НАРЕДБА № 59 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.88 от 2 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 28 Май 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. общите принципи за управление, регулиране и контрол върху безопасността в железопътния транспорт;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията и основните елементи на системите за управление на безопасността (СУБ);

3. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията към кандидатите, условията и редът за издаване на удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура и сертификат за безопасност на железопътен превозвач;

4. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) отговорностите между участниците в железопътната система по отношение на безопасността на железопътния транспорт;

5. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) общите показатели за безопасност (ОПБ);

6. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) националните правила за безопасност;

7. категоризацията на произшествията в железопътния транспорт;

8. редът за разследване на произшествията и инцидентите, правата и задълженията при разследването;

9. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) изискванията към кандидатите, условията и редът за издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на превозни средства.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Тази наредба се отнася за железопътната система в Република България и обхваща изискванията за безопасност на системата като цяло, включително безопасното управление на инфраструктурата и на трафика, както и взаимодействието между железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управлението и контролът по безопасността на жп линиите 3-та категория от вътрешния железопътен транспорт по чл. 2, т. 3 от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ) се осъществяват от лицата, които ги управляват и стопанисват в съответствие с изискванията по тази наредба и издадени от тях инструкции, съгласувани с Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управлението и контролът по безопасността на превозни средства, представляващи културно-историческо наследство, се осъществяват от лицата, които ги управляват и стопанисват. Те се допускат за движение по железопътната инфраструктура при условие, че отговарят на националните правила за безопасност.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" като национален орган по безопасността в железопътния транспорт изпълнява функциите си по открит, недискриминационен и прозрачен начин.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Националните правила за безопасност (НПБ), определени съгласно чл. 20, са задължителни за управителя на инфраструктурата, железопътните превозвачи, лицата по чл. 2, ал. 2 и лицата, извършващи дейности по проектиране, строителство, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или превозните средства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Общите показатели, общите методи, общите критерии за безопасност се предлагат, допълват и изменят в съответствие с решенията на Европейската комисия за уеднаквяване на стандартите за безопасност.

(3) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за всички изменения и допълнения на националните правила за безопасност.

Чл. 5. (1) Управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите, както и лицата, извършващи дейности по проектиране, строителство, поддържане, ремонт и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижен железопътен състав, както и на компоненти на оперативната съвместимост, отговарят за изпълнение на изискванията за безопасност.

(2) Безопасната експлоатация на железопътната система, контролът на рисковете, свързани с нея, и мерките за контрол на риска се осъществяват от управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите чрез системите им за управление на безопасността.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Отговорността на управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите за безопасното поддържане, експлоатация и управление на железопътната система не освобождава от отговорност по тази наредба ползвателите на вагони и лицата, извършващи дейности по производство, доставка и монтаж на детайли и оборудване, както и дейности, имащи пряко отношение към безопасността на системата.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Дейностите, свързани с безопасността на превозите, се извършват от лица, притежаващи свидетелство за заемане на длъжност и удостоверение за положен изпит, издадени по реда на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г.).

(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 се назначават лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и документ за необходимата правоспособност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата по ал. 2 са длъжни да се явят на изпит в едномесечен срок от назначаването им, като се легитимират със свидетелството за заемане на длъжност.

Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" определя дейностите, свързани с безопасността на превозите, за които се изисква правоспособност.

(2) Управителите на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, представят за одобрение в ИА "Железопътна администрация" списъци с длъжностите, които се заемат от лица със съответна правоспособност.

(3) За всяка промяна на списъците, лицата по ал. 2 уведомяват ИА "Железопътна администрация" в 7-дневен срок от настъпването й.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

 

Глава втора.
УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА

Раздел I. Управление на безопасността

Чл. 8. (1) Безопасността в железопътния транспорт се осигурява чрез прилагане на национални правила за безопасност и общоприложими изисквания към участниците в железопътния транспорт, включително чрез правилата, приети от управителя на железопътната инфраструктура.

(2) Безопасността във ведомства, дружества или предприятия със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност и железопътните превозвачи се осигурява чрез прилагането на вътрешни правила, приети от ръководителя на ведомството, дружеството, предприятието или управителя на превозвача, съобразени с общоприложимите изисквания за безопасност в железопътния транспорт.

Чл. 9. (1) Развитието и подобряването на безопасността на железопътния транспорт се постига чрез:

1. внедряването на нови технологии, съоръжения и устройства;

2. усъвършенстване на съществуващите технологии, съоръжения и устройства;

3. непрекъснато развитие и подобряване на нормативната база;

4. постоянното повишаване на квалификацията на персонала.

(2) За поддържане на минимални нива на безопасност се въвеждат:

1. общи показатели за безопасност;

2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) общи критерии за безопасност;

3. общи методи за безопасност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) За изследване на железопътната система по отношение изпълнението на общите критерии за безопасността и ефекта от мерките за безопасност се въвеждат общите показатели за безопасност (приложение № 1).

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Общите показатели за безопасност се събират, обработват и анализират от структурите за безопасност към управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите създават структури за управление на безопасността.

Чл. 11. (1) Структурите за управление на безопасността към управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите оказват пълно съдействие на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" относно наблюдението и контрола върху общото развитие и подобряване на безопасността.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) До 10-о число на всеки следващ месец управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите събират и обработват в съответствие с приложение № 1 статистическата информация за общите показатели за безопасност за предходния месец и я предоставят на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Към информацията по ал. 2 се прилагат и заповедите и предписанията, свързани с безопасността на превозите, издадени за този период.

(4) Информацията по ал. 2 и 3 се предоставя на хартиен и магнитен носител.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи в срок до 30 юни всяка година представят на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и специализираното звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти годишен доклад за безопасността и общите показатели за безопасност през предшестващата година със съответните анализи, констатации, предприети мерки и препоръки.

(2) Докладът по ал. 1 съдържа:

1. информация относно изпълнението на целите за безопасност и изпълнението на планираните мерки за безопасност;

2. информация за общите показатели за безопасност, посочени в приложение № 1;

3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

4. резултатите от вътрешни одити и превенция на безопасността;

5. недостатъци на процедурите, свързани с осъществяването на транспортния процес;

6. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) информация относно изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 г. относно общ метод за безопасност, който да бъде прилаган от железопътни предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или разрешително за безопасност, както и от структури, отговарящи за поддръжката (OB L 320, 17 ноември 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1078/2012).

(3) Информацията по ал. 1 се представя на хартиен и магнитен носител.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Лицата, които отговарят за поддръжката на превозни средства, в срок до 30 юни всяка година представят на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" годишен доклад за поддръжката през предшестващата година, съдържащ информация съгласно чл. 5, т. 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1078/2012, със съответните анализи, констатации, предприети мерки и препоръки във връзка с поддръжката на превозните средства.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Общите методи за безопасност (ОМБ) описват как се оценяват нивото на безопасност, постигането на общите критерии за безопасност и съответствието им с други изисквания за безопасност.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Оценката по ал. 1 се осъществява чрез:

1. методи за определяне и оценка на риска;

2. (доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) методи за оценка на съответствието с изискванията в сертификатите и удостоверенията за безопасност;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) методи за проверка дали структурните подсистеми от железопътната система се експлоатират и поддържат съгласно съответните основни изисквания, доколкото не са обхванати от ТСОС;

4. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) методи за надзор върху нивото на безопасност след издаването на сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 г. относно общ метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност (OB L 320, 17 ноември 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 1077/2012), както и методи за наблюдение върху ефективното управление на безопасността на железопътната система по време на нейната експлоатация и поддръжка съгласно Регламент (ЕС) № 1078/2012.

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Общите критерии и цели за оценка на безопасността, за които следва да бъдат достигнати съответни нива от различните части на железопътната система, както и от системата като цяло, се изразяват като стойности на приемлив риск за:

1. индивидуални рискове, свързани с пътници, персонал, включително и персонала на лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, ползватели на жп прелези и др.;

2. индивидуални рискове, свързани с лица, извън тези по т. 1, в железопътни обекти;

3. обществени рискове.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., предишен текст на чл. 17 - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Управителите на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, носят отговорност за достигане на общите критерии за безопасността чрез:

1. изпълнение на минималните технически изисквания и норми за безопасност на железопътната система;

2. изпълнение на минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд.

(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Всеки железопътен превозвач, управител на железопътна инфраструктура и лице, което отговаря за поддръжката, отговаря за осъществяване на процеса на наблюдение, посочен в приложението на Регламент (ЕС) № 1078/2012.

(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Когато лицето, което отговаря за поддръжката, е възложило на друго лице (външен изпълнител) функциите си по чл. 62б, ал. 7, т. 2 - 4, то гарантира, че върху мерките за контрол на риска, прилагани от външните му изпълнители, ще се извършва наблюдение в съответствие с Регламент (ЕС) № 1078/2012.

(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Процесът на наблюдение включва най-малко следните дейности:

1. определяне на стратегия, приоритети и план за наблюдение;

2. събиране и анализ на информация относно ефективното прилагане на системата за управление;

3. разработване на план за действие за случаите на неспазване на изискванията относно системата за управление;

4. прилагане на плана за действие и оценка на ефективността на мерките, предвидени в него.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) (1) Железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура и лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства, включително външните им изпълнители по чл. 62б, ал. 8, си предоставят всяка информация, свързана с безопасността, която е резултат от прилагането на процеса на наблюдение, посочен в приложението на Регламент (ЕС) № 1078/2012, с цел предприемане на коригиращи действия за осигуряване постоянно ниво на безопасност на железопътната система.

(2) Когато чрез прилагането на процеса на наблюдение железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура и лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства, установят риск за безопасността, произтичащ от дефекти и конструктивни несъответствия, или повреда на техническото оборудване, включително на структурните подсистеми на железопътната система, те уведомяват останалите за рисковете с цел предприемане на коригиращи действия, които да гарантират постоянно ниво на безопасност на железопътната система.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Общите критерии за безопасност се приемат от Европейската комисия като първи и втори комплект и се публикуват в Официалния вестник на Европейския съюз:

1. първият комплект обхваща анализ и оценка на съществуващите критерии и ниво на безопасност в държавите членки и гарантира, че текущото ниво на безопасност на железопътната система няма да се понижи в нито една държава членка;

2. вторият комплект отразява и обобщава опита от прилагането на първия комплект и посочва всички приоритетни области, в които нивото на безопасност следва да се повиши.

(2) Общите критерии за безопасност се преразглеждат от Европейската комисия при отчитане на цялостното развитие на безопасността на железопътния транспорт, като приетите изменения се въвеждат в националните правила за безопасност.

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Раздел II. Национални правила за безопасност (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Националните правила за безопасност в железопътния транспорт се прилагат до установяване на единни правила в железопътната система в рамките на Европейския съюз.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Националните правила за безопасност се разработват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в съответствие с приложение № 2 и се публикуват на интернет страницата на агенцията.

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за националните правила за безопасност, които са в сила и посочва тяхната сфера на приложение.

(2) С уведомлението по ал. 1 се посочва допълнителна информация за основното съдържание на правилата с позоваване на формата на разпоредбите и органа, отговарящ за тяхното обнародване.

(3) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската комисия за всички изменения в национални правила за безопасност, както и за всяко ново правило, освен ако то не е изцяло свързано с въвеждането на ТСОС.

(4) Проектът за измененията по ал. 3 заедно с мотивите се изпращат на Европейската комисия за проучване и утвърждаване.

Раздел III. Система за управление на безопасността (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Управителите на железопътна инфраструктура и железопътните превозвачи изграждат свои системи за управление на безопасността, за да гарантират, че железопътната система може да постигне минималните общи критерии за безопасност и че съответства на националните правила за безопасност и на изискванията за безопасност, формулирани в ТСОС, както и че се прилагат съответните части на ОМБ.

(2) Системата за управление на безопасността следва да бъде документирана във всички основни части, и по-специално:

1. да описва разпределянето на отговорностите в рамките на организацията на управителя на инфраструктурата или железопътния превозвач;

2. да показва как се осигурява контрол от страна на ръководството върху различните нива в организацията;

3. да показва как се включва персоналът и техните представители на всички нива;

4. да показва как се гарантира непрекъснато подобряване на системата за управление на безопасността.

