покритие" е всяка смес, включително органичните разтворители или смеси, съдържащи органични разтворители, необходими за правилното му приложение, който се използва за осигуряване на декоративен, защитен или друг функционален ефект върху дадена повърхност.

19. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Свързващо вещество" е всяка смес, включително органичните разтворители или другите смеси, съдържащо органични разтворители, необходими за правилното му приложение, което се използва за свързване на отделните части на даден продукт.

20. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Мастило" е всяка смес, включително органичните разтворители или другите смеси, съдържащи органични разтворители, необходими за правилното му приложение, който се използва в печатарството за налагане на текст или изображения върху повърхност.

21. "Лак" означава прозрачно покритие.

22. "Консумация" означава общото количество вложени органични разтворители в една инсталация за календарна година или друг дванадесетмесечен период, с изключение на ЛОС, възстановени за повторна употреба.

23. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) "Количество вложени разтворители" е количеството органични разтворители, вкл. тези в отделните смеси, използвани при извършването на дадена дейност, включително разтворителите, рециклирани в инсталацията и извън нея, като рециклираните разтворители се отчитат всеки път, когато се влагат в дейността.

24. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.) "Повторна употреба" на органични разтворители означава използването на органични разтворители, възстановени в дадена инсталация за всякакви технически или търговски цели и включващи употребата като гориво, но без да включват обезвреждане на такива възстановени органични разтворители като отпадъци.

25. "Масов поток" означава количеството на емитираните ЛОС, изразено като маса за един час.

26. "Номинален капацитет" означава максималното количество на вложените в дадена инсталация органични разтворители, осреднено за един ден, в случай че инсталацията работи в нормални експлоатационни условия при проектна производителност.

27. "Нормална експлоатация" означава всички периоди на експлоатация на дадена инсталация, с изключение на операциите по въвеждане или извеждане от експлоатация и обслужване на оборудването.

28. "Контролирани условия" са такива условия на експлоатация на дадена инсталация, при които емисиите на ЛОС, образувани в резултат на дейността, се отвеждат и изпускат контролирано през комин или пречиствателно съоръжение, т. е. при тях не всички емисии от дадена инсталация са неорганизирани.

29. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

30. "Средна стойност" за 24 часа означава аритметичната средна стойност, образувана от всички валидни показания, измерени през съответния 24-часов период на нормална експлоатация.

31. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Операции по въвеждане и извеждане от експлоатация" са операциите по въвеждане или извеждане от експлоатация на дадена инсталация или част от нея (част от оборудване или резервоар), вкл. състоянието на работа на инсталацията на празен ход. Повтарящите се регулярно фази на нормална експлоатация с променливи технологични параметри не се считат за операции по въвеждане и извеждане от експлоатация.

32. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Комин" е конструкция, включваща една или повече димни тръби, през която преминават отпадъчни газове, за да бъдат изпуснати във въздуха.

33. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Съществуваща инсталация" е инсталация, която е била в експлоатация на 29 март 1999 г. или на която е предоставено комплексно разрешително по чл. 117 ЗООС или е била регистрирана преди 1 април 2001 г., или чийто оператор е подал пълно заявление за комплексно разрешително преди 1 април 2001г., при условие че инсталацията е пусната не по-късно от 1 април 2002 г.

34. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Най-добри налични техники (НДНТ)" e най-добрата налична техника по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗООС.

35. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Съществуващи жилищни или смесени сгради" са сгради, въведени в експлоатация или които имат действащо разрешение за строеж или одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие или за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти преди 31 март 2014 г.

36. (нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Нови жилищни или смесени сгради" са сгради, за които е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти или за които възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждане на обекта в експлоатация след 31 март 2014 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 1999/13/ЕО на Съвета на ЕО от 11 март 1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации, Директива 2004/42/EС на Парламента и Съвета на Европа от 21 април 2004 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти и за изменение на Директива 1999/13/ЕС и Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ, L334/17 от 17.12.2012 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Тази наредба се издава на основаниечл. 9, ал. 1 от ЗЧАВ.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2004 г.

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 5. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 6. При съществена промяна в условията на експлоатация съответните изисквания на глави втора и трета на наредбата се прилагат към инсталацията или частта от нея, която е обект на съществената промяна, от датата на нейното поредно въвеждане в експлоатация.

§ 7. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 8. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 9. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 10. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 11. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Нормите за допустими емисии, вкл. ННЕ и НОЕ съгласно приложения № 2 и 3, се прилагат към съществуващите инсталации, въведени в експлоатация преди 30.IV.2001 г., чиито емисии на ЛОС не превишават НДЕ 50 mg ОВ/m3 (за инсталациите с пречиствателни съоръжения за ограничаване на ЛОС чрез изгаряне) или 150 mg ОВ/m3 (за инсталациите с други пречиствателни съоръжения) не по-късно от 30.IV.2013 г., при условие че общите емисии от инсталацията не превишават емисиите, които биха възникнали при спазване на установените с наредбата НДЕ.

§ 13. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

§ 14. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г, в сила от 01.12.2010 г. до 31.05.2015 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 15. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.)

