НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) С наредбата се определят условията и редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Чл. 2. (1) Оценка на въздействието върху околната среда се извършва в следната последователност:

1. уведомяване на компетентните органи и засегнатото население;

2. преценяване на необходимостта от ОВОС;

3. извършване на консултации; определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС;

4. оценяване качеството на доклада за ОВОС;

5. организиране на обществено обсъждане на доклада за ОВОС;

6. вземане на решение по ОВОС;

7. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) осъществяване на контрол по изпълнението на условията и мерките от решението по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

8. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

(2) За случаите на инвестиционни предложения с трансгранично въздействие се прилагат изискванията на глава осма.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) За случаите на извършване на оценка за съвместимост чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие се прилагат и изискванията на глава трета на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.).

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) В случаите на прекратяване на процедурата по ОВОС се прекратява и съответната съвместена процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС на всеки етап от нея, когато се потвърди от съответен специализиран компетентен орган (например басейнова дирекция, Министерството на земеделието и храните, общински органи и др.) недопустимост на инвестиционното предложение спрямо действащи нормативни или административни актове.

(3) В случаите на прекратяване на процедурата, предвидени в наредбата, прекратяването се извършва от компетентния орган с решение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган прекратява започнала процедура по ОВОС, когато повече от 12 месеца:

1. не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган по чл. 5, ал. 1;

2. не е внесен от възложителя доклад за ОВОС за оценка на качеството му по чл. 13 след проведени консултации по обхват и съдържание на ОВОС по чл. 10, ал. 5;

3. не е организирано обществено обсъждане по чл. 17 след определяне на засегнатите общини, райони и/или кметства съгласно чл. 16;

4. не са изпълнени от възложителя задълженията му за представяне на резултатите от общественото обсъждане на компетентния орган по чл. 17, ал. 4 и 5.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по ал. 4 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща напомнително писмо до възложителя и определя срок до 14 дни, в който възложителят да представи на компетентния орган съответната информация/документация или да внесе искане за прекратяване на процедурата. Ако в определения срок не се получи отговор и/или не се представи съответната информация/документация от възложителя, процедурата се прекратява по реда на ал. 3.

Чл. 3. (1) Министърът на околната среда и водите със заповед създава публичен регистър почл. 102 ЗООС и определя правилата за неговото водене.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Регистърът по ал. 1 съдържа данни за извършване на процедурите по ОВОС и се поддържа като единна електронна база данни, като за всяка процедура по ОВОС се открива отделно досие.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Достъпът за преглеждане на информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на регионалните инспекции на околната среда и водите (РИОСВ).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

(6) Със заповедта по ал. 1 се определят:

1. отговорните лица за водене на регистъра;

2. редът за актуализация на данните в регистъра;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) редът за обмяна на информация между МОСВ и РИОСВ;

4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) съдържанието на досието по ал. 2.

 

Глава втора.
УВЕДОМЯВАНЕ. ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Възложителят е длъжен да информира писмено компетентните органи - МОСВ/РИОСВ, в най-ранния етап за своето инвестиционно предложение, като внася уведомление в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Едновременно с уведомяването на компетентния орган по ал. 1 възложителят уведомява писмено кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства, а засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин. Когато инвестиционното предложение е за линеен обект (път, тръбопровод, електропровод и др.) и е разположено на територията на повече от три общини, възложителят уведомява само съответните общини и райони.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Информацията по ал. 1 и 2 се съобразява с особеностите на инвестиционното предложение като съдържа:

1. данни за възложителя;

2. резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;

4. местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

5. природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;

6. отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

7. очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) Когато инвестиционното предложение предвижда или е свързано с водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или в съоръжения, които могат да създадат опасност от замърсяване на подземните води, или е пряко свързано с водовземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща уведомлението по чл. 4 на директора на съответната басейнова дирекция за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения.

(2) Директорът на съответната басейнова дирекция в срок до 7 дни от получаване на искането по ал. 1 изпраща становището си до съответния компетентен орган, което съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) заключение за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане добро състояние на водите, определени в плана за управление на речния басейн, като при заключение за недопустимост се посочват конкретните мерки с ограничения и забрани;

2. забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите, по отношение на този вид инвестиционни предложения;

3. информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водното тяло в района, които трябва да бъдат взети предвид при последващата процедура по глава шеста от ЗООС;

4. информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването;

5. мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При непълнота или недостатъчност на предоставените от възложителя данни по чл. 4 за изразяване на становището по ал. 2 директорът на съответната басейнова дирекция уведомява съответния компетентен орган и указва какви допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят съобразно конкретното инвестиционно предложение и местоположението му.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въз основа на уведомлението по чл. 4 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя дали инвестиционното предложение е включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), или е разширение или изменение на инвестиционни предложения съгласноприложение № 1 или приложение № 2 ЗООС, които вече са одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени са или са в процес на изпълнение. Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице в срок 14 дни информира писмено възложителя за необходимите действия, които трябва да предприеме по реда на глава шеста от ЗООС, като в случаите, когато това е приложимо, се дават указания и за:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) необходимост от провеждане на процедури по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, включително за уведомяването по чл. 125, ал. 1, т. 1 ЗООС;

2. извършване на оценка за съвместимостта чрез процедурата по ОВОС по реда на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) съвместяване на процедурата по реда на чл. 22г, ал. 3 от Закона за подземните богатства;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) необходимите допълнителни данни и на кой етап от процедурата да се представят съобразно конкретното инвестиционно предложение и местоположението му - в случаите по чл. 4а, ал. 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща копие от писмото по ал. 1 до кмета на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, на съответната басейнова дирекция, Изпълнителната агенция по околна среда и/или Дирекцията на национален или природен парк, а засегнатата общественост уведомява чрез съобщение на страницата си в интернет. Когато инвестиционното предложение е за линеен обект (път, тръбопровод, електропровод и др.) и е разположено на територията на повече от три общини, компетентният орган изпраща копие от писмото по ал. 1 само до съответните общини и райони.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС, компетентният орган по околна среда с писмото по ал. 1 може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на ОВОС.

