НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗДАВАНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ ОТ ИНСТАЛАЦИИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОНИТОРИНГ ОТ ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ, УЧАСТВАЩИ В ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕМИСИИ

В сила от 05.09.2014 г. Приета с ПМС № 265 от 29.08.2014 г. Обн. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г. 

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се регламентират редът и начинът за издаване и преразглеждане на издадените разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ) на операторите на инсталации за категориите промишлени дейности по приложение № 1 към Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).

(2) Наредбата определя изискванията за одобряване на:

1. плановете за мониторинг на годишните емисии на инсталациите за категориите промишлени дейности по приложение № 1 към ЗОИК;

2. плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите на авиационните оператори, извършващи авиационни дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които Република България е администрираща държава членка.

Чл. 2. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е компетентен орган по:

1. издаване, преразглеждане, актуализиране и отмяна на РЕПГ и одобряване на плана за мониторинг на годишните емисии на инсталациите;

2. одобряване, преразглеждане и актуализиране на плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите на авиационните оператори.

Чл. 3. Разрешителните за емисии на парникови газове по чл. 1, ал. 1 се издават при спазване на следната последователност:

1. подаване на заявление и план за мониторинг в ИАОС от операторите на инсталации за категориите промишлени дейности по приложение № 1 към ЗОИК;

2. разглеждане и проверка на документите по т. 1, като, в случай че операторът на инсталацията притежава комплексно разрешително (КР) по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), данните от заявлението и от плана за мониторинг се сравняват с тези от КР;

3. допълване/коригиране на заявлението и на плана за мониторинг, при необходимост;

4. издаване на решение за издаване или отказ от издаване на РЕПГ.

Чл. 4. Плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите на авиационните оператори, извършващи авиационна дейност по приложение № 2 към ЗОИК, се одобряват при спазване на следната последователност:

1. подаване на планове за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите в ИАОС;

2. разглеждане и проверка на внесените планове за мониторинг;

3. допълване/коригиране на внесените планове, при необходимост;

4. издаване на решение за одобряване или за отказ от одобряване на плановете за мониторинг.

Чл. 5. (1) При наличие на държавна, служебна, както и на чуждестранна класифицирана информация операторите на инсталации и авиационните оператори я представят при условията и по реда на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).

(2) Компетентният орган по чл. 2 взема необходимите мерки за запазване на информацията съгласно изискванията на ЗЗКИ.

 

Раздел II.
Условия и ред за подаване и проверка на заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове

Чл. 6. (1) Операторите на нови и на действащи инсталации за категориите промишлени дейности по приложение № 1 към ЗОИК подават в ИАОС заявление за издаване на РЕПГ при условията и в сроковете на чл. 32 ЗОИК.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава на електронен и на хартиен носител по образец съгласноприложение № 1 заедно с декларация за достоверност на данните. При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.

(3) За експлоатацията на няколко инсталации, осъществяващи една или повече дейности на една и съща производствена площадка, операторът подава общо заявление с информация съгласно приложение № 1.

(4) Със заявлението се подава план за мониторинг на електронен и на хартиен носител. Планът се изготвя съгласно изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 181/30 от 12 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 601/2012", като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС.

(5) Планът за мониторинг съдържа информацията по чл. 12 от Регламент (ЕС) № 601/2012, подробна и пълна документация относно методиката за мониторинг и информацията по приложение I, т. 1 към Регламент (ЕС) № 601/2012.

(6) Със заявлението по ал. 1 операторът представя доказателства за изпълнението на изискванията на глава шеста, раздел III и на глава седма, раздел II от ЗООС и посочва идентификационните данни на КР и на решението по оценка за въздействието на околната среда.

(7) Към заявлението се прилага документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 73 и 94 от 2012 г. и бр. 2 от 2013 г.).

Чл. 7. (1) Компетентният орган по чл. 2 проверява заявлението по чл. 6 в 14-дневен срок от датата на приемането му относно:

1. съдържанието и формата на заявлението съгласно приложение № 1;

2. плана за мониторинг съгласно изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 601/2012;

3. съответствието на представените със заявлението и с плана за мониторинг данни за инсталацията с данните от издаденото КР.

(2) Компетентният орган по чл. 2, при необходимост, изисква с писмо данни за инсталацията от съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) към министъра на околната среда и водите в срока по ал. 1.

Чл. 8. (1) Длъжностни лица от ИАОС и от съответната РИОСВ могат да извършат проверка на място за съответствие с изложените в заявлението и в плана за мониторинг данни в 14-дневен срок след приключване на проверката по чл. 7.

(2) Констатациите от извършената проверка се отразяват в протокол, който се прилага към заявлението по чл. 6.

Чл. 9. (1) Когато при проверката по чл. 7 и/или чл. 8 се установи, че заявлението и планът за мониторинг са непълни, не съответстват и/или не отговарят на изискванията на приложение № 1, на чл. 32 и 33 ЗОИК и на Регламент (ЕС) № 601/2012, включително на информацията в издаденото КР, компетентният орган по чл. 2 дава указания за необходимите корекции и предоставяне на допълнителна информация и посочва основанията за това. Указанията се изпращат на оператора с писмо по пощата с обратна разписка в 7-дневен срок след приключване на проверката по чл. 7 и/или чл. 8.

