НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ И ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ НА ДОКЛАДИТЕ НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ И НА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ И ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРОВЕРКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА НОВИ УЧАСТНИЦИ

В сила от 09.09.2014 г. Приета с ПМС № 268 от 01.09.2014 г. Обн. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014г. 

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията, редът и начинът за:

1. изготвяне и представяне на годишните доклади за емисии на парникови газове от операторите на инсталации по чл. 36, ал. 1 от Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК) и на годишните доклади за емисиите и данните за тонкилометрите от авиационните оператори по чл. 36, ал. 2 ЗОИК;

2. верификация на докладите по т. 1;

3. приемане и проверка на верифицираните доклади по т. 1;

4. извършване на консервативна оценка на емисиите съгласно чл. 36, ал. 5 ЗОИК;

5. изготвяне и проверка на заявления за нови участници;

6. докладване по чл. 24 от Решение на Европейската комисия от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО (ОВ, L 130 от 17 май 2011 г.), наричано по-нататък "Решение № 2011/278/ЕС".

Чл. 2. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е компетентен орган за:

1. приемане и проверка на годишните верифицирани доклади за емисии на парникови газове на операторите на инсталации и на годишните доклади за емисиите и данните за тонкилометрите на авиационните оператори;

2. извършване на консервативна оценка на емисиите на дадена инсталация или на авиационен оператор в случаите по чл. 36, ал. 5 ЗОИК.

(2) Министърът на околната среда и водите е компетентен орган за:

1. приемане и проверка на заявления за нови участници;

2. проверка на информацията по чл. 17;

3. изпращане до Европейската комисия на информацията по чл. 19, параграф 4 и чл. 24, параграф 2 от Решение № 2011/278/ЕС;

4. координиране на дейности по смисъла на чл. 69, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 600/2012на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 181/1 от 12 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 600/2012".

 

Раздел II.
Условия, ред и начин за изготвяне и представяне на докладите

Чл. 3. Операторите на инсталации по чл. 31 ЗОИК, които притежават разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ), са длъжни да изготвят съгласно чл. 36, ал. 1 ЗОИК и изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 181/30 от 12 юли 2012 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 601/2012", годишен доклад, съдържащ данните от мониторинга на емисиите на парникови газове, отделени от инсталацията през предходната година.

Чл. 4. (1) Авиационните оператори са длъжни да изготвят съгласно чл. 36, ал. 2 ЗОИК и изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012 годишен доклад за емисиите и годишен доклад с данните за тонкилометрите въз основа на одобрените от изпълнителния директор на ИАОС планове за мониторинг.

(2) Авиационните оператори, които ще кандидатстват за безплатни квоти за емисии, изготвят годишен доклад за тонкилометрите, обхващащ данните за тонкилометрите през годината на мониторинга, съгласно чл. 38 или 40 ЗОИК.

Чл. 5. Годишните доклади по чл. 3 и 4 трябва да съдържат информацията по Приложение Х към Регламент (ЕС) № 601/2012 и да включват надеждни и достоверни данни, които да позволяват определянето на емисиите на парникови газове с висока степен на точност. За постигането на висока степен на точност се изисква:

1. да няма несъответствия на реалните стойности с докладваните данни;

2. събирането на данните да е извършено в съответствие с приложимите стандарти;

3. съответните данни за инсталацията да са пълни и последователни.

Чл. 6. (1) Годишният доклад за емисиите по чл. 3 се изготвя съгласно приложение № 1, като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС.

(2) В годишните доклади по чл. 3 операторите задължително представят информация за всички източници на емисии и пораждащи емисии потоци и данни за:

1. общото количество на емисиите на парникови газове, изразено в t CO2 екв.;

2. общото количество емисии и на други парникови газове, различни от CO2, изразено в тонове, ако е приложимо;

3. методиката за мониторинг - измервателна или изчислителна;

4. прилаганите подреждания;

5. дейността - количеството на използваното гориво (в t или Nm3) и/или количеството на използваните материали и долната топлина на изгаряне в GJ/t или GJ/Nm3, посочени поотделно;

6. емисионните фактори съгласно изискванията на чл. 36 от Регламент (ЕС) № 601/2012;

7. дела на биомасата, коефициентите на окисление и превръщане, изразени като безразмерни величини;

8. случаите, при които емисионните фактори за горивата са отнесени към масата, а не към енергията - заместващи данни (proxy data) за долната топлина на изгаряне на съответния пораждащ емисии поток.

