НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

В сила от 25.09.2012 г. Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г. Обн. ДВ. бр.73 от 25 Септември 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването или обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ), включително целите, за регенерирането и/или рециклирането, и/или оползотворяването им.

Чл. 2. С наредбата се регламентират:

1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на околната среда в резултат на третирането и транспортирането на ИУГ;

2. прилагането на мерки от лицата, които пускат на пазара гуми, за събирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ без риск за човешкото здраве и околната среда и постигане на целите за регенерирането и/или рециклирането, и/или оползотворяването им;

3. въвеждането и функционирането на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ;

4. информирането на крайните потребители за ролята им в събирането на ИУГ и за наличните системи за събиране.

Чл. 3. Наредбата се прилага за:

1. всички видове пуснати на пазара гуми (външни, вътрешни и плътни) независимо от предназначението им;

2. за излезлите от употреба гуми.

 

Глава втора.
ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Чл. 4. Забранява се:

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на ИУГ;

2. изгарянето на ИУГ с изключение на случаите, в които лицата притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);

3. депонирането на цели и нарязани ИУГ с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър, по-голям от 1400 мм;

4. предаването на ИУГ за третиране и транспортиране на лица, които не отговарят на условията по чл. 14.

Чл. 5. Излезлите от употреба гуми се оползотворяват и по следните начини:

1. чрез регенериране;

2. чрез рециклиране;

3. чрез влагането им като материал в строителството, включително влагането на цели и нарязани ИУГ като материал в строителството на депа;

4. чрез изгаряне с оползотворяване на енергията.

Чл. 6. (1) Притежателите на ИУГ извършват дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, в случай че притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО.

(2) Притежателите на ИУГ ги предават на лицата по чл. 14, в случай че не притежават съответния документ по чл. 35 ЗУО.

 

Глава трета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ГУМИ

Чл. 7. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ.

(2) Когато лицата, които пускат на пазара гуми, не могат да бъдат идентифицирани, отговорността по ал. 1 се носи от дистрибуторите, включително от лицата, извършващи продажби на крайните потребители.

Чл. 8. (1) (*) Лицата по чл. 7 прилагат мерки за постигане на следните цели:

1. не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година, трябва да бъдат оползотворени;

2. не по-малко от 50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година, трябва да бъдат регенерирани и/или рециклирани.

(2) (*) Целите по ал. 1, т. 2 се постигат поетапно съгласно сроковете по § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР).

(3) Изпращането на ИУГ от територията на страната към територията на друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), и/или изнасянето им извън територията на ЕС с цел оползотворяване се зачитат за изпълнение на целите по ал. 1, само ако:

1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, наричан по-нататък "Регламент 1013/2006", и

2. е налице удостоверение за оползотворяване за износ по приложение № 1, съгласно което оползотворяването е извършено при условия, равностойни на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, издадено от лицето, изнасящо отпадъците за оползотворяване, и копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на ИУГ в съответствие с изисквания за опазване здравето на човека и околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС.

(4) Количествата гумени стружки, образувани в процеса на подготовката на каркаса за регенериране, се зачитат за изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1, т. 2, в случай че бъдат предадени на предприятие за производство на крайни продукти и това бъде удостоверено със справка по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнена и заверена от предприятието.

(5) Регенерирането се зачита за изпълнение на целите, когато е извършено, включително и по един от следните начини:

1. регенерирането е извършено с каркаси - собственост на клиента, и за регенерираната гума е заплатена продуктова такса;

2. регенерирането е извършено с каркаси от ИУГ, събрани на територията на Република България.

(6) Не се признава за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1:

1. оползотворяването с въведени ИУГ на територията на Република България от друга държава - членка на ЕС, и/или с внесени ИУГ по реда на Регламент № 1013/2006 на ИУГ;

2. регенерирането с каркаси, внесени/въведени на територията на Република България.

Чл. 9. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняват задълженията си по чл. 7 и 8:

1. индивидуално, или

2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване.

(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да информират дистрибуторите си за начина, по който изпълняват задълженията си, като им предоставят удостоверение по образец съгласно наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

(3) Лицата, които пускат на пазара гуми, попълват вътрешнофирмената спецификация и месечни справки-декларации съгласно образци, определени с наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО.

(4) Лицата по ал. 1, т. 2 изпращат вътрешнофирмената спецификация и месечните си справки-декларации по ал. 3 на организациите по оползотворяване, с които са сключили договор, съгласно условията, предвидени в договора.

Чл. 10. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 7 и 8 лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им.

(2) Информация до крайните потребители относно възможността по ал. 1 се осигурява чрез обява на интернет страницата или на видно място в обекта от лицата, извършващи продажба и смяна на гуми.

(3) За предаването на ИУГ крайните потребители не дължат заплащане.

(4) Лицата, извършващи продажба и/или смяна на гуми, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, сключват договор с организация по оползотворяване на ИУГ, с лица, които пускат на пазара гуми, и изпълняват задълженията си индивидуално и/или с лица по чл. 14.

(5) Лицата по ал. 4, в т.ч. мобилните сервизи за гуми, са длъжни да осигурят възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажба и смяна на гумите.

(6) С договорите по ал. 4 се гарантира предаването на ИУГ на лица по чл. 14 за оползотворяване.

(7) Лицата, при чиято дейност се образуват ИУГ, отговарят за цялостното оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(8) Отговорността по ал. 7 се носи и от лицата, на които ИУГ са предадени за събиране, съхраняване или транспортиране.

(9) Лицата по ал. 7 и 8 се освобождават от отговорност след предаването на ИУГ на лице, което притежава документ по чл. 35 ЗУО за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

Чл. 11. Въвеждането на системи за събиране на ИУГ не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.

Чл. 12. Организациите по оползотворяване изразходват средствата, събрани от своите членове, за управление и/или извършване на дейности с ИУГ, в т.ч. за осигуряване на възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им, транспортиране, съхраняване и оползотворяване, както и за информационни кампании, контрол или други дейности, свързани с управлението на ИУГ.

Чл. 13. Излезлите от употреба гуми, образувани в резултат на разкомплектуването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) съгласно наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО относно моторните превозни средства (МПС):

1. се предават за оползотворяване на лицата по чл. 14;

2. се зачитат за изпълнение на целите по наредбата по чл. 13, ал. 1 ЗУО относно МПС при тяхното регенериране и/или оползотворяване, като разходите са за сметка на лицата, пускащи на пазара МПС.

 

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Чл. 14. Лицата, извършващи дейностите по събиране, съхраняване, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на ИУГ, трябва да притежават съответния документ почл. 35 ЗУО.