(3) Основните елементи на системата за управление на безопасността са следните:

1. организационна структура;

2. вътрешни правила за функционирането на системата за управление на безопасността;

3. стратегия за развитие на безопасността, с която е запознат персоналът, отговарящ за безопасността;

4. качествени и количествени критерии за поддържане и подобряване на съществуващото ниво на безопасност, включително планове и процедури за постигането на тези цели;

5. процедури и методи за извършване на оценка на риска и въвеждане на мерки за контрол на риска в случаите, когато промяна на експлоатационните условия или нов материал налагат поемането на нови рискове за инфраструктурата или при извършване на експлоатационните операции;

6. правила за разследване на железопътни произшествия и инциденти, които гарантират, че произшествията се докладват, разследват и анализират в съответствие с тази наредба и че се вземат необходимите превантивни мерки;

7. споразумения за предоставяне на необходимата информация за безопасността между управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите, както и между превозвачите, експлоатиращи една и съща инфраструктура, и вътрешни процедури за предоставяне на информацията до всички нива;

8. процедури и формати за начина на документиране на информацията за безопасността и определяне на процедура за общ контрол на информацията относно безопасността;

9. планове за аварийно-възстановителни действия в случай на произшествия, бедствия и аварии, съгласувани със съответните компетентни органи, както и предоставяне на първоначална информация;

10. система от общи цели, правила, критерии, методи, показатели, процедури и оценки за безопасност;

11. план за провеждане на вътрешни одити на системата за управление на безопасността;

12. процедури за прилагане на съществуващи, нови и изменени технически и експлоатационни изисквания, формулирани в ТСОС или НПБ, и процедури за гарантиране на съответствие със стандартите и други нормативни условия през експлоатационния период на съоръжения и операции;

13. програми за обучение и системи, гарантиращи, че се поддържа техническата компетентност на персонала.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Чрез системата за управление на безопасността се осигурява контрол на всички рискове, свързани с дейностите на управителите на железопътна инфраструктура, превозвачите и техните контрагенти, както и рисковете, произтичащи в резултат от дейностите на други лица.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Системата за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура отчита ефекта от въздействието от дейностите на превозвачите върху инфраструктурата и осигурява възможност за всички железопътни превозвачи да осъществяват превози при спазване на изискванията на ТСОС и националните правила за безопасност, както и на условията, формулирани в сертификатите за безопасност.

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Системата за управление на безопасността на управителя на железопътната инфраструктура осигурява координирано изпълнение на процедурите при извънредни обстоятелства от него и всички железопътни превозвачи, опериращи на неговата инфраструктура.

 

Глава трета.
СЕРТИФИКАТ И УДОСТОВЕРЕНИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г.)

Раздел I. Общи разпоредби за сертификат и удостоверение за безопасност (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" издава сертификат за безопасност на железопътен превозвач и удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура.

(2) Сертификатът и удостоверението за безопасност по ал. 1 са поименни и не подлежат на преотстъпване.

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Сертификатът и удостоверението за безопасност по чл. 26 се издават със срок на валидност до 5 години.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) За издаване на сертификат или удостоверение за безопасност по чл. 26 кандидатите подават писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага документ за платена такса в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) Заявлението и всички документи към него се подават на български език.

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" разглежда подаденото заявление по чл. 28. В случай че се констатират пропуски или недостатъци в заявлението или в документацията, приложена към него, на кандидата се предоставя срок за отстраняването им.

(2) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да изиска всякаква допълнителна информация от кандидата, като определя срок за представяне на съответните документи.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" се произнася в срок до 4 месеца от датата на подаване на цялата необходима и допълнително изискана информация със съответните документи.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" предоставя на електронната си страница списък с изискванията за получаване на сертификат за безопасност заедно с формуляра за кандидатстване.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" дава указания за получаване на сертификат за безопасност относно услуги, извършвани върху ограничена част на железопътната инфраструктура, и по-специално относно определяне на правилата, които са валидни за въпросната част.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г., предишен текст на чл. 32, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" упражнява надзор за спазването на изискванията, при наличието на които са издадени сертификатът и удостоверението за безопасност, като прилага общия метод за безопасност съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2012 за осъществяване на контрол върху рисковете, свързани с дейността на железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура, включително при осигуряването на поддръжката и материалите, и използването на подизпълнители.

(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" контролира прилагането на общия метод за безопасност (ОМБ) при наблюдение съгласно Регламент (ЕС) № 1078/2012, който се прилага от железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или удостоверение за безопасност, както и от лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изричният или мълчаливият отказ за издаване на сертификат или удостоверение за безопасност, както и решението, с което се отнема или изменя съответната част на сертификата или удостоверението, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел II. Сертификат за безопасност на железопътен превозвач (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Сертификатът за безопасност служи като доказателство, че железопътният превозвач е изградил своя система за управление на безопасността и може да изпълни изискванията, предвидени в ТСОС и други съответни законодателни актове на Европейския съюз и в националните правила за безопасност, за да контролира рисковете и да осигурява безопасни транспортни услуги по железопътната инфраструктура.

(2) Наличието на сертификат за безопасност е условие за достъп до железопътната инфраструктура.

(3) Сертификатът за безопасност може да включва цялата железопътна инфраструктура или част от нея.

(4) В сертификата за безопасност се посочва видът и размерът на дейностите, извършвани от железопътния превозвач.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Сертификатът за безопасност обхваща:

1. Сертификат за безопасност - част "А", който потвърждава приемането на системата за управление на безопасността на железопътния превозвач, изградена в съответствие с изискванията на чл. 22 и 23, и е валиден на територията на Европейския съюз за еквивалентни транспортни услуги;

2. Сертификат за безопасност - част "Б", който потвърждава приемането на правилата на железопътния превозвач за изпълнение на специфичните изисквания за безопасно извършване на превозите на пътници и/или товари по железопътната инфраструктура; правилата се отнасят до прилагането на ТСОС и други законодателни актове на Европейския съюз и националните правила за безопасност, документите за правоспособност на персонала и разрешението за въвеждане в експлоатация на превозните средства, използвани от железопътния превозвач.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) По време на срока на валидност на сертификата Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" контролира прилагането на системата за управление на безопасността и прилага принципите за надзор, установени в Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност (OB, L 326 от 10.12.2010 г.) (Регламент (ЕС) № 1158/2010).

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Сертификат за безопасност - част "А", се издава по образец съгласно Приложение І на Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията относно прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за кандидатстване за сертифициране съгласно чл. 10 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за валидността на сертификатите за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 153, 14.06.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 653/2007).

(2) Сертификат за безопасност - част "Б", се издава по образец съгласно Приложение ІІ къмРегламент (ЕО) № 653/2007.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Железопътен превозвач, притежаващ сертификат за безопасност - част "А", издаден в друга държава - членка на Европейския съюз, може да извършва железопътни транспортни услуги на територията на Република България след получаване на сертификат за безопасност - част "Б", издаден по реда на тази наредба.

(2) Сертификат за безопасност на железопътен превозвач, издаден в държава, която не е член на Европейския съюз, се признава за валиден, ако това е уговорено в двустранни или многостранни договори, по които Република България е страна.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Железопътният превозвач подава писмено заявление за издаване на сертификат за безопасност по образец съгласно Приложение ІІI на Регламент (ЕО) № 653/2007.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. валиден сертификат за лице, отговорно за поддържането на превозните средства на железопътния превозвач - в случай че той има такъв и ще извършва сам поддържането;

2. договор и валиден сертификат за лице, отговорно за поддържането на превозните средства на железопътния превозвач с трето лице - в случай че той няма да извършва сам поддържането.

(3) В случай че железопътният превозвач ще извършва сам поддържането на товарни вагони, но не притежава валиден сертификат, оценката на неговия капацитет като лице, отговорно за поддържането на товарни вагони, се извършва като част от процедурата за разглеждане на заявлението по ал. 1.

(4) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" предоставя на железопътен превозвач, кандидатстващ за издаване на сертификат за безопасност за услуги, които ще извършва върху част на железопътната инфраструктура, специфичните правила и изискванията, които са валидни за съответната част от мрежата.

(5) Железопътен превозвач, кандидатстващ за издаване на сертификат за безопасност - част "Б", прилага към заявлението по ал. 1:

1. изготвени от него правила относно изпълнение на изискванията, установени с ТСОС или части от ТСОС, националните правила за безопасност, националните технически правила и други правила, приложими за извършваните операции, персонал и подвижен състав и посочващи как се гарантира съответствието чрез системата за управление на безопасността;

2. документация относно различните категории служители, наети или договорени за извършване на експлоатацията, включително доказателства, че те отговарят на изискванията на ТСОС или националните правила и са сертифицирани за изпълнение на съответните дейности;

3. документация относно различните видове подвижен състав, използван за експлоатация, включително доказателства, че те отговарят на изискванията на ТСОС или националните правила и са въведени в експлоатация и включени в регистър на превозните средства.

Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" разглежда заявленията, като прилага процедурата и използва критериите за оценка съгласноРегламент (ЕС) № 1158/2010.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Железопътният превозвач подава писмено заявление за подновяване на сертификата за безопасност по образец съгласно Приложение ІІI наРегламент (ЕО) № 653/2007 при:

1. изтичане на срока, за който е издаден;

2. всяка съществена промяна на вида и размера на дейността на железопътния превозвач;

3. издаване на железопътния превозвач на сертификат за лице, отговорно за поддръжка на превозните средства.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 заявлението се подава най-малко 6 месеца преди датата на изтичане на срока на сертификата.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Притежателят на сертификата за безопасност е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за:

1. всички промени в условията на съответната част от сертификата за безопасност;

2. въвеждане в експлоатация на нов тип подвижен състав или назначаване на нови категории персонал.

(2) Уведомлението по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" подновява изцяло или частично сертификата за безопасност.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да изиска съответната част от сертификата за безопасност да бъде ревизирана при настъпване на съществени промени в действащото законодателство по отношение на безопасността в железопътния транспорт.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" отнема сертификата за безопасност - част "А" и/или част "Б", в случаите, когато установи, че железопътният превозвач е престанал да отговаря на изискванията, при които е издаден сертификатът за безопасност, като мотивира своето решение.

(2) В случаите по чл. 37, ал. 1 при отнемане на издаден сертификат за безопасност - част "Б", Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" незабавно информира за това органа по безопасност на съответната държава, който е издал сертификат за безопасност - част "А", на превозвача.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Сертификат за безопасност, който не е използван по предназначение до една година от датата на неговото издаване, се отнема със заповед от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската железопътна агенция за всички издадени, подновени, изменени или отнети сертификати за безопасност в срок до един месец от извършване на съответното действие.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:

1. наименованието и адресът на железопътния превозвач;

2. датата на издаване на сертификата за безопасност;

3. обхватът и валидността на сертификата за безопасност;

4. в случай на отнемане - мотивите за това решение.

Раздел III. Удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Удостоверение за безопасност се издава на управител на железопътна инфраструктура в Република България.

(2) Наличието на удостоверение за безопасност е задължително условие за управителя на железопътна инфраструктура, за да започне да извършва своята дейност.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Удостоверението за безопасност:

1. потвърждава, че управителят на железопътна инфраструктура е изградил своя система за управление на безопасността в съответствие с изискванията на глава втора, раздел ІІІ"Система за управление на безопасността";

2. потвърждава приемането на правилата на управителя на железопътна инфраструктура за изпълнение на специфичните изисквания, необходими за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, и поддържането и управлението на контрола на движението и системата за сигнализация.

(2) През срока на валидност на удостоверението Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" извършва проверки за изпълнение на изискванията, при които е било издадено.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) През срока на валидност на удостоверението Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" контролира прилагането на системата за управление на безопасността и прилага принципите за надзор, установени в Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на удостоверение за безопасност (OB, L 327 от 11.12.2010 г.) (Регламент (ЕС) № 1169/2010).

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Лицето, желаещо да стане управител на железопътна инфраструктура, подава писмено заявление за издаване на удостоверение за безопасност по образец съгласно приложение № 3 в съответствие с приложената към него инструкция за попълване.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. валиден сертификат за лицето, отговорно за поддържането на превозните средства на управителя на железопътна инфраструктура - в случай че той има такъв и ще извършва сам поддържането;

2. договор и валиден сертификат за лицето, отговорно за поддържането на превозните средства на управителя на железопътна инфраструктура с трето лице - в случай че той няма да извършва сам поддържането.

(3) В случай че управителят на железопътна инфраструктура ще извършва сам поддържането на товарни вагони, но не притежава валиден сертификат, оценка на неговия капацитет като лице, отговорно за поддържането на товарни вагони, се извършва като част от процедурата за разглеждане на заявлението по ал. 1.