(2) Допълненото/коригираното заявление и планът за мониторинг се подава в ИАОС в 14-дневен срок от датата на получаване от оператора на указанията по ал. 1.

(3) Допълнителната информация по ал. 1 се представя в 14-дневен срок от датата на получаване от оператора на указанията по ал. 1.

(4) Компетентният орган по чл. 2 уведомява писмено оператора на инсталацията, че заявлението и планът за мониторинг отговарят на изискванията или че заявлението и планът за мониторинг са допълнени/коригирани съгласно указанията на компетентния орган по чл. 2, в 7-дневен срок от установяване съответствието на заявлението и на плана за мониторинг с изискванията на наредбата и на Регламент (ЕС) № 601/2012.

(5) В случай че срокът по ал. 2 и/или ал. 3 не бъде спазен, компетентният орган по чл. 2 не одобрява заявлението по чл. 6 и издава решение за отказ по чл. 14, ал. 1.

 

Раздел III.
Издаване и отказ от издаване на разрешително за емисии на парникови газове

Чл. 10. (1) Компетентният орган по чл. 2 изготвя проект на РЕПГ, неразделна част от който е планът за мониторинг, в 14-дневен срок от датата на уведомяване на оператора по чл. 9, ал. 4.

(2) Проектът на РЕПГ и планът за мониторинг към него се съгласуват със съответната РИОСВ в 10-дневен срок от датата на изпращането им.

(3) Компетентният орган по чл. 2 уведомява писмено оператора и изпраща екземпляри от изготвените проекти по ал. 1 в 3-дневен срок след съгласуването им по ал. 2.

(4) Операторът може да направи забележки и възражения и/или да поиска разяснения по проекта на РЕПГ, неразделна част от който е планът за мониторинг, в 10-дневен срок от получаването му.

(5) Компетентният орган по чл. 2 разглежда постъпилите забележки, възражения и/или разяснения по проекта на РЕПГ по ал. 4, неразделна част от който е планът за мониторинг, и при необходимост, провежда консултации с оператора за тяхното обсъждане и оценка.

Чл. 11. Компетентният орган по чл. 2 издава с решение РЕПГ в 7-дневен срок от получаване на писмено потвърждение от оператора, че няма забележки по проекта на РЕПГ и по плана за мониторинг към него, и след като установи, че:

1. са изпълнени изискванията на глава шеста, раздел ІІІ и глава седма, раздел ІІ от ЗООС, и

2. подаденото заявление и планът за мониторинг съответстват на изискванията на ЗОИК, на наредбата и на Регламент (ЕС) № 601/2012 и/или са допълнени и коригирани в срока по чл. 9, ал. 2 съгласно неговите указания; с решението за РЕПГ се одобрява и планът за мониторинг като неразделна част от самото разрешително.

Чл. 12. (1) Решението и РЕПГ по чл. 11 се издават в три екземпляра на хартиен носител.

(2) Разрешителното за емисии на парникови газове се издава със съдържание и форма съгласно приложение № 2 и е безсрочно, с изключение на случаите, когато в него е посочено ограничение на времето за експлоатация на инсталацията.

(3) Едно РЕПГ се отнася за една или повече инсталации на производствената площадка, експлоатирани от един и същ оператор.

Чл. 13. Компетентният орган по чл. 2 връчва на оператора и на РИОСВ по един оригинал на решението и РЕПГ на хартиен носител и плана за мониторинг - на електронен носител, в 5-дневен срок от издаване на решението по чл. 11.

Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 2 с решение отказва да издаде РЕПГ в случаите по чл. 33, ал. 3 ЗОИК.

(2) Компетентният орган по чл. 2 връчва на оператора и на РИОСВ по един оригинал на решението по ал. 1 на хартиен носител в 7-дневен срок от издаването му.

 

Раздел IV.
Преразглеждане и отмяна на разрешителното за емисии на парникови газове

Чл. 15. (1) Всеки оператор на инсталация, който притежава РЕПГ, е длъжен да уведоми компетентния орган по чл. 2 при настъпването на всеки случай по чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 ЗОИК, както и при промяна в плана за мониторинг.

(2) Компетентният орган по чл. 2 преразглежда РЕПГ в случаите по ал. 1 след приключване на процедурите по реда на глава шеста, раздел III и глава седма, раздел II на ЗООС, ако такива се изискват.

(3) За започване на преразглеждане на РЕПГ операторът представя с уведомлението по ал. 1 подробна информация и документи за:

1. промените в работата на инсталацията, като посочва идентификационните номера на документите, издадени по реда на глава шеста, раздел III и глава седма, раздел II на ЗООС, ако такива се изискват;

2. промяната в плана за мониторинг на емисиите на парникови газове.

(4) При промяна на оператора на инсталацията с уведомлението по ал. 1 операторът представя и доказателства за промяната.

Чл. 16. (1) Компетентният орган по чл. 2 проверява предоставената информация по чл. 15, ал. 3 за съответствие с изискванията на ЗОИК и на Регламент (ЕС) № 601/2012 в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 15, ал. 1.

