НАРЕДБА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

Приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. Обн. ДВ. бр.107 от 13 Декември 2013г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. изискванията към дейностите по разделно събиране на биоотпадъците;

2. целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците;

3. методиките за изчисляване и докладване на целите по чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

4. разпределението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 между отделните общини в регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за биоотпадъците с произход:

1. от домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за разделно събиране;

2. от лица, които образуват биоотпадъци, които не са обхванати от общинските системи за разделно събиране.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. естествени неопасни материали от селското или горското стопанство съгласно чл. 2, ал. 2, т. 6 ЗУО, включително оборски тор, слама, растителни остатъци или остатъци от преработка и съхранение на селскостопански продукти, които се използват в земеделието;

2. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от битови източници.

(3) Наредбата не изключва действието на други нормативни изисквания, свързани със защита на човешкото здраве и опазване на околната среда.

Чл. 3. (1) Притежателите на битови биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 1 ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

(2) Притежателите на биоотпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 2 организират самостоятелни системи за тяхното разделно събиране или ги предават на общинска система за разделно събиране или извършват компостиране на място.

(3) Лицата по ал. 2 оползотворяват самостоятелно биоотпадъците си след получаване на съответния документ по чл. 35 ЗУО или ги предават въз основа на сключен договор на лице, притежаващо документ по чл. 35 ЗУО.

(4) Лицата по ал. 3, чиито биоотпадъци са странични животински продукти, изпълняват изискванията за одобрение и регистрация съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (ОВ, L 300, 14.11.2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1069/2009", и на Закона за ветеринарномедицинската дейност или ги предават въз основа на сключен договор на лице, което е изпълнило тези изисквания.

Чл. 4. Забранява се:

1. неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

2. депонирането и/или обезвреждането на биоотпадъците по какъвто и да е друг начин, в случай че могат да бъдат рециклирани или оползотворени на територията на страната;

3. смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

4. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличие на изградени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

5. изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за отпадъци от опаковки.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

Чл. 5. (1) Системите за разделно събиране обхващат само биоотпадъци по приложение № 1към Наредбата за третиране на биоотпадъците, приета с Постановление № 235 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 92 от 2013 г.).

(2) Биоотпадъците се събират разделно при източника на образуване.

(3) Биоотпадъците, получени в резултат на механичното сепариране на неразделени при източника смесени битови отпадъци, не се считат за разделно събрани.

(4) За разделно събрани се считат биоотпадъците със съдържание на примеси не повече от 10 на сто от общото количество на разделно събраните при източника на образуване на отпадъци.

(5) Събирането, съхраняването и графикът за транспортиране на биоотпадъците трябва да са съобразени с техния произход и вид.

Чл. 6. (1) Системите за разделно събиране включват:

1. съдове за събиране на биоотпадъците при източника на образуване;

2. специализирани транспортни средства, необходими за тяхното обслужване;

3. специализирана техника за раздробяване и нарязване на биоотпадъците;

4. площадки за събиране и временно съхраняване на биоотпадъците;

5. претоварни станции, и/или

6. други елементи в зависимост от вида на системата.

(2) Съдовете за многократно използване трябва:

1. да са кафяви на цвят;

2. да са влагоустойчиви;

3. да са достатъчно здрави и устойчиви на скъсване или напукване при нормални условия на ползване;

4. да се затварят плътно, и

5. да се почистват лесно.

(3) Съдовете по ал. 2 трябва да са обозначени с ясно видим и незаличим надпис, съдържащ информация за вида на събираните в тях биоотпадъци.

(4) Съдове по ал. 2, които се използват за разделно събиране на хранителните отпадъци от обекти за производство и търговия с храни, които попадат в категория 3 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009, трябва да бъдат маркирани и обозначени в съответствие с изискванията наРегламент (ЕО) № 1069/2009.

(5) Местата за разполагане на съдовете за разделно събиране и съхраняване на биоотпадъци от зелени площи, паркове и градини се определят от кмета на съответната община.