(4) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" разглежда заявленията, като прилага процедурата и използва критериите за оценка съгласно Регламент (ЕС) № 1169/2010.

Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Удостоверението за безопасност се издава по образец съгласно приложение № 3а. Удостоверението за безопасност се издава в същия образец и когато то се подновява или изменя.

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Управителят на железопътна инфраструктура подава писмено заявление за подновяване на удостоверението за безопасност по образец съгласноприложение № 3 при:

1. изтичане на срока, за който е издадено;

2. всяка съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията, енергоснабдяването или на принципите на управление и поддържане;

3. издаване на управителя на железопътна инфраструктура на сертификат за лице, отговорно за поддържане на превозните средства.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 заявлението се подава 6 месеца преди датата на изтичане на срока на удостоверението.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Притежателят на удостоверението за безопасност е длъжен да уведоми Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за:

1. всички промени в условията, при които е издадено удостоверението за безопасност;

2. всяка съществена промяна на инфраструктурата, сигнализацията, енергоснабдяването или на принципите на управление и поддържане.

(2) Уведомлението по ал. 1 се извършва в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата.

Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да изиска удостоверението за безопасност да бъде ревизирано при настъпване на съществени промени в действащото законодателство по отношение на безопасността в железопътния транспорт.

(2) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" подновява изцяло или частично удостоверението за безопасност.

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" отнема удостоверението за безопасност в случаите, когато установи, че управителят на железопътна инфраструктура е престанал да отговаря на изискванията, при които е издадено удостоверението за безопасност, като мотивира писмено своето решение.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" уведомява Европейската железопътна агенция в срок до един месец за всички издадени, подновени, изменени или отнети удостоверения за безопасност.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват:

1. наименованието и адресът на управителя на железопътна инфраструктура;

2. датата на издаване на удостоверението за безопасност;

3. обхватът и валидността на удостоверението за безопасност;

4. в случай на отнемане - мотивите за това решение.

Раздел IV. Подготовка на персонала и достъп до съоръжения за подготовка

Чл. 55. (1) Железопътните превозвачи и управителят на железопътна инфраструктура създават и поддържат условия за обучение на персонала, изпълняващ дейности, свързани с безопасността на превозите.

(2) Железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура носят отговорност за обучението и отговарят за нивото на подготовката и квалификацията на персонала си.

Чл. 56. (1) В случай че само едно лице - железопътен превозвач или управител на инфраструктура, предоставя съоръжения за обучение и подготовка на персонал, те се предоставят при условия и по ред, определени от собственика, съгласувани с Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(2) Ползването на съоръженията за обучение се заплаща, като цената се формира в зависимост от разходите за поддържането и функционирането им.

Чл. 57. (1) Железопътните превозвачи и управителят на железопътната инфраструктура не могат да откажат признаване на правоспособността, квалификацията и професионалния опит, независимо кога и къде са придобити, при назначаване (наемане) на персонал за дейности, свързани с безопасността на превозите.

(2) При промяна на местоработата, лицата изпълняващи дейности, свързани с безопасността на превозите, имат право да получат всички документи, удостоверяващи тяхната подготовка, квалификация, правоспособност и опит, и да ги предоставят при кандидатстване за работа при други превозвачи или управител на железопътна инфраструктура.

Раздел V. Въвеждане в експлоатация на годен за употреба подвижен състав (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.) 

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 88 от 2007 г.)

Раздел VI. Поддръжка на превозните средства (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) За всяко превозно средство преди въвеждането му в експлоатация се определя лице, което е отговорно за неговото поддържане.

(2) Железопътните превозвачи, управителите на железопътната инфраструктура или ползвателите на превозните средства могат да изпълняват функциите на лице по ал. 1.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Лицето по ал. 1 се вписва в регистъра на превозните средства по чл. 61, ал. 1 от Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 60 от 2004 г., бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г.; попр., бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 88 от 2007 г., бр. 84 от 2010 г. и бр. 5 от 2012 г.).

(4) Независимо от отговорността на лицето по ал. 1 железопътният превозвач и управителят на железопътната инфраструктура отговарят за безопасната експлоатация на превозните средства, които ползват посредством изградена система за управление на безопасността.

(5) Лицето по ал. 1 изгражда своя система за поддръжка, чрез която осигурява безопасното експлоатационно състояние на превозните средства, за които отговаря, като гарантира, че те са поддържани в съответствие със:

1. досието за поддръжката на съответното превозно средство, включително инструкциите и други технически документи;

2. действащите разпоредби, включително правилата за поддържане и изискванията на ТСОС.

(6) Лицето по ал. 1 извършва поддържането на превозните средства самостоятелно или го възлага чрез сключването на договор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) При смяна на лицето, което отговаря за поддържането, собственикът или ползвателят на съответните превозни средства уведомява Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за промяната, която незабавно се отразява в националния регистър на превозните средства. Лицето, което е отговаряло за поддържането, се освобождава от отговорностите си след отписване от националния регистър на превозните средства.

(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) В случай че към датата на отписване на лицето, което е отговаряло за поддържането на превозните средства от регистъра по ал. 3, не е посочено ново лице, което да отговаря за поддържането, съответните превозни средства се отписват до посочване и вписване на новото лице.

(9) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) При смяна на лицето, което отговаря за поддържането, същото предава документацията за поддържането на собственика или ползвателя на съответните превозни средства или на новото лице, което отговаря за поддържането им.

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Лицето по чл. 62а, ал. 1извършва поддържането на превозните средства след получаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането. Поддържането на товарни вагони се извършва след получаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането на товарни вагони. Поддържането на другите видове превозни средства се извършва след получаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането на съответния друг вид превозно средство.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" издава сертификатите по ал. 1, както следва:

1. сертификат на лице, отговорно за поддържането на товарни вагони се издава по образец, съгласно Приложение V на Регламент (ЕС) № 445/2011 на Комисията от 10 май 2011 г. относно система за сертифициране на структурите, които отговарят за поддържането на товарни вагони, и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007 (OB, L 122, 11.05.2011 г.)(Регламент (ЕС) № 445/2011);

2. сертификат на лице, отговорно за поддържането на другите видове превозни средства, се издава по образец съгласно приложение № 4а.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" издава сертификат за функции по поддържането, както следва:

1. сертификат за функции по поддържането на товарни вагони се издава по образец съгласно Приложение V на Регламент (ЕС) № 445/2011;

2. сертификат за функции по поддържането на другите видове превозни се издава по образец съгласно приложение № 5а.

(4) Сертификатите по ал. 2 и 3 са поименни и не подлежат на преотстъпване.

(5) Сертификатите по ал. 2 и 3 се издават за срок 5 години.

(6) Когато железопътен превозвач или управител на железопътната инфраструктура ще извършва сам поддържането на товарни вагони, но не притежава валиден сертификат за поддържане, оценка на неговия капацитет като лице, отговорно за поддържането на товарни вагони, се извършва като част от процедурата за разглеждане на заявлението за издаване на сертификат/удостоверение за безопасност. Издаването или подновяването на сертификат за безопасност на железопътния превозвач или на удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура потвърждава изпълнението на изискванията за сертифициране на лице, отговорно за поддържането.

(7) Системата за поддържане на превозните средства се състои от следните функции:

1. функция по управление, която контролира и координира функциите по поддържане, посочени в т. 2 - 4, и гарантира безопасното състояние на превозните средства в железопътната система;

2. функция по разработване на поддържането, която отговоря за управлението на документацията за поддържането, включително управлението на конфигурацията въз основа на данни за проектирането и експлоатацията, както и за качеството и извлечения опит;

3. функция по управление на поддържането на превозните средства, която отговаря за прекратяването на експлоатацията на превозно средство с цел поддържане и повторното му въвеждане в експлоатация след поддържането;

4. функция по извършване на поддържането, която отговаря за осъществяване на необходимото техническо поддържане на превозното средство или на части от него, включително документацията, свързана с техническото обслужване.

(8) Лицето, отговорно за поддържането, изпълнява функцията по управление самостоятелно, но може да възложи на друго лице (външен изпълнител) функциите по поддържане, посочени в ал. 7, т. 2 - 4.

(9) Лицето, което изпълнява някоя от функциите по поддържане, посочени в ал. 7, т. 2 - 4, може да бъде сертифицирано при спазване на критериите, определени съответно в Приложение І на Регламент (ЕС) № 445/2011 или приложение № 5б (изисквания и критерии за оценка).

(10) Независимо от възлагането на друго лице (външен изпълнител) лицето, отговорно за поддържането на превозните средства, е отговорно за резултата от дейностите по поддържане, които управлява, и е длъжно да установи система за наблюдение на посочените дейности.

Чл. 62в. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) За издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържане на превозни средства, кандидатите подават писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", както следва:

1. за издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането на товарни вагони - заявление по образец съгласно Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 445/2011 с приложени писмени доказателства във връзка с процедурите, посочени в Приложение ІІІ (изисквания и критерии за оценка) на регламента;

2. за издаване на сертификат на лице, отговорно за поддържането на другите видове превозни средства - заявление по образец съгласно приложение № 4 с приложени писмени доказателства във връзка с процедурите, посочени в приложение № 4б (изисквания и критерии за оценка).

(2) За издаване на сертификат за функции по поддържане кандидатите подават писмено заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" по образец съгласно Приложение ІV на Регламент (ЕС) № 445/2011 илиприложение № 5.

(3) Към заявлението по ал. 1 или 2 се прилага документ за платена такса в размер, определен от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) Заявлението и всички документи към него се подават на български език.

(5) Сертифицирането се основава на оценка на способността на лицето, което отговаря за поддържането, да изпълнява съответните изисквания на Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 445/2011 или на приложение № 4б и да може да ги прилага последователно. Това включва система за контрол, която да гарантира непрекъснатото съответствие с приложимите изисквания след предоставянето на сертификата на лицето, отговорно за поддържането.

(6) При оценка на заявленията се прилагат изискванията и критериите за оценка, определени съответно в Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 445/2011 или в приложение № 4б, като се извършва и необходимата оценка на обекта или обектите на лицето, отговорно за поддържането.

(7) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" разглежда заявлението за издаване на сертификат в срок до 4 месеца от датата на подаване на цялата необходима, както и допълнително изискана информация и съответните документи.

(8) В случай че в заявлението или в документацията, приложена към него, бъдат констатирани пропуски или недостатъци, на кандидата се предоставя срок за отстраняването им.

(9) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да поиска от кандидата да представи допълнителна информация, като определя срок за представяне на съответните документи.

(10) Лицето, отговорно за поддържането, уведомява писмено изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" за всички промени, свързани с обстоятелствата, съществували при издаване на първоначалния сертификат, в 7-дневен срок от настъпването им. В зависимост от вида и обхвата на промените изпълнителният директор преценява дали да измени, поднови или отнеме сертификата.

(11) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" най-малко веднъж годишно извършва проверки на лицето, получило сертификат за поддържане на превозните средства, дали отговаря на изискванията за издаване на сертификата, съответно на Приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 445/2011 или на приложение № 4б.

Чл. 62г. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" отнема сертификата на лице, отговорно за поддържането на превозните средства, при настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 46б от Закона за железопътния транспорт и при настъпили съществени промени, свързани с обстоятелствата, съществували при издаване на първоначалния сертификат.

(2) Когато установи, че лицето, получило сертификат за поддържане на превозните средства, не отговаря на изискванията за издаването му, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в зависимост от степента на несъответствие може да предприеме едно от следните действия:

1. да приеме план за подобряване заедно с лицето, получило сертификата;

2. да ограничи обхвата на приложение на сертификата;

3. да отнеме сертификата.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" ограничава обхвата или отнема сертификата на лице, отговорно за поддържането, при продължаващо неизпълнение на изискванията за издаване на сертификата или на плана за подобряване.

(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" мотивира всяко свое решение и уведомява лицето, отговорно за поддържане на превозните средства, за взетото решение и за причините, на които то се основава.

Чл. 62д. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Отказът да се издаде сертификат и отнемането му подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 62е. (1) (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г., предишен текст на чл. 62е. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Сертификатът за поддържане на товарни вагони, издаден в съответствие с чл. 62б, е валиден на цялата територия на Европейския съюз.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Сертификатът за функции по поддържане на товарни вагони е валиден на територията на Европейския съюз.

Чл. 62ж. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да определи алтернативни мерки за определяне и сертифициране на структура, отговорна за поддръжката на превозни средства, чрез дерогация:

1. когато превозните средства са регистрирани в трета държава и са поддържани в съответствие с нейното законодателство;

2. когато превозните средства се експлоатират по междурелсие, което е различно от това на основната железопътна мрежа в рамките на Европейския съюз и за които изискването по чл. 62а, ал. 5 е предвидено в международни споразумения с трети държави;

3. когато превозните средства представляват:

а) културно-историческо наследство и се движат по железопътната инфраструктура, при условие че съответстват на националните правила и разпоредби за безопасност;

б) военно оборудване;

в) средства за извършване на специален транспорт, който изисква предоставянето на специално разрешение от националния орган по безопасност преди въвеждането му в експлоатация.

(2) В случая по ал. 1, т. 3 дерогация за определяне на алтернативни мерки може да бъде предоставена за срок до 5 години.

(3) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" прилага дерогациите по ал. 1 и 2:

1. при регистриране на превозните средства в регистъра на превозните средства;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) при издаване или подновяване на сертификат за безопасност на железопътния превозвач или удостоверение за безопасност на управителя на железопътната инфраструктура.

(4) Дерогациите по ал. 1 се посочват и обосновават в годишния доклад по чл. 67.

(5) В случай че Европейската железопътна агенция установи, че предоставена от националния орган по безопасност дерогация излага железопътната система на Общността на прекомерни рискове, незабавно информира Европейската комисия, която може да отправи искане за оттегляне на решението за дерогация.

 

Глава четвърта.
НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ПО БЕЗОПАСНОСТТА

Функции

Чл. 63. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по безопасността в железопътния транспорт.

Чл. 64. (1) Националният орган по безопасността има следните функции:

1. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) издава разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система в съответствие с Наредба № 57 от 2004 г. за условията и съществените изисквания към железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз и проверява дали те се експлоатират и поддържат съгласно изискванията;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) осъществява контрол за съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост със съществените изисквания, предвидени в съответните ТСОС;

3. налага ограничителни условия или забрана за експлоатацията на съответните подсистеми или части от тях в предвидените от Закона за железопътния транспорт случаи;

4. анализира резултатите от разследването на железопътните произшествия и при необходимост предприема мерки за подобряване на нивото на безопасност;

5. разследва железопътни произшествия в предвидените от закона случаи;

6. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) разработва и прави предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за приемане на нови или промяна на съществуващите национални правила за безопасност, като осъществява постоянен контрол за спазването им;

7. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) води регистър на превозните средства и упражнява контрол върху регистрирането им и точността и осъвременяването на отразената в регистъра информация;

8. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) издава сертификат на лице, което отговаря за поддържане на превозни средства;

9. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) издава, подновява, изменя или отнема сертификат за безопасност на железопътен превозвач и удостоверение за безопасност на управител на инфраструктурата и проверява спазването на изискванията, при които са издадени.

(2) Функциите по ал. 1 не могат да се прехвърлят директно или чрез допълнително договаряне на управител на железопътна инфраструктура, железопътен превозвач или доставчик.

(3) Управителите на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи са длъжни да оказват пълно съдействие на националния орган по безопасността при изпълнение на функциите му.

(4)(Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Във връзка с изпълнение на функциите по ал. 1 Националният орган по безопасност има право да изисква предоставяне на информация от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи.

(5)(Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Националният орган по безопасността използва събраната информация по време на надзора при извършването на оценка на системата за управление на безопасността на железопътния превозвач или на управителя на железопътна инфраструктура преди подновяване на сертификата, съответно удостоверението му за безопасност.

Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) (1) При изпълнение на функциите си по чл. 32 и по чл. 64, ал. 1, т. 9 Националният орган по безопасността прилага общия метод за безопасност за осъществяване на надзор съгласно Регламент (ЕС) № 1077/2012.

(2) Националният орган по безопасността разработва и прилага стратегия за надзора по ал. 1, както и план съгласно приложението на Регламент (ЕС) № 1077/2012.

Чл. 65. (1) (Предишен текст на чл. 65 - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Националният орган за безопасността осъществява функциите си по прозрачен и недискриминационен начин след консултации с всички участници в железопътната система.

(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Националният орган по безопасността публикува на електронната си страница критериите за вземане на решения, съгласно които извършва надзора по Регламент (ЕС) № 1077/2012, както и информация относно процедурата, чрез която железопътните превозвачи и управителите на железопътна инфраструктура могат да подават жалби, свързани с взетите решения по време на извършения надзор на нивото на безопасност.

Чл. 66. Националният орган по безопасността обменя информация с органите по безопасността на страните - членки от ЕС, и Европейската железопътна агенция за:

1. уеднаквяване на критериите за вземане на решения в цялата Общност;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) улесняване и координиране на издаването на сертификат за безопасност на железопътни превозвачи, които са получили международни влакови трасета в съответствие с процедурите за разпределяне на инфраструктурен капацитет върху повече от една железопътна мрежа;

3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) осъществяването на надзор върху железопътен превозвач, който извършва дейност в повече от една държава - членка от ЕС, с цел координиране на подхода си при надзора на системата за управление на безопасността.

Чл. 66а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) Националният орган по безопасността разработва правила за сътрудничество със Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с цел обмен на информация и координиране на действията си при случаи на неспазване на изискванията за управление на безопасността.

Чл. 67. (1) Националният орган за безопасност публикува ежегодно годишен доклад за дейността си през предшестващата година и го изпраща в Европейската железопътна агенция най-късно до 30 септември.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Докладът по ал. 1 съдържа информация за:

1. нивото и развитието на безопасността в железопътния транспорт;

2. общите показатели за безопасност по приложение № 1;

3. промените в законодателството по безопасността в железопътния транспорт;

4. издадените и отнетите удостоверения за безопасност;

5. контрола върху дейността на управителите на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи;

6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) взети решения за дерогации, свързани с определянето и сертифицирането на лицата, отговорни за поддръжката на превозните средства;

7. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) подробна информация за несертифицираните съставни елементи на оперативна съвместимост и причините за липсата на сертификация, включително подробна информация за прилагането на националните технически правила по отношение на подсистеми "Енергия" и "Инфраструктура" на трансевропейската конвенционална железопътна система;

8. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) подробна информация за несертифицираните съставни елементи на оперативна съвместимост и причините за липсата на сертификация, включително подробна информация за прилагането на националните технически правила по отношение на подсистема "Подвижен състав" - "Локомотиви и пътнически вагони" на трансевропейската конвенционална железопътна система;

9. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) информация относно изпълнение на задълженията си, произтичащи от Регламент (ЕС) № 1078/2012, от железопътните превозвачи и управителите на инфраструктури, както и от лицата, които отговарят за поддръжката на превозните средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Ако в доклада по ал. 1 се включват данни за показатели, свързани с безопасността на железопътни линии трета категория и теснопътни железопътни линии, то те се представят отделно от тези за останалите категории железопътни линии.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Първият отчетен период за общите показатели за безопасност е 2010 г.

(5) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) За показателите, свързани с произшествия по т. 1 наприложение № 1, се прилага Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно статистиката за железопътния транспорт, доколкото е налице съответната информация.

(6) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Националният орган по безопасност предоставя информация за икономическото въздействие или на всички произшествия, или на значителните произшествия, като изборът за това, както и информацията се посочват изрично в годишния доклад.

(7) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2010 г.) Ако след представянето на доклада по ал. 1 в общите показатели за безопасност бъдат открити нови факти или грешки, показателите за съответната година се коригират при първа възможност, но най-късно в следващия годишен доклад.

 

Глава пета.
РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г.)

Раздел I. Общи положения (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 68. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Събитията, възникнали при извършване на железопътен превоз на пътници и/или товари, довели до вредни последици за железопътната система и/или за обществото или околната среда или създали предпоставки за такива последици, се разделят на следните категории:

1. тежки произшествия;

2. произшествия;

3. инциденти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Произшествията в железопътния транспорт са следните видове сблъскване, дерайлиране, произшествие при железопътни прелези, произшествия с хора, причинени от подвижен състав в движение, пожари и др.:

1. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Инцидентите в железопътния транспорт са счупена релса, деформиран железен път, задминаване на сигнал за опасност, повредени колела и оси на подвижния състав в експлоатация и неизправност в системата за сигнализация, при която сигнализацията е по-малко ограничителна, отколкото се изисква.

1. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

2. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 69. (1) При настъпване на железопътни произшествия и инциденти длъжностните лица от превозвача или железопътната инфраструктура или от лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, предприемат незабавно мерки за:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) предотвратяване на други произшествия или инциденти;

2. уведомяване съответните длъжностни лица;

3. опазване и съхранение на веществени доказателствата, включително на трудно забележими и нетрайни доказателства, като лед, сажди и др., чрез фотографиране или други подходящи начини;

4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) осигуряване на информация относно имената и адресите на всички свидетели, показанията на които могат да бъдат в полза на разследването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) При настъпило произшествие или инцидент задължително се уведомяват органите на Министерството на вътрешните работи, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а при необходимост се подава информация и на телефон 112. Редът за уведомяване се определя с акт на управителя на железопътната инфраструктура.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) При настъпване на железопътни произшествия и инциденти на железопътни линии на лица със собствен железопътен транспорт те уведомяват заинтересованите превозвачи, най-близкия експлоатационен пункт на железопътната инфраструктура и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(4) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Уведомлението за настъпило произшествие/инцидента или инцидент се извършва и с телеграма (факс) (приложение № 6).

Чл. 70. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Полученото уведомление за настъпило събитие по чл. 68, ал. 1 се регистрира писмено от съответните длъжностни лица.

Чл. 71. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Длъжностното лице от структурата по безопасност на железопътната инфраструктура, определено с акта по чл. 69, ал. 2, анализира постъпилата първоначална информация за всяко събитие по чл. 68, ал. 1 и определя вида му.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) С акта по чл. 69, ал. 2 управителят на железопътната инфраструктура определя и ред за назначаване и състав на оперативна група, която регистрира, запазва и съхранява веществените доказателства и изготвя констативни протоколи, съгласно съответния образец по приложение № 7.

Чл. 72. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) За ръководител на оперативната група се определя представител на управителя на железопътната инфраструктура, а за членове - представители от съответните служби на инфраструктурата и превозвачите.

(2) Съставът на оперативната група при произшествие или инцидент на територията на превозвач или лице със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност се определя от управителите на превозвача и лицето със собствен железопътен транспорт.

(3) Не може да бъде ръководител или член на оперативна група лице, пряко участвало в железопътно произшествие или инцидент.

Чл. 73. (1) Оперативната група по чл. 71, ал. 2 събира всички образци, книги, дневници и писмени показания, аудио- и видеозаписи, фотографски и други материали, регистрира наличието и изправността на пломбите по осигурителната техника и подвижния състав, както и налични части от подвижния състав или други предмети, имащи отношение към произшествието, и съставя констативни протоколи.

(2) При съставяне на констативните протоколи приоритет има този за състоянието на осигурителната техника, а при произшествие на прелез - констативният протокол за състоянието на прелезното устройство.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Оперативната група изготвя доклад съгласно приложение № 7 за фактите и обстоятелствата, констатирани при огледа на мястото на железопътното произшествие или инцидент, който се подписва от председателя и членовете на оперативната група и се предава на председателя на комисията за разследване в срок до 5 работни дни от деня на назначаването на оперативната група. При необходимост срокът може да бъде удължен с разрешение на председателя на комисията за разследване.

(4) Всички изготвени констативни протоколи и събрани други материали са неразделна част от доклада по ал. 3.

Раздел II. Разследване (Загл. изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 74. (1) Техническото разследване на железопътните произшествия и инциденти се извършва от комисия за установяване на причините и предпоставките за възникването им.

(2) Разследването по ал. 1 се извършва независимо от съдебното разследване.

Чл. 75. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Железопътни произшествия и инциденти, възникнали на територията на Република България, се разследват от български разследващ орган.

(2) В случаите, когато не е възможно да се установи на територията на коя държава е настъпило произшествието или инцидентът или когато е възникнало в района на граничните преходи, разследващите органи на държавите се споразумяват кой от тях да извърши разследването или то да бъде извършено съвместно. Разследването се извършва по реда на тази наредба, освен ако в двустранни или многостранни международни договори, по които Република България е страна, не е предвидено друго.

(3) В случаите по ал. 2, когато разследването е осъществено от разследващия орган на едната държава, разследващият орган на другата държава може да се възползва от резултатите от проведеното разследване.

(4) Когато в железопътно произшествие или инцидент, възникнали на територията на Република България, участва железопътен превозвач, лицензиран в държава - членка на Европейския съюз, за участие в разследването се кани и разследващият орган на съответната държава.

(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да участва в разследването на тежко произшествие, произшествие или инцидент, възникнали на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, с участие на железопътен превозвач, лицензиран в Република България, когато е получило покана от разследващия орган от другата държава членка.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Разследващите органи на държавите - членки на Европейския съюз, могат да се споразумяват за провеждане на съвместни разследвания извън случаите, описани в предходните алинеи.

Чл. 76. (1) (Предишен текст на чл. 76, изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разследва:

1. тежки железопътни произшествия;

2. произшествия и/или инциденти, които при различна обстановка са можели да доведат до последиците на тежки железопътни произшествия;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) произшествия и инциденти, извън тези по т. 1 и 2, възложени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Специализираното звено, по негова преценка, може да разследва и други железопътни произшествия или инциденти, като при извършване на преценката взема предвид:

1. тежестта на реализираното произшествие или инцидент;

2. налице ли е повторяемост на произшествия или инциденти;

3. реализираното произшествие или инцидент оказва ли съществено влияние върху регулирането и управлението на безопасността в железопътния транспорт;

4. наличието на молба от управителя на железопътната инфраструктура, железопътните превозвачи, Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" или други държави членки.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Разследването по ал. 1 се извършва по правила, утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Разследването по ал. 1 и 2 не определя вина или отговорност.

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Разследването на произшествия и инциденти извън тези по чл. 76 се извършва от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" по правила, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(2) Структурите по безопасност на управителя на инфраструктурата и/или превозвачите разследват ситуациите, близки до инциденти, в системата на железопътната инфраструктура или на превозвачите.

(3) Ситуациите, близки до инциденти на железопътни линии на лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност, се разследват от тези лица. Когато в събитието участва подвижен железопътен състав, предаден от превозвач, в разследването взема участие представител на този превозвач.

(4) Разследването по ал. 2 се извършва въз основа на правила, приети от управителя на железопътната инфраструктура и/или превозвачите, а по ал. 3 - по правила, приети от лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност, съгласувани със заинтересованите превозвачи.

Раздел III. Комисия за разследване

Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Разследването на железопътни произшествия или инциденти по чл. 76 се извършва от комисия с председател ръководителя на специализираното звено, определена със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Разследването на произшествия и инциденти по чл. 77, ал. 1се извършва от районни разследващи комисии към териториалните звена - районни железопътни инспекции (РЖИ) на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" с председател началника на съответната РЖИ, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

(3) Разследването на произшествия и инциденти по чл. 77, ал. 1 по преценка на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" може да се извърши и от определена с негова заповед комисия с председател главния директор на Главна дирекция "Железопътна инспекция".

(4) В състава на комисиите по ал. 2 и 3 участват представители на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителят на железопътната инфраструктура и заинтересованите превозвачи.

(5) Комисиите по ал. 1 и 3 се назначават не по-късно от 5 дни от получаване на уведомлението по чл. 69, ал. 1, т. 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Комисията по ал. 1 и 3, извършваща разследването на железопътно произшествие, завършва своята работа на мястото на произшествието в най-краткия възможен срок за възстановяване на движението на влаковете.

Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Чл. 80. В срок до една седмица специализираното звено информира Европейската железопътна агенция за решението за предприемане на разследването. В информацията се посочват датата, времето и мястото на произшествието, както и видът и последствията по отношение на смъртните случаи, травмите и материалните щети.

Чл. 81. (1) При разследване на железопътни произшествия и инциденти комисията изяснява следните въпроси:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) дата, час и място на произшествието или инцидента;

2. длъжностни лица, имащи пряко или косвено отношение към случая;

3. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) действия на длъжностните лица преди произшествието или инцидента;

4. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) физическо състояние на длъжностните лица, имащи пряко или косвено отношение към произшествието или инцидента - време за почивка, инструктаж преди започване на работа, предсменен (предпътен) медицински преглед, употреба на алкохол или други упойващи вещества и медикаменти;

5. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) документи за заемане на длъжност и правоспособност на лицата, имащи пряко или косвено отношение към произшествието или инцидента (удостоверения за издържан изпит по нормативната база, допълнителни квалификации и правоспособности за работа със съоръженията, къде са придобити и др.);

6. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) събития и факти, предшестващи произшествието или инцидента по отношение на железния път, осигурителната техника, контактната мрежа, подвижния състав и други, отразено в съответната документация - строително-ремонтни дейности, поддръжка, последни ремонти и проверки, други подобни инциденти в участъка или със съответния подвижен състав;

7. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) спазването на процедурите и технологиите на работа на железопътната инфраструктура преди и по време на произшествието или инцидента;

8. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) спазване на технологиите за обслужване на подвижния състав и характеристиките преди и по време на произшествието или инцидента;

9. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) състояние на железопътната инфраструктура и подвижния състав преди, по време и след произшествието или инцидента;

10. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) технически и външни фактори, повлияли или допринесли за произшествието или инцидента;

11. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) причини за произшествието или инцидента;

12. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) последствия от произшествието или инцидента - убити, ранени, щети, разходи;

13. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) участие на поне едно железопътно превозно средство, превозващо опасни товари, и освобождаване на опасен товар.

(2) В случай на необходимост комисията извършва допълнителни измервания на параметрите на железопътната инфраструктура и подвижния състав, които се отразяват в констативни протоколи.

(3) Комисията за разследване може да допълни материалите по разследването с допълнителни документи - експертизи, показания на очевидци, длъжностни лица, участвали в произшествието, и др.

(4) В случаите, когато се налага снемане на показания от лицата, участвали в произшествие или свързани с произшествие, те се изготвят писмено пред двама представители на комисията или оперативната група и се адресират до председателя на комисията.

(5) За нуждите на разследването могат да се използват и показания, дадени пред специализираните органите на следствието и дознанието и други служби.

Чл. 82. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Техническото разследване се извършва с уреди и апаратура за документиране, фотографиране и измерване параметрите на железопътната инфраструктура и подвижния състав предоставени от управителя на инфраструктурата и/или превозвачите, свързани с произшествието или инцидента.

(2) Измерените стойности, видът и типът на уредите и апаратурите, с които са извършени измерванията, се вписват в съответните протоколи.

(3) Всички видими доказателства, имащи пряко или косвено значение за разследване на произшествието или инцидента, се документират и чрез фотографиране, като фотографиите се прилагат на хартиен и/или електронен носител към доклада.

Чл. 83. (1) При разследване на железопътни произшествия и инциденти регистрираните данни за движението на тяговия подвижен състав (скоростомерни ленти, памет или друг носител) се изземват от ръководителя на оперативната група, за което се съставя протокол.

(2) Редът за разчитане, анализ и съхранение на информацията и носителите с регистрираните данни по ал. 1 се определя от председателя на комисията за разследване.

(3) За анализ на снетата информация по ал. 2 председателят на комисията може да поиска извършването на експертиза. Анализът, резултатът от експертизата и копие от записаната на носителя информация се прилагат към доклада на комисията.

(4) Председателят на комисията определя лицата или организацията, които извършват необходимите експертизи и анализи по ал. 2 и 3, мястото, реда и начина за съхранение на елементи или части от железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, имащи значение за разследване на произшествието или инцидента.

Чл. 84. (1) Комисията за разследване и оперативната група имат право на:

1. достъп до мястото на железопътното произшествие, засегнатия или участвалия в произшествието подвижен състав, съответните елементи на инфраструктурата, включително устройствата за сигнализация и документацията за регистриране на движението на влаковете, предприетите манипулации с осигурителната техника и дадените разпореждания при управление на превозите;

2. достъп за непосредствено документиране на доказателствата и контролирано преместване на останките от произшествието, инсталациите или компонентите на инфраструктурата за проучване и анализ;

3. достъп и използване на съдържанието на записващите устройства на жп возило, апаратурата за записване на устни съобщения и регистриране на действието на сигнализацията и системата за управление на движението;

4. достъп до резултатите от експертизата на телата на жертвите;

5. достъп до резултатите от проверките на здравословното състояние, предсменния инструктаж и др. на влаковия и друг персонал, участвал в железопътното произшествие или инцидент;

6. достъп до писмените показания и възможност за контакт с железопътния персонал, участвал в произшествието и други свидетели;

7. достъп до всякаква важна информация или записи, притежавани от управителя на инфраструктурата и превозвачите.

(2) Всички факти, данни, обстоятелства и документи, станали достояние на комисията за разследване или оперативната група, се използват само за целите на разследването.

Чл. 85. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Всички длъжностни лица от железопътната инфраструктура и превозвачите са длъжни да оказват пълно съдействие на оперативната група и комисията за разследване.

(2) За скриване, прикриване, унищожаване и опитите за скриване, прикриване и/или унищожаване на веществени доказателства и информация, които могат да послужат за установяване на техническите причини за произшествието, а така също подаване на невярна информация и писмени обяснения, злоупотреби или опити за злоупотреби с документация, както и на налични части от подвижния състав, превозваните товари и железопътната инфраструктура, длъжностните лица подлежат на административнонаказателна отговорност съгласно Закона за железопътния транспорт, ако деянието не съставлява престъпление.

(3) При установяване на действия по ал. 2 председателят на комисията за разследване уведомява органите на дознанието или следствието.

Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Всички длъжностни лица от железопътната инфраструктура, превозвачите и/или лицата, извършващи дейности по строителство, ремонт, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура и/или подвижния състав, задължително изготвят и предават на ръководителя на оперативната група писмени показания за експлоатационната ситуация и предприетите от тях действия непосредствено преди и по време на произшествието.

(2) В случай че поради технологични причини показанията не могат да бъдат представени веднага след произшествието, лицата изготвят показанията по ал. 1 най-късно до един час след приключване на дежурството им.

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) При разследване на произшествие или инцидент лицата, имащи пряко или косвено отношение към произшествието или инцидента, напускат зоната на събитието след разрешение от ръководителя на оперативната група, ако не е разпоредено друго от органите на Министерството на вътрешните работи.

Чл. 88. Отказът на лицата, имащи пряко или косвено отношение към железопътно произшествие, да дадат показания се отразява в доклада на комисията.

Чл. 89. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Дейностите по възстановяване на железопътната инфраструктура започват след даване на писмено разрешение от ръководителя на оперативната група до ръководителя на аварийно-възстановителните работи.

(2) В случаите, когато на мястото на произшествието или инцидента се извършват действия по разследване от органи на Министерството на вътрешните работи, последните съгласуват писмено разрешението по ал. 1.

Чл. 90. При необходимост комисията за разследване може да поиска помощ от други компетентни държавни разследващи органи, от Европейската железопътна агенция или от компетентните органи на страните - членки на Европейския съюз, за експертно мнение или за извършване на технически прегледи, анализи или оценки.

Чл. 91. (1) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Разследването, извършвано от специализираното звено, е максимално открито, на заинтересованите превозвачи и управители на железопътната инфраструктура се предоставя информация за хода на разследването и доколкото е целесъобразно, им се предоставя възможност за изразяване на мнения и становища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) След приключване на разследването на железопътни произшествия и инциденти по чл. 76 ръководителят на специализираното звено за разследване изготвя доклад до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) В срок до 12 месеца от датата на произшествието или инцидента ръководителят на звеното за разследване изготвя окончателен доклад за причините за железопътно произшествие или инцидент (приложение № 8), който се публикува в електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Специализираното звено изпраща на Европейската железопътна агенция копие от доклада по ал. 2.

Чл. 92. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) След приключване на разследването по чл. 77, ал. 1председателят на комисията за разследване изготвя доклад съгласно приложение № 8 до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) След приключване на разследването по чл. 76 и 77разследващата комисия дава препоръки за подобряване на безопасността и за предотвратяване на нови произшествия и инциденти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Препоръки могат да се дават и по време на разследването.

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Препоръките за безопасност, дадени от специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти, се адресират до Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", управителят на железопътната инфраструктура, превозвачите и другите лица със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност за вземане на необходимите мерки и предприемане на съответните действия.

(2) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Препоръките за безопасност по ал. 1 не създават презумпция за вина или отговорност за произшествието или инцидента.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Лицата и структурите по ал. 1 докладват веднъж годишно на специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти за изпълнението на дадените препоръки.

