НАРЕДБА за излезлите от употреба моторни превозни средства
 
 
 
 

Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г.

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях.

(2) Изискванията по ал. 1 се определят с цел:

1. предотвратяване образуването на отпадъци от МПС;

2. постигане на определените в чл. 8 нива за повторната употреба и рециклиране, повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС, както и за ограничаване на обезвреждането им;

3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на МПС, както и от лицата, които извършват дейности с ИУМПС, за ограничаване вредното въздействие на МПС през целия им жизнен цикъл върху човешкото здраве и околната среда;

4. случаите и условията за носене на отговорност от първоначалния причинител на ИУМПС по цялата верига от неговото събиране до третирането му, както и за споделяне и прехвърляне на отговорността между лицата, участващи във веригата за събиране и третиране;

5. мерките, които определят носенето на разширена отговорност от производителите, в т.ч. лицата, които пускат на пазара МПС.

 
 
 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за:

1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.) моторни превозни средства от категориите L2, L2e, L4, L5, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, букви "в", "г", "ж" и "и", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата (ЗДП);

2. излезли от употреба моторни превозни средства от категориите МПС по т. 1;

3. компоненти и материали от МПС и ИУМПС по т. 1 и 2.

(2) Наредбата се прилага за ИУМПС независимо от начина, по който МПС, от които те произлизат, са били обслужвани (поддържани) или ремонтирани по време на експлоатацията им и независимо от това, дали са били оборудвани с компоненти, доставени от производителя, или с други компоненти, чието монтиране като резервни части или части за подмяна съответства на нормативните изисквания.

 
 
 

Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.) За триколесните МПС от категориите L2, L2е, L4, L5 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, букви "в", "г", "ж" и "и" ЗДП се прилагат само изискванията на чл. 7, т. 1 – 3, чл. 17, 18 и 21.

(2) За МПС със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.), наричана по-нататък "Наредба № 60 от 2009 г.", не се прилагат изискванията на чл. 8.

 
 
 
 

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА МПС

 
 
 
 

Чл. 4. Производителите на МПС при проектирането и производството им съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях предприемат мерки за:

1. намаляване образуването на отпадъци от МПС;

2. ограничаване използването на опасни вещества, доколкото е технически възможно, с цел предотвратяване на неблагоприятното им въздействие върху околната среда, улесняване на рециклирането и ограничаване на обезвреждането им;

3. улесняване разкомплектуването на ИУМПС, повторната употреба, оползотворяването и по-специално рециклирането на техните компоненти и материали;

4. влагане на по-голямо количество рециклирани материали при производството на МПС.

 
 
 

Чл. 5. (1) Забранява се пускането на пазара на материали и компоненти за МПС, съдържащи олово, живак, кадмий и шествалентен хром, с изключение на тези по приложение № 1.

(2) Лица, които пускат на пазара материали и компоненти за МПС, обозначени със знак "Х" в приложение № 1, ги етикетират или обозначават по друг подходящ начин.

 
 
 

Чл. 6. (1) Производителите на МПС съгласувано с производителите на материали и компоненти за тях обозначават компонентите и материалите, които могат да бъдат отделени при разкомплектуване на ИУМПС, с цел улесняване на повторното им използване и/или рециклиране.

(2) Обозначаването по ал. 1 се поставя видимо, четливо и незаличимо.

(3) Пластмасовите компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 100 грама, се обозначават, като се прилагат изискванията на следните стандарти:

1. БДС EN ISO 1043-1:2012 - "Пластмаси - означения и съкратени термини. Част 1: Основни полимери и техните специални характеристики (ISO 1043-1:2011)";

2. БДС EN ISO 1043-2:2012 - "Пластмаси - означения и съкратени термини. Част 2: Пълнители и усилващи материали (ISO 1043-2:2011)";

3. БДС EN ISO 11469:2003 Пластмаси - "Обща идентификация и маркировка на продукти и пластмасови материали (ISO 11469:2000)".

(4) Еластичните компоненти и материали за МПС с тегло, по-голямо от 200 грама, се обозначават, като се прилага БДС ISO 1629:2006 - "Каучук и латекс. Номенклатура".

(5) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за обозначаване на гумите на МПС.

 
 
 
 

Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

 
 
 
 

Раздел I
Общи разпоредби

 
 
 

Чл. 7. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност отговарят за:

1. създаването и функционирането на системи за събиране на всички ИУМПС на територията на страната и доколкото е технически възможно - на използваните части, отстранени като отпадък при ремонт на МПС;

2. изграждането и функционирането на площадки за събиране и съхраняване и на центрове за разкомплектуване на ИУМПС, отговарящи на минималните технически изисквания по приложение № 3;

3. предаването на всички ИУМПС на площадките за събиране и съхраняване или в центровете за разкомплектуване;

4. разкомплектуването на приетите ИУМПС в центровете за разкомплектуване.

 
 
 

Чл. 8. (1) Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност са длъжни да осигурят приемането на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване на цялото количество ИУМПС, образувани в страната през текущата година.

(2) Лицата по ал. 1 предприемат мерки за поетапно постигане на следните цели:

1. ниво на повторна употреба и оползотворяване, не по-ниско от 95 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по ал. 1;

2. ниво на повторна употреба и рециклиране, не по-ниско от 85 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по ал. 1.

(3) Целите по ал. 2 се постигат съгласно сроковете по § 4 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР).

(4) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2 от всяко лице, което пуска на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2.

(5) При изчисленията по ал. 4 не се отчита броят на изнесените, изпратените от страната към територията на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), МПС с прекратена регистрация с цел повторна употреба и броят на откраднатите МПС.

 
 
 
 

Чл. 9. Лицата, които пускат на пазара МПС, отговарят и за разделното събиране, съхраняването, транспортирането, предварителното третиране, рециклирането и/или оползотворяването на негодните за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС, както и за изпълнението на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за батерии и акумулатори и НУБА.

 
 
 

Чл. 10. Износът на ИУМПС, на отпадъци от МПС и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, се считат за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2 само ако:

1. са спазени изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ, L 190, 12 юли 2006 г.), наричан по-нататък "Регламент 1013/2006", и

2. е налице доказателство, че операцията по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, е извършена при условия, равностойни на изискванията за опазване на човешкото здраве и на околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС, включително че съоръжението или инсталацията, в която е извършена съответната операция, гарантира постигането на целите по чл. 8.

 
 
 
 

Раздел II
Изпълнение на задълженията чрез колективни системи

 
 
 

Чл. 11. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 8 чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.

(2) Колективната система по ал. 1 се осъществява чрез организация по оползотворяване на ИУМПС, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III от ЗУО.

(3) Лицата, които пускат на пазара МПС, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система.

(4) Организацията по оползотворяване по ал. 2 осигурява за своя сметка изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на:

1. количеството пуснати на пазара МПС от нейните членове;

2. издадените документи по Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г. и бр. 47, 75 и 87 от 2012 г.), удостоверяващи заплатено възнаграждение на организацията по оползотворяване.