(2) Компетентният орган по чл. 2 или оправомощени от него длъжностни лица съвместно с длъжностни лица от съответната РИОСВ извършват проверка на място по предоставената почл. 15, ал. 3 информация, при необходимост, в срока по ал. 1. Констатациите от проверката на място се отразяват в протокол, който се прилага към информацията по чл. 15, ал. 3.

(3) Компетентният орган по чл. 2 приключва преразглеждането на РЕПГ и писмено уведомява оператора за приложимата процедура по издаване на ново РЕПГ или за актуализиране на издаденото РЕПГ в 7-дневен срок от приключване на проверките по ал. 1 и 2.

(4) Компетентният орган по чл. 2 прекратява преразглеждането в срока по ал. 3, в случай че:

1. не са изпълнени изискванията на глава шеста, раздел III и глава седма, раздел II на ЗООС;

2. промените в плана за мониторинг не са в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012.

(5) Компетентният орган уведомява писмено оператора за прекратяване на преразглеждането в 3-дневен срок от прекратяване на преразглеждането по ал. 4.

Чл. 17. (1) Компетентният орган по чл. 2 издава решение за актуализиране на РЕПГ в 14-дневен срок от приключване на преразглеждането по чл. 16, ал. 3 в случаите на:

1. промяна в плана за мониторинг по смисъла на чл. 15, параграф 3, буква "д" и букви "ж" - "и" от Регламент (ЕС) № 601/2012;

2. промяна на оператора.

(2) В решението за актуализиране на РЕПГ се включват всички промени в издаденото разрешително и в плана за мониторинг в резултат на преразглеждането му по чл. 16. Планът за мониторинг е неразделна част от решението.

(3) Компетентният орган по чл. 2 връчва на оператора и на съответната РИОСВ по един оригинал от решението на хартиен носител и от плана за мониторинг - на електронен носител, в 5-дневен срок от издаване на решението по ал. 1.

Чл. 18. (1) В резултат от преразглеждането на РЕПГ по чл. 16 компетентният орган по чл. 2провежда процедура по издаване на ново разрешително в случаите на:

1. член 34, ал. 2, т. 1 ЗОИК;

2. промяна в плана за мониторинг по смисъла на чл. 15, параграф 3, букви "а", "в", "г" и "е" отРегламент (ЕС) № 601/2012.

(2) За започване на процедура за издаване на ново РЕПГ компетентният орган по чл. 2 с уведомлението по чл. 16, ал. 3 указва на оператора да подаде заявление и план за мониторинг съгласно изискванията на чл. 6.

(3) Компетентният орган по чл. 2 разглежда и проверява по реда на раздели II и III документите по ал. 2.

Чл. 19. (1) Компетентният орган по чл. 2 преразглежда издаденото РЕПГ най-малко на всеки 5 години и внася съответните изменения при необходимост.

(2) В случай на констатирано неизпълнение на условията в РЕПГ компетентният орган по чл. 2отменя с решение РЕПГ.

Чл. 20. (1) При прекратяване на дейността на инсталацията по смисъла на чл. 34, ал. 5 ЗОИКили при промяна в работата на инсталацията, в резултат на която дейността й вече не попада в обхвата на приложение № 1 към ЗОИК, операторът писмено уведомява компетентния орган по чл. 2 в 14-дневен срок от настъпване на промяната или от прекратяване на дейността.

(2) Компетентният орган по чл. 2 предоставя на РИОСВ уведомлението по ал. 1 за становище по представените от оператора данни в 7-дневен срок от получаване на уведомлението.

(3) Регионалната инспекция по околна среда извършва проверка на представените от оператора данни в уведомлението в 14-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1, като, при необходимост, извършва и проверка на място, за което съставя констативен протокол.

(4) Регионалната инспекция по околна среда представя становище в ИАОС в срока по ал. 3, с което потвърждава/не потвърждава прекратяване на дейността на инсталацията по смисъла на чл. 34, ал. 5 ЗОИК или промяна в работата на инсталацията, в резултат на която дейността й вече не попада в обхвата на приложение № 1 към ЗОИК.

(5) Компетентният орган по чл. 2:

1. уведомява писмено оператора за започване на процедура по отмяна на РЕПГ в 10-дневен срок от получаване на потвърждението по ал. 4, включително на констативния протокол по ал. 3;

2. отменя с решение РЕПГ в 10-дневен срок от уведомлението по т. 1;

3. връчва на оператора и на РИОСВ решенията по т. 2 и по чл. 19, ал. 2 в оригинал на хартиен носител в 5-дневен срок от датата на издаването им.

 

Раздел V.
Одобряване на плановете за мониторинг на авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ

Чл. 21. (1) Авиационните оператори в срок до 4 месеца преди първия период на докладване подават в ИАОС за одобряване план за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите на електронен и на хартиен носител. Планът за мониторинг се изготвя в съответствие с чл. 12 от Регламент (ЕС) № 601/2012, като се попълват електронните формуляри, публикувани на интернет страницата на ИАОС.

(2) Плановете за мониторинг по ал. 1 съдържат подробна и пълна информация относно методиката за мониторинг и елементите, посочени в приложение 1, т. 2 и 3 към Регламент (ЕС) № 601/2012.

