НАРЕДБА № 1 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2008 Г. ЗА ВИДА НА ПРЕВАНТИВНИТЕ И ОЗДРАВИТЕЛНИТЕ МЕРКИ В ПРЕДВИДЕНИТЕ СЛУЧАИ ОТ ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И ЗА МИНИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

В сила от 07.11.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.96 от 7 Ноември 2008г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне, видът на превантивните и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети и минималният размер на разходите за тяхното изпълнение.

Чл. 2. (1) Мерките в случаите на непосредствена заплаха за екологични щети се определят по реда на глава втора.

(2) Мерките в случаите на причинени екологични щети се определят по реда на глава трета.

Чл. 3. (1) За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ЗОПОЕЩ) операторите, извършващи дейности по приложение № 1 ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации.

(3) Оценката по ал. 1 се актуализира при промени в дейностите по приложение № 1 ЗОПОЕЩ или в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Чл. 4. Определените мерки по чл. 2 се остойностяват по препоръчителни цени в съответствие с възприетата практика при определяне на цените в строителството.

 

Глава втора.
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Чл. 5. (1) Мерките за предотвратяването на непосредствена заплаха за екологични щети се определят в зависимост от:

1. изменението на количествените и/или качествените параметри на съоръжения и инсталации, разрешени с акт на компетентния орган;

2. изменението на физичните параметри на съоръжения и инсталации;

3. други отклонения от нормалния режим на работа.

(2) Операторът използва показателите по ал. 1 при изготвяне на оценката по чл. 3, ал. 1.

Чл. 6. (1) Операторът планира мерки за отстраняване на причините и непосредствената заплаха в съответствие с установените възможни случаи на възникването им въз основа на оценката по чл. 3, ал. 1.

(2) Мерките по ал. 1 се разработват за всички дейности, извършвани от оператора, площадки, машини, съоръжения, инсталации.

(3) Мерките по ал. 1 се актуализират след актуализиране на оценката по чл. 3 или след прилагане на мерки за предотвратяване на непосредствена заплаха за екологични щети.

 

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРИЧИНЕНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Чл. 7. Мерки за отстраняване на причинените екологични щети се определят при значително отрицателно въздействие върху:

1. достигането или запазването на благоприятното консервационно състояние на защитени видове и природни местообитания;

2. текущото състояние на повърхностните и подземните води, с изключение на случаите почл. 156е от Закона за водите;

3. състоянието на почвите;

4. ползите и услугите от природни ресурси.

Чл. 8. Операторът определя мерки за отстраняване на причините и екологичната щета в съответствие с установените възможни случаи на причиняването им въз основа на оценката по чл. 3 и примерния списък на оздравителните мерки по приложение № 2.

Чл. 9. (1) Компетентният орган по чл. 6 ЗОПОЕЩ определя мерки за отстраняване на екологичната щета въз основа на предложените от оператора мерки, преценка на възникналата конкретна ситуация след настъпване на щетите, постъпилите препоръки и становища от обществеността и/или включените в примерния списък на оздравителните мерки по приложение № 2.

(2) В случаите на фактическа сложност и/или при необходимост от допълнителни анализи определянето на мерките по ал. 1 се основава и на доклада по чл. 30, ал. 2 и чл. 34, ал. 3ЗОПОЕЩ.

 

Глава четвърта.
ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЧАИТЕ НА НЕПОСРЕДСТВЕНА ЗАПЛАХА ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ И СЛУЧАИ НА ПРИЧИНЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ

Чл. 10. (1) Операторите и органите по чл. 6 ЗОПОЕЩ поддържат информация за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети по образец съгласно приложение № 3.

(2) Органите по чл. 6 и 12 ЗОПОЕЩ поддържат информация за случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и причинени екологични щети, когато операторът е неизвестен, по образец съгласно приложение № 3.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се съхранява за срок 5 години.

(4) Операторите предоставят информацията по ал. 1 на компетентните органи при поискване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 4, ал. 3 ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Операторите на действащи инсталации и съоръжения, извършващи дейности поприложение № 1 от ЗОПОЕЩ, изготвят оценката по чл. 3, ал. 1 в срок 6 месеца от влизане в сила на наредбата.

§ 4. (1) В срок до една година от влизане в сила на тази наредба министърът на околната среда и водите утвърждава и публикува на интернет страницата на МОСВ минимални препоръчителни цени за осъществяване на оздравителни мерки по приложение № 2, за които е налична информация и е натрупан практически опит при тяхното прилагане.