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени непълноти, пропуски или неточности в представената информация по чл. 4, ал. 3 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от възложителя да предостави допълнителна информация и/или да отстрани допуснатите неточности, като определя срок за това най-малко 7 дни.

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В случай че не бъде предоставена допълнителна информация и/или неточностите не бъдат отстранени в срока по ал. 4, процедурата по чл. 5, ал. 1 се прекратява.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Срокът по ал. 4 не се включва в срока по ал. 1.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят внася писмено искане до компетентния орган по чл. 93, ал. 2 или 3 ЗООС, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и два екземпляра на електронен носител и информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил проявен по реда на ал. 9.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС при заявено писмено искане от страна на възложителя към искането по ал. 1 се прилага като отделно самостоятелно приложение и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител, разработена поотделно за всяка от инсталациите по приложение № 4към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени непълноти, пропуски и неточност в искането или в представената документация по ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква от възложителя да отстрани допуснатите неточности и/или да предостави допълнителна информация и определя срок за това най-малко 7 дни.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В случай че неточностите не бъдат отстранени и/или не бъде предоставена допълнителна информация в срока по ал. 3, процедурата по разглеждане на искането се прекратява.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Срокът, определен за отстраняване на непълнотите и неточностите в документацията, не се включва в срока за произнасяне по чл. 93, ал. 5 ЗООС.

(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, представена по ал. 1, и на оценката по ал. 2, като при установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите по ал. 2 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща отделното приложение към искането с оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС за всяка от инсталациите съгласно приложение № 4 към ЗООС на Изпълнителната агенция по околна среда за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на най-добри налични техники и определя срок за отговор до 14 дни.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени от Изпълнителната агенция по околна среда непълноти, пропуски или неточности в представената като приложение към искането оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква еднократно от възложителя допълване на информацията при условията и по реда на ал. 3. Допълнената информация се представя на компетентния орган под формата на ново самостоятелно приложение към искането за преценяване в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. Компетентният орган провежда консултации по допълнената информация по реда на ал. 7. Ако в резултат на повторните консултации по ал. 7 се установи, че допълнената информация отново е с непълноти, пропуски или неточности, се счита, че не е потвърдено прилагането на най-добри налични техники и компетентният орган прилага чл. 99а, ал. 4 ЗООС.

(9) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) За изясняване на обществения интерес по ал. 1 възложителят осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 и не по-късно от едновременното внасяне на искането по ал. 1 предоставя копие на хартиен и електронен носител на съответната община/район/кметство по чл. 5, ал. 2, поставя съобщение на своята интернет страница и/или по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след получаване на информацията съответната община/район/кметство осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на определения срок съответната община/район/кметство изпраща служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на съответния компетентен орган.

Чл. 7. (1) Компетентният орган по чл. 6 преценява необходимостта от извършване на ОВОС, като определя степента на значимост на въздействието върху околната среда, въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) представената от възложителя информация по чл. 6;

2. критериите по чл. 93, ал. 4 ЗООС;

3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) получени становища, констатации или резултати от консултации, включително по чл. 6, ал. 8 и 9.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

1. организира при необходимост посещение на място за проверка на информацията по чл. 6;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) провежда консултации със специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването във връзка с определяне на необходимостта от извършване на ОВОС по отношение на степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве; като изпраща получената документация по чл. 6, ал. 1 с искане за мотивирано становище на:

а) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Министерството на здравеопазването, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС е министърът на околната среда и водите, като определя срок за отговор до 10 дни от получаване на искането;

б) (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение, когато компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е директорът на съответната РИОСВ, като определя срок за отговор до 10 дни от получаване на искането;

3. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) при необходимост може да проведе консултации и с други специализирани ведомства, в т.ч. със съответната басейнова дирекция, дирекция на национален парк, дирекция на природен парк, община/район/кметство, научни институции/организации и др., като поставя срок за изразяване на становище до 10 дни от получаване на искането.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Когато становищата по ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се получат в указания срок, се счита, че съответното ведомство няма бележки, предложения и изисквания към инвестиционното предложение.

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Времето за провеждане на консултации по ал. 2, т. 2 - 4 не се включва в срока по чл. 93, ал. 5 ЗООС.

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице информира писмено възложителя за провежданите консултации и определените срокове по ал. 2 и 4.

Чл. 8. (1) В срок до един месец от внасяне на искането по чл. 6 компетентният орган се произнася с решение по необходимостта от извършване на ОВОС, което съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) името на възложителя, местожителството/седалището;

3. кратко описание на инвестиционното предложение;

4. правните и фактическите основания за постановяване на решението;

5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) мотиви въз основа на критериите по чл. 93, ал. 4 ЗООС;

6. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) условия, мерки и ограничения при необходимост;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) разпоредителна част;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) дата на издаване, подпис.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС в решението се включват мотиви за потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники. При мотиви за непотвърждаване в решението се вписва условие за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително при спазване на чл. 118, ал. 1 ЗООС.