(3) Когато се прилага масов баланс, операторите докладват масовия дебит и въглеродното съдържание за всеки пораждащ емисии поток, постъпващ или напускащ инсталацията, и ако е приложимо - дела на биомасата, и долната топлина на изгаряне за съответното гориво/материал.

(4) Операторите на инсталации, които прилагат измервателна методика, докладват концентрациите на парникови газове и дебита на димните газове, изразени като средногодишни часови стойности и като обща годишна стойност.

(5) Операторите, които използват отпадъци, като горива или входящи материали в инсталациите, посочват в годишния доклад наименованието и кода на всеки отпадък съгласно класификацията в Списъка на отпадъците на Общността, публикуван в Решение на Комисиятаот 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с чл. 1, буква "а" от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците, и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с чл. 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (OB, L 226, 06/09/2000 г.).

Чл. 7. (1) Операторите, притежаващи РЕПГ за повече от една инсталация, които са на различни площадки, изготвят отделни годишни доклади.

(2) Емисиите от една инсталация, произхождащи от горивни или материални потоци от един и същ вид, използвани при един и същ вид дейност, дори и да са от различни източници на емисии, следва да се докладват чрез обобщени данни за съответната дейност.

Чл. 8. Операторите на инсталации при липса на данни, необходими за определяне на емисиите, определят заместващи данни съгласно чл. 65, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 601/2012 и включват в годишния доклад информация за:

1. пораждащия емисии поток или източник на емисии, за който липсват данни;

2. причините за всяка липса на данни;

3. началната и крайната дата и час на всеки период, за който липсват данни;

4. стойностите на емисиите, изчислени на базата на заместващи данни;

5. подробно описание на метода за оценка, използван за определяне на заместващите данни, ако не е бил включен в плана за мониторинг, включително доказателства, че използването му не води до недооценка на емисиите от съответния период.

Чл. 9. Операторите на инсталации представят с годишните доклади по чл. 3 месечни справки за изразходваните количества горива и материали или за произведената продукция за периода на докладване, както и за резултатите от извършените лабораторни анализи, ако е приложимо.

Чл. 10. (1) Годишните доклади по чл. 4, ал. 1 се изготвят съгласно приложение № 2, като се попълват електронните формуляри, публикувани на интернет страницата на ИАОС.

(2) Годишните доклади по чл. 4, ал. 2 се изготвят съгласно приложение № 3, като се попълва електронният формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС.

(3) Общото количество на годишните емисии се посочва като цяло число - тонове СО2 или СО2екв. Докладваните тонкилометри се закръглят до тонкилометър.

Чл. 11. (1) В случаите, при които има смяна на подреждания в рамките на един период на докладване, операторите на инсталации и авиационните оператори изчисляват и докладват емисиите в годишните си доклади поотделно за съответните части на докладвания период.

(2) В докладите по чл. 3 и чл. 4, ал. 1 се включва информация за:

1. временни или постоянни промени в подрежданията, причините за тези промени, както и началните и крайните им дати;

2. други промени в инсталацията/въздухоплавателното средство по време на периода на докладване, които са от значение за определяне емисиите на парниковите газове.

Чл. 12. Докладите по чл. 3 и 4 подлежат на верификация след изготвянето им съгласно изискванията на раздел V и на Регламент (ЕС) № 600/2012.

 

Раздел III.
Приемане и проверка на докладите за емисии на оператори на инсталации и на авиационни оператори

Чл. 13. (1) Операторите на инсталации и авиационните оператори са длъжни да представят в ИАОС на хартиен и електронен носител оригинал на верифицирания годишен доклад за емисиите и данните за тонкилометри за предходната година, както и копие на верификационния доклад, подписан от верификационния орган, в срок до 31 март на текущата година. При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.

(2) Операторите на инсталации/авиационните оператори подават декларация за достоверност на данните, включени във верифицираните доклади.

