НАРЕДБА № 40 ОТ 14 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г.,изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г.,попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.,изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 Октомври 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) С наредбата се определят:

1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;

2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;

3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи превоз на опасни товари;

4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;

5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;

6. контролът при превозите на опасни товари;

7. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) задълженията на участниците в превоза на опасни товари;

8. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изисквания, свързани с превоза, товаренето, разтоварването и обработката на опасни товари;

9. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки на опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните;

10. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава - член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г., ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 28 от 1995 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари по ал. 2 се извършват, без да се засягат правилата за достъп до пазара или правилата за превоз на товари.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, извършвани с ППС, принадлежащи или превози, извършвани под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили.

(2) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, които се извършват изцяло в рамките на затворена зона.

Чл. 3. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А на ADR.

Чл. 4. (1) При автомобилен превоз на опасни товари предприятията, товарите и пътните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на ADR.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Превозите на опасни товари от клас 1 се извършват при спазване на изискванията и на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 25.VIII.1999 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2003 г.).

(3) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Опасните товари от клас 7 се превозват при спазване на изискванията и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари, се спазват изискванията на ADR, Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID), Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) за безопасен превоз на опасни товари по въздух и изискванията по тази наредба.

Чл. 5. За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

 

Глава втора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Раздел I. Задължения на консултантите по безопасността (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 6. (В сила от 25.08.2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.

(2) Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари.

(3) Консултантът по безопасността може да бъде:

1. лице, наето по трудов или граждански договор;

2. ръководителят на предприятието;

3. лице, което изпълнява и други функции и задължения в предприятието.

(4) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за предприятия, които извършват дейности с количества опасни товари, по-малки от посочените в ADR, както следва:

1. раздел 1.1.3, глава 1.1 на приложение A от ADR;

2. точка 2.2.7.1.2, раздел 2.2.7, глава 2.2 на приложение A от ADR;

3. глава 3.3 на приложение A от ADR;

4. глава 3.4 на приложение A от ADR.

Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността:

1. контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;

2. консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;

3. подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.

(2) Докладите се съхраняват пет години и се предоставят при поискване на компетентните органи.

(3) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 консултантът:

1. контролира изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват;

2. при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;

3. проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари;

4. организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение;

5. предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

6. разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;

7. предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение;

8. следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;

9. следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;

10. предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;

11. проверява за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;

12. следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;

13. в зависимост от степента на опасност, по негова преценка, информира съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;

14. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) осигурява наличие на програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR;

15. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) следи за изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.

Чл. 8. При поискване ръководителят на предприятието предоставя на компетентните органи данни за своя консултант.

Раздел II. Задължения на членовете на екипажа на моторните превозни средства, превозващи опасни товари (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Членовете на екипажа на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:

1. да присъстват при натоварването на опасните товари;

2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена, неуплътнена или без съответните етикети със знаци за опасност по приложение A, част 5, глава 5.2 на ADR;

3. да не допускат превозването на лица, които не са членове на екипажа;

4. да са запознати с начина на употреба на противопожарните средства;

5. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;

6. да не допускат в транспортните единици, превозващи опасни товари, да се използват преносими осветителни апарати с метални повърхности, които биха могли да причинят образуването на искри;

7. по време на операциите по обработка на опасните товари да не пушат в ППС или в близост до него;

8. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 7 на приложение A и част 8 на приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;

9. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз табели в съответствие с изискванията на глава 5.3, част 5 на приложение А на ADR;

10. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените инструкции мерки за отстраняване или ограничаване на вредите по образец съгласно приложение № 1а;

11. (попр. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с противопожарни средства и друго оборудване в съответствие с раздели 8.1.4 и 8.1.5, глава 8.1, част 8 на приложение В на ADR.

(2) Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:

1. да не допускат двигателят да работи по време на операциите по товарене и разтоварване, освен ако той не се използва за задвижване на помпи или други съоръжения, свързани с тези дейности;

2. когато паркират ППС, да задействат спирачката за паркиране, а когато ремаркетата не са оборудвани с такава, да ги обездвижват с помощта на поне един клин за подлагане на колелата;

3. по време на превоза да следят за обстоятелството, че електрическото съединение по т. 9.2.2.6.3 на приложение В от ADR между теглещото превозно средство и ремаркета от категория О3 или О4, които са оборудвани с антиблокираща спирачна система, е постоянно свързано.

Раздел III. Задължения на участниците в превоза на опасни товари (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Участниците в превоза на опасни товари предприемат подходящи мерки в съответствие с естеството и размера на предвидимите опасности, за да се избегне щета или нараняване, и ако е необходимо, да се сведат до минимум техните последици от щетата или нараняването при превоза на опасни товари.

(2) Участниците в превоза на опасни товари спазват изискванията на ADR в своята сфера на дейност, като задълженията за безопасност на всеки от тях са посочени в глава 1.4, част 1, приложение А на ADR.

 

Глава трета.
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I. Разрешение за организиране на обучението

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА").

(3) Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията на тази наредба.

(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок 5 години.

Чл. 10. (1) За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават заявление в ИА "АА".

(2) Към заявлението се прилагат:

1. учебна документация, в която се посочват темите на обучението и практическите упражнения, разписанието на часовете, както и планираните методи на обучение, учебните помагала и списък на средствата за провеждане на практическите упражнения;

2. документи, доказващи обстоятелствата по чл. 11 и 12.

Чл. 11. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:

1. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,50 м и е осигурено изкуствено осветление;

2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;

3. общата площ на помещението е не по-малка от 15 кв. м;

4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;

5. има осигурен санитарен възел.

(2) В учебния кабинет се осигуряват:

1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;

2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;

3. работно място (маса) за всеки обучаван;

4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;

5. учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно чл. 10, ал. 2, т. 1.

Чл. 12. Преподавателят отговаря на следните изисквания:

1. притежава свидетелство за управление на МПС;

2. има висше образование;

3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

4. има най-малко 3 години трудов стаж по специалността, която ще преподава, или е преминал курс на обучение за консултант.

Чл. 13. (1) За установяване годността на учебен кабинет лицата по чл. 9 подават до съответния регионален отдел на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция" на ИА "АА" заявление за преглед на кабинета.

(2) Прегледът се извършва от комисия от трима членове - двама служители на регионален отдел на Главна дирекция "Държавна автомобилна инспекция" на ИА "АА" и представител на лицата по чл. 9 в 10-дневен срок от подаване на заявлението.

(3) За направения преглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 14. Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в приложения № 3 и4, както и обяснение на съответните изисквания на ADR.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 10 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Разрешението се издава за срок 5 години.

(4) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нови 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.

(5) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:

1. с отнемането на разрешението;

2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;

3. с прекратяването на юридическото лице;

4. с изтичането на срока, за който е издадено;

5. по молба на неговия притежател.

(6) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(9) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Раздел II. Изисквания към консултанта

Чл. 16. Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение по образец съгласно приложение № 2, издадено от изпълнителния директор на ИА "АА" след успешно положен изпит.