Чл. 7. Разделно събраните биоотпадъци се оползотворяват единствено чрез дейностите, обозначени със следните кодове по приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО:

1. R 3 - рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), и/или

2. R 10 - обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда;

3. R 1 - използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия (в случаите на анаеробно разграждане на биоотпадъци).

 

 

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 8. (1) (В сила от 01.01.2014 г.) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО осигуряват съвместно постигането на следните регионални цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци:

1. до 31 декември 2016 г. - не по-малко от 25 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

2. до 31 декември 2020 г. - не по-малко от 50 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.;

3. до 31 декември 2025 г. - не по-малко от 70 на сто от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.

(2) Разпределението на задълженията между отделните общини в съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО за изпълнение на целите по aл. 1 се определя с решение на общото събрание на регионалното сдружение на общините (РСО) по чл. 24, ал. 1 ЗУО.

(3) Регионалното сдружение на общините координира правилното функциониране на общинските системи за разделно събиране и дейностите по оползотворяване на биоотпадъците за постигане на целите по ал. 1.

(4) Дейността по компостиране на място се счита за дейност по предотвратяване образуването на отпадъците и не се отчита за изпълнение на целите по ал. 1.

(5) Количеството на разделно събраните и оползотворените битови биоотпадъци се зачита при изпълнение на целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО от общините в съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО.

(6) Кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО извършват на всеки 5 години морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община, съгласно методика, утвърдена със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 9. Кметът на общината осигурява разделно събиране и оползотворяване на цялото количество на образуваните биоотпадъци от поддържането на обществени площи, паркове и градини по чл. 34, ал. 1 ЗУО на територията на съответната община.

Чл. 10. (1) Кметът на общината разработва и изпълнява програма за управление на отпадъците за територията на съответната община по чл. 52 ЗУО.

(2) Кметовете на общините, включени в съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО, могат да разработят обща регионална програма за управление на отпадъците съгласно чл. 52, ал. 6 ЗУО.

(3) За постигане на целите по чл. 8, ал. 1 кметът на общината като неразделна част от програмата по ал. 1 или съответно по ал. 2 включва мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.).

(4) Мерките по ал. 3 включват най-малко:

1. поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисление на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;

2. разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;

3. план за изграждане на съоръженията за оползотворяване на биоотпадъците, когато такива са предвидени на територията на общината, съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 4 ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;

4. насърчаване компостирането на място;

5. повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците.

Чл. 11. Кметовете на общините разработват подробен график за обслужване на съдовете за събиране на биоотпадъци и го оповестяват на интернет страницата на съответната община и/или информират населението по друг подходящ начин.

 

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИЯ И МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО И ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1

Чл. 12. (1) Лицата, извършващи дейности с битови отпадъци, в т.ч. биоотпадъци, водят отчетни книги и предоставят годишни отчети съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2013 г.).

(2) Когато кметът на общината сключва договор за възлагане изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и/или по чл. 8, ал.1, в договора се определят и сроковете за предоставяне на информация съгласно приложение № 1 и приложение № 2.

(3) Ежегодно в срок до 15 август изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обобщава и публикува информацията по ал. 1 за предходната календарна година по общини и региони по чл. 49, ал. 9 ЗУО, която е необходима за доказване на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1.

(4) Методът за изчисляване изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО по образец № 1 от приложение № 2 се определя със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 13. Ежегодно в срок до 10 септември кметовете на общините изчисляват изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 за предходната календарна година съгласно изискванията на приложение № 1 и методиката по приложение № 2 и предоставят на председателя на РСО на хартиен и електронен носител:

1. информацията съгласно таблици 1 - 5 по приложение № 2;

2. отчети за изпълнението на съответните цели по образец № 1 и образец № 2 отприложение № 2;

3. информация за дела от домакинствата, които не са включени в общинската система за разделно събиране на биоотпадъците и извършват компостиране на място;

4. информация за изпълнението на мерките по чл. 10, ал. 3 и 4;

5. информация за изпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО;

6. друга информация, определена с решение на общото събрание на сдружението.