(3) При представяне на документите по ал. 1 операторите на инсталации/авиационните оператори посочват в декларация информацията от докладите по чл. 3 и 4, която представлява производствена тайна, търговска тайна или интелектуална собственост по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

(4) Докладите по чл. 3 и 4 се подават на български език.

(5) Авиационните оператори представят на компетентния орган по чл. 2, ал. 2 доклад за тонкилометрите, обхващащ данните за тонкилометрите през годината на мониторинга, който да е верифициран съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012, в срок до 7 март на годината, следваща годината на мониторинг по чл. 38 и 40 ЗОИК.

Чл. 14. (1) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 проверява в 7-дневен срок от подаването в ИАОС на верифицираните годишни доклади по чл. 3:

1. съдържанието и формата им съгласно приложение № 1;

2. съответствието на представените в доклада данни с изискванията на действащото РЕПГ, с одобрения план за мониторинг и с Приложение Х, т. 1 към Регламент (ЕС) № 601/2012.

(2) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 проверява в 7-дневен срок от подаването в ИАОС на верифицираните годишни доклади по чл. 4:

1. съдържанието и формата им съгласно приложения № 2 и 3;

2. съответствието с изискванията на одобрените планове за мониторинг на емисиите и данните за тонкилометрите и с Приложение Х, т. 2 и 3 към Регламент (ЕС) № 601/2012.

(3) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 изисква с писмо от операторите на инсталации и от авиационните оператори да представят допълнителна и/или уточняваща информация по отношение на докладваните данни, ако по време на проверка по ал. 1 и 2 се установи такава необходимост. Информацията се представя в 3-дневен срок от получаване на писмото.

(4) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 при установени несъответствия в резултат на проверката по ал. 1 указва с писмо на съответната регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) към министъра на околната среда и водите да извърши проверка на място или по документи за съответствие с докладваните данни. Резултатите от проверката се представят в ИАОС в 5-дневен срок от получаване на писмото.

(5) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 изисква с писмо от оператора на инсталацията/авиационния оператор да представи нов верифициран доклад, когато в резултат на проверките по ал. 1 и 2 се установят несъответствия, водещи до промяна в крайното общо количество на емисиите. Новият верифициран годишен доклад заедно с нов верификационен доклад се представят в 14-дневен срок от получаване на писмото по начин съгласно чл. 13, ал. 1.

(6) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 изисква с писмо от оператора на инсталацията/авиационния оператор да представи нов коригиран верифициран доклад, когато в резултат на проверките по ал. 1 и 2 се установят несъответствия, които не водят до промяна в крайното общо количество на емисиите. Новият коригиран доклад се представя в 14-дневен срок от получаване на писмото при условията на чл. 13, ал. 1.

(7) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 уведомява Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" и/или чрез нея съответния орган, издал акредитацията на верификационния орган, верифицирал годишните доклади по чл. 3 и 4, за установени несъответствия в резултат на проверките по ал. 1 и 2 или в новия верифициран доклад по ал. 5, в срок до 30 юни на текущата година.

(8) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 в 7-дневен срок от датата на получаване на верифицираните годишни доклади:

1. писмено уведомява операторите на инсталации/авиационните оператори, в случай че не са констатирани несъответствия при проверката по ал. 1 и 2;

2. публикува докладите на своята интернет страница; не подлежи на публикуване частта от информацията в докладите, която представлява производствена тайна, търговска тайна или интелектуална собственост по смисъла на чл. 20, ал. 1, т. 2 и 3 ЗООС.

Чл. 15. Операторите на инсталации и авиационните оператори не могат да извършват прехвърляния на квоти, в случай че не представят верифициран годишен доклад в срок до 31 март на текущата година и/или същият не е приет от компетентния орган по чл. 2, ал. 1.

 

Раздел IV.
Консервативна оценка

Чл. 16. (1) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 извършва консервативна оценка на емисиите на дадена инсталация или на авиационен оператор в случаите по чл. 36, ал. 5 ЗОИК.

(2) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 извършва консервативна оценка на емисиите от инсталации в случаите по ал. 1 въз основа на представена от съответната РИОСВ информация за работата на инсталацията през докладвания период и одобрения план за мониторинг, като съобразява данните за емисии от предходни годишни верифицирани доклади.