Чл. 17. (1) Изпитът се полага пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА "АА".

(2) Изпитът е писмен и обхваща темите, посочени в приложение № 3.

(3) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА "АА" и се съхранява 5 години.

(4) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 1.8.3.12 от Приложение А на ADRпо методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА "АА".

(5) До изпит се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.

Чл. 18. (1) Удостоверението по чл. 16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:

1. клас 1;

2. клас 2;

3. клас 7;

4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;

5. товари с UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223.

(2) Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.

(3) В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.

Чл. 19. (1) Удостоверението по чл. 16 е с валидност 5 години.

(2) Срокът на валидност на удостоверението се подновява за нови 5 години, когато през последната година преди изтичане на срока му притежателят е положил изпит пред комисията по чл. 17, ал. 1.

(3) Удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по спогодбата ADR, се признават в Република България след представяне на легализиран превод.

Чл. 20. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения за консултанти по безопасността.

Раздел III. Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари

Чл. 21. Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит.

Чл. 22. (1) Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени вприложение № 4, раздел I.

(2) След завършване на основния курс водачите полагат изпит.

Чл. 23. (1) Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари. Темите за обучение са определени в приложение № 4, раздели II, III и IV.

(2) Водачите се допускат до специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит за основен курс.

(3) След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит.

Чл. 24. (1) Изпити след завършен основен или специализиран курс се полагат пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА "АА".

(2) В изпитните комисии за проверка на знанията за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 може да участва и представител на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.

Чл. 25. (1) Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение № 4.

(2) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА "АА" и се съхранява най-малко 5 години.

(3) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 8.2.2.7 на Приложение Б на ADRпо методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА "АА".

(4) До изпитите по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 3 се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) На успешно издържалите изпита пред комисията по чл. 24, ал. 1 изпълнителният директор на ИА "АА" издава ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари по образец съгласно приложение № 5 с валидност 5 години.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Срокът на валидност на ADR свидетелството се продължава за нови 5 години, ако кандидатът премине опреснителен курс на обучение и положи успешно изпит преди изтичане на валидността на свидетелството.

(3) Опреснителният курс се провежда съгласно изискванията на т. 8.2.2.7.3 на Приложение Б на ADR.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) (1) Лице, което е издържало успешно изпита по чл. 24, ал. 1, подава заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, по образец съгласно приложение № 11.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в областния отдел "Контролна дейност - ДАИ", в който е проведен изпитът. Към заявлението се прилага документ за платена такса за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г., бр. 64, 78 и 79 от 2008 г., бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г., бр. 96 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.).

(3) Заявленията по ал. 1 се попълват съгласно указания, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(4) При непълноти или нередовности в подадените документи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" уведомява заявителя за това и дава 10-дневен срок за отстраняването им.

(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отказва да издаде ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, когато:

1. информацията, съдържаща се в заявлението по ал. 1, е невярна или неточна;

2. лицето по ал. 1 не отговаря на изискванията на тази наредба;

3. непълнотите или нередовностите в заявлението не са отстранени в срока по ал. 4.

(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи на оспорване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(7) Свидетелството на водач, превозващ опасни товари, се получава лично от лицето по ал. 1 или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно от областния отдел "Контролна дейност - ДАИ", в който е проведен изпитът.

(8) При получаване на ADR свидетелство водачът връща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предходното свидетелство, ако има такова.

(9) При изгубване, повреждане или унищожаване на ADR свидетелство лицето по ал. 1 или 7 подава заявление за издаване на дубликат, придружено с декларация.

(10) Дубликат на ADR свидетелство се издава в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 9.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свиделетството се издава на български и на английски език, доколкото друго не е уговорено в споразуменията между държавите, на чиято територия се извършва превозът.

Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Свидетелствата на водачи, превозващи опасни товари, се изработват срещу платена за тях цена от лице, определено при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените ADR свидетелства на водачи, превозващи опасни товари.

Раздел IV. Изисквания към персонала

Чл. 29. (1) Лицата, наети на работа от работодател, извършващ превози и/или товарене и разтоварване на опасни товари, които класифицират, пакетират, маркират, етикетират, товарят, разтоварват, предават или приемат за превоз опасни товари, или подготвят превозните документи на опасни товари, преминават курс на обучение за изискванията при превоза и безопасна работа с опасни товари.

(2) Лица, които не са преминали обучение по ал. 1, не се допускат до работа с опасни товари.

Чл. 30. (1) Обучението се провежда в работно време от консултантите по безопасността или други лица с подходящо образование и опит, като разходите не могат да бъдат за сметка на обучаваните.

(2) Работодателят определя с писмена заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата, които провеждат обучението.

(3) В зависимост от отговорностите и задълженията на лицата по чл. 29 обучението включва:

1. въведение в общите изисквания за превоз на опасни товари;

2. детайлно обучение в съответствие със специфичните задължения и отговорности на персонала, свързани с превоз на опасни товари;

3. информация за произтичащите от товарите рискове и опасности - при превоза на опасни товари, при произшествия или инцидент, както и при манипулации с тях;

4. действията, които трябва да се предприемат в случай на произшествие.

(4) Работодателят периодично осигурява опреснително обучение на персонала, но не по-рядко от един път в годината.

Чл. 31. (1) Лицето, провело обучението, издава служебна бележка за преминато обучение, която се съхранява в личното досие на работника или служителя.

(2) Копие от служебната бележка се връчва на лицето, преминало обучението.

Чл. 32. В случаите, когато превозът на опасни товари включва и комбиниран транспорт, персоналът трябва да бъде обучен и за изискванията, валидни за другите видове транспорт.

Чл. 33. Лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността, могат да извършват дейностите по чл. 29 и без да са преминали обучението по този раздел.

 

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА, ТОВАРЕНЕТО, РАЗТОВАРВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ИЗМ. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Превозът на опаковани опасни товари се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.2, част 7, приложение A на ADR.

(2) Превозът на опасни товари в насипно състояние се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.3, част 7, приложение A на ADR.

(3) Превозът на опасни товари в цистерни се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.4, част 7, приложение A на ADR.

(4) При дейностите по товарене, разтоварване и обработка на опасните товари се спазват и разпоредбите на глава 7.5, част 7, приложение A на ADR.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При превозите и операциите по товарене, разтоварване и обработка на бензини освен разпоредбите на чл. 34 се спазват и разпоредбите на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999 г.).

 

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 36. (1) Видът, конструктивното и допълнителното оборудване на ППС от категория N и O, предназначени за превоз на опасни товари, трябва да отговарят на вида превоз съгласно общите и специфичните за отделните класове изисквания на част 9, Приложение Б на ADR.

(2) Пътно превозно средство, натоварено с опасен товар, не може да има повече от едно ремарке или полуремарке.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Пътните превозни средства, посочени в част 9 на Приложение В на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари.