Чл. 95. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Ежегодно до 30 септември специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти изготвя и публикува годишен доклад за разследванията, извършени през предшестващата година, дадените препоръки за безопасност и предприетите действия за изпълнението им, копие от който изпраща на Европейската железопътна агенция в същия срок.

Чл. 96. (1) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" обменят доклади, материали и информация за извършените от тях разследвания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти може да извършва съвместни дейности по разследване на произшествия по чл. 76, при положение че тези разследвания не застрашават неговата независимост.

(3) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти по собствена преценка може да участва в работата по разследване на събития, различни от железопътните произшествия и инциденти, при положение че тези разследвания не застрашават неговата независимост.

Чл. 97. Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" обменят мнения и опит с разследващите органи и национални органи по безопасността на страни - членки на Европейския съюз, както и с Европейската железопътна агенция за разработване на общи методи за разследване, формулиране на общи принципи за прилагане на препоръките за безопасност.

Чл. 98. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" поддържа регистър за всички разследвани железопътни произшествия и инциденти.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 76.

(2) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 78, ал. 3.

(3) Управителят на железопътната инфраструктура води архив на разследваните произшествия и инциденти по чл. 78, ал. 2.

(4) Управителят на железопътната инфраструктура, превозвачите и лицата със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност водят собствени архиви на разследваните от тях ситуации, близки до инциденти.

Раздел IV. Разходи за разследвания, извършвани от Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Чл. 100. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Разходите за извършване на лабораторни изследвания, експертизи, становища и разшифроване на носителите на железопътна информация, включително и в чужбина, свързани с разкриване на причините за железопътно произшествие или инцидент, разследвани от Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, са за сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 101. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява необходимите средства за повишаване професионалната квалификация на инспекторите в Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

Чл. 102. (Нов - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) Когато в комисията по разследване на железопътно произшествие или инцидент са включени външни експерти, разходите за командировка и сключените с тях граждански договори са за сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Съществени промени" са изменения на вида и размера на дейностите на управителя на инфраструктурата или превозвачите, параметри на съставни елементи от железопътната инфраструктура или подвижния състав, които водят до промяна в принципите и технологиите на експлоатация, управление и поддържане на железопътната инфраструктура, подвижния състав или отделни елементи от тях.

2. "Железопътна система" е съвкупност от подсистемите в железопътния транспорт и връзките между тях, както и управлението на персонала и експлоатацията на системата като цяло за осигуряване на превозите.

3. "Управител на железопътна инфраструктура" е лице, на което е възложено изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на обекти на железопътната инфраструктура и управлението на системите за контрол и безопасност на движението, ползва железопътната инфраструктура по силата на Закона за железопътния транспорт и предоставя на железопътните превозвачи достъп до нея по реда, предвидени в Закона.

4. "Железопътен превозвач" е лице, лицензирано по съответния нормативен ред, чиято дейност се състои в осигуряване на транспорт на пътници и/или товари с влак или само локомотивна тяга.

5. "Общи критерии и цели за безопасност" са минималните нива на безопасност, които трябва да бъдат достигнати от различните части на железопътната система, както и от системата като цяло, изразени като критерии за приемлив риск.

6. "Общи методи за безопасност" са методите, които описват как се оценяват нива на безопасност и постигане на целите за безопасност, както и съответствие с други изисквания за безопасност.

7. "Система за управление на безопасността" е организацията и мерките, прилагани от управителите на инфраструктури и превозвачите за осигуряване на безопасност при изграждане, поддържане и експлоатация.

7а. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) "Система за управление" е посочената в т. 7 система за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управители на железопътна инфраструктура или системата за поддръжка на лицата, които отговарят за поддръжката, по член 62а, ал. 5.

7б. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) "Надзор" са действията, предприети от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1077/2012, за осигуряване на безопасността след издаването на сертификат за безопасност или удостоверение за безопасност по чл. 26, ал. 1.

7в. (нова - ДВ, бр. 47 от 2013 г., в сила от 07.06.2013 г.) "Наблюдение" са мерките, предприети от железопътните превозвачи, управителите на железопътна инфраструктура или от лицата, които отговарят за поддръжката, с оглед извършване на проверка по отношение правилното и ефективно прилагане на техните системи за управление.

8. "Разследващ орган" е орган, който отговаря за организацията, провеждането и контрола на разследването на железопътни произшествия.

9. "Разследване" е процедура, проведена с цел предотвратяване на злополука и инцидент, която включва събиране и анализ на информация, правене на изводи, включително определяне на причините и ако е необходимо, даване на препоръки за безопасност.

10. "Причина" е действие, пропуск, събитие или условие или комбинация от тях, които са довели до нарушаване на нормативно определеното функциониране на железопътната система или на част от нея.

11. "Риск" е мярка относно вероятността за възникване и степента на въздействие на определен влияещ фактор върху безопасността на железопътната система или на част от нея.

12. "Безопасност в железопътния транспорт" са характеристиките на железопътната система, отговарящи на обществените изисквания, за отсъствие на риск, свързан с живота на хората, физически наранявания или материални щети.

13. "Сигурност в железопътния транспорт" е защита на хората, железопътните возила, товарите и железопътната инфраструктура срещу нерегламентирани и неочаквани (непредвидени) действия от всякакво естество.

14. "Показател за оценка на безопасността" е качествен, количествен или друг израз в определен вид, характеризиращ моментното състояние на безопасност на железопътната система.

15. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "Произшествие" е нежелано или непредвидено внезапно събитие или поредица от такива събития, които имат вредни последици за железопътната система. Произшествията са: сблъскване, дерайлиране, произшествие при железопътни прелези, произшествия с хора, причинени от подвижен състав в движение, пожари и др.

16. "Тежко железопътно произшествие" е всяко сблъскване или дерайлиране на влак, водещо до смърт най-малко на един човек или до сериозни травми на поне пет души, или до големи щети на подвижния състав, инфраструктурата или околната среда, или всяко друго подобно произшествие с явно въздействие върху регулирането на безопасността в железопътния транспорт или управлението на безопасността.

17. "Големи материални щети" са тези, които по преценка на разследващата структура възлизат най-малко на 4 млн. лв.

18. "Инцидент" е всяко явление/събитие, свързано с експлоатацията на влаковете и оказващо влияние върху безопасността на превозите, което не е произшествие или тежко произшествие.

19. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "Ситуации, близки до инцидентите" са повреди по железопътната инфраструктура или подвижния състав, нарушения на нормите и изискванията за безопасност на превозите и технологичните процеси, които не са произшествия или инциденти.

20. "Технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС)" са спецификациите, на които отговаря всяка една подсистема или част от подсистема, за да удовлетвори основните изисквания и осигури оперативната съвместимост на железопътната система.

21. "Дейност или дейности" са технологични процеси, осъществени с необходимите технически средства и персонал, необходими за изпълнение на основната функция на железопътната система - безопасен превоз на пътници и товари.

22. "Национални правила за безопасност" са изисквания за безопасност на железопътния транспорт, наложени на ниво страни членки и приложими за повече от една железопътна компания, независимо от органа, който ги издава.

23. "Европейска железопътна агенция" е Европейската агенция за железопътен транспорт, която е орган на Общността за безопасност и оперативна съвместимост на железопътния.

24. "Компоненти на оперативната съвместимост" означава всеки елементарен компонент, група компоненти, предварителен монтаж или пълен монтаж на оборудване, включено или предвидено за включване в подсистема, от която оперативната съвместимост на високоскоростната или конвенционалната железопътна система зависи пряко или косвено. Понятието "компонент" обхваща както материални обекти, така и нематериални обекти, като напр. софтуер.

25. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "Ползвател" е физическо или юридическо лице, което като собственик или с право на ползване на превозно средство го експлоатира като средство за транспорт и е регистриран като такъв в регистъра по чл. 115а, ал. 7 ЗЖТ.

26. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "Превозно средство (подвижен железопътен състав)" е железопътно превозно средство, което се движи на собствени колела по железопътни релси със или без теглене. Превозното средство се състои от една или повече структурни и функционални подсистеми или части от такива подсистеми.

27. (нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) "Изпуснат влак" е неуправляем в спирачен режим влак, който поради недостиг на спирачна маса или грешки при действие с влаковата спирачка при максимална степен на задържане не може да спре на спирачния път за участъка или увеличава скоростта си.

28. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) "Счупена релса" е счупена на две или повече парчета релса или от която се е отделило метално парче, образуващо празнина с дължина над 50 mm и дълбочина над 10 mm в повърхността, по която се търкалят колелата.

29. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) "Деформиран железен път" са неизправности, свързани с целостта и геометрията на железния път, които изискват спиране на движението по него или незабавно намаляване на позволената скорост, за да се запази нивото на безопасност.

30. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) "Неизправност в системата за сигнализация" е такава неизправност в системата за сигнализация (при инфраструктурата или при подвижния състав), вследствие на която сигнализацията е по-малко ограничителна, отколкото се изисква.

31. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) "Подминаване на сигнал за опасност" е движение на влак или част от влак, извършвано извън разрешеното движение, при което влакът или частта от него подминава:

а) подаван от страната на релсовия път при опасност светлинен сигнал като команда за спиране, когато не действа система за автоматичен контрол и управление на движението на влаковете или система за АЛС;

б) крайната точка за безопасно движение, определена от система за автоматичен контрол и управление на движението на влаковете или АЛС;

в) точка, определена чрез устна или писмена заповед като крайна;

г) сигнал за спиране, включително ръчни сигнали за спиране.

32. (нова - ДВ, бр. 28 от 2012 г.) "Повредени колела и оси на подвижния състав в експлоатация" е счупване, засягащо важни части на колелото или оста на возилото, пораждащо риск от произшествие (дерайлиране или сблъскване).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 29, ал. 2, т. 1, чл. 115е, ал. 1 и чл. 115м, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт и с нея се въвеждат изискванията на Директива 2004/49/ЕС относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и на Директива 2009/149/ЕО на Комисията за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие.

§ 3. Правилата по чл. 20 се прилагат до изграждането на единна трансевропейска железопътна система.

§ 4. (1) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" да въведе в съответствие с възприетите от Европейската железопътна агенция общи методи за анализ и оценка на безопасността, като първи комплект - до 2008 г., а втори - до 2010 г.

(2) Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" да приеме и въведе в съответствие с възприетите от Европейската железопътна агенция общи критерии за оценка на безопасността, като първи комплект - до 2009 г., а втори - до 2011 г.

§ 5. В срок до 30 април 2007 г. управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите да представят в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" необходимите документи за издаване на удостоверения за безопасност.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията със заповед определя помещенията, екипировката, оборудването и материалите, необходими за дейностите на специализираното звено за разследване на железопътни произшествия и инциденти и предотвратяването им.

§ 7. В срок до 31 януари 2007 г. управителите на железопътната инфраструктура и превозвачите да изготвят и представят в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" правила за разследване по чл. 77, ал. 2.

§ 8. В срок до 31 декември 2006 г. управителите на железопътната инфраструктура, превозвачите и ръководителите на ведомства, дружества или предприятия със собствен железопътен транспорт и/или приемно-предавателна дейност да изготвят и представят в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" правилата по чл. 8.

§ 9. Указания по прилагането на наредбата дава изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2010 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ОБН. - ДВ, БР. 101 ОТ 2010 Г.)

§ 54. (1) В срок до една година от влизане в сила на наредбата за всяко превозно средство се посочва лице, получило сертификат за поддръжка на превозни средства.

(2) До посочването на лицето по ал. 1 за поддръжката на всяко превозно средство отговоря лицето, което е било вписано в регистъра на превозните средства за отговорно за неговата поддръжка.

§ 55. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността.

§ 56. Навсякъде думите "министъра/министърът на транспорта" и "Министерството на транспорта" се заменят съответно с "министъра/министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията" и "Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ
(ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2012 Г.)

§ 45. (1) Считано от 31 май 2012 г. всеки сертификат на лице, отговорно за поддържане на товарни вагони, се издава по реда на Регламент № 445/2011.

(2) Лица, които отговарят за поддържането на превозните средства, вписани в националния регистър на превозните средства не по-късно от 31 май 2012 г., се сертифицират съгласно тази наредба и Регламент № 445/2011 не по-късно от 31 май 2013 г.

(3) В срок до 31 май 2012 г. лицата по ал. 2 след извършен вътрешен одит подават в Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" декларация, че като лице, отговорно за поддържане на превозни средства, отговарят на изискванията на наредбата и на Регламент № 445/2011. Декларацията се подава по образец, одобрен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" и публикуван на интернет страницата на агенцията.

§ 46. Железопътен превозвач, който притежава сертификат за безопасност, и управител на железопътна инфраструктура, който притежава удостоверение за безопасност, издадени преди 31 май 2012 г., подават заявление за издаване на сертификат за поддържане на превозните средства в случаите, когато те ще изпълняват функциите на лице, отговорно за поддържането на превозните средства, 6 месеца преди изтичане на срока на действие на техния сертификат/удостоверение. До изтичане на първоначалния срок на действие на техния сертификат/удостоверение за безопасност те изпълняват функциите на лице, отговорно за поддържането на съответните превозни средства, вписани в националния регистър.

§ 47. Считано от 31 май 2012 г. всяко превозно средство, за което в националния регистър на превозните средства не е посочено сертифицирано лице, отговорно за поддържането, или железопътен превозвач, който притежава сертификат за безопасност, или управител на железопътна инфраструктура, който притежава удостоверение за безопасност, издадени преди 31 май 2012 г., или не е подадена декларация за съответствие за лицето, което отговаря за поддържането по § 43, ал. 3, се отписва от регистъра и няма право да се експлоатира по националната железопътна инфраструктура и по европейската железопътна инфраструктура.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 59 ОТ 2006 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ (ОБН. - ДВ, БР. 47 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 07.06.2013 Г.)

§ 16. Наредбата влиза в сила на 7 юни 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2010 г.)

Общи показатели за безопасност (ОПБ)

І. Общи положения

1. В съответствие с общите показатели за безопасност и общите определения, посочени в това приложение, структурите, отговорни за безопасността на управителя на инфраструктурата, събират и докладват информация за:

- произшествия;

- опасни товари;

- самоубийства;

- предпоставки за произшествия, като показателите за подвижен железопътен състав се отнасят само за собствения;

- изчисляване на икономическото въздействие от произшествията;

- техническата безопасност на инфраструктурата и нейната експлоатация;

- управлението на безопасността.

2. В съответствие с общите показатели за безопасност и общите определения, посочени в това приложение, структурите, отговорни за безопасността на железопътните превозвачи, събират и докладват информация за:

- предпоставки за произшествия по отношение на повредени колела и оси на собствен подвижен железопътен състав;

- изчисляване на икономическото въздействие от произшествията;

- управлението на безопасността.

3. Данните за показатели, свързани с безопасността на железопътни линии трета категория и теснопътни железопътни линии, се представят отделно от тези за останалите категории железопътни линии.

ІІ. Общите показатели за безопасност са следните:

1. Показатели, свързани с произшествия:

1.1. Общ и относителен (спрямо влак-километри) брой значителни произшествия по отношение на следните видове:

- сблъсквания на влакове, включително удари с препятствия в границите на строителния габарит (без удари на жп прелези);

- дерайлиране на влакове;

- произшествия при железопътни прелези, включително произшествия с пешеходци при железопътни прелези;

- произшествия с лица, причинени от подвижен състав в движение, с изключение на самоубийства;

- пожари в подвижен железопътен състав;

- други.

Всяко значително произшествие се докладва според вида на първичното произшествие, дори когато последствията от вторичното произшествие са по-тежки, например пожар след дерайлиране.

1.2. Общ и относителен (спрямо влак-километри) брой лица, тежко ранени или убити (данните за двете групи се дават поотделно) по вид на произшествието, разделени на следните категории:

- пътници (спрямо общ брой пътник-километри и общ брой километри, изминати от пътнически влакове);

- служители, включително персонала на подизпълнителите, когато има такива;

- преминаващи през железопътни прелези;

- лица без разрешение за ползване на железопътни съоръжения;

- други.

2. Показатели, свързани с опасни товари:

2.1. Общ и относителен (спрямо влак-километри) брой произшествия, свързани с превоз на опасни товари, подразделени на следните категории:

- произшествия с участието на поне едно железопътно превозно средство, превозващо опасни товари;

- произшествия, при които са освободени (разпръснати) опасни товари.

3. Показатели, свързани със самоубийства:

3.1. Общ и относителен (спрямо влак-километри) брой на самоубийствата.

4. Показатели, свързани с предпоставки за произшествие:

4.1. Общ и относителен (спрямо влак-километри) брой:

- повредени релси;

- деформирани коловози;

- неизправности в сигнализацията за движение от неправилната страна, които се дават поотделно за:

· неправилно показание на светофор, разрешаващо движение със скорост, по-голяма от безопасната;

· несъответствие на реалното положение на стрелка с ЕСОА с показанието на пулта;

· релсови вериги с нарушена шунтова чувствителност, включени в маршрут, при неизпълнени условия за безопасност;

· повреди на прелезни устройства, създаващи опасност от удар с други транспортни средства или пешеходци;

· повреда на АЛС, позволяваща движение със скорост, по-голяма от допустимата;

· други;

- подминати сигнали за опасност, които се дават поотделно за:

· нерагламентирано подминаване на забранителен сигнал;

· подминаване на крайна точка за безопасно движение, определена от система за автоматичен контрол и управление на движението на влаковете;

· подминаване на крайна точка, съобщена чрез устно или писмено указание съгласно предписанията;

· подминаване на указател "Край коловоз", дистанционен указател или ръчен сигнал, указващ крайна точка на движение.

- повреди на колела и оси на експлоатирания подвижен състав.

Докладват се всички предпоставки - както довелите, така и недовелите до произшествия. Когато предпоставките са довели до произшествия, които не са значителни, се докладват по показателите, свързани с предпоставки по т. 4. В случай че настъпилите произшествия са значителни, те се докладват само по показателите, свързани с произшествия по т. 1.

5. Показатели, свързани с изчисляване на икономическото въздействие на произшествията.

5.1. Абсолютни и относителни (спрямо влак-километри) разходи в левове за значителни произшествия по следните видове:

- брой на смъртните случаи и тежко ранените лица, умножени по цената за предотвратяване на една жертва на произшествие (ЦПЖ);

- разходи във връзка с щети, нанесени на околната среда;

- разходи за материални щети по подвижния състав или инфраструктурата;

- разходи, свързани със закъснения, причинени от произшествия.

ЦПЖ представлява цената, която обществото приписва на предотвратяването на една жертва на произшествие и като такава тя не може да представлява препоръка за обезщетение между страни, замесени в произшествия.

6. Показатели, свързани с техническата безопасност на инфраструктурата и нейната експлоатация:

6.1. Процент железопътни линии с автоматична влакова защита (АВЗ) в действие.

6.2. Процент влак-километри (от реализираните по инфраструктурата влак-километри) с ползване на действащи системи за АВЗ.

6.3. Брой железопътни прелези (общ брой, на линеен километър и на километър релсов път) по следните видове:

А. Активно обезопасени железопътни прелези със:

а) автоматично предупреждение от страната на преминаващите лица през железопътния прелез;

б) автоматична защита от страната на преминаващите лица през железопътния прелез;

в) автоматична защита и предупреждение от страната на преминаващите лица през железопътния прелез;

г) автоматична защита и предупреждение от страната на преминаващите лица през железопътния прелез, както и автоматична защита от страната на релсовия път;

д) ръчно подавано предупреждение от страната на преминаващите лица през железопътния прелез;

е) ръчно задействана защита от страната на преминаващите лица през железопътния прелез;

ж) ръчно задействана защита и ръчно подавано предупреждение от страната на преминаващите лица през железопътния прелез;

Б. Пасивно обезопасени железопътни прелези.

7. Показатели, свързани с управлението на безопасността.

Общ брой извършени одити и този брой като процент от необходимите и/или планираните вътрешни одити.

Вътрешните одити се извършват от управители на железопътната инфраструктура и железопътни превозвачи съгласно системата им за управление на безопасността.

ІІІ. Общи определения

Общите определения се отнасят за ОПБ и методите за изчисляване на икономическото въздействие на произшествията в това приложение.

1. Общи определения на показатели, свързани с произшествия.

1.1. "Значително произшествие" е всяко произшествие с участието на поне едно релсово превозно средство в движение, с резултат поне едно загинало или тежко ранено лице или значителни щети по подвижния състав, релсовия път, други съоръжения или за околната среда, или значително нарушение на трафика. Изключват се произшествия в цехове, складове и депа.

1.2. "Значителни щети по подвижния състав, релсовия път, други инсталации или за околната среда" са щети, които са на стойност 300 000 лева или повече.

1.3. "Значително нарушение на трафика" има, когато движението на влаковете по главните железопътни линии - железопътните магистрали и железопътните линии I категория, е преустановено за шест часа или повече.

1.4. "Влак" означава едно или повече железопътни превозни средства, теглени от един или повече локомотиви или моторни вагони, или един моторен вагон, пътуващ самостоятелно, движещ се под определен номер или обозначение от начална фиксирана точка до крайна фиксирана точка. Локомотив, пътуващ сам, се счита за влак.

1.5. "Сблъскване на влакове, включително удари с препятствия в границите на строителния габарит" означава сблъскване чело в чело, чело в край или странично сблъскване между част от влак и част от друг влак, или със:

а) маневриращ подвижен състав;

б) обекти, закрепени или временно намиращи се върху релсовия път или близо до него (с изключение на обекти при железопътен прелез, ако са изгубени от пресичащо превозно средство или пешеходец).

1.6. "Дерайлиране на влак" е случай, при който поне едното колело на влак напусне релсовия път.

1.7. "Произшествия при железопътни прелези" са произшествия, възникнали на железопътен прелез с участието на поне едно железопътно превозно средство и едно или повече пресичащи превозни средства, пресичащи прелеза лица или обекти, намиращи се временно върху релсовия път или близо до него, ако са изгубени от пресичащо превозно средство или пешеходец.

1.8. "Произшествия с лица, причинени от подвижен състав в движение" са произшествия с едно или повече лица, които са ударени или от железопътно превозно средство, или от обект, който е закрепен към превозното средство или се е отделил от него. Включват се лица, паднали от железопътни превозни средства, както и лица, които са паднали или са ударени от незакрепени предмети, докато са пътували на борда на превозни средства.

1.9. "Пожари в подвижен състав" са пожари и експлозии, случващи се в железопътни превозни средства (включително техния товар), докато се движат между гарата на заминаване и гарата на местоназначение, включително когато са спрели на гарата на заминаване, гарата на местоназначение или междинни спирки, както и по време на маневрени дейности.

1.10. "Произшествия от друг вид" са всички останали произшествия, освен посочените по-горе (сблъсквания на влакове, дерайлирания на влакове, при железопътни прелези, с лица, причинени от подвижен състав в движение, пожари в подвижен състав).

1.11. "Пътник" е всяко лице с изключение на персонала на влака, което пътува с железопътно превозно средство. В статистиката на произшествията се включват и пътници, опитващи се да се качат на движещ се влак или да слязат от него.

1.12. "Служители (включително персонал на подизпълнителите и самостоятелните подизпълнители)" са всички лица, чиято трудова заетост е във връзка с железница и са били на работа по време на произшествието. Това включва влаковата бригада и лицата, работещи с подвижен състав и инфраструктурни съоръжения.

1.13. "Преминаващи лица през железопътен прелез" са всички лица, използващи железопътен прелез, за да пресекат железопътната линия с някакво превозно средство или пеша.

1.14. "Лица без разрешение за ползване на железопътни съоръжения" са всички лица, намиращи се в железопътни обекти, в които такова присъствие е забранено, с изключение на преминаващите през железопътен прелез.

1.15. "Други (трети страни)" са всички лица, които не попадат в определенията за "пътници", "служители, включително персонал на подизпълнители", "преминаващи през железопътен прелез" и "лица без разрешение в железопътни обекти".

1.16. "Смъртен случай (убито лице)" е лице, което е убито на място или умира в рамките на 30 дни в резултат на произшествие, с изключение на самоубийство.

1.17. "Тежко ранено лице" означава ранено лице, което е хоспитализирано за повече от 24 часа в резултат на произшествие, с изключение на опит за самоубийство.

2. Общи определения на показатели, свързани с опасни товари:

2.1. "Произшествие, свързано с превоза на опасни товари" е произшествие или инцидент, подлежащи на докладване в съответствие с раздел 1.8.5 на RID "Уведомления за събития, свързани с опасни товари".

2.2. "Опасни товари" са вещества и предмети, чийто превоз е забранен съгласно RID или е разрешен само при предписаните в него условия.