 
 
 

Чл. 12. (1) Организацията по оползотворяване на ИУМПС изготвя програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:

1. предварителен финансов разчет на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;

2. план, посочващ сроковете за сключване на договори с общини, които ще бъдат обслужвани от колективната система за събиране на ИУМПС;

3. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара МПС, в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС;

4. план, съдържащ мерки за събиране на ИУМПС от собствениците им и за приемането им на площадките за събиране и съхраняване и в центровете за разкомплектуване;

5. мерки, които се предприемат в случай на временно прекъсване или намаляване на възможностите за повторна употреба и третиране на ИУМПС;

6. план за информиране притежателите на ИУМПС относно възможностите за предаването им в центровете за разкомплектуване или на площадките за събиране и съхраняване;

7. мерки за компенсиране на негативни влияния върху пазарната цена на рециклируемите материали;

8. мерки за изпълнение на изискванията на чл. 8;

9. мерки за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС.

(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.

(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 - 5 ЗУО.

(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.

(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.

 
 
 

Чл. 13. (1) За изпълнение на задълженията за събиране, повторна употреба, оползотворяване, в т.ч. рециклиране на ИУМПС, организацията по оползотворяване сключва договори с лица по чл. 17 и с кметове на общини.

(2) Организацията по оползотворяване може да извършва и самостоятелно дейностите по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8 при наличие на документ по чл. 35 ЗУО.

 
 
 
 

Раздел III
Индивидуално изпълнение на задълженията

 
 
 

Чл. 14. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, се считат за индивидуално изпълняващи задълженията си за постигане на целите по чл. 8 след получаване на разрешение по реда на глава пета, раздел III ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка:

1. събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;

2. изграждането и въвеждането в действие на компютърна информационна система за отчитане и контрол на количеството пуснати на пазара МПС.

(3) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 2 се извършва в реално време.

(4) Лицата по ал. 1 имат право да извършват дейности по ал. 2, т. 1 при наличие на:

1. документ по чл. 35 ЗУО, или

2. сключен договор с лица по чл. 17.

 
 
 

Чл. 15. (1) Лицата по чл. 14 изготвят програма по чл. 53, ал. 1 ЗУО, която включва:

1. план за управление на ИУМПС, включващ мерки за оптимизиране на събирането, транспортирането и третирането на ИУМПС;

2. план за количествата ИУМПС, които ще бъдат събирани, съхранявани и разкомплектувани за изпълнение на целите по чл. 8;

3. мерки за изпълнение на целите по чл. 8;

4. план за увеличаване на компонентите от ИУМПС, подлежащи на повторна употреба;

5. мерки за изпълнение на целите на наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА, образувани в резултат на разкомплектуване на ИУМПС;

6. мерки за изпълнение на изискванията на чл. 32.

(2) Програмата по ал. 1 се утвърждава от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице по реда на чл. 86 и 87 ЗУО.

(3) В случаите по чл. 53, ал. 2 ЗУО лицата по ал. 1 представят пред компетентния орган по ал. 2 актуализирана програма заедно със заявление за изменение или допълнение на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО, които се разглеждат по реда на чл. 90, ал. 3 - 5 ЗУО.

(4) Програма по ал. 3 се утвърждава с решението по чл. 90, ал. 4 ЗУО.

(5) Компетентният орган по ал. 2 отказва да утвърди програмата по ал. 3 в случаите по чл. 90, ал. 5 ЗУО.

 
 
 
 

Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

 
 
 

Чл. 16. (1) Кметът на общината:

1. определя местата по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО на територията на общината за предаване на ИУМПС в съответствие с програмата по чл. 52, ал. 1 ЗУО и наредбата по чл. 22 ЗУО;

2. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г. , в сила от 22.07.2014 г.) организира дейностите по събирането на ИУМПС по чл. 143, ал. 7 и 8 ЗДП и предаването им в центрове за разкомплектуване, за което уведомява звеното "Пътна полиция" при областната дирекция на Министерството на вътрешните работи по месторегистрация на МПС.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1, като сключва договор със:

1. организации по оползотворяване на ИУМПС;

2. лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(3) Кметовете на общини с районно деление могат да сключват договори с лицата по ал. 2 за всеки район поотделно.

(4) Договорите по ал. 2 съдържат най-малко:

1. изисквания към системата за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;

2. задълженията за контрол по спазване на изискванията за събиране на ИУМПС на територията на съответната община;

3. задълженията за предоставяне на информация на гражданите на съответната община по прилагане на системата за събиране на ИУМПС, провеждане на образователни и информационни кампании и работа с обществеността.

(5) За местата по ал. 1, т. 1 се отрежда достатъчно площ, като се отчита броят на ИУМПС на територията на общината за година.

 
 
 
 

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ТРАНСПОРТИРАНЕТО И ТРЕТИРАНЕТО НА ИУМПС

 
 
 

Чл. 17. Дейностите по събиране и транспортиране и по третиране на ИУМПС се извършват от лица, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО.

 
 
 

Чл. 18. (1) Собствениците на ИУМПС са длъжни да ги предават на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване.

(2) Забранява се:

1. предаването на ИУМПС или на отпадъци от МПС по начини, различни от предвидените в наредбата;

2. предаването на ИУМПС на лица, които не притежават разрешение, издадено по реда на чл. 67 ЗУО, или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда.

 
 
 

Чл. 19. (1) Операторът на център за разкомплектуване или операторът на площадка за събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектуването му.

(2) Удостоверението по ал. 1 съдържа:

1. наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и подпис на лицето, издаващо удостоверението;

2. в случаите по ал. 8 - наименование, адрес и ЕИК на центъра за разкомплектуване;

3. наименование на компетентния орган, издал документа по чл. 35 ЗУО, номер и дата на издаването му;

4. номер и дата на издаване на удостоверението;

5. име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите имена, ЕГН, адрес и подпис на ползвателя или собственика на ИУМПС;

6. марка за националност и регистрационен номер на превозното средство (прилага се свидетелството за регистрация или декларация на лицето, издаващо удостоверението за разкомплектуване, удостоверяваща, че регистрационното свидетелство е било унищожено);

7. категория на превозното средство, марка и модел;

8. идентификационен номер на превозното средство (рама);

9. маса на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция (G) и маса на претегленото ИУМПС при приемането му;

10. сумата, заплатена в случаите по чл. 20, ал. 3.

(3) Образецът на удостоверението по ал. 1 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласуван с министъра на вътрешните работи.

(4) Удостоверението по ал. 1 е условие за прекратяване на регистрацията съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 3 и чл. 18б, ал. 1, т. 5 и 6 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г.; Решение № 7802 на Върховния административен съд от 2003 г. - бр. 68 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59 и 93 от 2006 г.; попр., бр. 99 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г.; Решение № 5805 на Върховния административен съд от 2011 г. - бр. 80 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2012 г.), наричана по-нататък "Наредба № I-45 от 2000 г.".

(5) Собственикът на ИУМПС не заплаща такса за издаване на удостоверението по ал. 1.

(6) Собственикът на ИУМПС представя удостоверението по ал. 1 като неразделна част от документите за прекратяване на регистрация по реда на Наредба № I-45 от 2000 г.

(7) Операторът на площадка за събиране и съхраняване издава удостоверение по ал. 1 само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на центъра.

(8) За едно ИУМПС, прието на площадка за събиране и съхраняване или в център за разкомплектуване, се издава само едно удостоверение за разкомплектуване.

(9) За изоставените регистрирани МПС се издава удостоверение по ал. 1 само от оператор на център за разкомплектуване, като се попълват данните за МПС, които са известни.

 
 
 

Чл. 20. (1) При предаването на ИУМПС на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектуване собствениците им не заплащат такси.