Чл. 15. (1) Събирането и/или съхраняването на ИУГ се извършва на площадки за събиране и/или съхраняване на ИУГ, обособени самостоятелно или като част от площадките, на които са разположени съоръжения и инсталации за оползотворяване или обезвреждане на ИУГ.

(2) Събирането и/или съхраняването на ИУГ може да се извършва и в местата, където те се образуват, включително във:

1. местата за смяна на гуми;

2. местата за продажба на гуми.

(3) За местата по ал. 2 не се изисква документ по чл. 14.

Чл. 16. Местата за смяна на гуми, площадките за съхраняване и събирателните пунктове за ИУГ по чл. 15 се проектират, изграждат, преустройват, реконструират и модернизират съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.; Решение № 13641 на Върховния административен съд от 2010 г. - бр. 101 от 2010 г.) и всяко друго приложимо законодателство.

Чл. 17. Трансграничен превоз на ИУГ се извършва при спазване изискванията на Регламент № 1013/2006 и ЗУО.

Чл. 18. Дейностите по оползотворяване или обезвреждане на ИУГ се извършват в съответствие със ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му с цел предотвратяване на възможните вредни въздействия върху човешкото здраве и околната среда.

Чл. 19. Изгарянето и съвместното изгаряне на ИУГ се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн., ДВ, бр. 78 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.).

 

Глава пета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл. 20. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за събиране на ИУГ на територията на общината, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване, и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и информира обществеността за местоположението им и за условията за приемане на ИУГ;

2. съдейства за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. по т. 1 - когато местата за събиране на ИУГ са разположени върху общински имот, и

2. по т. 2 - когато има сключен договор за извършване на дейностите по събиране и съхраняване на ИУГ и предаването им за оползотворяване или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на ИУГ;

б) лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договори с лицата по чл. 14.

 

Глава шеста.
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Чл. 21. (1) Изпълняващи задълженията си индивидуално са лицата, които пускат на пазара гуми и притежават:

1. издадено разрешение по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО, и

2. утвърдена програма по чл. 53 ЗУО.

(2) Лицата по ал. 1 осигуряват за своя сметка:

1. събирането, съхраняването, транспортирането, оползотворяването или обезвреждането на ИУГ, както и постигане на целите по чл. 8, ал. 1;

2. обратното приемане на мястото на продажбата или на друго подходящо място на ИУГ, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара гуми.

(3) Лицата по ал. 1 извършват дейностите по ал. 2 при наличие на:

1. документи по чл. 35 ЗУО, и/или

2. сключен договор с други лица, притежаващи документите по т. 1.

Чл. 22. (1) Лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, изготвят програмата по чл. 53 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени с чл. 8, ал. 1 и чл. 21, ал. 2, и включва:

1. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране на ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване в изпълнение на целите за оползотворяване, в т.ч. регенериране и/или рециклиране на ИУГ, и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационните разходи;

2. списък на мерки за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1;

3. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени ИУГ, включващ мерки за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване;

4. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на ИУГ и предаването им за оползотворяване по години, в съответствие с целите по чл. 8, ал. 1;

5. мерки за обратно приемане на ИУГ, образувани в резултат на употребата на пуснатите от тях на пазара гуми, при мястото на продажбата, в т.ч. пълен списък на местата, в които може да бъдат върнати ИУГ, и информация за териториалния обхват на системата за обратно приемане;

6. пълен списък на дистрибуторите, които участват в системата за събиране, и описание на поетите от тях ангажименти;

7. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на ИУГ, включващ провеждането на информационни кампании;

8. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо оползотворяване;

9. подробно описание на избраната система за разделно събиране, включваща събирането на ИУГ от местата на продажба на съответните продукти и последващото транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване, гарантираща изпълнението на мерките по т. 2.

(2) Програмите по ал. 1 се разработват и приемат за период, който се определя в зависимост от очакваното развитие на производствените и други дейности, но не по-кратък от 3 години.

(3) Програмите по ал. 1 се актуализират при обстоятелствата по чл. 85, ал. 4 ЗУО.

Чл. 23. В случаите по чл. 21, ал. 3, т. 2 към програмите по чл. 22 се прилагат сключените предварителни договори за изпълнение на задълженията по чл. 8, ал. 1.

 

Глава седма.
КОЛЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

Чл. 24. (1) Лицата, които пускат на пазара гуми, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целите по чл. 8, ал. 1 за оползотворяване на ИУГ чрез колективна система по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО.

(2) Колективната система по ал. 1 се представлява от организация по оползотворяване на ИУГ, притежаваща разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел IІІ от ЗУО.

(3) Лицата, които пускат на пазара гуми, сключили договор с организация по оползотворяване по ал. 2, се считат за изпълняващи задълженията си чрез колективна система за периода, за който имат валиден договор с такава организация.

Чл. 25. (1) Организацията по оползотворяване на ИУГ изготвя програмата по чл. 53 ЗУО, която е съобразена с целите и обхвата, определени с чл. 8, ал. 1 от наредбата и чл. 15 ЗУО, и включва:

1. прогноза за количествата гуми, пускани на пазара от членове на организацията, за които ще бъдат изпълнявани целите по чл. 8, ал. 1;

2. предварителен разчет на количествата събрани ИУГ по източници на събиране, осигуряващи изпълнението на целите по чл. 8, ал. 1;

3. предварителен финансов разчет на избраната система за събиране и изпълнение на целите за оползотворяване на ИУГ и доказателства за финансово обезпечаване на първоначалните инвестиции и експлоатационни разходи;

4. списък от мерки за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1;

5. план за увеличаване на количеството събрани и оползотворени ИУГ, включващ мерки и срокове за оптимизиране на събирането, съхраняването, транспортирането на ИУГ и тяхното предаване за оползотворяване;

6. план, посочващ сроковете за сключване на договори за събиране на ИУГ и предаването им за оползотворяване по години в съответствие с целите по чл. 8, ал. 1;

7. план за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на ИУГ, включващ провеждането на информационни кампании, както и разработването на образователни програми, насочени към индустрията и домакинствата;

8. мерки, които ще бъдат взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо оползотворяване;

9. мерки за привличане на лицата, които пускат на пазара гуми, в предлаганата от организацията по оползотворяване колективна система за събиране и оползотворяване на ИУГ.

(2) Програмите по ал. 1 се разработват и приемат за период, който се определя в зависимост от очакваното развитие на производствените и други дейности, но не по-кратък от 3 години.

(3) Към програмите по ал. 1 организацията по оползотворяване прилага сключени предварителни или окончателни договори с лицата по чл. 14, както и предварителни или окончателни договори с лица, които пускат на пазара гуми.