(3) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) При преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, независимо от заключенията по останалите критерии по чл. 93, ал. 4 от ЗООС, компетентният орган задължително се произнася с решение да се извърши ОВОС, когато:

1. са налице обстоятелства по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие, или

2. със становището си по чл. 7, ал. 2, т. 2 съответният специализиран компетентен орган мотивира предположение за значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве от осъществяване на инвестиционното предложение въз основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В срок до 3 дни от постановяване на решението по ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) предоставя оригинал на решението на възложителя;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) обявява решението чрез съобщение в продължение на 14 дни на обществено достъпно място в сградата на МОСВ и/или РИОСВ и на интернет страницата си, чрез която осигурява достъп до съдържанието на решението;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) информира писмено за взетото решение съответната/съответните община/общини и съответната басейнова дирекция, на чиято територия е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, и/или Агенцията за проучване и поддържане на р. Дунав, съответната РИОСВ, и/или дирекция на национален или природен парк, и/или Изпълнителната агенция по околна среда;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) информира писмено съответния орган за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение, като му предоставя копие от постановеното решение за съобразяване с разпоредбата на чл. 82, ал. 5 ЗООС;

(5) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

 

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО И ФОРМАТА НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Съобразно характеристиките на инвестиционното предложение възложителят определя с кои специализирани ведомства и представители на засегнатата общественост да извърши консултациите по чл. 95, ал. 3 ЗООС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) При заявен писмен интерес към процедурата по ОВОС от лица или организации извън определените по ал. 1 възложителят осигурява извършване на консултации с интересуващите се.

(3) Консултациите по ал. 2 могат да се организират по някои от следните начини:

1. обявяване в средствата за масово осведомяване;

2. изпращане на съобщения до местните власти;

3. изготвяне и разпространение на проспект или брошура с кратка информация за инвестиционното предложение;

4. разпространяване на писма или въпросници до заинтересувани организации или лица, живеещи в непосредствена близост, с молба за информация и коментар по инвестиционното предложение;

5. поставяне на информационни табла или постери;

6. организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;

7. организиране на срещи със засегнатото население.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При консултациите възложителят предоставя достатъчна информация за изясняване на намеренията си и време на специализираните ведомства и засегнатата общественост за изразяване на становище.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Възложителят изготвя справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Възложител на предложение, включено в приложение № 1 към чл. 92, т. 1 ЗООС, или възложител, получил решение по чл. 8, че е необходимо извършване на ОВОС, възлага изработването на задание за обхват на ОВОС по чл. 95, ал. 2ЗООС.

(2) Информацията, получена при консултациите по чл. 9, се използва при изработване на заданието по ал. 1.

(3) Заданието по ал. 1 съдържа:

1. характеристика на инвестиционното предложение, включващо:

а) описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи (като усвоени терени, земеделска земя, горски площи, други) по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация;

б) описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и количество на ползваните суровини и материали;

в) определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение;

2. алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение;

3. характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение, и прогноза на въздействието;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда от строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в доклада за ОВОС;

5. структура на доклада за ОВОС с описание на очаквано съдържание на включените в него точки;

6. списък на необходимите приложения, списъци и други;

7. етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС;

8. други условия или изисквания.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Възложителят задължително провежда консултации по изработеното задание с компетентния орган по околна среда. Компетентният орган може да препоръча на възложителя да проведе консултации с други заинтересувани лица или органи извън определените по чл. 9, ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При консултациите по ал. 5 възложителят писмено заявява намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, която ще се разработи поотделно за съответните инсталации по приложение № 4 към ЗООС.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Възложителят провежда консултации със специализираните компетентни органи на Министерството на здравеопазването във връзка с ал. 3, т. 5 относно съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Възложителят възлага изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието по чл. 10, ал. 3 и изискванията на чл. 91, ал. 3 и чл. 96, ал. 1 ЗООС, като се ползват актуални данни, съвременни познания и методи на оценка.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) В случаите по чл. 10, ал. 6 оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС се разработва поотделно за всяка от инсталациите по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Докладът за ОВОС се изготвя от колектив от експерти с ръководител, всеки от които представя лично попълнена декларация, че:

1. отговаря на изискванията на чл. 83, ал. 2 ЗООС;

2. познава изискванията на действащата българска и европейска нормативна уредба по околна среда и при работата си по оценките по чл. 81, ал. 1 ЗООС се позовават и съобразяват с тези изисквания и с приложими методически документи;

3. не е лично заинтересуван от реализацията на инвестиционните предложения.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Не се считат за лично заинтересувани експертите, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) не са собственици или членове на управителен или контролен орган на юридическото лице - възложител;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) не са свързани лица по смисъла на Търговския закон и не са в трудови правоотношения с възложителя;

3. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) не са в трудови и служебни правоотношения с компетентните органи по чл. 10 ЗООС;

4. не са членове на експертните екологични съвети по чл. 12, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗООС;

5. не са участвали в изготвянето и одобряването на съответното инвестиционно предложение.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Ръководителят на колектива от експерти е отговорен за:

1. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

2. пълнотата и достоверността на представената информация в доклада за ОВОС;

3. отразяването на становищата и мнението на засегнатата общественост;

4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) обективността на заключението по чл. 96, ал. 1, т. 8 ЗООС и предложените мерки, в т.ч. за съобразяване със заключения и мерки в доклада за оценка на степента на въздействие, когато такъв е изискан от компетентния орган по околна среда, и за съобразяване със заключенията от оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС при поискано прилагане на чл. 118, ал. 2 ЗООС.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Експертите отговарят за пълнотата, достоверността и обективността на разработените от тях раздели на доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1, т. 4 и на даденото от тях заключение по смисъла на чл. 83, ал. 5 ЗООС.

