НАРЕДБА № 2 ОТ 23 ЮЛИ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства.

Чл. 2. Целта на наредбата е класифициране на отпадъците, осигуряващо екологосъобразното им управление в съответствие със Закона за управление на отпадъците(ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Чл. 3. (1) Наредбата се прилага за вещества, предмети или части от предмети, съответстващи на определението за отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО.

(2) Наредбата не се прилага за отпадъците по чл. 2, ал. 2 ЗУО.

Чл. 4. (1) Причинителят на отпадъци е длъжен да класифицира отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като предприеме всички необходими действия по реда на тази наредба.

(2) Причинителят на отпадъци извършва нова класификация на отпадъците при промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка.

(3) При промяна на актуалното състояние на причинителя на отпадъка по търговския регистър не се извършва нова класификация на отпадъка освен в случаите по ал. 2.

(4) Когато причинителят на отпадъка е неизвестен, класификацията на отпадъка се извършва от лицето, в чието владение се намира отпадъкът.

(5) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага за причинителите на домакински отпадъци, както и на подобните на домакински отпадъци, образувани от търговски обекти и административни сгради.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Раздел I. Ред за класификация на отпадъците

Чл. 5. (1) Класификацията на отпадъците се извършва чрез избор на шестцифрен код, посочен в списъка на отпадъците по приложение № 1, при спазване на следната последователност:

1. проверяват се групите от 01 до 12 и от 17 до 20, като проверката не включва отпадъците с кодове, завършващи на "99";

2. при отсъствие на подходящ код за отпадъка от изброените в т. 1 групи се проверяват групите 13, 14 и 15;

3. в случай че нито един от кодовете от изброените в т. 1 и 2 групи не може да се приложи за съответния отпадък, се проверява група 16;

4. ако липсва подходящ код за отпадъка и в група 16, се използва кодът, завършващ на "99" - "отпадъци, неупоменати другаде" от групата, определена в съответствие с произхода на отпадъка по т. 1.

(2) При наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*), освен ако се докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства.

Чл. 6. (1) Като опасни се класифицират отпадъците, когато са:

1. отбелязани със знак звезда (*) в списъка на отпадъците по приложение № 1;

2. определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасните отпадъци и тяхното обезвреждане, ратифицирана със Закон за ратифициране на Конвенцията за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (ДВ, бр. 8 от 1996 г.).

(2) Отпадъците се класифицират като опасни и в случаите, в които отговарят на едно или повече от следните условия:

1. притежават едно или повече от свойствата от Н 1 до Н 15, изброени в приложение № 3 отЗУО, като по отношение на свойствата от Н 3 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13 притежават една или повече от характеристиките, посочени в приложение № 2;

2. изброени са в приложение № 3, част I и притежават едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 3 от ЗУО;

3. изброени са в приложение № 3, част II, съдържат един или повече от компонентите, посочени в приложение № 4, и концентрацията на опасни вещества в тях е:

а) такава, че отпадъците проявяват едно или повече от свойствата по приложение № 3 отЗУО;

б) по-голяма или равна от посочените в приложение № 2 гранични стойности за свойствата от Н 4 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13, а за Н 3 - по-малка или равна;

4. съществува съмнение, че притежават едно или повече от свойствата по приложение № 3 отЗУО.

Чл. 7. (1) За класифициране на отпадъците лицата по чл. 4 са длъжни да представят за всеки отпадък не по-късно от два месеца преди образуването му в регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на чиято територия се образува отпадъкът, следните документи:

1. попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;

2. описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, източник и произход на отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;

3. информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът, в съответствие с чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикалите, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (обн., OB, специално българско издание, глава 13, том 60);

4. за състава и свойствата на отпадъка от периодични издания и литература, от търговската мрежа, от други източници на специализирана информация;

5. становище от регионалната здравна инспекция (РЗИ) за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01.

(2) Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице може еднократно да изиска:

1. предоставяне на липсващи документи по ал. 1 или предоставяне на допълнителна информация с цел изясняване на произхода на образувания отпадък;

2. с мотивирано становище отстраняване на несъответствие между избрания код и вида на отпадъка или характера на производството, както и други нередовности в попълнения работен лист по ал. 1, т. 1.

(3) В случаите по ал. 2 директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностно лице уведомява причинителя на отпадъци в 15-дневен срок от датата на получаване на документите по ал. 1.

(4) В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението по ал. 3 причинителят на отпадъци предоставя липсващите документи по ал. 1 и/или допълнителната информация и/или работен лист с отстранени нередовности.

(5) В случай на необходимост за установяване на съответствието на отпадъка и характера на производството РИОСВ извършва проверка намясто.

Чл. 8. (1) За издаване на становище по чл. 7, ал. 1, т. 5 за класификацията на отпадъците от подгрупа 18 01 причинителят на отпадъците представя в РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, документите по чл. 7, ал. 1, т. 1 - 4.

(2) В случаите, когато се касае за дейности по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения, регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО и едновременно с издаването на становището по ал. 1 издава и хигиенно заключение за спазване на наредбата по чл. 43, ал. 3 ЗУО в случаите, когато такова заключение се изисква, но не е издадено до момента по искане на причинителя на отпадъците.

(3) Становището по ал. 1 се издава в 30-дневен срок от получаване на документите.

Чл. 9. (1) Директорът на РИОСВ в 30-дневен срок от датата на представяне на документите по чл. 7, ал. 1 или 4 утвърждава работния лист с подпис и печат.

(2) Единият екземпляр от работния лист се връща на причинителя на отпадъка, а вторият екземпляр се съхранява в РИОСВ.

Раздел II. Ред за класификация на отпадъците при наличие на огледални кодове

Чл. 10. (1) При наличие на огледални кодове причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на:

1. документите по чл. 7, или

2. изпитване на отпадъка по реда на чл. 11.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*) по реда и в сроковете на чл. 7 и 8.

(3) Когато информацията, съдържаща се в документите по чл. 7, ал. 1 , не е достатъчна за класификация на отпадъка с кода без знак звезда (*), причинителят:

1. класифицира отпадъка с кода, отбелязан със знак звезда (*), или

2. доказва, че отпадъкът не притежава опасни свойства по реда на чл. 11.

(4) В случаите по ал. 3, т. 2 отпадъкът запазва кода, отбелязан със знак звезда (*), до приключване на процедурата за класификация по реда на чл. 11.

Чл. 11. (1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 причинителят може да класифицира отпадъка с кода без знак звезда (*), като докаже, че отпадъкът не притежава опасни свойства въз основа на изпитване на отпадъка:

1. за свойствата от Н 1 до Н 15 по приложение № 3 от ЗУО, или

2. по компонентите от С 1 до С 51 по приложение № 4, чието съдържание би довело до свойство по приложение № 3 от ЗУО, определящо конкретния отпадък като опасен.

(2) Причинителят може да преустанови изпитването на отпадъка за свойства по приложение № 3 от ЗУО или по компоненти по приложение № 4, когато при изпитването се докаже, че отпадъкът притежава едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 3 от ЗУО.

(3) В случаите по ал. 2 отпадъкът се класифицира с кода, отбелязан със знак звезда (*).

Чл. 12. (1) Вземането на проби и изпитването на отпадъците по чл. 11 се провежда от акредитирани лаборатории за вземане на проби и/или за изпитване на отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 7 ЗУО.

(2) Преди вземане на проби за изпитване се изготвя план за вземане на пробите, с който се определя количеството отпадък, което ще се охарактеризира с взетите проби и за което ще са валидни определените стойности на параметрите.

Чл. 13. (1) Изпитването на отпадъците за свойствата по приложение № 3 от ЗУО се извършва по методите, посочени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията за определяне на методи за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (OB L 142, 31.05.2008 г.) или по приложения № 11, 12 и 14 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, приета с ПМС № 182 от 2010 г. (ДВ, бр. 68 от 2010 г.).

(2) За класификация на отпадъците в случаите по ал. 1 се прилагат критериите поприложение № 1 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси или приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353, 31.12.2008 г.).

Чл. 14. (1) Министърът на околната среда и водите утвърждава със заповед референтни методи за вземане на проби и за изпитване на отпадъците по компоненти, както и редa за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби по чл. 12, ал. 2.

(2) Министърът на здравеопазването утвърждава със заповед референтни методи за вземане на проби и за изпитване на свойството Н 9 "Инфекциозни".

(3) Вземането на представителни проби от отпадъци и последващото им изпитване се извършва от изпитвателни лаборатории, акредитирани като такива от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, страна по многостранното споразумение на Европейската агенция за акредитация.

(4) Вземането на проби от отпадъци и последващото им изпитване се извършва съгласно съответните стандарти, като се спазва следният приоритетен ред:

1. европейски стандарти, въведени като български стандарти;

2. международни стандарти, въведени като български стандарти, когато липсват стандарти по т. 1;

3. български стандарти, когато липсват стандарти по т. 1 и 2;

4. международни и национални стандарти на други страни, когато липсват стандарти по т. 1 - 3;

5. вътрешноведомствени методи, одобрени от оторизирани институции за акредитация на лаборатории, когато липсват стандарти по т. 1 - 4.

Чл. 15. (1) В случаите по чл. 11 причинителят на отпадъци подава заявление до министъра на околната среда и водите за издаване на становище относно класификацията на отпадъка.

(2) Към заявлението по ал. 1 причинителят на отпадъци прилага документите по чл. 7, ал. 1, т. 2 - 5, оригинали на протоколите за вземане на проби за анализ и на протоколите с резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите по приложение № 4 или за свойствата по приложение № 3 от ЗУО и обосновка за отпадане на необходимостта от анализиране на отпадъка по определени компоненти по приложение № 4, както и на невъзможността за притежаване на определени свойства по приложение № 3 от ЗУО от отпадъка.

Чл. 16. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 15-дневен срок от подаване на заявлението и документите по чл. 15 или от представяне на допълнителната информация по чл. 18 изпраща документите на министъра на здравеопазването за изготвяне на становище относно класификацията на отпадъка.

(2) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице извършва оценка за влиянието на отпадъка върху живота и здравето на хората въз основа на резултатите от проведените по чл. 11 изпитвания на физикохимичните и токсикологичните свойства от Н 1 до Н 13 и Н 15 или въз основа на резултатите от изпитване на отпадъка по компонентите от С 1 до С 51.

(3) Министърът на здравеопазването или оправомощено от него лице в 30-дневен срок от датата на получаване на документите по чл. 15 или от представяне на допълнителната информация по чл. 18 изпраща писмено становище до министъра на околната среда и водите относно класификацията на отпадъка.

(4) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице извършва оценка на екотоксикологичните свойства на отпадъка въз основа на изпитването, проведено по реда на чл. 11.

Чл. 17. (1) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице в 15-дневен срок след получаване на становището по чл. 16, ал. 3 и въз основа на оценката по чл. 16, ал. 4 изпраща на причинителя на отпадъка становище относно класификацията на отпадъка.

(2) Въз основа на становището по ал. 1 причинителят на отпадъка представя в РИОСВ попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 6 в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка.

Чл. 18. (1) Министърът на околната среда и водите и/или министърът на здравеопазването може да изисква от причинителя на отпадъци допълнителна информация за уточняване на класификацията на отпадъците, а в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 - допълнително изпитване на отпадъка за наличие на свойствата Н 1, Н 2, Н 9 и Н 14 по приложение № 3 от ЗУО.

(2) Сроковете по чл. 16 и 17 спират да текат до получаване на допълнителната информация.

Раздел III. Ред за нова класификация на отпадъците

Чл. 19. (1) В случаите по чл. 4, ал. 2 не по-късно от два месеца преди промяна на суровините и/или технологичните процеси, която води до изменение на състава и свойствата на отпадъка, причинителят на отпадъци представя в РИОСВ нови документи по чл. 7, ал. 1.

(2) Проверката за установяване на съответствието на кода и свойствата с вида на отпадъка и характера на производството, в резултат на което се образува отпадъкът, се извършва по реда на чл. 8 и 9.

(3) В 10-дневен срок от извършването на нова класификация на отпадъка директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата промяна.

Чл. 20. (1) В случаите по чл. 4, ал. 3 причинителят на отпадъка уведомява директора на РИОСВ в 10-дневен срок от настъпилата промяна.

(2) В 10-дневен срок от получаването на уведомлението по ал. 1 директорът на РИОСВ уведомява изпълнителния директор на ИАОС за настъпилата промяна.

 

Глава трета.
РЕД ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПРЕУСТАНОВЕНО ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Чл. 21. (1) В случай че даден отпадък престане да се образува и липсват източници, от които би могъл да се образува, причинителят на отпадъка подава уведомление по образец съгласноприложение № 7 до директора на РИОСВ, към което прилага работния лист за класификация на отпадъка.

(2) В 30-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 РИОСВ извършва проверка на съответния обект за установяване на наличието на източници, от които би могъл да се образува отпадъкът.

(3) Върху работния лист се отбелязва датата на извършване на проверката по ал. 2. Работният лист се подписва от директора на РИОСВ и се връща на лицето по ал. 1. Аналогично отбелязване се извършва и върху екземпляра на работния лист, съхраняван в РИОСВ.

(4) Директорът на РИОСВ уведомява в 10-дневен срок изпълнителния директор на ИАОС за обстоятелствата по ал. 3.

(5) Директорът на РИОСВ с мотивирано становище връща работния лист на лицето по ал. 1, когато образуването на отпадъка не е преустановено и/или са налице източници, от които би могъл да се образува отпадъкът.

(6) В случай че образуването на отпадъка по ал. 1 бъде възобновено или при проверка на РИОСВ бъде констатирано, че не е преустановено неговото образуване, причинителят на отпадъка е длъжен да извърши отново класификация на отпадъка по реда на чл. 7.

Чл. 22. (1) Министърът на околната среда и водите уведомява в 10-дневен срок директора на РИОСВ по местонахождение на обекта и изпълнителния директор на ИАОС след издаването на решение по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО.

(2) След получаване на уведомлението по ал. 1 върху екземпляра на работния лист, съхраняван в РИОСВ, се отбелязва датата, от която е преустановено образуването на отпадъка, т.е. датата на издаване на решението по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО, и се подписва от директора на РИОСВ.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Огледални кодове" са една или повече двойки кодове в една и съща подгрупа от списъка по приложение № 1, при които:

а) отпадъкът, съдържащ опасни вещества, е класифициран като опасен и е отбелязан със знак звезда (*);

б) същият отпадък, който не съдържа опасни вещества, не е класифициран като опасен и не е отбелязан със знак звезда (*).

2. "Опасни химични вещества" са химичните вещества, определени в § 1, т. 6 на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

3. "Тежки метали" са елементите в метална форма и/или съединенията на антимон, арсен, кадмий, хром (VI), мед, олово, живак, никел, селен, телур, талий и калай, доколкото са класифицирани като опасни.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2012 г.).

§ 4. Утвърдените работни листове по Наредба № 3 от 2004 г. за класификация на отпадъцитезапазват своето действие до преустановяване на образуването на отпадъка или до извършване на нова класификация на същия отпадък или до издаване на решение по чл. 4, ал. 2 или чл. 5, ал. 2 ЗУО.

§ 5. В 10-дневен срок от влизане в сила на наредбата министърът на околната среда и водите уведомява директорите на РИОСВ по местонахождение на обектите и изпълнителния директор на ИАОС за издадените до момента решения по чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 2 ЗУО.

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1, т. 1


 

Списък на отпадъците (1)

 

Код на отпадъка

Наименование на отпадъка

1

2

1

Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства

01 01

Отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми

01 01 01

отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми

01 01 02

отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми

01 03

Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми

01 03 04 *

отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди

01 03 05 *

други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества

01 03 06

отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07 *

други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 03 08

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 03 07

01 03 09

червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в 01 03 07

01 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 04

Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми

01 04 07 *

отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества

01 04 08

отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 09

отпадъчни пясъци и глини

01 04 10

прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 11

отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 12

отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в 01 04 07

01 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

01 05

Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране

01 05 04

сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране

01 05 05 *

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти

01 05 06 *

промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества

01 05 07

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

2

Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти

02 01

Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно стопанство

02 01 01

утайки от измиване и почистване

02 01 02

отпадъци от животински тъкани

02 01 03

отпадъци от растителни тъкани

02 01 04

отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки)

02 01 06

животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им

02 01 07

отпадъци от горското стопанство

02 01 08 *

агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества

02 01 09

агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08

02 01 10

метални отпадъци

02 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 02

Отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход

02 02 01

утайки от измиване и почистване

02 02 02

отпадъци от животински тъкани

02 02 03

материали, негодни за консумация или преработване

02 02 04

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 03

Отпадъци от производство и преработване на плодове, зеленчуци, зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн; производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа

02 03 01

утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне

02 03 02

отпадъци от консерванти

02 03 03

отпадъци от екстракция с разтворители

02 03 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 03 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 04

Отпадъци от производство на захар

02 04 01

почва от измиване и почистване на захарно цвекло

02 04 02

нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал)

02 04 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 05

Отпадъци от млекопреработвателната промишленост

02 05 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 05 02

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 06

Отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия

02 06 01

материали, негодни за консумация или преработване

02 06 02

отпадъци от консерванти

02 06 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

02 07

Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао)

02 07 01

отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини

02 07 02

отпадъци от алкохолна дестилация

02 07 03

отпадъци от химично обработване

02 07 04

материали, негодни за консумация или преработване

02 07 05

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им

02 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

3

Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон

03 01

Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели

03 01 01

отпадъци от корк и дървесни кори

03 01 04 *

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества

03 01 05

трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04

03 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

03 02

Отпадъци от консервация на дървесина

03 02 01 *

нехалогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 02 *

халогенирани органични консерванти за дървесина

03 02 03 *

органометални консерванти за дървесина

03 02 04 *

неорганични консерванти за дървесина

03 02 05 *

други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества

03 02 99

отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде

03 03

Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон

03 03 01

отпадъчни кори и дървесина

03 03 02

утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга)

03 03 05

утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия

03 03 07

механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон

03 03 08

отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране

03 03 09

отпадъчен шлам, съдържащ вар

03 03 10

отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали

03 03 11

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10

03 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

4

Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост

04 01

Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост

04 01 01

леш и изрезки от варосвани кожи

04 01 02

отпадъци от варосване на кожа

04 01 03 *

отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза

04 01 04

дъбилни разтвори, съдържащи хром

04 01 05

дъбилни разтвори, несъдържащи хром

04 01 06

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром

04 01 07

утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром

04 01 08

отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа)

04 01 09

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи

04 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

04 02

Отпадъци от текстилната промишленост

04 02 09

отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци)

