НАРЕДБА № 7 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА, ИЗИСКВАНИ ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за:

1. определяне размера на обезпечениeто по чл. 60, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и за предоставянето му при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране;

2. разходване на натрупаните през експлоатационния период средства по чл. 60, ал. 1 ЗУО за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци;

3. определяне на размера и начина на усвояване на банковата гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 ЗУО при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране;

4. определяне размера на отчисленията по чл. 64 ЗУО и реда за предоставянето им при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депо за неопасни отпадъци с друг произход (когато отпадъците са от строителство и разрушаване).

(2) С наредбата се определят документите за съставяне на акт за установяване на публично държавно вземане в случаите по чл. 60, ал. 6 и чл. 64, ал. 8 ЗУО.

Чл. 2. (1) Обезпечението по чл. 60, ал. 1 ЗУО се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на:

1. депа за неопасни отпадъци, в това число:

а) регионални депа за неопасни отпадъци;

б) депа за неопасни отпадъци (производствени, строителни и др.);

2. депа за опасни отпадъци.

(2) Обезпечението по чл. 60, ал. 1 ЗУО не се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на:

1. депа за инертни отпадъци;

2. депа за отпадъци в случаите:

а) на съвместно депониране с минни отпадъци при изпълнение на изискванията по чл. 63, ал. 2 ЗУО;

б) когато депата са включени в програмите за отстраняване на екологични щети по чл. 66 ЗУО.

(3) Отчисленията по чл. 64 ЗУО се дължат при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на следните депа:

1. регионални депа за неопасни отпадъци;

2. депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване);

3. съществуващи общински депа за неопасни отпадъци, които функционират след 2009 г., до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо.

(4) Отчисленията по чл. 64 ЗУО не се дължат при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на:

1. депа за неопасни отпадъци (производствени);

2. депа за опасни отпадъци;

3. клетки за опасни отпадъци към регионалните депа за неопасни отпадъци.

 

Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО, ПОКРИВАЩО БЪДЕЩИ РАЗХОДИ ЗА ЗАКРИВАНЕ И СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРИЖИ НА ПЛОЩАДКАТА НА ДЕПОТО

Раздел . Ред за определяне размера на обезпечението по чл. 60 ЗУО

Чл. 3. (1) При извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо е длъжен да осигури пълния размер на средствата за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съобразно инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация на депото чрез обезпечение по чл. 60, ал. 1 ЗУО.

(2) В инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация на депото се определят финансови средства в размер, който гарантира обезпечаване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото.

(3) Размерът на обезпечението по ал. 1 се определя от собственика на депото в левове на тон отпадък въз основа на инвестиционния проект и/или проекта за рекултивация по формулите от приложение № 1.

(4) Обезпечението по ал. 1 се внася от собственика на депото в избраната банкова сметка почл. 4, ал. 1, т. 1 или 2.

(5) Всеки ползвател на депото при обезвреждане на отпадъци чрез депониране заплаща на собственика на депото направените разходи за осигуряване на обезпечението по ал. 1 на база на депонираните количества отпадъци от него.

Чл. 4. (1) Обезпечението по чл. 3 може да бъде под формата на:

1. месечни отчисления в банкова сметка за чужди средства на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се намира депото, или

2. месечни отчисления в банкова сметка със специално предназначение, блокирана за периода до приключване и приемане на мерките по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, с изключение на случаите, когато е разрешено тяхното ползване от директора на съответната РИОСВ за разходване на сумите от сметката, или

3. банкова гаранция в полза на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото.

(2) Когато собственик на депото е община или бюджетно предприятие, обезпечението по чл. 3 е под формата на месечни отчисления по ал. 1, т. 1 или 2. Когато обезпечението по чл. 3 е под формата на месечни отчисления по ал. 1, т. 2, банковата сметка със специално предназначение се открива от собственика на депото като банкова депозитна сметка в левове и се обслужва при условията по чл. 61, ал. 1 и 2 ЗУО.

(3) Размерът на месечните вноски по обезпечението по ал. 1, т. 1 и 2 се определя от собственика на депото въз основа на размера на обезпечението на тон отпадък по чл. 3, ал. 3и количествата депонирани отпадъци през съответния месец.

(4) Размерът на месечните вноски по обезпечението по ал. 1, т. 1 и 2 може да бъде и по-малък от определения размер въз основа на изчисленията по чл. 3, ал. 3, но не по-малък от:

1. 20 на сто от размера на месечните вноски по обезпечението, определен въз основа на изчисленията по чл. 3, ал. 3 - за регионалните депа по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" и за съществуващите депа за неопасни отпадъци по § 2;

2. 50 на сто от размера на месечните вноски по обезпечението, определен въз основа на изчисленията по чл. 3, ал. 3 - за депата с друг произход по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "б" и депата за опасни отпадъци по чл. 2, ал. 1, т. 2.

Чл. 5. Размерът на обезпечението на тон отпадък по чл. 3, ал. 2 се актуализира от собственика на депото на всеки три години съгласно чл. 60, ал. 5 ЗУО в съответствие с индекса на потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт,

и/или при промяна в параметрите за определянето му, която води до изменение от над 15 на сто от първоначално определения размер на отчисленията за тон депониран отпадък.

Чл. 6. Размерът на банковата гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3 се определя от собственика на депото въз основа на размера на обезпечението по чл. 3, ал. 3 съгласно формулите поприложение № 2.

Раздел . Ред за предоставяне на обезпечението

Чл. 7. (1) За предоставяне на обезпечение по чл. 4, ал. 1 всеки собственик на депо в едномесечен срок от започване на неговата експлоатация подава до директора на

РИОСВ, на чиято територия се намира депото, уведомление, което съдържа най-малко:

1. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ или единен идентификационен код (ЕИК) на собственика на депото;

2. лице за контакти, включително телефон, факс и електронна поща;

3. адрес на площадката на депото;

4. номер на издаденото разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО;

5. клас и наименование на депото съгласно документите по т. 4;

6. номер на издаденото решение на компетентен орган за привеждане в съответствие, когато такова се изисква;

7. формата на обезпечението по чл. 4, ал. 1;

8. определен размер на обезпечението по чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 4 и подробна обосновка за този размер;

9. данни за банкова сметка със специално предназначение в случаите, когато собственикът на депото е избрал да предостави обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 2;

10. определен размер на банковата гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3 и подробна обосновка за този размер в случаите, когато собственикът на депото е избрал да предостави обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 3.

(2) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. копие от инвестиционния проект във фаза "работен проект" на депото и/или копие от одобрения проект за рекултивация, въз основа на които са направени изчисленията по чл. 3, ал. 3;

2. други документи по преценка на собственика на депото.

(3) При неподаване на уведомление по ал. 1 компетентният орган определя 15-дневен срок за представянето му, за което уведомява писмено собственика на депото.

(4) В 15-дневен срок от постъпване на уведомлението компетентният орган по ал. 1 може еднократно да изиска отстраняване на нередовности и/или предоставяне на допълнителна информация към уведомлението, за което уведомява писмено собственика на депото.

(5) В 15-дневен срок от уведомяването по ал. 4 собственикът на депото отстранява нередовностите и/или представя допълнителна информация.

(6) В 15-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителната информация компетентният орган по ал. 1 уведомява писмено собственика на депото за откритата банкова сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 или изисква представянето в едномесечен срок на банкова гаранция в оригинал, когато е посочено обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 3.

(7) В 15-дневен срок от подаване на уведомлението или от отстраняване на нередовностите и/или представяне на допълнителната информация компетентният орган по ал. 1 изисква от собственика на депото информация за откритата банкова сметка по чл. 4, ал. 1, т. 2.

Чл. 8. (1) При неподаване на уведомление в срока по чл. 7, ал. 3, неотстраняване на нередовностите и/или непредставяне на допълнителна информация в срока по чл. 7, ал. 5собственикът на депото дължи обезпечение в размер, определен от компетентния орган въз основа на максималния дневен капацитет на депото за едногодишен период, който тече от изтичането на сроковете съответно по чл. 7, ал. 3 и 5.

(2) При непосочване на вида на обезпечението в срока по чл. 7, ал. 5 или неподаване на уведомление в срока по чл. 7, ал. 3 собственикът на депото дължи месечни отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1.

Чл. 9. (1) При промяна в обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 в 15-дневен срок от нейното настъпване собственикът на депото подава писмено уведомление до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, заедно със съответните документи, удостоверяващи промяната.

(2) При актуализиране или промяна в размера на обезпечението по чл. 3, ал. 3 и чл. 4, ал. 3 и 4 собственикът на депото представя подробна обосновка, в т.ч. месечно количество в тонове на депонираните отпадъци.

(3) При преминаване към обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 собственикът на депото заплаща дължимото обезпечение за целия период на неговата експлоатация до подаване на уведомлението по ал. 1.

(4) При преминаване към обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 3 заплатените до момента отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1 се възстановяват, а сметката по чл. 4, ал. 1, т. 2 се освобождава, когато е представена банкова гаранция в оригинал, покриваща техния размер и отговаряща на изискванията на чл. 60 и 61 ЗУО.

(5) При неизпълнение на изискванията по ал. 3 или 4 компетентният орган мотивирано отказва:

1. връщането на оригинала на банковата гаранция, като при необходимост се прилага чл. 12;

2. възстановяването на заплатените до момента отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1, или

3. освобождаване на сметката по чл. 4, ал. 1, т. 2.

(6) При промяна на собственика на депото заплатените до момента отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1 не подлежат на възстановяване и се превеждат на новия собственик. Отчисленията по чл. 4, ал. 1, т. 2 се превеждат по банкова сметка със специално предназначение на новия собственик.

(7) В случай на обезпечение с банкова гаранция предишният собственик внася необходимото обезпечение за периода до смяната на собствеността по банкова сметка със специално предназначение на новия собственик.

Чл. 10. (1) Собственикът на депото превежда до последно число на текущия месец определените месечни вноски по обезпечението по чл. 4, ал. 3 или по ал. 4 за предходния месец.

(2) При забавяне на преводите по банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 или 2 се дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата сума.

(3) В срока по ал. 1 собственикът на депото представя на компетентния орган информация за депонираните количества отпадъци за предходния месец.

(4) За регионалните депа по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква "а" данните за депонираните количества отпадъци по ал. 3 се представят в единен електронен формат съгласно софтуер, одобрен със заповед на министъра на околната среда и водите.

Чл. 11. Собственикът на депото предоставя на директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, на всяко тримесечие, до 10-о число на следващия месец, пълни извлечения от банковата сметка със специално предназначение, както и информация за депонираните количества отпадъци, когато е избрано обезпечение по чл. 4, ал. 1, т. 2.

Чл. 12. (1) Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3 собственикът на депото предоставя на директора на РИОСВ подновена банкова гаранция.

(2) Срокът на действие на подновената банкова гаранция започва да тече от датата на изтичане на срока на предходната.

(3) При усвояване на банковата гаранция поради неподновяване в срок директорът на РИОСВ издава заповед за спиране експлоатацията на депото до издаване на нова банкова гаранция или заплащане на необходимото обезпечение.

Чл. 13. (1) За усвояване на банковата гаранция директорът на РИОСВ подава писмено искане към банката гарант, съдържащо мотивирано твърдение за наличие на някои от случаите почл. 61, ал. 7 или 8 ЗУО.

(2) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на РИОСВ при първо писмено поискване независимо от възраженията на собственика на депото и без уговаряне на други формални условия на плащане.

 

Глава трета.
РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРИВАНЕ И СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРИЖИ НА ПЛОЩАДКАТА НА ДЕПОТО ИЛИ НА УЧАСТЪК ИЛИ КЛЕТКА ОТ НЕГО, НАТРУПАНИ ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД НА ДЕПОТО

Чл. 14. (1) В съответствие с чл. 62, ал. 1 ЗУО собственикът на депото подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, заявление за разходване на средства от сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, което съдържа най-малко:

1. информацията по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 5;

2. данни за банковата сметка на собственика на депото, по която следва да се преведат средствата за извършване на конкретните дейности по закриване и следексплоатационни грижи за депото;

3. размер на заявените средства в левове за извършване на конкретните дейности по закриване или следексплоатационни грижи за депото, но не повече от 20 на сто от пълния размер на средствата за закриване по чл. 3, ал. 1 или от размера на средствата за следексплоатационни грижи на площадката на депото за едногодишен период;

4. подробна обосновка на размера на заявените средства;

5. номера на заповедта или решението на компетентния орган за преустановяване на експлоатацията на депото или на отделна клетка или участък от депото.

(2) Към заявлението по ал. 1 собственикът на депото прилага:

1. одобрен проект за закриване и рекултивация във фаза работен проект и издадено разрешение за строеж (когато е приложимо), актуални към момента на подаване на заявлението;

2. сключен договор с изпълнител за извършване на конкретните дейности по закриване и рекултивация и следексплоатационни грижи на площадката на депото.

(3) При подаване на заявление за разходване на средства от сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2към документацията по ал. 1 се представя и констативен протокол, подписан от възложителя, изпълнителя, строителния надзор или други оторизирани органи, удостоверяващ, че стойността на извършените дейности е в размер на отпуснатите средства, определени по ал. 1, т. 4.

Чл. 15. (1) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението по чл. 14, ал. 1 директорът на РИОСВ може еднократно да изиска отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация, за което уведомява собственика на депо.

(2) В 10-дневен срок от уведомлението по ал. 1 собственикът на депо отстранява указаните нередовности и/или предоставя исканата информация.

(3) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението или отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на исканата информация компетентният орган по ал. 1 се произнася с мотивирано решение, с което дава съгласие или отказва превеждането на заявените средства или на част от тях.

(4) Компетентният орган по ал. 1 отказва превеждането на заявените средства или на част от тях при:

1. неизпълнение на едно или повече от изискванията по чл. 14;

2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на допълнителна информация в срок;

3. необоснован размер на заявените средства.

Чл. 16. (1) В случай че събраните средства в сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 или по т. 2 са недостатъчни за приключване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото, собственикът на депото осигурява остатъка от средствата.

(2) Когато след приключване на дейностите по закриване и рекултивация и следексплоатационни грижи на площадката на депото останат средства в сметката по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2, същите подлежат на възстановяване на собственика на депото в 15-дневен срок.

Чл. 17. (1) След приключване на експлоатацията на депото и приемане на мерките по неговото закриване и рекултивация от компетентния орган собственикът на депото в случаите, когато е осигурил обезпечението чрез банкова гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3, подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, заявление за намаляване на размера на банковата гаранция до размера на разходите за следексплоатационни грижи на площадката, изчислени на база на инвестиционния проект.

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа най-малко:

1. информацията по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 5;

2. номер на решението за закриване на депото;

3. определен размер на разходите за следексплоатационни грижи на площадката, както и подробна обосновка на този размер.

(3) Заявлението се разглежда по реда на чл. 15, ал. 1 - 3.

(4) Директорът на РИОСВ отказва с мотивирано решение да даде съгласие за промяна на размера на банковата гаранция при:

1. неизпълнение на едно или повече от изискванията по ал. 1 или 2;

2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на допълнителна информация в срок.

Чл. 18. (1) При закриване на част от депото собственикът на депото подава до директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото, заявление за намаляване на размера на банковата гаранция.

(2) Заявлението съдържа най-малко:

1. информацията по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 5;

2. номер на решението за закриване на част от депото;

3. определен размер на банковата гаранция за останалата в експлоатация част на депото, както и подробна обосновка на този размер.

(3) Заявлението се разглежда по реда на чл. 15, ал. 1 - 3.

(4) Директорът на РИОСВ отказва с мотивирано решение да даде съгласие за промяна на размера на банковата гаранция при:

1. неизпълнение на едно или повече от изискванията по ал. 1 или по ал. 2;

2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на допълнителна информация в срок.

Чл. 19. (1) При усвояване на банковата гаранция по чл. 4, ал. 1, т. 3 в случай на установено неизпълнение на дейности по закриване на депото, довело до забавяне с повече от две години на плана за закриване, директорът на РИОСВ издава заповед за извършване на незабавни мерки по закриване и рекултивация на депото.

(2) За изпълнение на заповедта директорът на РИОСВ обявява процедура за избор на изпълнител за извършване на необходимите действия по закриване и рекултивация. Действията се финансират със средствата от усвоената банкова гаранция.

(3) Собственикът на депото е длъжен да осигури достъп за извършване на дейностите, определени в заповедта на директора на РИОСВ. При отказ достъпът се осигурява принудително със съдействието на органите на МВР.

 

Глава четвърта.
ОТЧИСЛЕНИЯ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА РЕГИОНАЛНО ИЛИ ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ И НА ДЕПА ЗА НЕОПАСНИ

И/ИЛИ ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ (КОГАТО ОТПАДЪЦИТЕ СА ОТ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗРУШАВАНЕ)

Чл. 20. (1) Размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване) за всеки тон депониран отпадък на депата по години е следният:

1. за депа за неопасни отпадъци по чл. 2, ал. 3, т. 1 и 3:

а) за 2013 г. - 15 лв./т;

б) за 2014 г. - 22 лв./т;

в) за 2015 г. - 28 лв./т;

г) за 2016 г. - 36 лв./т;

д) за 2017 г. - 47 лв./т;

е) за 2018 г. - 61 лв./т;

ж) за 2019 г. - 78 лв./т;

з) за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./т;

2. за депа за неопасни и/или инертни отпадъци (когато отпадъците са от строителство и разрушаване) по чл. 2, ал. 3, т. 2:

а) за 2013 г. - 15 лв./т;

б) за 2014 г. - 22 лв./т;

в) за 2015 г. - 28 лв./т;

г) за 2016 г. - 36 лв./т;

д) за 2017 г. - 47 лв./т;

е) за 2018 г. - 61 лв./т;

ж) за 2019 г. - 78 лв./т;

з) за 2020 г. и всяка следваща година - 95 лв./т.

(2) За съществуващите общински депа за неопасни отпадъци по чл. 2, ал. 3, т. 3, които функционират до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално съоръжение, размерът на отчисленията за всеки тон депониран отпадък е в двоен размер на отчисленията по ал. 1, т. 1 за съответната година до изпълнение на поне едно от условията по § 4.

(3) Размерът на отчисленията по ал. 1, т. 1 се увеличава с 15 на сто при неизпълнение на задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 11 ЗУО съгласно сроковете по ЗУО.

Чл. 21. (1) Отчисленията по чл. 20 се дължат от общините и от всяко друго лице за всеки тон депониран отпадък на депо по чл. 2, ал. 3.

(2) Отчисленията по ал. 1 се превеждат по банкова бюджетна сметка на общината, собственик на депото.

(3) Отчисленията се превеждат от общините на общината собственик на депото до 10-о число на месеца за предходния месец и се отчитат като трансфери.

(4) Отчисленията, когато не се правят от общини, се превеждат на общината, собственик на депото ежемесечно до 10-о число на месеца за предходния месец и се отчитат като:

1. приходи - когато се правят от лица, които не са бюджетни предприятия;

2. трансфери - когато са преведени от други бюджетни предприятия.

(5) При забавяне на преводите задълженото лице по ал. 1 дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата сума.

Чл. 22. (1) Кметът на общината, собственик на депото, превежда събраните отчисления по банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото.

(2) Община, която ползва самостоятелно депото, превежда отчисленията за всеки тон депониран отпадък по банковата сметка по ал. 1.

(3) Преводите по ал. 1 и 2 се отчитат от общините като друго финансиране.

(4) Сметката за чужди средства на РИОСВ се открива по общия ред, предвиден за откриването на такава сметка. За целите на събирането, съхраняването и отчитането на средствата по тази сметка кметът на общината, собственик на депото, предоставя на РИОСВ следната информация:

1. наименование, седалище и адрес на управление, БУЛСТАТ или ЕИК на собственика на депото;

2. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

3. адрес на площадката на депото;

4. номер на издаденото разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО;

5. клас и наименование на депото съгласно издаденото разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 ЗУО.

Чл. 23. (1) Отчисленията по чл. 20 се превеждат от кмета на общината, собственик на депото, ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото, до последното число на месеца за предходния месец.

(2) При забавяне на превода по ал. 1 се дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата сума.

Чл. 24. (1) Натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 се разходват от общините чрез техните бюджети за дейности по:

1. проектиране и изграждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата;

2. закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците;

3. осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;

4. осигуряване на собствен принос при финансиране на проекти за управление на отпадъците със средства от Оперативна програма "Околна среда", Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда и други публични източници;

5. осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на отпадъците, подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУОсъгласно мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната година;

6. предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране.

(2) Когато в срок от 3 години след предоставяне на средствата не е започнало изграждането на съоръженията и/или инсталациите по ал. 1, отпуснатите финансови средства за проектиране се възстановяват по банковата сметка по чл. 22.

(3) Не се допуска разходване на събраните суми от отчисления, когато са предвидени за финансиране единствено дейностите по проектиране и изграждане на депа, без да са предвидени или изградени други съоръжения за третиране на битови отпадъци.

(4) Натрупаните средства се разходват за финансиране на дейностите по ал. 1, като се прилага приоритетният ред (йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл. 6, ал. 1 ЗУО.

Чл. 25. (1) За изразходване на събраните финансови средства от банковата сметка по чл. 22кметът на общината, собственик на депото, подава заявление до директора на РИОСВ, в което посочва размера на исканите средства и предназначението им.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за одобряване изграждането на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други дейности по чл. 24, ал. 1;

2. решение на общинския съвет за изграждане на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други дейности по чл. 24, ал. 1 в случаите, когато общините самостоятелно третират отпадъците;

3. решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за възлагане на дейности по предварително третиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране;

4. решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл. 26 ЗУО за извършване на други дейности и разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци или с третирането на битови отпадъци;

5. разрешение за строеж на съоръжението/съоръженията по чл. 24, ал. 1, т. 1;

6. сключен договор за изпълнение на строителството на съоръжението/съоръженията, одобрени за изграждане с решението на общото събрание на регионалните сдружения за управление на отпадъците;

7. сключен договор за изпълнение на дейностите по т. 2, 3 и 4;

8. данни за банковата бюджетна сметка на общината, собственик на депото, по която следва да се преведат финансовите средства;

9. информация за отделните суми, необходими за всяка от фазите на инвестиционния проект.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие от договора за предварително третиране в случаите, когато отчисленията се използват за последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за предварително третиране и/или оползотворяване на битови отпадъци, с включен размер на експлоатационните разходи.

(4) Към заявлението по ал. 1 се прилага копие от договора за доставка в случаите, когато отчисленията се използват за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците и транспортни средства.

(5) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението директорът на РИОСВ може еднократно да изиска отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация, за което уведомява заявителя.

(6) В 10-дневен срок от уведомлението по ал. 1 заявителят отстранява указаните нередовности и/или предоставя исканата информация.

(7) В 10-дневен срок от постъпване на заявлението или отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на исканата информация директорът на съответната РИОСВ се произнася с мотивирано решение, с което дава съгласие или отказва предоставянето на средствата.

(8) При даване на съгласие за изразходване на средствата по ал. 1 директорът на РИОСВ с решението по ал. 7 определя сумата от резервираните средства по сметката за чужди средства на РИОСВ, която следва да се преведе по бюджета на общината.

(9) Компетентният орган по ал. 1 отказва с мотивирано решение предоставянето на средствата или на част от тях при:

1. неизпълнение на едно или повече от изискванията по ал. 1;

2. неотстраняване на указаните нередовности или непредоставяне на исканата информация в срок.

 

Глава пета.
СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ ЗА НЕВНЕСЕНИ ОТЧИСЛЕНИЯ

Чл. 26. (1) Дължимите суми за невнесени отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 20 се определят с акт за установяване на публично държавно вземане, издаден по реда на чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, от директора на РИОСВ, на чиято територия се намира депото.

(2) Актът по ал. 1 се съставя въз основа на писмени доказателства, включващи:

1. уведомление по чл. 7, ал. 1;

2. документи по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2;

3. извлечения от банковата сметка със специално предназначение по чл. 4, ал. 1, т. 2;

4. документи относно количествата депонирани отпадъци;

5. съответния документ по чл. 35 ЗУО;

6. констативни протоколи от проверка на място на собственика на депото и/или лицето, което го стопанисва, при необходимост от подобна проверка;

7. покана към собственика на депото за доброволно изпълнение.

(3) Невнесените отчисления по ал. 1 след влизане в сила на акта за установяване на публично държавно вземане се събират принудително заедно с лихвите от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(4) Данните за депонираните количества отпадъци по ал. 2, т. 4 се представят в единен електронен формат съгласно софтуер, одобрен със заповед на министъра на околната среда и водите.

 

Глава шеста.
НАМАЛЯВАНЕ НА ОТЧИСЛЕНИЯТА ПРИ ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл. 27. (1) Размерът на отчисленията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2, дължими от всяка община, се намалява, когато са изпълнени целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно решението на общото събрание по чл. 26, ал. 1, т. 6 ЗУО за разпределение на задълженията между отделните общини за изпълнение на целите, както следва:

1. с 50 на сто за целите за повторна употреба и рециклиране по чл. 31, ал. 1, т. 1 ЗУО;

2. с 50 на сто за целите за ограничаване на количествата депонирани битови биоразградими отпадъци, определени с наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО.

(2) Намаленията на отчисленията по ал. 1 се прилагат независимо едно от друго.

(3) Кметът на общината в срок до 30 ноември изпраща мотивирано заявление до директора на РИОСВ, с което заявява за предстоящата година съответната община да заплаща намален размер на отчисленията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 в съответствие с ал. 1 и 2.

(4) Заявлението по ал. 3 се подава само от общини, които са предприели необходимите действия за функционирането на системи за разделно събиране на отпадъците и разполагат със съоръжения за предварително третиране и оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъците, осигуряващи изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО.

(5) При въвеждане в експлоатация на общинско или регионално съоръжение за предварително третиране и/или оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци или при започване на дейности по третиране и оползотворяване на отпадъците след срока по ал. 3, но не по-късно от 31 май на отчетната година, кметът на общината може да подаде заявление по ал. 3, при условие че са изпълнени изискванията на ал. 4.

(6) Заявлението по ал. 3 съдържа най-малко следната информация:

1. предприети действия по осигуряване и функционирането на системи за разделно събиране на отпадъци;

2. наличие на съоръжение за предварително третиране и/или оползотворяване на отпадъци или сключени договори с организации по оползотворяване, притежаващи разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел III,

и/или други лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздели I и II от ЗУО, за извършване на дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци на територията на съответната община, и/или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда, и

3. други доказателства по преценка на заявителя.

(7) За верността на предоставената информация в заявлението по ал. 6 заявителят носи отговорност по реда на чл. 313 от Наказателния кодекс.

(8) В 20-дневен срок от постъпване на заявлението директорът на РИОСВ може еднократно да изиска допълнителна информация и/или доказателства.

(9) Заявителят предоставя информацията по ал. 8 в 14-дневен срок.

(10) В 20-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 3 или представянето на информацията по ал. 9 директорът на

РИОСВ се произнася с мотивирана заповед, с която дава съгласие или отказва намаляване на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 в съответствие с ал. 1, 2 и 4 и определя размера на дължимите отчисления за отчетната година.

(11) Директорът на РИОСВ отказва с мотивирана заповед намаляването на дължимите отчисления в съответствие с ал. 1 и 2 при непредоставяне на исканата информация по ал. 5 в посочения срок.

(12) Отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 се намаляват в съответствие с ал. 1 и 2 по отношение на общините, включени в заповедта по чл. 17, ал. 1, т. 1 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно събиране на биоотпадъците за отчетната година, за която е издадена заповедта.

(13) Общините, които не са подали заявление по ал. 3 и са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО, могат да възстановят внесените от тях отчисления за отчетната година до края на календарната година, в която е издадена заповедта на министъра по чл. 17, ал. 1, т. 1 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно събиране на биоотпадъците.

(14) За възстановяване на средствата по предходната алинея кметът на общината подадава заявление до директора на РИОСВ. В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението директорът на РИОСВ възстановява средствата в банкова сметка, подадена от общината. Възстановените средства се разходват за дейности съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси.

(15) Общините, които са подали заявление по ал. 3 и не са изпълнили целите по чл. 31, ал. 1, заплащат пълния размер на дължимите отчисления за отчетната година заедно с 10 % лихва върху сумата на годишна база до края на календарната година, в която е издадена заповедта на министъра по чл. 17, ал. 1, т. 2 от наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделно събиране на биоотпадъците.

(16) Заповедите по ал. 10 и 11 могат да се обжалват в 14-дневен срок от оповестяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 28. Изчисляване и определяне на изпълнението на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО се извършва съгласно реда и методиката, определени в наредбата по чл. 43, ал. 5 ЗУО за разделното събиране на биоотпадъците.

 

Глава седма.
ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 29. Директорът на РИОСВ публикува информация на интернет страницата на регионалната инспекция за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления на всеки три месеца.

Чл. 30. Информацията се представя съгласно изискванията на приложение № 3.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 43, ал. 2 във връзка с чл. 60, ал. 6 и чл. 64, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците.

§ 2. Обезпечението по чл. 60 ЗУО се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на съществуващи депа за неопасни отпадъци до въвеждане в експлоатация на регионалните депа, предвидени с Националния план за управление на отпадъците, с изключение на случаите по § 3.

§ 3. (1) Обезпечението по чл. 60 ЗУО не се дължи при обезвреждане на отпадъци чрез депониране на:

1. регионални или общински депа за отпадъци, за които към 1 януари 2011 г. остатъчният капацитет на депото е по-малък от 10 на сто от общия капацитет на депото, което е в експлоатация;

2. депа за отпадъци, за които определеният срок за преустановяване на тяхната експлоатация е преди 1 януари 2012 г.

(2) За депата по ал. 1 се правят отчисления по минимален размер съгласно приложение № 1 в срок до преустановяване на тяхната експлоатация.

§ 4. Член 20, ал. 2 се прилага в случаите на депониране на отпадъци на съществуващи общински депа до:

1. издаване на решение за финансиране изграждането на регионално депо чрез публични средства от финансиращия орган;

2. издаване на разрешение за строеж съгласно изискванията на Закона за устройство на територията при финансиране на депо, отговарящо на нормативните изисквания, със собствени средства или друг начин на финансиране.

§ 5. (1) Собствениците на депа, подали уведомления по реда на чл. 5 от отменената Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (Наредба № 14 от 15.11.2010 г.) (ДВ, бр. 93 от 2010 г.), се освобождават от задължението си за подаване на уведомление по чл. 7, ал. 1.

(2) Собствениците на депа по ал. 1 могат да продължат да превеждат месечните отчисления в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ, открита при действието на отмененатаНаредба № 14 от 15.11.2010 г., или могат да изберат в едногодишен срок от влизането в сила на наредбата друго обезпечение по чл. 4, ал. 1, освен в случаите по чл. 4, ал. 2.

§ 6. Първата актуализация по чл. 5 се извършва в тригодишен срок от влизането в сила на наредбата.

§ 7. Заявление по чл. 27, ал. 3 за намаляване размера на отчисленията по чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 2 за 2014 г. се подава от кмета на съответната община в срок до 31.01.2014 г.

§ 8. С тази наредба се отменя Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци.

§ 9. Член 2, ал. 3 и 4 и чл. 20 - 25 влизат в сила от 1 декември 2013 г.

§ 10. Изискването на чл. 10, ал. 4 и чл. 26, ал. 4 влиза в сила от 1 януари 2015 г.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3

1. За депата за отпадъци, които са изградени въз основа на инвестиционен проект в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци, размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:

Ро = Нр д,

където:

Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

Нр - размерът на средствата в левове, необходими за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото съобразно инвестиционния проект на депото, в т. ч. за:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;

- контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

- управление на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

- управление на отделените от депото газове за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

- почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на достъпа на водите до тялото на депото.

Определеният размер на средствата (Нр) за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде по-малък от:

а) 22 лв. за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;

б) 35 лв. за квадратен метър от площта на депо за опасни отпадъци;

Кд - капацитет на депото в тонове.

2. За съществуващи депа за битови отпадъци и депа за неопасни отпадъци с друг произход (производствени, строителни и др.) до въвеждане в експлоатация на регионалните депа, за които няма инвестиционен проект, размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:

Ро = (Мр x Пд)/Кдо,

където:

Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

Мр - минималният размер на средствата за закриване на единица площ от депото, както и следексплоатационните грижи за площадката на депото, в размер 22 лв. за квадратен метър;

Пд - площта на отпадъчното тяло на депото, изразена в същата мерна единица, квадратен метър;

Кдо - количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се изчислява, както следва:

Кдо = Кср x Ге,

където:

Кср е средногодишното количество отпадъци в тонове, депонирани през последните три години;

Ге - оставащите години за експлоатация на депото съгласно определените срокове за въвеждане в експлоатация на съответното регионално депо.

3. За депата за отпадъци, посочени в приложение № 5 към ЗУО, размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък се изчислява, както следва:

Ро = (Мр x Пд)/Кдо,

където:

Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

Мр - минималният размер на средствата за закриване на единица площ от депото, както и следексплоатационните грижи за площадката на депото, в размер 22 лв. за квадратен метър;

Пд - хоризонталната площ на отпадъчното тяло на депото, изразена в същата мерна единица, квадратен метър;

Кдо - количеството на предстоящите за депониране отпадъци, което се изчислява, както следва:

Кдо = Кср x Ге,

където:

Кср е средногодишното количество отпадъци в тонове, депонирани през последните три години; при определяне на Кср следва да се вземат предвид и условията на издадените комплексни разрешителни, които имат отношение към количеството на депонираните отпадъци за съответното депо;

Ге - оставащите години за експлоатация на депото съгласно определените срокове за преустановяване на неговата експлоатация.

 

Приложение № 2 към чл. 6

1. Когато размерът на банковата гаранция обхваща бъдещ период на действие на депото (едногодишния период на действие на банковата гаранция), той се изчислява по формулата:

БГ1= Ро x Т, където:

БГ1 е банковата гаранция за едногодишния период на действие на БГ;

Ро - размерът на отчисленията за тон депониран отпадък (изчислен по формулата отприложение № 1, т. 1);

Т1 - тоновете отпадък за едногодишен период по инвестиционен проект.

2. Когато размерът на банковата гаранция обхваща едновременно минал период, в който депото е било действащо, и бъдещ период, обхващащ периода на действие на банковата гаранция, той се изчислява по следната формула:

БГ = БГ1+БГ2, където:

БГ е общата сума на банковата гаранция;

БГ1 - банковата гаранция за едногодишния период на действие на БГ, изчислена по формулата от т. 1;

БГ2 - банковата гаранция, обхващаща целия минал период на действие на депото, който се обезпечава с банковата гаранция.

БГ2 = Ро x Т2 където:

Ро е размерът на отчисленията за тон депониран отпадък (изчислен по формулата отприложение № 1, т. 1);

Т2 - тоновете депониран отпадък за периода на действие на БГ2.

При наличие на различни стойности на Ро се изчисляват стойностите на всяко БГ2 за всяко различно Ро, както следва:

където:

са тоновете депониран отпадък за периода на действие на

 

Приложение № 3 към чл. 30

 

 

 

 

 

Количество депонирани неопасни отпадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред

Вид на де пото

Об щина

период от време (ме сеци)

количе ство (тонове)

Размер на отчи сления та по чл. 60 (лв./тон)

Постъпи ли в сметка та на РИОСВ отчисле ния по чл. 60 ЗУО

Постъ пили в сметка та на РИОСВ отчисле ния по чл. 64

Следва да по стъпят в сметката на РИОСВ отчисле ния по чл. 60

Следва да постъ пят в сметката на РИОСВ отчисле ния по чл. 64

Остава да пос тъпят по чл. 60

Остава да постъ пят по чл. 64

Дължи ма лихва

Натру пана лихва за отчисле нията по чл. 64

Изразхо дени средст ва