(3) Към плановете за мониторинг по ал. 1 се прилага документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 22. (1) Компетентният орган по чл. 2 проверява съответствието на плана за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012 в 14-дневен срок от датата на подаването им.

(2) Когато при проверката по ал. 1 се установи, че планът за мониторинг е непълен или не съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012, компетентният орган по чл. 2дава указания за допълване/коригиране и/или представяне на необходимата информация.

(3) Авиационният оператор подава допълнения/коригирания план за мониторинг до компетентния орган по чл. 2 в 14-дневен срок от получаване на указанията по ал. 2.

(4) Компетентният орган по чл. 2 уведомява писмено авиационния оператор в 3-дневен срок от приключване на проверката по ал. 1 или след представянето на допълнения/коригирания план за мониторинг по ал. 3, че планът за мониторинг съответства на изискванията наРегламент (ЕС) № 601/2012 или че е допълнен/коригиран в съответствие с указанията на компетентния орган.

Чл. 23. (1) Компетентният орган по чл. 2 одобрява с решение плана за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите в 7-дневен срок от уведомяването на оператора по чл. 22, ал. 4, след като установи, че:

1. авиационният оператор притежава валиден оперативен лиценз, издаден от държава - членка на Европейския съюз, в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008на Европейския парламент и на Съвета от 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (OB, L 293, 31.10.2008 г.);

2. представеният план за мониторинг е изготвен в съответствие с Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Компетентният орган по чл. 2 отказва с решение да одобри плана за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите в случаите на чл. 35, ал. 4 ЗОИК в 5-дневен срок от приключване на проверката по чл. 22, ал. 1.

 

Раздел VI.
Преразглеждане и актуализиране на плановете за мониторинг на авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ

Чл. 24. (1) Авиационният оператор е длъжен да уведоми компетентния орган по чл. 2 при всеки случай на:

1. промяна на авиационния оператор;

2. съществени промени в плана за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите по смисъла на чл. 15, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Компетентният орган по чл. 2 одобрява с решение по реда на раздел V актуализираните планове за мониторинг на годишните емисиите и на данните за тонкилометрите, представени от авиационния оператор.

 

Раздел VII.
Общи принципи и правила при осъществяване на мониторинг и докладване на емисии на парникови газове от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в ЕСТЕ

Чл. 25. Операторите на инсталации и авиационните оператори, осъществяващи дейности поприложения № 1 и 2 към ЗОИК, извършват мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове в съответствие с принципите на глава първа, раздел ІІ от Регламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 26. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори, осъществяващи дейности по приложения № 1 и 2 към ЗОИК, осъществяват мониторинг на емисиите на парникови газове съгласно план за мониторинг, одобрен от компетентния орган по чл. 2.

(2) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да осигуряват при поискване достъп до всички обекти и до цялата документация по процедурите, описани в плана за мониторинг, на компетентния орган по чл. 2, на РИОСВ и на верификационния орган - за целите на верификацията, съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 181/1 от 12 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 600/2012".

Чл. 27. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори уведомяват незабавно компетентния орган по чл. 2 за всички предложения за изменения на плана за мониторинг в случаите по чл. 34, ал. 2 ЗОИК и/или по чл. 14 и 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Компетентният орган по чл. 2 разглежда предложенията за промени в плана за мониторинг по реда на раздели ІV и V.

(3) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да поддържат писмена документация за всички изменения на плана за мониторинг съгласно изискванията на чл. 16 отРегламент (ЕС) № 601/2012.

(4) Операторите на инсталации и авиационните оператори прилагат едновременно първоначалния и изменения план за мониторинг до одобряване на изменението от компетентния орган по чл. 2.

(5) Операторите на инсталации и авиационните оператори, които считат, че прилагането на определена методика за мониторинг е технически неосъществимо и/или че прилагането й води до неразумно високи разходи, следва да представят на компетентния орган по чл. 2обосновка, изготвена в съответствие с изискванията на глава втора, раздел ІІ на Регламент (ЕС) № 601/2012.

(6) Компетентният орган по чл. 2 оценява дали определена методика за мониторинг е технически осъществима, и/или нейното прилагане ще доведе до неразумно високи разходи, въз основа на представената от операторите обосновка по ал. 5.

 

Раздел VIII.
Общи изисквания за провеждане на мониторинг на емисии на парникови газове от инсталации

Чл. 28. (1) Операторите на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 към ЗОИК, осъществяват мониторинг на емисиите в съответствие с изискванията на глава трета наРегламент (ЕС) № 601/2012 и на одобрения план за мониторинг на инсталацията.

(2) Операторът е длъжен да извършва мониторинг на емисиите в съответствие със специфичните за съответния сектор изисквания съгласно Приложение IV към Регламент (ЕС) № 601/2012 г.

Чл. 29. (1) В плана за мониторинг операторът съгласно чл. 21 от Регламент (ЕС) 601/2012посочва избраната методика за мониторинг, която може да бъде изчислителна и/или измервателна.