§ 16. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 17. (Отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

§ 18. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ БОИ, ЛАКОВЕ И АВТОРЕПАРАТУРНИ ПРОДУКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 06.03.2007 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2009 Г.)

§ 24. Навсякъде в наредбата:

1. Думите "Закона за опазване чистотата на атмосферния въздух" се заменят със думите "Закон за чистотата на атмосферния въздух".

2. Думите "министър на промишлеността", "Министерство на промишлеността" се заменят съответно с "министър на икономиката и енергетиката", "Министерство на икономиката и енергетиката".

3. Думите "министър на териториалното развитие и благоустройството" се заменят с "министър на регионалното развитие и благоустройството".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ
(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.08.2009 Г.)

§ 25. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ (ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата:

1. Думите "препарат", "препарати" или "препаратите" се заменят съответно със "смес", "смеси" или "смесите".

2. Думите "министър на икономиката и енергетиката" и "Министерство на икономиката и енергетиката" се заменят съответно с "министър на икономиката, енергетиката и туризма" и "Министерство на икономиката, енергетиката и туризма".

§ 18. Навсякъде в текста на наредбата след думите "рискова фраза" или "рискови фрази" се добавя "и/или предупрежденията за опасност".

§ 19. Навсякъде в текста на наредбата думите "рискова фраза и/или предупреждения за опасност" или "рискови фрази и/или предупрежденията за опасност" се заменят с "предупрежденията за опасност".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ
(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 25.05.2010 Г.)

§ 20. Параграф 3 влиза в сила от 1 юни 2010 г. и се прилага до 30 ноември 2010 г.

§ 21. Параграф 4 влиза в сила от 1 декември 2010 г. и се прилага до 31 май 2015 г.

§ 22. Параграф 5 влиза в сила от 1 юни 2015 г.

§ 23. Параграф 17, т. 1 влиза в сила от 1 юни 2010 г.

§ 24. Параграф 18 влиза в сила от 1 декември 2010 г. и се прилага до 31 май 2015 г.

§ 25. Параграф 19 влиза в сила от 1 юни 2015 г.

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

§ 30. Навсякъде в наредбата думите "действащи инсталации" се заменят със "съществуващи инсталации".

§ 31. Навсякъде в наредбата думите "чл. 5" се заменят с "чл. 5".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ, ИЗПУСКАНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА, ГЛАВНО В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РЕЗУЛТАТ НА УПОТРЕБАТА НА РАЗТВОРИТЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)

§ 32. Информационната система по чл. 29, ал. 1 се поддържа от ИАОС до осигуряването на техническа възможност за актуалното й поддържане от регионалните инспекции по околната среда и водите.

§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Категории дейности с употреба на разтворители

Посочените дейности попадат в обхвата на наредбата, когато при експлоатацията им консумацията на разтворители превишава съответните долни прагови стойности (за консумация на разтворители) съгласно приложения № 2 и 3. Ако не е посочено друго, всяка отделна категория дейност включва и операциите по почистване на използваното оборудване, но не и операциите по почистване на произведените продукти.

1. Нанасяне на слепващи покрития:

Всяка дейност, при която слепващо покритие (лепило/адхезив) се нанася върху повърхност, с изключение на нанасянето на слепващи покрития (лепила/адхезиви) и ламинирането, в рамките на печатарските дейности.

2. Нанасяне на покрития:

Всяка дейност, при която еднократно или многократно се нанася непрекъснат покриващ филм (слой) върху:

2.1. следните превозни средства или части от тях:

2.1.1. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) нови автомобили, определени като моторни превозни средства (МПС) от категория М1 съгласно Закона за движението по пътищата (ЗДП) и категория N1, когато покритието на последните се нанася в същата инсталация, в която се нанася и покритието на МПС от категория М1;

2.1.2. кабини на камиони, определени като помещения за водача, вкл. всички интегрирани помещения за техническото оборудване, за МПС от категории N2 и N3 съгласно ЗДП;

2.1.3. фургони и камиони от категории N1, N2 и N3 съгласно ЗДП, с изключение на кабини за камиони;

2.1.4. автобуси от категории М2 и М3 съгласно ЗДП;

2.2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) ремаркета от категории категории О1, О2, О3 и О4 съгласно ЗДП;

2.3. метални и пластмасови повърхности, включително повърхности на самолети, кораби, влакове и т. н.;

2.4. дървени повърхности;

2.5. текстил, тъкани, филмови ленти и хартиени повърхности;

2.6. кожа.

В тази категория не попадат дейностите по нанасяне на метални покрития върху субстрати чрез електрофореза или шприцоване. Ако дейността по нанасяне на покрития включва етап, на който върху детайла се нанася отпечатък по какъвто и да е метод, този етап на отпечатване се смята за част от дейността по нанасяне на покритие. Обособените дейности по отпечатване, извършвани отделно, не се разглеждат като част от дейността по нанасяне на покрития, но могат да попаднат в обхвата на наредбата, ако отговарят на условията по т. 8.