(3) В 3-дневен срок от установяване на обстоятелствата по чл. 36, ал. 5 ЗОИК компетентният орган по чл. 2, ал. 1 писмено уведомява за това оператора на инсталацията и изисква съответната РИОСВ да извърши проверка на място и да представи в ИАОС в 5-дневен срок от извършване на проверката цялата налична информация за инсталацията през докладвания период, която да включва:

1. режими на работа на инсталацията;

2. реален капацитет на инсталацията;

3. количествата и вида на използваните горива, суровини и спомагателни материали, както и готовата продукция;

4. данни за настъпили изменения в работата и във функционирането на инсталацията, които са от значение за общите емисии.

(4) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 извършва консервативна оценка за изчисляване на емисиите, отделени от инсталацията през докладвания период, в 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 3.

(5) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 в срока по ал. 4 писмено уведомява оператора на инсталацията за количеството изчислени емисии, получени в резултат на консервативната оценка, и разпорежда на отговорно длъжностно лице от ИАОС да отрази съответното количество емисии в Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (НРТКЕПГ) в 5-дневен срок от датата на разпореждането.

(6) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 извършва консервативна оценка на емисиите на авиационен оператор в случаите по ал. 1, като използва данните от Евроконтрол за съответния авиационен оператор и въз основа на одобрени планове за мониторинг на годишните емисии и на данните за тонкилометрите.

(7) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 уведомява писмено авиационния оператор за извършената консервативна оценка по ал. 6 и разпорежда на отговорно длъжностно лице от ИАОС да отрази съответното количество емисии в НРТКЕПГ в 5-дневен срок от датата на разпореждането.

 

Раздел V.
Докладване на данни за промени в експлоатацията и капацитета на инсталациите и изготвяне и проверка на заявления за нови участници

Чл. 17. (1) Операторите, притежаващи РЕПГ, са длъжни за целите на чл. 47, ал. 2 ЗОИК, независимо от уведомлението по наредбата по чл. 5, т. 1 ЗОИК, ежегодно в срок до 15 януари да представят в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) доклад, съдържащ цялата информация за:

1. всяка планирана или реално настъпила промяна в капацитета;

2. равнището на активност и експлоатацията на инсталацията през изтеклата календарна година;

3. произведената продукция - данни за всяка подинсталация в рамките на инсталацията, за която са определени безплатни квоти.

(2) Операторите, притежаващи РЕПГ, които са нови участници по смисъла на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на ЗОИК, подават заявление в МОСВ за разпределяне на безплатни квоти не по-късно от една година след началото на нормална експлоатация на съответната инсталация или подинсталация.

(3) В случаите по чл. 17, 20, 21 и 23 от Решение № 2011/278/ЕС информацията по ал. 1, както и заявленията по ал. 2 се подават на електронен и на хартиен носител, като се попълва информацията съгласно електронния формуляр за нови участници, инсталации с промени в капацитета и нивото на активност, публикуван на интернет страницата на МОСВ.При различия в данните на хартиения и на електронния носител се приемат данните на хартиения носител.

(4) Информацията по ал. 3 се попълва в съответствие с изискванията на глава IV на Решение № 2011/278/ЕС.

(5) Заявленията по ал. 2 и докладите за значително намаляване на капацитета съгласно чл. 21 от Решение № 2011/278/ЕС се приемат за проверка, ако отговарят на изискванията по ал. 3 и са верифицирани като задоволителни от верификатор съгласно изискванията на чл. 8 отРешение № 2011/278/ЕС.

(6) Докладът по ал. 1 и заявлението по ал. 2 се проверяват в 30-дневен срок от датата на постъпването им в МОСВ, като при констатирани несъответствия и пропуски се връщат за корекции.

 

Раздел VI.
Верификация на годишни доклади на операторите на инсталации и на авиационните оператори

Чл. 18. (1) Верификационен орган може да бъде всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на изискванията на глава трета от Регламент (ЕС) № 600/2012 и извършващо дейности по верификация съгласно Регламент (ЕС) № 600/2012, което към момента на издаване на верификационния доклад е акредитирано от национален орган по акредитация на държава - членка на Европейския съюз (ЕС), по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30, 13.08.2008 г.), да извършва верификации на територията на Република България.

(2) Верификационният орган осъществява дейността си благонадеждно, обективно и професионално при спазване на изискванията на ЗОИК, на наредбата, на Регламент (ЕС) № 600/2012, приложимото българско законодателство и законодателството на ЕС във връзка с дейностите по верификация.

Чл. 19. Верификационният орган извършва проверката и верификацията на докладите по чл. 3 и 4 съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2012 и при спазване на следните етапи при верификационния процес:

1. извършване на стратегически анализ на всички дейности, осъществявани от инсталациите, или на всички авиационни дейности, обхванати от доклада, осъществени от авиационните оператори, и тяхното значение за емисиите;

2. извършване на проверки, включително на внезапни, на място на обект, който се намира в инсталацията, или в обекти, използвани от авиационния оператор за провеждане на авиационни дейности, обхванати от доклада;

3. оценяване на всички източници на емисии в инсталацията или от авиационните средства на един авиационен оператор по отношение на надеждността на данните за всеки източник, допринасящ за общото количество емисии от инсталацията;

4. определяне на източниците с висока степен на риск от грешка при определянето на общото количество емисии, включително избора на емисионни фактори, и за изчисленията, необходими за определяне на равнището на емисиите от индивидуални източници;

5. отчитане на всички методи за ефективен контрол на риска, прилагани от оператора с цел намаляване степента на несигурност.

Чл. 20. (1) Верификационният орган отразява резултатите от извършена проверка на докладите по чл. 3 и 4 във верификационен доклад, изготвен в съответствие с изискванията на чл. 27 от Регламент (ЕС) № 600/2012, като попълва електронен формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС.

(2) Верификационният орган верифицира годишните доклади по чл. 3 и 4, след като установи, че са спазени изискванията на чл. 5.

(3) Верификацията се извършва чрез поставяне на подпис и печат на верификационния орган върху всяка страница на годишния доклад по чл. 3 и 4.

(4) Верификационният доклад по ал. 1 може да се счита от компетентния орган по чл. 2, ал. 1за удовлетворителен, ако липсва съществено разминаване между реалното и докладваното общо количество на емисиите.

Чл. 21. (1) Когато верификационният орган идентифицира грешки, пропуски или несъответствия относно данните за емисиите от инсталацията и данните за годишни емисии, и данните за тонкилометрите от авиационни дейности, които се оценяват като съществени, годишният доклад се счита за неудовлетворителен и не се верифицира от верификационния орган.

(2) Верификационният доклад по чл. 20, ал. 1 трябва ясно да посочва всички обстоятелства, поради които:

1. верификационният орган е на мнение, че една или няколко части на годишния доклад за емисиите на парникови газове не съответстват на нормативните изисквания;

2. верификационният орган не е в състояние да получи достатъчни доказателства, за да оцени една или повече части от съответствието на годишния доклад за емисиите на парникови газове с нормативните изисквания;

3. съществува обосновано съмнение, че сумарни грешки и пропуски в годишния доклад водят до съществено несъответствие.

Чл. 22. (1) Когато верификационният орган идентифицира грешки, пропуски или несъответствия относно данните за емисиите от инсталацията и данните за годишни емисии, и данните за тонкилометрите от авиационни дейности, които се оценяват като несъществени, препоръчва във верификационния доклад мерки за отстраняването им.

(2) В случаите по ал. 1 операторът на инсталация/авиационният оператор подава за одобрение от компетентния орган по чл. 2, ал. 1 доклад съгласно чл. 69, параграф 1 и/или 4 от Регламент (ЕС) № 601/2012 във формата на електронния формуляр, публикуван на интернет страницата на ИАОС, в срок до 30 юни на годината, в която верификаторът е издал верификационния доклад.

(3) Операторът на инсталация/авиационният оператор описва подробно в доклада по ал. 2 мерките за отстраняване на несъответствията, грешките и пропуските по ал. 1 и предлага график за изпълнението им.

(4) Компетентният орган по чл. 2, ал. 1 следи за спазване на срока по ал. 2, проверява изпълнението на мерките по ал. 3 и при необходимост изисква документи и доказателства.

