НАРЕДБА № 16 ОТ 20 ЮНИ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ И/ИЛИ ЗАМЪРСЯВАЩИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 46 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2013 Г.)

В сила от 30.06.2006 г. Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.91 от 19 Ноември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 21 Май 2013г., доп. ДВ. бр.67 от 30 Юли 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) условията и редът за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море;

2. условията и редът за обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища;

3. изискванията към консултантите по безопасността при обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Наредбата не се прилага за:

а) гранично-полицейски кораби и кораби, извършващи военни превози;

б) морски плавателни съдове, извършващи превози по морски пътища, които представляват част от вътрешните водни пътища;

в) фериботи, които само пресичат вътрешен воден път или пристанище или осъществяват превози изцяло в рамките на затворена зона.

(2) Наредбата не регламентира безопасните и здравословните условия на труд в предприятията.

Раздел II. Общи правила за обработка на опасни и/или замърсяващи товари (Загл. доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Опасните и/или замърсяващите товари, превозвани по море, и опасните товари, превозвани по вътрешните водни пътища се обработват в пристанища за обществен транспорт, на корабни места, предварително определени от пристанищния оператор и съгласувани с Изпълнителна агенция "Морска администрация" и органите на Министерството на вътрешните работи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Опасните и/или замърсяващите товари, превозвани по море, и опасните товари, превозвани по вътрешните водни пътища се обработват по технологична карта, разработена от пристанищния оператор за всеки вид товар в съответствие с изискванията по Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; изм., бр. 32 от 2006 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Пристанищният оператор съгласува картите по ал. 2 с Изпълнителна агенция "Морска администрация", органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението", районната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) и районната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), а при взривоопасни товари - и със служба "Контрол на общоопасни средства" при Министерството на вътрешните работи, а при радиоактивни материали - и с Агенцията за ядрено регулиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Контролът за спазването на технологичните карти се извършва от Изпълнителна агенция "Морска администрация" при осъществяване на контрола по реда на Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата.

Чл. 4. Товари от клас 4 до клас 9 по Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), с изключение на радиоактивните товари, могат да се съхраняват на територията на пристанището при спазване на всички изисквания на противопожарните строително-технически норми на органите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, изискванията на Министерството на вътрешните работи и на задължителните правила на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) В случай на произшествие или инцидент на територията на Република България, ако приложимите разпоредби за безопасност са се оказали недостатъчни за ограничаване на рисковете, свързани с превоза на опасните и/или замърсяващите товари по море и опасните товари по вътрешните водни пътища, и ако има неотложна необходимост от предприемане на действие, на етапа на планирането, Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира Комисията за мерките, които предлага да предприеме.

Раздел III. Правила за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море (Загл. доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Чл. 5. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Обработката и превозът на опасни и/или замърсяващи товари по море се извършва в съответствие с изискванията на:

1. Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. (SOLAS)(ратифицирана с Указ № 2250 от 28.07.1983 г. на Държавния съвет на Народна република България, ДВ, бр. 61 от 1983 г., обн. като притурка на ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

2. Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973, изменена с Протокол от 1978 г. (MARPOL 73/78) и с Протокол от 1997 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.);

3. Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code);

4. Международния кодекс за безопасен превоз на отработено ядрено гориво, плутоний и високо радиоактивни отпадъци в контейнери на борда на кораби (INF Code);

5. Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби за превоз на втечнен газ в наливно състояние (IGC Code);

6. Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние (IBC Code).

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Агентът или капитанът на кораб, превозващ опасни и/или замърсяващи товари и отправил се към или отплаващ от българско пристанище, подават информация съгласно изискванията на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България и в Българския морски отговорен район за търсене и спасяване (ДВ, бр. 76 от 2005 г.).

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Капитанът на кораб натоварва опасни и/или замърсяващи товари, след като получи декларация от изпращача, в която са посочени:

1. техническото обозначение на товарите;

2. номерата по класификацията на ООН, ако има такива;

3. класът на товара по ИМО съгласно кодекси IMDG, IBC и IGC;

4. количеството на товарите;

5. идентификационните номера на цистерните или контейнерите - когато товарите се превозват в такива;

6. данните за лицата, от които може да се получи информация за товара;

7. (нова - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) веществата, посочени в приложение I към Конвенция MARPOL 73/78, таблицата с данните за безопасност с подробно описание на физикохимическите характеристики на стоките включително, съответно техния вискозитет, изразен в cSt при 50°C, и тяхната плътност при 15°C, и другите данни, които се съдържат в списъка с данните за безопасност, в съответствие с Резолюция MSC.286 (86) на ИМО;

8. (нова - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 30.11.2010 г.) номерата за спешни случаи на изпращача или всяко друго лице или орган, което има сведения за физикохимичните характеристики на стоките и действията, които следва да бъдат предприети при авария.

(2) Изпращачът връчва декларацията по ал. 1 и на корабопритежателя или корабния агент, както и на пристанищния оператор.

(3) Декларацията по ал. 1 се представя от корабопритежателя или корабния агент в съответната териториална дирекция "Морска администрация" не по-късно от 3 дни преди началото на обработката на товарите.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Обработката на опасни и/или замърсяващи товари започва след:

1. представяне на предварително одобрен от Изпълнителна агенция "Морска администрация" товарен план;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) представяне на Манифест за опасен товар форма IMO FAL Form 7, съгласно FAL.2/Circ.51/Rev.1 от 14 февруари 2002 г.;

3. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) изпълнение на всички изисквания на Изпълнителна агенция "Морска администрация" във връзка с обработката на конкретния опасен и/или замърсяващ товар.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) Забранява се обработката на опасни и/или замърсяващи товари с повредена опаковка и маркировка, при липса на знак за опасност и/или на знак за клас по Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) и липса на или несъответствия в товарните документи, посочени в ал. 1.

Раздел IV. Правила за обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (В сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 9. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Капитанът на кораб, който ще посети българско пристанище по р. Дунав и превозва опасни товари, изпраща на капитана на пристанището информация относно количеството, вида и разположението на борда на кораба на опасните товари.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозът на опасни товари по вътрешните водни пътища се извършва в съответствие с Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN) (обн., ДВ, бр. 43 от 2008 г.), ратифицирано със закон (обн., ДВ, бр. 9 от 2006 г.).

(3) Опасните товари се класифицират, както следва:

1. клас 1. Взривни вещества и предмети с експлозивни вещества;

2. клас 2. Газове - сгъстени, втечнени или разтворени под налягане;

3. клас 3. Запалителни течни вещества;

4. клас 4.1. Твърди запалителни вещества;

5. клас 4.2. Самозапалващи се вещества;

6. клас 4.3. Вещества, които отделят запалителни газове в съприкосновение с вода;

7. клас 5.1. Вещества, поддържащи горенето (оксидиращи);

8. клас 5.2. Органични прекиси;

9. клас 6.1. Отровни вещества;

10. клас 6.2. Заразни вещества;

11. клас 7. Радиоактивни вещества;

12. клас 8. Разяждащи вещества;

13. клас 9. Разни опасни вещества и предмети.

Чл. 10. (В сила от 01.01.2007 г.) В случай на опасност за националната сигурност, безопасността на корабоплаването или околната среда изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" забранява или дава задължителни предписания за превоза и обработката на опасните товари по чл. 9.

Чл. 11. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В съответствие с изискванията на ADN всяко предприятие, извършващо обработка и/или превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, ползва един или повече консултанти по безопасността при осъществяване на своята дейност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Консултантът по безопасността изпълнява задължения в съответствие с изискванията на ADN, като съдейства за предотвратяването и избягването на рисковете и опасностите при обработката и превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища.

(3) Консултант по безопасността може да бъде:

1. ръководителят на предприятието;

2. лице, наето по трудов или граждански договор в предприятието, на което са възложени функциите на консултант по безопасността.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Ръководителят на предприятието изпраща на Изпълнителна агенция "Морска администрация" списък на консултантите по безопасността, които ползва. При настъпване на промени в списъка ръководителят на предприятието уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация" в 10-дневен срок от настъпването им.

Чл. 12. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Консултантите по безопасността изготвят доклади в съответствие с ADN, които се съхраняват в предприятието най-малко 5 години и се предоставят при поискване на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 13. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Когато в резултат на произшествие при превоза и/или обработката на опасни товари настъпят вреди за лица, имущество или околната среда, консултантът по безопасността изготвя доклад до ръководството на предприятието.

(2) Консултантът по безопасността изготвя доклада по ал. 1, след като е събрал всички отнасящи се до случая сведения.

(3) Докладът по ал. 1 не замества доклада съгласно чл. 9 от Наредба № 23 от 17 ноември 2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 95 от 2005 г.).

Чл. 14. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В съответствие с изискванията на ADN консултантът по безопасността е необходимо да притежава удостоверение за завършен курс за консултант по безопасността при обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (приложение № 1).

(2) Удостоверението по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от упълномощено от него лице и е със срок на валидност 5 години.

(3) Удостоверението може да бъде подновено, като срокът на валидността му се продължи за срок от 5 години, ако лицето подаде заявление и успешно положи изпит пред Изпълнителна агенция "Морска администрация" преди изтичане на срока на валидност на действащото.

(4) Лице, притежаващо удостоверение, издадено от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, има право да извършва дейност като консултант по безопасността след представяне на копие от удостоверението и легализиран превод на български език.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър на издадените удостоверения на консултанти по безопасността.

Чл. 15. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или упълномощено от него лице издават удостоверение по чл. 14, ал. 1 на кандидат, който притежава документ за успешно завършен курс, организиран от лице, получило разрешение по реда на тази наредба, и успешно е издържал изпит, положен пред комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 16. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) В съответствие с изискванията на ADN кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като удостоверението по чл. 14, ал. 1 се издава в зависимост от положения изпит, за една или няколко от следните групи опасни товари:

1. клас 1;

2. клас 2;

3. клас 7;

4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;

5. товари с ООН идентификационни номера 1202, 1203 и 1223.

(2) В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изготвя сборник с използваните в изпита въпроси след провеждането му. Екземпляр от сборника се изпраща на Европейската комисия за информация.

Чл. 17. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Курсове за обучение на консултанти по безопасността при обработката и превоза на опасни товари по вътрешни водни пътища се организират от лица, получили разрешение от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от упълномощено от него лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Обучението се извършва по учебна документация, изготвена в съответствие с изискванията на ADN и утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(3) Разрешението по ал. 1 се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията по тази наредба.

(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок 5 години.

(5) Разрешението може да бъде подновено, като срокът на валидността му се продължи за срок от 5 години, ако преди изтичане на срока на валидност на действащото разрешение лицето подаде писмено заявление и Изпълнителна агенция "Морска администрация" установи, че лицето отговаря на изискванията на тази наредба.

(6) Лицата по ал. 1 не могат да бъдат свързани лица по смисъла на Търговския закон с членовете на управителните органи на предприятията по смисъла на тази наредба.

Чл. 18. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) За издаване на разрешение по чл. 17, ал. 1 лицата подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Към заявлението се прилагат:

1. учебна документация, в която се посочват темите на обучението и практическите упражнения, разписанието на часовете, както и планираните методи на обучение, учебните помагала и списък на средствата за провеждане на практическите упражнения;

2. документи, доказващи обстоятелствата по чл. 19 и 20.

Чл. 19. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и отговаря на следните изисквания:

1. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,50 m и е осигурено изкуствено осветление;

2. осигурени са не по-малко от 1 m2 площ от помещението за всеки обучаван и 5 m2 площ за преподавателя;

3. общата площ на помещението е не по-малка от 15 m2;

4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18°С;

5. има осигурен санитарен възел.

(2) В учебния кабинет се осигуряват:

1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 m2;

2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;

3. работно място (маса) за всеки обучаван;

4. аудио-визуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;

5. учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения.

Чл. 20. (В сила от 01.01.2007 г.) Преподавателят отговаря на следните изисквания:

1. има висше образование;

2. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

3. има най-малко 3 години трудов стаж по специалността, която ще преподава, или успешно е преминал курс на обучение за консултант по безопасността.

Чл. 21. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) В 10-дневен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 се извършва проверка за съответствие на кабинета с изискванията по чл. 19.

(2) Проверката по ал. 1 се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", която се състои от трима служители на съответната териториална дирекция "Морска администрация", в чийто район се намира кабинетът.

(3) Проверката се извършва в присъствието на представител на лицето, подало заявлението по чл. 18, ал. 1.

(4) Комисията, извършваща проверката, съставя протокол относно съответствието с изискванията по чл. 19.

Чл. 22. (В сила от 01.01.2007 г.) Учебните помагала е необходимо да съдържат подробно развити теми, разясняващи съответните изисквания на Правилата за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Икономическата комисия за Европа на ООН.

Чл. 23. (В сила от 01.01.2007 г.) (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или упълномощено от него лице издават или мотивирано отказват издаването на разрешение.

(2) Отказът подлежи на обжалване в съответствие с действащото законодателство.

(3) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:

1. с отнемането на разрешението;

2. с прекратяването на дейността на лицето или при смърт - за физическо лице;

3. с изтичането на срока, за който е издадено;

4. по молба на неговия притежател.

(4) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание, както и когато са установени нарушения на изискванията за извършване на обучението.

(5) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или упълномощено от него лице.

(6) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване в съответствие с действащото законодателство.

(7) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Чл. 24. (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър на лицата, получили разрешение за организиране на курсове за обучение на консултанти по безопасността.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Предприятие" е всяко физическо или юридическо лице, чиято дейност включва превоз и/или обработка на опасни товари.

2. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) "Обработка на опасни и/или замърсяващи товари" е всяка операция по товарене или разтоварване на опасни и/или замърсяващи товари.

3. "Опасни товари" са:

а) класифицираните в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море;

б) опасните течни вещества, както са определени от глава 17 на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние;

в) втечнените газове, описани в глава 19 на Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, пренасящи наливно втечнен газ;

г) твърдите вещества, разгледани в Допълнение Б на Международния кодекс за безопасна практика за твърди товари в насипно състояние;

д) товарите, за превоза на които са указани специални изисквания в съответствие с член 1.1.3 от Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в насипно състояние или член 1.1.6 от Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, пренасящи наливно втечнен газ;

е) определените в Правилата за превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища, приети от Дунавската комисия и от Икономическата комисия за Европа на ООН;

ж) (отм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

з) (отм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

и) (отм. - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.)

3а. (нова - ДВ, бр. 46 от 2013 г., в сила от 21.05.2013 г.) "Замърсяващи товари" са:

а) нефтопродуктите, определени в приложение I на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

б) вредните течни вещества, определени в приложение II на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

в) вредните вещества, определени в приложение III на Международната конвенция за предотвратяване замърсяването от кораби (MARPOL 73/78) (ДВ, бр. 12 от 2005 г.).

4. (нова - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) "Затворена зона" е обособена територия със специален режим на пропускане и охрана, като например: пристанище.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2013 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ L 332, от 2012 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 175а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 3. В Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г., бр. 3 от 2005 г., бр. 32 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. Раздел VIII "Обработка на опасни или замърсяващи околната среда товари в пристанищата за обществен транспорт" се отменя.

2. Приложение № 4 към чл. 50, ал. 1 се отменя.

§ 4. В Наредба № 9 от 2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата(обн., ДВ, бр. 65 от 2005 г.; изм., бр. 32 от 2006 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 12, ал. 2 думите "чл. 44 - 46 на Наредба № 7 от 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм., бр. 59 от 2003 г. и бр. 3 от 2005 г.) (Наредба № 7)" се заменят с "Наредбата за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища."

2. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

а) алинея 3 се отменя;

б) в ал. 4 думите "чл. 46, ал. 2 от Наредба № 7" се заменят с "чл. 3, ал. 3 от Наредбата за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища".

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г., в сила от 30.06.2009 г.) Наредбата въвежда изискванията наДиректива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари.

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародване в "Държавен вестник", с изключение нараздел IV "Правила за обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища", който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 7. Контролът за спазване изискванията на наредбата се осъществява от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

§ 8. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава указания по прилагането на наредбата.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

§ 11. Навсякъде в наредбата думите "Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация" се заличават.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

§ 14. Удостоверенията по чл. 14, ал. 1, издадени преди влизането в сила на тази наредба, остават валидни до датата на изтичане на сроковете им на действие.

§ 15. Наредбата влиза в сила от 30 юни 2009 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2010 Г.)

§ 2. С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 1, т. 4, параграф 1, букви "б" и "в" на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ L 131 от 2009 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.11.2010 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 30 ноември 2010 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2006 Г. ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО МОРЕ И ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 21.05.2013 Г.)

§ 12. С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 12, т. 1 на Директива 2009/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО относно създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 131 от 2009 г.) и чл. 12, параграф 1, буква "б" на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 49 от 2011 г.).

 

Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1

Удостоверение за завършен курс на обучение за консултант по безопасността при обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища

№ ..............

ГРУПИ ТОВАРИ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

Фамилия:

Име и презиме:

Дата и място на раждане:

Националност:

Подпис на притежателя на удостоверението:

Валидно до ............................. - за предприятия, които извършват обработка и/или превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

Издадено от: ..........................................................................................................................................................

 

Дата: ...............................................................................................

Подпис: ..................................................................

Удължено до: ..........................................................................................

От: ....................................................................

Дата: ...............................................................................................

Подпис: ..................................................................

 

 

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 3

Списък на темите, по които се полага изпитът за консултант по безопасността при обработката и превоза на опасни товари

I. Познания относно най-честите причини за произшествия при обработката и превоза на опасни товари и познания относно възможните последици в резултат на такива произшествия.

II. Изисквания на националното законодателство и международните конвенции и спогодби за:

1. класификация на опасните товари:

а) процедура за класифициране на разтвори и смеси;

б) структура на списъка от вещества;

в) класове опасни товари и принципи за класификацията им;

г) естество на транспортираните опасни товари;

д) физични, химични и токсикологични свойства на опасните товари;

2. основни изисквания за опаковането, включително за цистерни и контейнер-цистерни:

а) видове опаковане, кодове и маркировка;

б) разпоредби за опаковането и изисквания за изпитване на опаковки;

в) състояние на опаковката и периодични проверки;

3. маркировки и етикети за опасност, табели със знаци за опасност и оранжеви табели (маркировки и етикети за опасност върху пакетите, поставяне и махане на табелите за опасност и оранжевите табели);

4. препратки в транспортните документи:

а) информация в транспортните документи;

б) декларация за съответствие на товародателя;

5. методи за изпращане и ограничения при експедиране:

а) пълен товар;

б) превоз в насипно състояние;

в) превоз в големи контейнери за насипен товар;

г) превоз в контейнери;

д) превоз в неподвижно монтирани или сменяеми цистерни;

6. превоз на пътници;

7. забрани и предпазни мерки при смесено товарене;

8. разделяне на веществата;

9. ограничения за превозваните количества и изключения по отношение на количествата;

10. обработка и подреждане:

а) товарене и разтоварване - степен на пълнене;

б) подреждане и разделяне;

11. почистване и/или обезгазяване преди товарене и след разтоварване;

12. екипажи, професионално обучение;

13. документи на кораба:

а) транспортен документ;

б) писмени инструкции;

в) свидетелства за безопасност на кораба;

г) свидетелства за правоспособност;

д) копия от документи, допускащи отклонение от изискванията;

е) други документи;

14. правила и ограничения при корабоплаване;

15. изпускане на замърсяващи околната среда вещества при работни условия и изтичане на замърсители, причинено от произшествие;

16. изисквания към транспортното оборудване.

III. Задължения на консултанта по безопасността, отнасящи се до дейността на предприятието.