Чл. 14. (1) Ежегодно в срок до 20 септември председателят на РСО изчислява изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 за предходната календарна година за съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО съгласно изискванията на приложение № 1 и методиката по приложение № 2 и предоставя на министъра на околната среда и водите доклад на хартиен и електронен носител, който съдържа най-малко следните елементи:

1. информация за изпълнение на решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО на общото събрание на РСО относно разпределение на задълженията между отделните общини за постигане на целите по чл. 8, ал. 1;

2. информация за изпълнение на решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО на общото събрание на РСО относно разпределение на задълженията между отделните общини за постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО;

3. информация за изпълнение на решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО на общото събрание на РСО относно разпределение на задълженията между отделните общини за постигане на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО;

4. информацията по таблици 1 - 5 от приложение № 2 за съответния регион;

5. отчет за количествата и състава на образуваните битови отпадъци, количествата на отпадъците, предадени за повторна употреба и рециклиране на територията на съответния регион, и изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО по образец № 1 съгласноприложение № 2;

6. отчет за изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО по образец № 2 съгласноприложение № 2;

7. отчет за изпълнението на целите по чл. 8, ал. 1 по образец № 2 съгласно приложение № 2;

8. изводи относно постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 за региона и по общини съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО;

9. информация за изпълнение по общини в региона на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО;

10. копие на документите по чл. 13.

(2) Министърът на околната среда и водите може да изисква допълнителна информация и копия на документи, доказващи изпълнението на съответните цели, в т.ч. копия на първични счетоводни документи и/или кантарни бележки, и/или други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с отпадъци.

Чл. 15. (1) Ежегодно в срок до 15 август министърът на околната среда и водите назначава със заповед комисия с представители от ИАОС, Регионална инспекция по околната среда и водите и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за проверка и констатации за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 от общините в регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО.

(2) Условията и редът за работа на комисията се определят в заповедта по ал. 1.

Чл. 16. (1) Комисията по чл. 15 представя на министъра на околната среда и водите мотивиран доклад с констатации:

1. за изпълнение на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 за съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО;

2. за изпълнение на целите от кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО;

3. за изпълнение на задълженията на общините по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО относно осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

(2) Целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 се считат за изпълнени за съответния регион почл. 49, ал. 9 ЗУО, когато:

1. е представен доклад по чл. 14, ал. 1;

2. е налице изпълнение на заложения процент по чл. 31, ал. 1, т. 1 съгласно § 15 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО, по чл. 31, ал. 1, т. 2 съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО и по чл. 8, ал. 1.

(3) Целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1 се считат за изпълнени от кметовете на общините във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 ЗУО, когато:

1. е представен доклад по чл. 13;

2. е налице изпълнение на целта за съответната община съгласно решението по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО.

Чл. 17. (1) Ежегодно в срок до 15 октомври министърът на околната среда и водите издава заповеди, с които:

1. определя общините от съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО, които са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1, за предходната календарна година;

2. определя общините от съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО, които не са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО и по чл. 8, ал. 1, за предходната календарна година;

3. определя общините от съответния регион по чл. 49, ал. 9 ЗУО, които не са изпълнили задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО, за предходната календарна година.

(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на МОСВ в тридневен срок от издаването на съответната заповед.

(3) Заповедите по ал. 1 могат да се обжалват в 14-дневен срок от оповестяването по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. За целите на наредбата:

1. "Биоотпадъци" са биоотпадъците по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

2. "Биоразградими отпадъци" са биоразградимите отпадъци по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

3. "Други обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1" са например магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др.

4. "Компостиране на място" е дейност по компостиране на собствените биоотпадъци в количество не повече от 10 куб. м годишно компост, която се извършва директно от домакинствата и други обекти, като полученият компост се използва на мястото на образуване само за собствени нужди.

5. "Лица по чл. 2, ал. 1, т. 2" са например лица, които извършват озеленяване и поддържане на паркове и градини, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти, и други, които образуват подобни биоотпадъци.

6. "Общинска система за разделно събиране на биоотпадъци" е система за разделно събиране на биоотпадъци, организирана от кмета на съответната община.

7. "Оползотворяване" е дейност по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

8. "Примеси" са неорганични замърсители, като например стъкло, пластмаси, метал, инертни материали, като камъни, глина на гранули, гума и др., включително биологично разградими пластмаси и замърсявания, когато са визуално разпознаваеми.

9. "Притежател на отпадъци" е лице по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

10. "Разделно събиране" е дейност по смисъла на § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

11. "Стабилизирана органична фракция" е фракция от процеса механично-биологично третиране на остатъчната фракция от потока битови отпадъци, която е биологично стабилизирана.

12. "Странични животински продукти" са странични животински продукти по смисъла на чл. 3, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002.

13. "Съдове за събиране на биоотпадъците" са контейнери за многократно използване, кофи, биоразградими торби за еднократна употреба, съответстващи на стандарт БДС EN-13 432, или други подходящи съдове.

14. "Третиране на отпадъците" е дейност по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 43, ал. 5 от Закона за управление на отпадъците.

§ 3. Разпоредбата на чл. 8, ал. 1 се прилага от 1 януари 2014 г.

§ 4. Морфологичният анализ на състава и количествата на битовите отпадъци, образувани на територията на съответната община по чл. 8, ал. 6, трябва да бъде извършен не по-късно от 10 септември 2015 г.

§ 5. Целите по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО се изпълняват поетапно, както следва:

1. най-късно до 31 декември 2013 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 50 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.;

2. най-късно до 31 декември 2020 г. ограничаване на количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 13 и чл. 14, ал. 1

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАННИТЕ КЪМ МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО И ЧЛ. 8, АЛ. 1

Това приложение включва основните методически принципи за събиране на данните за изчисляване и оценка на степента на изпълнение на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъци по чл. 8, ал. 1, целите за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО и целите за ограничаване на количеството депонирани биоразградими отпадъци по чл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО.

Минимални изисквания към предоставяните данни

1. Количествените данни следва да се предоставят в тонове.

Кодовете и наименованията на отпадъците следва да съответстват на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.). Основните кодове, които следва да се използват, и видовете отпадъци, които включва всеки един от тях, са представени в таблица 1. Кодовете на отпадъците, посочени в таблица 1, са предложени въз основа на обичайни практики. Използват се кодовете за отпадъци, които най-добре описват вида и произхода на отделните видове отпадъци. При необходимост се представя допълнително информация за произхода на отпадъците или други уточняващи данни.

2. Представените данни трябва да съответстват на количествата отпадъци, докладвани поНаредба № 2 от 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2013 г.).

3. Разликата в количествата на образуваните отпадъци между отделните последователни години на докладване не трябва да надвишава 20 на сто, в противен случай данните няма да бъдат признати.

4. Стабилизираната органична фракция от механично-биологично третиране (МБТ), която се депонира, се приема за целите на ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци (100 %), в случай че е изпитана и отговаря на критериите за стабилност (респирационен индекс АТ4 - < 10 mg O2/g сухо вещество или максимална концентрация на общ органичен въглерод (ТОС) < 5 % сухо вещество).

Таблица 1. Пояснителна таблица за минималната задължителна информация, която се представя по реда на чл. 13 и 14, и за видовете отпадъци и съответните кодове, които са предмет на докладване и се използват при изчисляване степента на изпълнение на целите почл. 31, ал. 1, т. 2 ЗУО и по чл. 8, ал. 1

 

 

Данни

Код на отпадъците по Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците

Забележки

Допълнителни изисквания за качеството на представените данни

 

1. Обща информация за общината и региона за управление на отпадъците

 

Регион за управление на отпадъците

 

Попълва се наименованието на региона за управление на отпадъците, към който принадлежи общината

 

Списък на общините, включени в система за събиране на отпадъците в рамките на региона за управление на отпадъците

 

Попълват се наименованието на общините и членове на регионалното сдружение за управление на отпадъците

 

Общо население в населените места, общините и региона за годината на докладване

 

Да се използват официалните данни на Националния статистически институт (НСИ) за средногодишно население по области, общини и местоживеене. Данните се публикуват официално към 15 април на електронната страница на НСИ, но могат предварително да се изискат от териториалната дирекция на НСИ (например през януари)

Данните по населени места за градове и села - необходими са, когато общините нямат собствени данни от извършен морфологичен анализ на състава на битовите отпадъци и използват стандартизирани данни по Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, утвърдена от министъра на околната среда и водите. В методиката са определени референтни стойности на отделните фракции в състава на образуваните битови отпадъци в зависимост от различните типове населени места

Общо население в населените места, общините и региона за съответната базова година

 

За населението през 2014 г. да се използват данните на НСИ за средногодишно население по области, общини и местоживеене, които ще бъдат публикувани/изготвени през 2015 г.

 

 

2. Данни за образуваните количества отпадъци

 

БОобщо: Общо количество на

20 01 ...

Включват се всички отпадъци,

 

образуваните битови отпадъци

20 02 ...

включени в определението за битови

 

през годината на докладване

20 03 ...

отпадъци, които се събират от

 

за всяка община поотделно и общо за региона

15 01 ...

общинската система за събиране на отпадъците. Това са отпадъците от група 20, подгрупи 01, 02 и 03, отпадъци от група 15, подгрупа 01 и др.

 

ББрОобр: Количество на битовите биоразградими отпадъци, образувани през годината на докладване

 

Изчисляват се въз основа на морфологичния анализ и общото количество на образуваните отпадъци в общината/региона

% биор. = % харт. + % хран. + % град. + % дърв. + (% текст. х 0,5) - стойностите се вземат от морфологичния анализ

 

 

 

ББрОобр = % биор. х БОобщо

ББОобр: Количество на битовите биоотпадъци, образувани през годината на докладване

 

Изчисляват се въз основа на морфологичния анализ и общото количество на образуваните отпадъци в общината/региона

% био = % хран. + % град. + % дърв. - стойностите се вземат от морфологичния анализ

 

 

 

ББОобр = % био х

 

 

 

БОобщо

Re: Количество на рециклируемите битови отпадъци, образувани през годината на докладване

 

Изчисляват се въз основа на морфологичния анализ и общото количество на образуваните битови отпадъци в общината/региона

% Re = % харт. + % пласт + % стъкло + % метал. - стойностите се вземат от морфологичния анализ

 

 

 

Re = % Re х БОобщо

ББрОобр.бг: Количество на битовите биоразградими отпадъци, образувани през 1995 г. (базова година)

 

Данните за образуваните биоразградими отпадъци от общините през 1995 г. трябва да бъдат включени в таблица - приложение към наредбата

 

ББОобр.бг: Количество на биоотпадъците, образувани през 2014 г. (базова година)

 

Изчисляват се в докладите на общините по чл. 13 и 14 през 2015 г., след което за всяка следваща отчетна година данните се пренасят

 

 

3. Данни за събраните и предадени за третиране количества отпадъци през годината на докладване (на входа на съоръженията)

 

Количество на смесените

20 03 01

Това са отпадъците, предадени на

Име и местоположение

битови отпадъци, събрани

20 03 03

инсталации за МБТ, съоръжение за

на съоръжението за

и предадени за третиране в

20 03 07

изгаряне или сепарираща инсталация

третиране

съоръжение

20 02 03

 

 

Количество на разделно

20 01 08

Събраните биоотпадъци от

 

събраните биоотпадъци от

20 02 01

общинските системи за разделно

 

домакинствата, от градини и

20 03 02

събиране и предадени на

 

паркове, пазари и заведения за

02 02 03

съоръженията за биологично

 

обществено хранене и предадени за биологично третиране в съоръжение

02 03 04

третиране (съоръжение за компостиране или анаеробно разграждане).

 

 

 

Включват всички видове биоотпадъци от общинските системи за разделно събиране (хранителни и градински отпадъци от домакинствата, пазари и подобни, включително от поддръжка на публичните паркове, хранителни отпадъци от заведения за обществено хранене, храна с изтекъл срок на годност)

 

Количество на разделно

20 01 01

Събраните отпадъци от общинските

Код 20 03 99 - битови

събраните битови отпадъци на

20 01 02

системи за разделно събиране на

отпадъци, неупоменати

територията на общината

20 01 39

хартия, картон, пластмаса, метал и

другаде, се използва, в

най-малко за следните

20 01 40

стъкло, различни от системите за

случай че в съответната

отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и предадени в съоръжение за третиране на отпадъците (чл. 19, ал. 3, т. 6 ЗУО)

20 03 99

разделно събиране на отпадъци от опаковки, предадени за предварително третиране в съоръжение/площадка

община се прилага система за разделно събиране, при която четирите вида отпадъци (хартия, картон, пластмаса, метал и стъкло) се събират общо - с едно превозно средство

Количество на разделно

15 01 01

Събраните отпадъци от системи за

 

събираните масово

15 01 02

разделно събиране на отпадъци от

 

разпространени отпадъци

15 01 04

опаковки на организациите по

 

и предадени в съоръжение за

15 01 05

оползотворяване

 

третиране на отпадъците (чл.

15 01 06

 

 

19, ал. 3, т. 7 ЗУО)

15 01 07

 

 

Количество на разделно

15 01 01, 20 01 01

хартия

 

събраните отпадъци в

15 01 02, 20 01 39

пластмаса

 

общинските площадки за

15 01 04, 20 01 40

метали

 

разделно събиране на

15 01 07, 20 01 02

стъкло

 

отпадъците от домакинствата,

20 03 07

ЕГО

 

предадени в съоръжение за

15 01 03, 20 01 38

дървесни отпадъци

 

третиране на отпадъците (чл.

15 01 09,

текстил

 

19, ал. 3, т. 11), в т.ч. хартии,

20 01 10,

 

 

картони, пластмаси, стъкло,

20 01 11

композитни опаковки

 

метали, едрогабаритни

15 01 05

ИУЕЕО, включва всички кодове от

 

отпадъци (ЕГО), дървесни,

20 01 34, 20 01

група 16 02 ИУБА, включва всички

 

текстилни, биоразградими,

33*

кодове от група 16 06 ИУГ

 

излязло от употреба

20 01 21*,

 

 

електрическо и електронно

20 01 23*,

 

 

оборудване (ИУЕЕО), излезли

20 01 35*, 20 01

 

 

от употреба батерии и

3616 01 03

 

 

акумулатори (ИУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ) и др.

 

 

 

Количеството на

15 01 01, 20 01 01

Предадените битови

 

предадените

15 01 02, 20 01 39

отпадъци в пунктовете за

 

отпадъци в пунктове

15 01 04, 20 01 40

изкупуване на вторични

 

за изкупуване на

15 01 07, 20 01 02

суровини

 

вторични суровини, в

16 02 ...

 

 

т.ч. хартии, картони,

16 06 ...

 

 

пластмаси, стъкло,

 

 

 

метали, ИУЕЕО, ИУБА

 

 

 

 

Сумата от събраните и предадени за третиране количества отпадъци през годината на докладване в т. 3 трябва да съвпада с ред 1 от т. 2 (общо количество на образуваните отпадъци през годината на докладване за всяка община поотделно и общо за региона)

4. Данни за предадените за рециклиране/оползотворяване отпадъци през годината на докладване (на изхода на съоръженията за предварително третиране)

 

Общо количество на

19 12 01

Включват се всички

Отчитат се само

предадените за

15 01 01

количества хартии и

битовите и подобните

рециклиране хартии и

20 01 01

на тях отпадъци картони,

 

картони

 

предадени за

 

 

 

рециклиране от

 

 

 

операторите на

 

 

 

съоръженията за

 

 

 

предварително третиране

 

 

 

на отпадъци от опаковки

 

 

 

и/или рециклируеми

 

 

 

материали, на

 

 

 

съоръженията за МБТ,

 

 

 

пунктовете за изкупуване

 