(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Ако поради неизпълнение на задълженията по ал. 5 и 6 настъпят вреди, експертите носят отговорност в пълния им размер.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) (1) Докладът за ОВОС се оформя като единен документ, който включва:

1. съдържателната част съобразно чл. 11, ал. 1;

2. списък на източниците на информация, които авторите са използвали в доклада за ОВОС;

3. справката по чл. 9, ал. 5;

4. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили доклада за ОВОС, в който всеки се подписва срещу разработените от него раздели на доклада;

5. (нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) писмени декларации по чл. 11, ал. 3 от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

(2) Като отделни самостоятелни приложения към доклада за ОВОС се прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

4. оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС;

5. нетехническото резюме на доклада за ОВОС по чл. 96, ал. 1, т. 9 ЗООС;

6. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) доклад за оценка на степента на въздействие в случаите, когато компетентният орган е изискал изготвянето на такъв.

 

Глава четвърта.
ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят представя на компетентния орган по един екземпляр от доклада по чл. 12, ал. 1 с всичките му приложения на хартиен и два екземпляра на електронен носител, заданието по чл. 10 и нетехническото резюме на доклада в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител и копие от документ за платена такса.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

(3) Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието в документацията, представена по ал. 1 и 2, на хартиения и на електронния носител, като при установено несъответствие компетентният орган взема предвид хартиения носител.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Компетентният орган оценява качеството на доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 1 и нетехническото резюме по чл. 12, ал. 2, т. 5 в срок 30 дни от внасянето му въз основа на следните критерии:

1. съответствие с изработеното задание по чл. 10;

2. отразяване на резултатите от проведените консултации;

3. равностойно описание, анализ и съпоставка на алтернативите;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) оценка на значимостта на въздействията; описание на: преки и непреки; кумулативни; кратко-, средно- и дълготрайни; постоянни и временни; положителни и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) предлагане на мерки за предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда и разработен в табличен вид план за изпълнение на мерките съгласно образец, даден в приложение № 2а;

6. наличие на графични материали - карти, схеми, скици, диаграми и др.;

7. нетехническото резюме да не съдържа технически термини.

(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) За извършване оценка на качеството на доклада по отношение на направените в него анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човека и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изисква становище по доклада за ОВОС от:

а) (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) съответната РЗИ в зависимост от местоположението на инвестиционното предложение - за докладите за ОВОС, които ще се разглеждат от Експертния екологичен съвет (ЕЕС) при РИОСВ;

б) Министерството на здравеопазването - за докладите за ОВОС, които ще се разглеждат във ВЕЕС на МОСВ;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) становището на Министерството на здравеопазването и на РЗИ по т. 1 се изпраща по служебен път на РИОСВ или на МОСВ в срок 14 дни от постъпване на искането;

3. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) когато становището на Министерството на здравеопазването или на РЗИ не се получи в срока по т. 2, счита се, че няма бележки, в т.ч. че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве;

4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) при отрицателно становище на специализираните органи по т. 1 те излагат своите мотиви въз основа на критерии, одобрени със заповед от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите, и дават конкретни указания за допълване и преработване на доклада по отношение на направената в него оценка на здравния риск.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице дава положителна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е:

1. пълна, без пропуски и слабости;

2. с пропуски, които не са от съществено значение при вземането на решение.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице дава отрицателна оценка на качеството на доклада, когато представената информация е непълна, неясна или със съществени пропуски, включително при получено писмено мотивирано отрицателно становище от специализираните компетентни органи по ал. 2.

(5) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице изпраща оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, представена като приложение към доклада за ОВОС за всяка от инсталациите съгласно приложение № 4 към ЗООС, на Изпълнителната агенция по околна среда за провеждане на консултации относно потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники, като определя срок за отговор не повече от 14 дни.

(6) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При установени от Изпълнителната агенция по околна среда непълноти, пропуски или неточности в представената като приложение към доклада за ОВОС за всяка от инсталациите оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква от възложителя еднократно допълване на информацията и поставя срок за представянето й. Допълнената информация се представя на компетентния орган под формата на ново самостоятелно приложение към доклада за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител и в два екземпляра на електронен носител. Компетентният орган провежда консултации по допълнената информация по реда на ал. 5. Ако в резултат от повторните консултации по ал. 5 се установи, че допълнената информация отново е с непълноти, пропуски или неточности, се счита, че не е потвърдено прилагането на най-добри налични техники и компетентният орган прилага разпоредбата на чл. 99а, ал. 4 ЗООС.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оценява представен доклад за оценка на степента на въздействие като приложение към доклада за ОВОС съгласночл. 24, ал. 3 - 7 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени зони, приета с Постановление № 201 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2010 г.) в срока по ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) При отрицателна оценка на качеството на приложен към доклад за ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява възложителя по реда на чл. 15, ал. 2, връща доклада за допълване или преработване и дава конкретни указания за това.

(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) При оценяване качеството на доклада за ОВОС и приложенията към него компетентният орган може да изисква становища и от други специализирани ведомства със срок за отговор 14 дни от постъпване на искането.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) (1) При положителна оценка по чл. 14, ал. 3, становище от Изпълнителната агенция по околна среда относно потвърждаване или непотвърждаване използването на най-добри налични техники и положителна оценка на приложен към доклада за ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице с писмо уведомява възложителя. При необходимост компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано може да изиска представяне допълнително на копие от доклада и приложенията към него на хартиен и на електронен носител.

