НАРЕДБА № 6 ОТ 27 АВГУСТ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПА И НА ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

В сила от 13.09.2013 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.80 от 13 Септември 2013г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депа, на които се депонират битови, строителни, производствени и/или опасни отпадъци, наричани по-нататък "депа";

2. условията и изискванията за изграждане и експлоатация на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

3. процедурата и критериите за приемане на отпадъци на депа и извършването на оценка на безопасността на подземното съхраняване на отпадъци съгласно приложение № 1;

4. изискванията към проектните решения на тялото на депото съгласно приложение № 2;

5. общи правила при третиране на отпадъците за всяка от дейностите по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), освободени от изискването за получаване на разрешение.

Чл. 2. Наредбата не се отнася за:

1. внасянето на утайки и други подходящи отпадъци в почвата с цел наторяване или подобряване на нейните качества, в т. ч. получени от:

а) пречиствателни станции за отпадъчни води;

б) драгажни дейности;

2. употреба на инертни отпадъци, подходящи за възстановяване на релефа, за запълване или за строителни цели (изграждане, реконструкция и рекултивация) в депа;

3. натрупване на:

а) неопасни драгажни утайки по протежение на брега на малки водни обекти, от които те са драгирани;

б) неопасни утайки в повърхностни води, включително на дъното на водни обекти и под него;

4. натрупване на незамърсена почва и отпадъци, получени в резултат на проучването, добива, преработката и съхраняването на минерални суровини и при експлоатацията на кариери и рудници;

5. инсталации за изгаряне на отпадъци.

Чл. 3. (1) За извършване на дейности по третиране на отпадъците се изисква:

1. разрешение за извършване на дейности с отпадъци по чл. 67 ЗУО, наричано по-нататък "разрешение за извършване на дейности с отпадъци", или регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 78 ЗУО, или

2. комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), наричано по-нататък "комплексно разрешително".

(2) В документите към заявлението за издаване на разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци по ЗУО или комплексно разрешително по чл. 117, ал. 1 ЗООС се:

1. представя подробно описание на площадката, на която ще бъде разположено съоръжението за депониране на отпадъци, като се посочват геоложките, хидрогеоложките и хидроложките характеристики на терена, включително и въз основа на актуални проучвания (доклад), в случаите на извършване на дейности, обозначени с кодове D1, D4, D5 и D12 съгласно приложение № 1 на ЗУО;

2. посочват мерките за предотвратяване или за ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда, включително и изисканите с решението по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС, с включена оценка за съвместимост по смисъла на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в случаите, когато се изискват за дейността или свързаните с дейността намерения и обекти;

3. представя план за собствен мониторинг, включващ индикаторни показатели и праг на замърсяване за подземните води, който по отношение на депата за отпадъци се изготвя съгласно приложение № 3, а по отношение помещението за съхраняване на метален живак за повече от една година съгласно приложение № 4, в случаите, когато е приложимо.

(3) Характеристиките, мерките и планът за собствен мониторинг по ал. 2, т. 3 по отношение на подземните води се разработват при спазване на забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1, букви "б" - "г", изискванията на чл. 75, ал. 5 и въз основа на проучване на подземните води съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води(ДВ, бр. 87 от 2007 г.).

Чл. 4. Притежателят на разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци или на комплексно разрешително е длъжен да спазва изискванията за:

1. екологосъобразно управление на отпадъците;

2. безопасна експлоатация на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета, включително тяхната противопожарна защита;

3. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

4. повишаване на квалификацията и обучението на персонала, ангажиран с експлоатацията на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета.

Чл. 5. Площадките за разполагане на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се отреждат и застрояват в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за изискванията към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

Чл. 6. Депата, както и съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по глава трета се проектират и изграждат при спазване изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), тази наредба и действащите в страната:

1. норми за проектиране по съответните проектни части и съответните подзаконови нормативни актове на ЗУТ;

2. правила за контрол и приемане на строителството на земната основа, сгради, съоръжения и инсталации съгласно ЗУТ и в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г.);

3. съществени изисквания, процедури за оценяване на съответствието със съществените изисквания и начини за удостоверяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и изискванията за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност съгласно наредбите по чл. 31 ЗТИП;

4. здравни норми;

5. норми за допустими емисии и за качество на околната среда;

6. техническите правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар.

Чл. 7. (1) Съгласуването и одобряването на проектите на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане по глава трета се извършват при условията и по реда на глава осма, раздел II ЗУТ, при отчитане на условията в решението по ОВОС, издадено по реда на глава шеста, раздел III от ЗООС.

(2) Изграждането на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по глава трета се извършва по реда на част трета "Строителство" (глави девета, десета и единадесета) от ЗУТ след издаване на разрешение за строеж по реда на глава осма, раздел III от ЗУТ и при спазване на условията на чл. 9, ал. 1 и 2 ЗУО.

(3) За съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, попадащи в обхвата на приложение № 4 на ЗООС, наличието на издадено комплексно разрешително е условие за издаване на разрешение за строеж, с изключение на инсталации и съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а ЗООС.

(4) След изграждането на депата, съоръженията и инсталаците за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и преди въвеждането им в експлоатация се изготвя технически паспорт на строежа съгласно изискванията на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.).

Чл. 8. (1) Приемането и въвеждането в експлоатация на депата и на съоръженията и инсталациите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци по глава трета се извършват при условията и по реда на чл. 177 ЗУТ, Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г.) иНаредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

(2) Наличието на издадено разрешение или регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци или на комплексно разрешително е условие за въвеждане в експлоатация на съответното съоръжение или инсталация по реда на чл. 177 ЗУТ.

 

Глава втора.
ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ

Раздел I. Общи изисквания към депата

Чл. 9. (1) С тази глава се определят изискванията за проектиране, изграждане, експлоатация и закриване на депата за отпадъци, включително:

1. мерките, процедурите и изискванията за предотвратяване или намаляване във възможно най-висока степен на отрицателното въздействие на депата през целия им жизнен цикъл върху околната среда и в частност върху подземните и повърхностните води, почвата и въздуха, както и за ограничаване на парниковия ефект и риска за човешкото здраве;

2. техническите правила и норми за проектиране и изграждане на депата.

(2) Разрешението за извършване на дейности с отпадъци или комплексното разрешително се издава при условие, че са спазени изискванията по ал. 1.

Чл. 10. (1) Всяко депо се класифицира в един от следните класове:

1. депо за опасни отпадъци;

2. депо за неопасни отпадъци;

3. депо за инертни отпадъци.

(2) В случаите, когато на една площадка са обособени участъци и/или клетки за депониране на повече от един вид отпадъци (опасни, неопасни и инертни), участъците и клетките се класифицират съгласно ал. 1 като отделни подобекти и за депониране на различни видове отпадъци.

Чл. 11. (1) Изискванията на чл. 14, чл. 17 - 21, чл. 34, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 36, т. 1 - 4 с изключение на т. 2, буква "б", чл. 37, ал. 1, т. 3, чл. 40, ал. 1, т. 1, чл. 41 и приложение № 3, раздели 3 - 5 не се прилагат за:

1. депа за неопасни или инертни отпадъци, разположени на острови, които са с общ капацитет до 15 000 тона или с годишен капацитет до 1000 тона, в случай че депото е единствено и е определено само за депониране на отпадъците, образувани на съответния остров;

2. депа за неопасни или инертни отпадъци, разположени в изолирани урбанизирани територии, когато депата са предназначени за депониране единствено на отпадъци, образувани от тези територии.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за новоизграждащите се депа след закриване на съществуващи депа по ал. 1, т. 1.

Чл. 12. Изискванията на чл. 16, ал. 1 с изключение на т. 1 и 2, чл. 17 - 21, чл. 40, ал. 1, т. 5 и 6,чл. 44, ал. 1 и приложение № 3, раздели 2, 3 и 5 могат да не се прилагат за подземни хранилища на отпадъци по преценка на органа, издал разрешението за извършване на дейности с отпадъци или на комплексното разрешително.

Чл. 13. (1) Не се допуска депонирането на:

1. течни отпадъци;

2. отпадъци, определени с наредбата по чл. 3 ЗУО като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;

3. болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с наредбата по чл. 3 ЗУО са класифицирани като инфекциозни;

4. излезли от употреба гуми с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 mm, в т.ч.:

а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

б) нарязани гуми;

5. отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласноприложение № 1;

6. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен.

(2) Отпадъците, за които не се допуска подземно съхраняване, са посочени в част II, раздел 2, т. 2.1 на приложение № 1.

(3) Не се допуска разреждане или смесване на отпадъци единствено с цел да се постигнат критериите за приемането им на съответния клас депо.

Чл. 14. (1) В инвестиционните проекти на депата се предвижда етапност на изпълнението, като основните етапи са:

1. изграждане;

2. закриване и рекултивация.

(2) В инвестиционния проект на депата се разработват най-малко следните проектни части:

1. част "Обща обяснителна записка";

2. част "Генерален план";

3. част "Инженерна геология и хидрогеология";

4. част "Геодезическа (трасировъчен план и вертикална планировка)";

5. част "Технологична";

6. част "Земна основа";

7. част "Инсталации и мрежи на техническата инфраструктура";

8. част "Хидротехническа";

9. част "Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите";

10. част "Проект по организация и изпълнение на строителството";

11. част "Пожарна безопасност";

12. част "План за безопасност и здраве";

13. част "Контрол и мониторинг";

14. част "Техническа рекултивация";

15. част "Биологична рекултивация";

16. част "Сметна документация".

(3) За нови и неприлагани в страната строителни технологии към съответните проектни части се изработва раздел, съдържащ пълни строително-технологични решения, респективно технологична документация. Строително-технологичните решения при възможност се обосновават с български или чуждестранни технически спецификации или с данни за резултата от тяхното прилагане на други строежи.

(4) В инвестиционния проект се посочват финансовите средства, необходими за изграждането, експлоатацията, мониторинга и закриването на депото, както и разходите за следексплоатационните грижи за период не по-кратък от 30 години.

(5) Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години.

(6) Цената за депониране на отпадъците се определя с план-сметки за всяка от дейностите по изграждане, експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за депото при отчитане на очаквания годишен обем на постъпващите отпадъци за целия период на експлоатация на депото.

(7) План-сметките по ал. 6 са неразделна част от:

1. договора за възлагане на обществената поръчка за дейността по депониране на отпадъци - в случаите, когато депонирането на отпадъци се възлага от кмета на общината при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, или

2. договора, с който съответната община възлага дейността по депониране на отпадъците на търговско дружество с общинско участие, или

3. решението на общинския съвет и договора за управление - в случаите, когато депонирането се осъществява самостоятелно от общината чрез общинско предприятие, или

4. другите договори за възлагане експлоатацията на депото, по които общината не е страна.

(8) Операторът на депото е длъжен да осигурява обществен достъп до план-сметката за определяне на цената за депониране на отпадъците.

Чл. 15. (1) С условията, поставени в разрешението за извършване на дейности с отпадъци или в комплексното разрешително в съответствие с чл. 71, ал. 2 ЗУО или с чл. 123 ЗООС, компетентният орган определя:

1. класа на депото;

2. капацитета на депото и списъка на разрешените за депониране отпадъци по кодове съгласно наредбата по чл. 3 ЗУО;

3. изискванията към подготовката за експлоатация на депото, дейностите по депонирането, процедурите за контрол и мониторинг, включително и определяне на индикаторните показатели и прага на замърсяване на подземните води по приложение № 3, т. 4.1.3 и 4.1.4, както и съответните изисквания за закриване на депото и за следексплоатационните грижи;

4. задължението на оператора в съответствие с Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 10 от 2013 г.) да отчита пред съответния компетентен орган най-малко веднъж годишно вида и количеството на депонираните отпадъци и резултатите от мониторинга по време на експлоатацията на депото, закриването му и следексплоатационните грижи.

(2) Компетентният орган определя индикаторните показатели и посочва прага на замърсяване на подземните водни тела по ал. 1, т. 3 след получаване на становище за съгласуване от директора на съответната басейнова дирекция.

Раздел II. Изисквания към проектирането и изграждането на депата за отпадъци

Чл. 16. (1) Инвестиционните проекти на депа предвиждат необходимите решения за осигуряване на:

1. носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията на депото и геоложката основа (геоложката бариера) при експлоатационни и сеизмични натоварвания при спазване изискванията на чл. 169 ЗУТ и неговите подзаконови нормативни актове;

2. защита срещу навлизане на атмосферни, повърхностни и/или подземни води в депонираните отпадъци;

3. събиране на замърсените води и инфилтрата от депото;

4. отвеждане и пречистване на замърсените води и инфилтрата от депото до достигане на нормите за допустими емисии, определени с разрешителното за заустване на отпадъчни води по реда на Закона за водите (ЗВ) или в комплексното разрешително.

(2) Компетентният орган може да определи с условията на решението по ОВОС или условията на комплексното разрешително, че изискването на ал. 1, т. 3 няма да се прилага, когато местоположението на депото, резултатите от геоложките, хидрогеоложките и хидроложките проучвания, видът и характеристиките на приеманите отпадъци показват, че депото не представлява потенциален риск за околната среда.

(3) Изискванията на ал. 1, т. 2 - 4 не се прилагат за депата за инертни отпадъци.

(4) Защитата по ал. 1, т. 2 - 4 се осигурява чрез проектиране на отводнителни съоръжения, дренажна система за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото, а при необходимост се предвиждат и съоръжения за неговото пречистване в съответствие с разрешителното за заустване на отпадъчни води или комплексното разрешително.

Чл. 17. (1) Депата за отпадъци трябва да бъдат разположени и проектирани така, че да:

1. не се допуска замърсяването на атмосферния въздух, почвата, подземните и/или повърхностните води, и

2. се осигурява ефективно събиране на инфилтрата освен в случаите по чл. 16, ал. 2.

(2) Защитата на почвата, подземните и повърхностните води се постига чрез комбинираното действие на:

1. геоложката основа и долния изолиращ екран - по време на експлоатацията на депото;

2. геоложката основа и долния и горния изолиращ екран - по време на следексплоатационния период на депото.

Чл. 18. (1) Геоложката основа се определя от геоложките и хидрогеоложките условия под и във района на депото и трябва да осигурява достатъчна задържаща способност за предотвратяване на риска от замърсяване на почвата и на водите.

(2) Основата и склоновете (скатовете) на депото трябва да се състоят от минерални пластове, за които комбинираният ефект от дебелината и филтрацията (определена с коефициент на филтрация "k") осигурява защитата на почвата и на подземните и повърхностните води най-малко еквивалентна на защитата, която се осигурява от пласт със следните показатели:

1. при депа за опасни отпадъци - k