 

 

на вторични суровини и

 

 

 

центровете за

 

 

 

безвъзмездно предаване

 

 

 

на отпадъци от

 

 

 

населението

 

Общо количество на

19 12 04

Включват се всички

 

предадените за

15 01 02

количества пластмаси,

 

рециклиране

20 01 39

предадени за

 

пластмаси

 

рециклиране от

 

 

 

операторите на

 

 

 

съоръженията за

 

 

 

предварително третиране

 

 

 

на отпадъци от опаковки

 

 

 

и/или рециклируеми

 

 

 

материали, на

 

 

 

съоръженията за МБТ,

 

 

 

пунктовете за изкупуване

 

 

 

на вторични суровини и

 

 

 

центровете за

 

 

 

безвъзмездно предаване

 

 

 

на отпадъци от

 

 

 

населението

 

Общо количество на

19 12 05

Включват се всички

 

предадените за

15 01 07

количества стъклени

 

рециклиране

20 01 02

отпадъци, предадени за

 

стъклени отпадъци

 

рециклиране от

 

 

 

операторите на

 

 

 

съоръженията за

 

 

 

предварително третиране

 

 

 

на отпадъци от опаковки

 

 

 

и/или рециклируеми

 

 

 

материали, на

 

 

 

съоръженията за МБТ,

 

 

 

пунктовете за изкупуване

 

 

 

на вторични суровини и

 

 

 

центровете за

 

 

 

безвъзмездно предаване

 

 

 

на отпадъци от

 

 

 

населението

 

Общо количество на

19 12 02,

Включват се всички

 

предадените за

19 12 03

количества метални

 

рециклиране метални

15 01 04

отпадъци, предадени за

 

отпадъци

20 01 40

рециклиране от

 

 

 

операторите на

 

 

 

съоръженията за

 

 

 

предварително третиране

 

 

 

на отпадъци от опаковки

 

 

 

и/или рециклируеми

 

 

 

материали, на

 

 

 

съоръженията за МБТ,

 

 

 

пунктовете за изкупуване

 

 

 

на вторични суровини и

 

 

 

центровете за

 

 

 

безвъзмездно предаване

 

 

 

на отпадъци от

 

 

 

населението

 

Общо количество на

19 12 10

Включват се отпадъците

 

предадените за

 

от съоръженията за

 

енергийно

 

предварително третиране,

 

оползотворяване

 

предадени за енергийно

 

отпадъци

 

оползотворяване

 

 

5. Данни за предадените за обезвреждане количества отпадъци през годината на докладване (на входа на депото)

 

Количество на

19 12 12

Включват отпадъчната

 

отпадъчната фракция

19 05......

фракция от сепариращи

 

от съоръженията за

19 06.....

инсталации и съоръжения

 

третиране на

19 01.....

за МБТ и съоръжения за

 

отпадъци, предадена

 

оползотворяване на

 

за депониране

 

енергия от отпадъци

 

Количество на

 

Включва

 

депонираните

 

биоразградимата фракция

 

биоразградими

 

от отпадъчната фракция

 

отпадъци през

 

от съоръженията за

 

годината на

 

третиране на отпадъци,

 

докладване за всяка

 

предадена за

 

община поотделно и

 

депониране

 

общо за региона

 

 

 

* Опасни отпадъци по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците.

 

Приложение № 2 към чл. 7, чл. 12, ал. 2 и 4, чл. 13 и чл. 14, ал. 1

МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 31, АЛ. 1 ЗУО И ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1

Методика за изчисляване на целите за разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците по чл. 8, ал. 1

Само разделно събраните при източника на образуване биоотпадъци от общинската система за разделно събиране на биоотпадъци се отчитат при изчисляване степента на постигане на целите по чл. 8, ал. 1.

Битовите биоотпадъци могат да включват видовете отпадъци със съответстващите кодове поприложение № 1.

Други отпадъци, които са подходящи за описване на специфични видове биоотпадъци и техния произход, могат да бъдат използвани, ако се събират в рамките на общинската система за разделно събиране.