04 02 14 *

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители

04 02 15

отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14

04 02 16 *

багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества

04 02 17

багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16

04 02 19 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

04 02 20

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 04 02 19

04 02 21

отпадъци от необработени текстилни влакна

04 02 22

отпадъци от обработени текстилни влакна

04 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

5

Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища

05 01

Отпадъци от рафиниране на нефт

05 01 02 *

утайки от обезсоляване

05 01 03 *

дънни утайки от резервоари

05 01 04 *

кисели утайки от алкилиране

05 01 05 *

разливи от нефт и нефтопродукти

05 01 06 *

утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване

05 01 07 *

кисели катрани

05 01 08 *

други катрани

05 01 09 *

утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

05 01 10

утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 05 01 09

05 01 11 *

отпадъци от пречистване на горива с основи

05 01 12 *

нефтопродукти, съдържащи киселини

05 01 13

утайки от пречистване на захранваща вода за котли

05 01 14

отпадъци от охлаждащи колони

05 01 15 *

отпадъчни филтруващи глини

05 01 16

отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт

05 01 17

битум

05 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 06

Отпадъци от пиролиза на въглища

05 06 01 *

кисели катрани

05 06 03 *

други катрани

05 06 04

отпадъци от охлаждащи колони

05 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

05 07

Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ

05 07 01 *

отпадъци, съдържащи живак

05 07 02

отпадъци, съдържащи сяра

05 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

6

Отпадъци от неорганични химични процеси

06 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини

06 01 01 *

сярна и серниста киселина

06 01 02 *

солна киселина

06 01 03 *

флуороводородна киселина

06 01 04 *

фосфорна и фосфориста киселина

06 01 05 *

азотна и азотиста киселина

06 01 06 *

други киселини

06 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи

06 02 01 *

калциев хидроксид

06 02 03 *

амониев хидроксид

06 02 04 *

натриев и калиев хидроксид

06 02 05 *

други основи

06 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди

06 03 11 *

твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди

06 03 13 *

твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали

06 03 14

твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15 *

метални оксиди, съдържащи тежки метали

06 03 16

метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15

06 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 04

Металсъдържащи отпадъци, различни от упоменатите в 06 03

06 04 03 *

отпадъци, съдържащи арсен

06 04 04 *

отпадъци, съдържащи живак

06 04 05 *

отпадъци, съдържащи други тежки метали

06 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 05

Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

06 05 02 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

06 05 03

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02

06 06

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация

06 06 02 *

отпадъци, съдържащи опасни сулфиди

06 06 03

отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в 06 06 02

06 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 07

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи

06 07 01 *

отпадъци от електролиза, съдържащи азбест

06 07 02 *

активен въглен от производство на хлор

06 07 03 *

утайки от бариев сулфат, съдържащи живак

06 07 04 *

разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод

06 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 08

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения

06 08 02 *

отпадъци, съдържащи опасни силикони

06 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 09

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор

06 09 02

шлака, съдържаща фосфор

06 09 03 *

отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества

06 09 04

отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03

06 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 10

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове

06 10 02 *

отпадъци, съдържащи опасни вещества

06 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 11

Отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители

06 11 01

отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид

06 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

06 13

Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде

06 13 01 *

неорганични смеси за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди

06 13 02 *

отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)

06 13 03

индустриални сажди

06 13 04 *

отпадъци от производство на азбест

06 13 05 *

сажди/нагар

06 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

7

Отпадъци от органични химични процеси

07 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси от основния органичен синтез

07 01 01 *

промивни води и матерни луги

07 01 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 01 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 01 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 01 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 01 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 01 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11

07 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна

07 02 01 *

промивни води и матерни луги

07 02 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 02 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 02 08 *

други утайки от дестилация и остатъци от реакции

07 02 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 02 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 02 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 02 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 02 11

07 02 13

отпадъци от пластмаси

07 02 14 *

отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества

07 02 15

отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14

07 02 16 *

отпадъци, съдържащи опасни силикони

07 02 17

отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в 07 02 16

07 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11)

07 03 01 *

промивни води и матерни луги

07 03 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 03 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 03 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 03 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 03 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

07 03 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11

07 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 04

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични смеси за растителна защита (с изключение на 02 01 08 и 02 01 09), смеси за консервация на дървесина (с изключение на 03 02) и други биоциди

07 04 01 *

промивни води и матерни луги

07 04 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 04 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 04 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 04 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 04 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества

07 04 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11

07 04 13 *

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 05

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти

07 05 01 *

промивни води и матерни луги

07 05 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 05 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 05 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 05 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 05 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 05 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11

07 05 13 *

твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества

07 05 14

твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13

07 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 06

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи смеси, дезинфекциращи средства и козметични продукти

07 06 01 *

промивни води и матерни луги

07 06 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 06 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 06 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 06 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 06 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 06 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 06 11

07 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

07 07

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и смеси с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде

07 07 01 *

промивни води и матерни луги

07 07 03 *

халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 04 *

други органични разтворители, промивни течности и матерни луги

07 07 07 *

халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 08 *

други остатъци от дестилация и остатъци от реакции

07 07 09 *

халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 07 10 *

други утайки от филтруване и отработени абсорбенти

07 07 11 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

07 07 12

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11

07 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

8

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила

08 01

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и отстраняване на бои и лакове

08 01 11 *

отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 12

отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11

08 01 13 *

утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 14

утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13

08 01 15 *

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 16

утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 15

08 01 17 *

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 18

отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17

08 01 19 *

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 01 20

водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 19

08 01 21 *

отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове

08 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 02

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на други покривни материали (включително керамични материали)

08 02 01

отпадъчни покривни прахове

08 02 02

утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали

08 02 03

водни суспензии, съдържащи керамични материали

08 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 03

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила

08 03 07

утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила

08 03 08

отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила

08 03 12 *

отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 13

отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12

08 03 14 *

утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

08 03 15

утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14

08 03 16 *

отпадъчни разтвори от ецване/гравиране

08 03 17 *

отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества

08 03 18

отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17

08 03 19 *

диспергирани масла

08 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 04

Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водоне­пропускливи продукти)

08 04 09 *

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 10

отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09

08 04 11 *

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 12

утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11

08 04 13 *

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 14

утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13

08 04 15 *

отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 04 16

отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 15

08 04 17 *

масло от дървесна смола/колофон

08 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

08 05

Отпадъци, неупоменати другаде в група 08

08 05 01 *

отпадъчни изоцианати

9

Отпадъци от фотографската промишленост

09 01

Отпадъци от фотографската промишленост

09 01 01 *

разтвори от проявител и активатор на водна основа

09 01 02 *

разтвори от офсетов проявител на водна основа

09 01 03 *

разтвори от проявител на основата на разтворители

09 01 04 *

фиксиращи разтвори

09 01 05 *

избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори

09 01 06 *

отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване

09 01 07

фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 08

фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения

09 01 10

фотоапарати за еднократна употреба без батерии

09 01 11 *

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, различни от упоменатите в 09 01 11

09 01 13 *

отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в 09 01 06

09 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10

Отпадъци от термични процеси

10 01

Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19)

10 01 01

сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)

10 01 02

увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища

10 01 03

увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина

10 01 04 *

увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво

10 01 05

твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 07

отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове

10 01 09 *

сярна киселина

10 01 13 *

увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво

10 01 14 *

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества

10 01 15

сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14

10 01 16 *

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества

10 01 17

увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 10 01 16

10 01 18 *

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 01 19

отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18

10 01 20 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 01 21

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 01 20

10 01 22 *

утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества

10 01 23

утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22

10 01 24

пясъци от горене в кипящ слой

10 01 25

отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища

10 01 26

отпадъци от пречистване на охлаждащи води

10 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 02

Отпадъци от производство на чугун и стомана

10 02 01

отпадъци от преработване на шлака

10 02 02

непреработвана шлака

10 02 07 *

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 02 08

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 07

10 02 10

нагар/окалина

10 02 11 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 02 12

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 02 11

10 02 13 *

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 02 14

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 02 13

10 02 15

други утайки и филтърен кек

10 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 03

Отпадъци от пирометалургия на алуминий

10 03 02

аноден скрап

10 03 04 *

шлаки от първия етап на производство

10 03 05

отпадъчен алуминиев оксид

10 03 08 *

солеви шлаки от втория етап на производство

10 03 09 *

черни дроси/шлаки от втория етап на производство

10 03 15 *

леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 03 16

леки шлаки, различни от упоменатите в 10 03 15

10 03 17 *

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 03 18

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 03 17

10 03 19 *

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 03 20

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 03 19

10 03 21 *

други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества

10 03 22

други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в 10 03 21

10 03 23 *

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 03 24

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 23

10 03 25 *

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 03 26

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 03 25

10 03 27 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла

10 03 28

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 03 27

10 03 29 *

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества

10 03 30

отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в 10 03 29

10 03 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 04

Отпадъци от пирометалургия на оловото

10 04 01 *

шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 02 *

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 04 03 *

калциев арсенат

10 04 04 *

прах от отпадъчни газове

10 04 05 *

други частици и прах

10 04 06 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 04 07 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 04 09 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 04 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 04 09

10 04 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 05

Отпадъци от пирометалургия на цинка

10 05 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 05 03 *

прах от отпадъчни газове

10 05 04

други частици и прах

10 05 05 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 05 06 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 05 08 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 05 09

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 05 08

10 05 10 *

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 05 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 05 10

10 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 06

Отпадъци от пирометалургия на медта

10 06 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 06 02

дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство

10 06 03 *

прах от отпадъчни газове

10 06 04

други частици и прах

10 06 06 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 06 07 *

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 06 09 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 06 10

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 06 09

10 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 07

Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина

10 07 01

шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 02

дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство

10 07 03

твърди отпадъци от пречистване на газове

10 07 04

други частици и прах

10 07 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 07 07 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 07 08

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 07 07

10 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 08

Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали

10 08 04

частици и прах

10 08 08 *

солеви шлаки от първия и втория етап на производство

10 08 09

други шлаки

10 08 10 *

дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода

10 08 11

дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10

10 08 12 *

отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран

10 08 13

отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод, различни от упоменатите в 10 08 12

10 08 14

аноден скрап

10 08 15 *

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 08 16

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 08 15

10 08 17 *

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 08 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 08 17

10 08 19 *

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло

10 08 20

отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в 10 08 19

10 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 09

Отпадъци от леене на черни метали

10 09 03

шлака от пещи

10 09 05 *

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05

10 09 07 *

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 09 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07

10 09 09 *

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 09 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09

10 09 11 *

други частици, съдържащи опасни вещества

10 09 12

други частици, различни от упоменатите в 10 09 11

10 09 13 *

отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества

10 09 14

отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в 10 09 13

10 09 15 *

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 09 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 09 15

10 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 10

Отпадъци от леене на цветни метали

10 10 03

шлака от пещи

10 10 05 *

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 06

неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 05

10 10 07 *

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества

10 10 08

използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

10 10 09 *

прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества

10 10 10

прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09

10 10 11 *

други частици, съдържащи опасни вещества

10 10 12

други частици, различни от упоменатите в 10 10 11

10 10 13 *

отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества

10 10 14

отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13

10 10 15 *

отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества

10 10 16

отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в 10 10 15

10 10 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 11

Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло

10 11 03

отпадъчни материали на основата на стъклени влакна

10 11 05

прахови частици и прах

10 11 09 *

отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества

10 11 10

отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в 10 11 09

10 11 11 *

отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби)

10 11 12

отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11

10 11 13 *

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества

10 11 14

утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в 10 11 13

10 11 15 *

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 16

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 15

10 11 17 *

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 11 18

утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 11 17

10 11 19 *

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

10 11 20

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10 11 19

10 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 12

Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали

10 12 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 12 03

прахови частици и прах

10 12 05

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 12 06

отпадъчни леярски форми

10 12 08

отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване )

10 12 09 *

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества

10 12 10

твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09

10 12 11 *

отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали

10 12 12

отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11

10 12 13

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване

10 12 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 13

Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях

10 13 01

отпадъчна смес преди термично обработване

10 13 04

отпадъци от калциниране и хидратиране на вар

10 13 06

прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

утайки и филтърен кек от пречистване на газове

10 13 09 *

отпадъци от производство на азбестоцимент, съдържащи азбест

10 13 10

отпадъци от производство на азбестоцимент, различни от упоменатите в 10 13 09

10 13 11

отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12 *

твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества

10 13 13

твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12

10 13 14

отпадъчен бетон и утайки от бетон

10 13 99

отпадъци, неупоменати другаде

10 14

Отпадъци от крематориуми

10 14 01 *

отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак

11

Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали

11 01

Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности-байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране)

11 01 05 *

киселини от химично почистване на повърхности

11 01 06 *

киселини, неупоменати другаде

11 01 07 *

основи от химично почистване на повърхности

11 01 08 *

утайки от фосфатиране

11 01 09 *

утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества

11 01 10

утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09

11 01 11 *

отпадъчни води, съдържащи опасни вещества

11 01 12

отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11

11 01 13 *

отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества

11 01 14

отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13

11 01 15 *

елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества

11 01 16 *

наситени или отработени йонообменни смоли

11 01 98 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 02

Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали

11 02 02 *

утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит)

11 02 03

отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда

11 02 05 *

отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества

11 02 06

отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в 11 02 05

11 02 07 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

11 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

11 03

Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране

11 03 01 *

отпадъци, съдържащи цианиди

11 03 02 *

други отпадъци

11 05

Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане

11 05 01

твърд цинк

11 05 02

цинкова пепел

11 05 03 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

11 05 04 *

отработен флюс

11 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

12

Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

12 01

Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси

12 01 01

стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 02

прах и частици от черни метали

12 01 03

стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 04

прах и частици от цветни метали

12 01 05

стърготини, стружки и изрезки от пластмаси

12 01 06 *

машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 07 *

машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)

12 01 08 *

машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи

12 01 09 *

машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи

12 01 10 *

синтетични машинни масла

12 01 12 *

отработени восъци и смазки

12 01 13

отпадъци от заваряване

12 01 14 *

утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества

12 01 15

утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14

12 01 16 *

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества

12 01 17

отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16

12 01 18 *

утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло

12 01 19 *

бързо биоразградими масла от машинна обработка

12 01 20 *

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, съдържащи опасни вещества

12 01 21

отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, различни от упоменатите в 12 01 20

12 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

12 03

Отпадъци от процеси на обезмасляване с вода и пара (с изключение на 11)

12 03 01 *

промивни води

12 03 02 *

отпадъци от обезмасляване с пара

13

Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на хранителни масла, годни за консумация, и на тези от групи 05, 12 и 19)

13 01

Отпадъчни хидравлични масла

13 01 01 *

хидравлични масла, съдържащи PCBs (2)

13 01 04 *

хлорирани емулсии

13 01 05 *

нехлорирани емулсии

13 01 09 *

хлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 10 *

нехлорирани хидравлични масла на минерална основа

13 01 11 *

синтетични хидравлични масла

13 01 12 *

бързо биоразградими хидравлични масла

13 01 13 *

други хидравлични масла

13 02

Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 04 *

хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05 *

нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 06 *

синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки

13 02 07 *

бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 02 08 *

други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03

Отработени изолационни и топло­предаващи масла

13 03 01 *

изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs

13 03 06 *

хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01

13 03 07 *

нехлорирани изолационни и топло­предаващи масла на минерална основа

13 03 08 *

синтетични изолационни и топло­предаващи масла

13 03 09 *

бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла

13 03 10 *

други изолационни и топлопредаващи масла

13 04

Трюмови масла

13 04 01 *

трюмови масла от речно корабоплаване

13 04 02 *

трюмови масла от канализационни системи на кейове

13 04 03 *

трюмови масла от други видове корабоплаване

13 05

Отпадъци от маслено-водна сепарация

13 05 01 *

твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 05 02 *

утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 03 *

утайки от маслоуловителни шахти (колектори)

13 05 06 *

масло от маслено-водни сепаратори

13 05 07 *

води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла

13 05 08 *

смеси от отпадъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори

13 07

Отпадъци от течни горива

13 07 01 *

газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 02 *

бензин

13 07 03 *

други горива (включително смеси)

13 08

Маслени отпадъци, неупоменати другаде

13 08 01 *

утайки или емулсии от обезсоляване

13 08 02 *

други емулсии

13 08 99 *

отпадъци, неупоменати другаде

14

Отпадъци от органични разтворители, хладилни агенти, двигателни и ракетни горива (с изключение на 07 и 08)

14 06

Отпадъчни органични разтворители, хладилни агенти и пяна/аерозол от двигателни и ракетни горива

14 06 01 *

хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

14 06 02 *

други халогенирани разтворители и смеси от разтворители

14 06 03 *

други разтворители и смеси от разтворители

14 06 04 *

утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители

14 06 05 *

утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители

15

Отпадъци от опаковки; абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка

15 01

Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита)

15 01 01

хартиени и картонени опаковки

15 01 02

пластмасови опаковки

15 01 03

опаковки от дървесни материали

15 01 04

метални опаковки

15 01 05

композитни/многослойни опаковки

15 01 06

смесени опаковки

15 01 07

стъклени опаковки

15 01 09

текстилни опаковки

15 01 10 *

опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 01 11 *

метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане

15 02

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла

15 02 02 *

абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

15 02 03

абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02

16

Отпадъци, неупоменати на друго място в списъка

16 01

Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03

излезли от употреба гуми

16 01 04 *

излезли от употреба превозни средства

16 01 06

излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти

16 01 07 *

маслени филтри

16 01 08 *

компоненти, съдържащи живак

16 01 09 *

компоненти, съдържащи PCBs

16 01 10 *

експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници)

16 01 11 *

спирачни накладки, съдържащи азбест

16 01 12

спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11

16 01 13 *

спирачни течности

16 01 14 *

антифризни течности, съдържащи опасни вещества

16 01 15

антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14

16 01 16

резервоари за втечнени газове

16 01 17

черни метали

16 01 18

цветни метали

16 01 19

пластмаси

16 01 20

стъкло

16 01 21 *

опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14

16 01 22

компоненти, неупоменати другаде

16 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 02

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване

16 02 09 *

трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs

16 02 10 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с PCBs, различно от упоменатото в 16 02 09

16 02 11 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, HCFC, HFC

16 02 12 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо свободен азбест

16 02 13 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15 *

опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване

16 02 16

компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15

16 03

Бракувани партиди и неизползвани материали

16 03 03 *

неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 04

неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03

16 03 05 *

органични отпадъци, съдържащи опасни вещества

16 03 06

органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05

16 04

Отпадъчни взривни материали

16 04 01 *

отпадъчни муниции

16 04 02 *

отпадъци от пиротехника

16 04 03 *

други отпадъчни взривни материали

16 05

Газове в съдове под налягане и отпадъчни химични вещества и смеси

16 05 04 *

газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества

16 05 05

газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04

16 05 06 *

лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота

16 05 07 *

отпадъчни неорганични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 08 *

отпадъчни органични химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

16 05 09

отпадъчни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, неупоменати в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

16 06

Батерии и акумулатори

16 06 01 *

оловни акумулаторни батерии

16 06 02 *

Ni-Cd батерии

16 06 03 *

живаксъдържащи батерии

16 06 04

алкални батерии (с изключение на 16 06 03)

16 06 05

други батерии и акумулатори

16 06 06 *

разделно събран електролит от батерии и акумулатори

16 07

Отпадъци от почистване на транспортни резервоари, на резервоари за съхранение и на варели (с изключение на 05 и 13)

16 07 08 *

отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 09 *

отпадъци, съдържащи други опасни вещества

16 07 99

отпадъци, неупоменати другаде

16 08

Отработени катализатори

16 08 01

отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07)

16 08 02 *

отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали (4) или опасни съединения на преходните метали

16 08 03

отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходните метали, неупоменати другаде

16 08 04

течни катализатори от каталитичен крекинг (с изключение на 16 08 07 )

16 08 05 *

отработени катализатори, съдържащи фосфорна киселина

16 08 06 *

отработени течности, използвани като катализатори

16 08 07 *

отработени катализатори, замърсени с опасни вещества

16 09

Оксидиращи вещества

16 09 01 *

перманганати, например калиев перманганат

16 09 02 *

хромати, например калиев хромат, калиев или натриев бихромат

16 09 03 *

пероксиди, например водороден пероксид

16 09 04 *

оксидиращи вещества, неупоменати другаде

16 10

Отпадъчни водни разтвори, предназначени за пречистване извън мястото на образуване

16 10 01 *

отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 02

отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01

16 10 03 *

концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества

16 10 04

концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03

16 11

Отпадъчни облицовъчни и огне­упорни материали

16 11 01 *

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 02

облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01

16 11 03 *

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 04

други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03

16 11 05 *

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, съдържащи опасни вещества

16 11 06

облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05

17

Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана от замърсени места)

17 01

Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия

17 01 01

бетон

17 01 02

тухли

17 01 03

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия

17 01 06 *

смеси от или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, съдържащи опасни вещества

17 01 07

смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06

17 02

Дървесен материал, стъкло и пластмаса

17 02 01

дървесен материал

17 02 02

стъкло

17 02 03

пластмаса

17 02 04 *

пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещества

17 03

Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти

17 03 01 *

асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран

17 03 02

асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01

17 03 03 *

каменовъглен катран и катранени продукти

17 04

Метали (включително техните сплави)

17 04 01

мед, бронз, месинг

17 04 02

алуминий

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

17 04 05

желязо и стомана

17 04 06

калай

17 04 07

смеси от метали

17 04 09 *

метални отпадъци, замърсени с опасни вещества

17 04 10 *

кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран и други опасни вещества

17 04 11

кабели, различни от упоменатите в 17 04 10

17 05

Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси

17 05 03 *

почва и камъни, съдържащи опасни вещества

17 05 04

почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03

17 05 05 *

изкопани земни маси, съдържащи опасни вещества

17 05 06

изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05

17 05 07 *

баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества

17 05 08

баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07

17 06

Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали

17 06 01 *

изолационни материали, съдържащи азбест

17 06 03 *

други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

17 06 04

изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05 *

строителни материали, съдържащи азбест

17 08

Строителни материали на основата на гипс

17 08 01 *

строителни материали на основата на гипс, замърсени с опасни вещества

17 08 02

строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01

17 09

Други отпадъци от строителство и събаряне

17 09 01 *

отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак

17 09 02 *

други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи PCB (например, съдържащи PCB уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи PCB, съдържащи PCB закрити пломбирани системи, съдържащи PCB кондензатори)

17 09 03 *

други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

17 09 04

смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03

18

Отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност (без кухненски и отпадъци от ресторанти, които не са генерирани непосредствено от дейности на здравеопазването)

18 01

Отпадъци от родилна помощ, диагностика, медицински манипулации или профилактика в хуманното здравеопазване

18 01 01

остри инструменти (с изключение на 18 01 03)

18 01 02

телесни части и органи, включително банки за кръв и кръвни продукти (с изключение на 18 01 03)

18 01 03 *

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 01 04

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси)

18 01 06 *

химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 01 07

химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 01 06

18 01 08 *

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 01 09

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08

18 01 10 *

амалгамни отпадъци от зъболечението

18 02

Отпадъци от изследване, диагностика, медицински манипулации или профилактика във ветеринарното здравеопазване

18 02 01

остри инструменти (с изключение на 18 02 02)

18 02 02 *

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 03

отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции

18 02 05 *

химични вещества и смеси, състоящи се от или съдържащи опасни вещества

18 02 06

химични вещества и смеси, различни от упоменатите в 18 02 05

18 02 07 *

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

18 02 08

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07

19

Отпадъци от съоръжения за обработване на отпадъци, от пречиствателни станции за отпадъчни води и от водното стопанство за подготовка на вода за питейни нужди и вода за промишлена употреба

19 01

Отпадъци от изгаряне или пиролиза на отпадъци

19 01 02

черни метали, отделени от дънна пепел

19 01 05 *

филтърен кек от пречистване на газове

19 01 06 *

отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води

19 01 07 *

твърди отпадъци от пречистване на газове

19 01 10 *

отработен активен въглен от пречистване на отпадъчни газове

19 01 11 *

дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества

19 01 12

дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11

19 01 13 *

увлечена/летяща пепел, съдържаща опасни вещества

19 01 14

увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13

19 01 15 *

прах от котли, съдържаща опасни вещества

19 01 16

прах от котли, различна от упоменатата в 19 01 15

19 01 17 *

отпадъци от пиролиза, съдържащи опасни вещества

19 01 18

отпадъци от пиролиза, различни от упоменатите в 19 01 17

19 01 19

пясъци от пещи с кипящ слой

19 01 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 02

Отпадъци от физикохимично обработване на отпадъци (включително отстраняване на хром, отстраняване на цианови съединения, неутрализация)

19 02 03

предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци

19 02 04 *

предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък

19 02 05 *

утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества

19 02 06

утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05

19 02 07 *

масла и концентрати от сепариране/разделяне

19 02 08 *

течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 09 *

твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 10

запалими отпадъци, различни от упоменатите в 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11 *

други отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 02 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 03

Стабилизирани/втвърдени отпадъци (5)

19 03 04 *

отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани (6)

19 03 05

стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04

19 03 06 *

втвърдени отпадъци, маркирани като опасни

19 03 07

втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06

19 04

Встъклени отпадъци и отпадъци от встъкляване

19 04 01

встъклени отпадъци

19 04 02 *

увлечена/летяща пепел и други отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

19 04 03 *

невстъклена твърда фаза

19 04 04

отпадъчни води от темпериране на встъклени отпадъци

19 05

Отпадъци от аеробно разграждане на твърди отпадъци

19 05 01

некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци

19 05 02

некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци

19 05 03

нестандартен компост

19 05 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 06

Отпадъци от анаеробно разграждане на твърди отпадъци

19 06 03

течности от анаеробно разграждане на битови отпадъци

19 06 04

остатъци от анаеробно разграждане на битови отпадъци

19 06 05

течности от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци

19 06 06

остатъци от анаеробно разграждане на животински и растителни отпадъци

19 06 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 07

Инфилтрат от депа за отпадъци

19 07 02 *

инфилтрат от депа за отпадъци, съдържащ опасни вещества

19 07 03

инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02

19 08

Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води, неупоменати другаде

19 08 01

отпадъци от решетки и сита

19 08 02

отпадъци от песъкоуловители

19 08 05

утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места

19 08 06 *

наситени или отработени йонообменни смоли

19 08 07 *

разтвори и утайки от регенериране на йонообменници

19 08 08 *

отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали

19 08 09

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, съдържащи само хранителни масла и мазнини

19 08 10 *

смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09

19 08 11 *

утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 12

утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11

19 08 13 *

утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

19 08 14

утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

19 08 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 09

Отпадъци от предварителна подготовка на питейни води или на води за промишлени цели

19 09 01

твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки

19 09 02

утайки от избистряне на вода

19 09 03

утайки от декарбонизиране

19 09 04

отработен активен въглен

19 09 05

наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 06

разтвори и утайки от регенерация на йонообменници

19 09 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 10

Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали

19 10 01

отпадъци от желязо и стомана

19 10 02

отпадъци от цветни метали

19 10 03 *

лека прахообразна фракция и прах, съдържащи опасни вещества

19 10 04

лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03

19 10 05 *

други фракции, съдържащи опасни вещества

19 10 06

други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05

19 11

Отпадъци от регенериране на масла

19 11 01 *

отработени филтруващи глини

19 11 02 *

кисели катрани

19 11 03 *

отпадъчни води

19 11 04 *

отпадъци от пречистване на горива с основи

19 11 05 *

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества

19 11 06

утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 19 11 05

19 11 07 *

отпадъци от пречистване на отпадъчни газове

19 11 99

отпадъци, неупоменати другаде

19 12

Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде

19 12 01

хартия и картон

19 12 02

черни метали

19 12 03

цветни метали

19 12 04

пластмаса и каучук

19 12 05

стъкло

19 12 06 *

дървесни материали, съдържащи опасни вещества

19 12 07

дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06

19 12 08

текстилни материали

19 12 09

минерали (например пясък, камъни)

19 12 10

горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)

19 12 11 *

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества

19 12 12

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11

19 13

Отпадъци от възстановяване на почви и подземни води

19 13 01 *

твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 02

твърди отпадъци от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 01

19 13 03 *

утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества

19 13 04

утайки от възстановяване на почви, различни от упоменатите в 19 13 03

19 13 05 *

утайки от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 06

утайки от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 05

19 13 07 *

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества

19 13 08

отпадъчни води и концентрирани водни разтвори от възстановяване качеството на подземни води, различни от упоменатите в 19 13 07

20

Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, промишлени и административни дейности), вкл. разделно събирани фракции

20 01

Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01)

20 01 01

хартия и картон

20 01 02

стъкло

20 01 08

биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене

20 01 10

облекла

20 01 11

текстилни материали

20 01 13 *

разтворители

20 01 14 *

киселини

20 01 15 *

основи

20 01 17 *

фотографски химични вещества и смеси

20 01 19 *

пестициди

20 01 21 *

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 23 *

излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди

20 01 25

хранителни масла и мазнини

20 01 26 *

масла и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25

20 01 27 *

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества

20 01 28

бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

20 01 29 *

перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества

20 01 30

перилни и почистващи смеси, различни от упоменатите в 20 01 29

20 01 31 *

цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти

20 01 32

лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31

20 01 33 *

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии

20 01 34

батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33

20 01 35 *

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3)

20 01 36

излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37 *

дървесни материали, съдържащи опасни вещества

20 01 38

дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37

20 01 39

пластмаси

20 01 40

метали

20 01 41

отпадъци от почистване на комини

20 01 99

други фракции, неупоменати другаде

20 02

Отпадъци от паркове и градини (включително отпадъци от гробища)

20 02 01

биоразградими отпадъци

20 02 02

почва и камъни

20 02 03

други бионеразградими отпадъци

20 03

Други битови отпадъци

20 03 01

смесени битови отпадъци

20 03 02

отпадъци от пазари

20 03 03

отпадъци от почистване на улици

20 03 04

утайки от септични ями

20 03 06

отпадъци от почистване на канализационни системи

20 03 07

обемни отпадъци

20 03 99

битови отпадъци, неупоменати другаде

 

 

Забележки:

(1) Списъкът на отпадъците се допълва и изменя в съответствие с научно-техническия напредък. Кодовете на сменените отпадъци остават неизползвани. На добавените към списъка отпадъци се дават нови кодове за избягване на грешки при използване на списъка.

Отпадъците от списъка са дефинирани еднозначно с шестцифрен код. Основните групи и подгрупи отпадъци са означени съответно с двуцифрен и четирицифрен код. Различните видове отпадъци трябва да се разглеждат в контекста на групата, в която се намират.

Отпадъците от списъка са систематизирани в зависимост от произхода на отпадъка (икономическата дейност) в групите от 01 до 12 и от 17 до 20, в зависимост от вида на отпадъка в групите 13, 14 и 15 и всички останали отпадъци - в група 16.

Някои специфични производства може да класифицират отпадъците от своята дейност в няколко групи - например отпадъците от производството на автомобили може да се класифицират в групи 08, 11 и 12.

Разделно събраните отпадъци от опаковки, включително смеси от опаковъчни материали, трябва да се класифицират в подгрупа 15 01, а не в 20 01.

(2) PCBs означава: полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили, монометилтетрахлордифенил метан, монометилдихлордифенил метан, монометилдибромдифенил метан и всяка смес, съдържаща над 0,005 тегловни % от тези вещества.

(3) Към опасните компоненти от електронно и електрическо оборудване се включват акумулатори и батерии, дадени в подгрупа 16 06, и класифицирани като опасни, живачни лампи, стъклени катодни тръби и други замърсени стъкла и др.

(4) Преходни метали са скандий, ванадий, манган, кобалт, мед, итрий, ниобий, хафний, волфрам, титан, хром, желязо, никел, цинк, цирконий, молибден и титан. Класификацията на опасните вещества съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 определя кои от преходните метали или техните съединения са опасни.

(5) Процесът на стабилизация променя опасността на съставните части на отпадъка, с което опасният отпадък се превръща в отпадък, който не притежава опасни свойства. Процесът на втвърдяване променя само физичното състояние на отпадъка чрез използване на добавки, без да променя химичните свойства на отпадъка.

(6) Отпадъкът се счита частично стабилизиран, ако след процеса на стабилизация опасните съставни части на отпадъка не са напълно променени в неопасни, но отпадъкът може да бъде освободен в околната среда за краткосрочен, средносрочен или дългосрочен период.

 

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 3, буква "б"

Характеристики на отпадъците с гранични стойности на концентрациите на опасните вещества в тях за свойствата от Н 3 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13

Н 3 - точка на възпламеняване 55 °С;

Н 6 - едно или повече вещества, класифицирани (*i) като "силно токсични", с обща концентрация 0,1 %;

Н 6 - едно или повече вещества, класифицирани като "токсични", с обща концентрация 3 %;

Н 5 - едно или повече вещества, класифицирани като "вредни", с обща концентрация 25 %;

Н 8 - едно или повече "корозивни" вещества, класифицирани като R 35, с обща концентрация 1 %;

Н 8 - едно или повече "корозивни" вещества, класифицирани като R 34, с обща концентрация 5 %;

Н 4 - едно или повече "дразнещи" вещества, класифицирани като R 41, с обща концентрация 10 %;

Н 4 - едно или повече "дразнещи" вещества, класифицирани като R 36, R 37 и/или R 38, с обща концентрация 20 %;

Н 7 - едно вещество, познато като "канцерогенно" от категории 1 или 2, с концентрация 0,1 %;

Н 7 - едно вещество, познато като "канцерогенно" от категория 3, с концентрация 1 %;

Н 10 - едно вещество, "токсично за репродукцията" от категории 1 или 2, класифицирано като R 60 и/или R 61, с концентрация 0,5 %;

Н 10 - едно вещество, "токсично за репродукцията" от категория 3, класифицирано като R 62 и/или R 63, с концентрация 5 %;

Н 11 - едно "мутагенно" вещество от категории 1 или 2, класифицирано като R 46, с концентрация 0,1 %;

Н 11 - едно "мутагенно" вещество от категория 3, класифицирано като R 40, с концентрация 1 %;

H 13 - едно "сенсибилизиращо" вещество, класифицирано като R 42 и/или R 43, с концентрация 10 %.

Забележка

(*i) Класификацията, стандартните фрази на риска (R фрази) и граничните стойности на концентрациите на опасните вещества в отпадъците са определени в съответствие сНаредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси и/или с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006.

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2, т. 2 и 3

Категории на опасните отпадъци, изброени в зависимост от тяхната природа и произход

(отпадъците могат да бъдат течни, пастообразни или твърди)

Част I. Отпадъци, проявяващи едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 3 отЗУО, и състоящи се от:

1. анатомични, болнични и други клинични отпадъци;

2. фармацевтични, лекарствени и ветеринарномедицински субстанции и продукти;

3. консерванти за дървесина;

4. биоциди и фитофармацевтични вещества;

5. остатъци от вещества, използвани като разтворители;

6. халогенирани органични вещества, неизползвани като разтворители, с изключение на техни инертни полимерни материали;

7. соли за закаляване/темпериране, съдържащи цианиди;

8. минерални масла и маслени субстанции (например утайки от работата на металорежещи машини и др.);

9. смеси от масло с вода и от въглеводороди с вода, емулсии;

10. вещества, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs) и/или полихлорирани терфенили (PCTs);

11. катрани, получени при рафиниране, дестилация и при всяка друга пиролизна преработка (например остатъци от дестилация и др.);

12. мастила, багрила, пигменти, политури, бои и лакове;

13. смоли, латекси, пластификатори, лепила/адхезиви;

14. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;

15. пиротехнически и други експлозивни материали;

16. фотографски химични вещества и смеси и други материали от фотографски процеси;

17. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензофуран;

18. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран дибензо-р-диоксин.

Част II. Отпадъци, съдържащи един или повече от компонентите, посочени в приложение № 4, и проявяващи едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 3 от ЗУО, състоящи се от:

19. животински или растителни сапуни, мазнини и восъци;

20. нехалогенирани органични вещества, неизползвани като разтворители;

21. неорганични вещества, без метали и метални сплави;

22. пепели и/или шлаки;

23. почва, пясък и глина, включително изкопани земни маси;

24. соли за закаляване/темпериране, несъдържащи цианиди;

25. метални прах и пудра;

26. отработени катализатори;

27. течности и утайки, съдържащи метали или сплави;

28. остатъци от пречиствателни съоръжения (например от прахоулавяне и др.), с изключение на позиции 29, 30 и 33;

29. утайки от скрубери;

30. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води;

31. остатъци от декарбонизация;

32. остатъци от йонообменни колони;

33. утайки от канализацията, непреработвани и неподходящи за използване в земеделието;

34. остатъци от почистване на резервоари и/или оборудване;

35. замърсено оборудване;

36. замърсени контейнери (например от опаковки, газови бутилки и др.), чието съдържание включва един или повече от компонентите, изброени в приложение № 4;

37. батерии и други източници на ток;

38. растителни масла;

39. материали от разделно събиране на отпадъци от домакинствата, които проявяват едно или повече от свойствата, изброени в приложение № 3 от ЗУО;

40. всеки друг отпадък, който съдържа един или повече от компонентите, изброени вприложение № 4, и проявява едно или повече от свойствата, посочени в приложение № 3 отЗУО.

Забележка

(*) Някои повторения с компонентите на опасните отпадъци, изброени в приложение № 4, са допуснати съзнателно.

 

Приложение № 4 към чл. 6, ал. 2, т. 3, чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 15, ал. 2

Компоненти, съдържащи се в отпадъците от приложение № 3, част II, които ги превръщат в опасни, когато същите имат свойствата, посочени в приложение № 3 от ЗУО *

Отпадъци, съдържащи:

С1 - берилий; съединения на берилия;

С2 - съединения на ванадия;

С3 - съединения на хрома (VI);

С4 - съединения на кобалта;

С5 - съединения на никела;

С6 - съединения на медта;

С7 - съединения на цинка;

С8 - арсен; съединения на арсена;

С9 - селен; съединения на селена;

С10 - съединения на среброто;

С11 - кадмий; съединения на кадмия;

С12 - калай; съединения на калая;

С13 - антимон; съединения на антимона;

С14 - телур; съединения на телура;

С15 - бариеви съединения, без бариев сулфат;

С16 - живак; съединения на живака;

С17 - талий; съединения на талия;

С18 - олово; съединения на оловото;

С19 - неорганични сулфиди;

С20 - неорганични съединения на флуора;

С21 - неорганични цианиди;

С22 - следните алкални и алкалоземни метали: литий, натрий, калий, калций и магнезий в несвързано (елементарно) състояние;

С23 - кисели разтвори или киселини в твърдо състояние;

С24 - основни разтвори или основи в твърдо състояние;

С25 - азбест (прах или влакна);

С26 - фосфор; съединения на фосфора (без неорганични фосфати);

С27 - метални карбонили;

С28 - пероксиди;

С29 - хлорати;

С30 - перхлорати;

С31 - азиди;

С32 - полихлорирани бифенили (PCBs) и полихлорирани терфенили (PCTs);

С33 - съединения с фармацевтично и ветеринарно предназначение;

С34 - биоциди и фитофармацевтични смеси (напр. пестициди);

С35 - инфекциозни вещества;

С36 - креозоти;

С37 - изоцианати, цианати;

С38 - органични цианиди (например нитрили и др.);

С39 - феноли; съединения на фенола;

С40 - халогенирани разтворители;

С41 - органични разтворители, без халогенирани разтворители;

С42 - халоген-органични съединения, без инертни полимерни материали и други вещества, отбелязани в този списък;

С43 - ароматни съединения; полициклени и хетероциклени органични съединения;

С44 - алифатни амини;

С45 - ароматни амини;

С46 - етери;

С47 - вещества с експлозивни свойства, без описаните другаде в този списък;

С48 - съдържащи сяра органични съединения;

С49 - всички производни на полихлорирания ди-бензофуран;

С50 - всички производни на полихлорирания ди-бензо-р-диоксин;

С51 - въглеводороди и техните кислород-, азот- и/или сярасъдържащи производни, неотбелязани в този списък.

Забележка

(*) Някои повторения с основните категории опасни отпадъци, изброени в приложение № 3, са допуснати съзнателно.

 

Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т. 1


 

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИ

I. Информация за причинителя на отпадъци

 

Търговец ...........................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................,

(наименование, ЕИК)

представляван от ..............................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)

Седалище на търговеца .......................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес по съдебна регистрация - област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)

Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът .....................................................................................................................................................

(адрес - област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)

Лице за контакти ..............................................................................................................................................................................................................................................

(име, длъжност, тел., факс, e-mail)

Кратко описание на отпадъка .................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................

(вид отпадък, произход, дейност, от която се образува отпадъкът)

II. Избор на код на отпадъка от списъка по приложение № 1 от Наредбата за класификация на отпадъците

 

 

А. Възможен код на отпадъка от списъка по приложение № 1

Наличие на знак (*) Да/Не

 

1. ____________________________________________________________________________________________

 

2. ____________________________________________________________________________________________

 

3. ____________________________________________________________________________________________

 

(допуска се да се посочат повече от един възможни кодове за отпадъка)

 

Б 1. Код на отпадъка, отбелязан със знак (*) при наличие на огледален код

______________________________________

В 1. Наименование на кода на отпадъка, отбелязан със знак (*) при наличие на огледален код

 

Б 2. Код на отпадъка без знак (*), при наличие на огледален код

______________________________________

В 2. Наименование на кода на отпадъка без знак (*) при наличие на огледален код

 

Б 3. Код на отпадъка, отбелязан със знак (*) при наличие на огледален код

______________________________________

В 3. Наименование на кода на отпадъка, отбелязан със знак (*) при наличие на огледален код

______________________________________

Г. Класификация на отпадъка като опасен в съответствие с чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата за класификация на отпадъците

Да/Не

 

______________________________________

 

 

 

III. Определяне принадлежността на отпадъка към категориите на опасните отпадъци по приложение № 3, част I от Наредбата за класификация на отпадъците

 

 

Принадлежността на отпадъка към съответната категория се отбелязва с отметка (V) пред номера на отпадъка.

 

 1. анатомични, болнични и други клинични отпадъци;2. фармацевтични, лекарствени и ветеринарномедицински субстанции и продукти;3. консерванти за дървесина;4. биоциди и фитофармацевтични вещества;5. остатъци от вещества, използвани като разтворители;6. халогенирани органични вещества, неизползвани като разтворители, с изключение на техни инертни полимерни материали;7. соли за закаляване/темпериране, съдържащи цианиди;8. минерални масла и маслени субстанции (например утайки от работата на металорежещи машини и др.);9. смеси от масло с вода и от въглеводороди с вода, емулсии;10. вещества, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs) и/или полихлорирани терфенили (PCTs);11. катрани, получени при рафиниране, дестилация и при всяка друга пиролизна преработка (например утайки от дестилация и др.);12. мастила, багрила, пигменти, политури, бои и лакове;13. смоли, латекси, пластификатори, лепила/адхезиви;14. неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;15. пиротехнически и други експлозивни материали;16. фотографски химични вещества и смеси и други материали от фотографски процеси;17. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран ди-бензофуран;18. всеки материал, замърсен със съединения, сродни на полихлориран ди-бензо-р-диоксин;

 

Д.

Класификация на отпадъка като опасен в съответствие с чл. 6, ал. 2, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците

Да/Не

 

 

 

 

IV. Определяне принадлежността на отпадъка към категориите на опасните отпадъци по приложение № 3, част II от Наредбата за класификация на отпадъците

 

 

Принадлежността на отпадъка към съответната категория се отбелязва с отметка (V) пред номера на отпадъка.


 19. животински или растителни сапуни, мазнини и восъци;20. нехалогенирани органични вещества, неизползвани като разтворители;21. неорганични вещества, без метали и метални сплави;22. пепели и/или шлаки;23. почва, пясък и глина, включително изкопани земни маси;24. соли за закаляване/темпериране, несъдържащи цианиди;25. метални прах и пудра;26. отработени катализатори;27. течности и утайки, съдържащи метали или сплави;28. остатъци от пречиствателни съоръжения (например от прахоулавяне и др.), с изключение на позиции 29, 30 и 33;29. утайки от скрубери;30. утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води;31. остатъци от декарбонизация;32. остатъци от йонообменни колони;33. утайки от канализацията, непреработвани и неподходящи за използване в земеделието;34. остатъци от почистване на резервоари и/или оборудване;35. замърсено оборудване;36. замърсени контейнери (например от опаковки, газови бутилки и др.), чието съдържание включва един или повече от компонентите, изброени в приложение №4;37. батерии и други източници на ток;38. растителни масла;39. материали от разделно събиране на отпадъци от домакинствата, които проявяват едно или повече от свойствата, изброени в приложение №3 от ЗУО;40. всеки друг отпадък, който съдържа един или повече от компонентите, изброени в приложение №4, и проявява едно или повече от свойствата, посочени в приложение №3 от ЗУО.

 

 

 

V. Определяне наличието в отпадъка на един или повече от компонентите по приложение № 4

 

Наличието в отпадъка на съответните компоненти се отбелязва с отметка (V) пред номера на компонентите.

Отпадъци, съдържащи:

 

 С1

- берилий; съединения на берилия;С2

- съединения на ванадия;С3

- съединения на хрома (VI);С4

- съединения на кобалта;С5

- съединения на никела;С6

- съединения на медта;С7

- съединения на цинка;С8

- арсен; съединения на арсена;С9

- селен; съединения на селена;С10

- съединения на среброто;С11

- кадмий; съединения на кадмия;С12

- калай; съединения на калая;С13

- антимон; съединения на антимона;С14

- телур; съединения на телура;С15

- бариеви съединения, без бариев сулфат;С16

- живак; съединения на живака;С17

- талий; съединения на талия;С18

- олово; съединения на оловото;С19

- неорганични сулфиди;С20

- неорганични съединения на флуора;С21

- неорганични цианиди;С22

- следните алкални и алкалоземни метали: литий, натрий, калий, калций и магнезий в несвързано (елементарно) състояние;С23

- кисели разтвори или киселини в твърдо състояние;С24

- основни разтвори или основи в твърдо състояние;С25

- азбест (прах или нишки);С26

- фосфор; съединения на фосфора (без неорганични фосфати);С27

- метални карбонили;С28

- пероксиди;С29

- хлорати;С30

- перхлорати;С31

- азиди;С32

- полихлорирани бифенили (PCBs) и полихлорирани терфенили (PCTs);С33

- съединения с фармацевтично и ветеринарно предназначение;С34

- биоциди и фитофармацевтични смеси (напр. пестициди);С35

- инфекциозни вещества;С36

- креозоти;С37

- изоцианати, цианати;С38

- органични цианиди (например нитрили и др.);С39

- феноли; съединения на фенола;С40

- халогенирани разтворители;С41

- органични разтворители, без халогенирани разтворители;С42

- халоген-органични съединения, без инертни полимерни материали и други вещества, отбелязани в този списък;С43

- ароматни съединения; полициклени и хетероциклени органични съединения;С44

- алифатни амини;С45

- ароматни амини;С46

- етери;С47

- вещества с експлозивни свойства, без описаните другаде в този списък;С48

- съдържащи сяра органични съединения;С49

- всички производни на полихлорирания ди-бензофуран;С50

- всички производни на полихлорирания ди-бензо-р-диоксин;С51

- въглеводороди и техните кислород-, азот- и/или сярасъдържащи производни, неотбелязани в този списък.

 

Е.

Класификация на отпадъка като опасен в съответствие с чл.6, ал.2, т.3 от Наредбата за класификация на отпадъците .................................................................................... Да/Не

 

 

 

VI. Окончателна класификация на отпадъка по реда на чл. 7 и 9 от Наредбата за класификация на отпадъците

 

 

Ж. Код на отпадъка от списъка по приложение №1, определен по реда на чл. 7 и 9

Наличие на знак (*) Да/Не

 

______________________________________

 

 

 

З. Наименование на кода

на отпадъка от списъка ....................................................................................................................................................................................................................................................

по приложение № 1, определен ...........................................................................................................................................................................................................................................

по реда на чл. 7 и 9 ...................................................................................................................................................................................................................................................

И. Свойства, определящи отпадъка като опасен

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Изготвил работния лист:

Представител на търговеца по закон или упълномощаване:

................................................................................................................................................................................................................

........................................................

(име и длъжност)

(подпис и печат)

 

Дата .......................

Попълва се от РИОСВ

гр.................................

Извършил проверката по реда на чл.9 от Наредбата за класификация на отпадъците:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

(длъжност, име и подпис)

Директор на РИОСВ: ......................................................................................................................................................................................................................................................

(подпис и печат)

Дата .......................

 

 

Дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверката по чл. 21, ал. 2:

 

(излишното се зачертава)

 

Директор на РИОСВ: .................

(подпис и печат)

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2


 

РАБОТЕН ЛИСТ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ

НА ОТПАДЪЦИ ВЪЗ ОСНОВА

НА ИЗПИТВАНЕ

I. Информация за причинителя на отпадъци

Търговец .............................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК)

представляван от .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)

Седалище на търговеца .....................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес по съдебна регистрация - област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)

Местонахождение на обекта, където се образува отпадъкът ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес - област, община, населено място, район, ул. №, пощенски код, тел., факс, e-mail)

Лице за контакти .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, длъжност, тел., факс, e-mail)

Кратко описание на отпадъка ................................................................................................................................................................................................................................................................

(вид отпадък, произход, дейност, от която се образува отпадъкът)

 

II. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване за свойствата по приложение № 3 от ЗУО

Раздел II се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за класификация на отпадъците.

 

 

Свойства на отпадъка по прило- жение № 3 от ЗУО

Изпитване на отпадъка за свойствата по приложение № 3 от ЗУО

Класификация на отпадъка

 

 

код на метода за изпитване

наименование на метода за изпитване

резултат от изпитването, мерна единица

етикетиране (символи и знаци на опасност)

стандартни фрази на риска (R фрази)

 

H1

Експлозивни

H2

Оксидиращи

H3 A

Лесно запалими (включително изключително запалими)

H3 B

Запалими

H4

Дразнещи

Н5

Вредни

Н6

Токсични (включително силно токсични)

Н7

Канцерогенни

Н8

Корозивни

Н9

Инфекциозни

Н10 Токсични за репродукцията

Н11

Мутагенни

H13 Сенсибилизиращи (*)

Н14 Опасни за околната среда

 

(*) Доколкото са на разположение методи на изпитване.

А. Класификация на отпадъка Да/Не

като опасен в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 1 ...................................................

III. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4от Наредбата за класификация на отпадъците

Раздел III се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда на чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.

Химични вещества и смеси, съдържащи се в отпадъка

Класификация на отпадъка

 

наименование

съдържание, % тегловни

точка на възпламеняване, °С

етикетиране (символи и знаци на опасност)

стандартни фрази на риска (R фрази)

категория канцерогенни

категория мутагенни

категория токсични за репродукцията

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

............

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Класификация на отпадъка въз основа на изпитване по компонентите по приложение № 4от Наредбата за класификация на отпадъците с последващо сумиране на процентното съдържание на опасните вещества, притежаващи едно и също свойство

Раздел IV се попълва при прилагане на процедура за класификация на отпадъка по реда начл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредбата за класификация на отпадъците.

IV-1. Сравняване на получените стойности за свойствата от Н 3 до Н 8, Н 10, Н 11 и Н 13 с характеристиките по приложение № 3 от Наредбата за класификация на отпадъците

Свойства и характеристики на отпадъка

Гранични стойности

Сумарно за отпадъка, °С/% тегловни

1

2

3

Н 3-точка на възпламеняване

55 °С

 

Н 6-едно или повече вещества, класифицирани като "силно токсични", с обща концентрация

0,1 %

 

Н 6-едно или повече вещества, класифицирани като "токсични", с обща концентрация

3 %

 

Н 5-едно или повече вещества, класифицирани като "вредни", с обща концентрация

25 %

 

Н 8-едно или повече "корозивни" вещества, класифицирани като R 35, с обща концентрация

1 %

 

Н 8-едно или повече "корозивни" вещества, класифицирани като R 34, с обща концентрация

5 %

 

Н 4-едно или повече "дразнещи" вещества, класифицирани като R 41, с обща концентрация

10 %

 

Н 4-едно или повече "дразнещи" вещества, класифицирани като R 36, R 37 и/или R 38, с обща концентрация

20 %

 

Н 7-едно вещество, познато като "канцерогенно" от категории 1 или 2, с концентрация

0,1 %

 

Н 7-едно вещество, познато като "канцерогенно" от категория 3, с концентрация

1 %

 

Н 10-едно вещество, "токсично за репродукцията" от категории 1 или 2, класифицирано като R 60 и/или R 61, с концентрация

0,5 %

 

Н 10-едно вещество, "токсично за репродукцията" от категория 3, класифицирано като R 62 и/или R 63, с концентрация

5 %

 

Н 11-едно "мутагенно" вещество от категории 1 или 2, класифицирано като R 46, с концентрация

0,1 %

 

Н 11-едно "мутагенно" вещество от категория 3, класифицирано като R 40, с концентрация

1 %

 

Н 13-едно "сенсибилизиращо" вещество, класифицирано като R 42 и/или R 43, с концентрация

10 %

 

 

 

 

IV-2. Сумиране на процентното съдържание на опасните вещества, притежаващи едно и също свойство за свойствата без допълнителни характеристики - Н 1, Н 2, Н 9 и Н 14

Свойства

Сумарно за отпадъка, % тегловни

Н 1-"Експлозивни"

 

Н 2-"Оксидиращи"

 

Н 9-"Инфекциозни"

 

Н 14-"Токсични за околната среда"

 

 

 

 

Б. Класификация на отпадъка Да/Не

като опасен в съответствие с чл. 11, ал. 1, т. 2 ...........................................................................................................................................................................................................................................

V. Окончателна класификация на отпадъка по реда на чл. 11 от Наредбата за класификация на отпадъците

 

 

В. Код на отпадъка от списъка по приложение №

Наличие на знак (*) Да/Не

1, определен по реда на чл. 11

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Г. Наименование на кода на отпадъка от списъка .....................................................................................................................................................................................................................................................

по приложение № 1, определен по реда на чл. 11 .......................................................................................................................................................................................................................................................

Д. Свойства, определящи отпадъка като опасен .......................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Изготвил работния лист:

Представител на търговеца по закон или упълномощаване:

........................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

(име и длъжност)

(подпис и печат)

 

 

Дата .......................

Попълва се от РИОСВ

гр. ................................

Становище изх. №/дата ......................................................

на министъра на околната среда и водите по реда на чл. 17

Приел и проверил достоверността на данните в работния лист: ..................................................................................................................................................................................................................................

(длъжност, име, подпис)

Директор на РИОСВ: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

(подпис и печат)

 

Дата .......................

Дата, от която е преустановено образуването на отпадъка/дата на извършване на проверката по чл. 21, ал. 2:

(излишното се зачертава)

Директор на РИОСВ: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1


 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

от

Търговец ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК)

представляван от ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, тел., факс, e-mail)

Седалище на търговеца ...................................................................................................................................................................................................................................................................................