(2) При определяне на емисиите чрез изчислителна методика се прилагат изискванията на глава трета, раздел ІІ на Регламент (ЕС) 601/2012.

(3) При определяне на емисиите чрез измервателна методика се прилагат изискванията на глава трета, раздел ІІІ на Регламент (ЕС) 601/2012.

(4) Операторът може да комбинира стандартна методика, масов баланс и измервателна методика по отношение на различните източници на емисии и потоци, водещи до отделяне на емисии в рамките на една инсталация, ако това не води до пропуски в отчитането и/или до двойно отчитане на емисии и е получил одобрение от компетентния орган по чл. 2.

(5) Операторът може да прилага непряка методика, която не се основава на подреждания за отделни потоци горива/материали или източници на емисии, при условията на чл. 22 отРегламент (ЕС) 601/2012 след получаване на одобрение от компетентния орган по чл. 2.

(6) Операторът е длъжен незабавно да уведоми компетентния орган по чл. 2 за временна промяна в методиката на мониторинг, като посочи информацията по чл. 23, параграф 2 отРегламент (ЕС) 601/2012.

Чл. 30. (1) При прилагане на изчислителна методика емисиите се изчисляват като произведение от данните за дейността, емисионния фактор и коефициент на окисление.

(2) Изчислението за всяка дейност, инсталация и гориво се извършва отделно.

(3) Данните за дейността се следят въз основа на данни от доставките или измерванията.

(4) В зависимост от прилаганото подреждане операторът определя изчислителните коефициенти или на базата на общопризнати стойности, или въз основа на лабораторни анализи.

(5) В случай че операторът определя изчислителните коефициенти в съответствие с общопризнати стойности, той е длъжен да използва стойностите, посочени в чл. 31 отРегламент (ЕС) № 601/2012.

(6) Операторът определя специфични за съответните видове дейности емисионни фактори за емисиите на СО2.

(7) Не се допуска използване на общопризнати стойности за емисионни фактори за горива, които не са в търговско разпространение, освен в случаите по чл. 31, параграф 4 отРегламент (ЕС) № 601/2012.

(8) Използват се общопризнати стойности на коефициенти на окисление по чл. 31, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012, освен ако операторът може да покаже, че коефициентите, специфични за дейността, са точни.

(9) В случаите, при които в съответния емисионен фактор е отчетен ефектът от непълното окисление на въглерода, операторът следва да използва коефициент на окисление със стойност 1. Ако в емисионния фактор не е отчетен ефектът от непълното окисление, се използват общопризнати стойности за коефициенти на окисление.

(10) Когато изчислителните коефициенти се определят на базата на анализи съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 601/2012, операторът е длъжен да представи на компетентния орган почл. 2 - за всяко гориво или материал, план за вземане на проби под формата на писмена процедура, съдържаща информация за методите за подготовка на пробите, отговорните лица, местата на вземане на проби, периодичността и количествата, начините на съхранение и транспорт на пробите. Елементите на плана за вземане на проби трябва да бъдат съгласувани с лабораторията, извършваща анализа, и информацията за това следва да бъде включена в плана.

(11) За извършване на анализи за определяне на изчислителни коефициенти операторът използва акредитирани лаборатории в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 "Общи изисквания, относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране" за прилагането на съответните методи за анализ.

(12) Компетентният орган по чл. 2 може да допусне използването на неакредитирани в съответствие със стандарт EN ISO/IEC 17025 лаборатории, ако операторът представи доказателства, че съответната неакредитирана лаборатория отговаря на еквивалентни изисквания на стандарт EN ISO/IEC 17025, включващи информацията по чл. 34, параграф 3 отРегламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 31. Когато се използват няколко вида горива в една и съща инсталация и е необходимо прилагането на изисквания от трето ниво (Tier 3) по отношение на специфичния коефициент на окисление, операторът трябва да поиска разрешение от компетентния орган по чл. 2 за предприемане на действията по чл. 37, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 32. (1) Операторът определя данните за дейността във връзка с потоците от биомаса по реда на чл. 38 и 39 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Емисионният фактор за биомаса е нула.

Чл. 33. (1) Операторът е длъжен да използва измервателни методики за всички емисии на диазотен оксид (N2O) и за количествено изразяване на преноса на CO2 съгласно изискванията на глава трета, раздел ІІІ на Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Измерванията следва да се извършват по методите, основаващи се на международно признати стандарти, и в акредитирани лаборатории по стандарт EN ISO/IEC 17025 за съответните методи за анализ или калибриране при спазване изискванията на чл. 42 отРегламент (ЕС) № 601/2012.

(3) Операторът определя годишните емисии на CO2 и N2O в съответствие с чл. 43 отРегламент (ЕС) № 601/2012, като използва съответно формула 1 от Приложение VIII къмРегламент (ЕС) № 601/2012 и формулата в подраздел Б.1 от раздел 16 от Приложение IV къмРегламент (ЕС) № 601/2012.

(4) Измерванията се съпътстват от подкрепящо изчисление на емисиите.

