НАРЕДБА № 42 ОТ 06.07.2001 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И/ИЛИ ТОВАРИ (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

 Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 67 от 31.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от

 12.02.2003 г., в сила от 12.02.2003 г., бр. 97 от 2.12.2005 г., бр. 95 от 24.11.2006 г., бр. 11 от 7.02.2012 г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., бр. 11 от 2012 г. ) С тази наредба се определят условията и редът за издаване и преразглеждане на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Наличието на лицензия за извършване на железопътни превози не дава право на използване на железопътната инфраструктура. Ползването й се осъществява по реда, предвиден в ЗЖТ и нормативните актове по неговото прилагане.

(4) Превозвачите водят отделни счетоводни сметки за дейностите по превоз на пътници и превоз на товари.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) (1) Железопътен превозвач, притежаващ лиценз за извършване на железопътни превози, издаден в държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, може да осъществява железопътни превози на територията на Република България.

(2) Превозвачи, лицензирани от чужди железопътни администрации извън случаите по ал. 1, могат да извършват железопътни превози по железопътната инфраструктура, ако това е уговорено в международните договори, по които Република България е страна.

(3) Чужди превозвачи извън случаите по ал. 1 и 2 могат да извършват железопътни превози по железопътната инфраструктура, ако това е уговорено в международните договори, по които Република България е страна.

(4) В случаите по ал. 1 - 3 превозвачите имат право на достъп до железопътната инфраструктура при условията на действащото в Република България законодателство.

(5) Лицензиите за извършване на железопътни превози, издадени по реда на ЗЖТ и тази наредба, имат действие извън територията на страната, доколкото това е уговорено в международни договори, по които Република България е страна.

(6) Железопътните превозвачи спазват националното законодателство на Република България при извършване на железопътни превози на и през територията й.

(7) (В сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Железопътните превозвачи имат право да уведомят Европейската комисия при наличие на несъвместимост на изискванията на националното законодателство със законодателството на Европейския съюз, както и относно прилагането им по недискриминационен начин.

 

Глава втора

ЛИЦЕНЗИРАНЕ

Раздел I Лицензиране на железопътни превозвачи

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., бр. 95 от 2006 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) Лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари се издава на търговец, който е подал заявление и отговаря на изискванията за добра репутация, финансова стабилност и професионална компетентност, както и на останалите изисквания на чл. 38 от ЗЖТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) Всяко лице може да получи от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА") информация за процедурата по лицензиране, както и за вида и съдържанието на изискваните документи по чл. 5.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) Лицензията се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него лице.

(2) Лицензията е поименна и не подлежи на преотстъпване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Лицензията е безсрочна, като на всеки 5 години лицензиращият орган или упълномощено от него лице преразглежда условията за издаването й. Лицензията се преразглежда и в случаите по чл. 9, ал. 2.

(4) Лицензията може да се издаде за:

1. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.) превоз на пътници и/или превоз на товари на цялата територия на страната:

а) (в сила до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) съгласно приложение № 1 - до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;

б) (в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) съгласно приложение № 1а - от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;

2. превоз на пътници и/или на товари в отделни части от територията на страната - регионални линии (приложение № 2).

(5) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.).

(6) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2005 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, отм., бр. 95 от 2006 г.).

(7) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Лицензия по реда на тази наредба може да се издава и на лице, което ще осигурява само локомотивна тяга за осъществяване на дейността си по ал. 4.

(8) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Превозвачът е длъжен да започне дейността си в 6-месечен срок от получаване на лицензията.

(9) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) При подаване на заявление за получаване на лицензия кандидатът може да поиска определяне на по-дълъг срок от определения в ал. 8, като мотивира в искането си спецификите на предоставяните от него услуги.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Лицата, които желаят да получат лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари, подават писмено заявление до Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА").

(2) Заявлението съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) наименование на заявителя, седалище и адрес на управление на търговеца, единен идентификационен код;

2. (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) удостоверение от Агенцията по вписванията;

3. свидетелство за съдимост на лицата, които управляват или представляват търговеца;

4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., бр. 95 от 2006 г.) документи относно финансовата стабилност на кандидата:

а) (изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) годишен финансов отчет за предходната година, а в случай на новосъздаден търговец - отчет за приходите и разходите;

б) справка за налични финансови средства, включително баланси по банкови сметки, наличие на резерви при изчерпване на разплащателните и текущите сметки;

в) справка за кредити и заеми, като се посочва и информация за общата сума по всеки отделен кредит, каква част още се дължи и за какъв период следва да се изплати;

г) справка за активи във вид на ценни книжа;

д) справка за собствен и оборотен капитал (посочва се каква част от него представлява кредити и заеми);

е) справка за присъщите разходи на кандидата (плащания, свързани с поддръжката на недвижимата и движимата собственост, както и разходи, свързани с персонала) за изминалите 12 месеца;

ж) документ за дължимите данъци от лицето, кандидатстващо за лицензия, и за дължими от него социални и здравни осигуровки;

з) справка за притежаваните недвижими вещи;

и) справка за средства и имущества, използвани като гаранция;

й) документи за тежести върху имуществото на лицето (залози, ипотеки);

5. описание (схема) на управленската и производствената структура на кандидата;

6. бизнесплан за дейността на кандидата за срок 5 години;

7. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи относно професионалната компетентност на кандидата:

а) вътрешни правила за управление на превозната дейност или декларация, че такива ще бъдат разработени;

б) документи, доказващи, че лицата, на които е възложено да ръководят превозната дейност, имат познания и/или опит, необходими за упражняването на дейността в обхвата на лицензията (автобиография, дипломи за завършено образование, документи за професионална квалификация, трудова книжка или друг документ, удостоверяващ стаж в областта на железопътния транспорт, документ за правоспособност и други);

8. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., бр. 11 от 2012 г. ) описание на материалната база, необходима за осъществяване на превозите, която включва вагони, локомотиви, ремонтни съоръжения за тях, съоръжения за подготовката им за влакова работа и други средства, свързани с експлоатацията им, в т.ч. и с документи, удостоверяващи право на собственост или ползване - нотариални актове, договори за покупка, договори за наем, лизинг, освен в случаите по ал. 3, както и данни за лицето, отговорно за поддръжката на превозните средства, сертифицирано по чл. 46 ЗЖТ;

9. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., изм., бр. 95 от 2006 г.) декларации от лицето, което представлява кандидата, за готовност за застраховане гражданската отговорност на кандидата спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица;

10. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи, удостоверяващи осигуряването на локомотиви, дизелови мотрисни влакове (ДМВ) или електрически мотрисни влакове (ЕМВ) - договор за покупка, договор за наем и др., включително предварителни договори;

11. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документи, удостоверяващи осигуряването на персонал за управление на движението на возилата по т. 10:

а) длъжностно разписание;

б) длъжностна характеристика и изисквания за длъжността;

в) сключени договори за наемане на персонал;

г) свидетелство за квалификация и правоспособност на лицата;

12. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) документ за платена такса.

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2006 г.) В случай че лицето, което кандидатства за лицензията по чл. 3, е в процес на изграждане на материалната база, документите по ал. 2, т. 8, отнасящи се до права върху вагони и локомотиви, и документите по т. 10 се заместват с декларация, в която се посочват начинът и финансирането на придобиването или ползването им, както и техните основни параметри.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Финансовата стабилност се установява след преценка от лицензиращия орган относно възможността на кандидата да изпълни предвидените от него разходи за дейността си за период 12 месеца, въз основа на представените документи по ал. 2, т. 4. При извършване на преценката лицензиращият орган има право да изисква представяне на съответни банкови, счетоводни и др. документи, удостоверяващи данните в документите по ал. 2, т. 4.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) Всички документи се подават на български език в оригинал или нотариално заверено копие, с изключение на тези по чл. 5, ал. 2, т. 7, буква "б" и т. 11, които могат да бъдат представени в копие, заверено с надпис "Вярно с оригинала" и с поставен подпис на лицето, което представлява кандидата.

(2) В заявлението кандидатът посочва дали желае да извършва всички или отделни видове железопътни превози, на цялата или на отделни части от територията на страната.

Чл. 7. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм., бр. 11 от 2012 г. ) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" разглежда заявлението и приложенията към него и в 3-месечен срок от датата на подаването му уведомява министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице относно резултатите и изводите от разглеждането.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., бр. 95 от 2006 г., бр. 11 от 2012 г. ) В случай че в заявлението или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани пропуски или недостатъци спрямо изискванията по чл. 38 от ЗЖТ и тази наредба, на кандидата може да бъде даден 10-дневен срок за отстраняването им.

(3) Лицензия не се издава, когато:

1. кандидатът не отговаря на изискванията на закона и на тази наредба;

2. в срока по ал. 2 не бъдат отстранени пропуските или недостатъците;

3. (отм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.);

4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) кандидатът, член на органите му на управление или служител, назначен да ръководи превозната дейност, са:

а) осъждани за умишлени престъпления от общ характер;

б) лишавани от право да извършват превозна дейност на пътници и товари;

в) били изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

г) осъждани за банкрут;

д) наказвани многократно за нарушения на трудовото, социалното или митническото законодателство;

е) наказвани с имуществена санкция по чл. 128, ал. 1 ЗЖТ;

5. (нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) кандидатът дължи значителни суми по просрочени плащания на данъци или по обществени и/или здравни осигуровки, освен в случаи на разсрочване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм., бр. 11 от 2012 г. ) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице се произнасят по подаденото заявление в срок до 3 месеца от неговото пълно комплектоване, като издава, изменя, отнема или отказва издаването на лицензия.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" незабавно уведомява Европейската комисия за издадените, отнетите или изменените лицензии, както и за всеки отказ за издаване на лицензия.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Отказът да се издаде лицензия, както и отнемането на лицензията подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) За всяка промяна на обстоятелствата, свързани с издаването на лицензията, кандидатът или превозвачът са длъжни да уведомят лицензиращия орган в срок 14 дни от настъпване на обстоятелството.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) При промяна в търговската регистрация на железопътния превозвач и в частност при сливане, вливане, изкупуване или друга форма на преобразуване лицензиращият орган преразглежда спазването на условията за издаване на лицензията и се произнася относно продължаване валидността й. В случай че сигурността и безопасността на превозите не е застрашена, лицензиращият орган може да потвърди валидността на лицензията на правоприемника на превозвача.

(3) В случаите по ал. 2 до произнасянето на лицензиращия орган превозвачът може да получи временна лицензия, при условие че не са застрашени сигурността и безопасността на пътниците и на клиентите му. Издадената временна лицензия има валидност за срок не повече от 6 месеца (приложение № 3).

(4) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г., изм., бр. 11 от 2012 г. ) Когато се установи, че превозвачът не отговаря на изискванията за финансова стабилност, но докаже, че е предприел мерки за възстановяване на финансовата си стабилност, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице отнема лицензията за определен срок и може да издаде временна лицензия със срок на валидност до 6 месеца (приложение № 3), при условие че не са застрашени сигурността и безопасността на железопътния превоз.

(5) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Когато превозвачът планира значително да промени или да разшири дейността си в рамките на предоставената му лицензия, той уведомява за това ИА "ЖА" с оглед лицензиращият орган да прецени дали се налага преразглеждане на лицензията.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) След получаване на лицензия превозвачът представя документ за сключена застраховка за гражданската си отговорност спрямо пътниците, багажите, товарите, пощата и трети лица в съответствие с действащото законодателство или че е предприел еквивалентни мерки за финансово обезпечаване на размера на задължението си за застраховка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) В срок до 7 работни дни от представяне на документа по ал. 1 изпълнителният директор на ИА "ЖА" издава документ за финансово обезпечаване на гражданската отговорност по образец - приложение 1б.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) Документът по ал. 2 е неразделна част от лицензията.

(4) Документът се актуализира при всяка промяна във финансовото обезпечаване.

(5) За осъществяване на железопътни превози на територията на Република България чуждестранните превозвачи също прилагат еквивалентен документ за финансово обезпечаване на гражданската си отговорност. В случаите когато наличният размер на гражданската отговорност на превозвача е недостатъчен, превозвачът представя документ за допълнително финансово обезпечаване.

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Притежателят на лицензия за извършване на железопътни превози на пътници и товари е длъжен да предоставя достъп на упълномощени длъжностни лица от ИА "ЖА" за извършване на редовни или извънредни проверки за спазване на закона и изискванията на наредбата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) Когато при извършване на проверките по ал. 1 се установи, че превозвачът не изпълнява изискванията на ЗЖТ и на тази наредба или не отговаря на условията, при които е издадена лицензията му, длъжностните лица от ИА "ЖА" правят предписание и определят срок за отстраняване на несъответствията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) При неизпълнение на направените предписания в срока по ал. 2 лицензиращият орган отнема лицензията.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) Правата, произтичащи от издадената лицензия, се прекратяват:

1. в случаите по чл. 42, ал. 1 ЗЖТ;

2. при условията на чл. 118, ал. 2 и 3 ЗЖТ;

3. по решение на лицензиращия орган, когато:

а) се променят обстоятелствата, въз основа на които е издадена лицензията, или когато лицензиращият орган констатира, че железопътният превозвач не изпълнява изискванията на наредбата;

б) в 6-месечен срок от издаването на лицензията превозвачът не започне дейността си или в течение на 6 месеца е преустановил дейността си;

в) в случаите по чл. 13, ал. 5.

Чл. 12. Дубликат на лицензията се издава след подаване на заявление от превозвача. В преиздадения документ изрично се посочва "дубликат".

Чл. 13. (1) В случаите по чл. 4, ал. 3 след изтичане на 5 години от издаване на лицензията лицензиращият орган я преразглежда.

(2) Преразглеждането на лицензията се състои в проверка на изпълнението на изискванията на закона и на условията за издаването на лицензията.

(3) Превозвачът предоставя документите по чл. 5, ал. 2, т. 2, както и всички други документи по преценка на ИА "ЖА", които писмено са изискани от превозвача.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) В случай че при преразглеждането на лицензията бъде установено, че превозвачът отговаря на изискванията, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице прави отбелязване върху лицензията за извършеното преразглеждане.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) В случай че при преразглеждането на лицензията бъде установено, че превозвачът не отговаря на изискванията, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице дават писмени предписания и срок за отстраняване на нередностите или отнемат лицензията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) До приключване на преразглеждането лицензията запазва своето действие.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г.) (1) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.).

(2) (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

 

Раздел II

(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. )

Лицензия за извършване на проверка за техническата изправност на возилата и проверка на съответствието на правоспособността и квалификацията на персонала, зает пряко с управлението им

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2006 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., доп., бр. 95 от 2006 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 27. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

 

Глава трета

(Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. )

ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 30а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2005 г., в сила от 1.01.2007 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 32. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2003 г., отм., бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) "Железопътен превозвач" е търговец, чиято основна стопанска дейност е предоставяне на железопътни транспортни услуги за превоз на пътници и/или товари във вътрешно и/или международно съобщение при задължително осигуряване на локомотиви за теглене на превозните средства и който притежава лицензия за извършване на железопътни превози.

2. "Транспортна единица" е подредени локомотиви и вагони съгласно плана за композиране.

3. (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) "Лицензия" е разрешителен документ, който дава право за извършване на всички или на отделни видове железопътни превози.

4. "Добра репутация" има кандидатът, чиито членове на органите на управление и други служители, назначени да ръководят превозната дейност, не са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, не са лишавани от право да извършват превозна дейност на пътници и товари и не са били изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

5. "Финансово стабилен" е кандидатът, който докаже, че ще бъде способен да поеме своите действителни или потенциални задължения за период от 12 месеца.

6. "Професионално компетентен" е кандидатът, който:

а) има разработени вътрешни правила за функциониране на превозната дейност, а лицата, на които е възложено да ръководят транспортната дейност, имат познания и опит, необходими за упражняването на дейността, придобити чрез обучение или усвоени в транспортната практика;

б) разполага с персонал, отговорен за безопасността на превозите на пътници и товари, подходящо квалифициран за тази дейност;

в) може да осигури необходимото равнище на безопасност за извършване на услугите чрез персонала, подвижния състав и организацията си.

7. "Бизнесплан" е подробно описание на предвидените търговски дейности за определения период по отношение на разработването на пазарите, инвестициите, вкл. финансово-икономическите аспекти и други.

8. (Нова - ДВ, бр. 95 от 2006 г.) "Наказван многократно за нарушения на трудовото, социалното или митническото законодателство" е кандидат, наказван за повече от две нарушения, за които има влезли в сила наказателни постановления.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз) (1) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" уведомява Европейската комисия за всяко изменение на националното законодателство относно процедурите по издаване на лицензиите.

(2) В случаите, когато се установи, че железопътен превозвач, лицензиран от държава членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство, не отговаря на изискванията на правото на европейските общности в тази област, органът по чл. 4, ал. 1 уведомява лицензиращия орган в съответната държава членка.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) Правоприемникът на НК "БДЖ" извършва превозите на пътници и товари без сертификати за безопасност за подвижния състав и персонала в срок до една година след влизането в сила на Закона за железопътния транспорт.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 правоприемникът на НК "БДЖ" е длъжен да извършва превозите с редовно издаден по реда на тази наредба сертификат за безопасност за подвижния състав и персонала.

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г. ) Тази наредба се издава на основание чл. 40 от Закона за железопътния транспорт.

(2) Изпълнителният директор на ИА "ЖА" дава указания за прилагането й.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност

(ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

§ 4. Разпоредбата на чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "а" се прилага до датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 5. Разпоредбите на § 1 относно чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "б" и ал. 6 и разпоредбите на § 3 относно чл. 30а влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност (ДВ, бр. 95 от 2006 г.)

§ 19. Навсякъде думите "министърът/министъра на транспорта и съобщенията" и "Министерство на транспорта и съобщенията" да се заменят съответно с "министърът/министъра на транспорта" и "Министерство на транспорта".

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 20. Разпоредбите по § 2 относно чл. 2, ал. 7; § 6 относно чл. 7, ал. 5; § 8 относно чл. 9а и § 16 относно § 1а от допълнителните разпоредби влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 21. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2001/13/ЕО от 26 февруари 2001 г., с която се изменя и допълва Директива 95/18/ЕС от 19 юни 1995 г.

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари и на лицата, издаващи сертификат за безопасност (ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

§ 15. Навсякъде думите "министърът/министъра на транспорта" и "Министерство на транспорта" да се заменят съответно с "министърът/министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 4, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

 

 

Приложение № 1а

към чл. 4, ал. 4, т. 1, буква "б" (Ново - ДВ, бр. 97 от 2005 г.)

 

 

 

LICENCE FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 

 

1. Licence issuing State / Държава, издаваща Лиценза

Issuing State

Лицензираща държава

? New licence

Нов лиценз ? Amended licenc Лиценз, съдържащ изменения

National licence №

Национален Лиценз №

 

Данни за решението Decision identification

Applicable legislation

 

Приложимо  законодателство

Licensing authority

Лицензиращ орган

 

Phone No Тел.

Postal address

Пощенски адрес

 

Facsimile No Факс №

Post Code and city

Пощенски код и град

 

e-mail

2. Licence holder / Притежател на Лиценза

Railway undertaking

Железопътно предприятие

 

Phone No Тел.

Postal address

Пощенски адрес

 

Facsimile No Факс №

Post code and city

Пощенски код и град

 

e-mail

Registration No

Регистрационен №

 

VAT No ДДС №

3. Срок на валидност

 

Valid from

Валидно от

 

Temporary licence:

 

 ? YES/ДА ? NO/НЕ

 

 Временен Лиценз If yes: valid until

Ако да: валиден до

Type of services/

Вид на услугите:

? freight/товарни

? passenger/пътнически

Suspended on

Прекъснат

 

Revoked on Отменен

4. Amendments/Изменения

 

Amended on/Изменен на

Description of amendment

Описание на измененият

5. Conditions and obligations/Условия и задължения

Conditions according to Articles 10(2) and/or 12 of Directive 95/1 8/EC should be mentioned here, or reference should be given to where documentation is available

Условията съгласно чл. 10(2) и/или 12 на Директива 95/18/ЕС следва да се цитират тук или следва да се направи препратка към източника за наличност на документацията

 

 

_______________________________________

 

 Date/Дата              Signature/Подпис

 

 

 

Name/Име

 

 

EC licence-notification No/ЕС Лиценз—справочен №

 

 

Concerning licence to perform rail transport services within the European Union and the European Economic Area according to directive 95/18/EC, as amended by directive 2001/13/EC and the relevant national legislation.

Отнасящ се до лиценза за извършване на железопътни транспортни услуги в рамките на ЕС и Европейската икономическа зона, съгласно Директива 95/18/ЕС, изменена с Директива 2001/13/ЕС и съответното законодателство.

 

Приложение № 1б към  чл. 9а, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 97 от 2005 г., изм., бр. 95 от 2006 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 4, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2006 г., бр. 11 от 2012 г.)