(2) При отрицателна оценка по чл. 14, ал. 4 и/или по чл. 14, ал. 8 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице уведомява възложителя, връща доклада и/или приложението към него за допълване или преработване и дава конкретни указания за това. Компетентният орган оценява допълнения/преработения доклад и/или приложението към него по реда на чл. 14.

(3) В случаите по ал. 2 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя срок за представяне на допълнения/преработения доклад и/или приложението към него. Когато допълненият/преработеният доклад и/или приложението към него не бъде представен в указания срок, процедурата по ОВОС се прекратява, за което се уведомява възложителят.

(4) При три поредни отрицателни оценки на качеството на доклада компетентният орган прекратява процедурата по ОВОС, за което уведомява възложителя.

 

Глава пета.
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишен текст на чл. 16, доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) С писмото по чл. 15, ал. 1 компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице определя и засегнатите общини, райони и/или кметства, с които възложителят да организира обществено обсъждане на доклада за ОВОС и приложенията към него.

(2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Когато е представен и доклад за оценка на степента на въздействие, като приложение към доклада за ОВОС, който е оценен положително по реда на чл. 14, компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице осигурява достъп до доклада за оценка на степента на въздействие чрез своята интернет страница в 5-дневен срок след изпращане на писмото по чл. 15, ал. 1.

Чл. 17. (1) Общественото обсъждане на доклада за ОВОС се извършва в следния ред:

1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) възложителят предоставя по един екземпляр от доклада за ОВОС с всички приложения към него на определените органи по чл. 16 заедно с писмено искане по чл. 97, ал. 2 ЗООС;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) засегнатите общини, райони и/или кметства по чл. 16 потвърждават писмено мястото, датата и часа за провеждане на среща/срещи за обществено обсъждане, мястото и времето за обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за предоставяне на писмени становища, или правят друго предложение в срока по чл. 97, ал. 2 ЗООС; възложителят ги обявява в средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди срещата/срещите за общественото обсъждане; обявата се изготвя по образец съгласно приложение № 3; от засегнатите общини/райони/кметства се осигурява уведомяване по подходящ начин на населението за предстоящото обществено обсъждане, включително чрез поставяне на обява на общественодостъпно място в сградата на общината/района/кметството, за което се съставя протокол;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) възложителят уведомява писмено компетентния орган за мястото, датата и часа за провеждане на срещата/срещите за общественото обсъждане и представя доказателства за изпълнението по т. 2 в срок 7 дни след това;

4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) по своя преценка възложителят може да уведоми писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещата/срещите за обществено обсъждане;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) срещата/срещите за общественото обсъждане се ръководи от възложителя или от упълномощено от него лице, които запознават присъстващите накратко с инвестиционното предложение;

6. (изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) възложителят осигурява присъствието на ръководителя и на представители на колектива от независими експерти на срещата/срещите, като те запознават присъстващите накратко с резултатите от извършената ОВОС, като използват и карти, схеми и др. нагледни материали. В случаите на приложен доклад за оценка на степента на въздействие към доклада за ОВОС възложителят осигурява присъствие и на представители на колектива, изготвили оценката за съвместимост, които запознават също накратко присъстващите с резултатите от извършената от тях оценка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) За общественото обсъждане се води протокол от длъжностно лице, определено от кмета на общината (района, кметството), на чиято територия се провежда срещата. Протоколът се подписва от възложителя и от протоколчика и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Длъжностното лице по ал. 2 предоставя материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок до 3 дни от датата на срещата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В срок до 7 дни след срещата/срещите за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган протокола/протоколите и всички предоставени писмени становища.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) В срок 10 дни след срещата/последната среща за обществено обсъждане възложителят представя на компетентния орган и на съответните общини/райони/кметства писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане. Съответните общини/райони/кметства осигуряват обществен достъп до становището на заинтересуваните лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Когато в резултат на общественото обсъждане са предложени писмено други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, възложителят по своя преценка възлага допълване на доклада за ОВОС и организира ново обществено обсъждане по реда на ал. 1. Преценката да не се възлага допълване на доклада за ОВОС заедно с мотивите за нея се включва към становището по ал. 5.

(7) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Когато компетентният орган установи, че при провеждане на обществените обсъждания по ал. 1 е постъпила информация относно предмета и целите на защитените зони и/или очакваната степен на увреждането им, която се различава от представената от възложителя в информация в приложения към доклада по ОВОС доклад за оценка на степента на въздействие, компетентният орган дава указания за предприемане при необходимост на действия по чл. 39, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, определя срок за това и уведомява писмено възложителя. Времето, необходимо за извършване на допълнителните проучвания, не се включва в срока по чл. 99, ал. 2 ЗООС.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 3 от 2011 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) В случаите на допълване на доклада за ОВОС по ал. 6 възложителят уведомява писмено компетентния орган и съответните общини/райони/кметства и посочва срока за представяне на допълнението. Писменото уведомяване се счита за неразделна част от становището по ал. 5. Качеството на допълнения доклад за ОВОС се оценява от компетентния орган по реда на чл. 14 и 15. Когато към доклада за ОВОС е приложен и доклад за оценка на степента на въздействие, компетентният орган информира писмено възложителя за необходимостта от допълване и на доклада за оценка на степента на въздействие.

(9) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., предишна ал. 8 - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице осигурява обществен достъп до документацията и становищата по чл. 18, ал. 1, т. 1 - 4 за преглед на място до насрочване заседанието на ЕЕС, а след това - по общия ред на Закона за достъп до обществена информация.

 

Глава шеста.
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС

Чл. 18. (1) Компетентният орган взема решение по ОВОС въз основа на:

1. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) доклада за ОВОС и приложенията към него;

2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) документацията и становищата, изискани и/или представени в хода на процедурата, в т.ч. допълнението по чл. 17, ал. 6 и допълнителните проучвания по чл. 17, ал. 7;

3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) становища на други специализирани лица, органи, организации и структури, които имат предоставени компетенции с нормативен акт в областта на компоненти и фактори на околната среда, човешкото здраве и културно-историческото наследство;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) резултатите от общественото обсъждане, в т.ч. становището на възложителя по чл. 17, ал. 5;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) решението на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ или на експертния екологичен съвет (ЕЕС) при съответната РИОСВ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Експертните екологични съвети по ал. 1, т. 5 вземат решения в съответствие с правилника по чл. 12, ал. 3 ЗООС.

Чл. 19. (1) С решението по чл. 18, ал. 1 компетентният орган одобрява осъществяването на инвестиционното предложение в случаите, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия се осигурява спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве;

2. липсват мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение;

3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона няма да бъде значително увреден, както и в случаите по чл. 33 от Закона за биологичното разнообразие;

4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че не се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве.

(2) С решението по чл. 18, ал. 1 компетентният орган не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение в случаите, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) с плана за изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия не се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда и опазване на човешкото здраве;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) не са предложени или приети от възложителя или не съществуват други възможни начини за осъществяване на инвестиционното предложение, с които се гарантира спазването на нормите за качество на околната среда;

3. депозирани са мотивирани възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение;

4. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) заключението от извършената оценка по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие е, че предметът на опазване в съответната защитена зона ще бъде значително увреден;

5. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) е депозирано мотивирано становище на специализираните компетентни органи - МЗ или съответната РЗИ, че се предполага значително отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при осъществяване на инвестиционното предложение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС в решението по ОВОС се включват мотиви за потвърждаване или непотвърждаване на използването на най-добри налични техники. При мотиви за непотвърждаване в решението се вписва условие за подаване на заявление за издаване на комплексно разрешително при спазване на чл. 118, ал. 1 ЗООС.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) Условията, мерките и ограниченията в решението се основават на:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) плана за изпълнение на мерките в доклада за ОВОС и заключението по чл. 83, ал. 5 ЗООС;

2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) законосъобразните предложения по чл. 17, ал. 4 - 7;

3. (нова - ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) становищата и документацията почл. 18, ал. 1;

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) заключенията и предложенията в приложенията към доклада за ОВОС по чл. 12, ал. 2, т. 4 и 6.

Чл. 20. (1) Компетентният орган взема решение по ОВОС в срока по чл. 99, ал. 2 ЗООС в зависимост от спецификата и сложността на инвестиционното предложение.

(2) В срока по ал. 1 не се включва времето за допълване на доклада за ОВОС по чл. 17, ал. 7.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице оповестява решението по ОВОС по реда на чл. 99, ал. 4 ЗООС и изпраща копие от постановеното решение за съобразяване на съответния компетентен орган, който по реда на специален закон одобрява/разрешава осъществяването на инвестиционното предложение.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Решението по ОВОС по чл. 19, ал. 1 или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, е елемент от фактическия състав от процедурата за:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) издаване на акта за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон съгласно чл. 82, ал. 5 ЗООС и е приложение - неразделна част от административния акт по одобряване/разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение;

2. одобряване на плана/програмата в случаите на чл. 5, ал. 3.

 

Глава седма.
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УСЛОВИЯТА ОТ РЕШЕНИЕТО ПО ОВОС И ОТ РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 80 ОТ 2009 Г.)

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Компетентните органи осъществяват контрол по изпълнението на условията от решенията:

1. при одобряване и съгласуване на инвестиционните проекти;

2. по време на строителството;

3. при издаване на разрешение за ползване на строежа;

4. по време на експлоатацията на обекта.

(2) Контролът по ал. 1 включва проверка по документи и чрез посещение на място на резултатите от изпълнението на плана за мерките за предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителните вредни въздействия върху околната среда и оценка на тяхната ефективност и се извършва по реда на глава девета от ЗООС.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) В случаите, когато решението по ОВОС или решението за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е издадено от министъра на околната среда и водите, контролът по изпълнението на условията може да се възлага на съответната РИОСВ, басейнова дирекция или дирекция на национален парк.

(4) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) В случаите по чл. 99, ал. 8 ЗООС проверката относно незапочването на осъществяване на инвестиционното предложение се извършва от съответната РИОСВ, като в срок 7 дни след проверката се уведомяват възложителят и МОСВ за резултатите, когато решението е издадено от министъра на околната среда и водите.

(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Органът, постановил решението по ОВОС, оповестява резултатите от проверката по ал. 4 по реда на чл. 99, ал. 4 ЗООС.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.)

 

Глава осма.
ПРОЦЕДУРА ЗА ОВОС В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ

Чл. 23. Оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие се извършва съгласно изискванията на ЗООС, на наредбата и наКонвенцията за оценка на въздействие върху околната среда в трансграничен контекст, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 28 от 1995 г., в сила от 10 септември 1997 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; попр. бр. 89 от 1999 г.), освен ако международен договор между Република България и засегната държава или държави предвижда друго.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Компетентен орган за процедурата по ОВОС в трансграничен контекст е министърът на околната среда и водите. Останалите органи по чл. 10 ЗООС са длъжни своевременно да предоставят постъпилата информация по провежданите процедури и да оказват необходимото съдействие на министъра на околната среда и водите и на възложителите.

Чл. 25. Оценката на въздействие върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие, за които Република България е държава на произход, се извършва в следната последователност:

1. уведомяване на компетентните органи и засегнатата общественост по глава втора;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) при предположение за значително въздействие върху околната среда на територията на друга държава или държави министърът на околната среда и водите уведомява засегнатата държава или държави и определя срок за отговор дали съответната (засегнатата) държава ще участва в процедурата; към уведомлението се прилага описание на инвестиционното предложение и наличната информация (която не представлява тайна съгласно Закона за защита на класифицираната информация) за евентуално трансгранично въздействие върху околната среда, както и информация за характера на решението, което се предполага, че ще бъде взето:

а) при отрицателен отговор от страна на засегнатата държава по-нататъшната процедура следва изцяло последователността по чл. 2, ал. 1;

б) (доп. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) при положителен отговор от страна на засегнатата държава и заявяване нейното желание за участие в процедурата по-нататъшната последователност на процедурата по чл. 2 се видоизменя и приспособява с оглед отчитане на трансграничните аспекти, като се предвижда и уведомяване на обществеността за прилагане на процедура в трансграничен контекст;

3. консултации между двете държави: дали ще се следва процедурата, установена от националното законодателство; ако предложението не е включено в приложение № I към Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, но е включено в приложение № 2 към ЗООС; предоставяне на информация за основните изисквания на законодателството; времето за консултации се определя между държавите случай по случай;

4. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) определяне обхвата на информацията, която възложителят следва да включи в доклада за ОВОС, като се обърне особено внимание на аспектите с трансгранично въздействие и на мерките за тяхното предотвратяване и ограничаване;

5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) изготвяне на доклад за ОВОС; възложителят е длъжен да представи на компетентния орган допълнително копие от доклада, превод на целия или на част от доклада, ако това е договорено между компетентните органи на двете държави, както и превод на нетехническото резюме;

6. оценка на качеството на доклада за ОВОС; освен всички изисквания по глава четвърта компетентният орган отделя особено внимание на трансграничните въздействия и на мерките за тяхното предотвратяване и ограничаване;

7. изпращане на доклада за ОВОС (неговия превод, ако е договорено) и превода на нетехническото резюме на компетентния орган на засегнатата държава и предоставяне на възможност за провеждане на консултации относно: потенциалните трансгранични въздействия и мерките за предотвратяване или намаляване на въздействието; възможните предлагани алтернативи на инвестиционното предложение; други въпроси от взаимен интерес;

8. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) предоставяне на възложителя на постъпилата документация от проведените консултации;

9. обществено обсъждане на доклада за ОВОС с възможност за пряко участие на представител на компетентния орган на засегнатата държава и нейната общественост;

10. вземане на решение по ОВОС с отчитане на забележките и предложенията, направени от засегнатата държава, участваща в процедурата по ОВОС;

11. обявяване на решението по ОВОС и съобщаване на решението на засегнатата държава;

12. контрол на изпълнението на решението; при изрична предварителна договореност компетентният орган на държавата на произход уведомява компетентния орган на засегнатата държава за осъществените контролни мерки и за направените констатации.

Чл. 26. Оценката на въздействието върху околната среда за инвестиционни предложения с трансгранично въздействие, които ще се осъществят на територията на други държави, при които Република България е засегната държава, се извършва в следната последователност:

1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) при получаване на уведомление за инвестиционно предложение, което ще се осъществи на територията на друга държава и което може да се очаква, че ще има значително въздействие на територията на Република България, в посочения в уведомлението срок министърът на околната среда и водите уведомява държавата по произход за своето решение да участва или да не участва в процедурата по ОВОС:

а) при изразено съгласие за участие се следва националната процедура на държавата на произход, ако друго не е предвидено в международен договор;

б) министърът на околната среда и водите осигурява обществен достъп до предоставената информация за ОВОС и своевременно изпраща всички становища по документацията преди вземането на решения от компетентния орган на другата държава;

2. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) в случай че не е постъпило уведомление от държавата на произход за инвестиционно предложение по приложение № I към Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, което може да окаже съществено въздействие на територията на Република България, министърът на околната среда и водите прави необходимите постъпки пред компетентния орган на държавата по произход за провеждане на консултации за участие в процедурата.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Държава на произход" е договаряща се страна или страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, както и всяка друга държава, под чиято юрисдикция се предвижда да се осъществи предлаганото инвестиционно намерение, при строителството и реализацията на което се предполага трансгранично въздействие.

2. "Засегната държава" е договаряща се страна или страна по Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст, както и всяка друга държава, която може да бъде засегната от трансгранично въздействие от инвестиционното предложение.

3. (нова - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) "Обекти, подлежащи на здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) При изготвяне на оценката по чл. 99а, ал. 1 в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС се съобразяват всички изисквания за обхват и съдържание за определянето на най-добрите налични техники по Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни по чл. 119, ал. 1 ЗООС и методически указания, утвърдени от министъра на околната среда и водите.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Наредбата се приема на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и отменя Наредба № 4 от 1998 г. за оценка на въздействието върху околната среда (обн., ДВ, бр. 84 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2000 г.).

§ 3. Заповедта по чл. 3, ал. 1 се издава в срок до 6 месеца от влизането в сила на наредбата.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) Образците на решенията по ОВОС и на решенията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите и се публикуват на страницата на МОСВ в интернет.

§ 4. За всички доклади за ОВОС, възложени с договор, подписан до влизането в сила на наредбата, не се прилагат чл. 9 и 10.

§ 5. Министърът на околната среда и водите дава указания за прилагането на наредбата.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.  (ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

§ 22. Навсякъде в наредбата думите "инвеститор", "инвеститора" и "инвеститорът" се заменят съответно с "възложител", "възложителя" и "възложителят".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 8 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2010 Г.)

§ 22. Министърът на околната среда и водите издава заповедта по чл. 3, ал. 1 в срок 3 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на страницата на МОСВ в интернет.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г.)

§ 1. В Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г. и бр. 29 от 2010 г.), се правят следните изменения и допълнения:

23. Навсякъде в наредбата думите "Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" и "РИОКОЗ" се заменят съответно с "Регионална здравна инспекция" и "РЗИ".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 3 ОТ 2011 Г.)

§ 5. Министърът на здравеопазването съгласувано с министъра на околната среда и водите одобрява критериите по чл. 8, ал. 3, т. 2 и по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда със заповед в срок до 3 месеца от влизането в сила на постановлението. Заповедта се публикува на интернет страниците на Министерството на здравеопазването и на Министерството на околната среда и водите.

§ 6. За висящите процедури по ОВОС, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилага разпоредбата на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда независимо от етапа, на който се намират.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 23 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2012 Г.)

§5. За висящите процедури по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, започнали преди влизането в сила на постановлението, се прилагат разпоредбите на чл. 2а, ал. 4 и 5 от същата наредба.

§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 6 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 

I.

Информация за контакт с възложителя:

 

 

1.

Име, ЕГН, местожителство, гражданство на

 

възложителя - физическо лице, седалище и единен

 

идентификационен номер на юридическото лице.

2.

Пълен пощенски адрес.

3.

Телефон, факс и e-mail.

4.

Лице за контакти.

 

 

II.

Характеристики на инвестиционното предложение:

 

 

1.

Резюме на предложението.

2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното

 

предложение.

3.

Връзка с други съществуващи и одобрени

 

с устройствен или друг план дейности.

4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.

5.

Местоположение на площадката, включително

 

необходима площ за временни дейности по време

 

на строителството.

6.

Описание на основните процеси (по проспектни

 

данни), капацитет.

7.

Схема на нова или промяна на съществуваща

 

пътна инфраструктура.

8.

Програма за дейностите, включително за строи-

 

телство, експлоатация и фазите на закриване, въз-

 

становяване и последващо използване.

9.

Предлагани методи за строителство.

10.

Природни ресурси, предвидени за използване по

 

време на строителството и експлоатацията.

11.

Отпадъци, които се очаква да се генерират -

 

видове, количества и начин на третиране.

12.

Информация за разгледани мерки за намаляване

 

на отрицателните въздействия върху околната среда.

13.

Други дейности, свързани с инвестиционното пред-

 

ложение (например добив на строителни материали,

 

нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,

 

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с

 

инвестиционното предложение.

15.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

16.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

 

 

III.

Местоположение на инвестиционното предложение

 

 

1.

План, карти и снимки, показващи границите на

 

инвестиционното предложение, даващи информация

 

за физическите, природните и антропогенните

 

характеристики, както и за разположените в

 

близост елементи от Националната екологична мрежа

 

и най-близко разположените обекти, подлежащи на

 

здравна защита, и отстоянията до тях.

2.

Съществуващите ползватели на земи и приспосо-

 

бяването им към площадката или трасето на обекта

 

на инвестиционното предложение и бъдещи планирани

 

ползватели на земи.

3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени

 

планове.

4.

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони,

 

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни

 

зони около водоизточниците и съоръженията за

 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците

 

на минерални води, използвани за лечебни,

 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;

 

Национална екологична мрежа.

4а.

(нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на

 

природните ресурси.

5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

 

 

IV.

Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

 

 

1.

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

2.

Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

3.

Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

 

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,

 

постоянно и временно, положително и отрицателно).

4.

Обхват на въздействието - географски район; за-

 

сегнато население; населени места (наименование,

 

вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

5.

Вероятност на поява на въздействието.

6.

Продължителност, честота и обратимост

 

на въздействието.

7.

Мерки, които е необходимо да се включат в ин-

 

вестиционното предложение, свързани с предотвратяване,

 

намаляване или компенсиране на значителните отрицателни

 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

8.

Трансграничен характер на въздействията.

 

Приложение № 2а към чл. 14, ал. 1, т. 5 (Ново - ДВ, бр. 3 от 2005 г., предишно Приложение № 2а към чл. 11, ал. 1, т. 4 - ДВ, бр. 80 от 2009 г.)

 

Образец на план за изпълнение на мерките

 

 

Мерки

Период/фаза

Резултат

по

 

на изпълнение

 

ред

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Образец на обява за среща за обществено обсъждане

.......................................................................................................................................................................................

(име на възложителя, седалище)

На основание чл. 97, ал. 3 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща/срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

.....................................................................................................................................................................................

Срещата/срещите ще се проведе/проведат на

....................................... (дата), от ............................................. часа,

в.....................................................................................(място, адрес).

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие (ако е изискан) и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС (ако е налична), е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от ...... до ...... часа в община (район, кметство) ..................., МОСВ/РИОСВ и

(при осигурено място от възложителя).

Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: ...............

............................. (ако е изискан доклад за оценка за степента на въздействие).

Писмени становища могат да се предоставят ................................................... (място, посочено от възложителя) или на срещата/срещите за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

...................................................................(име, телефон за връзка).

 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.).