 

Раздел IX.
Специални изисквания за провеждане на мониторинг на емисии на парникови газове от инсталации

Чл. 34. (1) Една инсталация се счита за инсталация с малки емисии, ако е изпълнено едно от условията на чл. 47, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Операторите на инсталациите по ал. 1 провеждат мониторинга на емисиите на парникови газове в съответствие с разпоредбите на чл. 47 от Регламент (ЕС) № 601/2012 по план за мониторинг, одобрен от компетентния орган по чл. 2.

Чл. 35. (1) Съдържащият се в горивото CO2 се отчита в емисионния фактор на съответното гориво в съответствие с изискванията на чл. 48 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Съдържащият се в горивото CO2 не се отчита в емисиите от инсталации по приложение № 1 към ЗОИК, ако се подава извън инсталацията в състава на гориво към друга инсталация или дейност от приложение № 1 към ЗОИК.

(3) Ако съдържащият се в горивото CO2 бъде отделен като емисии или подаден извън инсталацията в обекти, които не попадат в обхвата на приложение № 1 към ЗОИК, той се отчита в количеството на емисиите на инсталацията, от която произхожда.

Чл. 36. (1) Операторът приспада от емисиите всяко количество CO2, произхождащо от фосилен въглерод, при дейности, попадащи в обхвата на приложение № 1 към ЗОИК, което не се отделя като емисии от инсталацията, а с цел транспортиране и дългосрочно съхранение в геоложки обекти се подава извън инсталацията на инсталация за улавяне на CO2, в преносна мрежа или в обект за съхранение, разрешени в съответствие със Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

(2) Не се допуска приспадане от емисиите на инсталацията на подаденото количество CO2 за останалите видове преноси на CO2 извън инсталацията.

(3) Операторът на инсталацията, която е подала CO2 извън своите граници, и операторът на приемащата инсталация следва да посочат в годишните си доклади за емисиите идентификационния код на подаващата и на приемащата инсталация съгласно Регламент (ЕС) № 389/2013 от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ, L 122/1 от 3 май 2013 г.).

(4) За определяне на количеството CO2, подадено от една инсталация на друга, операторът прилага измервателна методика в съответствие с изискванията на чл. 35.

 

Раздел X.
Мониторинг на емисиите и на данните за тонкилометрите при авиационните дейности

Чл. 37. (1) Всеки авиационен оператор провежда мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите в съответствие с наредбата и глава IV на Регламент (ЕС) № 601/2012 и докладва емисиите от дейностите по приложение № 2 към ЗОИК, като отчита всички полети в докладвания период.

(2) Авиационният оператор подава план за мониторинг по чл. 35, ал. 2 ЗОИК до компетентния орган по чл. 2 не по-късно от 4 месеца преди датата на започване на дейността поприложение № 2 към ЗОИК.

(3) Когато е невъзможно планиране на датата на започване на дейността по приложение № 2 към ЗОИК и спазване на указанията по ал. 2 в срок, планът за мониторинг, придружен от обосновка за забавянето, се подава до компетентния орган по чл. 2 незабавно, но не по-късно от 42 дни след датата на започване на дейността.

Чл. 38. (1) Авиационните оператори, които планират да кандидатстват за безплатно разпределение на квоти по реда на чл. 38 и 41 ЗОИК, извършват мониторинг на данните за тонкилометрите от полетите през съответните години на мониторинг.

(2) Авиационните оператори подават план за мониторинг по чл. 35, ал. 2 ЗОИК до компетентния орган по чл. 2 не по-късно от 4 месеца преди началото на:

1. годината на мониторинг, приключваща 24 месеца преди началото на периода, за който кандидатстват - в случаите по чл. 38 ЗОИК;

2. втората календарна година за периода по чл. 37, ал. 1 ЗОИК - в случаите по чл. 41 ЗОИК.

Чл. 39. (1) Годишното количество на емисиите на CO2 от авиационни дейности се определя чрез методиката за мониторинг по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Всеки авиационен оператор определя количеството на емисиите по ал. 1, като умножи годишното потребление на всеки вид използвано гориво по съответния емисионен фактор.

(3) Количеството изразходвано гориво включва и горивото, изразходвано от спомагателната силова установка. Когато е възможно, се използва действителното изразходвано гориво за всеки полет, което се изчислява от сумата на количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство, когато е завършило зареждането с гориво за полета, и количеството заредено гориво за следващия полет се приспадне от количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство, когато е завършило зареждането с гориво за този следващ полет.

(4) Ако няма данни за действително изразходваното гориво, се използва метод на стандартизирано подреждане за оценка на изразходваното гориво въз основа на наличната информация.

(5) Използват се емисионните фактори по таблица 2, Приложение III, т. 39 към Регламент (ЕС) № 601/2012. Емисионният фактор за биомаса е нула.

(6) За всеки полет и за всяко гориво се прави отделно изчисление.

(7) За определяне на дела на биомасата в смесено гориво се прилага чл. 39 от Регламент (ЕС) № 601/2012 за определяне на дела на биомасата и фосилния дял в горивата.