3. Нанасяне на покритие върху рулони:

Всяка дейност, при която рулони от стомана, неръждаема стомана, апретирана стомана, медни сплави или алуминиеви ленти се покриват с филм, образуващ ламинирано покритие в непрекъснат процес.

4. Химическо чистене:

Всяка промишлена или търговска дейност, включваща използване на ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни потребителски стоки, с изключение на ръчното отстраняване на петна в текстилната и трикотажна промишленост.

5. Производство на обувки:

Всяка дейност за производство на готови обувки или техни части.

6. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) Производство на смеси за покрития, лакове, мастила и лепила:

Производството на готови продукти и на междинни продукти, ако се извършва на същия обект, чрез смесване на пигменти, смоли и свързващи материали с органичен разтворител или друг носител, включително дейностите по приготвяне и предварителна подготовка на дисперсии, корекция на вискозитета и оттенъка и операциите по пълнене на готовите продукти в контейнери.

7. Производство на фармацевтични продукти:

Химичен синтез, ферментация, екстракция, формулиране и окончателна обработка на фармацевтични продукти и ако се извършва на същата площадка, производството на междинни продукти.

8. Печатане:

Всяка дейност за възпроизвеждане на текст и/или изображения, при която с използването на носител се пренася мастило върху дадена повърхност. Дейността включва свързаните с нея операции по нанасяне на лак, покритие и ламиниране.

Единствено следните конкретни процеси са обект на наредбата:

8.1. флексопечат:

печатарска дейност, при която се използва носител от гума или еластични фотополимери, при която печатните повърхности са изпъкнали, с помощта на течни мастила, изсъхващи чрез изпаряване;

8.2. топъл ролен офсетов печат:

печатарска дейност с използване на рулони, при която се използва носител, при който зоната за печатане и непечатната зона се намират в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът за отпечатване се подава в машината от рулон, а не от отделни листа; непечатната зона се третира, за да привлича вода и по този начин да отблъсква мастилото; зоната за печатане се третира, така че да поема и пренася мастило върху повърхността за отпечатване; изпаряването се осъществява в пещ, където отпечатаният материал се нагрява с горещ въздух;

8.3. ламиниране:

свързването един към друг на два или повече гъвкави материали за получаване на ламинати;

8.4. дълбок печат за издания:

печатане чрез дълбок печат върху хартия за списания, брошури, каталози или подобни продукти с помощта на мастила на толуенова основа;

8.5. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) дълбок печат:

печатарска дейност с използване на цилиндричен носител на изображението, при който печатната зона е вдлъбната и се използват течни мастила, изсъхващи чрез изпаряване, вдлъбнатините се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната зона преди повърхността, на която предстои нанасянето на отпечатъка да влезе в контакт с цилиндъра и да отдели мастилото от вдлъбнатините;

8.6. ротативен ситопечат:

печатарска дейност с подаване от рулон, при която мастилото се пренася върху отпечатваната повърхност чрез прокарването му през порест носител на изображението и зоната за печатане е открита, а непечатната зона е запечатана, и при която се използват течни мастила, изсъхващи единствено чрез изпаряване; подаване от рулон означава, че материалът за нанасяне на печата се подава в машината от рулон, а не от отделни листа;

8.7. лакиране:

дейност, при която лак или слепващо покритие с цел запечатване на опаковъчния материал на по-късен етап се нанасят върху гъвкав материал.

9. Преработка на каучук:

Дейност с пластициране, смилане, смесване, каландриране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и всякакви допълнителни операции за превръщане на естествен или синтетичен каучук в готов продукт.

10. Почистване на повърхности:

Всяка дейност с изключение на химическото чистене, при която се използват органични разтворители за отстраняване на замърсяване от повърхности на материали, включително обезмасляване. Почистването с повече от един етап преди или след всяка друга дейност се смята като една дейност по почистване на повърхности. Тази дейност не се отнася за почистване на оборудване, а за почистване на повърхности на продукти.

11. Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла:

Всяка дейност за извличане на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработване на сухи остатъци за получаване на животински храни, пречистване и рафиниране на животински мазнини и растителни масла, извлечени от семена, растителна маса и/или животинска материя.

12. Пребоядисване на автомобили (превозни средства):

Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и свързаните с нея дейности, като:

12.1. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.)

12.2. нанасяне на оригинално (първоначално) покритие върху МПС от отделните категории съгласно ЗДП или части от тях, извършвано с материали за пребоядисване извън основната производствена линия;

12.3. нанасяне на покритие върху ремаркета и полу-ремаркета от категория О съгласно ЗДП.

13. Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници:

Всяка дейност по нанасяне на покритие върху метални проводници, използвани за навиване в намотки за трансформатори и двигатели и др.

14. Импрегниране на дървесен материал:

Всяка дейност, при която дървесен материал се импрегнира с консерванти.

15. Ламиниране на дървесина и пластмаси:

Всяка дейност за свързване на дървесина и/или пластмаса за производство на ламинирани продукти.