(2) Ежегодните прегледи по ал. 1 се извършват от лицата, получили разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) от пункт V категория, по реда на Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; доп., бр. 79 от 2001 г.; изм., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г.).

Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава на превозвача, ползвателя или собственика на ППС "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари" по образец съгласно приложение № 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.

(2) Удостоверението по ал. 1 е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) За издаване на удостоверението по ал. 1 превозвачът, ползвателят или собственикът представя в ИА "АА" следните документи на български език:

1. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) протокол за годност на пътното превозно средство за превоз на опасни товари по шосе (приложение № 8А към чл. 31а, ал. 2 от Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства);

2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) документация, както следва:

а) за пътното превозно средство - документация за съответствие на ППС с изискванията на приложение B, част 9 на ADR;

б) за цистерните:

ба) досие на цистерната;

бб) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемите съоръжения под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 и на вещества с ООН (UN) № 1051, 1052 и 1790 от ADR;

3. (изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) свидетелство за регистрация на превозните средства и контролните талони за преминат периодичен технически преглед.

(4) Удостоверението по ал. 1 се издава в 30-дневен срок от подаване на документите.

(5) Удостоверението по ал. 1 се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Валидността на удостоверението по ал. 1 може да бъде продължена с една година от лицата по чл. 37, ал. 2 след извършване на ежегоден преглед за годност на ППС за превоз на опасни товари.

(7) Удостоверението по ал. 1 се връща в ИА "АА" от лицето, на което е било издадено удостоверението:

1. когато превозното средство е спряно от движение;

2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) При промяна на превозвача, ползвателя или собственика на превозното средство Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава ново "Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари" с данните на новия превозвач, ползвател или собственик за срока на валидност на върнатото удостоверение.

Чл. 39. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на издадените удостоверения за одобрение на ППС за превоз на опасни товари.

(2) При поискване данни от регистъра се предоставят на съответните структурни звена на МВР.

Раздел II. Маркиране и етикетиране на ППС

Чл. 40. (1) Всяко ППС, допуснато за превоз на опасни товари, се маркира и етикетира съгласно част 5 на Приложение А от ADR.

(2) Маркировките и етикетите върху ППС трябва да бъдат добре видими, четливи и устойчиви за нормални условия по време на превоз, както и да издържат на огън поне 15 мин.

Чл. 41. На ППС, специализирано за постоянен превоз на определени опасни товари, задължителните маркировки и етикети могат да се нанесат трайно.

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) На празно и почистено от опасни товари ППС или на ППС, в което няма товар, който може да се класифицира като опасен, е забранено поставянето на маркировка и етикети, указващи наличието на опасен товар. В случаите по чл. 41 трайно нанесените маркировки и/или етикети се закриват по подходящ начин.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Почистването на цистерни от опасни товари се извършва от лица, получили разрешение по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. За почистването тези лица издават финансов бон и фактура, в която се посочва номерът на почистената цистерна.

 

Глава пета.
"А" ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО, КОНСТРУКЦИЯТА, ОДОБРЯВАНЕТО, ИЗПИТВАНИЯТА, ПРОВЕРКИТЕ И НАНАСЯНЕТО НА МАРКИРОВКИ НА ОПАКОВКИТЕ, СРЕДНОГОЛЕМИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (IBCs), ГОЛЕМИТЕ ОПАКОВКИ И ЦИСТЕРНИТЕ (НОВА - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Чл. 42а. При превозите на опасни товари се използват опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните, които отговарят на изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки, определени в приложение А, част 6:

1. глава 6.1 от ADR - за опаковките;

2. глава 6.2 от ADR - за съдове под налягане, аерозолни спрейове и малки газови съдове (газови гилзи) и сменяеми елементи за горивни батерии, съдържащи втечнени запалими газове;

3. глава 6.3 от ADR - за опаковки за инфекциозни вещества от категория A на клас 6.2;

4. глава 6.4 от ADR - за пакети и материали от клас 7;

5. глава 6.5 от ADR - за средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs);

6. глава 6.6 от ADR - за големите опаковки;

7. глава 6.7 от ADR - за преносимите цистерни и за многоелементните газови контейнери, удостоверени по изискванията на ООН (UN MEGCs);

8. глава 6.8 от ADR - за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни, разменните цистерни с метални резервоари, батерийните превозни средства и многоелементните газови контейнери;

9. глава 6.9 от ADR - за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни и разменните цистерни, конструирани от фиброармирана пластмаса;

10. глава 6.10 от ADR - за цистерни за отпадъци, работещи под вакуум;

11. глава 6.11 от ADR - за контейнерите за насипни товари;

12. глава 6.12 от ADR - за цистерните, контейнерите за насипни товари и специалните отделения на мобилните производствени единици за експлозиви (MEMUs).

 

Глава шеста.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Освен документите, които се изискват по силата на други нормативни актове, при превозите на опасни товари в транспортната единица следва да се намират и при поискване от контролните органи да се предоставят следните документи:

1. превозни документи по раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR за всички опасни товари и свързаната с него информация, а когато е приложимо - и опаковъчното удостоверение за контейнер по раздел 5.4.2, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR;

2. писмени инструкции по приложение № 1а;

3. документ за легитимиране със снимка за всеки член от екипажа.

(2) Освен документите по ал. 1, когато това се изисква по силата на ADR, при превозите на опасни товари в транспортната единица трябва да се намират и при поискване от контролните органи да се предоставят и следните документи:

1. удостоверение по чл. 38, ал. 1, а в случаите на превози на опасни товари с ППС с чужда регистрация - удостоверение по глава 9.1.3, част 9 на приложение B от ADR, издадено от компетентния орган по ADR на съответната страна по регистрация на ППС;

2. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, за съответния клас;

3. копие на удостоверението за одобрение, издадено от компетентния орган, когато това се изисква по силата на т. 5.4.1.2.1, букви "c" или "d" или т. 5.4.1.2.2.3, раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на приложение A от ADR.

 

Глава шеста.
"А" ОБЛЕКЧЕНИЯ, МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ (НОВА - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При превоз на опасни товари, извършен на територията на Република България, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да разреши използването на езици, различни от предвидените в ADR.

Чл. 43б. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) При условие, че безопасността не се излага на риск, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да поиска разрешение от Европейската комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на територията на Република България на малки количества опасни товари, с изключение на веществата със средно или високо ниво на радиоактивност.

(2) При условие, че безопасността не се излага на риск, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да поиска разрешение от Европейската комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на опасни товари на територията на Република България, ако опасните товари се превозват на кратки разстояния.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията иска разрешения за въвеждане на облекчение по ал. 1 и 2 по предложение на:

1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за превозите от класове, различни от 1 и 7 от ADR;

2. министъра на вътрешните работи - за превозите от клас 1 от ADR;

3. председателя на Агенцията за ядрено регулиране - за превозите от клас 7 от ADR.

(4) Предложенията за въвеждане на облекчения по ал. 1 и 2 се отправят до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след извършването на проучване и анализ на състоянието на дейностите по превозите на опасни товари.

Чл. 43в. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) За всеки отделен случай Европейската комисия проверява дали са изпълнени условията по чл. 43б , ал. 1 и 2 и решава дали да разреши облекчението.

Чл. 43г. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Облекченията по чл. 43б, ал. 1 и 2 се предоставят за срок до шест години от датата на влизане в сила на разрешението почл. 43в.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага продължителността на облекченията.

(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да поиска удължаване на разрешението по чл. 43в.

Чл. 43е. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случай на произшествие или инцидент на територията на Република България, ако прилаганите разпоредби за безопасност са недостатъчни за ограничаване на рисковете, свързани с превоза на опасните товари, и ако има неотложна необходимост от предприемане на действие, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията нотифицира Комисията за мерките, на етапа на планирането им, които предлага да бъдат предприети.

 

Глава седма.
КОНТРОЛ

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и от други компетентни институции в кръга на техните правомощия.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват проверки за спазването на изискванията на наредбата и ADR от страна на изпращача, превозвача, получателя, товарача, опаковача, пълнача, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна, консултанта по безопасността, водача и другите членове на екипажа на ППС.

(3) Длъжностните лица по чл. 44, ал. 1 осъществяват контрол по прилагане на наредбата съобразно своите компетенции.

(4) Лицата по ал. 2 са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 1, извършващи проверки на пътя и в предприятията.

(5) Длъжностните лица по ал. 1, съобразно своите компетенции, проверяват необходимите документи и вземат проби от опасните товари или опаковки за изследване, без това да застрашава безопасността.

(6) При установяване от страна на длъжностните лица по ал. 1, че изискванията на ADR не са изпълнени, те могат да забранят изпращането или да прекратят превоза, докато установените нарушения бъдат отстранени, или да предпишат други подходящи мерки, включително и спиране от движение.

(7) Спирането от движение може да се извърши на самото място или на друго място, избрано от длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" с оглед осигуряване на безопасност.

Чл. 45. (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При извършване на проверки на пътя длъжностните лица от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" съставят контролен лист по образец съгласно приложение № 8.

(2) (Новa - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Определянето на рисковата категория в зависимост от установеното нарушение в контролния лист по ал. 1 се извършва съгласно приложение № 9.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.

Чл. 46. Длъжностните лица могат да вземат проби за анализ от превозвания товар с цел разкриване на нарушения на изискванията за превоз на опасни товари.

Чл. 47. Длъжностните лица могат да присъстват на теоретическите занятия и практическите упражнения при провеждане на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.

Чл. 48. За констатираните нарушения длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегодно изпраща на Комисията към Европейския съюз доклад не по-късно от 6 месеца след края на календарната година, изготвен по образец (приложение № 10). В доклада се включват сведения за:

1. установения или приблизително изчисления при проверките обем на опасните товари, транспортирани по пътната мрежа (в превозени тонове или в тон/километри);

2. броя на извършените проверки;

3. броя на проверените автомобили според регистрацията им (автомобили, регистрирани в страната, в други държави - членки на Европейския съюз, или в трети страни);

4. брой и вид на регистрираните нарушения;

5. вид и брой на наложените санкции.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Предприятия" са физически или юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, извършващи превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, както и тези, които държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция.

2. "Проверка" е всяка проверка, инспекция или формалност, извършена от компетентните органи във връзка с изискванията за безопасност при превоза на опасни товари.

3. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "ADR" е Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе така, както е последно изменена.

4. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Пътно превозно средство" е всяко моторно превозно средство (МПС), предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и техните ремаркета, с изключение на МПС, движещо се по релси, самоходните машини и тракторите за селското и горското стопанство, чиято скорост не превишава 40 km/h при превоз на опасни товари.

5. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Участници в превоз на опасни товари" са изпращач, превозвач, получател, товарач, опаковач, пълнач, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна така, както са посочени в 1.2.1 на ADR.

6. (нова - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Затворена зона" е обособена територия със специален режим на пропускане и охрана, като например: летища, мини, кариери или други.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на чл. 6, който влиза в сила 6 месеца след обнародването.

§ 4. Издадените до влизане в сила на тази наредба ADR свидетелства на водачите на моторни превозни средства запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2011 г.) Терминът "договаряща страна" в приложения А и Б на ADR трябва да се разбира като "държава - член на Европейския съюз".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. - ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)

§ 8. Терминът "договаряща страна" в приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), когато те са като приложения А и В наДиректива 94/55/ЕС от 3 юни 1996 г. на Съвета на Европа за сближаване на законодателствата на държавите членки относно превоза на опасни товари по шосе, следва да се разбира като "държава членка".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ 
(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

§ 26. Наредбата транспонира изискванията относно превоза на опасни товари по шосе наДиректива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2009 г.

§ 28. (1) Сертификатите и удостоверенията, издадени в съответствие с разпоредбите наДиректива 94/55/ЕО, остават валидни до датата на изтичане на сроковете им на действие.

(2) Алинея 1 не се прилага за удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари по чл. 38, ал. 1, издадени на автоцистерни за превоз на бензини, които не отговарят на изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, L 365 от 1994 г.), така, както е последно изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в чл. 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол - част първа (ОВ, L 311 от 2008 г.).

(3) В случаите по ал. 2 удостоверенията са валидни до 31.12.2009 г.

§ 29. Терминът "договаряща страна" в приложения А и В на ADR трябва да се разбира като "държава - член на Европейския съюз".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2011 Г.)

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.) и наДиректива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 332 от 2012 г.).

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2013 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите "ADR удостоверение за успешно положен изпит", "ADR удостоверение", "ADR удостоверение за обучение", "ADR удостоверение за обучение на водача" и "ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари" се заменят с "ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари", а думите "ADR удостоверението" и "ADR удостоверението за обучение на водача" се заменят с "ADR свидетелството".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2013 Г.)

§ 9. Издадените ADR удостоверения на водачи, превозващи опасни товари, преди влизане в сила на тази наредба са валидни до изтичането на срока на тяхната валидност.

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

ПРОТОКОЛ

№ ...............................................................................................................................................................................................................................................

за съответствие на учебен кабинет за обучение с

изискванията на чл. 11 от Наредба № 40 от 2004 г.

за условията и реда за извършване на автомобилен

превоз на опасни товари

 

 

Днес, ...................... г., комисия в състав:

Председател: ................. - служител на РДАА

Членове: 1. ........... - служител на РДАА

2. ........... - представ. на лицето по чл. 9

по искане на: Фирма: ........... БУЛСТАТ: ..............................................................................................................................................................................................

Адрес: ........... тел. ........... Ръководител: .......................................................................................................................................................................................

ЕГН ....................,

направи преглед на учебен кабинет за съответствие с

изискванията на учебната документация. Адрес на кабине-

та: ..........................., площ .......... кв.м.

 

 

Изисквания

ДА/НЕ

1. Светла височина на помещението не по-малко от 2,50 м

2. Естествено осветление

3. Осигурени условия за отопление на помещението

4. Работни места за преподавателя и .... бр. кандидати

5. Учебна дъска

6. Аудио-визуална техника

7. Дидактическите материали, предвидени в учебната документация

8. Санитарен възел

9. Учебни помагала и средства за провеждане на практическото обучение, предвидени в учебната документация по чл. 10, ал. 2, т. 1.

 

 

 

При осигурена площ за всеки обучаван не по-малко от 1 кв.м

и 5 кв.м за преподавателя помещението може да се използва

за обучение на не повече от ...... лица едновременно.

Забележки на комисията ..................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за

обучение на

(ненужното се зачертава)

Възражения на заявителя ..................................................................................................................................................................................................................

 

 

Комисия:

...................................................................................................................................................................................

Председател:

...................................................................................................................................................................................

Членове:

1. ................................................................................................................................................................................

 

2. ................................................................................................................................................................................

 

Дата: ..........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Приложение № 1а към чл. 8б, т. 7 (Ново - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ

Действия, предприемани в случай на авария или извънредна ситуация

В случаи на авария или произшествие, които могат да възникнат по време на автомобилен превоз, членовете на екипажа на превозното средство трябва да вземат следните допустими от гледна точка на безопасността и практическата възможност мерки:

- да задействат спирачната система, да спрат двигателя и да изключат акумулатора посредством главния прекъсвач, ако има такъв;

- да избягват източници на възпламеняване, в частност да не се пуши и да не се включват никакви електроуреди;

- да информират съответните аварийни служби, като им дадат колкото се може по-подробна информация за инцидента или аварията и за съответните вещества;

- да облекат светлоотразителни жилетки и да поставят съответните предупредителни знаци на собствена опора;

- да подготвят превозните документи, за да ги предадат на сътрудниците на аварийните служби при пристигането им;

- да не докосват или стъпват върху разсипалите се вещества и да избягват вдишването на газ, дим, прах или изпарения, като застанат от страната, от която духа вятърът;

- когато е целесъобразно и безопасно, да използват пожарогасители за гасене на неголеми/първоначални огнища на запалване на автомобилните гуми, в спирачната система или в двигателя;

- членовете на екипажа на ППС не трябва да предприемат гасене в случай на пожар в товарните помещения;

- когато е целесъобразно и безопасно, да се използва наличното в ППС оборудване за локализиране на разлетите/разсипаните вещества и за предотвратяване на изтичания във вода или в канализационната система;

- да се отдалечат от мястото на аварията или произшествието, да предупреждават други лица да стоят далеч и да следват инструкциите на сътрудниците на аварийните служби;

- да свалят цялото замърсено облекло и използваното замърсено оборудване и да ги унищожат по безопасен начин.

Допълнителни указания за членовете на екипажа на превозното средство в зависимост от свойствата на опасните товари по класове и прилаганите мерки при отчитане на съществуващите обстоятелства

Забележка 1: За опасните товари с повече и различни рискове и за смесени товари трябва да се спазват указанията за всяка от опасностите, посочени в таблицата.

Забележка 2: Гореизброените допълнителни указания могат да се адаптират, за да отговарят точно само на класа опасни товари, които ще се превозват, и на използваните превозни средства.

Съгласно 8.1.5 на ADR в превозното средство трябва да се намира следната екипировка за индивидуална и обща защита, за предприемане на мерки от общ характер и извънредни действия при отчитане на конкретния вид опасност от превозваните опасните товари

На ППС трябва да се превозва следната задължителна екипировка при всички класове опасни товари:

- за всяко ППС - клин за подлагане на колелата, чийто размер трябва да съответства на максималната маса на тППС и на диаметъра на колелата;

- два самостоятелно стоящи предупредителни знака (триъгълници, светлоотразителни конуси или мигащи кехлибарени светлини с независимо захранване);

- вода за промиване на очитеa; и

за всеки член на екипажа на ППС:

- светлоотразителна жилетка (както е описана в стандарт ЕN 471);

- преносим осветителен прибор (ръчно фенерче без метална повърхност);

- чифт защитни ръкавици; и

- средство за защита на очите (например защитни очила).

Допълнителна екипировка, необходима за някои класове:

- респираторно защитно устройствоb (шлем или маска с противогаз/противогазов патрон) за аварийно напускане на ППС за всеки член на екипажа, което трябва да се намира в ППС в случай на знак за опасност 2.3 и 6.1;

- лопатаc;

- предпазно покривало за шахтиc;

- пластмасов контейнер за събиране на изтекло или разсипано опасно вещество.

________________________

aНе е необходимо в случаите на знаци за опасност 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, и 2.3.

bНапример маска за аварийно напускане на ППС с комбиниран филтър за газ и прах от тип А1В1Е1К1-Р1 или А2В2Е2К2-Р2, подобни на описаните в стандарт ЕN 141.

cНеобходимо е само в случаите на знаци за опасност 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

 

 

Приложение № 2 към чл. 16

 

 

Удостоверение за преминато обучението за консултант по

безопасността при транспортиране на опасни товари

 

 

Удостоверение № ........................................................................................................................................................................................................................

Отличителен знак на държавата, издаваща удостоверението

Фамилия: ...............................................................................................................................................................................................................................

Лично и бащино име: ....................................................................................................................................................................................................................

Дата и място на раждане: ...............................................................................................................................................................................................................

Националност: ..........................................................................................................................................................................................................................

Подпис на притежателя: .................................................................................................................................................................................................................

Валидно до ............................. за предприятия,

които транспортират опасни товари, и за предприятия, които

извършват съответното товарене и разтоварване:

 

по шосе

жп транспорт

вътрешни водни пътища

 

Издадено от: ............................................................................................................................................................................................................................

 

Дата: ................................................................................................................

Подпис: ...............................................................................................................

Удължено до: .........................................................................................................

От: ...................................................................................................................

Дата: ................................................................................................................

Подпис: ...............................................................................................................

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2

Списък на темите, по които се полага изпитът за консултант по безопасността на превоза на опасни товари

I. Знания за видовете последици, които могат да бъдат причинени вследствие произшествие при работа с опасни товари, и знания за главните причини за произшествията.