(2) Собствениците на ИУМПС заплащат разноски за приемането им в случаите, когато:

1. предаваните ИУМПС съдържат добавени към тях други отпадъци;

2. предаваните ИУМПС не съдържат основни компоненти.

(3) Размерът на разноските по чл. 2 се вписва в удостоверението за разкомплектуване по чл. 19.

 
 
 

Чл. 21. (1) Площадките за събиране и съхраняване и центровете за разкомплектуване на ИУМПС трябва да отговарят на изискванията на ЗУО, на подзаконовите нормативни актове по прилагането му и на минималните технически изисквания съответно по т. I и II от приложение № 3.

(2) В центровете за разкомплектуване на ИУМПС се извършват операциите по т. III от приложение № 3, като:

1. излезлите от употреба моторни превозни средства се разкомплектуват преди по-нататъшно третиране или се вземат други подходящи мерки, за да се ограничи всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда;

2. компонентите или материалите, които са обозначени в съответствие с чл. 5, ал. 2, задължително се отстраняват от ИУМПС преди последващото третиране;

3. опасните материали и компоненти се отделят селективно в най-кратък срок, така че да се предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получаващи се в процеса на шредиране;

4. операциите по отделяне и съхраняване на отделените компоненти от ИУМПС се извършват по начин, осигуряващ пригодността им за последваща повторна употреба и оползотворяване и особено за рециклиране.

(3) Отделените при разкомплектуване на ИУМПС компоненти и материали се разделят на подлежащи и неподлежащи на повторна употреба и оползотворяване, като едновременно с това се извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране.

(4) Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 
 
 
 

Чл. 22. (1) Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС въвеждат в действие компютърна информационна система за:

1. отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;

2. поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектуването на ИУМПС.

(2) Операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС въвеждат в действие компютърна информационна система за:

1. отчитане и контрол на издадените от името на оператор на център за разкомплектуване удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;

2. поддържане на информация за наличните и изходящите количества ИУМПС.

(3) Информационната система по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 трябва да съдържа най-малко данните съгласно чл. 19, ал. 2, т. 4 - 9.

(4) Актуализирането на данните в информационната система по ал. 1 и 2 се извършва в реално време.

(5) Операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС трябва да притежават или да имат сключен договор за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията за отчитане теглото на приеманите ИУМПС, предаваните ИУМПС и на материалите и компонентите, получени от разкомплектуването им.

 
 
 

Чл. 23. (1) За определяне на вида и количествата отпадъци, получени от ИУМПС на територията на страната, се провеждат периодични шредерни кампании.

(2) За изпълнение на задължението по ал. 1 операторът на шредера извършва представителен анализ съгласно срока по § 7 ПЗР.

(3) Правилата за извършване на шредерни кампании са съгласно методиката по § 6 ПЗР.

 
 
 

Чл. 24. Компонентите и материалите, образувани при разкомплектуване на ИУМПС, подлежащи на повторна употреба и/или оползотворяване, могат да бъдат предмет на търговски сделки.

 
 
 

Чл. 25. (1) При предаване и приемане на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба се попълва декларация по образец съгласно приложение № 4.

(2) Декларацията по ал. 1 се изготвя от операторите на центрове за разкомплектуване, както и от лицата, извършващи ремонт и сервизна дейност на МПС.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.) Лицата по ал. 2 съхраняват копие от декларацията по ал. 1 в 5-годишен срок от изготвянето й.

 
 
 
 

Глава шеста
ИНФОРМАЦИЯ

 
 
 

Чл. 26. Лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС, както и операторите на центрове за разкомплектуване и лицата, извършващи ремонт и сервизна дейност на МПС, водят отчетни книги и предоставят отчети съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

 
 
 

Чл. 27. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС и заплащат продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУМПС предоставят информация на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в електронен формат съгласно приложение № 5 за количествата МПС:

1. пуснати на пазара;

2. изнесени и/или изпратени от страната към територията на друга държава - членка на ЕС, от пуснатите на пазара.

(2) Информацията по ал. 1 от организациите по оползотворяване на ИУМПС се предоставя за всяко лице - член на организацията.

(3) Информацията по ал. 1 и 2 се подава в информационна система, поддържана от ИАОС.

(4) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова такса за МПС, в електронен формат.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г. , в сила от 22.07.2014 г.) Директорът на Главна дирекция "Охранителна полиция" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация за:

1. регистрираните МПС по чл. 2, ал. 1, т. 1;

2. излезлите от употреба моторни превозни средства по чл. 2, ал. 1, т. 1 с прекратена регистрация съгласно чл. 18 от Наредба № I-45 от 2000 г. въз основа на издадени удостоверения за разкомплектуване по чл. 19.

(6) Информацията по ал. 1, 4 и 5 се предоставя за текущата година за следните периоди:

1. 1 януари - 31 март;

2. 1 април - 30 юни;

3. 1 юли - 30 септември;

4. 1 октомври - 31 декември.

(7) Информацията по ал. 1, 4 и 5 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период по ал. 6.

(8) В случай на необходимост от коригиране на информацията по ал. 1 в периода 1 - 20 февруари на годината, следваща годината на отчетния период, лицата по ал. 1 подават коригиращата справка, като попълват приложение № 5 за цялата отчетна година.

(9) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1, 4 и 5 изпълнителният директор на ИАОС обобщава данните за съответния период по ал. 6 и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.

 
 
 

Чл. 28. (1) Ежегодно до 31 март на текущата година на изпълнителния директор на ИАОС се предоставя информация за предходната година от:

1. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2014 г. , в сила от 22.07.2014 г.) директора на Главна дирекция "Охранителна полиция" относно:

а) състоянието на автопарка по възраст на регистрирани МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1;

б) разпределението на регистрирани МПС по месторегистрация от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1;

2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за броя МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1, на които е издаден знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства съгласно Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г.), наричана по-нататък "Наредба № Н-32 от 2011 г.", в съответствие със сроковете по чл. 29 от Наредба № Н-32 от 2011 г.;

3. изпълнителния директор на Гаранционния фонд по чл. 28 от Кодекса за застраховането за броя МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 с изплатена тотална щета за предходната година;

4. организациите по оползотворяване на ИУМПС за изпълнението на програмата по чл. 12, ал. 1;

5. лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, за изпълнението на програмата по чл. 15, ал. 1;

6. председателя на Комисията за защита на потребителите за извършените проверки и направените констатации във връзка с упражнявания контрол за съответствието на пусканите на пазара материали и компоненти на МПС;

7. изпълнителния директор на ПУДООС за събраните средства от продуктови такси през предходната календарна година от пуснатите на пазара МПС.

(2) Ежегодно на изпълнителния директор на ИАОС на основание на сключено споразумение се предоставя информация от:

1. изпълнителния директор на НАП относно МПС, пристигнали на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, и изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС;

2. директора на Агенция "Митници" относно внесените и изнесените от страната МПС;

3. председателя на Националния статистически институт (НСИ) относно пуснатите на пазара МПС от производителите в страната.

(3) Информацията по ал. 2 се предоставя в съответствие с Комбинираната номенклатура на стоките, приложена към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Обща митническа тарифа (ОВ, L 256, 7.09.1987 г.).

(4) Видът на информацията по ал. 2, начинът и сроковете за предоставянето й се уреждат със споразумението по ал. 2.

 
 
 

Чл. 29. Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 26 - 28 изпълнителният директор на ИАОС изготвя доклад за предходната година относно прилагането на разпоредбите на наредбата на национално ниво.