(2) Ценоразписът по ал. 1 се обновява ежегодно до края на март на следващата година.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

Съдържание

Оценката на случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети съдържа:

1. Кратко описание на дейността/дейностите по приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, извършвани от оператора.

2. Описание на местоположението на площадката/площадките, на които се извършва дейността по т. 1.

3. Описание на стационарни и нестационарни машини, съоръжения, инсталации и др., вкл. и на наличните химически вещества и препарати на площадката.

4. Установени случаи на:

· непосредствена заплаха за възникване на екологични щети;

· екологични щети, причинени от дейност/и по т. 1 и/или експлоатацията на машини, съоръжения, инсталации и други по т. 3.

5. Анализ и оценка на информацията по т. 1 - 3 и случаите по т. 4 (ако има такива).

 

Приложение № 2 към чл. 8

Примерен списък на оздравителните мерки

I. Мерки по компоненти:

1. води

1.1. механично третиране:

а) ограничаване на замърсяването чрез използване на съоръжения;

б) декантиране;

в) изгребване, източване, изпомпване;

1.2. химично третиране;

1.3. физико-химично третиране;

1.4. биологично третиране.

2. почви

2.1. механично третиране:

а) ограничаване на замърсяването;

б) изгребване на замърсителя;

в) изземане на замърсената почва с последващо очистване до безрискови нива/концентрации на вредни вещества в почвата;

г) обезвреждане на замърсената почва, неподлежаща на третиране, в т.ч. депониране;

2.2. химично третиране на замърсената почва;

2.3. физико-химично третиране;

2.4. биологично третиране на замърсената почва;

2.5. смесено третиране на замърсената почва;

2.6. естествено възстановяване (в съответствие с приложение № 4, т. 2 ЗОПОЕЩ).

3. биологично разнообразие и неговите елементи

3.1. естествено възстановяване на природни местообитания (единствено отстраняване на причинителя);

3.2. контролирано възстановяване на природни местообитания:

(включва например: отстраняване на инвазивни интродуценти, рудерални видове, нетипични за природното местообитание видове; биологична рекултивация на засегнатия терен с местни видове (затревяване, зачимяване, залесяване, засаждане и др.);

3.3. опазване или възстановяване на същия тип природно местообитание, на същия растителен и животински вид в защитена зона:

- на друго място в увредената защитена зона;

- в разширение на същата или разширение на друга защитена зона;

- в нова защитена зона;

3.4. реинтродукция на защитен вид;

3.5. изкуствено разселване в засегнатата територия на индивиди от засегнатите растителни и/или животински видове за подобряване състоянието на увредените популации. НСЗП

II. Мерки по място на третиране:

1. на мястото на замърсяване (in situ);

2. извън мястото на замърсяване (ex situ).

 

Приложение № 3 към чл. 10

Образец

Информация

I. За случаите на непосредствена заплаха за екологични щети:

Информацията съдържа:

1. дата/час на възникване на непосредствената заплаха, причини, вид на екологичните щети, които има опасност да настъпят, и др.;

2. протоколи (на оператора и/или компетентния орган), констатиращи отклонения от нормалния режим на работа;

3. списък с предприети превантивни мерки за предотвратяване на непосредствената заплаха съгласно плана по чл. 6, ал. 1;

4. дата на завършване изпълнението на мерките по т. 3;

5. протоколи от контролни измервания и анализи след завършване изпълнение на мерките по т. 3;

6. заключение на оператора за резултатите от предприетите превантивни мерки;

7. разходи за изпълнение на мерките.

II. За случаите на причинени екологични щети:

Информацията съдържа:

1. дата/час на установяване на екологична щета, причини, вид на екологичната щета, териториален обхват, дейност/съоръжения, инсталации и др., в резултат на които е възникнала щетата, и др.;

2. констативни протоколи за причинени екологични щети, придружени от протоколи от изпитване и протоколи за извършени контролни/собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата;

3. списък с предприети мерки с цел ограничаване/предотвратяване и/или оздравителни мерки за отстраняване на екологичната щета;

4. доклад за оздравителни мерки (в случаи на фактическа сложност);

5. дата на започване на изпълнение на мерките по т. 3 и/или т. 4;

6. график за изпълнение на мерките;

7. протоколи от контролни измервания и анализи след прилагане на мерките по т. 3;

8. заключение на оператора за резултатите от прилагане на мерките;

9. разходи за изпълнение на мерките.