НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2 ЮЛИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И КОНТРОЛ ПО СХЕМАТА НА ОБЩНОСТТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ОДИТ (EMAS)

В сила от 20.07.2012 г.Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. редът за регистриране и подновяване на регистрацията на организации по EMAS съгласноРегламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342, 22/12/2009), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1221/2009";

2. контролът за съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. спирането и заличаването на регистрация по EMAS.

 

Глава втора.
РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Чл. 2. Съгласно чл. 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 и чл. 134, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) министърът на околната среда и водите е компетентният орган за регистрация на:

1. организации, разположени на територията на Република България;

2. организации с обекти, разположени в повече от една държава - членка на Европейския съюз, със седалище или център за управление в Република България.

Чл. 3. Организациите, желаещи да се регистрират по EMAS, подават в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) следните документи на български език:

1. заявление за регистрация съгласно приложение № 1;

2. информация за организацията съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. екологичната декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009, заверена от проверяващ по околна среда, в електронна и печатна форма;

4. декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

5. декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

Чл. 4. В срок 14 дни от представяне на документите по чл. 3 компетентният орган по чл. 2 или оправомощено от него длъжностно лице проверява пълнотата на документацията и:

1. открива процедура за регистрация, за което писмено уведомява заявителя, както и за размера на дължимата такса за регистрация съгласно чл. 6, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 136 от 2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г.), или

2. не открива процедура за регистрация в случай на констатирани неточности или пропуски в документацията, за което писмено уведомява организацията.

Чл. 5. (1) След откриване на процедура за регистрация по чл. 4, т. 1 компетентният орган почл. 2 или оправомощено от него длъжностно лице:

1. публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ информация за откриването на процедура за регистрация на организацията;

2. изисква от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" потвърждение, че проверката и заверката са извършени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. изисква от контролните органи по чл. 157д, ал. 1 ЗООС становище относно спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда от страна на заявителя;

4. извършва оценка за съответствие с изискванията на чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 за регистрация; за целите на оценката компетентният орган може да изиска допълнителна информация.

(2) Въз основа на извършената оценка по ал. 1, т. 4 и в срок до 75 дни от откриването на процедурата по чл. 4, т. 1 компетентният орган по чл. 2:

1. издава мотивирано решение за регистрация и удостоверение за регистрация на български и английски език, предоставя на организацията логото на EMAS и регистрационния й номер, или

2. издава мотивирано решение за отказ за регистрация.

Чл. 6. (1) За подновяване на регистрацията организациите подават ежегодно в МОСВ следните документи на български език:

1. информация за организацията съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

2. заверена екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 1, буква в) или заверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 2, буква в), или незаверена актуализирана екологична декларация съгласно чл. 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

3. декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009;

4. декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

(2) Организациите, ползващи се от дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 отРегламент (ЕО) № 1221/2009, не подават декларациите по ал. 1, т. 3 и 4 в годините, в които предават незаверена актуализирана екологична декларация.

Чл. 7. В срок 14 дни от представяне на документите по чл. 6 компетентният орган по чл. 2 или оправомощено от него длъжностно лице проверява пълнотата на документацията и:

1. писмено уведомява заявителя за размера на дължимата такса за подновяване на регистрацията съгласно чл. 6, ал. 2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ; или

2. писмено уведомява организацията за констатирани неточности или пропуски в документацията, както и за срока по чл. 13, ал. 1, т. 4.

Чл. 8. (1) След уведомяването по чл. 7, т. 1 компетентният орган по чл. 2 или оправомощено от него длъжностно лице:

1. изисква от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" потвърждение, че проверката и заверката са извършени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1221/2009;

2. изисква от контролните органи по чл. 157д ЗООС становище относно спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда от страна на заявителя;

3. извършва оценка за съответствие с изискванията на чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 за подновяване на регистрацията; за целите на оценката компетентният орган може да изиска допълнителна информация.

(2) Въз основа на извършената оценка по ал. 1, т. 3 и в срок до 45 дни от уведомяването почл. 7, т. 1 компетентният орган по чл. 2 или оправомощено от него длъжностно лице:

1. подновява регистрацията на организацията, за което писмено я информира, или

2. спира регистрацията с мотивирано решение.

Чл. 9. Компетентният орган по чл. 2 поддържа на интернет страницата на МОСВ публичен регистър на регистрираните по EMAS организации в България, който съдържа следните данни:

1. регистрационен номер;

2. дата на регистрация/дата на спиране на регистрацията;

3. наименование на организацията;

4. адрес на организацията/обекта (обектите);

5. име и регистрационен номер на акредитацията или лиценза на проверяващия по околна среда;

6. дата на предоставяне на следващата екологична декларация/актуализирана екологична декларация;

7. информация за начина, по който може да бъде получена екологичната декларация на организацията.

 

Глава трета.
КОНТРОЛ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1221/2009

Чл. 10. Компетентният орган по чл. 2 или оправомощено от него длъжностно лице уведомява контролните органи по чл. 157д ЗООС за всяка извършена от него регистрация или заличена регистрация, както и за всяка регистрация или заличена регистрация, извършена от компетентен орган в друга държава - членка на организация, разположена на територията на Република България.

Чл. 11. Контролните органи по чл. 157д ЗООС в срок до 30 дни информират компетентния орган по чл. 2 при констатирано нарушение на:

1. нормативната уредба по околна среда или неизпълнение на условия в решения/разрешителни по околна среда от страна на организация, регистрирана по EMAS;

2. използването на логото на EMAS.

Чл. 12. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" информира компетентния орган по чл. 2 за нарушения, констатирани при осъществяване на надзора на проверяващите по околна среда, действащи на територията на Република България.

 

Глава четвърта.
СПИРАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА

Чл. 13. (1) Компетентният орган по чл. 2 спира регистрацията по EMAS:

1. при констатирано нарушение на изискванията на нормативната уредба по околна среда, или

2. при получаване на доказателства, че дейностите на проверяващия по околна среда не гарантират в достатъчна степен изпълнението от организацията на изискванията наРегламент (ЕО) № 1221/2009, или

3. при получаване на доказателства, че проверката и заверяването от проверяващия по околна среда са извършени в нарушение на едно или повече изисквания на Регламент (ЕО) № 1221/2009, или

4. при непредставяне на някой от документите по чл. 6 в срок два месеца след посочената в регистъра дата за предоставяне на следващата екологична декларация, или

5. ако организацията не осигурява достъп на обществеността до своята екологична декларация съгласно чл. 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, или

6. ако организация е въвела съществена промяна, без да са извършени дейностите по чл. 8 отРегламент (ЕО) № 1221/2009, или

7. по искане на регистрираната организация.

(2) Компетентният орган по чл. 2 преценява основанията по ал. 1 след консултации със заинтересованите страни, включително с организацията.

Чл. 14. (1) Спряна регистрация се възстановява съгласно чл. 15, параграф 10 от Регламент (ЕО) № 1221/2009.

(2) Спряна регистрация се заличава, ако не бъде подновена до 6 месеца.

(3) Регистрация се заличава и по искане на регистрираната организация.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Проверяващ по околна среда" означава:

а) орган за оценяване на съответствието, определен в Регламент (ЕО) № 765/2008, или сдружение или група от такива органи, получили акредитация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009, или

б) физическо или юридическо лице или сдружение или група от такива лица, получили лиценз за извършване на проверка и заверяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1221/2009.

2. "Съществена промяна" означава всяка промяна във функционирането, структурата, администрацията, процесите, дейността, продуктите или услугите на дадена организация, която оказва или може да окаже значително въздействие върху системата за управление по околна среда на организацията, върху околната среда или човешкото здраве.

3. "Корпоративна регистрация в ЕС" означава: регистрация на организации с обекти, разположени в повече от една държава - членка на Европейския съюз.

§ 2. В случаите на корпоративна регистрация в ЕС компетентният орган по чл. 2 следва процедурите, посочени в тази наредба, и прилага указанията, установени с Решение на Комисията от 7 декември 2011 г. относно ръководство по корпоративна регистрация в ЕС, регистрация в трети държави и глобална регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) (ОВ L 330/25, 14/12/2011).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 136 от Закона за опазване на околната среда.

§ 4. Наредбата отменя Наредба № 2 от 2008 г. за схема на Общността за управление по околна среда и одитиране (ДВ, бр. 96 от 2008 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

 

Приложение № 1 към чл. 3, т. 1

ДО

МИНИСТЪРА НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................................................................

(посочва се пълното наименование на организацията)

ЕИК/БУЛСТАТ: ...................................................................................................;

адрес на регистрация: .........................................................................................,

представлявана от: ................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

(трите имена и длъжност)

 

УВАЖАЕМА/И Г-ЖО/Г-Н МИНИСТЪР,

Моля, на основание чл. 134, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда да бъде открита процедура за регистрация на:

......................................................................................................................................................................................................

(наименованието на организацията или обекта/обектите)

по EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

Прилагам следните документи:

1. Информация съгласно Приложение VI от Регламент (ЕО) № 1221/2009.

2. Заверена екологична декларация, изготвена съгласно чл. 4, параграф 1, точка г) от Регламент (ЕО) № 1221/2009, в печатна форма.

3. Екологична декларация по т. 2 в електронна форма.

4. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно Приложение VII от Регламент (ЕО) № 1221/2009.

5. Декларация на проверяващия по околна среда съгласно приложение № 2 от Наредба № Н-2 от 2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) в случай на искане за ползване на дерогация за малки организации.

 

С уважение,

........................................

(име, подпис и печат)

 

 

Приложение № 2 към чл. 3, т. 5 и чл. 6, ал. 1, т. 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

на проверяващия по околна среда във връзка с искане на малка организация за дерогация съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009

от

.....................................................................................................................................................................................................

(наименование на проверяващия по околна среда)

с регистрационен номер на акредитацията/лиценза за проверяващ по околна среда по EMAS ..................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Във връзка с искането на .......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

(наименование на малката организация)

за ползване на дерогацията за малки организации съгласно чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1221/2009 декларирам, че:

1. не съществуват значителни рискове за околната среда;

2. организацията не е планирала съществени промени, както са определени в чл. 2, параграф 15 от Регламент (ЕО) № 1221/2009, и

3. няма значителни местни екологични проблеми, за които организацията да допринася.

Настоящият документ не може да бъде използван като самостоятелен документ за други цели освен при подаване на заявление за регистрация/подновяване на регистрацията по ЕМАS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009.

 

Съставен в .............. на ....../...../20.....г.