 
 
 
 

Чл. 30. Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп на обществеността до доклада по чл. 29 по подходящ начин.

 
 
 
 

Чл. 31. Икономическите оператори съобразно предмета си на дейност осигуряват на всички потребители достъпна информация, включително в рекламни материали, относно:

1. пригодността на МПС и техните компоненти и материали за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, когато станат отпадъци;

2. екологосъобразното събиране, съхраняване и третиране на ИУМПС, особено при отделянето на всички флуиди и разкомплектуването;

3. разработването на нови и оптимизирането на съществуващите методи за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от МПС;

4. постигнатия прогрес във връзка с оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци от МПС с цел намаляване количеството на отпадъци, предназначени за обезвреждане, и увеличаване дела на отпадъците от МПС, предназначени за оползотворяване, в т. ч. рециклиране.

 
 
 

Чл. 32. (1) Лицата, които пускат на пазара МПС, осигуряват на лицата по чл. 17 достъп до информацията относно разкомплектуването за всеки отделен вид МПС в срок 6 месеца от пускането му на пазара. Информацията съдържа данни за материалите и компонентите на МПС и за разположението на опасни вещества в МПС с оглед постигане на целите по чл. 8.

(2) При поискване от лицата по чл. 17 производителите на компоненти за МПС предоставят информация за разкомплектуването, съхраняването и изпитването на компонентите, които са подходящи за повторна употреба.

 
 
 
 

Чл. 33. Изпълнителният директор на ИАОС със съдействието на председателя на НСИ, министъра на вътрешните работи, изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и изпълнителния директор на ПУДООС изготвя и въвежда в действие интегрирана компютърна информационна система за отчитане и контрол по прилагане на разпоредбите на наредбата.

 
 
 
 

Глава седма
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО

 
 
 

Чл. 34. (1) Организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, доказват изпълнението на задълженията си по чл. 7 и 8, като представят в срок до 15 април на текущата година пред министъра на околната среда и водите доклад с фактически констатации за предходната година и отчет по приложение № 6. Докладът се представя и при липса на пуснати на пазара МПС.

(2) Отчетът по ал. 1 се заверява от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит въз основа на доклада с фактически констатации по ал. 1 след извършени договорени процедури за проверка на изпълнението на задълженията по наредбата, в т.ч. целите по чл. 8, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(3) В доклада по ал. 1 задължително се посочва и размерът на дължимата продуктова такса, която следва да се заплати по сметката на ПУДООС, в случай че съответните цели по чл. 8 не бъдат признати за изпълнени от министъра на околната среда и водите.

(4) Едновременно с доклада по ал. 1 се представят най-малко:

1. от лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално - копия от документите по чл. 35, ал. 1, т. 6, 8 и 9;

2. от организациите по оползотворяване на ИУМПС - копия от документите по чл. 36, ал. 1, т. 7, 9 и 10.

(5) Докладът по ал. 1 и отчетът по ал. 1, както и всички приложения се представят на хартиен и технически носител.

(6) По преценка министърът на околната среда и водите може да поиска представяне на копия от други документи, както и допълнително уточняваща информация.

 
 
 

Чл. 35. (1) За изготвянето на доклада по чл. 34, ал. 2 регистрираният одитор проверява най-малко следните документи на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално:

1. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара МПС, както и съответствието му с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

2. информацията по чл. 27, ал. 1;

3. първичните счетоводни документи, удостоверяващи:

а) количеството събрани ИУМПС и предадени за разкомплектуване на лица по чл. 17;

б) вида и количествата на материалите и компонентите, получени след разкомплектуване на ИУМПС и предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, на лица по чл. 17;

4. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 25, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба;

5. дневниците за продажбите и декларациите по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) и главната книга по Закона за счетоводството (ЗС) за периода на проверката;

6. документи, удостоверяващи износа на ИУМПС и/или материали и компоненти от тях през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС:

а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране;

б) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;

в) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;

г) сертификат за завършена окончателна операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай че вече е наличен;

д) при износ - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и на човешкото здраве, съответстващи на изискванията на законодателството на ЕС;

7. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната ведомост и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;

8. отчет за предходната календарна година по образец съгласно приложение № 6;

9. отчет за предходната година за изпълнението на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА по образец съгласно приложение към наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО;

10. извадка за предходната календарна година от компютърната информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС от операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС, с които лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, има сключен договор.

(2) Докладът по чл. 34, ал. 2, изготвен за лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, съдържа информация и констатации най-малко за:

1. количеството пуснати на пазара МПС за предходната година;

2. съответствието между вътрешнофирмената спецификация и месечните справки-декларации по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и издадените счетоводни документи, отразяващи пуснатите на пазара МПС;

3. размера на продуктовата такса за предходната година, от която лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, се освобождава при доказано изпълнение на целите по чл. 8;

4. правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до правилния размер;

5. сключените договори с лица по чл. 17 и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;

6. количеството ИУМПС, които са събрани и третирани през отчетния период, както и наличието на отчетни документи за тях;

7. количеството изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, ИУМПС и/или компоненти и материали от тях през предходната календарна година, както и наличието на документи по чл. 35, ал. 1, т. 6, удостоверяващи това;

8. наличието на действащи договори с общини;

9. проведените информационни кампании и разработените информационни материали;

10. разходите за:

а) събиране и транспортиране на ИУМПС;

б) съхраняване на ИУМПС;

в) разкомплектуване на ИУМПС;

г) подготовка за повторна употреба на компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;

д) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;

е) рециклиране на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;

ж) обезвреждане на отпадъци, получени от разкомплектуване на ИУМПС;

з) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали;

и) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 15;

11. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

12. средствата, постъпили от продажба на ИУМПС, на компоненти и материали от тях;

13. констатации за съответствие/несъответствие между количествата събрани ИУМПС и нивото в проценти на повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване от тяхното тегло, посочени в отчета съгласно приложение № 6, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;

14. изпълнението на целите по чл. 8.

 
 
 

Чл. 36. (1) За изготвянето на доклада по чл. 34, ал. 2 регистрираният одитор проверява най-малко следните документи на организацията по оползотворяване:

1. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целите по чл. 8;

2. първичните счетоводни документи, удостоверяващи количеството пуснати на пазара МПС от членовете на организацията по оползотворяване, за което е платено възнаграждение към нея, както и съответствието им с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;

3. информацията по чл. 24, ал. 1;

4. първичните счетоводни документи, удостоверяващи:

а) количеството събрани ИУМПС и предадени за разкомплектуване на лица по чл. 17;

б) вида и количествата на материалите и компонентите, получени след разкомплектуване на ИУМПС и предадени за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, на лица по чл. 17;

5. първичните счетоводни документи или декларацията по чл. 24, удостоверяващи добросъвестното предаване и придобиване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба;

6. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за периода на проверката;

7. документи, удостоверяващи износа на ИУМПС и/или на компоненти, материали и вещества от тях през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС:

а) писмен договор за извършване на операция по окончателно оползотворяване, в т.ч. рециклиране;

б) подписани и подпечатани документи по приложения IА и IБ или по приложение VII на Регламент 1013/2006 за всеки конкретен превоз;

в) писмено потвърждение за получаване на отпадъците;

г) сертификат за завършена окончателна операция по оползотворяване, в т.ч. рециклиране, в случай че вече е наличен;

д) при износ - копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, съответстващо на нормите за опазване на околната среда и на човешкото здраве, съответстващи на изискванията на законодателството на ЕС;

8. счетоводните регистри по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2 и 3 ЗС, послужили за изготвяне на оборотната ведомост, и данъчните декларации съгласно действащото данъчно законодателство;

9. отчет за предходната календарна година по образец съгласно приложение № 6;

10. отчет за предходната година за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО за батерии и акумулатори и НУБА по образец съгласно приложение към наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО;

11. извадка за предходната календарна година от компютърната информационна система за отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС от операторите на центрове за разкомплектуване и операторите на площадки за събиране и съхраняване на ИУМПС, с които организацията по оползотворяване има сключен договор.

(2) Докладът по чл. 34, ал. 2, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа информация и констатации най-малко за:

1. лицата, които:

а) участват в организацията по оползотворяване през съответната година;

б) не са й заплащали уговореното възнаграждение и/или не са й предоставяли информация и за които не са изпълнени задълженията по чл. 8, датата на прекратяване на договора по чл. 11, ал. 3, както и размера на дължимата продуктова такса;

в) са прекратили договорите си през отчетната година с организацията по оползотворяване;

г) са подали нулеви декларации за пуснатите на пазара МПС през отчетната година;

2. данни за лицата по т. 1, включващи най-малко: седалище и адрес на управление, ЕИК, период на действие на сключения договор по чл. 11, ал. 3 за съответната година;

3. количеството пуснати на пазара МПС за предходната година;

4. съответствието между вътрешнофирмената спецификация и месечните справки-декларации по наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО и издадените счетоводни документи, отразяващи пуснатите на пазара МПС, за които е заплатено на организацията по оползотворяване;

5. размера на продуктовата такса за предходната година, от която организацията по оползотворяване се освобождава при доказано изпълнение на целите по чл. 8;

6. количествата ИУМПС, които са събрани и третирани през отчетния период, както и наличието на отчетни документи за тях;

7. правилното определяне на продуктовата такса за предходната година, като в случаите, когато таксата е неправилно определена - разликата до правилния размер;

8. сключените договори с лица по чл. 17 и издадените счетоводни документи по силата на тези договори;

9. количеството изнесени и/или изпратени от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, ИУМПС и/или компоненти и материали от тях през предходната календарна година, както и наличието на документите по ал. 1, т. 7, удостоверяващи това;

10. наличието на действащи договори с общини;

11. проведените информационни кампании и разработените информационни материали;

12. разходите за:

а) събиране и транспортиране на ИУМПС;

б) съхраняване на ИУМПС;

в) разкомплектуване на ИУМПС;

г) подготовка за повторна употреба на компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;

д) оползотворяване на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;

е) рециклиране на материали и компоненти, получени при разкомплектуване на ИУМПС;

ж) обезвреждане на отпадъци, получени от разкомплектуване на ИУМПС;

з) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали;

и) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 12;

13. дневниците за продажбите и декларациите по ЗДДС и главната книга по ЗС за периода на проверката, като се правят сравнения между фактическите констатации, установени по технологични норми и по счетоводни операции;

14. средствата, постъпили от продажба на ИУМПС, на компоненти и материали от тях;

15. съответствие/несъответствие между количествата събрани ИУМПС и нивото в проценти на повторна употреба и рециклиране и на повторна употреба и оползотворяване от тяхното тегло, посочени в отчета съгласно приложение № 6, с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;

16. изпълнението на целите по чл. 8.

 
 
 
 

Чл. 37. (1) За изготвянето на доклада по чл. 34, ал. 1 регистрираният одитор използва и информацията по наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО относно количеството събрано ИУМПС и информацията по чл. 27, ал. 1 относно количеството МПС, пуснато на пазара през отчетния период.

(2) Информацията по ал. 1 се осигурява от организациите по оползотворяване на ИУМПС или от лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално.

 
 
 
 

Чл. 38. (1) На основание чл. 18, ал. 9 ЗУО ежегодно до 15 април министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия, която да анализира констатациите в докладите, отчетите и документите по чл. 34 и в докладите по чл. 18, ал. 3 ЗУО. При необходимост комисията съвместно с представители на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) извършва проверка на място на:

1. организациите по оползотворяване;

2. лицата, членуващи в организации по оползотворяване;

3. лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално;

4. лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и третиране на ИУМПС и сключили договори с организации по оползотворяване и/или с лица, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално.

(2) В срок до 10 дни от приключване на дейността си комисията по ал. 1 изготвя доклад до министъра на околната среда и водите, който съдържа:

1. фактически констатации от проверката;

2. ясно изразено мнение и заключение за изпълнение на целите по чл. 8 за всяка организация по оползотворяване и за всяко лице, изпълняващо задълженията си индивидуално;

3. предложение за налагане на санкции и/или отнемане на разрешенията на организациите по оползотворяване и на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, по реда на глава пета, раздел III ЗУО;

4. предложение за налагане на санкции на лицата, които пускат на пазара МПС, както и на лицата по чл. 18, ал. 3, т. 4 ЗУО в случай на установени нарушения на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

5. предложение за усвояване на банковата гаранция по чл. 82, ал. 3 ЗУО.

 
 
 
 

Чл. 39. (1) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване, които заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 - 5 ЗУО, както и нейния размер.

(2) При непредставяне след писмена покана с определен 7-дневен срок на заверен отчет по чл. 34, ал. 1 и/или на доклад с фактически констатации, отговарящ на изискванията на чл. 35, ал. 2 или чл. 36, ал. 2, целите по чл. 8 не се считат за изпълнени, а лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, съответно организациите по оползотворяване, се включват в заповедта по ал. 1 за заплащане на продуктова такса.

(3) Министърът на околната среда и водите до 31 май на текущата година определя със заповед лицата, които пускат на пазара МПС и изпълняват задълженията си индивидуално, организациите по оползотворяване и лицата, членуващи в организациите по оползотворяване, които са изпълнили съответните цели по чл. 8 и не заплащат продуктова такса.

(4) Средствата от продуктовата такса за МПС, набрани по реда на чл. 59 ЗУО, се разходват от ПУДООС за информационни кампании, контролни и други дейности в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ПУДООС, приет с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 33 от 2012 г.).

 
 
 
 

Глава осма
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

 
 
 

Чл. 40. (1) Банковата гаранция по чл. 82, ал. 1, т. 1 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 8, създаването на система за събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на ИУМПС.

(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва да тече от датата на издаването й.

(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2 ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 ЗУО или с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за прекратяване действието на разрешението.

 
 
 
 

Чл. 41. (1) Най-малко един месец преди изтичане срока на действието на банковата гаранция по чл. 40, ал. 1 организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, предоставят на министъра на околната среда и водите подновена банкова гаранция.

(2) Срокът на действие на подновената банкова гаранция започва да тече от датата на изтичане срока на предходната банкова гаранция.

(3) Задължението за продължаване и подновяване на банковата гаранция в срока по ал. 1 се включва като условие в разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО.

 
 
 
 

Чл. 42. (1) Банковата гаранция по чл. 40, ал. 1 се издава в полза на министъра на околната среда и водите и трябва да отговаря най-малко на следните изисквания:

1. да осигурява безусловно плащане в полза на министъра на околната среда и водите при първо поискване без възможност за възразяване или уговаряне на други формални условия на плащане;

2. да е неотменяема;

3. единствено условие за предявяването й да е постъпването при гаранта на писмено искане от министъра на околната среда и водите, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 - 3 ЗУО;

4. да е налице пълно съвпадение между задълженията по чл. 40, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията покрива всички видове неизпълнение на тези задължения;

5. да е посочена ясно датата, до която е валидна гаранцията.

(2) Банковата гаранция се представя в оригинал.

 
 
 
 

Чл. 43. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите подава писмено искане към банката гарант, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 - 3 ЗУО за организацията по оползотворяване или за лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално.

(2) Банковата гаранция се усвоява до размера по чл. 82, ал. 3, т. 1, 2 или 3 ЗУО.

 
 
 
 

Чл. 44. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите при първо писмено поискване независимо от възраженията на организациите по оползотворяване на ИУМПС и/или на лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално и без уговаряне на други формални условия на плащане.

(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 и 3 ЗУО в едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално, представя подновена до пълния размер банкова гаранция съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1 или 4 ЗУО по реда на чл. 40.

 
 
 
 

Глава девета
КОНТРОЛ

 
 
 
 

Чл. 45. Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице контролира:

1. правилното начисляване и своевременното заплащане на продуктовата такса от лицата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;

2. изпълнението на задълженията по наредбата на лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране и/или третиране на ИУМПС, сключили договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално;

3. предоставянето на информация от задължените лица съгласно изискванията на чл. 26;

4. кметовете на общини във връзка с изпълнението на задълженията им по наредбата.

 
 
 
 

Чл. 46. Кметът на общината контролира изпълнението на задълженията във връзка със сключените договори по чл. 16, ал. 2.

 
 
 
 

Чл. 47. Председателят на Комисията за защита на потребителите осъществява контрол за съответствието на пусканите на пазара МПС с изискванията на чл. 5 и 6.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Излязло от употреба моторно превозно средство" е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО, в т.ч.:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № I-45 от 2000 г.;

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска собственост;

в) изоставено регистрирано МПС.

2. "Изоставено регистрирано МПС" по смисъла на § 6, т. 45 от ДР на ЗДП - ИУМПС, което се намира върху имот - държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.

3. "Икономически оператори" са лицата, които пускат на пазара МПС, дистрибуторите, лицата, които застраховат МПС, и операторите, извършващи разкомплектуване, разрязване, раздробяване, оползотворяване, рециклиране и други дейности по третиране на ИУМПС, включително техните компоненти и материали.

4. "Информация относно разкомплектуването" е всяка информация, необходима за правилното и екологосъобразното третиране на ИУМПС. Тя се предоставя от лицата, които пускат на пазара МПС и компоненти за тях, на лицата по чл. 17 под формата на ръководства или чрез електронните медии, справки и услуги в реално време.

5. "Компонент" е обособена съставна част от МПС, като: уредба, агрегат, механизъм и други, който подлежи на повторна употреба или на допълнително разкомплектуване.

6. "Лица, които пускат на пазара на територията на Република България МПС" са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС, МПС и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел МПС да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

7. "Моторни превозни средства със специално предназначение" са МПС по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 към Наредба № 60 от 2009 г.

8. "Моторни превозни средства, произведени и/или пуснати на пазара в малки серии" са МПС по смисъла на чл. 17, ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 60 от 2009 г.

9. "Нулева декларация" е декларацията, която се попълва и подава при липса на пуснати на пазара МПС през отчетната година по реда на наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

10. "Обезвреждане" е всяка от операциите съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗУО.

11. "Обозначаване" е всяка форма на етикетиране, маркиране или друга форма на идентифициране.

12. "Основни компоненти" на МПС са купе, двигател, скоростна кутия, както и електронен блок и катализатор, когато са описани в техническите характеристики на МПС.

13. "Опасно вещество" е всяко вещество, което отговаря на критериите на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ, L 353, 31 декември 2008 г.):

а) класове на опасност 2.1 - 2.4, 2.6, 2.7 и 2.8, типове A и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A - F;

б) класове на опасност 3.1 - 3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

в) клас на опасност 4.1;

г) клас на опасност 5.1.

14. "Оползотворяване" е всяка от операциите съгласно § 1, т. 13 от ДР на ЗУО.

15. "Повторна употреба" е всяка операция, чрез която компоненти на ИУМПС се използват за същата цел, за която са били предназначени.

16. "Площадка за събиране и съхраняване" е място за приемане и съхраняване на ИУМПС преди предаването им в центрове за разкомплектуване.

17. "Преднамерено въвеждане" е умишленото използване на опасни вещества при производството на материалите или компонентите с цел получаване на специфични характеристики или качество на крайните продукти.

18. "Предотвратяване" е съвкупността от мерките, целящи намаляване на количеството и вредното въздействие върху околната среда на ИУМПС, компоненти и материали от тях.

19. "Производител" е физическо или юридическо лице, което произвежда МПС, внася или въвежда на територията на Република България МПС от друга държава - членка на ЕС.

20. "Пускане на пазара на МПС" е първото предоставяне на МПС на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел то да бъде разпространено и/или използвано на територията на Република България, както и внасянето и въвеждането на територията на Република България на МПС от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

21. "Разкомплектуване на ИУМПС" е дейност, извършвана в центровете за разкомплектуване за отстраняване на опасните вещества от тях, разглобяване, разкъсване на парчета или раздробяване, както и всяка друга операция, извършвана с цел подготовка за оползотворяване на ИУМПС или на техни компоненти или подготовка за обезвреждане на неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали.

22. "Рециклиране" съгласно § 1, т. 37 от ДР на ЗУО е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

23. "Собственик на МПС" е лицето, упражняващо право на собственост върху МПС към момента на прекратяване на регистрацията му по смисъла на Наредба № I-45 от 2000 г.

24. "Третиране" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане съгласно § 1, т. 44 от ДР на ЗУО.

25. "Център за разкомплектуване" е място за съхраняване и разкомплектуване на ИУМПС.

26. "Шредер" е инсталация, използвана за разкъсване на парчета или за раздробяване на ИУМПС или на техни компоненти, включително с цел получаване на отпадъци от черни и цветни метали, подходящи за директна повторна употреба.

 
 
 

§ 2. (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2013 г., в сила от 1.11.2013 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.), на Директива 2011/37/ЕС на Комисията от 30 март 2011 г. за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 269/34 от 21.10.2000 г.) и Директива 2013/28/ЕС на Комисията от 17 май 2013 г. за изменение на Приложение II на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ, L 135/14 от 22.05.2013 г.).

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 
 

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 13 ЗУО.

 
 
 

§ 4. (1) Член 8, ал. 2 се прилага, както следва:

1. От 1 януари до 31 декември 2012 г.:

а) ниво на повторна употреба и оползотворяване - не по-ниско от 91 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1;

б) ниво на повторна употреба и рециклиране - не по-ниско от 83 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1.

2. От 1 януари до 31 декември 2013 г.:

а) ниво на повторна употреба и оползотворяване - не по-ниско от 93 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1;

б) ниво на повторна употреба и рециклиране - не по-ниско от 84 на сто от теглото на всяко ИУМПС, прието по чл. 8, ал. 1.

(2) Целите по чл. 8, ал. 2 се постигат не по-късно от 1 януари 2015 г.

 
 
 
 

§ 5. Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по чл. 8, ал. 2 за 2012 г. от всяко лице, пускащо на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2.

 
 
 

§ 6. Министърът на околната среда и водите дава указания по прилагането на наредбата и утвърждава със заповед Методика за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторното използване и оползотворяване и повторното използване и рециклиране в Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства.

 
 
 

§ 7. Представителният анализ по чл. 23, ал. 3 се извършва за първи път през 2014 г. и на всеки четири години след това.

 
 
 

§ 8. Информацията по чл. 27, ал. 1 и 2 се предоставя във вид на електронна таблица, изготвена от ИАОС, до изграждането на информационната система по чл. 27, ал. 3.

 
 
 
 

§ 9. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

 
 
 

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 
 
 
   Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 5
(Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г.,
в сила от 1.11.2013 г.)

Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5


Материали и компоненти

Обхват и дата на изтичане срока на освобождаването

Да се постави етикет или да се идентифицира в съответствие с изискванията на чл. 5

1

2

3

Олово като легиращ елемент

1. а) Стомана за механична обработка и компоненти от партидно горещо поцинкована стомана с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

 

 

б) Поцинковани при постоянно подаване стоманени листове с тегловно съдържание на олово до 0,35 %

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

 

2. a) Алуминий за механична обработка с тегловно съдържание на олово до 2 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

 

б) Алуминий с тегловно съдържание на олово до 1,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

в) Алуминий с тегловно съдържание на олово до 0,4 %

(1)

 

3. Медна сплав с тегловно съдържание на олово до 4 %

(1)

 

4. a) Лагерни черупки и втулки

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

б) Лагерни черупки и втулки в двигатели, предавателни механизми и компресори за климатични инсталации

1 юли 2011 г. и резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2011 г.

 

Олово и оловни съединения в компоненти

5. Акумулаторни батерии

(1)

X

6. Виброгасители (амортисьори)

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

X

7. a) Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2005 г.

 

б) Вулканизиращи вещества и стабилизатори за еластомери в спирачни маркучи, горивни маркучи, вентилационни маркучи, еластомерни/метални части в приложения за ходовата част, както и за опорни тампони за двигатели с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2006 г.

 

в) Свързващи вещества за еластомери за силови предавателни механизми с тегловно съдържание на олово до 0,5 %

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2009 г.

 

8. a) Олово в припой за прикрепване на електрически и електронни компоненти към печатни платки и олово в покритието на крачетата на компонентите, различни от електролитни алуминиеви кондензатори, в изводите на компонентите и в електронните печатни платки

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

X (2)

б) Олово в припой за електрически приложения, различни от запояване върху електронни печатни платки или върху стъкло

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2011 г., и резервни части за тези превозни средства

X (2)

в) Олово в покритието на изводите на електролитни алуминиеви кондензатори

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2013 г., и резервни части за тези превозни средства

X (2)

г) Олово, използвано при запояване върху стъкло в датчиците за въздушния поток

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2015 г., и резервни части за тези превозни средства

X (2)

д) Олово в припой с висока температура на топене (т.е. сплави на оловото с 85 % или повече тегловно съдържание на олово)

(3)

X (2)

е) Олово, използвано в съответстващи на
изискванията системи с електрически контактни щифтове

(3)

X (2)

ж) Олово в припой за създаване на надеждна електрическа връзка между полупроводниковия кристал и носещата част в корпусите на интегрални схеми от типа Flip-Chip

(3)

X (2)

з) Олово в припой за прикрепване на охлаждащи пластини към топлоотвеждащ радиатор при силови полупроводникови монтажи с размер на интегралната схема от поне 1 cm2 излъчваща зона и номинална плътност от поне 1 A/mm2 на силициевата зона на интегралната схема

(3)

X (2)

и) Олово в припой за запояване на изводите от стъкла с вграден електрически проводник с изключение на запояване при многопластови стъкла с вграден електрически проводник

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г. и след тази дата, резервни части за тези превозни средства

X (2)

к) Олово в припой за запояване при многопластови стъкла с вграден електрически проводник

(3)

X (2)

9. Легла на клапани

Като резервни части за типове двигатели, разработени преди 1 юли 2003 г.

 

10. а) Електрически и електронни компоненти, съдържащи олово в стъкло или керамика, в химично съединение, представляващо стъклена или керамична матрица, в стъклен или керамичен материал или в химично съединение, представляващо стъкло-керамична матрица. Това освобождаване не важи за използването на олово във:
– стъкло в колби и глазура на запалителни свещи;
– диелектрични керамични материали за компонентите, изброени в букви "б", "в" и "г"

 

X (4) (за компоненти, различни от пиезокерамиките в двигателите)

б) Олово в диелектрични керамични материали на основата на цирконаттитанат на оловото, използвани в кондензатори, които са част от интегрални схеми или дискретни полупроводникови елементи

 

 

в) Олово в диелектрични керамични материали на кондензатори за номинално напрежение, което е по-ниско от 125 V~ или 250 V =

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2016 г., и резервни части за тези превозни средства

 

г) Олово в диелектрични керамични материали на кондензатори за компенсация на температурно определените отклонения на датчиците в ултразвуковите хидроакустични системи

(3)

 

11. Пиротехнически задействащи устройства

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2006 г., и резервни части за тези превозни средства

 

12. Съдържащи олово термоелектрични материали за електротехнически приложения в автомобила с цел намаляване на емисиите от CO2 чрез използване топлината на отработените газове

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 януари 2019 г., и резервни части за тези превозни средства

Х

Шествалентен хром

13. a) Покрития против корозия

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 г.

 

б) Покрития против корозия, използвани за
сглобките с болтове и гайки за ходовата част

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2008 г.

 

14. Като антикорозионен агент за охладителната система от въглеродна стомана на абсорбционни хладилни уредби в моторните каравани до 0,75 тегловни % в охлаждащия разтвор, освен ако е възможно използването на други технологии за охлаждане (т.е. на разположение на пазара за приложение в моторни каравани) и не води до отрицателни въздействия върху околната среда, здравето и/или безопасността на потребителите

 

Х

Живак

15. a) Газоразрядни лампи за фарове

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства

Х

б) Луминесцентни лампи, използвани в дисплеите на арматурните табла

Превозни средства, чийто тип е одобрен преди 1 юли 2012 г., и резервни части за тези превозни средства

Х

Кадмий

16. Акумулатори за електрически превозни средства

Като резервни части за превозни средства, пуснати на пазара преди 31 декември 2008 г.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
   (1) Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през 
2015 г.
(2) Разглобяване, ако във връзка с т. 10, буква "а" е
надвишен средният праг от 60 g за превозно средство. За прилагането на тази
клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са
монтирани на производствената линия от производителя.
(3) Настоящото освобождаване ще бъде преразгледано през
2014 г.
(4) Разглобяване, ако във връзка с т. 8, букви "а" – "к" е
надвишен средният праг от 60 g за превозно средство. За прилагането на тази
клауза няма да се вземат предвид електронни устройства, които не са
монтирани на производствената линия от производителя.
 
 
 
 
 Забележки:
 
 
 
 
   1. При еднороден материал, за олово, шествалентен хром и живак се
допуска максимална тегловна концентрация до 0,1 %, а за кадмий – 0,01 %.
 
 
 
 
   2. Разрешава се без ограничения повторната употреба на части от 
превозни средства, които вече са били на пазара към датата на изтичане
на освобождаването, тъй като употребата им не е предмет на чл. 5.
 
 
 
 
   3. Резервните части, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г., които се
използват за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2003 г.,
се освобождават от разпоредбите на чл. 5*.
*Тази клауза не се прилага за тежестите за балансиране на колела,
въгленовите четки за електродвигатели и спирачните накладки.
 
 
 
 
   Приложение № 2
 
 
 
 
   към чл. 8, ал. 4 
Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите
по чл. 8 за съответната година
Количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 за
съответната година, се изчислява по формулата:
КР=ППооп/инд. х К г.,
където:
КР е количеството ИУМПС (брой), необходимо за изпълнение на целите по
чл. 8 от организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява
задълженията си индивидуално за съответната година;
ПП ооп/инд. - МПС (брой), са пуснати на пазара за текущата година от
членовете на съответната организация по оползотворяване на ИУМПС или от
съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
Кгод. - коефициент за текущата година, определен като съотношение по
следната формула:

където: *ПР5 е средноаритметично на приетите на площадки за събиране и
съхраняване и в центрове за разкомплектуване ИУМПС (брой) на
територията на страната през предходните 5 календарни години;
*ПП5 е средноаритметично на пуснатите на пазара МПС (брой) през
предходните 5 календарни години;
*стойностите на ПР5 и ПП5 и Кгод. се определят ежегодно от
изпълнителния директор на ИАОС и се публикуват на интернет страницата
на ИАОС до 15 април на текущата година.
 
 
 
 
   Приложение № 3
 
 
 
 
   към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 
Минимални технически изисквания към площадките за събиране и
съхраняване и към центровете за разкомплектуване на ИУМПС
I. Изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС преди
третиране:
 
 
 
 
   1. Да са с непропусклива повърхност.
 
 
 
 
   2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и
съоръжения за обезмасляване.
 
 
 
 
   3. Да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води,
включително на дъждовни води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ)
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
II. Изисквания към центровете за разкомплектуване на ИУМПС:
 
 
 
 
   1. Да са с непропусклива повърхност на съответните площадки.
 
 
 
 
   2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и
съоръжения за обезмасляване.
 
 
 
 
   3. Да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти,
получени при разкомплектуване на ИУМПС, включително складове с
непропусклив под за съхраняване на части, замърсени с масла.
 
 
 
 
   4. Да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни
акумулаторни батерии, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани
бифенили или полихлорирани терфенили, съгласно изискванията на
наредбите по чл. 13 ЗУО.
 
 
 
 
   5. Да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности,
съдържащи се в ИУМПС.
 
 
 
 
   6. Да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно
съхраняване на течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от
предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи
течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични
инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС.
 
 
 
 
   7. Да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на
дъждовни води, в съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му.
 
 
 
 
   8. Да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при
разкомплектуването гуми с оглед предотвратяване на опасността от
възникване на пожари при натрупването на по-големи количества.
III. Операции, извършвани в центровете за разкомплектуване на ИУМПС:
 
 
 
 
   1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:
а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени
газове;
б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в
т. ч. въздушни възглавници);
в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни
масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични
масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от
климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС,
освен ако са необходими за повторната употреба на съответните
компоненти;
г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти,
идентифицирани като съдържащи живак.
 
 
 
 
   2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на
рециклирането им:
а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;
б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и
магнезий, в случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане
(шредиране);
в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони,
арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), в случай че тези
материали не се отделят в процеса на рязане (шредиране), така че да
могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;
г) отделяне на стъклата.
IV. Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от
тях се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на:
1. компонентите, съдържащи течности;
2. компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за
повторна употреба.
 
 
 
   Приложение № 4
 
 
 
 
   към чл. 25, ал. 1 
(Изм. – ДВ, бр. 95 от 2013 г.,
в сила от 1.11.2013 г.)
 
 
 
 
Декларация за предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба

№ ............ от ..................... г.


1. Предал:
Едноличен търговец/юридическо лице ...........................,
(наименование, ЕИК)
представлявано от ..........................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище и адрес: ..........................................................
(по регистрация)
Телефон и факс .............................................................
2. Придобил:
Физическо лице .............................................................
(име и фамилия)
Едноличен търговец/юридическо лице
..........................................................................,
(наименование, ЕИК)
представлявано от: .........................................................
(име и фамилия, длъжност)
Седалище и адрес: ..........................................................
(по регистрация)
Телефон и факс .............................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:


Компоненти от ИУМПС или МПС:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
(идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.
......................... Предал: .......................
......................... (подпис и печат) (място и дата на издаване) Придобил: .......................
(подпис и печат)
 
 
 
 
   Приложение № 5
към чл. 27, ал. 1 и 8
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ЗА ПЕРИОДА ОТ ..................... ДО ...................... *

ЗА ........................ г.

ПРЕДОСТАВЯ СЕ ОТ:

 ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ИНДИВИДУАЛНО

 ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИУМПС

 лице, заплатило продуктова такса в ПУДООС

(маркира се с „Х“)

 

Таблица 1. Пуснати на пазара МПС

Име**

ЕИК***

Пуснати на пазара МПС

(брой)

Пуснати на пазара МПС

(тон)

Година на първа регистрация на пуснатото на пазара МПС

 

 

 

 


 

 

 

 

 

* При подаване на коригираща справка по чл. 27, ал. 8 се попълва: от 1 януари до 31 декември.

** Попълва се името на лицето, което пуска на пазара МПС.

*** Попълва се ЕИК на лицето, което пуска на пазара МПС.

Забележка. Информацията за МПС, пуснати на пазара от физически лица, се записва обобщена на един ред, като в колона 1 се записва „физически лица“, а в колона 2 се записва „0“.

 

Таблица 2. МПС, изнесени или изпратени към територията на друга държава – членка на ЕС, от пуснатите на пазара

Име*

ЕИК**

МПС, което е изнесено или изпратено от пуснатото на пазара

(брой)

МПС, което е изнесено или изпратено от пуснатото на пазара

(тон)

Година на първа регистрация на МПС

 

 

 

 


 

 

 

 

 

* Попълва се името на лицето, което пуска на пазара МПС.

** Попълва се ЕИК на лицето, което пуска на пазара МПС.

Забележка. Информацията за МПС, пуснати на пазара от физически лица, се записва обобщена на един ред, като в колона 1 се записва „физически лица“, а в колона 2 се записва „0“.

 

Дата: .............................................

Ръководител: ....................................


            (име, подпис, печат) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Приложение № 6
към чл. 34, ал. 1
 
 
 
 
ОТЧЕТ
за изпълнението на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна
употреба и оползотворяване на ИУМПС
за ................г.


ДАННИ ЗА:

 организация по оползотворяване на ИУМПС

 лице, което изпълнява задълженията си индивидуално

(маркира се с „Х“)

Наименование: .............................................. ЕИК ...............................................................

 

Седалище и адрес на управление: .......................................................

телефон: ................................................ факс: ........................................

e-mail: ........................................

Лице за контакти:

Име:.......................................................................... Длъжност: .......................................

телефон:................................................ факс: ........................................

e-mail: ........................................

 

1. Количество МПС, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията ................... (брой)

 

2. Количество ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 от лицето/организацията ...... (брой)

 

 Изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна
употреба и оползотворяване на ИУМПС


Количество ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8

Компоненти от разкомплектуваните ИУМПС, предадени за повторна употреба

Рециклирани ИУМПС

Оползотворени ИУМПС, в т.ч. рециклирани

Ниво на повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС

Ниво на повторна употреба и рециклиране на ИУМПС

(брой)

(тон)

(тон)

(тон)

(тон)

%

%