(4) Към сключените договори по ал. 3 организацията по оползотворяване представя и сключени предварителни договори с общини и/или договори по чл. 10, ал. 4, когато има такива.

(5) За случаите по § 8, ал. 1 от ПЗР на ЗУО организацията по оползотворяване може да приложи съществуващите сключени договори по ал. 3 и 4.

(6) Извън случаите по ал. 5 в двумесечен срок от получаване на разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО организацията по оползотворяване на ИУГ представя на компетентния орган сключените окончателни договори по ал. 3 и 4.

(7) В случаите по чл. 27, когато организацията по оползотворяване притежава разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО, тя посочва капацитета за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1.

(8) Програмите по ал. 1 се актуализират при обстоятелствата по чл. 85, ал. 4 ЗУО.

Чл. 26. (1) За изпълнение на задълженията си за събиране и оползотворяване, в т.ч. регенериране и/или рециклиране, на ИУГ организацията по оползотворяване определя възнаграждение, което й се заплаща от лицата, които пускат на пазара гуми, сключили договор с организацията.

(2) В срок не по-късно от 20 февруари на съответната календарна година членовете на организацията по оползотворяване заплащат дължимите възнаграждения за предходната календарна година.

Чл. 27. (1) За изпълнение на задълженията си за оползотворяване, в т.ч. регенериране и/или рециклиране, на ИУГ организацията по оползотворяване притежава разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 ЗУО и/или сключва договори с лицата по чл. 14.

(2) С договорите по ал. 1 или с разрешението на организацията по ал. 1 трябва да се гарантира събирането и оползотворяването, в т.ч. регенерирането и/или рециклирането на количествата ИУГ, в съответствие с полученото разрешение по реда на глава пета, раздел IІІ от ЗУО и целите по чл. 8, ал. 1.

(3) Организацията по оползотворяване организира или договаря с български и/или чуждестранни лица събирането, предварителното третиране, транспортирането и оползотворяването, в т.ч. регенерирането и/или рециклирането, на ИУГ в нейната система, както и обезвреждането на ИУГ, които не може да бъдат оползотворени.

 

Глава осма.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА ГУМИ

Чл. 28. Всяко лице, което пуска на пазара гуми, е длъжно да поиска да бъде вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗУО, като заяви подлежащите за вписване данни:

1. наименование и единен идентификационен код;

2. търговски марки, които лицето използва в страната (ако е приложимо);

3. адрес за кореспонденция, включващ пощенски код, населено място, име и номер на улица/булевард и интернет адрес;

4. лице за контакт, включително телефон, факс и електронна поща;

5. начин на изпълнение на задълженията - индивидуално или чрез колективна система, включително наименованието на организацията по оползотворяване, в която членува.

Чл. 29. В срок до 10 дни от подаване на информацията по чл. 28 изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) предоставя по подходящ начин на заявителя регистрационен номер.

Чл. 30. При промяна на някои от данните, представени с информацията по чл. 28, лицата, които пускат на пазара гуми, са длъжни да заявят променените данни.

Чл. 31. Когато лицата, които пускат на пазара гуми, престанат да извършват дейността по § 1, т. 12 от допълнителната разпоредба, те са длъжни в едномесечен срок да поискат да бъдат заличени от регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗУО.

 

Глава девета.
ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 32. Лицата по чл. 14 водят отчетни книги и предоставят отчети съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

Чл. 33. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България гуми, лицата, които заплащат продуктова такса за гуми в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване за всеки от своите членове предоставят на изпълнителния директор на ИАОС информация съгласно приложение № 2 за количествата гуми:

1. пуснати на пазара;

2. изнесени извън територията на ЕС и/или изпратени от територията на Република България към друга държава - членка на ЕС.

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от ИАОС.

(3) Изпълнителният директор на ПУДООС предоставя на изпълнителния директор на ИАОС списък на лицата, заплатили продуктова такса за ИУГ, в електронен формат.

(4) Информацията по ал. 1 и 3 се предоставя за текущата година за следните периоди:

1. 1 януари - 31 март;

2. 1 април - 30 юни;

3. 1 юли - 30 септември;

4. 1 октомври - 31 декември.

(5) Информацията по ал. 1 и 3 се предоставя в 20-дневен срок от изтичането на съответния период.

(6) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата през съответния период по ал. 4 и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.

(7) В срок до 31 януари изпълнителният директор на ИАОС обобщава количествата от периодите по ал. 4 за предходната година и осигурява достъп до информацията по подходящ начин.

Чл. 34. (1) В случай на необходимост от коригиране на информацията по чл. 33, ал. 1обобщена справка по приложение № 2 за цялата година се подава в периода 1 - 20 февруари на годината, следваща отчетната година.

(2) В 10-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС отразява корекциите в информацията по чл. 33, ал. 7 и осигурява достъп по подходящ начин, като количествата са окончателни и не подлежат на корекция.

Чл. 35. Членовете на организацията по оползотворяване информират министъра на околната среда и водите и организацията, в която са членували, в 20-дневен срок от преминаването им в друга организация по оползотворяване.

Чл. 36. (1) Директорът на Агенция "Митници" предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно внесените и изнесените от страната гуми.

(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно пристигналите на територията на страната от друга държава - членка на ЕС, и изпратените от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, гуми.

(3) Председателят на Националния статистически институт (НСИ) предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно пуснатите на пазара гуми от производителите в страната.

(4) Информацията по ал. 1 - 3 се предоставя при поискване от изпълнителния директор на ИАОС.

(5) Информацията по ал. 1 - 3 се предоставя на основание на сключено споразумение.

Чл. 37. Ежегодно до 1 март всяка организация по оползотворяване предоставя на министъра на околната среда и водите списък на лицата, участващи в нея, които не са заплащали договореното възнаграждение и които не са й докладвали количеството гуми, пуснато от тях на пазара, за предходната година.

Чл. 38. Ежегодно до 31 март лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняващи задълженията си индивидуално, и организациите по оползотворяване на ИУГ представят на изпълнителния директор на ИАОС информация за предходната година за:

1. предприетите мерки за организиране на събирането и оползотворяването на ИУГ;

2. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо третиране;

3. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събирането на ИУГ, включително проведените информационни кампании.

Чл. 39. (1) Ежегодно до 30 ноември въз основа на събраните данни по чл. 32 - 38изпълнителният директор на ИАОС изготвя и представя на министъра на околната среда и водите доклад относно прилагането на наредбата на национално ниво.

(2) За изготвяне на доклада по ал. 1 изпълнителният директор на ИАОС използва и данните от докладите с фактически констатации, изготвени по реда на глава десета.

(3) Изпълнителният директор на ИАОС осигурява достъп на обществеността до доклада по ал. 1 по подходящ начин.

 

Глава десета.
РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 59 ЗУО

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 40. (1) Организацията по оползотворяване на излезли от употреба гуми и лицата, които пускат на пазара гуми, изпълняващи индивидуално задълженията си, до 31 март на текущата година доказват постигането на целите по чл. 8, ал. 1 и изпълнението на задълженията по чл. 15 ЗУО, като изготвят и представят на министъра на околната среда и водите отчети съответно по чл. 45 или 50, както и доклад с фактически констатации.

(2) За верността на информацията, посочена в отчетите, се издава доклад с фактически констатации за предходната година, изготвен след извършени договорени процедури в съответствие с разпоредбите на международните одиторски стандарти и действащото законодателство. Докладът се представя и при липса на пуснати на пазара количества гуми.

(3) Докладът по ал. 2 се изготвя от регистриран одитор по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

Чл. 41. (1) Докладите по чл. 42 и 47 се представят на хартиен и електронен носител.

(2) По преценка министърът на околната среда и водите може да поиска предоставяне на копия на документи, удостоверяващи изпълнението на целите.

Раздел II. Процедура по доказване изпълнението на цели на индивидуални системи на ИУГ

Чл. 42. Регистриран одитор по чл. 40, ал. 3 извършва проверка и издава доклад с фактически констатации за потвърждаване на информацията, посочена в отчетите по чл. 45, и изпълнение на задълженията по ЗУО и наредбата на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Чл. 43. Обхватът на проверката по чл. 42 включва следната информация:

1. количествата пуснати на пазара гуми - по счетоводните регистри за систематизираната информация на сметките за отчитане на количествата пуснати на пазара гуми; първични счетоводни документи, доказващи количествата пуснати на пазара гуми; съответствието на първичните счетоводни документи с вътрешнофирмената спецификация и месечната справка-декларация по образците, определени с наредбата по чл. 59, ал. 1 ЗУО;

2. количеството събирани, транспортирани, оползотворени и/или обезвредени ИУГ, както и:

а) обратно приетите ИУГ на мястото на продажбата или на друго подходящо място, образувани в резултат на употребата на пуснатите на пазара гуми;

б) данни от счетоводни регистри на сметките, отчитащи количествата разделно събрани и предадени за регенериране, рециклиране или оползотворяване ИУГ;

в) първичните счетоводни документи, удостоверяващи количествата на регенерираните, рециклираните и/или оползотворените към 31 декември на отчетната година ИУГ, както и на получения краен продукт или суровини;

г) договорите, сключени с лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО;

3. копия на документи, удостоверяващи износа на ИУГ през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, в съответствие с Регламент 1013/2006:

а) писмен договор с получателя за оползотворяване на ИУГ;

б) заверени от получателя приложения IБ към Регламент 1013/2006 и съответния документ за нотифициране (Приложение IA) или заверени от получателя формуляри по Приложение VII наРегламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен превоз;

в) при износ - удостоверение за оползотворяване по приложение № 1 и копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на ИУГ в съответствие с изискванията за опазване здравето на човека и околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС;

г) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на ИУГ, в случаите, когато транспортните разходи са за сметка на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално;

4. разходите за събиране, транспортиране, предварително третиране, регенериране, рециклиране или оползотворяване на ИУГ; счетоводни регистри на сметките, отчитащи разходите, и първичните счетоводни документи и други документи, удостоверяващи извършването на дейностите; договори с лицата по чл. 14;

5. разходите за проведените семинари, рекламни и информационни кампании, издадените информационни материали и други счетоводни регистри на сметките, отчитащи разходите, и първичните счетоводни документи, доказващи извършването им;

6. програмата по чл. 22, ал. 1;

7. активите, използвани за въвеждане на системи за разделно събиране и оползотворяване на ИУГ за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1 - счетоводни регистри на сметките, отчитащи дълготрайни и краткотрайни активи, и първичните счетоводни документи за закупените активи;

8. определените места от общините за събиране на ИУГ - договорите с общини по чл. 20, ал. 2, т. 2, буква "б";

9. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година от лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, по образец съгласно приложение № 3;

10. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на лицето по чл. 21, ал. 1, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;

11. одиторът може да включи в обхвата на проверката и допълнителна информация и документи, които не са посочени в т. 1 - 10.

Чл. 44. Докладът по чл. 42, изготвен за индивидуално изпълняващите задълженията си, съдържа констатации и заключение за:

1. количеството пуснати на пазара гуми за предходната година;

2. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара гуми за предходната година, от която лицето се освобождава, при изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1;

3. наличието на осигурена възможност за приемане на ИУГ от крайните потребители в местата на продажбата и на смяната им;

4. наличието на сключени договори с лица по чл. 14 с информация за номер и дата на сключения договор;

5. наличието на документи по чл. 35 ЗУО от лицата по чл. 14;

6. наличието на сключени договори с общини по чл. 20, ал. 2, т. 2, буква "б";

7. количеството на събраните ИУГ с посочване на лицата по чл. 14;

8. количеството на оползотворените към 31 декември на отчетната година ИУГ и на получения краен продукт или суровини с посочване на лицата по чл. 14;

9. разходите на лицата, индивидуално изпълняващи задълженията си, за предходната година по чл. 8 и 10, в т.ч. за:

а) изпълнението на дейностите, предвидени в програмата по чл. 22, и на договорите с лицата по чл. 14;

б) провеждането на информационни кампании, насочени към крайните потребители;

в) всички разходи, в т.ч. разходите за дейностите по съхраняване и последващо третиране на ИУГ; транспортни разходи; придобиване на ИУГ от търговски обекти и пунктове; наем на площадки за съхраняване и последващо третиране; инвестиционни разходи за мерки по програмата по чл. 22, в т.ч. за закупуване на съдове, закупуване и/или наемане на транспортна техника, закупуване и/или наемане на съоръжения за оползотворяване, разсрочено плащане на доставени съоръжения и други разходи;

10. съответствието или несъответствието между количествата, посочени в отчета за изпълнението на целите по чл. 8, ал. 1, и тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации;

11. размера на вложените средства за изграждане на системите за събиране и постигане на целите по чл. 8, ал. 1;

12. приложените мерки за организиране на събирането и оползотворяването на ИУГ;

13. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо третиране;

14. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на ИУГ, включително проведените информационни кампании;

15. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на лицето по чл. 21, ал. 1, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;

16. документите по чл. 43, т. 3.

Чл. 45. Едновременно с доклада по чл. 42 лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят:

1. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година, по образец съгласно приложение № 3;

2. оригинал на отчет по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнен за лицето, доказващо индивидуалното изпълнение на задълженията си, от лицата по чл. 14, за извършване на дейности по оползотворяване на ИУГ.

Чл. 46. Целите на лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си, се считат за изпълнени, когато:

1. е представен доклад по чл. 42 съгласно срока по чл. 40, ал. 1;

2. е налице изпълнение на заложения процент в чл. 8, ал. 1 съгласно сроковете по § 2 от ПЗР.

Раздел III. Процедура по доказване изпълнението на цели на колективни системи на ИУГ

Чл. 47. Регистриран одитор по чл. 40, ал. 3 извършва проверка и издава доклад с фактически констатации за потвърждаване на информацията, посочена в отчетите по чл. 50, и изпълнение на задълженията по ЗУО и по наредбата на организациите по оползотворяване на ИУГ.

Чл. 48. Обхватът на проверката по чл. 47 включва следната информация:

1. договорите, сключени между организацията по оползотворяване и нейните членове за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, в т.ч.:

а) списък на членовете на организацията по оползотворяване, за които организацията по оползотворяване е длъжна да изпълни задълженията по ЗУО и по наредбата;

б) проверка на регистъра на сключените договори;

в) проверка на декларациите за пуснатите на пазара гуми, представени на организацията;

г) изчисляване и сравнение на размера на дължимите и на заплатените към организацията по оползотворяване възнаграждения;

2. количеството пуснати на пазара гуми от всеки член на организацията по оползотворяване, за когото организацията е изпълнила целите по чл. 8, ал. 1, в т.ч. съпоставяне на данните от месечните справки-декларации, изготвени по съответния образец съгласно чл. 59, ал. 1 ЗУО и представени от всеки член на организацията, с тези в счетоводните регистри на сметките, отчитащи приходите от членовете към организацията по първични счетоводни документи (фактури) за фактурираното възнаграждение за пуснатите на пазара гуми;

3. размера на фактурираните възнаграждения за количествата пуснати на пазара гуми от членовете на организацията;

4. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване за предходната година от лицата, пускащи на пазара гуми, за които организацията по оползотворяване е изпълнила задълженията по чл. 8, ал. 1, в т.ч.:

а) проверка на синтетични, аналитични и хронологични счетоводни регистри на сметките, отчитащи паричните средства и разчетите с клиенти;

б) проверка и анализ на отчетените приходи от възнаграждения и съпоставяне на данните в годишния финансов отчет;

5. количествата на събраните и на оползотворените към 31 декември на съответната отчетна година ИУГ и на получения краен продукт или суровини, в т.ч. проверка на първичните счетоводни документи, издадени на организацията по оползотворяване, удостоверяващи количеството събрани и предадени за оползотворяване ИУГ на лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО, с които организацията има сключен договор;

6. копия на документи, удостоверяващи износа на ИУГ през предходната календарна година и/или изпращането им от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, в съответствие с Регламент 1013/2006:

а) писмен договор с получателя за оползотворяване на ИУГ;

б) заверени от получателя приложения IБ към Регламент 1013/2006 и съответния документ за нотифициране (Приложение IA) или заверени от получателя формуляри по Приложение VII наРегламент 1013/2006 (ЕО) за всеки конкретен превоз;

в) при износ - удостоверение за оползотворяване по приложение № 1 и копие на разрешение или друг документ по националното законодателство на съответната страна, съгласно който получателят има право да извършва оползотворяване на ИУГ в съответствие с изисквания за опазване на здравето на човека и околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС;

г) първичните счетоводни документи, удостоверяващи транспортирането на ИУГ, в случаите, когато транспортните разходи са за сметка на организацията по оползотворяване;

7. извършените разходи и придобитите активи от организацията по оползотворяване за предходната година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1 - проверка на счетоводните регистри на сметките, отчитащи разходите, и на първичните счетоводни документи, удостоверяващи разходваните средства за заплащане на разходи за:

а) дейности по съхранение и последващо третиране на ИУГ; транспортни разходи; наеми на площадки за съхранение и последващо третиране; придобиване на ИУГ от търговски обекти и пунктове; наемане на транспортна техника и съоръжения за предварително третиране;

б) осигуряване на съдове, транспортна техника, съоръжения и друга техника за предварително и последващо третиране на ИУГ;

в) изграждане на площадки за последващо третиране на ИУГ;

г) провеждане на информационни кампании и разработване на информационни материали с посочване на отделните разходи;

д) изпълнение на други мерки и дейности, предвидени в програмата за управление на дейностите по отпадъците по чл. 25;

е) разходите, свързани с административно-управленската дейност, за възнаграждения и осигуровки на персонала;

8. отчет за предходната календарна година за изпълнението на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година от организациите по оползотворяване, по образец съгласно приложение № 3;

9. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на организацията по оползотворяване, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО.

Чл. 49. Докладът по чл. 47, изготвен за организацията по оползотворяване, съдържа констатации и заключение за:

1. изпълнение/неизпълнение на условията към разрешението на организацията по оползотворяване, издадено по реда на глава пета, раздел ІІІ от ЗУО;

2. сключените договори с всеки член на организацията по оползотворяване с информация, която го идентифицира, както и за датата на договора;

3. членовете, прекратили договорите през отчетната година;

4. членовете, които са сключили договор с организацията през отчетната година и договорът не обхваща количествата, пуснати на пазара през цяла календарна година;

5. количеството пуснати на пазара гуми за отчетната година от всеки член на организацията по оползотворяване;

6. размера на начислените и платените възнаграждения от членовете на организацията по оползотворяване;

7. размера на продуктовата такса за количествата пуснати на пазара гуми от всеки член на организацията по оползотворяване, както и общия размер на продуктовата такса, от която организацията се освобождава, при изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1;

8. членовете, подавали нулеви декларации за пуснатите на пазара гуми, през цялата година;

9. членовете, сключили договори, но неподали декларации за пуснати на пазара гуми;

10. членовете, които не са заплатили възнагражденията към организацията;

11. наличието на сключени договори с лица по чл. 14 с информация за лицето - адрес, ЕИК и дата на влизане в сила на договора;

12. сключените договори с общини по чл. 20, ал. 2, т. 2, буква "а";

13. количеството на събраните ИУГ с посочване на лицата по чл. 14;

14. количеството на оползотворените ИУГ и на получения краен продукт или суровини с посочване на лицата по чл. 14;

15. средствата, постъпили в организацията по оползотворяване до 20 февруари на следващата година от възнаграждения от нейни членове за предходната година;

16. разходите на организацията по оползотворяване за предходната година, общо и в т.ч., за:

а) изпълнение на дейностите, предвидени в програмата по чл. 25;

б) изпълнение на договорите по чл. 14;

в) информационни кампании;

г) други разходи;

17. общия размер на разходите, когато такива са направени, като се посочва и по направления, за:

а) закупуване на съдове за събиране на ИУГ;

б) закупуване/наемане на техника;

в) закупуване/наемане на съоръжения за предварително третиране;

г) разсрочено плащане за съоръжения;

д) съхраняване и последващо третиране на ИУГ;

е) транспортни разходи;

ж) придобиване на ИУГ от търговските обекти/пунктове;

з) наем за площадки за съхраняване и последващо третиране;

и) административно-управленски разходи и др.;

18. структурата на разходваните финансови средства от организациите по оползотворяване за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1;

19. предприетите мерки за организиране на събирането и оползотворяването на ИУГ;

20. мерките, които са били взети в случай на временно прекъсване на събирането или намаляване количеството на събраните ИУГ и тяхното последващо третиране;

21. предприетите действия за информиране и привличане на потребителите в прилаганата система за събиране на ИУГ, включително проведените информационни кампании;

22. документите по чл. 48, т. 6;

23. съответствие/несъответствие между количествата, посочени в отчета за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година от организациите по оползотворяване, по образец съгласно приложение № 3 с тези, отчетени в счетоводните регистри и потвърдени с направените констатации.

Чл. 50. Едновременно с доклада по чл. 47 организацията по оползотворяване представя:

1. отчет за предходната календарна година за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на текущата година от лицата, по образец съгласно приложение № 3;

2. оригинал на отчет по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО, попълнен за организацията по оползотворяване от лицата по чл. 14, за извършване на дейности по оползотворяване на ИУГ.

Чл. 51. (1) Целите на организацията по оползотворяване се считат за изпълнени, когато:

1. е представен доклад по чл. 47 съгласно срока по чл. 40, ал. 1, и

2. организацията по оползотворяване е изпълнила целите съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 на задължените лица по чл. 14, ал. 2, т. 2 ЗУО, членуващи в нея.

(2) Целите на членовете на организацията по оползотворяване се считат за изпълнени, когато са изпълнени следните изисквания:

1. членовете на организацията по оползотворяване са й заплатили уговореното възнаграждение, и

2. членовете на организацията по оползотворяване са й предоставили информация относно действителното количество гуми, пуснати на пазара за съответния период.

Чл. 52. (1) Министърът на околната среда и водите назначава проверка по чл. 18, ал. 3 ЗУОна следните лица:

1. лицата, които пускат на пазара гуми;

2. организациите по оползотворяване на ИУГ по чл. 24, ал. 2;

3. лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално по чл. 21, ал. 1;

4. лицата, извършващи дейности по събиране, транспортиране, регенериране, рециклиране и оползотворяване на ИУГ по договор с организация по оползотворяване или с лица, които изпълняват задълженията си индивидуално.

(2) Назначената проверка трябва да обхваща годишно до 10 на сто от лицата, посочени в ал. 1, т. 1.

(3) Проверката по ал. 2 се осъществява от одитори, определени от министъра на околната среда и водите по реда, определен в чл. 18 ЗУО, за период най-малко две календарни години по реда на Закона за обществените поръчки.

(4) Одиторите по ал. 3 предоставят доклади за резултатите от проверките с периодичност, определена от министъра на околната среда и водите, но не по-дълъг от една календарна година.

(5) На проверка по ал. 1, т. 1 подлежат всички лица, които произвеждат, внасят или въвеждат в страната гуми, в т.ч.:

1. лица, които пускат на пазара гуми и не изпълняват задълженията си индивидуално или чрез организация по оползотворяване;

2. лица, членуващи в организация по оползотворяване, и лица по чл. 9, ал. 1, т. 1, определени по преценка на министъра на околната среда и водите.

(6) При извършване на проверки по ал. 1 одиторът се легитимира и има право:

1. на свободен достъп до проверявания обект;

2. да проверява цялата документация, свързана с предмета на проверката;

3. да изисква от длъжностните лица в проверяваните обекти документи, сведения и справки, свързани с предмета на проверката.

(7) Лицата в проверяваните обекти са длъжни да оказват съдействие и свободен достъп на одитора и да му предоставят всички необходими документи, сведения и справки.

(8) Резултатите от проверките по ал. 1 се предоставят на комисията по чл. 54 за анализ и изготвяне на доклад до министъра на околната среда и водите с мотивирано предложение за предприемане на действията по чл. 18, ал. 7 ЗУО.

Раздел IV. Производство по издаване на актове по чл. 59, ал. 3 и 4 ЗУО

Чл. 53. Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице може да изисква информация и доказателства и да извършва проверка на място за изпълнение на задълженията по ЗУО и по наредбата на:

1. организациите по оползотворяване;

2. членовете на организациите по оползотворяване;

3. лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално;

4. лицата, притежаващи съответния документ по чл. 35 ЗУО;

5. лицата, които извършват дейности по превоз на отпадъци по реда на Регламент № 1013/2006.

Чл. 54. (1) Министърът на околната среда и водите със заповед назначава комисия за проверка на докладите по чл. 40, ал. 2.

(2) Условията и редът за работа на комисията се определят със заповедта по ал. 1.

Чл. 55. (1) Комисията по чл. 54 представя на министъра на околната среда и водите мотивиран доклад с предложение за включване на организациите по оползотворяване на ИУГ, лицата, изпълняващи индивидуално задълженията си, и членовете на организациите по оползотворяване на ИУГ в заповедите по чл. 56 или 58.

(2) В доклада по ал. 1 комисията предлага отнемане на разрешенията в случаите, предвидени в закона.

Чл. 56. Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, пускащи на пазара гуми, индивидуално изпълняващи задълженията си, организациите по оползотворяване на ИУГ или лицата, членуващи в организациите по оползотворяване, които заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 - 5 ЗУО, както и нейния размер.

Чл. 57. (1) Когато организацията по оползотворяване на ИУГ или лицата, които пускат на пазара гуми, които изпълняват задълженията си индивидуално, не представят в срок доклад по чл. 40, ал. 2, те се включват в заповедта по чл. 56.

(2) При установено несъответствие в информацията на първичните счетоводни документи почл. 48, т. 3 с вътрешнофирмената спецификация и с месечната справка-декларация, представени на организацията по оползотворяване от нейните членове, членовете на организацията се включват в заповедта по чл. 56.

(3) При установено незаплащане от членовете на организацията по оползотворяване на уговореното възнаграждение към нея те се включват в заповедта по чл. 56.

Чл. 58. Министърът на околната среда и водите до 15 май на текущата година определя със заповед лицата, пускащи на пазара гуми, индивидуално изпълняващи задълженията си, и организациите по оползотворяване на ИУГ, които не заплащат продуктова такса по чл. 59, ал. 1, т. 2 - 5 ЗУО.

 

Глава единадесета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И УСВОЯВАНЕ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

Чл. 59. (1) Банковата гаранция по чл. 82, ал. 1, т. 3 и 4 ЗУО се предоставя за гарантиране постигането на целите по чл. 8, ал. 1 в съответствие с изискванията на наредбата.

(2) Банковата гаранция по ал. 1 се предоставя за едногодишен период, който започва да тече от датата на издаването й.

Чл. 60. (1) Най-малко един месец преди изтичане срока на действие на банковата гаранция по чл. 59, ал. 1 организациите по оползотворяване на ИУГ и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, предоставят на министъра на околната среда и водите нова банкова гаранция.

(2) Срокът на действие на новата банкова гаранция започва да тече от датата на изтичане срока на предходната гаранция.

(3) Задължението за предоставяне на нова банкова гаранция в срока по ал. 1 се включва като условие в разрешението по чл. 81, ал. 1 ЗУО.

Чл. 61. (1) Банковата гаранция се издава в полза на министъра на околната среда и водите и трябва да отговаря най-малко на следните изисквания:

1. да осигурява безусловно плащане в полза на министъра на околната среда и водите при първо поискване без възможност за възразяване или уговаряне на други формални условия на плащане;

2. да е неотменяема;

3. единствено условие за предявяването й да е постъпването при гаранта на писмено искане от министъра на околната среда и водите, съдържащо твърдение за неизпълнение на някое от задълженията по чл. 59, ал. 1;

4. да е налице пълно съвпадение между задълженията по чл. 59, ал. 1 и задълженията, посочени в гаранцията, като гаранцията покрива всички видове неизпълнение на тези задължения, и

5. да е посочена ясно датата, до която е валидна гаранцията.

(2) Банковата гаранция се представя в оригинал.

Чл. 62. (1) За усвояване на банковата гаранция министърът на околната среда и водите подава писмено искане към банката гарант, съдържащо твърдение за неизпълнение на някое от задълженията по чл. 59, ал. 1 от организацията по оползотворяване или от лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално.

(2) Банковата гаранция се усвоява до размера, посочен в чл. 82, ал. 3, т. 1 и/или 2 ЗУО.

Чл. 63. (1) Банката гарант превежда сумата по банковата гаранция по сметка на Министерството на околната среда и водите при първо писмено поискване независимо от възраженията на организациите по оползотворяване на ИУГ и/или на лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, и без уговаряне на други формални условия на плащане.

(2) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 2 ЗУО в едномесечен срок след усвояването на банковата гаранция организацията по оползотворяване или лицето, изпълняващо задълженията си индивидуално, представят нова банкова гаранция по реда на чл. 59.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Вносител на гуми" е всяко физическо или юридическо лице, което внася гуми на митническата територия на Република България като част от своята търговска или професионална дейност, включително чрез средства за продажба от разстояние, и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

2. "Гума" е еластична обвивка, включваща комплектуващи изделия (колани) и предназначена за монтаж върху джантата на колелото на транспортно средство.

3. "Дистрибутор" е всяко лице, което доставя гуми с търговска цел независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние, и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, на лице, което ще го използва и което е различно от лицето, което пуска на пазара, или от потребителя.

4. "Излезли от употреба гуми" са всякакъв вид гуми, които попадат в обхвата на наредбата и отговарят на определението за "отпадък" по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

5. "Краен потребител" е физическо или юридическо лице, което придобива гуми за свои нужди, а не за продажба.

6. "Лице, което въвежда гуми от друга държава - членка на ЕС" е физическо или юридическо лице, което въвежда гуми на територията на Република България като част от своята търговска или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени на територията на страната и/или използвани като част от търговска, производствена или професионална дейност.

7. "Лице, което пуска на пазара гуми" е физическо или юридическо лице, което е производител и/или вносител, и/или лице, което въвежда на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕС, включително чрез средства за продажба от разстояние и в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите, и предоставя гуми на друго лице срещу заплащане или безплатно и/или ги използва като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктите да бъдат разпространени или използвани на територията на Република България.

8. "Обезвреждане" е дейност по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

9. "Оползотворяване" е дейност по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

10. "Организация по оползотворяване на ИУГ" е юридическо лице, регистрирано поТърговския закон или съгласно националното му законодателство, което не разпределя печалба и което управлява и/или самостоятелно извършва дейностите по разделно събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба гуми.

11. "Производител на гуми" е физическо или юридическо лице, което независимо от начина на продажба, включително чрез средства за продажба от разстояние, в съответствие с чл. 48, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за договорите, сключвани от разстояние, пуска на пазара като част от своята търговска, производствена или професионална дейност за пръв път в пределите на територията на Република България гуми, включително регенерирани.

12. "Пускане на пазара на гуми" е първото предоставяне на гуми на разположение на друго лице срещу заплащане или безплатно като част от търговска или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен на територията на Република България и /или използван като част от търговска, производствена или професионална дейност.

13. "Регенериране на ИУГ" е дейност, при която свойствата и/или съставът на ИУГ се променят така, че да бъде възможна употребата им за целта, за която са били произведени, т.е. поставяне на нов протектор върху каркаса и пускане в употреба като нова гума.

14. "Рециклиране на ИУГ" е всяка дейност по оползотворяване, чрез която излезлите от употреба гуми се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.

15. "Събиране на ИУГ" е дейност по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

16. "Събирателен пункт" е площадка и/или съоръжение за приемане и/или съхраняване на ИУГ преди тяхното предаване за оползотворяване или обезвреждане.

17. "Съхраняване" е дейност по смисъла на § 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

18. "Третиране на ИУГ" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяване или обезвреждане.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Член 8, ал. 1, т. 2 се прилага, както следва:

1. от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2013 г. не по-малко от 10 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. не по-малко от 20 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. не по-малко от 25 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

4. от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2016 г. не по-малко от 30 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

5. от 1 януари 2017 г. до 31 декември 2017 г. не по-малко от 35 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

6. от 1 януари 2018 г. до 31 декември 2018 г. не по-малко от 40 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

7. от 1 януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. не по-малко от 45 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират;

8. от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г. и всяка следваща година не по-малко от 50 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати на пазара на Република България през текущата година, се регенерират и/или рециклират.

(2) Целите по чл. 8, ал. 1 се постигат ежегодно.

§ 3. За периода от влизането в сила на наредбата до 31 декември 2012 г. лицата, които пускат на пазара гуми, отговарят за оползотворяването на ИУГ в количество (в тонове) не по-малко от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на Република България през 2012 г.

§ 4. (1) За създаване на регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 5 ЗУО лицата, които пускат на пазара гуми, предоставят информацията по чл. 28 на изпълнителния директор на ИАОС в двумесечен срок от влизането в сила на наредбата.

(2) Информацията по чл. 28 се предоставя на хартиен и електронен носител до изграждането на система за представянето й по електронен път.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 13, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3, т. 2


 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ПРИ ИЗНОС НА ИУГ

№ ............../........................ г.

 

I. Данни за износителя:

Наименование ......................................................, ЕИК ......................................................................................................................................................................................

Документ по чл. 35 ЗУО или регистрационен номер на брокера/търговеца ...........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................

(попълват се № на документа, дата на издаване и от кого е издаден или регистрационен номер в регистъра на ИАОС)

Местонахождение на площадка за износ: Община .................................................................................................................................................................................................................

Населено място ............................................................................................................................................................................................................................................

ЕКАТТЕ ...................................................................................................................................................................................................................................................

Лице за контакти:

Име: ...................................................................................................................................................................................................................................................

длъжност ..................................................................................................................................................................................................................................................

 

II. Данни за лицето, което ще извърши крайната операция по оползотворяване:

Наименование ..............................................................................................................................................................................................................................................

ЕИК ........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

*

Операция по оползотворяване, извършена от лицето по т. ІІ

 

 

Лице, от името, на което е оползо- творен отпадъкът

Коли- чество изнесен отпадък (кг)

Чрез регене- риране (кг)

Чрез реци- клиране (кг)

Чрез изгаряне с оползо- творяване на енергия (кг)

Чрез влагане като материал в строител- ството (кг)

Друг начин на оползо- творяване (кг)

Отпадък по анекс 7 от дата ........... или ноти- фикация №...............

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

* Декларирам, че представлявам горепосоченото юридическо лице - износител по закон или по упълномощаване.

* Декларирам, че количеството отпадък по това удостоверение е оползотворено през ........... г. и оползотворяването е извършено в съответствие с изисквания за опазване на здравето на човека и околната среда, еквивалентни на изискванията в законодателството на ЕС.

* Декларирам, че посочените в настоящата справка-декларация данни са точни и верни.

* Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Декларатор: .....................................

(име, подпис и печат)

 

 

Приложение № 2 към чл. 34, ал. 1


 

 

Р А З Д Е Л I:

(попълва се от организациите по оползотворяване/индивидуално изпълняващи задълженията си лица и лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС, като в таблицата се попълват съответно данните на членовете и на лицата, заплатили продуктова такса)

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИ

за период от ............... до ........................ за ............... г.

 

Предоставя се от:

Организация по оползотворяване

Лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС

Индивидуално изпълняващи задълженията си лица

Таблица 1. Пуснати на пазара гуми

 

№ по ред

Име

ЕИК

Код на гумите(*)

Нетно тегло на внесени, пристигнали и произведени гуми (кг)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

 

* Колона 4 - попълва се двуцифрен код. Кодът се образува, както следва:

11 - за нови гуми до 20 кг;

21 - за нови гуми над 20 кг;

12 - за регенерирани гуми до 20 кг;

22 - за регенерирани гуми над 20 кг;

13 - за гуми втора употреба до 20 кг;

23 - за гуми втора употреба над 20 кг

 

Дата:

Утвърдил: ...............................................

(име, подпис, печат)

 

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване

(име, подпис и печат)

 

Р А З Д Е Л ІI:

 

(попълва се от лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС, когато за съответния период има лица, на които е възстановена платена продуктова такса, и от организациите по оползотворяване/индивидуално изпълняващи задълженията си лица, когато има изнесени количества гуми от нейните членове)

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГУМИ

за период от ............... до ........................ за ...............г.

 

Предоставя се от:

Организация по оползотворяване

Лица, заплатили продуктова такса в ПУДООС

Индивидуално изпълняващи задълженията си лица

Таблица 2. Изнесени/изпратени количества ИУГ, за които са възстановени продуктови такси за гуми

 

№ по ред

Име

ЕИК

Код на гумите(*)

Нетно тегло на изнесени/изпратени гуми (кг)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

 

 

* Колона 4 - попълва се двуцифрен код. Кодът се образува, както следва:

11 - за нови гуми до 20 кг;

21 - за нови гуми над 20 кг;

12 - за регенерирани гуми до 20 кг;

22 - за регенерирани гуми над 20 кг;

13 - за гуми втора употреба до 20 кг;

23 - за гуми втора употреба над 20 кг

 

Дата:

Утвърдил: ...............................................

(име, подпис, печат)

 

Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване

(име, подпис и печат)

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 43, т. 9 и чл. 48, т. 8


 

 

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 8, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА .............. ГОДИНА

 

 

I. Данни за юридическото лице

 

Наименование:

ЕИК по БУЛСТАТ:

 

(при промяна се посочва и предишно/старо наименование и ЕИК по БУЛСТАТ)

 

Старо наименование:

 

Стар ЕИК по БУЛСТАТ:

 

Документ по чл. 35 ЗУО (№, дата и орган на издаване):

Седалище и адрес на управление на дейността:

 

Община:

Населено място:

ЕКАТТЕ:

 

Улица:

 

Лице за контакти:

Длъжност:

 

Телефон за контакти:

факс:

e-mail:

 

 

II. Изпълнение на целите за ИУГ по чл. 8, ал. 1 от наредбата

 

Количество

Количество

Оползотворени, в т.ч.

Изпъл-

 

гуми, пуснати на пазара на Република България от лицето/ организацията (тон)

ИУГ, което лицето/ организацията е задължено/ задължена да оползотвори (тон)

чрез реци- клиране

чрез регене- риране

чрез изгаряне с цел оползо- творя- ване на енергията

чрез друг начин на оползо- творя- ване(*)

чрез влагането им като материал в строи- телство- то(**)

чрез изпра- щане/ изнасяне от терито- рията на стра- ната с цел оползо- творя- ване, в т.ч. реци- клиране

нение на общата цел (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

тона

%

тона

%

тона

%

тона

%

тона

%

тона

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) В колона 6 задължително се посочва конкретният начин на оползотворяване.

(**) Колона 7 се попълва, както следва:

1. Чрез влагане на цели гуми в строителството (за укрепване на диги, насипи, кейове; звукови бариери).

2. Чрез влагане на цели и нарязани ИУГ при строителството на пътища (в основата на пътната настилка; дрениращи канавки; временни пътища).

3. Чрез влагане на гумен гранулат или гумено брашно като добавки в асфалтови покрития.

4. Чрез влагане на цели и нарязани ИУГ при строителството на депа, септични и дрениращи системи.

 

 

Дата: ....................................................

Ръководител: ..........................................

 

 

(име, подпис и печат)