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Норми за допустими емисии на летливи органични съединения

1. Нормите за допустими емисии (НДЕ) на летливи органични съединения (ЛОС) от различните категории дейности с употреба на разтворители, попадащи в обхвата на наредбата, са посочени в табл. 1.

2. Освен ако не е посочено друго, НДЕ на ЛОС в отпадъчните газове се отнасят за общата масова концентрация при нормални условия на ЛОС, определени като органичен въглерод (ОВ) съгласно чл. 25, ал. 1.

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Допустимите норми за неорганизирани емисии (ННЕ) се определят като процент от количеството вложени разтворители (КВР), а допустимите норми за общи емисии (НОЕ) в общия случай са специфични за съответната категория дейност.

4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Нормите за неорганизирани емисии и НОЕ, посочени в колони (5) и (6) на табл. 1, могат да се различават за съществуващи (СИ) и за нови инсталации (НИ).

5. Праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР) се отнасят за годишната консумация на разтворители в тонове. Долните ПСКР за отделните категории дейности са посочени в колона (2) на таблицата.

6. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) В случаите, когато за отделна дейност в колони (5) и (6) е посочена една-единствена ННЕ или НОЕ, тя се отнася както за нови, така и за съществуващи инсталации.

Таблица 1(изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Прагови стойности и допустими норми за емисии

Нормите за допустими емисии в отпадъчните газове трябва да бъдат изчислявани при 273,15°K и налягане 101,3 KPa

№ по

Категория дейност

ПСКР

НДЕ

ННЕ

НОЕ

Забележка

ред

(ПСКР в [t/год.])

[t/год.]

[mg C/Nm3]

[% от КВР]

 

 

 

 

 

 

 

нови инста- лации

съще- ствува- щи инста- лации

нови инста- лации

съще- ствува- щи инста- лации

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

1

Топъл ролен офсетов печат

15 - 25

100

 

30 (1)

 

 

 

(1) Остатъците от

 

(> 15)

> 25

20

 

30 (1)

 

 

 

разтворител в готовия продукт не се считат за неорганизирани емисии.

2

Дълбок печат за издания (> 25)

 

75

 

10

 

15

 

 

3

Друг дълбок печат,

15 - 25

 

100

 

25

 

 

(1) ПСКР за

 

флексопечат, ротативен ситопечат,

> 25

 

100

 

20

 

 

ротативен ситопечат върху текстил или

 

ламиниране или лакиране

> 30(1)

 

100

 

20

 

 

картон.

 

(> 15), ротативен ситопечат върху текстил/картон > 30)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Почистване на повърхности с

1 - 5

 

20 (1)

 

15

 

 

(1) НДЕ се отнася за

 

използване на съединения, посочени в чл. 10б и чл. 10в, ал. 1 (> 1)

> 5

 

20 (1)

 

10

 

 

масата на съединенията в mg/Nm3, а не за общото количество въглерод.

5

Друго почистване на повърхности

2 - 10

 

75 (1)

 

 

 

20 (1)

(1) Инсталациите,

 

(> 2)

> 10

 

75 (1)

 

 

 

15 (1)

които докажат пред КО, че средното съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали не надвишава 30 % тегловни, се освобождават от задължението за прилагане на тези стойности.

6

Боядисване (< 15) и пребоядисване на превозни средства

> 0,5

 

50 (1)

 

25

 

 

(1) Доказва се съответствие с чл. 24 въз основа на 15-минутни средни измервания.

7

Нанасяне на покритие върху рулони (> 25)

 

 

50 (1)

5

10

 

 

(1) За инсталациите, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на възстановени разтворители (ПУВР), НДЕ е 150.

 

8

Други покрития, включително

5 - 15

100 (1) (4)

 

25 (4)

 

(1) НДЕ се прилага

 

покрития върху метал, пластмаса, текстил(5), тъкани, филмови ленти и хартия (> 5)

> 15

50/75(2) (3) (4)

 

20 (4)

 

за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Първата НДЕ се отнася за процеси на сушене, а втората за процеси за нанасяне на покрития.

 

 

 

 

 

 

 

(3) За инсталациите за нанасяне на покрития върху текстил, в които се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ, която се прилага за процеси на нанасяне на покритие и сушене, взети заедно, е 150.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Дейностите по нанасяне на покритие, които не могат да бъдат провеждани при контролирани условия (такива като корабостроене и боядисване на самолети), могат да бъдат освободени от задължението за спазване на тези стойности в съответствие с чл. 5.

 

 

 

 

 

 

 

(5) Ротативният ситопечат върху текстил е включен в дейност № 3.

9

Покрития върху намотъчен

 

 

 

 

10 g/kg (1)

(1) Прилага се за

 

проводник (> 5)

 

 

 

 

5 g/kg (2)

инсталации, при които средният диаметър на проводника е <= 0,1 mm.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Прилага се за всички останали инсталации.

10

Нанасяне на покритие върху

15 - 25

100 (1)

 

25

 

(1) НДЕ се прилага

 

дървени повърхности(> 15)

> 25

50/75(2)

 

20

 

за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Първата НДЕ се прилага за сушене, а втората за процеси за нанасяне на покрития.

11

Химическо чистене

 

 

 

 

20 g/kg (1) (2)

(1) Изразени като маса разтворител, емитиран за килограм почистен и изсушен продукт.

 

 

 

 

 

 

 

(2) НДЕ по чл. 10б и 10в, ал. 1, т. 2 не се прилагат за тази дейност.

12

Импрегниране на дървесина (> 25)

 

100 (1)

 

45

11 kg/m3

(1) НДЕ не се прилага за импрегниране с креозот.

13

Финиширане на

10 - 25

 

 

 

85 g/m2

НДЕ се изразяват в

 

естествени кожи

> 25

 

 

 

75 g/m2

грамове

 

(> 10)

> 10(1)

 

 

 

150 g/m2

разтворител, емитиран за 1 m2 от произведения продукт.

 

 

 

 

 

 

 

(1) За нанасяне на покритие върху кожа при производство на мебели и на конкретни продукти от кожа, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.

14

Производство на обувки (> 5)

 

 

 

 

25 g за чифт

НОЕ се изразява в грамове разтворител, емитиран за чифт произведени обувки.

15

Ламиниране на дървесина и пластмаса (> 5)

 

 

 

 

30 g/m2

 

16

Нанасяне на слепващо

5 - 15

50(1)

 

25

 

(1) Ако се използват

 

покритие (> 5)

> 15

50(1)

 

20

 

техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчните газове е 150.

17

Производство на смеси за

100 -

150

 

5

5 % от КВР

ННЕ не включва

 

покрития, лакове, мастила

1000

150

 

3

3 % от КВР

разтворителите,

 

и лепила (> 100)

> 1000

 

 

 

 

които се продават като част от сместа за покритието в запечатан контейнер.

18

Преработка на каучук (> 15)

 

20(1)

 

25(2)

25 % от КВР

(1) Ако се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчните газове е 150.

 

 

 

 

 

 

 

(2) ННЕ не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.

19

Извличане на растителни масла и животински мазнини и

 

 

 

 

Животинска мас:

(1) НОЕ за инсталации,

 

рафиниране на растителни масла

 

 

 

 

1,5 kg/тон

обработващи

 

(> 10)

 

 

 

 

Рициново масло:

отделни партиди семена и друга

 

 

 

 

 

 

3 kg/тон

растителна маса, се

 

 

 

 

 

 

Рапица - семена:

определят според конкретния случай в

 

 

 

 

 

 

1 kg/тон

зависимост от

 

 

 

 

 

 

Слънчогледово

НДНТ.

 

 

 

 

 

 

семе:

(2) Прилага се за

 

 

 

 

 

 

1 kg/тон

всички процеси с

 

 

 

 

 

 

Соеви зърна

разделяне на

 

 

 

 

 

 

(нормална каша):

фракции освен отстраняването на

 

 

 

 

 

 

0,8 kg/тон

смоли от масла.

 

 

 

 

 

 

Соеви зърна

(3) Прилага се за

 

 

 

 

 

 

(бели люспи):

отстраняване на

 

 

 

 

 

 

1,2 kg/тон

смоли.

 

 

 

 

 

 

Други семена и друга растителна маса:

(3) Прилага се за отстраняване на смоли.

 

 

 

 

 

 

- 3 kg/тон (1)

 

 

 

 

 

 

 

- 1,5 kg/тон (2)

 

 

 

 

 

 

 

- 4 kg/тон (3)

 

 

20

Производство на фармацевтични продукти (> 50)

 

 

20 (1)

5(2)

15(2)

5 % от КВР

15 % от КВР

(1) Ако се използват техники, които позволяват ПУВР, НДЕ в отпадъчни газове е 150.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ННЕ не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или смеси в запечатан контейнер.

 

 

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 (Предишно Приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Норми за допустими емисии за инсталации за нанасяне на покрития върху превозни средства

1. Допустимите НОЕ се изразяват в грамове емитиран органичен разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и в килограми емитиран органичен разтворител спрямо каросерията на автомобила.

2. Покривната площ на всеки продукт, посочен в таблица 2, се определя като покривната площ, изчислена от общата площ, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, и покривната площ на всички части, които биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на покритие, които се покриват със същите покрития като използваните за въпросния продукт, или общата покривна площ на покривания в инсталацията продукт.

Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по формулата:

2 x общото тегло на корпуса на продукта

средната дебелина на металния лист х плътността на металния лист

Този метод се прилага и за други части с нанесено покритие, изработени от листов материал.

За изчисляване на покривната площ на другите добавени части или на общата повърхностна площ, върху която се нанася покритие в инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране или други равностойни методи.

3. Допустимите НОЕ в таблица 2 се отнасят за всички етапи на процеса, който се извършва в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, както и за използвания разтворител за почистване на оборудването, включително на пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време, така и извън времето за производство.

Таблица 2

Дейност (прагова стойност за консумация на разтворители в тона годишно)

Производствена прагова стойност (отнася се за годишното производство на изделие с покритие)

Норми на общи емисии

 

 

 

нови

съществуващи

(1)

(2)

(3)

(4)

Нанасяне на покрития върху нови

>5000

45 g/m2

70 g/m2

автомобили

 

или

или

(> 15)

 

1,3 kg/каросерия +

1,9 kg/каросерия +

 

 

33 g/m2

41 g/m2

 

<= 5000 самоносеща

90 g/m2

90 g/m2

 

конструкция или

или

или

 

> 3500 при конструкция с рама

1,5 kg/ каросерия + 70 g/m2

1,5 kg/ каросерия + 70 g/m2

 

 

 

Норма за общи емисии (g/m2)

 

Нанасяне на покрития на

<= 5000

65

85

нови кабини за камиони (> 15)

> 5000

55

75

Нанасяне на покрития на

<= 2500

90

120

нови микробуси и камиони (> 15)

>2500

70

90

Нанасяне на покрития на

<= 2000

210

290

нови автобуси (> 15)

>2000

150

225

 

4. Инсталациите за нанасяне на покритие на превозни средства с консумация на разтворители под праговите стойности за консумация на разтворители, посочени в таблица 2, отговарят на определените в приложение № 2 изисквания в отрасъла за боядисване на превозни средства.

 

Приложение № 4 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

Схема за намаляване на емисиите

1. Операторът може да използва всяка схема за намаляване на емисиите (СНЕ), която е специално предназначена за неговата инсталация.

2. При нанасяне на покрития, лакове, лепила или мастила може да се използва СНЕ, описана по-долу. Когато описаният по-долу метод е неподходящ, компетентният орган може да позволи на оператора да прилага всякаква алтернативна схема, с която се постигат намаления на емисиите, равностойни на тези, които биха се постигнали чрез прилагане на допустимите норми за общи емисии в приложения № 2 и 3. При изготвяне на СНЕ се вземат предвид следните факти:

2.1. когато заместителите, които съдържат малки количества или не съдържат разтворители, са все още в процес на разработка, на оператора се дава отсрочка за прилагането на схемите му за намаляване на емисиите;

2.2. контролната точка, спрямо която се отчита намаляване на емисиите, следва в максимална степен да съответства на емисиите, които биха се получили в случай, че не са предприети действия за намаляване.

3. Описаната по-долу СНЕ се прилага за инсталации, за които при определяне на целевите норми за общи емисии (НОЕ) може да се приеме наличие на постоянно съдържание на твърди вещества в продукта:

3.1. годишната контролна емисия се изчислява, както следва:

а) определя се общата маса на годишното количество употребени твърди вещества за покритие и/или мастило, лак или лепило; твърдите вещества са всички материали в покрития, мастила, лакове и лепила, които се втвърдяват веднага след изпаряването на водата или летливите органични съединения;

б) годишната контролна стойност на емисиите се изчислява чрез умножаване на определената в буква "а" маса по съответния коефициент, посочен в таблица 3 по-долу; компетентните органи могат да коригират тези коефициенти за отделните инсталации, за да се отрази документираното повишаване на ефективността при използването на твърдите вещества:

Таблица 3

Дейност

Коефициент за умножение за целите в т. 3.1, буква "б"

Дълбок печат; флексопечат; ламиниране като част от печатането; лакиране като част от печатането; нанасяне на покритие върху дървесина; нанасяне на покритие върху текстил, филмови ленти или хартия; слепващо покритие

4

Покритие върху рулони, пребоядисване на превозни средства

3

Хигиенично покритие върху храни, боядисване на летателни апарати

2,33

Други покрития и ротативен ситопечат

1,5

 

3.2. целевата НОЕ е равна на годишната контролна емисия, умножена по процент, равен на:

а) (допустимите норми за неорганизирани емисии + 15) за инсталации, попадащи в приложното поле на категория № 6 и в долната част на диапазона на праговите стойности, посочени в приложение № 2, на категории 8 и 10;

б) (допустимите норми за неорганизирани емисии + 5) за всички останали инсталации;

3.3. съответствие се постига, ако действителните емисии на разтворители, определени в плана за управление на разтворители, са по-малко или равни на целевата НОЕ.

 

Приложение № 5 към чл. 6, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

РЕШЕНИЕ

№ .....................

гр. ......................................... г.

 

На основание чл. 7, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.) и чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 6, ал. 3 и § 1, т. 5 от ДР на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.)

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения от дейността на ...............................................................................................................................................................................................................

(наименование на оператора на инсталацията, ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от ......................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

л. карта № ........................................, изд. на .................................................... от ............................................

Схемата е представена в РИОСВ - .............., с писмо вх.№..................../....................

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ......................:

(.............................)

 

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

РЕШЕНИЕ

№.....................

гр. ......................................... г.

 

На основание чл. 5 и чл. 6, ал. 4 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (наредбата) (ДВ, бр. 96 от 2003 г.) във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 7, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.) и след като се запознах с настоящата административна преписка,

РЕШИХ:

Освобождавам от задължението за спазване на нормите от наредбата и определям норма на обща емисия (НОЕ) ......................................................................................................................................................................................

за ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на оператора на инсталацията, ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на .......................................... от ...............................................................................................................................................................................

Решението се основава на следните мотиви: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

(описва се фактическата обстановка - конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение)

При промяна в статута на инсталацията (промяна на собственост, съществена промяна в условията на експлоатация на инсталацията, значително увеличаване на риска за човешкото здраве и околната среда и др.) операторът следва незабавно да уведоми РИОСВ за преразглеждане на настоящото решение.

При промяна на най-добрите налични техники (НДНТ) настоящото решение се преразглежда.

Настоящото решение е съгласувано с Министерството на околната среда и водите с писмо с вх. №......... съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ......................:

(.............................)

 

Приложение № 7 към чл. 7, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

РЕШЕНИЕ

№.....................

гр. ......................................... г.

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (наредбата) (ДВ, бр. 96 от 2003 г.) във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 7, т. 3 от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (ДВ, бр. 65 от 2004 г.) и след като се запознах с настоящата административна преписка,

РЕШИХ:

Освобождавам от задължението за спазване на нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) от наредбата и определям ННЕ ...............................................................................................................................................................................

за .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на оператора на инсталацията, ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

л. карта № ......................................, изд. на ........................................... от ...............................................................................................................................................................................

Решението се основава на следните мотиви: ...........................................................................................................................................................................................................................................................

(описва се фактическата обстановка - конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение)

При промяна в статута на инсталацията (промяна на собственост, съществена промяна в условията на експлоатация на инсталацията, значително увеличаване на риска за човешкото здраве и околната среда и др.) операторът следва незабавно да уведоми РИОСВ за преразглеждане на настоящото решение.

При промяна на най-добрите налични техники (НДНТ) настоящото решение се преразглежда.

Настоящото решение е съгласувано с Министерството на околната среда и водите с писмо с вх. №......... съгласно чл. 9, ал. 2 от наредбата.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ......................:

(.............................)

 

Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 (Предишно приложение № 5 към чл. 20, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

План за управление на разтворителите

1. Общи положения

Приложението предоставя ръководни насоки за разработване на план за управление на разтворителите (ПУР). То определя принципите за неговото приложение (т. 2), предоставя рамката за определяне на масовия баланс (т. 3) и дава указания във връзка изискванията за проверка на съответствие с установените норми за допустими емисии (т. 4).

2. Приложение на ПУР

Планът за управление на разтворителите служи за:

2.1. проверка за съответствието с нормите за допустими емисии съгласно чл. 20;

2.2. определяне на възможните варианти за намаляване на емисиите;

2.3. информиране на обществеността относно консумацията на разтворители, емисиите на разтворители и степента на съответствие с установените в тази наредба изисквания.

3. Масов баланс на емисиите

Изготвянето на масов баланс на емисиите на ЛОС (разтворители) включва определяне на следните параметри:

3.1. количество вложени разтворители (I), в т.ч.:

(изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) I1 - количеството органични разтворители или количеството им в смеси, закупени и използвани като вложени материали в процеса за периода, за който се изчислява масовият баланс;

(изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) I2 - количеството органични разтворители или тяхното количество в смесите, възстановено и повторно използвано като разтворител, вложен в процеса, като рециклираните разтворители се отчитат при всяко поредно използване за изпълнение на дейността;

3.2. изходящи органични разтворители (О), в т.ч.:

О1 - емисиите в отпадъчните газове;

О2 - органичните разтворители, емитирани с отпадъчните води, отчитани, ако се прилага третиране на отпадъчните води при изчисляването на О5;

О3 - количеството органични разтворители, оставащи като замърсители или остатъци в продуктите от процеса;

О4 - неуловените емисии на органични разтворители във въздуха; тук се включват общата вентилация на стаите, където се изпуска въздух във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни канали и подобни отвори;

О5 - органичните разтворители и/или органични съединения, загубени поради химически или физични реакции (вкл. унищожените, напр. чрез изгаряне или друго третиране на отпадъчните газове или води, или уловените, напр. чрез абсорбция или ако не се отчитат при О6, О7 или О8);

О6 - органичните разтворители, съдържащи се в образуваните отпадъци;

(изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) О7 - органичните разтворители или органични разтворители в смеси, продавани или предназначени за продажба като продукти с търговска стойност;

(изм. - ДВ, бр. 40 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) О8 - органичните разтворители в смеси, възстановени за повторно използване, но невнесени като продукти в процеса, ако не се отчитат в О7;

О9 - органичните разтворители, изпускани (емитирани) по други начини.

4. Проверка на съответствието с нормите за допустими емисии

Начинът на използване на плана за управление на разтворителите се определя от конкретните изисквания, които трябва да бъдат проверявани, както следва:

4.1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) проверка за съответствие със схемата за намаляване на емисиите, посочена в приложение № 4, в което допустимите норми за общи емисии, изразени в емисии на разтворители за единица продукт, или е посочена по друг начин в приложения № 2 и 3:

а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.) за всички дейности, използващиприложение № 4, планът за управление на разтворителите трябва да се съставя ежегодно; за да се определи консумацията на разтворители (С), тя се изчислява по уравнението: С = I1 - О8; необходимо е ежегодно да се прави и паралелно изчисление за определяне на твърдите вещества, използвани при нанасянето на покритие, за да се получи годишната стойност на контролните емисии и целевата емисия;

б) за оценката на съответствието с граничната стойност за общите емисии, изразена като емисии на разтворители за единица продукт или посочени по друг начин в приложение № 2, планът за управление на разтворители се съставя ежегодно, за да се определят емисиите (Е). Емисиите могат да бъдат изчислявани по уравнението: Е = F + О1, където F са неорганизираните емисии, определени съгласно подхода по т. 4.2, буква "а". Необходимо е след това стойността за емисиите да бъде разделена на подходящия параметър на продукта;

в) (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) за оценка на съответствието с изискванията на чл. 13 планът за управление на разтворителите се изготвя ежегодно за определяне на общите емисии от всички разглеждани дейности и след това тази стойност се сравнява с общите емисии, които биха били получени при спазване на изискванията в приложения № 2, 3 и 4 за всяка дейност поотделно.

4.2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Неорганизираните емисии за сравняване с нормите за неорганизираните емисии съгласно приложение № 2 се определят посредством прилагането на един от следните методологически подходи:

а) при първия подход - неорганизираните емисии се изчисляват по уравненията:

F = I1 - О1 - О5 - О6 - О7 - О8

или

F = O2 + O3 + O4 + O9

Това количество може да се определи чрез директно количествено измерване. Възможно е алтернативно еквивалентно изчисление по друг начин, например чрез използване на ефективността на улавяне на процеса.

Процентната стойност на неорганизираните емисии СНЕ, която не може да превишава съответната ННЕ по приложение № 2, се изразява като пропорция спрямо количеството вложени разтворители I и се изчислява по следното уравнение:

 

F

 

СНЕ =

----

x 100, където I = I1 + I2;

 

I

 

б) при втория подход неорганизираните емисии се определят чрез няколко кратки, но изчерпателни измервания. Не е необходимо повторно определяне, когато използваното оборудване и параметрите на процеса не се променят.

 

Приложение № 9 към чл. 20, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ...............................................................................................................................................................................................................................................

 

РЕШЕНИЕ

№ .....................

гр. ......................................... г.

 

На основание чл. 20, ал. 7 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96 от 2003 г.)

РЕШИХ:

Утвърждавам План за управление на разтворителите (ПУР) на....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................,

(наименование на оператора на инсталацията (вид дейност по Наредба №7), ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на ........................................... от ...............................................................................................................................................................................

Решението се основава на следните мотиви: ................ (описва се фактическата обстановка - конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение, включително и намерението за утвърждаване на норми за общи емисии по чл. 6, ал. 4 или норми за неорганизирани емисии по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации)

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ......................:

(.............................)

 

Приложение № 10 към чл. 28а, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

До .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за употреба на ................... по чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование, име, адрес, Булстат, ЕИК - Единен идентификационен код по Закона за търговския регистър (ДВ, бр. 34 от 2006 г.), ЕГН, телефон на лицето, стопанисващо обекта, местонахождение и точен адрес на обекта)

На основание чл. 28а от горепосочената наредба................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(точно наименование на инсталацията)

с настоящото заявявам необходимостта от употреба на .................. ЛОС по чл. 10б, ал. 1, т. 1 и чл. 10в, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Приложения: 1. Становище на РИОСВ - .................. № ...................................... г.

2. Утвърден План за управление на разтворителите с приложени протоколи от анализи за доказване на съответствие с изискванията на наредбата

3. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ

4. Актуални протоколи от анализи на работната среда

 

ПОДПИС: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(печат)

 

Приложение № 11 към чл. 28а, ал. 7 (Ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., в сила от 21.08.2009 г.)

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РАЗРЕШЕНИЕ

№.....................

гр. ............................................ г.

 

На основание чл. 28а, ал. 2 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации и във връзка със:

1. Постъпило заявление съгласно чл. 28а, ал. 4 от Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации №............/дата............., заявител

2. Становище на РИОСВ - .........../дата..........................................................................................................................................................................................................................................................

3. Утвърден ПУР за ...............г.

4. Оценка на инсталацията за използвана НДНТ

5. Актуални протоколи от анализи на работната среда

РЕШИХ:

Разрешавам употребата на ............................. (посочва се веществото - химически състав и търговско наименование) на

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на оператора на инсталацията (вид дейност по Наредба № 7), ЕИК или БУЛСТАТ)

представлявано от ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

л. карта №......................................., изд. на ........................................... от ...............................................................................................................................................................................

Решението се основава на следните мотиви: .............................................................................................................................................................................................................................................................

(описва се фактическата обстановка - конкретните обстоятелства, които се съдържат в административната преписка и въз основа на които се прави изводът за взетото решение)

Разрешението е валидно в срок до откриване на икономически и технически целесъобразен заместител на посочените вещества, за което операторът е длъжен да уведоми компетентния по издаване на това разрешение орган.

Разрешението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването му.

Министър: