НАРЕДБА № 21 ОТ 25 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ГОДНОСТ ЗА ЛЕТАТЕЛНА РАБОТА И ДРУГИ ВИДОВЕ АВИАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г., попр. ДВ. бр.44 от 5 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г.

 

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) С тази наредба се уреждат статутът, съставът и правилата за дейност на специализираната транспортна авиолекарска комисия, наричана "Комисия за авиомедицинско освидетелстване" (КАМО) при определяне на медицинската и психологическата годност на лицата от въздухоплаването и на кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност, както и изискванията към тях.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за определяне на медицинската и психологическата годност на ръководител полети и ученик - ръководител на полети и на кандидатите за придобиване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети и ученик - ръководител на полети, както и изискванията към тях.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) С наредбата се уреждат условията и редът за медицинското освидетелстване на кандидатите за първоначално издаване, преиздаване и подновяване на свидетелство за медицинска годност към свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Медицинското и психологическото освидетелстване е задължително за лицата, които кандидатстват за придобиване на свидетелство за правоспособност за ръководител полети и ученик - ръководител полети, за което се издава свидетелство за медицинска годност по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелства за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.).

Чл. 3. (1) Определянето на наличието или отсъствието на определени физически и психологически качества и състояния на здравето, както и тяхната изразеност се извършва от експерти-специалисти лекари и психолози.

(2) Медицинската годност се определя въз основа на медицински изисквания според съответните правила към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, посочени в приложение № 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Медицинското освидетелстване и определянето на медицинската годност на кандидатите за първоначално издаване, преиздаване и подновяване на свидетелство за медицинска годност към свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство се извършва от личния общопрактикуващ лекар на кандидата при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 4. Установяват се следните четири класа свидетелства за медицинска годност:

1. I клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

б) членове на летателния състав от екипажа, различни от пилоти - борден инженер F/EL; щурман (борден навигатор) F/NL; борден радист F/RТOL;

2. II клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

б) професионален парашутист-инструктор;

в) пилот на планер (и неговите разновидности) PL(G);

г) пилот на свободен балон (и неговите разновидности) PL(FB);

д) (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

3. III клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за ръководител полети - ATCL, ученик ръководител полети SATCL, както и за вписване на квалификационни класове и разрешения към тях, съгласно глава четиринадесета от Наредба № 1;

4. IV клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) стюард/стюардеса C/AL;

б) борден съпроводител F/CL;

в) борден оператор F/OL.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) На първоначално медицинско и психологическо освидетелстване подлежат кандидатите за обучение съобразно посочения в чл. 4 медицински клас.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) На периодични освидетелствания подлежат лицата от авиационния персонал в съответствие с медицинския клас по чл. 4.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) На първоначално медицинско освидетелстване подлежат кандидатите за издаване на свидетелство за правоспособност за национален пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство.

Чл. 6. (1) Авиационният персонал от военната авиация, който кандидатства за издаване на свидетелство за правоспособност по реда на Наредба № 1, се преосвидетелства с разширен обхват по реда на тази наредба след представяне на документ от последния авиомедицински експертен преглед.

(2) Авиационният персонал, притежаващ свидетелство за правоспособност и свидетелство за медицинска годност, издадени от чуждестранна въздухоплавателна администрация, кандидатстващ за работа в българското гражданско въздухоплаване, се освидетелства с разширен обхват на прегледа по реда на тази наредба след представяне на документ от последния авиомедицински експертен преглед.

Чл. 7. (1) Медицинската годност се удостоверява със свидетелство за медицинска годност със следните срокове на валидност:

1. I клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

б) членове на летателния състав от екипажа, различни от пилоти - борден инженер F/EL; щурман (борден навигатор) F/NL; борден радист F/ROL - 12 месеца;

2. II клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) (заличена - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

б) професионален парашутист-инструктор - 24 месеца;

в) пилот на планер (и неговите разновидности) PL(G) - 60 месеца;

г) пилот на свободен балон (и неговите разновидности) PL(FB) - 60 месеца;

д) мотоделтапланерист (и неговите разновидности) PL(MHG) - 24 месеца;

3. III клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за ръководител полети - ATCL, ученик ръководител полети, както и за вписване на квалификационни класове и разрешения към тях - 24 месеца;

4. IV клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) стюард/стюардеса C/AL - 12 месеца;

б) борден съпроводител F/CL - 12 месеца;

в) борден оператор F/OL - 12 месеца.

(2) Валидността на свидетелствата за медицинска годност за лицата на възраст над 40 години е, както следва:

1. I клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност:

а) (изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

б) членове на летателния състав от екипажа, различни от пилоти - борден инженер F/EL; щурман (борден навигатор) F/NL; борден радист F/ROL - 12 месеца;

2. II клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) (заличена - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)

б) професионален парашутист-инструктор - 24 месеца;

в) пилот на планер (и неговите разновидности) PL(G) - 24 месеца, а след 50 години - на 12 месеца;

г) пилот на свободен балон (и неговите разновидности) PL(FB) - 24 месеца, а след 50 години - 12 месеца;

д) (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

3. III клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за ръководител полети ATCL, ученик ръководител полети, както и за вписване на квалификационни класове и разрешения към тях - 12 месеца;

4. IV клас за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за:

а) стюард/стюардеса C/AL - 12 месеца;

б) борден съпроводител F/CL - 12 месеца;

в) борден оператор F/OL - 12 месеца.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Валидността на свидетелствата за медицинска годност на притежателите на национални свидетелства за любители пилоти на свръхлеки ВС е:

1. при възраст под 45 години - до 45-ия рожден ден на кандидата или за срок от 5 години от датата на издаването, който от двата срока е по-дълъг;

2. при възраст 45 - 59 години - за срок от 5 години от датата на издаването;

3. при възраст 60 - 64 години - до 65-ия рожден ден на кандидата или за срок от 1 година от датата на издаването, който от двата срока е по-дълъг;

4. при възраст 65 години или повече - за срок от 1 година от датата на издаването.

Чл. 8. (1) Когато притежателят на свидетелство за правоспособност и на медицинско свидетелство, издадено без ограничения, упражнява правата си в Република България и по уважителни причини освидетелстването не може да бъде извършено в срок, медицинската годност може да се удължи веднъж за 60 дни, с изключение на случаите, когато лицето е с индивидуална годност или с насрочен контролен преглед. Удължаването се извършва в съответствие с последното решение на КАМО и след извършване на преглед от лекар в КАМО.

(2) Когато притежателят на свидетелство за правоспособност упражнява правата си извън Република България, срокът на свидетелството за медицинска годност, издадено без ограничения, може да бъде удължен, а медицинският преглед пред КАМО може да се отложи в случаите и при условията, посочени в чл. 12, ал. 2 от Наредба № 1.

(3) Лицето, което не отговаря на изискванията за удължаване на медицинската си годност, се уведомява писмено от КАМО.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Притежателите на свидетелство за медицинска годност изпълняват задълженията си по чл. 13, чл. 14, ал. 1, чл. 15, ал. 1, чл. 16 и17 от Наредба № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Притежателите на свидетелство за медицинска годност за пилоти на свръхлеки ВС изпълняват задълженията, предвидени по ал. 1 за лицата от авиационния персонал.

Чл. 10. Медицинското и психологическото освидетелстване се извършва от КАМО и лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите към КАМО.

Чл. 11. Комисията за авиомедицинско освидетелстване се състои от експерти-специалисти лекари, които отговарят на изискванията по чл. 12, и включва:

1. председател - специалист-лекар;

2. специалист лекар - интернист;

3. специалист лекар - невролог;

4. специалист лекар - офталмолог;

5. специалист лекар - оториноларинголог;

6. специалист лекар - хирург;

7. специалист лекар - акушер-гинеколог;

8. авиационни психолози от лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите.

Чл. 12. (1) Авиомедицински експерт може да бъде лекар с призната специалност, който е преминал курс по авиомедицинска подготовка по JAR-FCL-3 в КАМО в обем 120 часа лекции и практическа работа. На всеки 3 години авиомедицинският експерт преминава най-малко 20 часа опреснително обучение.

(2) В лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите към КАМО работят авиационни психолози, най-малко с магистърска степен по психология, преминали специализирано обучение по авиационна медицина и авиационна психология и последващи опреснителни курсове на всеки 3 години.

Чл. 13. (1) Съставът на КАМО се определя със заповед на директора на Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III". В заповедта се посочват председателят и заместник-председателят, които са експерти-специалисти от нейния състав, както и възможността за привличане на експерти-специалисти с други специалности.

(2) Със заповедта по ал. 1 се назначава секретар на КАМО, който извършва административното обслужване на комисията.

(3) Председателят на КАМО при необходимост изисква становище от експерти-специалисти, които не са членове на КАМО.

Чл. 14. (1) Комисията за авиомедицинско освидетелстване извършва:

1. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) първоначално медицинско освидетелстване на лица, кандидатстващи за издаване на свидетелство за правоспособност за ръководител полети и ученик-ръководител полети при условията и по реда на Наредба № 1, както и медицински подбор на лица, кандидатстващи за първоначално обучение, включително и преминаващите висшия курс на обучение - държавна поръчка;

2. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) периодично медицинско освидетелстване на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за медицинска годност за ръководител полети и ученик - ръководител полети;

3. извънредно освидетелстване при заболявания, при прекъсване на работа повече от една година или по показания, както и след участие на лицето в авиационно произшествие и сериозен инцидент; в тези случаи освидетелстването се извършва по искане на самото лице, авиационния оператор, доставчика на аеронавигационно обслужване или на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";

4. контролни прегледи след по-тежки заболявания и при хронични болестни състояния;

5. научно-приложна дейност по проблеми на авиомедицинското осигуряване, експертиза, лечение, рехабилитация, режим на труд и почивка и безопасност на полетите;

6. теоретична и практическа подготовка на авиомедицински експерти (лекари и психолози).

(2) Членовете на КАМО участват при разследване на авиационни произшествия и изготвят експертни оценки, когато са включени в заповед по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия (обн., ДВ, бр. 12 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2004 г., бр. 77 от 2005 г.).

Чл. 15. Лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите към КАМО осъществява психологическото освидетелстване, което е елемент от освидетелстването по чл. 2. Психологическото освидетелстване се извършва при първоначално медицинско освидетелстване и в случаи, назначени от авиомедицински експерт - невролог.

Чл. 16. Лабораторията по авиационна психология извършва:

1. психологически подбор на кандидати за обучение и на кандидати за получаване на клас медицинска годност;

2. психологически подбор на кандидати за първоначално придобиване на инструкторски права;

3. планови психологически освидетелствания по показания и заболявания;

4. извънредни освидетелствания по показания и при заболявания, при прекъсване на работа повече от една година и след участие на лицето в авиационно произшествие и сериозен инцидент, като в тези случаи освидетелстване се извършва по искане на самото лице, авиационния оператор, доставчика на аеронавигационно обслужване или Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Чл. 17. Комисията за авиомедицинско освидетелстване ползва резултати и консултации от клинични лаборатории, кабинети по функционална диагностика, отоневрология, дерматолог, ортопед, стоматолог и други специализирани изследвания в клиники и лаборатории.

Чл. 18. Комисията за авиомедицинско освидетелстване ползва за нуждите на експертизата и резултати от тренажорни и летателни проверки и други специални проверки на професионалните качества.

Чл. 19. (1) Кандидатът за медицинско освидетелстване подава в КАМО заявление съгласноприложение № 2.

(2) При извънредно освидетелстване след участие в авиационно произшествие и сериозен инцидент лицето подава в КАМО:

1. заявление за извънреден медицински преглед за потвърждаване на медицинската годност;

2. професионална характеристика от работодателя;

3. информационно писмо, изготвено от упълномощения по разследването по Наредба № 13 за разследване на авиационни произшествия, което съдържа описание на авиационното събитие.

(3) Когато освидетелстването по ал. 2 е по искане на авиационния оператор, доставчика на аеронавигационно обслужване или Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", документите се подават от съответната организация.

Чл. 20. (1) (Предишен текст на чл. 20 - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Свидетелство за медицинска годност се издава, след като са направени всички прегледи и изследвания, чрез които се установява физическото и психичното здраве.

(2) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Свидетелство за медицинска годност на кандидати за национални свидетелства за любители пилоти на свръхлеки ВС се издава, след като са направени всички прегледи и изследвания, чрез които се установява физическото здраве на кандидата.

(3) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) За валидно свидетелство за медицинска годност на пилоти на свръхлеки ВС се признава свидетелство за медицинска годност клас 1, 2, LAPL, издадено съобразно изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 г. на Комисията и от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета - Приложение ІV - част Медицина.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) За валидно свидетелство за медицинска годност за кандидати за свидетелство за правоспособност за пилоти на свръхлеки ВС се признава такова, отговарящо на медицинските изисквания за водач на моторно превозно средство - категория В.

Чл. 21. (1) В зависимост от обхвата медицинските прегледи, които извършва КАМО, са първоначални, разширени (при прекъсване на работа повече от една година и по показания), основни (при преосвидетелстване) и контролни (назначени от специалист).

(2) Обхватът на прегледите по ал. 1 включва:

1. снемане на подробна и задълбочена анамнеза, която се формира въз основа на данните в заявлението; попълването на заявлението не освобождава лекарите-специалисти от необходимостта да съберат цялата информация за всички минали заболявания, фамилна обремененост и отклонения от нормата;

2. пълен медицински преглед за установяване на физическото развитие, психическото и здравословното състояние на кандидата, както и на функционалното състояние на зрителния, слуховия и вестибуларния анализатор, психичните функции и особености на личността; основен критерий при определянето на медицинската годност е отсъствието на:

а) вродени или придобити аномалии;

б) явни, скрити, остри или хронични заболявания;

в) рани, телесни увреждания или последствия от операции, които биха могли да предизвикат такава степен на нетрудоспособност, водеща до нарушение безопасността на полета или на безопасността на даденото лице при изпълнение на неговите задължения.

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Първоначален медицински преглед се извършва на кандидатите за първоначално освидетелстване за издаване на свидетелство за правоспособност и/или квалификационен клас за ръководител полети или ученик - ръководител полети и включва:

1. преглед от интернист;

2. офталмологичен преглед;

3. оториноларингологичен преглед;

4. аудиометрия;

5. неврологичен преглед и психиатрична анамнеза;

6. психологическо изследване;

7. хирургичен преглед;

8. гинекологичен преглед;

9. стоматологичен преглед;

10. параклинични изследвания - ПКК, урина, биохимични проби;

11. ЕКГ (12 отвеждания) в покой;

12. ехография на коремни органи;

13. ехография на сърце - за I, II и III клас;

14. функционално стрес-тест изследване (велоергометрия) - за навършилите 40-годишна възраст (за I, II и III клас);

15. функционално изследване на дишането - при първоначално освидетелстване (за I, II и III клас);

16. рентгенова графия на бял дроб и сърце;

17. ЕЕГ.

Чл. 23. Разширен медицински преглед се извършва на всички кандидати за преосвидетелстване за даден квалификационен клас, имащи прекъсване на работа повече от една година след изтичането на срока на валидност на свидетелството им за медицинска годност, както и по показания, и включва:

1. преглед от интернист;

2. офталмологичен преглед;

3. оториноларингологичен преглед;

4. аудиометрия;

5. неврологичен преглед и психиатрична анамнеза;

6. психологическо изследване;

7. хирургичен преглед;

8. гинекологичен преглед;

9. стоматологичен преглед;

10. параклинични изследвания - ПКК, урина, биохимични проби;

11. ЕКГ (12 отвеждания) в покой;

12. ехография на коремни органи;

13. ехография на сърце - само по показания (за I, II и III клас);

14. функционално стрес-тест изследване (велоергометрия) - на 40-годишна възраст (за I, II и III клас), на 50-годишна възраст (за I и III клас), както и по показания - комплекс от рискови фактори, за диагностично уточняване на сърдечно-съдов проблем (за I, II и III клас);

15. функционално изследване на дишането - за I клас (на 30-, 35- и 40-годишна възраст и на всеки 4 години след това), за II и III клас (на 40-годишна възраст и на всеки 4 години след това) и по показания;

16. рентгенова графия на бял дроб и сърце - при прекъсване повече от две години и по показания;

17. ЕЕГ - само по показания.

Чл. 24. Основен медицински преглед се извършва на всички кандидати за преосвидетелстване за даден квалификационен клас и включва:

1. преглед от интернист;

2. офталмологичен преглед;

3. оториноларингологичен преглед;

4. аудиометрия (на всеки две години и по показания);

5. неврологичен преглед и психиатрична анамнеза;

6. психологическо изследване;

7. хирургичен преглед;

8. гинекологичен преглед;

9. стоматологичен преглед;

10. параклинични изследвания - ПКК, урина, биохимични проби;

11. ЕКГ (12 отвеждания) в покой;

12. ехография на коремни органи;

13. ехография на сърце - само по показания (за I, II и III клас);

14. функционално стрес-тест изследване (велоергометрия) - на 40-годишна възраст (за I, II и III клас), на 50-годишна възраст (за I и III клас), както и по показания - комплекс от рискови фактори, за диагностично уточняване на сърдечно-съдов проблем (за I, II и III клас);

15. функционално изследване на дишането - за I клас (на 30-, 35- и 40-годишна възраст и на всеки 4 години след това), за II и III клас (на 40-годишна възраст и на всеки 4 години след това) и по показания;

16. рентгенова графия на бял дроб и сърце - само по показания;

17. ЕЕГ - само по показания.

Чл. 25. (1) Контролни прегледи се извършват на кандидатите за преосвидетелстване с цел диагностично проследяване и уточняване, както и при промяна на физическото и психическото състояние, която може да доведе до невъзможност за безопасно изпълнение на професионалните задължения. Обемът на прегледа се определя индивидуално за всеки отделен случай.

(2) При нужда, по показания, обемът на посочените изследвания в чл. 22, 23 и 24 може да бъде разширен по преценка на съответните медицински специалисти.

Чл. 26. (1) Всеки член на КАМО дава писмено заключение по специалността си след извършване на медицинския преглед и получаване на резултатите от изследванията в съответствие с медицинските изисквания по чл. 3, ал. 2 и го удостоверява с подписа си.

(2) Предоставени мнения от други лечебни заведения или отделни специалисти не са задължителни по отношение на медицинската годност, а служат само при диагностичното обсъждане.

(3) Председателят на КАМО координира извършването на експертните прегледи и оформя и подписва крайното експертно решение след обсъждане становищата на всички членове на комисията.

Чл. 27. (1) Специалистите от КАМО дават заключения по специалността си, въз основа на които комисията общо взема едно от следните експертни решения:

1. годен;

2. индивидуално годен;

3. временно негоден за определен срок;

4. негоден.

(2) В случаите на ал. 1, т. 2 КАМО може да наложи следните ограничения:

1. валиден само за определен срок - TML;

2. да носи корекционни очила или лещи, както и резервен чифт очила - VDL;

3. да носи мултифокални очила, както и резервен чифт очила - VML;

4. да има на разположение корекционни очила за близо виждане, както и резервен чифт очила - VNL;

5. да изпълнява полети само през деня - VCL;

6. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.)

8. да изпълнява полети само с подсигуряващ пилот в самолети с двойно управление - OSL;

9. да изпълнява полети само на определен тип ВС - OAL;

10. да изпълнява полети без превоз на пътници - OPL;

11. да изпълнява полети само с одобрени протези - APL;

12. да изпълнява полети само с одобрени предпазни очила - AGL;

13. да изпълнява полети само като борден инженер - OFL;

14. да изпълнява полети само като борден радиооператор;

15. да изпълнява полети само като щурман (борден навигатор);

16. да извършва обслужване на въздушното движение съвместно с РП без медицински ограничения и притежаващ същия квалификационен клас и разрешения към него;

17. да работи с подсигуряващ правоспособен стюард (стюардеса) без медицински ограничения.

(3) Комисията за авиомедицинско освидетелстване може да вземе решение по ал. 1, т. 3 за срок до една година, след което се извършва освидетелстване за определяне на годността.

(4) При заболявания, изискващи по-продължително лечение с добра прогноза, по изключение може да се вземе решение по ал. 1, т. 4 за срок повече от една година.

Чл. 28. (1) По време на медицинското освидетелстване лицата се считат за негодни до приключване на прегледите и издаване на свидетелството за медицинска годност или до вземане на експертно решение по чл. 27, ал. 1, т. 4. Ако медицинското освидетелстване не приключи до 30 дни, кандидатът подлежи на ново освидетелстване. Срокът на медицинската годност е с дата от датата на започването на медицинския преглед и се определя от класа, възрастта и медицинските ограничения.

(2) След отпадане на причината, наложила медицинско ограничение, на освидетелстваното лице се извършва извънреден преглед при специалиста, наложил ограничението, и с решение на КАМО се издава ново свидетелство за медицинска годност с валидност на основния му медицински преглед.

(3) При констатиране на остро, бързопреходно заболяване по време на медицинското освидетелстване изследването се отлага и се определя временна забрана за работа, след което освидетелстването продължава според възможностите на КАМО за това.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) При психологическо освидетелстване (психологически подбор) на кандидати за първоначално обучение за ATСL за медицинска годност I и III клас се поставя оценка по шестобалната система. Кандидатите, получили оценка под добър 4,00, са негодни.

(2) Оценката за II и IV клас е в съответствие с чл. 27, ал. 1 и се представя под формата на заключение, подписано от председателя на КАМО.

Чл. 30. Решенията на КАМО се оформят в протокол и се отразяват в медицинската книжка на лицето съгласно приложение № 3.

Чл. 31. (1) (Попр. - ДВ, бр. 44 от 2007 г.) Решенията на КАМО по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се оформят в свидетелство за медицинска годност съгласно приложение № 4.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 44 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2010 г.) Решенията по чл. 27, ал. 1, т. 2, 3 и 4 може да се обжалват от освидетелстваното лице пред Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) (1) Кандидатът за първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност за пилот на свръхлеко ВС подава пред личния лекар декларацията по образец - приложение № 5.

(2) Личният лекар потвърждава с подписа си достоверността на медицинската декларация на кандидата, сверявайки декларираното с медицинската му история.

(3) При необходимост от допълнителни изследвания личният лекар насочва заявителя за преглед от лекари с конкретни медицински специалности или към лекар с авиомедицинска специалност (АМЕ), притежаващ удостоверение за преминато базово обучение по авиационна медицина и оправомощен от главния директор на ГД "ГВА".

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Ограничения в свидетелството за медицинска годност на пилот на свръхлеки ВС се налагат само от лекар с авиомедицинска специалност (АМЕ), притежаващ удостоверение за преминато базово обучение по авиационна медицина и оправомощен от главния директор на ГД "ГВА", или от авиомедицинския отдел (АМS) към ГД "ГВА".

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) (1) Признаване на свидетелство за медицинска годност на любители пилоти на свръхлеки ВС, издадено в друга държава, се извършва по реда на JAR-FCL 3.015.

(2) Преиздаването и подновяването на свидетелства за медицинска годност на любители пилоти на свръхлеки ВС се извършва от личния общопрактикуващ лекар след подаване на декларацията по приложение № 5 от кандидата за преиздаване и подновяване на свидетелството за медицинска годност.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) След преглед на съдържанието на декларацията на кандидата за първоначално издаване на свидетелство за медицинска годност или преиздаване на свидетелство за медицинска годност за любител пилот на свръхлеко ВС и след като се увери, че декларираните данни съответстват на здравния статус на кандидата, личният лекар издава свидетелство за медицинска годност на любител пилот на свръхлеко ВС - образец по приложение № 6.

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Личният общопрактикуващ лекар, издал свидетелството за медицинска годност на любител пилот на свръхлеко ВС, е длъжен да съхранява и да предостави незабавно при поискване от ГД "ГВА" всички данни, свързани със здравословното състояние на любителите пилоти на свръхлеки ВС, както и копия от издадените от него свидетелства за медицинска годност на любители пилоти на свръхлеки ВС.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Тази наредба осигурява мерки на национално ниво за прилагането на Регламент (ЕС) № 805/2011 г. относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1а. (Предишен § 1 - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 37 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 21 за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (ДВ, бр. 41 от 1999 г.).

§ 3. Издадените свидетелства за медицинска годност по отменената Наредба № 21 за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република Българиязапазват своята валидност.

§ 4. Започналите прегледи и изследвания, които не са завършили с издаване на свидетелство за медицинска годност или с определяне на експертно решение "негоден", както и психологически освидетелствания, приключват по досегашния ред.

§ 5. Издадените по досегашния ред свидетелства за медицинска годност без ограничения с удължен срок при условията и по реда на чл. 12 от Наредба № 1 запазват валидността си.

§ 6. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; доп., бр. 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 10, ал. 1 думите "Наредба № 21 от 20 април 1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (ДВ, бр. 41 от 1999 г.)" се заменят с "Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване".

2. Член 11 се изменя така:

а) в ал. 1 след думата "валидност" се добавя "по чл. 7 от Наредба № 21 от 2007 г." и думите "както следва" и точките в алинеята се отменят;

б) алинея 2 се отменя.

§ 7. В Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г.) в чл. 10, ал. 4 думите "съгласно Наредба № 21 от 1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (ДВ, бр. 41 от 1999 г.)" се заличават.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

Медицински изисквания - I клас

(Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

Медицински изисквания - II клас

(Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

Медицински изисквания - III клас

1. Сърдечно-съдова система

1.1. Кандидатът не трябва да има вродени или придобити заболявания на сърдечно-съдовата система, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от медицинското свидетелство за годност.

1.1.1. Негодни са всички кандидати, при които се диагностицира:

- системна или белодробна хипертония;

- органичен дефект на сърцето или кръвообращението, който води до исхемия, дисритмия или проводно нарушение;

- наличен А-шънт с артериална десатурация;

- използване на кардиотонични или вазоактивни средства за компенсиране на сърдечния резерв.

1.1.2. При освидетелстването се извършват следните изследвания:

- измерване на кръвно налягане и пулс;

- ЕКГ в покой (12 стандартни отвеждания);

- функционална проба с натоварване при навършване на 40 и 50 години, както и по показания;

- при съмнение за сърдечно-съдова патология се прави разширен кардиологичен преглед, като може да се използва базата на специализираните кардиологични центрове; този преглед може да включва следните изследвания: натоварващ тест (велоергометрия или Тредмил) по Брус - минимум до IV стъпало или еквивалент с предварително спиране на всички медикаменти 48 ч. преди пробата; ЕхоКг и стрес-ЕхоКг, мултислайз КТ на сърцето и коронарните съдове, коронарна ангиография и вентрикулография; електрофизиологично изследване; 24-часов мониторинг (Холтер) на RR и сърдечен ритъм; обемът на специализираните кардиологични изследвания се определя след обсъждане на всеки конкретен случай от КАМО.

1.1.3. Изследване на серумните липиди (холестерол и триглицериди) се прави при кандидати за първоначално освидетелстване и за оценка на сърдечно-съдовия риск при съвкупност от рискови фактори (тютюнопушене, артериална хипертония, диабет, високостепенно затлъстяване и др.).

1.1.4. Артериалното налягане трябва да бъде нормално без или с медикаментозен контрол, съвместим с безопасното упражняване на правата, предоставени от свидетелството за правоспособност. Кандидати за първоначално освидетелстване с артериална хипертония - есенциална или симптоматична, са негодни. При преосвидетелстване стойности на кръвното налягане > 160/95 изискват серия от измерване и диагностично уточняване. При започване на медикаментозно лечение се определя временна негодност за определен срок, за да се отчетат евентуални странични действия на медикаментите. При кандидати за преосвидетелстване с артериална хипертония, изискваща медикаментозно лечение, се разрешава индивидуална годност и лечението се определя и контролира от КАМО. Кандидати за освидетелстване със симптоматична хипотензия са негодни.

Кандидати с анамнеза за рецидивиращ вазо-вагален синкоп са негодни.

1.2. Кандидати за първоначално освидетелстване с анамнеза за миокарден инфаркт, стенокардия, сигнификантна аритмия или друг проблем, свързан с миокардна исхемия, са негодни. Кандидати за преосвидетелстване със съмнения за миокардна исхемия подлежат на диагностично уточняване. Кандидати с клинични симптоми на коронарна болест или такива, провеждащи антиисхемично лечение, са негодни.

1.3. Кандидати за първоначално освидетелстване със заболявания на ендокарда, миокарда и перикарда са негодни. При преосвидетелстване решение за годност може да се вземе след пълна кардиологична оценка.

1.4. Вродените или придобитите аномалии на клапния апарат на сърцето, с изключение на систолен клик и бикуспидна аортна клапа, са дисквалифициращи за кандидатите за първоначално освидетелстване. При преосвидетелстване годност може да се приеме при леките случаи, без хемодинамични нарушения. Кандидати за първоначално освидетелстване с клапни протези или след клапна пластика са негодни. При преосвидетелстване може да се обсъжда годност при отделни случаи на органични клапи или след клапна пластика. При необходимост от антикоагулантно лечение кандидатът е негоден.

1.5. Кандидати с ритъмно-проводни нарушения са негодни за първоначално освидетелстване, с изключение на НДББ, ДББ, AV блок I степен при доказан физиологичен характер.Кандидати за първоначално освидетелстване с асимптомна синусова тахикардия или брадикардия са годни при липса на органична причина. Кандидати за първоначално освидетелстване с единични монофокални надкамерни или камерни екстрасистоли са годни при липса на подлежаща кардиопатия.

Кандидати за преосвидетелстване с АV блок I степен или тип Mobitz I са годни при липса на подлежаща аномалия.

Решение за годност при кандидати за преосвидетелстване с новопоявил се ДББ се взема след пълно кардиологично изследване.

Кандидати за преосвидетелстване с новопоявил се ЛББ са негодни. Решение за годност може да се вземе след пълно кардиологично изследване. Кандидати с ендокардиален pace-maker са негодни.

1.6. Кандидати с периферна артериална съдова болест преди или след операция са негодни.

1.7. Кандидати с аневризма на торакалната или абдоминалната аорта преди или след операция са негодни.

1.8. Кандидати със сърдечна трансплантация са негодни.

2. Дихателна система

2.1. Кандидатът не трябва да има вродени или придобити заболявания на дихателната система, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от медицинското свидетелство за годност.

2.2. Функционално изследване на дишането се извършва при първоначално освидетелстване; при преосвидетелстване - на 40-годишна възраст и на всеки 4 години след това.

2.3. Рентгенографията на белия дроб е задължителна при първоначално освидетелстване, при продължително прекъсване и при белодробно заболяване.

2.4. Кандидати с активна туберкулоза и/или на лечение са временно негодни за срок от минимум 6 месеца.

2.5. Кандидати с хронична обструктивна белодробна болест са негодни, годност може да се обсъжда в началните случаи, без значими нарушения във функциите на белия дроб. Бронхиалната астма е дисквалифицираща. При кандидати за преосвидетелстване годност може да се разреши за отделни леки случаи.

2.6. Кандидати за първоначално освидетелстване с два или повече спонтанни пневмоторакси са негодни. При преосвидетелстване е възможна преценка за годност. За случаи с еднократен пневмоторакс с пълно възстановяване на функциите на дихателната система и без органична белодробна патология, като през първата година след инцидента дейността се извършва с ограничение - да извършва ОВД съвместно с РП без медицински ограничения, притежаващ същия клас и разрешително към него.

2.7. Кандидати с активна саркоидоза са негодни. За отделни леки случаи се допуска годност след пълно изследване.

Кандидати с диагностицирани сърдечни усложнения са трайно негодни.

2.8. Кандидатите с големи белодробни операции са временно негодни, като освидетелстване е възможно минимум 3 месеца след операцията.

2.9. Кандидати с активни възпалителни заболявания на дихателната система са временно негодни.

2.10. Оценката на злокачествените заболявания на дихателната система е разгледана в раздел Онкология.

3. Храносмилателна система

3.1. Кандидатът не трябва да има вродени или придобити заболявания на храносмилателната система, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от медицинското свидетелство за годност.

3.2. Ендоскопското изследване е задължително при новооткрити заболявания на храносмилателната система, с цел диагностично уточняване и пълна оценка на заболяванията на храносмилателната система.

3.3. Езофагеалните стриктури и/или варици са дисквалифициращи.

3.4. Всички остри възпаления или улцерации на стомашната лигавица са дисквалифициращи за периода на лечение.

3.5. Кандидати с остри, хронични и рецидивиращи панкреатити са негодни. При преосвидетелстване се обсъжда годност, когато причината за заболяването е трайно отстранена.

3.6. Кандидати със заболявания на черния дроб и жлъчните пътища са временно негодни. След лечение и стабилизиране на състоянието е възможно преосвидетелстване. При множествена жлъчна калкулоза, асимптомно протичаща и с нормална трансаминазна активност може да се разреши годност в условията на многочленен екипаж.

3.7. Кандидатите с операции на храносмилателната система са временно негодни, като освидетелстване се извършва най-малко 3 месеца след стабилизиране на състоянието.

3.8. Хроничните възпалителни заболявания на червата са дисквалифициращи.

3.9. Кандидати с възпалени и/или кървящи хемороиди са временно негодни до овладяване на състоянието.

3.10. Оценката на злокачествените заболявания на храносмилателната система е разгледана в раздел Онкология.

4. Ендокринна система

4.1. Кандидатът не трябва да има вродени или придобити заболявания на ендокринната система, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от медицинското свидетелство за годност.

4.2. Хиперплазията на щитовидната жлеза изисква уточняване.

4.3. Кандидати за първоначално освидетелстване с диабет са негодни. При преосвидетелстване се допуска годност за случаи с лек, инсулинонезависим тип диабет, с добра метаболитна компенсация със или без лечение с перорални препарати и без развити усложнения. Разрешава се поддържащо лечение с бигваниди или инхибитори на алфа-глюкозидазата при условие за работа в многочленен екипаж. Необходимостта от лечение с инсулин или сулфанилурейни препарати прави кандидата негоден.

4.4. Наличието на метаболитен синдром е дисквалифициращо при първоначално освидетелстване и изисква преценка на необходимостта от лечебно профилактични мероприятия при преосвидетелстване.

4.5. Асимптомната хиперурикемия не е основание за дисквалификация. При остър подагрозен пристъп кандидатът е временно негоден до 24 часа след приключване на активното лечение.

4.6. Кандидати за първоначално освидетелстване със затлъстяване са негодни. При преосвидетелстване годността се преценява в зависимост от степента на затлъстяване, повлияване на другите органи и системи и готовността на кандидата за съдействие.

4.7. След операции на ендокринната система преосвидетелстване е възможно най-рано 3 месеца след операцията.

4.8. Оценката на злокачествените заболявания на ендокринната система е разгледана в раздел Онкология.

5. Кръвотворна система

5.1. Кандидатът не трябва да има хематологични заболявания, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

5.2. Диагностицирана анемия, проявена с ниско ниво на хемоглобина, е дисквалифицираща.

5.3. Кандидати с диагностицирани заболявания на белия кръвен ред са негодни.

5.4. Оценката на злокачествените хематологични заболявания е разгледана в раздел Онкология.

5.5. Кандидати с полицитемия или коагулопатии са негодни.

5.6. Кандидати с тромбоцитопения или тромбоцитоза са негодни.

5.7. Сингнификантно увеличение на далака е дисквалифициращо.

5.8. Кандидати с анамнеза за белодробен тромбемболизъм подлежат на преосвидетелстване не по-рано от 6 месеца след приключване на антикоагулантното лечение.

6. Пикочно-полова система

6.1. Кандидатът или притежателят на свидетелство за медицинска годност III клас не трябва да има функционални или структурни изменения на пикочно-половата система, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения.

6.2. Кандидат с патологична находка в урината или в ехографското изследване е временно негоден до диагностичното уточняване на заболяването.

6.3. При кандидати с аномалии на пикочно-половата система преценката за годност е индивидуална, с оглед вида и възможността за лечение.

6.4. Кандидати с вродени заболявания, водещи до хронични инфекции, обструкция или бъбречна недостатъчност, са негодни. При случаи с единични кисти или поликистоза на бъбреците решението за годност се взима след диагностично уточняване.

6.5. При инфекции в пикочно-половата система кандидатите са временно негодни.

6.6. Кандидати за първоначално освидетелстване с данни за калкулоза в пикочната система са негодни. При преосвидетелстване на кандидати с наличие на конкремент в паренхима или в чашките на бъбрека с асимптомно протичане и без отклонение в лабораторните изследвания може да бъде обсъдена годност с ограничение (да извършва ОВД съвместно с РП без медицински ограничения и притежаващ същия квалификационен клас и разрешение към него) при периодичен ехографски контрол.

6.7. Кандидати за първоначално освидетелстване с периодични бъбречни колики са негодни. При преосвидетелстване годността се определя след диагностично обсъждане.

6.8. Кандидатите за първоначално освидетелстване с операция на пикочно-половата система са временно негодни. Преосвидетелстване е възможно след възстановяване функциите на засегнатия орган.

6.9. Кандидати за първоначално освидетелстване с аденом на простатата са негодни. При преосвидетелстване преценката се извършва на базата на проведеното лечение, степента на изразеност и нарушаване на функциите.

6.10. Кандидатите за първоначално освидетелстване с вродени аномалии на женските полови органи са негодни. При преосвидетелстване преценката за годност е в зависимост от степента на изразеност на аномалиите.

6.11. При средни и тежки степени на разстройства на функциите на женските полови органи кандидатите за медицинско освидетелстване са негодни.

6.12. При остри възпалителни заболявания на женските полови органи кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни. При преосвидетелстване се допуска годност след пълното излекуване и стабилизиране на състоянието.

При хронични възпалителни заболявания преценката за годност се извършва предвид степента на нарушение на функциите на женските полови органи.

6.13. Кандидати с остър сифилис са негодни.

6.14. Кандидати с HIV положителен (+) тест при първоначално освидетелстване са негодни. При преосвидетелстване на кандидати с HIV положителен (+) тест може да се обсъжда индивидуална годност с ограничение - да извършва ОВД съвместно с РП без медицински ограничения, притежаващ същия квалификационен клас и разрешение към него.

6.15. (доп. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Кандидати за първоначално освидетелстване с установена бременност са негодни. При преосвидетелстване годност се допуска при нормално протичаща бременност до 26 л.с. При преосвидетелстване се допуска удължаване на срока на валидност на свидетелството за медицинска годност до 34 л. с., при условие че:

1. кандидатката е подала писмено искане за това;

2. кандидатката е представила медицински документи за нормално протичаща бременност;

3. работодателят е осигурил непрекъснат медицински надзор за времето на работа на кандидатката;

6.16. При кандидати с остатъчни явления след операции на женските полови органи преценката за годност се прави в зависимост от степента на изразеност на остатъчните явления.

6.17. Оценката на злокачествените заболявания на пикочно-половата система е разгледана в раздел Онкология.

7. Костно-мускулна система

7.1. Кандидатът за медицинска годност не трябва да има вродени или придобити заболявания на костите, ставите, мускулите и сухожилията, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

7.2. Оценката на физикалните и функционалните възможности на костно-мускулната система се извършва на всеки преглед.

7.3. Кандидатите за първоначално освидетелстване с ампутация на крайник се считат за негодни. При ампутация на фаланга или пръст на ръката може да бъде обсъдена годност с ограничение.

7.4. Кандидатите за първоначално освидетелстване с вродени луксации на тазобедрената става, хабитуална луксация на раменна става и при болестта на Пертес са негодни.

7.5. Кандидати със заболявания на ставите с хронично прогресиращ ход, чести обостряния и ограничаване на функциите са негодни. При заболявания на ставите с минимално ограничаване на функциите кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни, а при преосвидетелстване годността се обсъжда.

7.6. Кандидатите за първоначално освидетелстване с възпалително, инфилтративно, травматично или дегенеративно заболяване на костно-мускулната система са негодни, а при преосвидетелстване годността се обсъжда.

7.7. Кандидатите за първоначално освидетелстване със системно заболяване на съединителната тъкан са негодни, а при преосвидетелстване годността се обсъжда.

7.8. Кандидатите за освидетелстване с травматични увреждания на костно-мускулната система са временно негодни до пълното им възстановяване и доказани добри функционални възможности. Годност - без или с ограничение, може да бъде обсъждана.

7.9. Кандидатите с операции на костно-мускулната система са временно негодни. Преценката за годност се извършва след диагностично уточняване.

7.10. Оценката на злокачествените заболявания на костно-мускулната система е разгледана в раздел Онкология.

8. Централна и периферна нервна система

8.1. Кандидатите за медицинска годност не трябва да имат установени анамнестични данни или клинична диагноза за неврологично състояние, което би могло да попречи на безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

8.2. Електроенцефалография се извършва задължително за всички кандидати за III клас при първоначално изследване и по показание.

8.3. Кандидатите за първоначално медицинско освидетелстване с епизодични и пароксизмални разстройства на съзнанието са негодни.

8.4. Кандидатите за медицинско освидетелстване със съдови заболявания на мозъчното кръвообращение са негодни.

8.5. Кандидатите за освидетелстване с черепно-мозъчна травма със загуба на съзнание са с повишен риск от мозъчно увреждане и развитие на посттравматична епилепсия.

8.6. Кандидатите за освидетелстване с гръбначно-мозъчни травми и травми на периферната нервна система са негодни, ако не покриват изискванията за костно-мускулна система.

8.7. Кандидатите за освидетелстване с възпалителни заболявания на централната нервна система и периферната нервна система са негодни.

8.8. Кандидатите за медицинско освидетелстване с положителна проба за СПИН са негодни.

8.9. Кандидатите с изразени промени в гръбначния стълб и междупрешленните дискове са негодни.

8.10. Кандидатите за освидетелстване с увредени нерви, коренчета и плексуси са негодни.

8.11. Кандидатите за освидетелстване с невралгични заболявания на периферната нервна система и черепно-мозъчните нерви са негодни.

8.12. Кандидатите за освидетелстване с леко и средно изразена симптоматика на автономната нервна система са годни.

8.13. Кандидатите за освидетелстване с дистрофични, дисметаболитни и автоимунни заболявания на нервната система и мускулния апарат са негодни.

8.14. Кандидатите за освидетелстване с диагностицирани тумори на централната и периферната нервна система са негодни.

8.15. Кандидатите за освидетелстване с говорни смущения от неврогенен произход са негодни.

9. Уши, нос и гърло

9.1. Кандидатът за свидетелство за медицинска годност клас III не трябва да има нарушение на функцията на ушите, носа, синусите или гърлото (вкл. устната кухина, зъбите и ларинкса) или друго активно патологично състояние - вродено или придобито, остро или хронично, или последствия от операция и травма, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

9.2. Разширен оториноларингологичен преглед се извършва при първоначално освидетелстване и при прекъсване повече от 1 година.

9.3. Редовен оториноларингологичен преглед се извършва при преосвидетелстване до навършване на 40-годишна възраст ежегодно, а след 40-годишна възраст - на 6 месеца.

9.4. Кандидатите за първоначално освидетелстване не трябва да имат активен патологичен процес - остър или хроничен, във вътрешното или средното ухо.

9.5. Кандидатите за първоначално освидетелстване не трябва да имат нарушения на вестибуларната функция.

9.6. При нарушение на носното дишане или друга дисфункция на синусите, което няма да попречи на безопасното изпълнение на професионалните задължения, може да се обсъжда годност.

9.7. Кандидатите за първоначално освидетелстване не трябва да имат значима малформация (ортодонтска аномалия), остра или хронична инфекция на устната кухина, зъбите или ларинкса.

9.8. Кандидатите за първоначално освидетелстване не трябва да имат значимо нарушение на гласовата и говорната функция, водещо до неразбиране на говора.

9.9. Кандидатите за първоначално освидетелстване с нарушена барофункция на ушите са негодни.

9.10. Слухът се изследва при всеки преглед. Кандидатът трябва да разбира правилно разговорна реч, като се изследва всяко ухо на разстояние 2 м, с гръб, обърнат към изследващия.

9.10.1. Слухът се изследва чрез аудиометрия с чисти тонове при първоначалния преглед, при последващите прегледи - на всеки 2 години. При намаление на слуха аудиометрично изследване се провежда на 12 месеца, а при значително намаление на слуха на 6 месеца.

9.10.2. При първоначален преглед кандидатите за свидетелство за медицинска годност клас III не трябва да имат загуба на слуха повече от 20 dB на двете уши, които се изследват поотделно за честотите 500, 1000 и 2000 Hz и повече от 35 dB за 3000 Hz и 4000 Hz.

9.10.3. При преосвидетелстване кандидатите не трябва да имат загуба на слуха повече от 35 dB за честотите 500, 1000 и 2000 Hz и повече от 50 dB за 3000 Hz и 4000 Hz . При по-значима загуба на слуха се извършва изследване на слуховата функция чрез говорна аудиометрия.

9.11. Кандидатите след операция на ушите, носа, гърлото и устната кухина са временно негодни, като освидетелстване е възможно най-малко от 2 седмици до 6 месеца след операцията.

9.12. Оценката на злокачествените заболявания на ушите, носа, синусите или гърлото (вкл. устната кухина, зъбите и ларинкса) е разгледана в раздел Онкология.

10. Зрителен анализатор

10.1. Кандидатът не трябва да има вродени или придобити, остри или хронични заболявания на очите и техните придатъци, аномалии във функцията, както и последствия от очни операции или травми, които могат да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

10.2. При първоначално освидетелстване задължително се извършва разширен очен експертен преглед.

При преосвидетелстване се извършва редовен очен експертен преглед.

При преосвидетелстване на всеки 4 години (до 40-годишна възраст) и на всеки 2 години (след 40-годишна възраст), както и при прекъсване се извършва разширен очен експертен преглед.

10.3. Кандидатите за първоначално освидетелстване трябва да са със зрителна острота за далече = 1,0.

При кандидатите за преосвидетелстване годност се определя при зрителна острота за далече = 0,4 на всяко око без корекция и = 1,0 с максимална корекция + 3,0 D / - 5,0 D. Допустимата корекция включва и астигматизъм до 2,0 D. Разликата в рефракциите между двете очи не трябва да надвишава 2,0 D.

При необходимост от оптична корекция всички кандидати трябва да имат резервни очила, като корекцията е в зависимост от диагнозата.

10.4. Кандидатите за освидетелстване трябва да имат нормална зрителна острота (= 1,0) за близко разстояние със или без корекция.

10.5. Цветоусещането се определя чрез таблицата на Рабкин или Ишихара, както и с аномалоскоп. Кандидати за първоначално освидетелстване с нарушение на цветоусещането са негодни. За кандидати за преосвидетелстване годността се обсъжда.

10.6. Всички кандидати за първоначално освидетелстване трябва да са с нормални зрителни полета. При преосвидетелстване годността се обсъжда.

10.7. Кандидатите със значителни дефекти в бинокулярното виждане са негодни.

10.8. Кандидати за първоначално освидетелстване с конвергенция извън нормалните граници са негодни. При преосвидетелстване годността се определя след диагностично уточняване.

10.9. Кандидати с хетерофория над определените норми са негодни.

10.10. Кандидати със съдружно и паралитично кривогледство с нарушаване на бинокулярното и стереоскопичното зрение са негодни.

10.11. Кандидати с нарушение на адаптацията и нощното виждане са негодни.

10.12. При кандидати с вродени аномалии на окото и придатъците му годността се определя след оценка на възможностите за безопасно изпълнение на дейностите, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

10.13. Кандидати за първоначално освидетелстване с аномалии и възпалителни заболявания на клепачите, конюнктивата и слъзния апарат са негодни. При преосвидетелстване годността се определя след диагностично уточняване.

10.14. Кандидати за първоначално освидетелстване със заболявания на роговицата и увеята са негодни. При преосвидетелстване годността се обсъжда след провеждане на лечение, трайно стабилизиране на състоянието и оценка на възможностите за безопасно изпълнение на дейностите, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

10.15. Кандидати за първоначално освидетелстване с катаракта, сублуксация и луксация на лещата са негодни. При преосвидетелстване годността се определя в зависимост от зрителната острота и еволюцията на състоянието. Кандидати за първоначално освидетелстване с афакия и псевдофакия са негодни. При преосвидетелстване годността се определя след диагностично уточняване.

10.16. Кандидати за първоначално освидетелстване със заболявания на ретината и зрителния нерв, с глаукома и др. са негодни. При преосвидетелстване годността се определя след диагностично уточняване.

10.17. Кандидати с травми на очната ябълка и нейните придатъци са временно негодни. Годността се обсъжда след възстановяването им, при липса или незначителни функционални нарушения, удовлетворяване на изискванията за зрителна острота и оценка на възможностите за безопасно изпълнение на професионалните задължения.

10.18. Преценката за годност след операции на очната ябълка и нейните придатъци се извършва след диагностично уточняване и удовлетворяване на изискванията за зрителна острота.

10.19. Оценката на злокачествените заболявания на очите и техните придатъци е разгледана в раздел Онкология.

11. Онкология

11.1. Кандидати за първоначално освидетелстване с данни за онкологично заболяване са негодни.

11.2. При преосвидетелстване на първични или вторични случаи оценката е строго индивидуална. Тя се основава на следните фактори: стадий на заболяването, локализация, хистологичен резултат, вид и обем на проведеното лечение и времето след приключване на съответното лечение.

11.3. Когато възстановяването е завършило и освидетелстваният е без симптоми, с минимален риск от бъдещи усложнения, може да се обсъжда годност.

11.4. При преосвидетелстване за всеки отделен случай годността се определя в зависимост от риска за рецидивиране и метастазиране във времето, след проведеното първично лечение, разпространението на метастазите и риск дадена метастаза да причини невъзможност за изпълнение на професионалните задължение. При резултат по-малко от 0,1% се получава годност; между 0,1 и 1,0% се получава годност с ограничение - да извършва ОВД съвместно с РП без медицински ограничения, притежаващ същия квалификационен клас и разрешително към него. При повече от 1,0 % се оценява като негоден.

11.5. При оценка за медицинска годност се ползват таблиците по JAR -FCL-3, с оглед локализацията на злокачественото заболяване по отношение на стадия и времето след проведеното лечение.

11.6. При определяне на медицинска годност задължително се извършва и психологическо изследване.

11.7. Кандидати за преосвидетелстване се определят като негодни по системата TNM и при:

- всички онкологични случаи, извън стадиите T1N0, T2N0, T1-2N1;

- инвалидизация, с оглед локализацията и проведеното лечение, несъвместима с извършваната дейност;

- хистологичен резултат, показващ бърза еволюция на заболяването - рецидивиране и метастазиране.

11.8. При определяне на годност (със или без ограничение) интервалът за извършване на контролни прегледи е индивидуален и е свързан с горепосочените критерии за оценка на злокачественото заболяване.

12. Дерматология

12.1. Кандидатът за медицинска годност не трябва да има вродени или придобити, остри или хронични дерматологични заболявания, които биха могли да възпрепятстват безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

12.2. Кандидатите за първоначално освидетелстване с преканцерози и канцерози на кожата; широко разпространени ендогенни или екзогенни екземи; тежък псориазис; тежки инфекции на кожата (вирусни, бактериални и микотични); системни заболявания (колагенози, ретикулози и др.); алергични заболявания (уртикария, едем на Квинке и др.); булозни дерматози са негодни.

12.3. При кандидатите за преосвидетелстване с кожно заболяване годността се определя след диагностично обсъждане.

12.3.1. При кандидати за преосвидетелстване с екземи (ендогенни и екзогенни) годността се определя след диагностично обсъждане, с оглед локализацията и провежданото медицинско обсъждане.

12.3.2. При кандидати за преосвидетелстване с псориазис вулгарис годността се определя след диагностично обсъждане, с оглед локализацията и провежданото медицинско лечение. Кандидатите с тежки форми на заболяването псориатични плаки, обхващащи обширни участъци, са негодни.

12.3.3. Кандидати за преосвидетелстване с остри кожни инфекции са негодни до пълното им излекуване. При хронично или рецидивиращо протичане годността се определя, с оглед локализацията и проведеното лечение.

12.3.4. При кандидати за преосвидетелстване със системни заболявания (колагенози, ретикулози и др.) годността се определя строго индивидуално в зависимост от еволюцията на заболяването.

12.3.5. При кандидати за преосвидетелстване с анамнестични и клинични данни за алергични заболявания годността се определя в зависимост от тежестта на клиничните изяви и възможността от рецидивиране.

12.3.6. Кандидати за преосвидетелстване с булозни дерматози годността се определя след диагностично обсъждане.

12.4. При кандидати за преосвидетелстване с онкологични заболявания (преканцерози и канцерози) на кожата, годността се определя след диагностично уточняване.

12.4.1. Кандидати за преосвидетелстване с меланома малигнум са временно негодни. След лечение годността се определя след оценка на риска от рецидиви и липса на усложнения.

12.4.2. Кандидатите за преосвидетелстване с епителиома базоцелуларе, улкус роденс, кератоакантома и актинични кератози са временно негодни. След приключване на лечението годността се определя с оглед локализацията и еволюцията.

12.4.3. Кандидатите за преосвидетелстване с епителиома спиноцелуларе на кожата са временно негодни. След приключване на лечение годността се определя, с оглед локализацията и еволюцията при динамично проследяване.

12.4.4. При кандидати за преосвидетелстване с клинични данни за преканцероза (морбус Пейджет и морбус Бовен) годността се определя в зависимост от вида на заболяването, еволюцията, липса на усложнения и провежданото лечение.

12.4.5. Оценката на злокачествените състояния на кожата е разгледана в раздел Онкология.

12.5. При лечение на кожните заболявания се оценява не само локалното действие на медикаментите, но и тяхното системно въздействие върху организма.

13. Психиатрични изисквания

13.1. Кандидатите за първоначално освидетелстване, както и кандидатите за преосвидетелстване не трябва да имат установени анамнестични данни или клинична диагноза за вродено или придобито, остро или хронично психично разстройство, което може да попречи на безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

13.2. Кандидати, заболели от шизофрения, шизотипни или налудни разстройства, са негодни.

13.3. Кандидати с установено единично суицидно действие или подготовка за такова са негодни.

13.4. Кандидати, прекарали еднократни психични разстройства, са негодни.

13.5. Кандидати с данни за прекарани афективни разстройства са негодни.

13.6. Кандидати, страдащи от неврози със затегнато протичане, посттравматичен стрес, изразена емоционална и вегетативна-съдова лабилност са негодни. Кандидати за първоначално освидетелстване с невротични разстройства са негодни, а при преосвидетелстване годността се определя най-малко 3 месеца след спиране на лечението и добро повлияване от медикаментозната терапия.

13.7. След сериозни инциденти и авиационни произшествия, които могат да доведат до промяна в психиатричния статус, експертизата се извършва на базата на резултатите от комисията, разследвала събитието, медицинския преглед, резултатите от психологическите изследвания и данните от професионалната характеристика.

13.8. Кандидати с психопатия във всички форми и степени, както и със затруднена социална адаптация са негодни.

13.9. Кандидати, прекарали инфекциозни и интоксикационни психози са негодни. Кандидатите за преосвидетелстване, лекувани в специализирано медицинско заведение, са временно негодни.

13.10. Кандидати с органични, включително и симптоматични психични разстройства, са негодни.

13.11. При промяна на психичните функции в следствие на възрастови промени решение за годност се взима след психологическо изследване, производствена характеристика и други обективни източници на информация.

13.12. Кандидатите с анамнестични данни за злоупотреба с алкохол, със или без зависимост, са негодни. Кандидатите за преосвидетелстване с психически и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на алкохол, със или без зависимост, са временно негодни.

13.13. Кандидатите за първоначално освидетелстване, употребяващи наркотици, са негодни. При преосвидетелстване годността се определя след диагностично уточняване.

13.14. Кандидатите, употребяващи субстанции, използвани за психиатрично лечение, които могат да се отразят на будността на съзнанието или на психическите функции, са негодни.

14. Психологически изисквания

14.1. Кандидатът за свидетелство за медицинска годност III клас не трябва да има установени и доказани психологически недостатъци, които могат да се отразят на безопасното изпълнение на професионалните задължения, разрешени от свидетелството за медицинска годност.

14.1.1. При недостатъчно изразени необходими операторски качества кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни, а кандидатите за преосвидетелстване се преценяват в зависимост от изразеността на даденото качество и отражението му върху професионалната дейност.

14.1.2. При неблагоприятни за дадената професия особености на личността кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни. При кандидатите за преосвидетелстване годността се определя в зависимост от изразеността на личностните особености и влиянието им върху упражняваната професия.

14.1.3. При установени преживяни негативни психични състояния кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни. Кандидатите за преосвидетелстване са временно негодни до компенсиране или пълно възстановяване.

14.1.4. При установяване на комплекс от неблагоприятни за дадената авиационна дейност индивидуално психологически особености кандидатите за първоначално освидетелстване са негодни, а кандидатите за преосвидетелстване се преценяват в зависимост от отражението върху конкретната професия.

14.2. Психологическото освидетелстване се извършва в Лабораторията по авиационна психология и безопасност на полетите към КАМО от авиационни психолози, съгласно чл. 16 от Наредба № 21 на МТ, като допълнение към психиатричното или неврологичното изследване или по искане на авиационния оператор, или ГД ГВА в случаи на получена достоверна и доказуема информация от установени източници, която поражда съмнение за психическата годност или възможностите на конкретната личност.

14.3. При психологическото освидетелстване се използва комплекс от стандартизирани и валидизирани методики.

14.4. Психологическото изследване има за цел да разкрие и оцени степента на изразеност на необходимите професионално значими психологически качества.

14.5. При психологически подбор или първоначално изследване за медицинска годност се прилагат комплекси от психологически методики за оценка на необходимите професионално значими психологически качества.

14.6. При преосвидетелстване се подбират методики в зависимост от целите на експертната оценка.

Медицински изисквания - IV клас

(Отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 19, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

 

Приложение № 3 към чл. 30, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 1

 

Приложение № 5 към чл. 32, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


 

МEДИЦИНСКA ДEКЛAРАЦИЯ

Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България

 

Указания за пилота

 

1. Медицинска декларация

За да бъде валидна, медицинската декларация трябва да бъде подписана от Вас и от Вашия личен лекар (GP). Това е необходимо да стане преди Вашия първи самостоятелен полет. Срокът на валидност на медицинската Ви декларация е в зависимост от Вашата възраст и е съгласно чл. 7, ал. 3 от наредбата. Минималната възраст, на която можете да подпишете декларацията, е 16 години (която е и минималната възраст за изпълнение на самостоятелен полет).

2. Информация

Необходимо е да предоставите на своя личен лекар (GP) копие от "Указания към личния лекар (GP)" и пред него да попълните и подпишете приложения въпросник за медицинското Ви състояние и настоящата декларация.

3. Удостоверение за медицинска годност

Подписаната от Вас и от личния Ви лекар декларация за медицинска годност и попълнения от Вас въпросник относно медицинското Ви състояние следва да предадете на лицето, оправомощено по чл. 119е ЗГВ.

Медицинската декларация е валидна за изпълнение на полети само с национално свидетелство за любител пилот - NPPL(M), и е неразделна част от него при изпълнение на полети.

4. Копие от Вашата декларация за медицинска годност

Копие от декларацията си за медицинска годност и от въпросника относно медицинското Ви състояние следва да пазите и в личния си архив.

5. Годност за изпълнение на полети

Решението да летите е Ваша лична отговорност. Заболяване или нараняване, умора, бременност, медицински процедури или хирургическа намеса обикновено означават временна негодност, при която извършването на полети не се разрешава.

Ако имате съмнения относно Вашата годност да летите, не изпълнявайте полети и се консултирайте с Вашия личен лекар. Ваша отговорност е при всяка консултация или медицински преглед да уведомите провеждащия ги лекар, че сте пилот.

Ако който и да е лекар Ви посъветва, че не сте в състояние да пилотирате, Вие не трябва да летите, докато това заключение не се промени.

6. Контактни лещи и очила, приемане на медикаменти

Ако носите контактни лещи или очила, по време на полет трябва винаги да разполагате с резервни очила.

Ако приемате медикаменти, задължително се консултирайте с личния си лекар дали може да летите.

 

 

МEДИЦИНСКA ДEКЛAРАЦИЯ

Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България

 

 

Указания към личния лекар (GР)

1. Общи положения

В Република България се въвежда национално свидетелство за любител пилот на свръхлеки въздухоплавателни средства, каквото трябва да притежават пилотите на малки самолети, моторни парапланери и моторни делтапланери. За упражняване на летателна дейност пилотът следва да притежава и удостоверение за медицинска годност. Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване (чл. 37, ал. 4) министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за медицинско освидетелстване на любители пилоти от личния им лекар. Законът и наредбата можете да намерите на официалната интернет страница на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" www.caa.bg.

2. Какво представлява медицинската декларация на кандидата за пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство

Това е декларация от кандидата, че неговото здравословно състояние му позволява да изпълнява полети със свръхлеки въздухоплавателни средства. За целта деклараторът подписва пред Вас самата декларация и въпросник относно здравословното си състояние.

Изискванията към здравословното състояние на пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство са такива, каквито са за водач на лек автомобил - категория В.

3. Защо кандидатът подписва медицинската си декларация пред Вас

Личният лекар на пилота е най-добре запознат с неговото здравословно състояние и медицинска история и единствено той може да потвърди с подписа си, че правилно е отговорено на въпросите в декларацията и във въпросника.

4. Нужни ли са Ви специализирани познания по авиационна медицина

Не, не са Ви нужни, тъй като от Вас не се изисква да вземате решение "годен" или "негоден" за летателна работа за кандидата. Вие единствено проверявате дали последният правилно е отговорил на въпросите, касаещи неговата медицинска история и актуално здравословно състояние. Не е и наложително да му извършвате медицински преглед, освен ако не решите да проверите някои специфични здравни параметри. Същите трябва да са в допустимите граници за водач на лек автомобил - категория В.

5. Срок на валидност на медицинската декларация

Срокът следва да се изчисли от датата на подписване на декларацията от Вас. Валидността зависи от възрастта на кандидата и се определя от следната таблица:

 

От първоначалното подаване до 45 години включително

Еднократно - важи до навършване на 45 години или 5 години, който срок е по-дълъг*

От 45 до 59

5 години

От 60 г. до 64 г.

Еднократно - важи до навършване на 65 години

Над 65 г.

1 година

 

* Забележка. Ако деклараторът е на 41 - 44 години, валидността на медицинската декларация е 5 години.

 

 

МEДИЦИНСКA ДEКЛAРАЦИЯ

 

Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България

 

Моля прочетете съпътстващите "Указания за пилота" и попълнете и подпишете приложения въпросник, касаещ медицинското Ви състояние, пред личния си лекар. Предайте на личния си лекар и приложените "Указания към личния лекар (GP)".

 

 

(1) Орган, предлагащ кандидата за

(2) Кандидатства за

издаване на NPPL(M)

 Начален

 

 Препотвърждаване/подновяване

 

 Пореден

 

(3) Име

(4) Презиме

(5) Фамилия

(6) Пол

(7) Дата на раждане

(8) Място и страна на раждане

 Мъж  Жена

 

 

(9) Постоянен адрес:

(10) Пощенски адрес (ако е различен)

(11) Националност

 

 

 

Телефонен номер:

 

(12) Професия (основна)

 

 

 

Мобилен:

 

(13) Работодател

 

 

 

e-mail:

 

 

(14) Последна медицинска декларация

(15) Притежавано свидетелство NPPL(M):

(16) Летателни часове (общо)

Дата:

Да   He 

(17) Летателни часове след

Място:

Номер на свидетелството:

последната медицинска декларация

GP №:

 

 

 

(18) Тип въздухоплавателно средство, на което летите към

(19) Имали ли сте някаква злополука или произшествие с въздухоплавателно средство след последната медицинска декларация?

настоящия момент:

Да  Не 

 свръхлек самолет

Дата: Място:

 моторен делтапланер

Подробности:

 моторен парапланер

 

 друго: ............................................................................................

 

 

(20) Пиете ли алкохол?

(21) Използвате ли някакво

(22) Пушите ли?

Да  He 

лекарство към настоящия момент?

 Не, никога

Количество на седмица (грама):

Да  He 

 Не, дата на отказване:

 

Посочете лекарството, дозата, датата на започване на приема и причината:

 Да, запишете вида и количеството:

 

 

 

 

 

 

 

 

МEДИЦИНСКA ДEКЛAРАЦИЯ

 

Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България

 

Обща медицинска история

 

Имали ли сте някое от изброените по-долу състояния (Моля отбележете, ако е ДА, пояснете)

 

 

 

Да

Не

 

Да

Не

 

Да

Не

 

Да

Не

 

Да

Не

 

Да

Не

 

Да

Не

 

Да

Не

101 Проблеми с очите/операция на очите

 

 

102 Заболяване на носа, гърлото или говорния апарат

 

 

103 Малария или друга тропическа болест

 

 

104 Заболявания на сърцето

 

 

105 Носене на очила и/или контактни лещи

 

 

106 Травма на главата, мозъчно сътресение

 

 

107 Положителен HIV тест

 

 

108 Високо кръвно налягане

 

 

109 Изменение в рецептата очила/контактни лещи от предишния преглед

 

 

110 Чести или остри главоболия

 

 

111 Болести, предавани по полов път

 

 

112 Високо ниво на холестерол

 

 

113 Сенна хрема, други алергии

 

 

114 Замайване или припадания

 

 

115 Приемане в болница

 

 

116 Епилепсия

 

 

117 Астма, заболяване на белите дробове

 

 

118 Загуба на съзнание по някаква причина

 

 

119 Други заболявания или увреждания

 

 

120 Психиатрични заболявания

 

 

121 Сърдечни или съдови проблеми

 

 

122 Неврологични заболявания, инсулт, епилепсия, припадъци, парализа и др.

 

 

123 Посещение при практикуващ лекар след последния медицински преглед

 

 

124 Диабет

 

 

125 Повишено или понижено кръвно налягане

 

 

126 Някакви психологически/ психиатрични проблеми

 

 

127 Отказана застраховка живот

 

 

128 Туберкулоза

 

 

129 Камъни в бъбреците или кръв в урината

 

 

130 Зависимост от алкохол/ наркотична или друга субстанция

 

 

131 Присъдена пенсия или компенсация за увреждане или заболяване

 

 

132 Алергии/астма/ екзема

 

 

133 Диабет, хормонално разстройство

 

 

134 Опит за самоубийство

 

 

135 Наследствени заболявания

 

 

136 Проблеми със стомаха, черния дроб или тънките черва

 

 

137 Глухота, заболяване на ушите

 

 

138 Кинетоза, изискваща употреба на лекарство

 

 

139 Освобождаване от военна служба по медицински причини

 

 

140 Глаукома

 

 

141 Анемия/ сърповидна клетъчна анемия/други заболявания на кръвта

 

 

Само за жени 142 Гинекологични, менструални проблеми

 

 

143 Бременна ли сте?

 

 

144 Провеждате ли процедури за инвитро?

 

 

 

Подпис на кандидата

 

 

 

МEДИЦИНСКA ДEКЛAРАЦИЯ

 

Гражданска въздухоплавателна администрация на Република България

 

Заключение:

1. Декларация на пилота

Име, презиме и фамилия: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата на раждане: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

С настоящата декларация декларирам, че съм запознат с "Указания за пилота", отпечатани заедно с този формуляр. Декларирам, че правилно съм отговорил/а на всички въпроси относно моето медицинско състояние. Обсъдил/а съм своята медицинска история с моя личен лекар (GP) и не съм скрил/а каквато и да е медицинска информация от него. Смятам, че съм годен да летя като пилот на свръхлеко въздухоплавателно средство.

 

Подпис: .........................................................

Дата: ...................................................

 

2. Потвърждение от личния лекар

Аз съм личният лекар на посочения по-горе декларатор и съм запознат с неговата медицинска история. Запознат съм с "Указания към личния лекар (GP)", отпечатани заедно с този формуляр.

Запознат съм с медицинските изисквания за водач на лек автомобил (категория В) и медицинското състояние на декларатора отговаря на тези изисквания.

Специални ограничения:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Подпис на лекаря: ..................................................

Дата: ..................................................

Име и фамилия: ..................................................

Peг. номер: ..................................................

 

Адрес на практиката: ..................................................

Печат

Срок на валидност на декларацията: .................................................. (ден/месец/година)

Тази декларация следва да бъде подновена не по-късно от датата, посочена по-горе.

Валидността зависи от възрастта на кандидата и се определя от следната таблица:

 

 

От първоначалното подаване до 45 години включително

Еднократно - важи до навършване на 45 години или 5 години, който срок е по-дълъг*

 

 

От 45 г. до 59 г.

5 години

 

 

От 60 г. до 64 г.

Еднократно–важи до навършване на 65 години

 

 

Над 65 г.

1 година

 

 

* Забележка. Ако деклараторът е на 41 - 44 години, валидността на медицинската декларация е 5 години.

 

Приложение № 6 към чл. 35 (Ново – ДВ, бр. 7 от 2014 г.)


 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за здравословното състояние на любител пилот на СлВС

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта) ЕГН .........................., за управление на СлВС .................................,

л. к. № ............................., издадена на: .......................... от........................................................,

адрес: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Общопрактикуващ лекар: ..........................................................................................................(трите имена)

УИН: ................................................................. подпис, печат ............................................................................................................................................................................................................

Анамнестични данни: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Регистрирани заболявания: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Данни от клиничен преглед на:

а) ОЧИ

Острота на зрението Цветоусещане ..................................................................................................................................................................................................................................................................

ЛО .................................................. ДО ......................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

б) УШИ, НОС, ГЪРЛО

Слух:

Разговорна реч Шепотна реч

ЛУ ............................ ЛУ ............................ ДУ ............................ ДУ ........................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

в) ВЪТРЕШЕН СТАТУС

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

г) НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

д) ХИРУРГИЧЕН СТАТУС

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

е) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

ж) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

з) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................

Лекар: .............................. УИН: .........................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Дата ........................ подпис, печат ........................