(8) Авиационните оператори идентифицират източниците на неопределеност и свързаните с тях степени на неопределеност в съответствие с чл. 55 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 40. (1) Авиационни оператори с малки емисии са операторите съгласно чл. 54 отРегламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Операторите по ал. 1 могат да определят разхода на гориво по реда на чл. 52 отРегламент (ЕС) № 601/2012 или по реда на чл. 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(3) В случаите по ал. 2 операторите с малки емисии са длъжни да представят в плана за мониторинг на емисиите само:

1. информацията, изискваща се съгласно Приложение I, раздел ІІ, т. 1 към Регламент (ЕС) № 601/2012;

2. доказателства, че са спазени праговите стойности по чл. 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012;

3. наименованието или референтното обозначение на инструмента по ал. 2, който ще бъде използван за оценяване на консумацията на гориво.

(4) В случай че праговите стойности по чл. 54 от Регламент (ЕС) № 601/2012 по време на докладвана година бъдат надхвърлени, авиационният оператор по ал. 1 е длъжен да уведоми компетентния орган по чл. 2 за промяна в своя статут и да представи за одобрение изменения план за мониторинг по реда на чл. 25.

Чл. 41. (1) Авиационният оператор изчислява данните за тонкилометри в съответствие с чл. 56 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) За целите на заявлението за получаване на квоти в съответствие с чл. 38, ал. 1 или чл. 41, ал. 1 ЗОИК количеството авиационна дейност се изчислява в тонкилометри чрез умножаване на разстоянието по полезния товар в съответствие с чл. 56, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(3) За целите на изчисляването на полезния товар се счита, че броят на пътниците е броят на лицата на борда без членовете на екипажа.

(4) Авиационният оператор може да избере да приложи действителното или стандартното тегло за пътници и регистриран багаж, които се съдържат в документите за теглото и разпределението на товара за съответните полети, или стандартна стойност от 100 kg за всеки пътник и регистрирания му багаж.

 

Раздел XI.
Управление и контрол на данните от мониторинга на емисиите и на данните за тонкилометрите

Чл. 42. Операторите на инсталация и авиационните оператори въвеждат, прилагат и поддържат в съответствие с изискванията на чл. 57 и 58 от Регламент (ЕС) № 601/2012писмени процедури за:

1. дейностите по движението на данни във връзка с мониторинга и докладването на емисии на парникови газове;

2. контролните дейности за установяване на рисковете по отношение на качеството на данните от мониторинга.

Чл. 43. Операторите на инсталации или авиационните оператори за целите на контрола на данните от мониторинга трябва:

1. да осигуряват редовно калибриране, настройка и проверка на цялата измервателна апаратура в съответствие с измервателните стандарти, като за системите за непрекъснато измерване прилагат стандарт EN 14181 "Стационарни източници на емисии. Осигуряване на качеството на автоматизирани измервателни системи" и поне веднъж годишно - измервания по съответните референтни методи, извършвани от компетентни лица;

2. да прилагат информационна система, която да осигурява надеждна, точна и своевременна обработка на данните;

3. да определят отговорните лица за съответните дейности по движението на данните и за всички контролни дейности така, че конфликтните задължения да бъдат разделени;

4. да преглеждат и валидират данните в съответствие с чл. 62 от Регламент (ЕС) № 601/2012;

5. да коригират данните, когато за някаква част от дейности по движението на данните или от контролните дейности се установи, че тези дейности не функционират ефективно или функционират извън определените в процедурите ограничения.

Чл. 44. Операторите на инсталации и авиационните оператори могат да възложат една или повече дейности при движението на данните или при контролните дейности на външни изпълнители при спазване на изискванията на чл. 64 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 45. При липса на данни, необходими за определяне на емисиите от дадена инсталация или необходими за определяне на емисиите на даден авиационен оператор, се прилага чл. 65 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 46. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да съхраняват записи за всички данни и информация в съответствие с изискванията на чл. 66 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Всеки оператор на инсталация или авиационен оператор е длъжен при поискване да осигури достъп до документите и данните по ал. 1 на оправомощени длъжностни лица от компетентния орган по чл. 2 и от РИОСВ, както и на верификационния орган - за целите на верификацията на доклада за емисиите или за тонкилометрите.

Чл. 47. Данните от мониторинга на годишните емисии и на данните за тонкилометрите се представят в ИАОС в годишния доклад, верифициран в съответствие с изискванията наРегламент (ЕС) № 600/2012 и съдържащ информацията по Приложение Х към Регламент (ЕС) № 601/2012.

Чл. 48. Решенията на изпълнителния директор на ИАОС за издаване, преразглеждане, актуализация и отмяна на РЕПГ са индивидуални административни актове и се обжалват в сроковете и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чл. 49. Решенията на изпълнителния директор на ИАОС за одобряване и отказ от одобряване на плановете за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите са индивидуални административни актове и се обжалват в сроковете и по реда на АПК.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Неразумно високи разходи" са разходи, определени по реда на чл. 18 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

2. "Разрешително за емисии на парникови газове" е индивидуален административен акт, предоставящ разрешение за емисии на парниковите газове по § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗОИК от инсталация, извършваща дейност по приложение № 1 към ЗОИК при определените в закона условия, и позволяващ участието й в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, предвидена в чл. 30 ЗОИК.

§ 2. За целите на наредбата се прилагат определенията по § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОИК и по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

§ 3. Наредбата въвежда изисквания на:

1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275 от 25.10.2003 г.).

2. Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 8/3 от 13 януари 2009 г.).

§ 4. Наредбата съдържа мерки по прилагането на:

1. Решение 2011/278/ЕС на Комисията от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизирано безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 130 от 17 май 2011 г.).

2. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

3. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. До 31 декември 2016 г. наредбата не се прилага за авиационни оператори, попадащи в обхвата на чл. 1, параграф 1, т. 1 от Регламент (ЕС) № 421/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, с оглед на изпълнението до 2020 г. на Международно споразумение за прилагане на единна, основана на пазара, глобална мярка за емисиите от международната авиация (OB, L 129 от 30 април 2014 г.).

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 5, т. 1 ЗОИК.

§ 7. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2


 

Заявление за издаване на разрешително за емисии на парникови газове

(Образец)


I. Нетехническо резюме на заявлението за издаване на РЕПГ

1. Общи данни:

1.1. Кратко описание на дейността, извършвана от оператора, кратко описание на инсталацията и различните режими на нейната експлоатация, включително използваната технология.

1.2. Горива, суровини и спомагателни материали, чието използване може да доведе до емисии на парникови газове.

1.3. Източниците на емисии на парникови газове от инсталацията.

1.4. Планираните мерки за мониторинг и докладване.

2. Данни за оператора:

 

2.1. Трите имена на физическото лице - за едноличен търговец (ЕТ), или на представителя на юридическото лице (ЮЛ).

..............................................................................................................................

2.2. Наименование на ЕТ.

..............................................................................................................................

2.3. Наименование на ЮЛ.

...............................................................................................................................

2.4. Адрес на оператора (местожителство и

Ул. ..................................................................... № ..................................................

адрес на физическото лице - едноличен

Град ...........................................................................................................................

търговец, съответно седалище и адрес на

Пощенски код ...............................................................................................................

управление на юридическо лице).

Тел. номер ....................................................................................................................

 

Номер на факс ..............................................................................................................

 

Електронна поща ..............................................................................................................

2.5. ЕИК/БУЛСТАТ (за ЕТ и за ЮЛ).

 

2.6. Лице за контакти по процедурата за

Трите имена (име, бащино име, фамилия):

издаване на разрешителното.

.............................................................................................................................

 

Адрес: .........................................................................................................................

 

...............................................................................................................................

 

Мобилен телефон: ...............................................................................................................

 

Служебен телефон: ..............................................................................................................

 

Факс: ......................................................................................................................

 

Електронна поща: ..............................................................................................................

 

ІІ. Данни за инсталацията

1. Данни за площадката:

1.1. Наименование на площадката

1.2. Местонахождение на площадката:

1.2.1. адрес:

1.2.2. компетентна РИОСВ.

2. Данни за инсталацията и дейността, които включват следната информация:

2.1. Дейност по приложение № 1 към ЗОИК.

2.2. Общ капацитет, съобразен с обясненията, дадени в приложение № 1 към ЗОИК.

2.3. Водещ до емисии на парникови газове поток горива/материали.

2.4. Категория на всеки поток, водещ до емисии на парникови газове.

2.5. Източниците на емисии на парникови газове.

2.6. Емисионните точки (изпускащи устройства).

2.7. Идентификационен № на КР, издадено по реда на глава седма, или № на решение, издадено по реда на глава шеста от ЗООС.

3. План за мониторинг, изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012, като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, на адрес: http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno6).

4. Мерки за докладване в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 5, ал. 2 ЗОИК.

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1


 

Разрешително за емисии на парникови газове

(Образец)

 

Оператор: ..................................................................................................................................................................................................................................

Адрес: гр. ...............................................................................................................................................................................................................................

Пощенски код: ............................................................................................................................................................................................................................

Ул. ...................................................................................................................................................................... № ..........................................................

Тел. ...................................................................................................................................................................................................................................

ЕИК/ БУЛСТАТ (за едноличен търговец/юридическо лице): .........................................................................................................................................................................................

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА: ................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА: ................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

ИНСТАЛАЦИИ, ОБХВАНАТИ ОТ РАЗРЕШИТЕЛНО: ............................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Условие 1. Речник на използваните термини и съкращения: ..........................................................................................................................................................................................

Условие 2. Инсталация. Описание на инсталацията (нейните основни параметри) и на емисиите на парникови газове, които се отделят от нея:

......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Условие 3. Мониторинг. Изискванията за мониторинг, в които са указани методиката и честотата на наблюдение в съответствие с Регламент (ЕС) № 601/2012.

...........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Условие 4. Докладване. Изискванията за докладване в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2 ЗОИК ....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

Условие 5. Квоти. Задължение за предаване на квоти, равни на общото количество емисии от инсталацията за всяка календарна година, верифицирано в съответствие с наредбата по чл. 5, т. 2 ЗОИК и Регламент (ЕС) № 600/2012, в рамките на 4 месеца след приключване на съответната календарна година:

......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Условие 6. Уведомления. Задължение за уведомяване на компетентния орган за всяка планирана промяна в работата на инсталацията: .........................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Условие 7. Санкции. Предвидените в ЗОИК имуществени санкции при неизпълнение на условията на разрешителното: .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................