II. Изискванията на националното законодателство и международните конвенции и спогодби за:

1. класификация на опасните товари (процедура за класифициране на разтвори и смеси, структура на списъка от вещества, класове опасни товари и принципи за класификацията им, естество на транспортираните опасни товари, физични, химични и токсикологични свойства на опасните товари);

2. основни разпоредби за опаковането, разпоредби за цистерни и контейнер-цистерни (видове, кодове, маркировка, конструкция, първоначална и периодични проверки и изпитания);

3. маркировки и етикети за опасност, табели със знаци за опасност и оранжеви табели (маркировки и етикети за опасност върху пакетите, поставяне и махане на табелите за опасност и оранжевите табели);

4. характерни особености в транспортните документи (изисквана информация);

5. методи за изпращане и ограничения при експедиране (пълен товар, превоз в насипно състояние, превоз в средноголеми контейнери за насипен товар, превоз в контейнери, превоз в неподвижно монтирани или сменяеми цистерни);

6. превоз на пътници;

7. забрани и предпазни мерки при смесено товарене;

8. разделяне на товарите;

9. ограничения за превозваните количества и изключения по отношение на количествата;

10. обработка и подреждане (товарене и разтоварване - степен на пълнене, подреждане и разделяне);

11. почистване и/или обезгазяване преди товарене и след разтоварване;

12. екипажи, професионално обучение;

13. документи на превозното средство (транспортен документ, писмени инструкции, удостоверение за одобрение на превозното средство, свидетелство за обучение на водача, копия от документи, допускащи отклонение от изискванията, други документи);

14. писмени инструкции (изпълнение на инструкциите и екипировка за защита на водача);

15. изисквания за надзор при паркиране;

16. пътни разпоредби и ограничения;

17. изпускане на вещества при работни условия и причинено от произшествие изтичане на замърсители;

18. изисквания към транспортната екипировка.

III. Задължения на консултанта по безопасността, отнасящи се до дейността на предприятието.

 

Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1

Списък на темите за обучение на водачи, превозващи опасни товари

I. Теми, които задължително трябва да бъдат включени в основния курс:

1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.

2. Основни видове опасности.

3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.

4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.

5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).

6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.

7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.

8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.

9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.

10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.

11. Обща информация, отнасяща се до гражданско-правна отговорност.

12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.

13. Обработка и складиране на пакети.

II. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в специализирания курс за превоз в цистерни:

1. Поведение на превозните средства на пътя, включително и движенията на товара.

2. Специфичните изисквания за превозните

средства.

3. Общи теоретични познания за разнообразните и различни системи за пълнене и изпразване на цистерни.

4. Специфични допълнителни разпоредби, които са приложими при използването на тези превозни средства (удостоверения за одобряване, маркировка на одобряването, табелки и маркировка с оранжеви табели и др.).

III. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в специализирания курс за превоз на вещества и изделия от клас 1:

1. Специфични опасности, свързани с взривни и пиротехнически вещества и изделия.

2. Специфични изисквания, отнасящи се до смесеното товарене на вещества и изделия от клас 1.

IV. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в специализирания курс за превоз на радиоактивни вещества:

1. Специфични опасности, свързани с йонизираща радиация.

2. Специфични изисквания, отнасящи се до опаковането, обработката, смесеното товарене и подреждането на радиоактивен материал.

3. Специални мерки, които трябва да се предприемат в случай на произшествие, засягащо радиоактивния материал.

 

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)

лице

 

 

ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ

ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE

(**)

 

 

1. свидетелство №

 

(certificate №)

Снимка

2. фамилия (surname)

 

3. име, презиме (other name(s)

 

4. дата на раждане (date of birth)

 

4а. ЕГН

 

дата/месец/година/dd/mm/yyyy

 

5. националност (nationality)

 

6. подпис на водача (driver signature)

 

7. издаващ орган (issuing body)

 

8. валидно до (valid to):

 

дата/месец/година/ dd/mm/yyyy

гръб

ВАЖИ ЗА КЛАС(ОВЕ)

VALID FOR CLASS(ES)

 

9. Цистерни (tanks)

10. Други, освен цистерни

 

(Other than tanks)

1. СВИДЕТЕЛСТВО № (CERTIFICATE №)

ПРИ НАМИРАНЕ НА ТАЗИ КАРТА, МОЛЯ ДА Я ИЗПРАТИТЕ НА АДРЕС: УЛ. ГУРКО 5, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ ИА "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

2. ФАМИЛИЯ (SURNAME)

 

3. ИМЕ, ПРЕЗИМЕ (OTHER NAME(S))

 

4. ДАТА НА РАЖДАНЕ (DATE OF BIRTH) д/м/г (DD/MM/YYYY)

 

4а. ЕГН (PERSONAL №)

 

5. НАЦИОНАЛНОСТ (NATIONALITY)

 

6. ПОДПИС НА ВОДАЧА (DRIVER SIGNATURE)

RETURN ADDRESS: 5 GOURKO STR., 1000 SOFIA, BULGARIA, ROAD TRANSPORT ADMINISTRATION

7. ИЗДАВАЩ ОРГАН (ISSUING BODY)

 

8. ВАЛИДНО ДО (VALID TO) д/м/г DD/MM/YYYY

 

9. КЛАС ЗА ЦИСТЕРНИ (TANKS CLASS)

 

10. КЛАС ЗА ДРУГИ, ОСВЕН ЦИСТЕРНИ

 

(OTHER THAN TANKS CLASS)

 

(**) Отличителният знак на държавата, издала свидетелството.

 

Приложение № 6 към чл. 37, ал. 1 (Отм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

 

Приложение № 7 към чл. 38, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES

ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ

CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

 

Това удостоверение потвърждава, че указаното по-долу моторно превозно средство отговаря на условията,

предписани от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

This certificate testifies that the vehicle specified below fulfills the conditions prescribed by the European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

 

 

 

 

 

 

1. Certificate №:

2. Vehicle manufacturer:

3. Vehicle Identification №:

4. Registration № (if any):

 

 

 

 

Удостоверение №:

Производител на ППС:

Идентификационен № на ППС:

Регистрационен номер:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Name and business address of carrier, operator or owner/Име и служебен адрес на превозвача, оператора или

собственика:

/

6. Description of vehicle/Описание на ППС: 1

7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR / Предназначение(я) на ППС съгласно 9.1.1.2 от ADR:2

EX/II EX/III FL OX AT MEMU

8. Endurance braking system/Износоустойчива спирачна система: 3

 Not applicable / Не се прилага

 The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of __ t /

Ефективността съгласно 9.2.3.1.2 от ADR е достатъчна за обща маса на транспортната единица от __ тона 4

9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any)/ Описание на неподвижно монтираната цистерна(и)/батерийно ППС:

9.1. Manufacturer of the tank / Производител на цистерната:

9.2 .Approval number of the tank/battery-vehicle / № на одобряването на цистерната/батерийното ППС:

9.3. Tank manufacturer's serial number/Identification of elements of battery-vehicle/

Сериен № на производителя на цистерната/Идентификация на елементите на батерийното ППС:

9.4. Year of manufacture/ Година на производство:

9.5. Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR/ Код на цистерната според 4.3.3.1 или 4.3.4.1 от ADR:

9.6. Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable)/6

Специални разпоредби ТС и ТЕ, съгласно 6.8.4 от ADR(ако се прилагат)6:

10. Dangerous goods authorized for carriage:/ Разрешени за превоз опасни товари

The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s)

in № 7

ППС отговаря на условията, изисквани за превоз на опасните товари, определени за предназначението(ята) в т. 7

 

10.1 In the case of an EX/II or EX/III vehicle /

goods of Class 1 including compatibility group J /

За ППС с предназначение ЕХ/II или ЕХ/III 3

товари от клас 1, вкл. група на съвместимост J

 

goods of Class 1 excluding compatibility group J /

товари от клас 1 без тези от група J

 

10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle 3 / За цистерни / батерийни ППС 3:

only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in № 9 may be carried / 5

Могат да се превозват само вещества, разрешени за този код на цистерната и съгласно всички специални разпоредби, посочени в т. 9

or / или

only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried /

Могат да се превозват само следните вещества (клас, UN № и ако е нужно - опаковъчна група и съответното превозно наименование): Class 2, 3, Code, UN №

Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and

protective linings (if applicable) may be carried / Могат да се превозват само вещества, които не са способни

да реагират опасно с материала на цистерната, уплътненията, екипировката и предпазната обшивка

(ако трябва да има такава).

11. Remarks /Забележки:

 

12. Valid until / Валидно до:

Stamp of issuing service /

 

Печат на издаващия орган

 

Place, Date, Signature /

 

Място на издаването, дата, подпис:

 

1 - According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) or in Directive 97/27/EC / Според определенията за МПС с двигатели с вътрешно горене и за ремаркета от категории N и О, както са дефинирани в Приложение 7 на Консолидираната резолюция за конструкцията на автомобилите (R.E.3) или в Директива 97/27/ЕС.

2 - Strike out what is not appropriate / Да се зачеркне неподходящото.

3 - Mark the appropriate / Да се отбележи подходящото.

4 - Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the "registration / in-service maximum permissible mass" indicated in the registration document(s)/ Попълнете съответната величина. Величината "44 тона" няма да ограничи посочените в регистрационния документ данни в "Регистрация / максимална допустима маса при експлоатация".

5 - Substances assigned to the tank code specified in № 9 or to another tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2 or 4.3.4.1.2, taking account of the special provision(s), if any / За веществата, определени за кода на цистерната, специфицирана в т. 9, или за код, допустим съгласно йерархията в 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, трябва да се имат предвид специалните разпоредби (ако има такива).

6 - Not required when the authorized substances are listed in No. 10.2. / Не се изискват, когато в т. 10.2 са посочени само разрешените вещества за превоз

 

 

13. Extensions of validity / Удължаване на валидността

 

Validity extended until /

Stamp of issuing service, place, date, signature /

 

Печат на издаващия орган, място на издаването, дата, подпис:

Валидността е удължена до:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: This certificate shall be returned to the issuing service when the vehicle is taken out of service; if the vehicle is transferred to another carrier, operator or owner, as specified in № 5; on expiry of the validity of the certificate; and if there is a material change in one or more essential characteristics of the vehicle.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това удостоверение трябва да се върне на издаващия го орган когато автомобилът е спрян от движение; ако автомобилът е прехвърлен на друг превозвач, оператор или собственик, както е посочено в т. 5; при изтичане на срока на валидност на удостоверението; и ако има промяна на материала на една или повече от основните конструктивни характеристики на автомобила.

 

 

Приложение № 8 към чл. 45, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)

 

 

КОНТРОЛЕН ЛИСТ

 

Място на извършване на проверката (населено място, № на шосе, км) ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

Дата... .................... Час .................................................................................................................................................................................................................

Националност на МПС (знак на държавата) ........... Рег. № ......................................................................................................................................................................................................................................................

Националност на ремаркето/полуремаркето ........... Рег. № .............................................................................................................................................................................................

Вид на ППС: товарен автомобил (ТА) ТА с ремарке влекач с полуремарке

Предприятие превозвач (име и адрес) ..................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Националност .................................................................................................................................................................................................................................

Водач (име, фамилия) ........................................................................................................................................................................................................................

Втори водач (име, фамилия) ..................................................................................................................................................................................................................

Изпращач (име, адрес, място на натоварване) .............................................................................................................................................................................................

Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване) .............................................................................................................................................

Брутна маса/обем на опасния товар за ППС .......................................................... кг/литри

Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR* надвишени да не

Превозът се извършва в*:

неподвижна цистерна сменяема цистерна контейнер-цистерна

батерия-съдове насипно състояние контейнер дребни пратки

 

Транспортно-съпроводителни документи:

 

1. Превозен документ

проверен / установено нарушение / отпада

2. Писмени инструкции

проверен / установено нарушение / отпада

 

3. Дву- или многостранна спогодба / др. разрешение за превоза

проверен / установено нарушение / отпада

4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени опасни товари

проверен / установено нарушение / отпада

5. ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

проверен / установено нарушение / отпада

Товар:

 

Товар, допуснат до превоз

проверен / установено нарушение / отпада

Превоз в насипно състояние

проверен / установено нарушение / отпада

Превоз в цистерни

проверен / установено нарушение / отпада

Превоз в контейнери

проверен / установено нарушение / отпада

 

Вид на ППС, допуснато до превоз на товара

проверен / установено нарушение / отпада

Забрана за съвместно натоварване

проверен / установено нарушение / отпада

Обработка и съхранение на товара

проверен / установено нарушение / отпада

Изтичане на опасен товар или повредени опаковки

проверен / установено нарушение / отпада

 

UN номер / етикетиране на пратките / UN код на опаковката

проверен / установено нарушение / отпада

Маркиране на ППС и/или контейнера проверен / установено нарушение / отпада

Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние

проверен / установено нарушение / отпада

Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:

Пожарогасители (един или няколко при необходимост)

проверен / установено нарушение /

 

Клин за подлагане на колелата при спряло превозно средство (минимум два броя)

проверен / установено нарушение /

Светлоотразителни предупредителни знаци (най-малко два броя)

проверен / установено нарушение /

Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа на превозното средство)

проверен / установено нарушение /

Ръчно фенерче с неметален корпус

проверен / установено нарушение /

 

Оборудване съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации в зависимост от превозвания опасен товар.

6. Рискова категория в зависимост от установеното нарушение

Рискова категория I: Рискова категория II: Рискова категория III:

(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях).

 

Други / Забележки .......................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Контролен орган ...................... Проверяващ ....................................................................................................................................................................................

(име и личен печат)

* Забележка. Излишното се задрасква.

 

 

Приложение № 9 към чл. 45, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)

Рискови категории

Рискова категория I: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са създадени предпоставки за смъртни случаи, сериозни телесни увреждания на хората и значително замърсяване на околната среда.

Вид нарушение:

1. Превозваните опасни товари са забранени за превоз.

2. Изтичане/разлив на опасни вещества.

3. Неправилен или неподходящ начин на превоз на опасните товари.

4. Превоз на неопаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на превозвания опасен товар.

5. Превоз на някои опасни товари в превозни средства без удостоверение за одобрение.

6. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените стандарти и представлява сериозна опасност (в противен случай е в рискова категория II).

7. Използвани са опаковки, които не са одобрени по ADR.

8. Опаковките не отговарят на съответните опаковъчни инструкции.

9. Не са спазени изискванията за смесено опаковане.

10. Не са спазени правилата за безопасност и укрепване на товара.

11. Не са спазени правилата за смесено товарене на опаковки.

