НАРЕДБА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1005/2009 ОТНОСНО ВЕЩЕСТВА, КОИТО НАРУШАВАТ ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

В сила от 07.01.2011 г. Приета с ПМС № 326 от 28.12.2010 г. Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С наредбата се уреждат мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ, L 286/1 от 31 октомври 2009 г.).

Чл. 2. Наредбата се прилага за:

1. лицата, които произвеждат, внасят, изнасят или пускат на пазара контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 и/или продукти и оборудване, съдържащи или зависещи от тези вещества;

2. лицата, които рециклират, регенерират и/или унищожават контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

3. лицата, които извличат контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 от продукти и оборудване и/или от контейнери по време на поддръжката или сервизното обслужване или преди извеждането от употреба;

4. лицата, които използват контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 при производството, поддръжката или сервизното обслужване, включително презареждане, на продукти и оборудване или други процеси;

5. лицата, които експлоатират хладилно, климатично или термопомпено оборудване, противопожарни системи и/или оборудване, съдържащо разтворители на базата на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

 

Раздел II.
Документ за правоспособност

Чл. 3. (1) Лицата, които извършват извличане на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 от хладилно, климатично или термопомпено оборудване, трябва да притежават документ за правоспособност съгласно чл. 3от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3 от 2009 г.).

(2) Лицата, които извършват извличане на контролирани вещества от противопожарни системи и преносими пожарогасители, трябва да притежават документ за правоспособност съгласно чл. 10 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

(3) Лицата, които извършват извличане на контролирани вещества от оборудване, което съдържа разтворители, трябва да притежават документ за правоспособност съгласно чл. 26 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

Чл. 4. Лицата, които извършат проверки в съответствие с чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, трябва да притежават документ за правоспособност съгласно чл. 3 и/иличл. 10 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове.

 

Раздел III.
Проверки за течове

Чл. 5. (1) Хладилно, климатично или термопомпено оборудване или противопожарни системи, включително техните кръгове, се проверяват периодично за течове съгласно чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 от лица, притежаващи документ за правоспособност по чл. 4.

(2) Документацията, която се изисква по чл. 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, се изготвя от предприятията, попадащи в обхвата на чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, във формата съгласно приложение № 1.

 

Раздел IV.
Етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи регенерирани или рециклирани ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди

Чл. 6. (1) Етикетът, който се изисква по чл. 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, съдържа минимална информация съгласно приложение № 2.

(2) Информацията на етикета е на официалния/те език/ци на държавата/ите членка/и, за която/които е предвидената употреба, освен ако въпросната/ите държава/и членка/и не е/са предвидила/и друго.

Чл. 7. Етикетът, който се изисква по чл. 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, съдържа минимална информация съгласно приложение № 3.

 

Раздел V.
Докладване

Чл. 8. (1) Докладите съгласно чл. 27, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 се изготвят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се изпращат с копие до Министерството на околната среда и водите.

(2) Форматите на докладите по ал. 1 се установяват от Европейската комисия.

Чл. 9. Ползвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят годишни отчети във формата съгласно приложение № 4.

Чл. 10. Преработвателите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 изготвят годишни отчети за преработените количества през отчетната година във формата съгласно приложение № 5.

Чл. 11. Предприятията, експлоатиращи хладилно, климатично и/или термопомпено оборудване, съдържащи 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, както и оборудване, съдържащо разтворители на базата на тези вещества, изготвят годишни отчети във формата съгласно приложение № 6.

Чл. 12. Предприятията, експлоатиращи противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи халони, за употребите съгласно чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2009, изготвят годишни отчети за количествата халони, инсталирани, използвани и съхранявани за критични употреби, за мерките, които са предприети, за да се намалят техните емисии, и оценка на тези емисии, както и за напредъка при оценяването и използването на адекватни алтернативи.

Чл. 13. Отчетите по чл. 9, 10 и 11 се изготвят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се предоставят на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намират веществата, не по-късно от 15 февруари на текущата година.

Чл. 14. Отчетите по чл. 12 се изготвят за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се предоставят на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 15 февруари на текущата година.

Чл. 15. (1) Регионалните инспекции по околната среда и водите изготвят обобщен отчет за веществата, които нарушават озоновия слой на територията, която е в тяхната компетентност.

(2) Обобщеният отчет по ал. 1 включва следната информация:

1. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички ползватели на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, поотделно използвани за сервиз или поддръжка и/или пуснати на пазара;

2. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички преработватели на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

3. вид и количества на закупените от пазара на Общността контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

4. вид и количества на пуснатите на пазара на територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

5. вид и количества на използваните контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за сервиз или поддръжка;

6. вид и количества на извлечените от оборудване контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 по време на сервиз или поддръжка;

7. вид и количества на преработените контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

8. вид и количества на веществата по т. 3, 6 и 7, които са останали на склад към 31 декември на отчетната година;

9. адрес на местата, където са складирани веществата по т. 3, 6 и 7;

10. списък на инсталациите (хладилни, климатични и термопомпени системи, оборудване, съдържащо разтворители), съдържащи 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, намиращи се на територията на съответната РИОСВ.

(3) Отчетът по ал. 1 се изготвя за периода от 1 януари до 31 декември на предходната година и се предоставя на Министерството на околната среда и водите не по-късно от 1 април на текущата година.

(4) Информацията по ал. 2, т. 10 се актуализира и допълва всяка година.

Чл. 16. (1) Министерството на околната среда и водите създава, поддържа и ежегодно актуализира база данни за контролираните вещества и нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

(2) Базата данни по ал. 1 съдържа информация за:

1. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за производителите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията на страната;

2. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за вносителите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията на страната;

3. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за износителите на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията на страната;

4. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за лицата, които унищожават контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на територията на страната;

5. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички ползватели на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

6. наименование, ЕИК, седалище и адрес на юридическото лице и име и адрес на физическото лице, и телефон и факс за всички преработватели на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

7. вид и количества на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, произведени на територията на Република България;

8. вид и количества на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, внесени на територията на Република България, поотделно за всяка страна, от която е извършено внасянето;

9. вид и количества на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, изнесени от територията на Република България, поотделно за всяка страна, за която е извършено изнасянето;

10. вид и количества на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, унищожени на територията на Република България;

11. вид и количества на използваните на територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, поотделно за сервиз или поддръжка, критични употреби, пуснати на пазара;

12. вид и количества на извлечените на територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 по време на сервиз или поддръжка или при окончателно извеждане от употреба;

13. вид и количества на преработените на територията на Република България контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009;

14. вид и количества на складираните контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009 по т. 7, 8, 12 и 13 на територията на Република България към 31 декември на отчетната година с адрес на местата, където са складирани;

15. списък на инсталациите, съдържащи 3 kg и повече контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009, намиращи се на територията на Република България.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Ползвател" е всяко лице, което използва вещества, които нарушават озоновия слой при сервиз или поддръжка, или за други процеси в дейността си, включително пускането им на пазара на Република България.

2. "Преработвател" е всяко лице, което извършва дейности по рециклиране и/или регенериране на контролирани вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 17, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2


 

Досие на системата

 

Наименование на търговеца

 

Наименование на

 

предприятието,

 

експлоатиращо

 

оборудването

 

Пощенски адрес

 

Телефонен номер

 

 

Наименование на

 

Фабричен №

 

оборудването(1)

 

 

 

Описание

 

Херметически затворено?

Да / Не

Местонахождение

 

Дата на инсталиране

 

на оборудването

 

 

 

Вид на веществото

 

Общо количество на

 

(съгласно

 

веществото [kg]

 

промишления

 

 

 

номенклатурен

 

 

 

стандарт)

 

 

 

 

Добавяне на хладилен/пожарогасителен агент

 

Дата

Сервизен

Вид на

Количество

Причина за добавянето

 

техник/

хладилния/

добавено

 

 

търговец(2) (вкл.

пожарогасителен

вещество [kg]

 

 

№ на документа

агент

 

 

 

за

регенериран/

 

 

 

правоспособност)

рециклиран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извличане/окончателно извеждане на хладилен/пожарогасителен агент

 

Дата

Сервизен

Вид на

Количество на

Причина за

 

техник/

хладилния/

извлеченото

извличането/окончателното

 

търговец(2) (вкл.

пожарогасителен

вещество [kg]

извеждане

 

№ на документа за

агент

 

 

 

правоспособност)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверки за течове (вкл. последващи проверки)

 

Дата

Сервизен

Проверени

Резул-

Пред-

Необходимост от

 

техник/

области

тат

приети

последваща проверка?

 

търговец(2) (вкл.

 

 

действия

 

 

№ на документа за

 

 

 

 

 

правоспособност)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервиз/поддръжка

 

Дата

Сервизен

Засегнати части

Предприети

Коментар

 

техник/

 

действия

 

 

търговец(2) (вкл.

 

 

 

 

№ на документа за

 

 

 

 

правоспособност)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестване на автоматичната система за течове (при наличие)

 

Дата

Сервизен

Резултат

Коментар

 

техник/

 

 

 

търговец(2)(вкл.

 

 

 

№ на документа за

 

 

 

правоспособност)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

(1) Технически коректна идентификация

(2) Включваща името на сервизния техник и на търговеца, пощенски адрес и телефонен номер

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


 

РЕГЕНЕРИРАН

№ на партидата:

Хладилен агент:

Наименование на преработвателя:

Количество (kg):

Адрес на съоръжението:

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 7


 

Хладилен агент:

Количество (kg):

 

ОПАСНО

EUH059: ОПАСНО ЗА ОЗОНОВИЯ СЛОЙ

ДА СЕ ИЗБЯГВА ИЗПУСКАНЕ НА ХЛАДИЛНИЯ АГЕНТ В ОКОЛНАТА СРЕДА.

ХЛАДИЛНИЯТ АГЕНТ ДА СЕ ТРЕТИРА КАТО ОПАСЕН ОТПАДЪК

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 9


 

Наименование

Химична

Количества,

Закупени

Пуснати

Използвани

Област на

Код на

Наименование

на веществото

формула

останали на

количества

на пазара

количества

приложение (2)

приложение (3)

и адрес на

 

 

склад към

вещества в

количества

вещества в

а, б

а

търговеца, от

 

 

1 януари

периода

вещества

периода

 

 

който са

 

 

(в kg)

1.01 -

в периода

1.01 -

 

 

закупени

 

 

 

31.12

1.01 -

31.12

 

 

веществата

 

 

 

(в kg)

31.12

(в kg)

 

 

 

 

 

 

 

(в kg)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извлечени вещества по време на сервиз или поддръжка

 

Наименование

Количество, извлечено

Предадени за

Предадени за

Предадени за

Наименование и адрес на

на веществото

при сервиз и

рециклиране

регенериране

унищожаване

преработвателя

 

поддръжка

(в кг)

(в кг)

(в кг)

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Името и адресът на търговеца, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.

Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.

2. В колона 7 следните области на приложение са възможни:

a) хладилен агент;

б) разтворител.

3. В колона 8 следните кодове на приложение са възможни: сервиз или поддръжка.

 

Приложение № 5 към чл. 10


 

Наименование

Непреработени

Преработени

Начин на

Търговец, от

Адрес на центъра

на веществото

количества

количества

преработка (2)

който са

за преработка (3)

 

вещества,

вещества в

а, б

получени

 

 

останали на

периода

 

веществата

 

 

склад към

1.01 - 31.12

 

за

 

 

1 януари

(в kg)

 

преработка

 

 

(в kg)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1. Името и адресът на търговеца, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.

Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.

2. В колона 4 следните начини на преработка са възможни:

a) регенериране;

б) рециклиране.

3. В колона 6 се посочва точен адрес на мястото, където се извършва преработката на контролираните вещества и/или нови вещества по Приложение II на Регламент (ЕО) № 1005/2009.

 

Приложение № 6 към чл. 11


 

Вид на

Наименование на

Количество на

Използвани

Статут на

системата (2)

веществото

веществото

количества

системата (3)

 

 

(в kg)

вещества за

а, б

 

 

 

допълване

 

 

 

 

(в kg)

 

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

1. Името и адресът на предприятието, експлоатиращо системата, ЕИК, име, позиция, телефонен номер на лицето, попълнило формата, и име и позиция на отговорния ръководител се записват в горния ляв ъгъл на формата.

Ако е необходимо, се добавят допълнително редове.

2. В колона 1 се отбелязва видът на системата:

– хладилна;

– климатична;

– топлинна помпа;

– оборудване, съдържащо разтворители.

3. В колона 5 са възможни следните състояния:

a) действаща;

б) недействаща.