(5) Длъжностни лица от ИАОС и/или от РИОСВ могат да извършат при необходимост проверка на място за съответствие с изложените данни и информация в доклада по ал. 2. Констатациите от извършената проверка на място се отразяват в протокол.

 

Раздел VII.
Специални изисквания за верификация на годишни доклади на авиационни оператори

Чл. 23. Верификационният орган верифицира годишните доклади на авиационни оператори след проверка на:

1. цялостната съгласуваност между съвкупните данни за изразходваното гориво и данните за закупеното или доставено по друг начин гориво за въздухоплавателното средство, извършващо авиационната дейност;

2. включването на всички полети по приложение № 2 към ЗОИК в доклада; за осъществяване на проверката се използват данни за разписанието и други данни за въздушното движение, осъществено от авиационния оператор, включително данни от Евроконтрол.

Чл. 24. (1) Верификационният орган извършва проверка и верифицира данните за тонкилометрите, подадени в заявленията по чл. 38, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 ЗОИК, които трябва да отчитат само действително извършените от авиационния оператор полети по приложение № 2 към ЗОИК.

(2) При проверката по ал. 1 верификационният орган прави справка с данните за движението на оператора на въздухоплавателното средство, включително данни от Евроконтрол, и установява дали докладваният от оператора на въздухоплавателното средство полезен товар отговаря на водените от оператора отчети за полезния товар във връзка с безопасността.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Годишен доклад за емисиите" е доклад на оператор на инсталация, извършваща промишлена дейност по приложение № 1 към ЗОИК, и на авиационен оператор, извършващ авиационни дейности по приложение № 2 към ЗОИК.

2. "Достоверност на докладването" е налице, когато докладът за емисиите представя надеждно и достоверно данните за емисиите.

3. "Подинсталация" е условно разделяне на инсталацията в съответствие с чл. 6 от Решение № 2011/278/ЕС.

4. "Последователност на докладването" е налице, когато емисиите - предмет на мониторинг и докладване за различни периоди, могат да се съпоставят на базата на използване на една и съща методология за мониторинг, която се променя съгласно нормативните изисквания на българското законодателство, само с цел подобряване точността на докладваните данни.

5. "Съществено несъответствие" е индивидуална грешка или съвкупността от всички грешки, пропуски и неточни твърдения в доклада на оператора на инсталации/въздухоплавателни средства, които могат да повлияят или да променят решение на лицата, за които е предназначен докладът. Като правило верификаторът би следвало да определи несъответствие в броя на общите емисии като съществено, ако то води до съвкупни пропуски, неточно предаване на данни или грешки в броя на общите емисии, по-големи от пет процента.

6. "Точност на докладването" е налице, когато докладването на емисиите осигурява определяне на действителните емисии при възможно най-ниска неопределеност, доколкото това практически е осъществимо, чрез извършване на изчисление и измерване на емисиите с полагане на дължимата грижа, използване на подходяща методология за мониторинг съгласно нормативните разпоредби и поддържане, калибриране, използване и проверка на измерващото, изчислителното и изпитателното оборудване по подходящ начин.

§ 2. За целите на наредбата се прилагат определенията по § 1 от допълнителните разпоредби на ЗОИК и по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 601/2012.

§ 3. Наредбата въвежда изискванията на:

1. Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 275 от 25 октомври 2003 г.).

2. Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ, L 8/3 от 13 януари 2009 г.).

§ 4. Наредбата съдържа мерки по прилагането на:

1. Регламент (ЕС) № 600/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно проверката на докладите за емисии на парникови газове и на докладите за тонкилометри и относно акредитацията на проверяващи органи съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

2. Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 г. относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

3. Решение на Европейската комисия от 27 април 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно чл. 10а от Директива 2003/87/ЕО.

 

Заключителни разпоредби

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 5, т. 2 ЗОИК.

§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

Всеки оператор на инсталация включва следната информация в доклада:

А. Данни за идентифициране на инсталацията, включващи:

1. Название на инсталацията, в това число номер на РЕПГ.

2. Адрес на инсталацията, пощенски код и страна.

3. Вида и номера на дейността, извършвана в инсталацията съгласно приложение № 1 към ЗОИК.

4. Пощенски адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на електронна поща на лицето за връзка.

5. Име на оператора на инсталацията и евентуално на дружеството майка.

6. Да се посочи дали се прилага измервателна, или изчислителна методика съгласно чл. 21 наРегламент (ЕС) № 601/2012.

Б. За всяка дейност по приложение № 1 към ЗОИК, осъществявана на обекта, за която се изчисляват емисии:

1. Данни за дейността и свързаните с тях измервания или изчисления.

2. Избор и прилагане на емисионни фактори.

3. Делът на биомасата, изразен като безразмерна величина.

4. Фактори на окисляване.

5. Изчисленията, водещи до определяне на общото количество на емисиите.

6. Удачност на избора и прилагане на методите за измерване, в случай че се използват такива.

7. Неопределеност.

В. За всяка дейност по приложение № 1 към ЗОИК, осъществявана на обекта, за която се изчисляват емисии:

1. Общо количество на емисиите.

2. Информация за надеждността на методите на измерване.

3. Неопределеност.

Г. Изисква ли се докладване по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ)

Идентификационен номер по ЕРИПЗ.

Д. Регистрирана ли е инсталацията към Схемата за управление и одитиране по околна среда (EMAS)

Електронен формуляр за докладване на емисиите от инсталации, публикуван на адрес:http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te/vazhno4

 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1

А. Данни за идентифициране на авиационния оператор, включително:

1. Наименование на авиационния оператор.

2. Администриращата го държава членка.

3. Адрес, включително пощенски код и държава, както и адрес за контакт в администриращата държава членка, ако е различен от първия.

4. Регистрационните номера и типовете въздухоплавателни средства, използвани през периода, обхванат от доклада за авиационни дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.

5. Номер и издаващ орган на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз, с които са извършени авиационните дейности, изброени в приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.

6. Адрес, телефон, факс и адрес на електронна поща на лицето за контакти.

7. Наименование на собственика на въздухоплавателното средство.

Б. За всеки вид гориво, за който се изчисляват емисии:

1. Разход на гориво.

2. Емисионен фактор.

3. Общо количество съвкупни емисии от всички полети, извършени през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.

4. Съвкупните емисии от: всички извършени полети през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор, и които са заминали от летище, разположено на територията на държава членка, и са пристигнали на летище, разположено на територията на същата държава членка.

5. Всички други полети, извършени през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.

6. Съвкупните емисии за всички полети, извършени през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор, и които са заминали от държава членка и са пристигнали в държава членка от трета страна.

7. Неопределеност.

В. Регистриран ли е авиационният оператор към Схема за управление и одитиране по околна среда (EMAS)

Електронен формуляр за докладване на емисиите, публикуван на адрес:http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te

 

Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2

А. Данни за идентифициране на авиационния оператор, включително:

1. Наименование на авиационния оператор.

2. Администриращата го държава членка.

3. Адрес, включително пощенски код и държава, както и адрес за контакт в администриращата държава членка, ако е различен от първия.

4. Регистрационните номера и типовете въздухоплавателни средства, използвани през годината, обхванати от заявлението за извършване на авиационни дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.

5. Номер и издаващ орган на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз, с които са извършени авиационните дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които той е авиационен оператор.

6. Адрес, телефон, факс и адрес на електронна поща на лицето за контакти.

7. Наименование на собственика на въздухоплавателното средство.

Б. Данни за тонкилометрите:

1. Брой полети за всяка двойка летища.

2. Брой пътникокилометри за всяка двойка летища.

3. Брой тонкилометри за всяка двойка летища.

4. Метод, избран за изчисляването на теглото на пътниците и регистрирания багаж.

5. Общо количество тонкилометри за всички полети, извършени през годината, за която се отнася докладът, и спадащи към авиационните дейности по приложение № 2 към ЗОИК, за които е авиационен оператор.

В. Регистриран ли е авиационният оператор към Схема за управление и одитиране по околна среда (EMAS)

Електронен формуляр за докладване на изминатите тонкилометри, публикуван на адрес:http://eea.government.bg/bg/r-r/r-te.