12. Не са спазени изискванията за допустима степен на пълнене на цистерните и на опаковките.

13. Не са спазени изискванията по отношение "превоз на вещества в ограничени количества" за транспортна единица.

14. Превоз на опасни товари без наличието на:

- транспортно-съпроводителни документи;

- маркировки и етикети на опаковките;

- сигнализация на транспортната единица с табели и знаци за опасност.

15. Превоз на опасни товари в превозно средство без съответната сигнализация по ADR.

16. Липсва информация за превозваните опасни вещества (UN номер, наименование по ADR, опаковъчна група).

17. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Водачът не притежава валидно ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.

18. Използват се средства за осветяване, които не са в съответствие с изискванията на ADR.

19. Не се спазва забраната за пушене.

В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 19, се прилага мярка "спиране на превозното средство от движение и преместването му на безопасно място до отстраняване на нарушението".

Рискова категория II: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са създадени предпоставки за смъртни случаи и/или замърсяване на околната среда.

Вид нарушение:

1. Транспортната единица е с повече от едно ремарке/полуремарке.

2. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените стандарти, но не представлява сериозна опасност.

3. Пожарогасителите са неизправни - без пломби и с липсващи срокове за преглед.

4. В превозното средство липсва основното оборудване за безопасност съгласно ADR и оборудването съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации.

5. Не са спазени сроковете за проверки на опаковките (IBCs или големи опаковки).

6. Превозват се повредени опаковки и повредени празни непочистени опаковки.

7. Превоз на опаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на превозвания опасен товар.

8. Установен е теч на опасни вещества от пътното превозно средство поради нарушена цялост на цистерните/контейнер-цистерните, включително празните и непочистените.

9. Превоз на комбинирани опаковки във външни опаковки, които не са правилно затворени.

10. Поставени са етикети, маркировки и табели, които не са в съответствие с превозвания товар.

11. Писмените инструкции не са в съответствие с ADR и не отговарят на превозвания товар.

12. Превозното средство е оставено без надзор или е неправилно паркирано.

В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 12, се прилага мярка "преместване на превозното средство на безопасно място до отстраняване на неизправността".

Рискова категория III: Не са спазени съответните разпоредби на ADR, но не са създадени предпоставки за смъртни случаи или замърсяване на околната среда.

Вид нарушение:

1. Размерът на табелите, етикетите, буквите, фигурите или символите им не са в съответствие с изискванията на ADR.

2. В транспортно-съпроводителните документи липсва информацията, посочена в т. 16 на рискова категория I.

3. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелството не е на борда на превозното средство, но има доказателства, че водачът притежава такова.

В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 - 3, не е необходимо да се вземат мерки на пътя за отстраняване на неизправността, тъй като това може да се извърши и на по-късен етап в предприятието.

Определянето на подходящата рискова категория е в зависимост от специфичните обстоятелства и по преценка на контролния орган.

 

Приложение № 10 към чл. 48a (Ново - ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА НАРУШЕНИЯТА И НАКАЗАНИЯТА

 

 

 

 

Държава:

 

Година:

 

 

 

 

Проверки при превоз на опасни товари по шосе

 

 

 

 

 

 

Място на регистрация на ПС(1)

 

 

 

страната, където се

други страни -

трети

Общ

 

извършва проверката

членки на ЕС

страни

брой

Брой на проверените транспортни единици на база съдържание на товара (и ADR)

 

 

 

 

Брой на транспортните единици, които не са в съответствие с изискванията на ADR

 

 

 

 

Брой на задържаните транспортни единици

 

 

 

 

Брой на установените нарушения в

Рискова категория I

 

 

 

зависимост от рисковата категория(2)

Рискова категория II

 

 

 

 

Рискова категория III

 

 

 

Брой на наложените наказания в

предупреждение

 

 

 

зависимост от вида им

глоба

 

 

 

 

друго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо количество на превозените опасни товари при проверките

....................... t

или .............. t/km

 

(1) Страната, в която е регистрирано превозното средство.

(2) В случай че са установени повече от едно нарушения за една транспортна единица, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях.

 

 

Приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)

 

 

Заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

 

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА "АВТОМОБИЛНА

АДМИНИСТРАЦИЯ"

ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КД - ДАИ"

гр. ..................................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

 

 

 

 

от ....................................................................................................................................................................

снимка

(трите имена на кирилица, попълват се с главни печатни букви на ръка, като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)

 

подпис

 

..................................................................................................................................................................................................

(трите имена на латиница, попълват се с главни печатни букви на ръка, като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)

Дата на раждане................................................................................................................................................................................

ЕГН ...............................................................................................................................................................................................

Националност ......................................................................................................................................................................................

Телефонен номер: ................................................................................................................................................................................

МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, ЗА СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:

 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);

 цистерни;

 клас 1;

 клас 7

(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).

ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ:

1. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за допълнителен модул:

 цистерни;

 клас 1;

 клас 7

(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита)

2. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за удължаване срока на валидност за модул:

 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);

 цистерни;

 клас 1;

 клас 7

(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).

3. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради:

 промяна на името;

 промяна на снимката;

 промяна на данни от личната карта;

 друго (посочва се причината)

................................................................................................................................................................................................

4. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, издадено от друга страна по спогодба ADR, с издадено такова от Република България:

Страна, издала свидетелството: ..............................................................................................................................................................

Компетентен орган, издал свидетелството: .......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Номер на свидетелството: .......................................................................................................................................................................

Валидност на свидетелството: ....................................................................................................................................................................

 

ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАНОТО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, Е ИЗГУБЕНО, ПОВРЕДЕНО ИЛИ ОТКРАДНАТО:

 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е изгубено;

 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е повредено;

 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е откраднато.

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

 

Тези полета се попълват само от служители на ИА "АА".

1. Копие на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, в случай че кандидатът притежава.

2. Документ за платена такса за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.

3. Снимка, отговаряща на следните изисквания:

а) размер 45х35 мм;

б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;

в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25х35 мм.

5. В случай на загубено или повредено свидетелство - декларация, свободен текст, в която се посочват обстоятелствата.

6. В случай на откраднато свидетелство -документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.

Копията на документите се заверяват от притежателя с подпис и текст "вярно с оригинала".

Имена на служителя, приел документите:

..........................................................................................................................................................................................

(име/презиме/фамилия/длъжност)

ОО "КД - ДАИ" .................................................................................................................................................................................

дата .......................................................................................................................................................................................

подпис ....................................................................................................................................................................................

име на оператора, обработил документите ........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

дата ................................ подпис .................................................................................................................................................

 

(Приемно-предавателна част към заявлението)

Днес, .........,

Долуподписаният ..................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН: ...........................................................................................................................................................................................

получих от ОО "КД - ДАИ", гр. .............

ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, с № ............., издадено на .... 20.... г.

Пълномощник ........................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

ЕГН:. ...........................................................................................................................................................................................

Долуподписаният ..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)

 

гр. .............................

предал: .............................

дата ..........................

приел: ..........................

Приложение: Пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице).