НАРЕДБА № 53 ОТ 2 ЮЛИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩАТА

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.72 от 17 Август 2004г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.70 от 28 Август 2007г.

 

Глава първа.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за постигане сигурността на пристанищата и корабите, плаващи под българско знаме, чрез:

1. събиране, оценяване и обмен на информация по отношение на заплахите за сигурността;

2. определяне нива на сигурност;

3. създаване на организация за обявяване на опасност за сигурността и поддържането на комуникационна система за сигурността на корабите и пристанищата;

4. предотвратяване на неупълномощен достъп до корабите, пристанищата и зоните, забранени за достъп;

5. предотвратяване нерегламентирано внасяне на оръжие, общоопасни вещества и средства на борда на корабите и в пристанищата;

6. монтиране и поддържане на система за обявяване на опасност по сигурността при заплахи или инциденти, свързани със сигурността;

7. техническа и физическа охрана на пристанищата и корабите, плаващи под българско знаме;

8. планове за сигурността на корабите и пристанищата, изготвени въз основа на оценките за сигурността;

9. провеждане на обучения, тренировки и упражнения във връзка с плановете за сигурност.

(2) Наредбата се прилага за:

1. пътнически кораби, включително високоскоростни пътнически плавателни съдове;

2. търговски кораби, включително високоскоростни с бруто тонаж от 500 бруто регистър тона и повече;

3. плаващи сондажни платформи;

4. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) морските пристанища, обслужващи корабите по т. 1 - 3, когато извършват международни плавания.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Наредбата не се прилага за военните пристанища, за военни, граничнополицейски, спомагателни кораби и държавните кораби на Република България, използвани за нетърговски цели.

(4) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за кораби, независимо от знамето, под което плават, когато плават към българско пристанище и са в териториалните води на Република България.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за корабите от клас А съгласно Наредба № 20 от 2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ДВ, бр. 82 от 2005 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Разпоредбите на тази наредба се прилагат и за пристанища, извън тези по ал. 2, т. 4, като се отчитат особеностите на отделните пристанища.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" определя пристанищата по ал. 6 с оглед резултатите от извършена оценка по сигурността на пристанищата по реда на чл. 51 - 53 и съставя списък на тези пристанища.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Списъкът по ал. 7 се представя на Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Постигане сигурността на корабите и пристанищата се осъществява от:

1. съветът по сигурността;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" към министъра на транспорта;

3. пристанищните оператори;

4. корабопритежателите;

5. офицер по сигурността на компанията;

6. офицер по сигурността на кораба;

7. капитан на кораба;

8. офицер по сигурността на пристанището;

9. службите в Министерството на вътрешните работи;

10. службите в Министерството на финансите.

(2) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Правилата на тази наредба относно пристанищните оператори се прилагат и по отношение на собствениците на тези пристанища със специално предназначение, които отговарят на изискванията по чл. 1, ал. 2, т. 4.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Съветът по сигурността е консултативен орган към министъра на транспорта за стратегическо планиране и осъществяване на консултации, съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на корабите и пристанищата.

(2) Съветът се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) трима съпредседатели - министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите или упълномощени от тях лица;

2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) трима секретари - по един представител от Министерството на транспорта, от Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) членове - представители на Министерството на транспорта, от Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите.

(3) Съветът привлича в своята работа представители на други ведомства и експерти в областта на сигурността на корабите и пристанищата.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Не по-малко от веднъж на 12 месеца съветът анализира резултатите от прилагането на всички нормативни и индивидуални административни актове, отнасящи се до постигане на сигурността на корабите и пристанищата, и препоръчва конкретни мерки за повишаване на ефективността им. При възникване на условия или проява на конкретен риск или заплаха за сигурността на корабите и пристанищата съветът се свиква извънредно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Министърът на транспорта, министърът на вътрешните работи и министърът на финансите със заповед определят условията и реда за взаимодействие между Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите при инциденти, свързани с нарушаване или заплахи за сигурността на корабите и пристанищата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Министърът на транспорта и министърът на вътрешните работи със заповед определят реда за насочване към Националния морски граничен координационен и информационен център на Министерството на вътрешните работи на сигнал, получен от сигналната система за сигурност на кораба в Координационния център за търсене и спасяване ("закрит сигнал"), както и реда за информиране на компетентните органи на крайбрежната държава по местонахождението на кораба.

Чл. 4. (1) Министерството на вътрешните работи осъществява своите функции и задачи за постигане сигурността на корабите и пристанищата, като:

1. осигурява охраната и защитата на стратегически за страната дейности и обекти;

2. разкрива и предотвратява действия против корабите и пристанищата;

3. осигурява текущо наблюдение и патрулиране в забранените зони на пристанищата;

4. осъществява наблюдение на пристигащите, заминаващите и транзитните пътници с цел разкриване на лица, които могат да представляват заплаха за корабите и пристанищата;

5. планира действия при актове на отвличане на плавателно средство, диверсии, заплахи за взривяване или нападения, граждански безредици и установява контрол над тях;

6. осигурява възможност за бързи ответни мерки, включващи водене на преговори при вземане на заложници, използване на специализирани отряди за борба с тероризма, обезвреждане и унищожаване на взривни устройства и др.;

7. осигурява възможности за бързи ответни мерки с използване на сила при крупни инциденти срещу корабите и пристанищата;

8. обучава персонал, изпълняващ полицейски функции в областта на сигурността на обектите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Главна дирекция "Гранична полиция" на Национална служба "Полиция", осъществява контрол за спазване на граничния режим на пристанищата, като:

1. извършва паспортно-визов контрол на лицата, които влизат, напускат или транзитно преминават през страната с плавателни средства;

2. извършва преглед на багажи, транспортни средства и товари в зоните за граничен контрол на пристанищата;

3. ограничава временно или забранява движението на лица и транспортни средства в района на пристанищата при осъществяването на оперативно-издирвателна дейност за задържане на лица и транспортни средства и ако съществува опасност за здравето и живота на хората.

Чл. 5. (1) Нивата за сигурност се обявяват от:

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" - за корабите;

2. Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" - за пристанищата.

(2) При обявяване нивата на сигурност се отчитат:

1. степента на достоверност на информация за наличие на заплаха;

2. степента, до която информацията за наличие на заплаха е потвърдена;

3. степента, до която заплахата е конкретна или неизбежна според наличната информация;

4. потенциалните последствия от подобен инцидент, свързан със сигурността.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) При обявяване на трето ниво на сигурност Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" дават инструкции и осигуряват необходимата информация, свързана със сигурността на корабите и пристанищата, които биха могли да бъдат засегнати.

Чл. 6. Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" могат да делегират на призната организация по сигурността съгласно глава седма задължения, свързани със сигурността, с изключение на:

1. определяне на нивото на сигурност;

2. одобряване и приемане на оценката за сигурността на пристанището и последващи изменения по приетата оценка;

3. определяне на пристанищата, които трябва да имат офицер по сигурността;

4. одобряване и приемане на план за сигурност на пристанището, както и последващите изменения на одобрения план;

5. упражняване на контролни мерки и мерки за съответствие;

6. определяне изискванията по изготвянето на декларация за сигурност.

Чл. 7. Изпълнителна агенция "Морска администрация" проверява прилагането на корабния план за сигурност, а Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" - плана за сигурност на пристанището.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" предоставят информация на Европейската комисия, държавите - членки на Европейския съюз и Международната морска организация, свързана с прилагането на мерки за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, съгласно чл. 13 от глава ХI-2 от SOLAS.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" и Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" предоставят на Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, списък с имената и данните за кореспонденция на служителите си, на които офицерите по сигурността на кораба, на компанията или на пристанището могат да докладват за проблеми, свързани със сигурността.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато на кораб е забранено посещение на пристанище или му бъде наредено да напусне пристанище, Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на крайбрежните държави, намиращи се по планирания път на плаване на кораба, следната информация във връзка с кораба:

1. наименование, знаме, идентификационния номер, позивна, тип и товар;

2. причината за забрана за посещение или за отправяне на нареждане за напускане на пристанището;

3. характера на несъответствие с изискванията за постигане на сигурността на корабите и пристанищата;

4. информация за опити, направени за отстраняване на несъответствията, включително и условия, наложени на кораба за прехода му;

5. предишни посетени пристанища и следващи пристанища за посещение;

6. времето на тръгване и вероятно разчетено време за пристигане в следващите пристанища;

7. инструкциите, които са били дадени на кораба;

8. информация за нивото на сигурност, при което оперира корабът;

9. данни за осъществена комуникация между държавата на знамето и Изпълнителна агенция "Морска администрация";

10. лицето за контакти в Изпълнителна агенция "Морска администрация", което е предоставило настоящата информация;

11. списък на екипажа и всякаква друга съществена информация.

 

Глава втора.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Чл. 8. (1) Капитанът или офицерът по сигурността на кораб може да изиска изготвяне на декларация за сигурност кораб - пристанище или декларация за сигурност кораб - кораб (приложение № 1), когато:

1. корабът оперира при по-високо ниво на сигурност от това на пристанището или друг кораб, с който взаимодейства;

2. съществува споразумение между страни по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) относно изготвяне на декларация за сигурност за определени международни плавания или определени кораби, извършващи такива плавания;

3. е била налице заплаха за сигурността или инцидент, свързан със сигурността, касаещи кораба или пристанището;

4. корабът се намира в пристанище, за което няма изискване да притежава и изпълнява одобрен план за сигурност на пристанището;

5. се извършват дейности между кораби и за единия кораб няма изискване да притежава и изпълнява одобрен план за сигурност на кораба.

(2) Исканията за изготвяне на декларацията за сигурност се потвърждават от капитана/офицера по сигурността на съответното пристанище или от офицера по сигурността на друг кораб.

(3) Исканията за изготвяне на декларация за сигурност са в писмена форма и се подават от капитана/офицера по сигурността на кораба или от офицера по сигурността на пристанището съответно до офицера по сигурността на пристанището или капитана /офицера по сигурността на кораба чрез корабния агент.

Чл. 9. (1) Декларацията за сигурност може да се изготви и когато в резултат на оценката за сигурност на кораба или оценката за сигурността на пристанището се счете за необходимо.

(2) В случая по ал. 1 причините и условията за изискването на декларация се посочват в плана за сигурност на кораба, съответно в плана за сигурност на пристанището.

Чл. 10. (1) Декларацията за сигурност пристанище - кораб се изготвя съвместно от:

1. капитана или офицера по сигурността на кораб от името на кораба;

2. от офицера по сигурността на пристанището или от друг орган, отговорен за бреговата сигурност от името на пристанището.

(2) Декларацията за сигурност кораб - кораб се изготвя от офицерите по сигурността на корабите/капитаните на корабите.

Чл. 11. Декларацията за сигурност определя мерките за сигурност и отговорността на пристанището и кораба за постигане на сигурност на корабите и пристанищата.

Чл. 12. (1) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" определя минимален срок за съхраняване на декларациите за сигурност пристанище - кораб, сключени между пристанището и посетилите го кораби.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя минимален срок за съхраняване на декларациите за сигурност пристанище - кораб, сключени между кораба и пристанищата, които той е посетил, и декларациите за сигурност кораб - кораб, като този срок не може да бъде по-малък от срока, през който кораб е посетил последните десет пристанища.

(3) Декларациите по ал. 1 се съхраняват от офицера по сигурност на пристанището, а по ал. 2 от офицера по сигурност на кораба.

 

Глава трета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ

Чл. 13. Корабопритежателят е длъжен да определи в плана за сигурност на кораба, че капитанът има преимуществена власт и отговорност за вземане на решения във връзка с безопасността и сигурността на кораба, както и че може да изисква съдействието на корабопритежателя или на друга държава, страна по Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), при необходимост.

Чл. 14. (1) (Предишен текст на чл. 14 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Корабопритежателят е длъжен да оказва съдействие на офицера по сигурността на компанията, капитана и офицера по сигурността на кораба при изпълняване на техните задължения по сигурността.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Корабопритежателят предоставя на капитана на кораба информация относно:

1. лицата, отговорни за назначаване на персонал на борда на кораба;

2. лицата, които осигуряват фрахтоването на кораба;

3. данните за кореспонденция на страните по договор за наем за определено пътуване или по договор за наем за определено време, ако има такива договори.

 

Глава четвърта.

СИГУРНОСТ НА КОРАБА

Раздел I. Нива на сигурност на корабите

Чл. 15. Корабите оперират съгласно следните нива на сигурност:

1. първо ниво на сигурност;

2. второ ниво на сигурност;

3. трето ниво на сигурност.

Чл. 16. Нивото на сигурност за корабите, плаващи под българско знаме, се определя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и се съобщава на корабопритежателите за информиране на капитана на кораба или офицера по сигурността на кораба.

Чл. 17. С оглед определяне и предприемане на превантивни мерки срещу възникване на инциденти, свързани със сигурността, при първо ниво на сигурност на корабите се извършват следните дейности, определени в плана за сигурност на кораба:

1. изпълнение на всички задължения по сигурността на кораба;

2. контролиране достъпа до кораба;

3. контролиране качването на лица и техния багаж;

4. контролиране достъпа до забранените зони с цел гарантиране достъпа до тях само от упълномощени за това лица;

5. наблюдение на палубите и зоните около кораба;

6. контролиране на товаро-разтоварните операции и приемането на корабни запаси;

7. гарантиране на действаща комуникация по сигурността.

Чл. 18. При второ ниво на сигурност се прилагат допълнителни предпазни мерки, определени в плана за сигурност на кораба, по отношение на всяка дейност, посочена в чл. 17.

Чл. 19. При трето ниво на сигурност се прилагат допълнителни специфични предпазни мерки, определени в плана за сигурност на кораба, по отношение на всяка дейност, посочена в чл. 17.

Чл. 20. Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" обяви второ или трето ниво на сигурност, офицерът по сигурността на кораба потвърждава промяната на нивото на сигурност и уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 21. (1) Непосредствено преди влизане в пристанище или по време на престой в пристанище на територията на държава, страна по SOLAS, обявила второ или трето ниво на сигурност, офицерът по сигурността на кораб потвърждава получаването на инструкции за второ или трето ниво и уведомява офицера по сигурността на пристанището за началото на прилагане на съответните мерки и процедури от плана за сигурността на кораба, а при обявено трето ниво на сигурност - и на инструкциите на държавата, страна по SOLAS, обявила трето ниво на сигурност.

(2) Офицерът по сигурността на кораба информира офицера по сигурността на пристанището относно трудности при прилагане на инструкциите. В този случай офицерът по сигурността на пристанището и офицерът по сигурността на кораба координират съвместни действия за преодоляване на трудностите.

Чл. 22. (1) Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" определи или е определила по-високо ниво на сигурност за кораб от това, което е определено за пристанището, в което корабът възнамерява да влезе или в което се намира, офицерът по сигурността на кораба незабавно уведомява за създалата се ситуация офицера по сигурността на пристанището и компетентния орган на държавата, страна по SOLAS, на чиято територия се намира пристанището.

(2) В случая по ал. 1 офицерът по сигурността на кораба влиза във връзка с офицера по сигурността на пристанището за координиране съответни действия при необходимост.

Чл. 23. При определено второ или трето ниво на сигурност на кораби, плаващи под българско знаме, възнамеряващи да влязат или намиращи се в пристанище на държава, страна по SOLAS, с по-ниско ниво на сигурност, Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно уведомява държавата за това.

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Когато кораби, плаващи под българско знаме, възнамеряват да влязат или се намират в териториалните води на държава, страна по SOLAS, определила по-високо ниво на сигурност в района, капитанът на кораба или офицерът по сигурността на кораба повишава бдителността в съответствие с предвиденото в плана за сигурност на кораба за съответното ниво, а при наличие на информация, която може да окаже въздействие върху морската сигурност в района, незабавно докладват на корабопритежателя и на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Офицерът по сигурността на пристанището уведомява капитана или офицера по сигурността на кораб, плаващ под чуждо знаме, който възнамерява да влезе или се намира в териториалните води на Република България, за определеното ниво на сигурност и за мерките по сигурността, които той следва да предприеме, както и за мерките, предприети с цел осигуряване на защита срещу заплахата.

Раздел II. Оценка на сигурността на кораба

Чл. 25. (1) (Предишен текст на чл. 25, изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката на сигурността на кораба включва:

1. определяне на съществуващи мерки, процедури и дейности по сигурността;

2. определяне на най-важните корабни дейности, които е необходимо да бъдат защитени;

3. определяне на възможни заплахи за най-важните корабни дейности и вероятността от тяхното възникване с цел установяване и степенуване на мерки за сигурност;

4. определяне уязвимите места, свързани с дейността на кораба, като се отчита и човешкият фактор.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката по ал. 1 отчита и следните елементи:

1. физическа сигурност;

2. структурна цялост;

3. системи за защита на персонала;

4. процедурни политики;

5. радио- и телекомуникационни системи, в това число компютърни системи и мрежи;

6. други елементи на сигурността, които, ако бъдат застрашени, могат да съставляват риск за лица, имущество или операции на борда на кораба или в пристанището.

Чл. 25а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) При извършване на оценката на сигурността на кораба се отчитат и:

1. всички открити места за достъп на кораба, включително и откритите палуби, като се оценява възможността за използването им от лица, целящи нарушаване на сигурността;

2. местата за достъп на кораба, използвани от лица с право на достъп;

3. местата за достъп на кораба, които биха могли да бъдат използвани от лица, целящи качване на борда на кораба през тези места, без да имат това право.

(2) При извършване на оценката на сигурността на кораба се отчитат и постоянната приложимост на съществуващите, свързани със сигурността, мерки, правила, процедури и операции, прилагани при рутинни и аварийни ситуации, като оценката съдържа правила относно:

1. забранените за достъп зони;

2. действията при пожар или други аварийни ситуации;

3. нивото на контрол върху персонала на кораба, пътниците, посетителите, търговците, докерите и др.;

4. честотата и ефективността на патрулирането от лицата, отговорни за сигурността на кораба;

5. системите за контрол на достъп, включително и системите за идентификация;

6. охранителните комуникационни системи;

7. охранителните врати, бариери и осветление;

8. оборудването и системите за наблюдение, ако има такива.

(3) Оценката на сигурността на кораба отчита мерките по защита на:

1. персонала на кораба;

2. пътниците, посетителите, търговците и персонала на пристанището;

3. способността да се поддържа безопасно корабоплаване и да се реагира при аварийни ситуации;

4. товара, особено опасните товари или вещества;

5. запасите на кораба;

6. охранителното комуникационно оборудване и системи, ако има такива;

7. оборудването и системите за наблюдение, ако има такива.

(4) Оценката на сигурността на кораба отчита и всички възможни заплахи, които могат да доведат до:

1. увреждане или разрушаване на кораба или на пристанището;

2. завземане или отвличане на кораба или на лица, намиращи се на борда;

3. неупълномощен достъп до товара, корабното оборудване или системи или корабните запаси;

4. неупълномощен достъп до кораба, включително наличие на нередовни пътници;

5. нерегламентирано внасяне на оръжия или оборудване, включително и оръжия за масово поразяване;

6. използване на кораба за превоз на лица, които възнамеряват да предизвикат инцидент, свързан със сигурността, както и за превоз на тяхното оборудване;

7. използване на кораба като оръжие или като средство за причиняване на щети или разрушение;

8. нападения откъм морето, докато корабът е на кей или котва;

9. нападения, докато корабът е в морето.

(5) Оценката на сигурността на кораба отчита и всички слаби места, като:

1. противоречия между мерките за безопасност и сигурност;

2. противоречия между задълженията на борда на кораба и възложени задачи по сигурността;

3. брой на корабния екипаж и вахти, като се отчита въздействието им върху работоспособността, бдителността и изпълнението на задълженията на екипажа;

4. установени недостатъци, свързани с обучението по сигурността;

5. оборудване и системи за сигурност и комуникационни системи.

Чл. 26. (1) Оценката по сигурността на кораба се извършва от лица с подходящи умения и познания за оценяване сигурността на даден кораб, определени от корабособственика.

(2) Офицерът по сигурността на компанията следи оценката по сигурността на кораба да бъде извършена от лицата по ал. 1.

(3) Оценката на сигурността на кораба може да се извърши и от призната организация по сигурността.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Уменията и познанията на лицата по ал. 1 включват:

1. познания за текущите заплахи за сигурността и похвати в тази област;

2. разпознаване и откриване на оръжия, опасни вещества и устройства;

3. разпознаване, на недискриминационна основа, на характеристики и поведенчески модели на лица, които има вероятност да застрашат сигурността;

4. похвати, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;

5. методи, използвани за причиняване на инцидент, свързан със сигурността;

6. въздействие на експлозиви върху конструкцията на кораба и оборудването;

7. сигурността на кораба;

8. установени практики на взаимодействието кораб/пристанище;

9. планиране за ограничаване на вредното въздействие и за противодействие при възникнал инцидент;

10. физическа сигурност;

11. радио- и телекомуникационни системи и компютърни системи и мрежи;

12. морско инженерство и корабни и пристанищни операции.

Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Офицерът по сигурността на компанията получава и регистрира необходимата за извършване оценка на сигурността на кораба информация относно:

1. общия план на кораба;

2. разположението и функцията на помещенията, които са забранени за достъп, както са определени в глава II-2 от SOLAS;

3. разположението и функцията на всяко действително или потенциално място за достъп до кораба;

4. промените в прилива и отлива, които могат да окажат влияние върху сигурността на кораба;

5. товарните помещения и товарния план;

6. местата, където се съхраняват запасите на кораба и оборудването за поддръжката на кораба;

7. местата, където се съхранява багаж без придружител;

8. наличното за поддържане на основни дейности резервно и аварийно оборудване;

9. персонала на кораба, задълженията по сигурността и изискванията, свързани с обучение и тренировки по сигурността;

10. наличното оборудване за сигурност и безопасност на пътниците и персонала на кораба;

11. евакуационните планове и местата за събиране на хората, които трябва да бъдат поддържани за осигуряване на организирана и безопасна евакуация при аварийна ситуация;

12. договорите с лица, предоставящи услуги, свързани със сигурността на кораба;

13. мерките и процедурите по сигурността, включително инспекционни и контролни процедури, разпознавателните системи, оборудването за наблюдение и надзор, документите за идентификация на персонала, алармите, осветлението, контрола върху достъпа и други.

Чл. 27. (1) (Предишен текст на чл. 27 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Корабопритежателят е отговорен за документирането, разглеждането, приемането и съхраняването на оценката на сигурността на кораба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката на сигурността на кораба се съхранява на електронен носител, защитен чрез процедури, целящи предотвратяване на неупълномощеното му изтриване, разрушаване или промяна на данните в нея.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Оценката на сигурността на кораба е защитена от неупълномощен достъп или разгласяване.

Раздел III. Корабен план за сигурност

Чл. 28. На борда на всеки кораб има корабен план за сигурност, който съдържа мерки за трите нива на сигурност.

Чл. 29. Планът за сигурност на кораба или измененията към него се изготвят от корабопритежателя или от призната организация по сигурността.

Чл. 30. (1) Корабният план за сигурност или измененията в него се одобряват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от призната организация по сигурността.

(2) Когато призната организация по сигурността е участвала в изготвяне на оценката или плана за сигурност на кораба, същата не може да го одобрява.

Чл. 31. При представяне на корабния план за сигурност за одобряване се прилага и оценката на сигурността, на чиято база е бил разработен планът.

Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32 - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Планът се изготвя на български и английски език и включва:

1. мерки за предотвратяване нерегламентирано внасяне на борда на кораба на оръжия или общоопасни вещества и средства, предназначени за употреба срещу хора, кораби или пристанища;

2. определяне на забранените зони и мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до тях;

3. мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до кораба;

4. процедури за реагиране при заплахи или нарушения на сигурността, които включват разпоредби за осигуряване на критично важните операции на кораба или на взаимодействието кораб/пристанище;

5. процедури за реагиране при получаване на инструкциите за сигурност, които могат да бъдат дадени от държави, страни по SOLAS, при трето ниво на сигурност;

6. процедури за евакуация при заплахи или нарушения на сигурността;

7. задължения за лицата, отговорни за сигурността на кораба и на останалите лица на кораба по отношение на нивата на сигурност;

8. процедури за инспектиране на дейностите, извършвани по сигурността;

9. процедури за провеждане на обучение, тренировки и упражнения, свързани с плана за сигурност;

10. процедури за взаимодействие при извършване на дейностите по сигурността на пристанищата;

11. процедури за периодичен преглед на плана и за обновяването му;

12. процедури за докладване на инциденти, свързани със сигурността;

13. определяне на офицера по сигурността на кораба;

14. определяне на офицера по сигурността на компанията, в това число начините за осъществяване на 24-часов контакт;

15. процедури за проверка, тестване, калибриране и поддръжка на всяко оборудване по сигурността, намиращо се на борда;

16. честота на тестване или калибриране на оборудването по сигурността, намиращо се на борда;

17. определяне на местата за активиране на сигналната система за сигурност на кораба;

18. инструкции за използване на сигналната система за сигурност на кораба, включително тестването, активирането, деактивирането и връщането в изходно положение, както и за ограничаване на фалшиви сигнали;

19. процедури за случаите, когато на борда има пътник, пребиваващ незаконно или намиращ се под действието на съдебни или административни разпоредби;

20. мерки за сигурност, когато корабът излиза на ремонт;

21. (нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) разпоредби, осигуряващи сигурността на корабите, към които се прилага тази наредба, включително свързани с взаимодействието кораб - пристанище или кораб - кораб, дори когато към единия от корабите не се прилагат разпоредбите на тази наредба.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Планът за сигурност на кораба:

1. описва подробно организационната структура по сигурността за кораба;

2. описва подробно взаимоотношенията на кораба с компанията, пристанищата, другите кораби и съответните органи, отговорни за сигурността;

3. описва подробно комуникационните системи и начините за ефективна непрекъсната комуникация в рамките на кораба, между кораба и други кораби, в това число и пристанищата;

4. описва подробно основните, свързани със сигурността, мерки за първо ниво на сигурност;

5. описва подробно допълнителните мерки, които ще позволят на кораба без забавяне да премине на второ ниво на сигурност и когато е необходимо - на трето ниво на сигурност;

6. съдържа процедури за докладване на Изпълнителна агенция "Морска администрация" на въпроси, свързани със сигурността.

Чл. 33. Лицата, които извършват вътрешни одити на дейностите по сигурността, посочени в плана, или които оценяват прилагането на плана, не участват пряко в проверяваните дейности, с изключение на случаите, когато големината и видът на кораба не позволяват това.

Чл. 34. (1) Не се изисква одобряване от Изпълнителна агенция "Морска администрация" на промени в одобрен корабен план за сигурност или оборудване по сигурността, посочено в одобрен план по отношение на чл. 32, т. 13, 14 и 17.

(2) Одобряване на останалите промени, с изключение на тези по чл. 32, т. 13, 14 и 17, се извършва с отделен документ, който се съхранява на борда на кораба и се представя заедно с Международното свидетелство за сигурност на кораба (Временното международно свидетелство за сигурност на кораба).

(3) Когато одобряването по ал. 2 се отнася до временни промени и първоначално одобрените мерки в корабен план за сигурност или оборудване по сигурността, посочено в одобрен план за сигурност, бъдат възстановени, документът по ал. 2 не се съхранява на борда на кораба и не се представя заедно с Международното свидетелство за сигурност на кораба (Временното международно свидетелство за сигурност на кораба).

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) Планът се съхранява на електронен носител, защитен чрез процедури, целящи предотвратяване неупълномощеното му изтриване, разрушаване или промяна на данните в него.

(2) Планът е защитен от неупълномощен достъп или разгласяване.

Чл. 36. (1) Планът за сигурност на кораба не подлежи на проверка от лицата, осъществяващи мерки за контрол и съответствие съгласно правило 9 на глава XI-2 от SOLAS, с изключение на случаите, когато има ясни основания да се смята, че корабът не е в съответствие с изискванията на глава XI-2 от SOLAS и тази наредба.

(2) Когато единственото средство да се провери или отстрани несъответствието е сравнение с корабния план за сигурност, се разглеждат съответните изисквания в него.

(3) В случаите по ал. 2 се разрешава ограничен достъп до точките от плана, отнасящи се до несъответствието, но само при съгласието на администрацията на знамето или на капитана на кораба.

(3) Информацията по чл. 32, т. 2, 4, 5, 7, 15, 17 и 18 се счита за конфиденциална и не подлежи на проверки.

Чл. 37. (1) На борда на кораба се съхраняват протоколи за:

1. обучение, тренировки и учения;

2. заплахи за сигурността и инциденти, свързани със сигурността;

3. нарушения на сигурността;

4. промени на нивото на сигурност;

5. информация, отнасяща се пряко до сигурността на кораба като специфични заплахи по отношение на кораба или пристанищата, в които корабът се намира или е бил;

6. вътрешни проверки (одити) и прегледи на дейности по сигурността;

7. периодичен преглед на оценката за сигурността на кораба;

8. периодичен преглед на корабния план за сигурност;

9. въвеждане в действие на изменения към плана; и

10. поддържане, калибриране и тестване на каквото и да е оборудване по сигурността, намиращо се на борда, в това число и тестване на сигналната система за сигурност на кораба.

(2) Протоколите по ал. 1 се изготвят на български и английски език, като информацията, съдържаща се в тях, се отнася за период, в който корабът е посетил последните 10 пристанища.

(3) Протоколите могат да се съхраняват на електронен носител, защитен чрез процедури, целящи предотвратяване неупълномощеното му изтриване, разрушаване или изменение.

(4) Протоколите са защитени от неупълномощен достъп или разгласяване.

Раздел IV. Офицер по сигурността на компанията

Чл. 38. (1) Корабопритежателят определя офицер по сигурността на компанията за един или повече кораби в зависимост от броя или видовете кораби, с които оперира, като посочва за кои кораби това лице ще отговаря.

(2) Корабопритежателят може да определи в зависимост от броя или видовете кораби, с които оперира, няколко лица, които да бъдат офицери по сигурността на компанията при условие, че е ясно посочено за кои кораби всяко едно от лицата ще отговаря.

Чл. 39. Офицерът по сигурността на компанията:

1. уведомява капитана на кораба или офицера по сигурността на кораба за нивото на заплахи, на което е възможно да бъде подложен по време на експлоатацията му, като използва оценките по сигурността и друга, свързана със сигурността, информация;

2. отговаря за извършване на оценка по сигурността на кораба;

3. отговаря за разработването, представянето за одобрение, прилагането и поддържането на корабния план за сигурност;

4. гарантира, когато е необходимо, корабният план да бъде изменен, за да се коригират недостатъците и да се изпълнят изискванията за сигурност на конкретния кораб;

5. организира вътрешните проверки (одити) и прегледи на дейностите по сигурността;

6. организира първоначалната и последващите проверки на кораба от Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от призната организация по сигурността;

7. следи за коригирането на недостатъците и несъответствията, открити по време на вътрешните проверки, периодични прегледи, инспекции по сигурността и проверки за съответствие;

8. отговаря за обучението на лицата, отговорни за сигурността на кораба;

9. отговаря за ефективната комуникация и сътрудничество между офицера по сигурността на кораба и съответните офицери по сигурността на пристанищата;

10. отговаря за съвместимостта между изискванията за сигурност и изискванията за безопасност;

11. гарантира, че ако бъдат използвани планове за сигурност на сроден кораб или на флота, то планът за всеки кораб ще отразява точно специфичната касаеща го информация;

12. гарантира, че са изпълнени и поддържани които и да е алтернативни или еквивалентни мерки и разпоредби, одобрени по отношение на конкретен кораб или група кораби.

Раздел V. Офицер по сигурността на кораба

Чл. 40. Корабопритежателят определя офицер по сигурността на кораба, който:

1. извършва редовни инспекции по сигурността на кораба съгласно плана за сигурност на кораба;

2. контролира прилагането на корабния план за сигурност и измененията към него;

3. координира мерките за сигурност, които трябва да се спазват по време на товаро-разтоварните операции и снабдяването на кораба, между членовете на екипажа и офицера по сигурността на пристанището;

4. предлага изменения на корабния план за сигурност;

5. докладва пред офицера по сигурността на компанията за всички недостатъци и несъответствия, открити по време на вътрешните проверки, периодични прегледи, инспекции по сигурността и проверки за съответствие, и прилагане на всички коригиращи действия;

6. отговаря за провеждане на обучение на екипажа на кораба съгласно плана за сигурност на кораба;

7. докладва за всички инциденти, свързани със сигурността, съгласно корабния план;

8. координира прилагането на корабния план за сигурност с офицера по сигурността на компанията и офицера по сигурността на пристанището;

9. следи за правилната експлоатация, тестване, калибриране и поддържане на оборудването по сигурността.

Раздел VI. Обучение, тренировки и упражнения по сигурността на кораба

Чл. 41. Офицерът по сигурността на компанията, офицерът по сигурността на кораба и лицата от бреговия персонал, определени от корабопритежателя и отговорни за сигурността на корабите, преминават обучение по утвърдени програми от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и притежават познания в определени области, изброени в приложение № 2.

Чл. 42. Лицата от екипажа на кораба, които имат специфични задължения и отговорности, свързани със сигурността, притежават достатъчно познания и умения в определени области съгласно приложение № 2, за да изпълняват поставените им задачи.

Чл. 43. (1) Офицерът по сигурността на кораба провежда тренировки на лицата, отговорни за сигурността на кораба, на всеки 3 месеца, като се вземат предвид видът на кораба, промените в екипажа на кораба, пристанищата, които следва да се посетят, и други обстоятелства, свързани със сигурността на кораба.

(2) В случаите, когато една четвърт от корабния екипаж е подменен и лицата не са участвали в тренировки на този кораб през последните 3 месеца, тренировката се провежда в едноседмичен срок от настъпване на промяната.

Чл. 44. Офицерът по сигурността на компанията провежда учения на лицата, отговорни за сигурността на кораба, на всеки 18 месеца, чрез които се проверява и постига взаимодействието между офицера по сигурността на кораба, офицера по сигурността на компанията, офицера по сигурността на пристанищата и службите по сигурността.

 

Глава пета.

СИГУРНОСТ НА ПРИСТАНИЩАТА

Раздел I. Нива на сигурност на пристанищата

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" определя нивата на сигурност на пристанищата или на отделни пристанищни терминали.

(2) Пристанищата и пристанищните терминали оперират съобразно определените нива на сигурност. Мерките и процедурите за сигурност се прилагат по начин, който да доведе до минимално забавяне на пътниците, кораба, персонала и посетителите на кораба, стоките и услугите.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" незабавно уведомява министъра на транспорта за всяка промяна в определеното ниво на сигурност на пристанище или пристанищен терминал.

(4) Определените нива на сигурност на пристанищата и пристанищните терминали се оповестяват на мореплавателите от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(5) При всяко ниво на сигурност по решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" в зависимост от конкретните констатации в оценката на сигурността на пристанището могат да се въвеждат различни мерки за сигурност в отделните пристанищни терминали на едно пристанище.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) При първо ниво на сигурност с оглед на идентифициране и предприемане на превантивни мерки срещу възникването на инциденти, свързани със сигурността на пристанищата, се извършват следните дейности при прилагане на съответните мерки, определени в плана за сигурност на пристанището:

1. гарантиране изпълнението на всички задължения по сигурността на пристанището;

2. контролиране достъпа до пристанището;

3. осъществяване на мониторинг по пристанището, включително зоната(-ите) на акостиране и заставане на котва;

4. осъществяване на мониторинг на забранените зони с цел гарантиране, че достъп до тях имат само упълномощени за това лица;

5. осъществяване на наблюдение и контрол при обработката на товарите;

6. осъществяване на наблюдение и контрол при приемането на корабни запаси;

7. гарантиране на действаща комуникация по сигурността.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) При второ ниво на сигурност се прилагат допълнителни предпазни мерки, определени в плана за сигурност на пристанището, по отношение на всяка дейност, посочена в чл. 46.

Чл. 48.  (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) При трето ниво на сигурност се прилагат допълнителни специфични предпазни мерки, определени в плана за сигурност на пристанището, по отношение на всяка дейност, посочена в чл. 46.

(2) Освен мерките по ал. 1 при трето ниво на сигурност пристанищата прилагат инструкции по безопасността, изготвени от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация".

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Когато офицер по сигурността на пристанището бъде уведомен, че кораб има затруднения при спазване изискванията на плана по сигурността на пристанището и инструкциите по безопасността, дадени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" при обявено трето ниво на сигурност, офицерът по сигурността на пристанището и офицерът по сигурността на кораба влизат във връзка и координират съответните действия.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Когато офицер по сигурността на пристанището бъде уведомен, че даден кораб е с определено ниво на сигурност, по-високо от това на пристанището, офицерът по сигурността на пристанището незабавно уведомява Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" и офицера по сигурността на кораба.

Раздел II. Оценка на сигурността на пристанището

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Извършването на оценка на сигурността на пристанището е основен етап от процеса на създаване, актуализиране и прилагане на плана за сигурност на пристанището.

(2) Оценката по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" съвместно с експерти в съответната област от Министерството на вътрешните работи или от призната организация по сигурността.

(3) Когато оценката по ал. 1 е извършена от призната организация по сигурността, тя се разглежда и одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация".

(4) Оценката по сигурността на пристанището се разглежда на всеки две години и се обновява при настъпили сериозни промени на рисковете, промени, свързани с пристанищната инфраструктура, както и при промяна статута на пристанището, съответно на пристанищния терминал.

(5) Лицата, включени в извършването на оценката на сигурността на пристанището, трябва да притежават познания по отношение на:

1. актуалните заплахи за сигурността, различните им форми и тенденциите в тази област;

2. разпознаването и откриването на оръжия, опасни вещества и устройства;

3. разпознаването на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите модели на лица, които биха могли да представляват заплаха за сигурността;

4. похватите, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;

5. методите, използвани за причиняване на инцидент, свързан със сигурността;

6. въздействието на експлозиви върху пристанището;

7. сигурността на пристанището;

8. обичаите на пристанището;

9. планирането на непредвидени ситуации, подготовката на ситуациите на тревога и мерките за противодействие;

10. физическите мерки за сигурност;

11. радио- и телекомуникационните системи, включително компютърните системи и мрежи;

12. транспортното и гражданското инженерство;

13. корабните и пристанищните операции.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Оценката на сигурността на пристанището задължително съдържа:

1. определяне и оценка на значимите елементи на пристанищната инфраструктура и други активи, които трябва да бъдат защитени;

2. определяне на възможните рискове и заплахи за пристанищната инфраструктура и други активи, както и вероятността от възникването им с оглед на установяване и степенуване на мерките за сигурност;

3. определяне, избор и класиране по приоритет на мерки за противодействие и на промени в процедурите, както и тяхното ниво на ефективност с цел намаляване на уязвимостта;

4. определяне на уязвимите места в инфраструктурата и в дейността на пристанището, като се отчита и човешкият фактор.

(2) Оценката по ал. 1 задължително определя:

1. всички зони на пристанището или пристанищния терминал, в които трябва да се постигне сигурност, като по този начин се определят границите на тази част от пристанищната територия, спрямо която се прилагат разпоредбите на тази наредба;

2. мерките за сигурност, в това число и тези, които са необходими, с оглед функционалните връзки и взаимодействие между отделните терминали на пристанището;

3. пристанищният персонал, който следва да бъде подложен на проверка за произход или на проучване за достъп във връзка с работата му в зони с висок риск;

4. отделни зони (ако е полезно) на пристанището или пристанищния терминал в съответствие с вероятността от възникване на инциденти, свързани със сигурността; определянето на границите и оценката на всяка зона се извършва не само по директен профил като потенциална цел, но и с оглед на ролята й на преходна зона, когато потенциална цел е съседна зона;

5. измененията на риска;

6. специфичните характеристики на всяка зона - местоположение, достъп, електроснабдяване, комуникационна система, собственост и ползватели, както и други характеристики, за които се счита, че са свързани със сигурността;

7. потенциалните сценарии за заплаха на пристанището или пристанищния терминал; пряка цел на идентифицирана заплаха може да бъде пристанището или пристанищният терминал като цяло, както и специфични елементи на неговата инфраструктура, а също и: товари, багаж, хора или транспортно оборудване;

8. специфичните преки и непреки последици от сценария за заплаха, независимо дали те се проявяват в една или няколко зони; специално внимание следва да се обръща на риска от човешки жертви;

9. възможността от възникване на ефект на натрупване при инциденти по сигурността;

10. уязвимите (критичните) места във всяка зона;

11. всички организационни въпроси, свързани с общата сигурност на пристанището, в това число ролята и взаимодействието на всички централни и териториални органи, чиито правомощия са свързани с постигането на сигурността на пристанищата, както и съществуващите правила и процедури;

12. уязвимите места в организацията, нормативната уредба или процедурите за постигане на сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

13. мерките, процедурите и действията, насочени към намаляване на уязвимостта на критичните места във всяка зона; специално внимание следва да се отделя на необходимостта от контрол на достъпа или от въвеждане на ограничения за цялото пристанище или пристанищен терминал, или за специфични части от него, в това число: идентификация на пътниците, пристанищния персонал или други работници, посетителите и корабните екипажи, контрол на товарите и багажа, въвеждане на изисквания за наблюдение на определени зони или дейности, както и на средствата за осъществяване на този контрол; мерките, процедурите и действията трябва да съответстват на отбелязания риск и могат да бъдат различни за различните зони на пристанището или пристанищния терминал;

14. способите за засилване на мерките, процедурите и действията в случай на повишаване на нивото на сигурност;

15. специфичните изисквания за действие при основни проблеми на сигурността, като: "подозрителни" товари, багажи, гориво, принадлежности или лица, пакети с неизвестно съдържание и познати опасности (например бомби); тези изисквания трябва да съдържат и анализ на условията, при които е препоръчително възникналият проблем да бъде разрешен на място, както и тези, при които той трябва да бъде разрешен след транспортиране на опасния предмет или лице в сигурна зона;

16. мерките, процедурите и действията, насочени към ограничаване и намаляване на последиците;

17. начина на разпределение на задачите, позволяващ адекватното и правилно прилагане на определените мерки, процедури и действия;

18. при необходимост - връзките и взаимодействието с други планове за сигурност и други въведени мерки за сигурност, както и с други планове за действие (например авариен план за действие при разлив на нефт, план за организиране на непрекъсната работа в пристанището, план при произшествия с ядрени материали и други);

19. изискванията за комуникация, необходими за изпълнението на мерките и процедурите;

20. мерките за защита от разкриване на информация, свързана със сигурността;

21. изискванията по принципа "необходимост да се знае" за всички органи и организации, които пряко участват в постигането на сигурността на пристанището или пристанищния терминал, както и в случай на необходимост - за всички останали.

(3) Когато съответният компетентен орган счете това за необходимо, при извършването на оценката по ал. 1 се отчитат и видът, предназначението и влиянието на съседните зони върху сигурността на пристанището или пристанищния терминал.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Оценка на сигурността на пристанището се извършва за всеки пристанищен терминал. В случаите, когато операторът на всички терминали от пристанището е един и същ, се извършва оценка на сигурността на цялото пристанище.

(2) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" може да разреши извършване на обща оценка на сигурността за повече от едно пристанище, когато пристанищният оператор е един за пристанищата, на които се извършва оценка на сигурността, и местоположението, дейността, оборудването и архитектурата на тези пристанища са сходни.

(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" уведомява Международната морска организация (IMO) за извършената обща оценка.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Оценката на сигурността на пристанището завършва с доклад за начина на провеждане на оценката, описание на всяка уязвимост на пристанището, открита при извършването на оценката, както и описание на мерките за противодействие.

(2) Докладът се представя на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за одобряване.

(3) Докладът е защитен срещу нерегламентиран достъп или разгласяване.

Раздел III. План за сигурност на пристанището

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Планът за сигурност на пристанището се разработва и поддържа въз основа оценката за сигурност, като се отчита взаимодействието кораб - пристанище и установява правомощията на органите и задълженията на организациите и лицата във връзка с постигане сигурността на пристанището или пристанищния терминал.

(2) Планът за сигурност за всяко пристанище или пристанищен терминал се изготвя от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" съвместно с експерти в съответната област от Министерството на вътрешните работи или от призната организация по сигурността. Когато планът се изготвя от призната организация по сигурността, той се одобрява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация".

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Планът за сигурност на пристанището установява за всяко от нивата на сигурност:

1. процедурите, които трябва да се следват;

2. мерките, които трябва да се въведат;

3. действията, които трябва да бъдат предприети.

(2) Планът за сигурност на пристанището:

1. определя зоните на пристанището или пристанищния терминал, в които трябва да се постигне сигурност; в плана могат да бъдат предвидени различни мерки, процедури или действия за различните зони в зависимост от констатациите в оценката на сигурността на пристанището и като се отчитат връзките между тези зони;

2. осигурява координация между мерките за сигурност за зони с различни характеристики по отношение на сигурността;

3. осигурява при необходимост различни мерки за различните зони от пристанището или пристанищния терминал с оглед на различните нива на сигурност и информацията от разузнаването;

4. определя организационната структура, която да осигури повишаване на сигурността на пристанището или пристанищния терминал.

(3) Въз основа на основните положения, посочени в ал. 2, планът за сигурност на пристанището задължително определя:

1. изискванията за проверка на документите за самоличност, на багажите и на товарите; в зависимост от констатациите в оценката за сигурност на пристанището планът може да предвижда, че тези изисквания се прилагат частично или не се прилагат в някои от зоните, както и че лицата, които влизат или се намират в определена зона, подлежат на контрол;

2. забранените зони в пристанището или на пристанищния терминал, зоните за сигурност и мерките за предотвратяване на нерегламентиран достъп до пристанището или терминала, до кораби в него, до забранените зони на пристанището или терминала, до зоните за сигурност, както и до съседните зони по чл. 51а, ал. 3; може да се предвиди, че за някои зони изискванията за достъп ще се прилагат само когато нивото на сигурност надвиши минималния праг; всички изисквания и прагове следва да бъдат изчерпателно изброени;

3. процедури за реагиране при заплахи или нарушения на сигурността, които включват разпоредби за осигуряване на критично важните операции на пристанището или пристанищния терминал, или на взаимодействието кораб - пристанище;

4. допълнителни мерки за сигурност, които следва да бъдат предприети при обявяване на второ или трето ниво на сигурност;

5. процедури за евакуация при заплахи или нарушения на сигурността;

6. задължения на персонала на пристанището с възложени отговорности по сигурността и на останалия персонал по отношение на нивата на сигурност;

7. процедури за взаимодействие пристанище - кораб, включително корабите, предназначени за морско-технически услуги и взаимодействие кораб - кораб;

8. процедури за преглед на плана и за обновяването му;

9. процедури за докладване на офицера по сигурността на пристанището или на органа за сигурност в пристанището на инциденти, свързани със сигурността, които процедури да позволяват предприемането на бързи ответни действия;

10. офицера по сигурността на пристанището, в т. ч. начините за осъществяване на 24-часов контакт;

11. мерки за гарантиране на сигурността на информацията, съдържаща се в плана;

12. мерки за гарантиране на сигурността на товарите и съоръженията, необходими за товаро-разтоварна дейност;

13. процедури за проверка на плана за сигурност на пристанището;

14. процедури за реагиране в случай на задействане на сигналната система за сигурност на кораб в пристанището;

15. процедури за улесняване слизането на брега или смяна на екипажа на кораба, както и за улесняване достъпа до кораба на посетители, включително и представители на моряшки социални и трудови организации;

16. процедури за всяко от трите нива на сигурност;

17. организационна структура по сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

18. отговорности и изисквания, свързани с провеждането на тренировки и обучение и с оценка на ефективността на работата на пристанищния персонал, който изпълнява функции, свързани със сигурността;

19. системи, позволяващи ефективна и непрекъсната комуникация между персонала на пристанището, изпълняващ функции, свързани със сигурността, корабите в пристанището и други отговорни за сигурността органи;

20. процедури за гарантиране на сигурността на информацията, свързана със сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

21. процедури за оценяване на ефективността на мерките и оборудването, свързани със сигурността, включително откриване и отстраняване на повреди в оборудването;

22. процедури за предоставяне и оценяване на доклади относно възможни пробиви в сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

23. процедури относно товаро-разтоварни операции в пристанището или пристанищния терминал;

24. процедури относно доставка на корабни запаси;

25. процедури за поддържане и актуализиране на информация относно опасни товари и вещества и местоположението им в пристанището или пристанищния терминал;

26. средства за подаване на сигнали за тревога и получаване на помощ от патрулиращи кораби и екипи за претърсване, включително подводно претърсване и претърсване за бомби;

27. процедури за оказване на съдействие на офицерите по сигурността на кораба относно потвърждаване самоличността на лица, които желаят да се качат на борда на кораба;

28. разпоредби, осигуряващи сигурността на пристанището или пристанищния терминал, включително свързани с взаимодействието пристанище - кораб, дори когато към кораба не се прилагат разпоредбите на тази наредба;

29. механизми за координация и взаимодействие с други превантивни планове или дейности и по-специално с други превантивни или контролни дейности, осъществявани в пристанището или на пристанищния терминал;

30. механизми за координация и взаимодействие с други планове за действие или за въвеждане на специфични ответни мерки, процедури и действия и по-специално с други аварийни планове; когато е необходимо, следва да се предвидят и начини за преодоляване на противоречията и несъответствията;

31. обозначаване на зоните с достъп и/или с изисквания за контрол;

32. изисквания за наблюдение на зоните или дейностите, извършвани в тях; необходимостта от използване на технически средства и техният вид се определят в зависимост от оценката на сигурността на пристанището.

33. подробно описание на оперативната организация и работните процедури за постигане сигурността на пристанището или пристанищния терминал, в това число задачите на съвета за сигурност на пристанището или пристанищния терминал и ако е необходимо - координацията на действията на офицера по сигурността на пристанището и офицерите по сигурността на корабите;

34. процедури и мерки за третиране на подозрителни товари, багажи, гориво, провизии или лица, за предотвратяване на нерегламентирано внасяне в пристанището или на борда на кораба на оръжия или общоопасни вещества и средства, предназначени за употреба срещу хора, кораби или пристанища;

35. механизми на взаимодействие между органите, осъществяващи контрол на товарите, багажите и пътниците, в това число (ако е необходимо) свързване на информационните системи и системите за контрол на сигурността на тези органи, включително и системите за контрол на сигурността преди пристигане, ако има такива.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Лицата, които извършват вътрешни одити на дейностите по сигурността, посочени в плана, или които оценяват прилагането на плана, не участват пряко в проверяваните дейности, с изключение на случаите, когато големината и видът на пристанището не позволяват това.

Чл. 57. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Планът за сигурност на пристанището може да се комбинира със или да бъде част от друг авариен план на пристанището.

Чл. 58. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" одобрява промените в плана за сигурност на пристанището, когато той отговаря на изискванията на тази наредба.

Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Планът за сигурност на пристанището се изготвя в по четири екземпляра на хартиен и електронен носител, защитени срещу неупълномощено изтриване, унищожаване или изменение, като единият екземпляр се съхранява в дирекция "Експлоатационна годност, регистри и контрол" на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", вторият - при пристанищния оператор, а третият и четвъртият - в съответната областна дирекция "Полиция" и в съответното териториално управление на Главна дирекция "Гранична полиция" в Национална служба "Полиция".

(2) Планът е защитен от неупълномощен достъп или разгласяване.

Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) План за сигурност на пристанището се изготвя за всеки пристанищен терминал. В случаите, когато операторът на всички терминали от пристанището е един и същ, се изработва план за сигурност на цялото пристанище.

(2) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" може да разреши изготвяне на общ план на сигурността за повече от едно пристанище, когато операторът е един и същ и местоположението, дейността, оборудването и архитектурата на тези пристанища са сходни.

(3) В случаите по ал. 2 Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" уведомява IMO за изработения общ план.

Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Министърът на транспорта съгласувано с министъра на вътрешните работи определя реда за издаване и контрол на използването на пропуски на/от лица и транспортни средства в забранените за достъп зони на пристанищата.

Чл. 62. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Пропуски за зоните за сигурност се издават на служители и работници, чиито функционални задължения или мястото на тяхното изпълнение изискват влизане или престояване в тези зони. Процедурата по издаване на пропуски задължително включва:

1. подаване на писмена заявка за пропуск до издаващия орган;

2. проверка на заявките от страна на упълномощените сътрудници за определяне на основанията за издаване на пропуска;

3. съгласуване на заявките от страна на компетентните служби на Министерството на вътрешните работи с цел да не бъдат допускани нежелани лица в зоните за сигурност.

(2) Всеки пропуск съдържа:

1. наименование на органа, който го е издал;

2. снимка на лицето, на което се издава;

3. имената и други лични данни (например единен граждански номер, единен номер на чужденец или дата на раждане) на лицето, на което се издава;

4. зоните, за които е валиден;

5. срокът на неговата валидност.

(3) Правилата и процедурите, описани в ал. 1, т. 1 и 2, се прилагат и по отношение на пропуските за моторни превозни средства.

(4) Всеки пропуск на моторно превозно средство съдържа:

1. наименование на органа, който го е издал;

2. регистрационен номер на моторното превозно средство;

3. наименование на собственика и ползвателя на моторното превозно средство;

4. зоните, за които е валиден;

5. срокът на неговата валидност.

(5) Всички лица, имащи пропуск за зоните за сигурност, подлежат на инструктаж и контрол за познаването на инструкциите за движение и за безопасност при експлоатацията на моторни превозни средства в района на пристанището.

(6) Личните пропуски и пропуските на моторните превозни средства се поставят и носят на видно място при влизането, излизането и по време на престоя в зоните за сигурност.

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" следи за изпълнението на мерките и процедурите за сигурност, определени в плана.

(2) Сигурността на пристанището или пристанищния терминал, на корабите в него и защитата им от неупълномощен достъп се осигурява от пристанищния оператор съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи съобразно мерките и процедурите за сигурност, определени в плана.

(3) Кораби, които са без екипаж, задължително трябва да бъдат заключени и оборудването за качване - отстранено.

Раздел III. "а" Орган за сигурност в пристанището (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г.)

Чл. 63а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Орган за сигурност в пристанището е всеки оператор на терминал от това пристанище.

(2) Органът за сигурност в пристанището е отговорен за наличието, изпълнението и поддържането на план за сигурност на пристанището.

Чл. 63б. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Органът за сигурност в пристанището е длъжен да:

1. осигурява и поддържа техническите средства за постигане на сигурността на пристанището или пристанищния терминал, посочени в плана за сигурност;

2. определи офицер по сигурността на пристанището;

3. създаде пристанищен съвет за сигурност;

4. предоставя на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" всички материали, свързани със сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

5. представя в Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" и в съответната областна дирекция "Полиция" за съгласуване правилника за контролно-пропускателния режим в пристанището или пристанищния терминал.

Чл. 63в. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Към всеки орган за сигурност в пристанището се създава пристанищен съвет за сигурност като постоянно действащ помощен орган за съгласуване, сътрудничество и координация между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане сигурността на съответния пристанищен терминал. В случаите, когато операторът на всички терминали от пристанището е един и същ, се създава един пристанищен съвет за сигурност за цялото пристанище.

(2) Пристанищният съвет за сигурност се състои от:

1. законния представител на юридическото лице - пристанищен оператор или упълномощено от него лице, който е председател на съвета;

2. офицерът по сигурността на пристанището, който е заместник-председател на съвета;

3. представител на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация";

4. представител на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация";

5. представител на съответната териториална дирекция на Национална служба "Полиция";

6. представител на съответното гранично полицейско управление;

7. представител на съответната териториална дирекция на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението";

8. представител на организацията, на която пристанищният оператор е поверил осъществяването на охраната на пристанищната територия и инфраструктура.

(3) По преценка на органа за сигурност в пристанището в работата на пристанищния съвет за сигурност може да бъдат привлечени представители на съответната териториална дирекция на Агенция "Митници" и на Военноморските сили на Република България, както и други експерти в областта на сигурността на пристанищата.

(4) Пристанищният съвет за сигурност:

1. проучва и анализира актуалните заплахи за сигурността на пристанищния терминал и тенденциите в тази област, с оглед внасяне на промени в плана за сигурност на пристанището;

2. прави предложения за промяна на нивото на сигурност на пристанищния терминал;

3. прави предложения за въвеждане на допълнителни временни мерки за сигурност без повишаване на нивото на сигурност;

4. прави предложения за въвеждане на други мерки, дейности или процедури, които имат пряко или косвено отношение към сигурността на пристанището;

5. в случаите на потенциална заплаха или риск за сигурността на пристанищния терминал координира действията и разпределя задачите между ведомствата, юридическите и физическите лица, които имат отношение към постигане на неговата сигурност;

6. в случаите на потенциална заплаха или риск за сигурността на пристанищния терминал осъществява контрол върху дейността на всички лица, които извършват или ползват пристанищни услуги или дейности, когато техните действия или бездействия могат да създадат условия за нарушаване сигурността на пристанището.

(5) Пристанищният съвет за сигурност се свиква на редовни заседания не по-рядко от веднъж на три месеца и на извънредни - по искане на всеки от членовете на съвета или на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" при проява на конкретен риск или заплаха за сигурността на пристанищния терминал или при възникване на условия за такъв риск или заплаха.

(6) Пристанищният съвет за сигурност може да заседава, ако присъстват най-малко 2/3 от неговите членове. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове на съвета.

(7) На първото си заседание пристанищният съвет за сигурност приема правилник за своята работа, в който следва да бъдат уредени: периодичността и редът за свикване и провеждане на заседанията, начините за връзка и взаимодействие на членовете на съвета при проява на конкретен риск или заплаха, както и всички други въпроси, свързани с осъществяване на посочените в ал. 4 функции.

Раздел IV. Офицер по сигурността на пристанище

Чл. 64. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Всеки орган за сигурност в пристанището определя офицер по сигурността за пристанищния терминал, на който оперира.

(2) Може да се назначава един офицер по сигурността за повече от един пристанищен терминал, ако операторът на тези терминали е един и същ.

(3) Когато пристанищният оператор на повече от един пристанищен терминал е назначил офицер по сигурността за всеки един от тях, той може да определи един от офицерите като координатор.

(4) Офицерът по сигурността е служител на пристанищния оператор и лице за контакт с представителите на Министерството на транспорта, Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите по въпросите на сигурността на пристанището или пристанищния терминал. В случаите по ал. 3 лице за контакт е офицерът координатор.

Чл. 65. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Офицерът по сигурността на пристанището:

1. провежда първоначален преглед на сигурността на пристанището или пристанищния терминал, като отчита съответната оценка по сигурността на пристанището;

2. съдейства при разработването на плана за сигурност на пристанището и отговаря за поддържането му;

3. прилага плана за сигурност на пристанището и провежда тренировки във връзка с неговото изпълнение;

4. извършва редовни проверки по сигурността на пристанището или пристанищния терминал с цел гарантиране постоянното прилагане на мерките за сигурност;

5. предлага внасянето на промени в плана за сигурност на пристанището, с цел отстраняване на недостатъци или обновяването му;

6. осигурява обучение на лицата, отговорни за сигурността на пристанището;

7. докладва пред Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" и съхранява протоколи за събития, които заплашват сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

8. координира прилагането на плана за сигурност на пристанището със съответния офицер по сигурността на компанията и офицера по сигурността на кораба;

9. следи за спазване изискванията към лицата, отговорни за сигурността на пристанището или пристанищния терминал;

10. следи за правилното управление, тестване, калибриране и поддържане на оборудването по сигурността;

11. съдейства на офицера по сигурността на кораба за идентифициране на лицата, които ще се качват на борда на кораба;

12. координира действията по изпълнение на плана със службите по сигурността.

Раздел V. Обучение, тренировки и учения по сигурността на пристанището

Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Офицерът по сигурността на пристанището и лицата, отговорни за сигурността на пристанището или пристанищния терминал, преминават обучение по утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" програми и притежават познания в определени области, изброени в приложение № 3.

Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Офицерът по сигурността на пристанището провежда тренировки на лицата, отговорни за сигурността на пристанището или пристанищния терминал, на всеки 3 месеца, като се имат предвид видовете дейности, извършвани на пристанището или пристанищния терминал, промените в състава на лицата, отговорни за сигурността на пристанището или пристанищния терминал, вида на обслужваните кораби и други обстоятелства, свързани със сигурността на пристанището или пристанищния терминал.

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" провежда учения на лицата, отговорни за сигурността на пристанището или пристанищния терминал, чрез които се проверява и постига взаимодействие между лицата, отговорни за сигурността на пристанището или пристанищния терминал, лицата, отговорни за сигурността на корабопритежателите и службите по сигурността, както и наличието на материални и технически средства за осигуряване сигурността на пристанището или пристанищния терминал. Ученията се провеждат на всеки 18 месеца.

(2) Ученията по ал. 1 могат да бъдат:

1. пълномащабни или на живо;

2. симулация в зала или семинар;

3. комбинирани с други тренировки, които провеждат държавните органи, натоварени с правомощия за постигане на сигурността в пристанищата (например спешни ответни действия и други).

(3) Разходите за организирането и провеждането на ученията по ал. 1 се поемат съответно от всеки участник.

 

Глава шеста.

ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТТА НА КОРАБ. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИСТАНИЩЕТО (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.)

Раздел I. Прегледи

Чл. 69. Корабите по чл. 3, ал. 2 подлежат на:

1. първоначален преглед преди въвеждане на кораба в експлоатация или преди издаване за първи път на международно свидетелство за сигурността на кораба, която включва пълна проверка на системата му за сигурност и оборудването по сигурността, съгласно изискванията на глава XI-2 от SOLAS, тази наредба и одобрения корабен план за сигурност. Първоначалният преглед гарантира, че системата за сигурност и оборудването по сигурността на кораба съответстват на изисквания на глава XI-2 от SOLAS, на тази наредба и че са в задоволително състояние и годни за работата, за която е предназначен корабът;

2. преглед за подновяване на период не повече от пет години, с изключение на случаите по чл. 74; прегледът за подновяване гарантира, че системата за сигурност и оборудването по сигурността на кораба съответстват на изисквания на глава XI-2 от SOLAS, на тази наредба и че са в задоволително състояние и годни за работата, за която е предназначен корабът;

3. междинен преглед, извършен между втората и третата година преди датата, на която изтича валидността на международното свидетелство за сигурност на кораба; междинният преглед включва проверка на системата за сигурност и оборудването по сигурността на кораба, цели да се гарантира, че те са в задоволително състояние за работата, за която е предназначен корабът; резултатите от междинната проверка се отразяват в свидетелството;

4. допълнителен преглед, когато са извършени съществени изменения по системата за сигурност на кораба, корабния план за сигурност или съответното оборудване и снабдяване; допълнителният преглед на системата за сигурност на кораба, корабния план за сигурност и съответното оборудване и снабдяване включва проверка за:

а) съответствие на измененията в тях с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата;

б) ефективното им функциониране.

Чл. 70. Прегледите на корабите се извършват от служители на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от призната организация по сигурността.

Чл. 71. След като бъде извършен преглед по чл. 69, не се допуска извършването на промени по системата за сигурност и оборудването по сигурността на кораба или по одобрения корабен план за сигурност без одобрението на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Раздел II. Издаване и заверка на свидетелства

Чл. 72. (1) След първоначалния преглед или прегледа за подновяване Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава Международно свидетелство за сигурност на кораба (приложение № 4).

(2) След междинен или допълнителен преглед Изпълнителна агенция "Морска администрация" или призната организация по сигурността извършват заверка на свидетелството.

Чл. 73. (1) Прегледите на кораб за издаване или потвърждаване валидността на свидетелството по чл. 72, ал. 1 могат да бъдат извършени и от администрация на друга държава, страна по SOLAS, по искане на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) В случаите по ал. 1 Изпълнителна агенция "Морска администрация" изисква от администрация, издала свидетелството, копие от него и копие от доклада за извършения преглед.

Чл. 74. (1) Международното свидетелство за сигурност на кораба е със срок на валидност до пет години.

(2) Когато прегледът за подновяване приключи в рамките на три месеца преди датата на изтичане срока на свидетелството, новото свидетелство е валидно от датата на приключване на прегледа за подновяване до дата, непревишаваща пет години от датата на изтичане на съществуващото свидетелство.

(3) Когато прегледът за подновяване приключи след датата на изтичане срока на съществуващото свидетелство, новото свидетелство е валидно от датата на приключване на подновителната проверка до дата, непревишаваща пет години от датата на изтичане на съществуващото свидетелство.

(4) Когато прегледът за подновяване приключи повече от три месеца преди датата на изтичане срока на съществуващото свидетелство, новото свидетелство се издава със срок на валидност от датата на приключване на прегледа за подновяване до дата, непревишаваща пет години от датата на приключване на подновителната проверка.

Чл. 75. Когато свидетелството е със срок на валидност, по-малък от пет години, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да удължи срока на валидност на свидетелството до пет години, при условие че прегледите са извършени съгласно изискванията на чл. 69.

Чл. 76. Когато след преглед за подновяване не може да се издаде или достави на борда на кораба ново свидетелство преди датата на изтичане на съществуващото, Изпълнителна агенция "Морска администрация" или призната организация по сигурността могат да заверят съществуващото свидетелство, като удължат срока му на валидност до пет месеца след датата на изтичането му.

Чл. 77. (1) Когато срокът на свидетелството изтича и кораб се намира в пристанище, в което не може да бъде проверен, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да удължи срока на валидност на свидетелството до пристигането на кораба в пристанище, където ще бъде проверен.

(2) Когато срокът на валидност на свидетелството изтича и кораб се намира в чуждо пристанище, в което не може да бъде извършен преглед, удължаването може да бъде извършено от българско дипломатическо или консулско представителство, за което се уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(3) Удължаването на срока не може да бъде повече от три месеца от датата на изтичане срока на валидност на свидетелството.

(4) Кораб, чието свидетелство е с удължен срок на валидност, няма право да напусне пристанището, където трябва да бъде извършен преглед, без да притежава ново свидетелство.

(5) Когато прегледът за подновяване приключи, новото свидетелство ще бъде със срок на валидност до дата, непревишаваща пет години от датата на изтичане срока на съществуващото свидетелство преди предоставянето на удължаването.

Чл. 78. (1) Когато срокът на свидетелство, издадено на кораб, извършващ кратки плавания, не е бил удължен по чл. 75 - 77, може да бъде удължен от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за период до един месец от датата на изтичането му.

(2) Когато прегледът за подновяване приключи, новото свидетелство се издава със срок на валидност до дата, непревишаваща пет години от датата на изтичане срока на съществуващото свидетелство преди предоставянето на удължаването.

Чл. 79. Когато междинният преглед приключи преди периода по чл. 69, т. 3:

1. датата на изтичане, указана върху свидетелството, се изменя със заверка до дата, която няма да бъде повече от три години по-късна от датата, на която е приключил междинният преглед;

2. датата на изтичане може да остане непроменена при условие, че се извършат един или повече допълнителни прегледа, така че да не се превишават максималните периоди между прегледите по чл. 69, т. 3.

Чл. 80. Свидетелството, издадено съгласно чл. 72, ал. 1, престава да бъде валидно, когато:

1. съответните прегледи не са приключени в рамките на периодите от време, посочени в чл. 70;

2. свидетелството не е заверено съгласно чл. 69, т. 3 и чл. 79, т. 1, ако е приложимо;

3. когато е налице промяна на корабопритежателя;

4. при промяна на знамето, под което плава корабът.

Чл. 81. (1) Когато кораб, плаващ под българско знаме, промени знамето, под което плава, Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща на съответната администрация на държавата, под чието знаме ще плава корабът, копия от или цялата информация, отнасяща се до Международното свидетелство за сигурност на кораба, носено от кораба преди това прехвърляне, както и копия от налични доклади по проверки.

(2) Когато е налице промяна на корабопритежателя, предишният корабопритежател изпраща на новия информация за Международното свидетелство за сигурност на кораба.

Чл. 82. (1) Временно Международно свидетелство за сигурност на кораба (приложение № 5) се издава на:

1. кораб без свидетелство при доставка или непосредствено преди въвеждане или повторно въвеждане в експлоатация;

2. кораб, плавал под чуждо знаме при вписването му в регистъра на корабите в Република България;

3. когато компания поеме отговорността за експлоатацията на кораб, който преди това не е бил управляван от тази компания.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава свидетелството по ал. 1 до издаване на Международно свидетелство за сигурност на кораба.

Чл. 83. Временното международно свидетелство за сигурност на кораба се издава, когато:

1. е извършена оценка за сигурността на кораба;

2. копие на корабния план за сигурност се съхранява на борда на кораба, корабният план за сигурност е предаден за преглед и одобрение и се прилага на кораба;

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) корабът е оборудван със сигнална система по сигурността на кораба, отговаряща на изискванията на правило 6 от глава XI-2 от SOLAS;

4. офицерът по сигурността на компанията е установил, че:

а) корабният план за сигурност съответства на изискванията на тази наредба;

б) планът е бил предаден за одобрение;

в) планът се прилага на кораба;

г) необходимите мерки, включително подготовка за тренировки, упражнения и вътрешни проверки, въз основа на които той преценява, че корабът успешно ще премине първоначална проверка, в рамките на 6 месеца;

5. са взети мерки за извършване на прегледа по чл. 69, т. 1;

6. капитанът, офицерът по сигурността на кораба и екипажът на кораба, който има задължения, свързани със сигурността, са запознати със задълженията и отговорностите си по тази наредба, със съответните разпоредби от корабния план за сигурност и че тази информация им е предоставена на работния език на екипажа на кораба или на езици, разбираеми от тях;

7. офицерът по сигурността на кораба отговаря на изискванията на тази наредба.

Чл. 84. (1) Временното международно свидетелство за сигурност на кораба се издава от Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от призната организация по сигурността.

(2) Временното международно свидетелство за сигурност на кораба е със срок на валидност шест месеца, която не може да бъде продължавана, или до издаване на Международно свидетелство за сигурност на кораба.

Чл. 84а. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение за съответствие на пристанището, с което се потвърждава, че пристанището е проверено, отговаря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на тази наредба и функционира в съответствие с одобрения план за сигурност.

(2) Удостоверението по ал. 1 е със срок на валидност 5 години и се издава по образец съгласно приложение № 6 на български и на английски език.

(3) Удостоверението по ал. 1 съдържа:

1. наименование на пристанището;

2. потвърждение, че пристанището отговаря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на тази наредба;

3. срок на валидност на удостоверението;

4. заверки за потвърждаване на валидността на удостоверението, извършени съгласно чл. 84б, ал. 3 и 4.

Чл. 84б. (Нов - ДВ, бр. 94 от 2005 г.) (1) Удостоверението за съответствие на пристанището се издава, когато е извършен първоначален преглед на пристанището, при който е установено, че:

1. е извършена оценка на сигурността на пристанището;

2. пристанището отговаря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на тази наредба;

3. е налице план за сигурност, изготвен и одобрен съгласно изискванията на наредбата;

4. пристанището функционира съгласно одобрения план за сигурност.

(2) Прегледът по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация".

(3) Министърът на транспорта или упълномощено от него длъжностно лице извършва заверки на удостоверението по ал. 1 за потвърждаване на неговата валидност след проверка, извършена на втората и четвъртата година от издаването му.

(4) Проверката по ал. 3 се извършва от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" и с нея се проверява наличието на обстоятелствата по ал. 1.

 

Глава седма.

ПРИЗНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА

Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" могат да упълномощават призната организация по сигурността да извършва:

1. одобряване на плановете за сигурност на кораба или на измененията в тях;

2. изготвяне на плановете за сигурност на пристанищата;

3. преглед на корабите за съответствие с изискванията на тази наредба;

4. оценка на сигурността на пристанището и оценка на сигурността на кораба.

(2) Признатата организация по сигурността може да консултира компанията или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" по въпроси, свързани със сигурността, в това число:

1. извършване на оценките на сигурността на кораба;

2. плановете за сигурност на кораба;

3. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) извършване на оценка на сигурността на пристанище.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Консултациите по ал. 2 могат да включват приключване на оценка на сигурността на кораба или на плановете за сигурността на кораба, както и оценка на сигурността на пристанище или на плана за сигурността на пристанище.

(4) Призната организация по сигурността, която е изготвила или извършвала дейността по ал. 2, не може да одобрява планове за сигурност на кораба или изменения в тях.

(5) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Призната организация по сигурността, която е извършвала дейността по ал. 2 или е извършила оценка на сигурността на пристанище, не може да изработва план за сигурност за същото пристанище или пристанищен терминал.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Упълномощаването, свързано с дейностите по сигурността на корабите, се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация", а по сигурността на пристанищата - от Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация".

Чл. 86. Изпълнителна агенция "Морска администрация" или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" упълномощава призната организация по сигурността за извършване на една или няколко от дейностите по чл. 85, когато организацията:

1. притежава опит по въпросите, свързани със сигурността;

2. е запозната с корабните и пристанищни операции, в това число познаване на устройството на кораба - ако се предоставят услуги по отношение на кораби, и архитектурата на пристанището - ако се предоставят услуги по отношение на пристанищата;

3. е способна да оценява вероятните свързани със сигурността рискове, които биха могли да настъпят по време на корабните и свързани с пристанището операции, в това число взаимодействието кораб/пристанище, и как да сведат до минимум такива рискове;

4. е способна да поддържа и усъвършенства опита на персонала си;

5. упражнява мониторинг върху непрекъснатата стабилност на персонала си;

6. е способна да поддържа съответните мерки за избягване на нерегламентирано разкриване на свързан със сигурността материал или достъп до него;

7. притежава познания относно изискванията на глава ХI-2 от SOLAS, тази наредба и съответното национално и международно законодателство и свързаните със сигурността изисквания;

8. притежава текуща информация за свързани със сигурността заплахи и тенденции;

9. притежава познания за разпознаване и откриване на оръжия, общоопасни вещества и средства;

10. притежава познания за разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведението на лица, които има вероятност да са заплаха за сигурността;

11. притежава познания за похватите, използвани за заобикаляне на свързаните със сигурността мерки;

12. притежава познания за сигурността и свързаното с наблюдение оборудване и системи и експлоатационните им ограничения;

13. (нова - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) притежава подходящи познания за други свързани със сигурността операции, имащи потенциално влияние върху сигурността на пристанищата.

Чл. 87. Организацията, която желае да бъде призната да извършва една или няколко от дейностите по чл. 85, ал. 1, подава писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", към което прилага:

1. документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по чл. 86;

2. декларация, че ще изпълнява изискванията по чл. 97.

Чл. 88. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" или Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" извършва проверка на пълнотата и съдържанието на документите по чл. 86.

(2) За установяване на обстоятелствата по чл. 86 може да бъде извършена проверка и на място.

(3) При извършване на проверката се взима предвид и информацията по чл. 95, ал. 2.

Чл. 89. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Проверката по чл. 88 се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", в срок до два месеца от датата на постъпване на заявлението за признаване. В състава на комисията задължително се включва и представител на Министерството на вътрешните работи.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" може да удължи срока за извършване на проверката с един месец въз основа на мотивиран доклад от комисията.

(3) За резултатите от проверката комисията съставя доклад, който се подписва от членовете й.

Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", съответно на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", се произнася по заявлението за признаване с мотивирана заповед в срок до 7 дни след приключване на проверката по чл. 88.

(2) Изпълнителната агенция "Морска администрация" или Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" изпраща на организацията копие от заповедта по ал. 1.

Чл. 91. (1) Призната организация по сигурността извършва дейностите по чл. 85, ал. 1 въз основа на договор с Изпълнителна агенция "Морска администрация" или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация".

(2) Когато организацията е чуждестранно лице, договорът по ал. 1 се сключва след представяне на документи, удостоверяващи наличието на снабдено с представителна власт българско лице или чуждестранно лице, установено на територията на Република България.

Чл. 92. Договорът урежда специфичните задължения и функции, поети от признатата организация по сигурността, и включва най-малко следните клаузи относно:

1. (доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) изложените в Приложение II на Резолюция А.739(18), така, както е променена, насоки за упълномощаване на организации, действащи от името на администрацията на Международната морска организация и анекса, приложенията и допълнението към съвместния циркуляр на Комитета по морска безопасност и Морския комитет по опазване околната среда на Международната морска организация за типов договор за възлагане на признати организации да действат от името на администрацията;

2. гражданската отговорност на признатата организация по сигурността спрямо Изпълнителна агенция "Морска администрация" или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" в случаите, когато с влязло в сила съдебно или арбитражно решение е постановено, че Изпълнителна агенция "Морска администрация" или Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" носи гражданска отговорност за причинени имуществени и/или неимуществени вреди от страна на признатата организация, нейни органи, служители, агенти или други лица, действащи от нейно име;

3. периодичен одит и проверка от Изпълнителна агенция "Морска администрация", Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" или от независима външна организация на изпълнението от страна на признатата организация на дейностите, които има право да извършва;

4. възможност за внезапни и детайлни проверки на кораби;

5. приложимост на българското законодателство към договора.

Чл. 93. (1) Договорът по чл. 91 се прекратява, ако бъде отменено признаването на организацията.

(2) Признаването по чл. 90, ал. 1 се отменя, ако при наблюдението и контрола, извършвани по реда на чл. 94 - 96, се установи, че с дейността си организацията застрашава сигурността на човешкия живот на море.

Чл. 94. Изпълнителната агенция "Морска администрация" осъществява контрол за съответствие на всички български кораби с изискванията за сигурност.

Чл. 95. (1) Изпълнителната агенция "Морска администрация" или Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" извършват оценка най-малко веднъж на две години за съответствието на дейността на признатата организация по сигурността с изискванията за осигуряване на сигурността и за съответствието на признатата организация по сигурността с изискванията на чл. 86.

(2) Изпълнителната агенция "Морска администрация" събира информация за състоянието на организацията по отношение на сигурността, като отчита:

1. данните от Парижкия меморандум за разбирателство за държавния пристанищен контрол;

2. докладите от други меморандуми за държавен пристанищен контрол;

3. докладите на чуждестранни администрации за задържане на кораби.

Чл. 96. Изпълнителната агенция "Морска администрация" и Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" осъществяват контрол за ефективно упражняване на предоставените правомощия на признатите организации по сигурността, действащи от тяхно име.

Чл. 97. Признатата организация по сигурността е длъжна да оказва съдействие на органите на държавния пристанищен контрол, когато се проверява кораб под нейно наблюдение, с цел улесняване на отстраняването на докладваните несъответствия.

Чл. 98. Изпълнителната агенция "Морска администрация" и Изпълнителната агенция "Пристанищна администрация" писмено уведомяват Международната морска организация за специфичните условия и отговорности, поети от всяка от признатите организации по сигурността.

Чл. 99. (1) Признаването се отменя в случай, че:

1. признатата организация по сигурността престане да отговаря на изискванията по чл. 86;

2. информацията за дейността на организацията по отношение на сигурността покаже влошаване на показателите.

(2) При отмяната на признаването се отчита и информацията по чл. 95, ал. 2, както и резултатите от осъществяването на контрола по чл. 96.

(3) Признаването се отменя, след като се даде възможност на организацията да представи становище по констатираните несъответствия.

 

Глава осма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 70 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

Чл. 100. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) На лице, което наруши установения пропускателен режим в пристанище, се налага санкцията, предвидена в чл. 121, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 101. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) На длъжностно лице, което наруши реда за съхраняване на доклада по чл. 53, ал. 2 или на плана за сигурност на пристанище и по този начин създаде опасност от неупълномощен достъп до него или от разгласяването му, се налага санкцията, предвидена в чл. 121, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 102. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) На орган по сигурността в пристанище, който прилага мерки или процедури за сигурност, различни от предвидените в плана за сигурност на пристанището, се налага санкцията, предвидена в чл. 121, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 103. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) За нарушаване на други разпоредби на настоящата наредба на виновните лица се налага санкцията, предвидена в чл. 121, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

Чл. 104. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Нарушенията по тази глава се установяват с актове, съставени от длъжностни лица на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", съответно на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация", съответно от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 105. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Корабен план за сигурност" е планът, изготвен с цел да гарантира прилагането на мерки на борда на кораба, разработени с цел да предпазват лицата и товара на борда, транспортните единици, корабните запаси или кораба от риска за възникване на инцидент, свързан с безопасността.

2. "План за сигурност на пристанището" е планът, изготвен с цел да гарантира прилагането на мерките, разработени с цел да опазват пристанищата и корабите, лицата, товара, единиците, транспортиращи товарите и трюмовете на кораба в рамките на пристанищата от възникването на риск, свързан с безопасността.

3. "Офицер по сигурността на кораба" е лице на борда на кораба, определено от компанията, което отговаря пред капитана за сигурността на кораба, включително и за прилагането и поддържането на корабния план за сигурност и за свръзка с офицера по сигурността на компанията и офицерите по сигурността на пристанищата.

4. "Офицер по сигурността на компанията" е лице, определено от компанията, което трябва да гарантира, че е извършена оценка на сигурността на кораба, че корабът разполага с разработен план за сигурност, който е подаден за одобрение и впоследствие е прилаган и поддържан и за свръзка с офицерите по сигурността на пристанищата и офицера по сигурността на кораба.

5. (изм. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.) "Офицер по сигурността на пристанището" е лице, отговорно за прилагането, ревизирането и поддържането на плана за сигурността на пристанищата и за свръзка с офицера по сигурността на кораба и с офицера по сигурността на компанията.

6. "Първо ниво на сигурност" е нивото, при което по всяко време ще бъдат поддържани минималните подходящи предпазни мерки за сигурност.

7. "Второ ниво на сигурност" е нивото, при което за период от време ще бъдат поддържани допълнителни предпазни мерки за сигурност в резултат на повишената степен на риск от възникване на инцидент, свързан със сигурността.

8. "Трето ниво на сигурност" е нивото, при което ще бъдат предприети допълнителни специфични предпазни мерки за сигурност, поддържани за ограничен период от време, когато възникването на инцидент, свързан с безопасността, е вероятно или неизбежно, въпреки че може да е невъзможно да бъде определена специфичната цел.

9. "Плаваща сондажна платформа" е кораб, предназначен за сондажни операции, свързани с експлоатация на морски и речни ресурси.

10. "Компания" е корабособственик или всяка друга организация или лице, което е поело отговорността за експлоатацията на кораба от корабособственика и при приемането на тази отговорност се е съгласила да поеме всички задължения и отговорности, наложени от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването.

11. "Взаимодействие кораб - пристанище" са съвместните действия, които се извършват, когато кораб е пряко зает с извършване на действия, включващи придвижване на хора, стоки или предоставяне на услуги от пристанище.

12. "Произшествие, свързано със сигурността" е всяко действие или обстоятелство, застрашаващо сигурността на кораб, пристанище, взаимодействието кораб - пристанище или взаимодействието кораб - кораб.

13. "Декларация за сигурност" е споразумение между офицера по сигурността на кораба/капитана на кораба и офицера по сигурността на пристанище или друг кораб, с който взаимодейства, определящо мерките за сигурност, които всяка от страните ще предприеме.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародване в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 53 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩАТА (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г.)

§ 17. Навсякъде в наредбата думите "министърът/а на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът/а на транспорта" и "Министерството на транспорта".

§ 18. Разпоредбите на чл. 1, ал. 8, чл. 7а и чл. 7б влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 53 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ И ПРИСТАНИЩАТА  (ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2007 Г.)

§ 17. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба всички пристанищни оператори са длъжни да назначат офицер по сигурността на пристанището за терминала, на който оперират, и да уведомят Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" за това.

§ 18. В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба всички пристанищни оператори са длъжни да поискат актуализиране на съществуващата или извършване на оценка на сигурността на пристанището.

§ 19. Съществуващите оценки на сигурността на пристанища и действащите планове за сигурност на пристанища се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в 12-месечен срок от влизането й в сила.

§ 20. (1) В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба се извършва оценка на сигурността на всички български черноморски пристанища или пристанищни терминали, обслужващи кораби по чл. 1, ал. 2, т. 1 - 3, за които до този момент оценка не е правена.

(2) Планът за сигурност на пристанище или пристанищен терминал по ал. 1 се изработва в тримесечен срок след приемане на оценката.

§ 21. (1) Всеки орган за сигурност в пристанището е длъжен да създаде пристанищен съвет за сигурност в едномесечен срок след извършване на оценката за сигурност по § 20, ал. 1.

(2) Първото заседание на пристанищния съвет за сигурност се провежда в едномесечен срок след създаването му.

(3) Всеки орган за сигурност в пристанището е длъжен да представи в Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" заверено копие от учредителния акт на Пристанищния съвет за сигурност и от приетия правилник за неговата работа в двуседмичен срок след провеждане на заседанието по ал. 2.

§ 22. Параграф 14 влиза в сила от 1.01.2008 г.

§ 23. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2005/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за повишаване на сигурността на пристанищата.

 

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

DECLARATION OF SECURITY

Наименование на кораба:

Name of ship

Пристанище на регистрация:

Port of registry

IMO номер:

IMO Number

Наименование на пристанище:

Name of port facility

Тази Декларация за сигурност е валидна от ........ до ......, за следните дейности

This Declaration of Security is valid from .... until .... for the following activities:

(да се посочат дейностите и свързаните с тях детайли /

list the activities with relevant details)

при следните нива на сигурност

under the following security levels

Ниво(-а) на сигурност за кораба:

Security level(s) for the ship

Ниво(-а) на сигурност за пристанище:

Security level(s) for the port facility

Пристанището и корабът се договарят за следните мерки за сигурност и отговорности, с цел гарантиране на съответствие с изискванията на тази наредба

The port facility and the ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of part A of the International Code for Security of Ships and Port Facilities.

 

Добавянето на инициалите

 

на SSO или PFSO под тези

 

колони показва, че действието

 

ще бъде извършвано в съответствие

 

с подходящ предварително

 

одобрен план от

 

The affixing of the initials

 

of the SSO or PFSO under these

 

columns indicates that the

 

activity will be done, in

 

accordance with the relevant

 

approved plan, by

Дейност

Пристанището:   Кораба:

Activity

The port facility:   The ship:

Осигуряване на извършването

 

на всички задължения по

 

сигурността

 

Ensuring the performance

 

of all security duties

 

Мониторинг на забранените

 

за достъп зони с цел

 

предоставяне достъп до тях

 

само на оторизирания персонал

 

Monitoring restricted areas

 

to ensure that only authorized

 

personnel have access

 

Контрол на достъпа до

 

пристанището

 

Controlling access to

 

the port facility

 

Контрол на достъпа до

 

кораба

 

Controlling access to

 

the ship

 

Мониторинг на пристанището,

 

включително котвените стоянки

 

и зоните около кораба

 

Monitoring of the port facility,

 

including berthing areas and

 

areas surrounding the ship

 

Мониторинг на кораба,

 

включително котвените

 

стоянки и зоните около кораба

 

Monitoring of the ship,

 

including berthing areas

 

and areas surrounding the ship

 

Обработка на товари

 

Handling of cargo

 

Доставка на корабните припаси

 

Delivery of ship stores

 

Обработка на багаж

 

без придружител

 

Handling unaccompanied

 

baggage

 

Контрол върху качването на

 

пътници и техни вещи

 

Controlling the embarkation

 

of persons and their effects

 

Гарантиране на наличието на

 

комуникация по въпросите за

 

сигурността между кораба и

 

пристанището

 

Ensuring that security

 

communication is readily

 

available between the ship

 

and the port facility

 

Подписите върху това споразумение удостоверяват, че мерките за сигурност и договореностите за кораба и пристанището са в съответствие с изискванията на глава XI-2 от Международната конвенция за опазване на човешкия живот на море (SOLAS) и тази наредба, които ще се прилагат в съответствие с разпоредбите, определени в одобрения план или в споразумението към тази декларация.

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter ХI-2 and part A of the Code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

Дата: .................. Място: ..............

Dated at ......... on the

Подписано за и от името на

Signed for on behalf of

Пристанището:

Кораба:

The port facility:

The ship:

(Подпис на офицера по

(Подпис на капитана или

сигурността на

офицера по сигурността

пристанището)

на кораба)

(Signature of the port facility

(Signature of master or port

officer)

facility officer)

Име и длъжност на лицето, подписало документа

Name and title of person who signed

Име:

Име:

Name:

Name:

Длъжност:

Длъжност:

Title:

Title:

 

 

Информация за контакти

Contact details

(да се попълни съобразно нуждите)

(to be completed as appropriate)

(телефонен номер или радиоканал или използвани честоти)

(indicate the phone numbers or the radio channels

or frequencies to be used)

За пристанището:

За кораба:

For the port facility:

For the ship:

Пристанището

Капитан

Port facility

Master

Офицер по сигурността

Офицер по сигурността

на пристанището

на кораба

Port facility security officer

Ship security officer

 

Компания

 

Company

 

Офицер по сигурността

 

на Компанията

 

Company security officer

 

Приложение № 2 към чл. 41

I. Офицерът по сигурността на компанията, лицата от бреговия персонал, определени от корабопритежателя и отговорни за сигурността на корабите, и офицерът по сигурността на кораба трябва да разполагат с познания и да получат обучение по някои от или всички от следните въпроси:

1. свързаната със сигурността администрация;

2. съответните международни конвенции, кодекси и препоръки;

3. съответното национално законодателство;

4. отговорностите и функциите на други свързани със сигурността организации;

5. методологията на оценката за сигурност на кораба;

6. методите на общите прегледи и инспекции на сигурността на кораба;

7. операциите и условията на кораба и пристанището;

8. мерките за сигурност на кораба и пристанищното съоръжение;

9. готовността за аварийни ситуации и реакция и планиране на непредвидени случаи;

10. похвати за инструкции за обучение и просвета за сигурност, в това число мерки и процедури за сигурност;

11. боравене със свързана с чувствителна сигурност информация и свързани със сигурността комуникации;

12. познаване на текущите свързани със сигурността заплахи и шаблони;

13. разпознаване и откриване на оръжия, опасни субстанции и устройства;

14. разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които има опасност да съставляват заплаха за сигурността;

15. похвати, използвани за заобикаляне на свързаните със сигурността мерки;

16. оборудване и системи за сигурност и експлоатационните им ограничения;

17. методи за провеждане на одити, инспекция, контрол и мониторинг;

18. методи на физически претърсвания и необезпокоителни инспекции;

19. свързани със сигурността тренировки и упражнения, в това число тренировки и упражнения с пристанищните съоръжения; и

20. оценка на свързаните със сигурността тренировки и упражнения.

II. В допълнение към това офицерът по сигурността на кораба трябва да разполага с познания и да получи обучение по някои от или всички от следните въпроси:

1. плана на кораба;

2. плана за сигурност на кораба и свързаните с него процедури (в това число базирано на сценарий обучение за това как трябва да се реагира);

3. управление на тълпата и свързани с контрол похвати;

4. операции на свързани със сигурност оборудване и системи; и

5. изпитване, калибриране и поддръжка на свързани със сигурността оборудване и системи, докато корабът се намира в морето.

III. Персоналът на борда на кораба, който има специфични задължения и отговорности, свързани със сигурността, трябва да разполага с достатъчни познания и възможности да изпълни възложените му задължения, в това число съобразно нуждите:

1. познания за текущи свързани със сигурността заплахи и шаблони;

2. разпознаване и откриване на оръжия, опасни субстанции и устройства;

3. разпознаване на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които има вероятност да застрашават сигурността;

4. похвати, използвани за заобикаляне на свързаните със сигурността мерки;

5. управление на тълпата и свързани с контрол похвати;

6. свързани със сигурността комуникации;

7. познания на свързани с аварийни ситуации процедури и планове за непредвидени случаи;

8. операции на свързани със сигурност оборудване и системи;

9. изпитване, калибриране и поддръжка на свързани със сигурността оборудване и системи, докато корабът се намира в морето;

10. похвати за инспекция, контрол и мониторинг; и

11. методи за физически претърсвания на лица, лични вещи, багаж, товар и корабни припаси.

IV. Целият друг персонал на борда на кораба трябва да разполага с достатъчно познания, за да е запознат със съответните разпоредби на плана за сигурност на кораба, в това число:

1. значението и съществените изисквания на различните нива на сигурност;

2. познания на свързани с аварийни ситуации процедури и планове за непредвидени случаи;

3. разпознаване и откриване на оръжия, опасни субстанции и устройства;

4. разпознаване на недискриминационна основа на характеристиките и поведенческите шаблони на лица, които има вероятност да застрашават сигурността;

5. похвати, използвани за заобикаляне на свързаните със сигурността мерки.

 

Приложение № 3 към чл. 66

I. Офицерът по сигурността на пристанището трябва да притежава знания и да бъде обучаван в някои или всички от следните направления съобразно нуждите:

1. управление на охраната;

2. приложими международни конвенции, кодекси и препоръки;

3. приложимото национално законодателство;

4. отговорности и функции на други организации по сигурността;

5. методология за оценка на сигурността на пристанищата;

6. методи за проучване и инспекция на сигурността на корабите и пристанищата;

7. работа и състояние на корабите и пристанището;

8. мерки за сигурността на корабите и пристанищата;

9. готовност за извънредни ситуации и готовност за непредвидени случаи;

10. техники за обучение на охраната, включително мерки и процедури за сигурност;

11. боравене с информация по сигурността и комуникациите;

12. познаване на заплахите за сигурността и особеностите;

13. разпознаване и откриване на оръжие, опасни вещества и устройства;

14. разпознаване, без проява на дискриминация, на характеристиките и моделите за поведение на лица, които могат да представляват заплаха за сигурността;

15. техники, използвани за заобикаляне на мерките по сигурността;

16. устройства и системи за сигурност и оперативните им възможности;

17. методи за извършване на проверки, инспекции, контрол и наблюдение;

18. методи за физическо претърсване и ненатрапчива проверка;

19. обучение и тренировки, свързани с охраната, включително такива, провеждани с кораби;

20. оценка на обучението и тренировките, свързани с охраната.

II. Лицата, отговорни за сигурността на пристанището, трябва да притежават знания и да бъдат обучавани в някои или всички от следните направления:

1. познаване на заплахите за сигурността и особеностите;

2. разпознаване и откриване на оръжие, опасни вещества и устройства;

3. познаване на характеристиките и моделите за поведение на лица, които могат да представляват заплаха за сигурността;

4. техники, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност;

5. техники за управление и контрол на групи от хора;

6. свързани със сигурността комуникации;

7. работа с устройства и системи за сигурност;

8. изпитвания, проверка и поддръжка на оборудването и системите за сигурност;

9. техники за проверка, контрол и мониторинг; и

10. методи за физическо претърсване на хора, лични вещи, багаж, товари и корабни стоки.

III. Всички останали служители на пристанищата трябва да притежават знания и да бъдат запознати със съответните правила на плана за сигурност на пристанището в някои или всички от следните направления в зависимост от дейността им:

1. значението и изискванията на различните нива на сигурност;

2. разпознаване и откриване на оръжие, опасни вещества и устройства;

3. познаване на характеристиките и моделите за поведение на лица, които могат да представляват заплаха за сигурността; и

4. техники, използвани за заобикаляне на мерките за сигурност.

 

Приложение № 4 към чл. 72, ал. 1

МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ

INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

(официален печат)

(official seal)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

Свидетелство №____

Certificate No.

издадено в съответствие с разпоредбите на

Международния кодекс за сигурност на корабите и

пристанищните съоръжения

issued under the provisions of the International Code

for security of Ships and of port facilities

по упълномощаване от Правителството на Република

България

under the authority of the Government of the Republic

of Bulgaria

от______________________________________________________

by (упълномощени лица или организация/

persone(s) or organization authorized)

Наименование на кораба

: .........................

Name of ship

 

Отличителен номер или букви

: .........................

Distinctive number or letters

 

Пристанище на регистрация

: .........................

Port of registry

 

Вид на кораба

: .........................

Type of ship

 

Бруто регистров тонаж

: .........................

Gross tonnage

 

IMO номер

: .........................

IMO Number

 

Име и адрес на Компанията

: .........................

Name and address of the Company

 

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ:

THIS IS TO CERTIFY:

 

1. системата за сигурност и всяко свързано с нея оборудване по сигурността на кораба са проверени в съответствие с Раздел I "Прегледи" от глава шеста;

That the security system and any associated security equipment of the ship has been verified in accordance with section 19.1 of the ISPS Code.

2. прегледът е показал, че системата за сигурност и всяко свързано с нея оборудване по сигурността на кораба е в задоволително състояние във всяко отношение и че корабът е в съответствие с приложимите изисквания на глава XI-2 от Конвенцията за безопасност на човешкия живот на море и тази наредба;

That the verification showed that the security system and any associated security equipment of the ship is in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

3. корабът е снабден с одобрен Корабен план за сигурност.

That the ship is provided with an approved ship security plan.

Дата на първоначалния преглед/прегледа за подновяване, на чието основание се издава това свидетелство:

Date of initial/renewal verification on which this Certificate is based

Това Свидетелство е валидно до: .................. при условие, ча са извършени прегледите, предвидени в чл. 69.

This certificate is valid until ................. subject to verifications in accordance with section 19.1.1 of part A of the ISPS Code.

Издаден в .................

Issued at (място на издаване на Свидетелството/ Place of issue of certificate)

Дата на издаване .................

.................

Date of issue

(подпис на надлежно упълномощения

 

служител, издаващ Свидетелството/

 

Signature of the duly authorized

 

official issuing the Certificate)

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при извършения междинен преглед, изискван от чл. 69, е установено, че корабът съответства на приложимите разпоредби на глава ХI-2 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море и Наредбата за постигане сигурност на кораби и пристанища.

THIS IS TO CERTIFY that a tan intermediate verification required by section 19.1.1 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

Междинна проверка

Подпис: .................

Intermediate verification

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място:.................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на

 

издаващ орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

Допълнителен преглед

Подпис: .................

 

Additional verification

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

Допълнителен преглед

Подпис: .................

 

Additional verification

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД

Допълнителен преглед

Подпис: .................

 

Additional verification

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 79, Т. 2

Additional verification in accordance with section A/19.3.7.2 of the ISPS Code

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, че при допълнителна проверка, необходима съгласно чл. 79, т. 2, се оказа, че корабът отговаря на съответните разпоредби на глава XI-2 от Конвенцията за безопасност на човешкия живот на море и тази наредба.

THIS IS TO CERTIFY that at an additional verification required by section 19.3.7.2 of part A of the ISPS Code the ship was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.

 

Подпис: .................

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО, КОГАТО Е ИЗДАДЕНО С ВАЛИДНОСТ, ПО-МАЛКА ОТ 5 ГОДИНИ, И СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 75

Endorsement to extend the certificate if valid for less than 5 yeas where section A/19.3.3 of the ISPS Code applies

Корабът отговаря на съответните разпоредби на Наредбата за постигане сигурност на корабите и пристанищата и Свидетелството в съответствие с чл. 75 се приема за валидно до .............................................

 

Подпис:

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПОДНОВЯВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 76

 

Endorsement where the renewal verification has been competed and section A/19.3.4 of the ISPS Code applies

Корабът отговаря на съответните разпоредби на Наредбата за постигане сигурност на корабите и пристанищата и Свидетелството в съответствие с чл. 76 се приема за валидно до .............................................

 

Подпис: .................

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата:

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ВАЛИДНОСТ ДО ПРИСТИГАНЕ В ПРИСТАНИЩЕТО ЗА ПРЕГЛЕД, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 77, ИЛИ ЗА ГРАТИСЕН, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 78

Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of verification where section A/19.2.5 of the ISPS Code applies or for a period of grace where section A/19.3.6 of the ISPS Code applies

Това Свидетелство в съответствие с чл. 77/78 на Наредбата за постигане сигурност на корабите и пристанищата се приема за валидно до ................................

This Certificate shall in accordance with section A/19.3.5/19.3.6 of part A of the ISPS Code be accepted as valid until

 

Подпис: .................

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ

 

орган, както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing

 

authority, as appropriate)

 

ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ДАТАТА, НА КОЯТО ИЗТИЧА ВАЛИДНОСТТА, КОГАТО СЕ ПРИЛАГА ЧЛ. 79, T. 1

Endorsement for advancement of expiry date where section A/19.3.7.1 applies

В съответствие с чл. 79, т. 1 на Наредбата за постигане сигурност на корабите и пристанищата новата дата, на която изтича валидността, е .........................................

In accordance with section 19.3.7.1 of part A of the ISPS Code, the new expiry date is*

 

Подпис: .................

 

(Подпис на упълномощения служител/

 

Signature of authorized official)

 

Място: .................

 

Place

 

Дата: .................

 

Date

(Печат или клеймо на издаващ орган,

 

както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing authority,

 

as appropriate)

 

* В случай на попълване на тази част от свидетелството датата на изтичане срока на валидност, указана на предната страна на свидетелството, следва също да бъде променена.

In case of completion of this part of the Certificate, the expiry date shown on the front of the Certificate shall also be amended accordingly.

 

Приложение № 5 към чл. 82, ал. 1

ВРЕМЕННО МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СИГУРНОСТ НА КОРАБ

INTERIM INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE

(официален печат)

(official seal)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

Свидетелство №____

Certificate No.

издадено в съответствие с разпоредбите на

Международния кодекс за сигурност на корабите и

пристанищните съоръжения

issued under the provisions of the International Code

for security of Ships and of port facilities (ISPS CODE)

по упълномощаване от Правителството на Република България

under the authority of the Government of the Republic of Bulgaria

от______________________________________________________

by (упълномощени лица или организация/

persone(s) or organization authorized)

Наименование на кораба

: .................

Name of ship

 

Отличителен номер или букви

: .................

Distinctive number or letters

 

Пристанище на регистрация

: .................

Port of registry

 

Вид на кораба

: .................

Type of ship

 

Бруто регистров тонаж

: .................

Gross tonnage

 

IMO номер

: .................

IMO Number

 

Име и адрес на Компанията

: .................

Name and address of the Company

 

Това последващо, поредно Временно свидетелство ли е? Да/Не*

Is this subsequent, consecutive interim certificate? Yes/No*

Ако "Да", датата на издаване на първоначалното Временно свидетелство е

If Yes, date of issue of interim certificate

С НАСТОЯЩОТО СЕ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ изискванията на чл. 83 са изпълнени.

THIS IS TO CERTIFY THAT the requirements of section 19.4.2 of the ISPS Code have been complied with.

Това свидетелство е издадено на основание чл. 82 от Наредбата за постигане сигурност на корабите и пристанищата.

This Certificate is issued pursuant to section A/19.4 of the ISPS Code.

Това Свидетелство е валидно до:

This certificate is valid until

Издадено в: .................

Issued at (място на издаване на Свидетелството/ Place of issue of certificate)

Дата на издаване .................

.................

Date of issue

(подпис на надлежно упълномощения

 

служител, издаващ Свидетелството/

 

Signature of the duly authorized

 

official issuing the Certificate)

 

(Печат или клеймо на издаващ орган,

 

както е уместно/

 

Seal or stamp of issuing authority,

 

as appropriate)

 

Приложение № 6 към чл. 84а, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 94 от 2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2007 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИСТАНИЩЕ

 

STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT

FACILITY

 

(Официален печат)

 

(Държава)

(Official seal)

 

(State)

 

Министърът на транспорта

на Република България

The Minister of Transport of the

Republic of Bulgaria

 

Наименование на пристанището .............................................................................................

Name of the Port Facility ............................................................................................

 

Адрес на пристанището ..................................................................................

Address of the Port Facility ..........................................................................

 

ИЗДАВА НАСТОЯЩЕТО, ЗА ДА УДОСТОВЕРИ, че съответствието на пристанището с изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата е проверено и че пристанището функционира в съответствие с одобрения си план за сигурност. Този план е одобрен за обработка на следните видове кораби (подчертава се, което е необходимо):

THIS IS CERTIFY that the compliance of this port facility with the privisions of Chapter XI-2 of SOLAS and Regulation № 53/2.07.2004 on ship and port facility security has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Port Facility Security Plan. This plan has been approved for operations of the following types of ships(underline as appopriate):

 

Пътнически кораби

Passenger Ship

Пътнически високоскоростни кораби

Passenger high speed craft

Товарни високоскоростни кораби

Cargo higt speed craft

Бълкери

Bulk carrier

Танкер газовоз

Gas carrier

Танкер

Oil tanker

Химикаловоз

Chemical tanker

Подвижно крайбрежно сондажно съоръжение

Mobile offshore Drilling Units

Товарни кораби, различно от посочените

Cargo ships other than those reffered above

Документът е валиден до .........................................................................................................

и се заверява след проверки, както следва по-долу.

This Statement of Compliance is valid until .................................,

subject to verifications, as indicated in a separate copy.

 

Издадено в: .............................

Issued at: ..................................

 

Дата на издаване: ..................

(подпис)

Date of issue: ...........................

(signature)

 

ЗАВЕРКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ

ПРОВЕРКИ

Edorsement for verifications

Правителството на <....име на държавата....> установи, че валидността на това удостоверение за съответствие подлежи на < проверки по чл. 84б, ал. 3 от наредбата>.

The Government of <....insert name of the State....> has established that the validity of this Statement of Compliance is subject to <verificatons according to Art. 84b, para. 3 of this Regulation>.

 

Издава се в уверение на това, че по време на проверката, извършена в съответствие с чл. 84б, ал. 3 от наредбата, беше установено, че пристанището отговаря на изискванията на глава ХI-2 от SOLAS и на наредбата.

THIS IS TO CERTIFY that, during a verification carried out in accordance with Art. 84b, para. 3 of the Regulation, the port facility was found to comply with the relevant provisions ot Chapter ХI-2 of SOLAS and of this Regulation.

 

1-ва ПРОВЕРКА

Подпис: .............................................

(Подпис на оторизираното лице)

Място:................................................

Дата:...................................................

1st VERIFICATION

Signed:................................................

(Signature of authorized official)

Place:..................................................

Date:..................................................

2-ра ПРОВЕРКА

Подпис:...........................................

(Подпис на оторизираното лице)

Място:.............................................

Дата:................................................

2nd VERIFICATION

Signed:..........................................

(Signature of authorized official)

Place:.............................................

Date:..............................................