3. Общи определения на показатели, свързани със самоубийства:

3.1. "Самоубийство" е акт на умишлено самонараняване на лице, водещо до смърт, записан и класифициран от компетентния национален орган.

4. Общи определения на показатели, свързани с предпоставки за произшествие:

4.1. "Повредена релса" означава релса, която е счупена на две или повече парчета или от която се е отделило метално парче, причиняващо празнина с дължина над 50 mm и дълбочина над 10 mm в повърхността, по която се търкалят колелата.

4.2. "Деформиран коловоз" означава неизправности, свързани с целостта и геометрията на коловоза, които изискват спиране на движението по него или незабавно намаляване на позволената скорост, за да се запази нивото на безопасност.

4.3. "Неизправност в сигнализацията за движение от неправилната страна" е неизправност в системата за сигнализация (при инфраструктурата или при подвижния състав), вследствие на което сигнализацията е по-малко ограничителна, отколкото се изисква.

4.4. "Задминаване на сигнал за опасност (ЗСО)" е случай, при който част от влак извършва движение извън разрешеното. Неразрешено движение означава задминаване на:

- подаван от страната на релсовия път при опасност цветен светлинен сигнал или семафор като команда за спиране, когато не действа система за автоматичен контрол и управление на движението на влаковете (ATCS) или система за автоматична защита на влаковете (АВЗ);

- крайна точка за безопасно движение, определена от система ATCS или АВЗ;

- точка, определена чрез устна или писмена заповед като крайна;

- стоптабла (буферите не се включват) или ръчни сигнали.

Не се включват случаи, при които превозни средства без прикачен тягов подвижен състав или влак без присъствие на обслужващ персонал потеглят сами и задминават сигнал за опасност, както и случаи, при които по някаква причина сигналът за опасност не е подаден навреме, за да даде възможност на машиниста да спре влака преди задминаването на сигнала.

Националният орган за безопасност може да включи в доклада данни за четирите позиции по-горе, но трябва да съобщи поне един общ показател, съдържащ данни и по четирите позиции.

4.5. "Повредени колела и оси" е счупване, засягащо важни части на колелото или оста на возилото, пораждащо риск от произшествие (дерайлиране или сблъскване).

5. Общи методи за изчисляване на икономическото въздействие на произшествията.

5.1. Цената за предотвратяване на една жертва на произшествие (ЦПЖ) се състои от:

а) цена на безопасността - стойност на готовността за плащане (ГП), изчислена въз основа на проучванията на заявените предпочитания на обществото, ако такава стойност е определена;

б) преки и косвени икономически разходи - сбор от направените разходите за:

- медицински и рехабилитационни разходи;

- съдебни разходи, разходи за полиция, частни разследвания на произшествията, аварийно-спасителни работи и административни разходи по застраховането;

- производствени загуби: цена за обществото на стоките и услугите, които би могло да произведе лицето, ако не се е случило произшествието.

5.2. Общи принципи за определяне на цената на безопасността и за оценяване на преките и косвените икономически разходи:

а) при определяне на цената на безопасността преценката за това, дали наличните оценки са подходящи или не, се основава на:

- оценки, които се отнасят за система за оценяване на намаляването на риска от смъртни случаи в транспортния сектор и определената стойност на готовността за плащане съгласно методи за проучване на заявените предпочитания на обществото;

- използваната за стойностите извадка, която е представителна за населението и отразява разпределението по възраст и доходи заедно с други важни социално-икономически и демографски характеристики на населението;

- метод за изясняване на стойностите на готовността за плащане, който е осъществен чрез ясни и разбираеми въпроси;

б) преките и косвените икономически разходи се оценяват въз основа на действителните разходи, понесени от обществото.

5.3. "Разходи във връзка с щети, нанесени на околната среда" са разходи, които трябва да се поемат от железопътни превозвачи или управители на инфраструктури, за да се възстанови увреденият район в неговото състояние преди железопътното произшествие.

5.4. "Разходи за материални щети по подвижния състав или инфраструктурата" са разходите за осигуряването на нов подвижен състав или инфраструктура със същите функционални възможности и технически параметри като тези на непоправимо увредените, както и разходите по възстановяването на годния за ремонт подвижен състав или инфраструктура в състоянието преди произшествието. И двата вида разходи трябва да се оценят от железопътните превозвачи или управителите на инфраструктурата въз основа на техния опит. Тук се включват и разходите, свързани с наемане на подвижен състав като последица от неизползваемостта на повредените превозни средства.

5.5. "Разходи, причинени от закъснения вследствие на произшествия" означава паричната стойност на закъсненията, понесени от ползвателите на железопътния транспорт (пътници и клиенти на товарен превоз) като последица от произшествия, изчислена по следния модел:

VT = парична стойност на спестеното време за пътуване

Стойност на времето за влаков пътник (за час)

VTр = [VT на пътуващите по работа]*[среден процент на пътуващите по работа годишно] + [VT на непътуващите по работа]*[среден процент на непътуващите по работа годишно]

VTp се измерва в левове за пътникочас.

Стойност на времето за товарен влак (за час)

VTF = [VT на товарни влакове]*[(тон-km)/(влак-km)]

VT се измерва в левове за тон товар за час.

Средният тонаж на товари, превозени с един влак за една година = (тон-km)/(влак-km)

CM = стойност на 1 минута закъснение на влак

Пътнически влак

CMP = K1 *(VTP /60)*[(пътник-km)/(влак-km)]

Среден брой пътници за влак за една година = (пътник-km)/(влак-km)

Товарен влак

CMF = K2 *(VTF/60)

Коефициентите K1 и K2 по стойност са между стойността на времето и стойността на закъснението, както е определена приблизително при проучванията на заявените предпочитания на обществото, за да се отрази, че загубеното в резултат на закъснения време се възприема значително по-отрицателно от нормалното време на пътуване.

Разходи, причинени от закъснения вследствие на едно произшествие = CMP *(минути закъснение на пътнически влакове) + CMF *(минути закъснение на товарни влакове)

Обхват на модела

Разходите, причинени от закъснения, се изчисляват за всички произшествия както значителни, така и незначителни.

Закъсненията се изчисляват, както следва:

- действителни закъснения по железопътните линии, на които са се случили произшествия;

- действителни закъснения по другите засегнати от тези произшествия линии или оценка на тези закъснения при невъзможност за посочване на действителните.

6. Общи определения на показатели, свързани с техническата безопасност на инфраструктурата и нейното приложение.

6.1. "Автоматична влакова защита (АВЗ)" е система, която налага съобразяване със сигналите и ограниченията на скоростта чрез контрол върху скоростта, включително автоматично спиране при подаден сигнал за това.

6.2. "Железопътен прелез" е място на пресичане на едно ниво на железопътна линия с път, което е открито от управителя на железопътната инфраструктура и отворено за публично или частно ползване. Изключват се проходи между перони в рамките на една гара, както и проходи през релсов път, които са предназначени за използване само от служители.

6.3. "Път" означава обществен или частен път, улица или магистрала, включително пътеки за пешеходци и мотоциклети или други пътища, предназначени за преминаване на хора, животни, превозни средства или машини.

6.4. "Активно обезопасен железопътен прелез" е железопътен прелез, при който преминаващите лица през прелеза са защитени от приближаващ влак или предупреждавани за него чрез задействане на устройства по един от следните начини:

а) защита чрез използване на бариери, покриващи половината от пътя или целия път, или портални врати;

б) предупреждение чрез използване на устройства за светлинна и/или звукова сигнализация, като светофари, звънци, сирени, клаксони и др., или физически устройства, монтирани на пътното платно; например пътни гърбици, пораждащи вибрация.

6.5. Видове активно обезопасени железопътни прелези:

а) "Железопътен прелез с автоматична защита и/или автоматично предупреждение от страната на преминаващите лица през прелеза" е железопътен прелез, при който защитата за пресичане и/или предупреждението се задействат от приближаващия влак, които се класифицират по следния начин:

- с автоматично предупреждение от страната на преминаващите през прелеза лица;

- с автоматична защита от страната на преминаващите през прелеза лица;

- с автоматична защита и предупреждение от страната на преминаващите през прелеза лица;

- с автоматична защита и предупреждение от страната на преминаващите през прелеза лица, както и автоматична защита от страната на релсовия път.

"Защита от страната на релсовия път" означава сигнал или друга система за влакова защита, която позволява на влак да продължи движението си само ако железопътният прелез е защитен от страната на пресичащите през прелеза лица и няма препятствия на него; последното се установява посредством наблюдение и/или откриване на препятствия;

б) "Железопътен прелез с ръчна защита и/или предупреждение от страната на преминаващите през прелеза" означава железопътен прелез, при който защитата и/или предупреждението се задействат ръчно и липсва блокировъчна железопътна сигнализация, показваща на влака да продължи движението си само при задействана защита и/или предупреждение на железопътния прелез, които се класифицират по следния начин:

- с ръчно подавано предупреждение от страната на преминаващите през прелеза лица;

- с ръчно задействана защита от страната на преминаващите през прелеза лица;

- с ръчно задействана защита и ръчно подавано предупреждение от страната на преминаващите през прелеза лица.

Управителят на железопътната инфраструктура докладва на националния орган по безопасност и данни за железопътните прелези с ръчна защита, при които има блокировъчна железопътна сигнализация, показваща на влака да продължи движението си само при задействана защита и/или предупреждение на железопътния прелез.

6.6. "Пасивно обезопасен железопътен прелез" означава железопътен прелез без каквато и да е форма на предупредителна система и/или защита, която да се задейства, когато за преминаващите през прелеза лица не е безопасно да пресекат прелеза.

7. Общи определения на показатели, свързани с управлението на безопасността:

7.1. "Одит" означава систематичен, независим и документиран процес на получаване на одитни доказателства и тяхната обективна оценка за определяне на степента, в която са изпълнени критериите за одит.

8. Общи определения на мерните единици:

8.1. "Влак-километър" е единица мярка, изразяваща движението на влак на разстояние един километър. Използва се действително изминатото разстояние, ако то е известно, в противен случай се използва разстоянието по стандартната мрежа между началната точка и местоназначението. Отчита се само разстоянието на територията на Република България.

8.2. "Пътник-километър" е единица мярка, изразяваща се в превоза на един пътник с железопътен транспорт на разстояние от един километър. Отчита се само разстоянието на територията на Република България.

8.3. "Линейни километри" означава дължината на железопътната мрежа на територията на Република България, измерена в километри. За многопътни железопътни линии се отчита само разстоянието между началната и крайната+ точка.

8.4. "Километри релсов път" означава дължината, измерена в километри, на железопътната мрежа на територията на Република България. За многопътни железопътни линии се отчита дължината на всички релсови пътища в техния състав.

В понятията "линейни километри" и "километри релсов път" не се включват железопътните линии трета категория и теснопътните железопътни линии.

 

Приложение № 2 към чл. 20, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Национални правила за безопасност

1. Правила относно съществуващи национални критерии (цели) и методи за безопасност.

2. Правила относно изисквания във връзка със системи за управление на безопасността и издаване на удостоверения за безопасност.

3. (отм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

4. Общи правила за експлоатиране на железопътната мрежа, все още необхванати от ТСОС, вкл. правила относно сигнализацията и системата за управление на движението.

5. Правила, формулиращи допълнителни вътрешни изисквания за експлоатация (фирмени правила), издавани от управителите на инфраструктури и превозвачите, както и съвместни споразумения, договори, инструкции и др.

6. Правила относно изисквания спрямо персонал, изпълняващ функции при критични ситуации за безопасността, вкл. подбор на критерии за здравословно състояние, професионално обучение и сертифициране, доколкото те не са обхванати от ТСОС.

7. Правила относно разследването на железопътни произшествия.

 

Приложение № 3 към чл. 48, ал. 1 (Предишно Приложение № 3 към чл. 33, изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

 

МЯСТО, ЗАПАЗЕНО ЗА

 

СЛУЖБАТА/ОРГАНА

 

ПОЛУЧАТЕЛ

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

а) относно системата за управление на безопасността на управителя на инфраструктурата

 

5.1.резюме на системата за управление на безопасността съгласно чл. 22 на Наредба № 59 от 2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

 

б) относно правила на управителя на инфраструктурата за специфичните изисквания, необходими за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, включително и поддържането и управлението на контрола на движението и системата за сигнализация

 

6.1.списък на правилата на управителя на железопътната инфраструктура и приложимите технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС) с препратки към процедурите в системата за управление на безопасността и документиране на начина, по който се прилагат.

6.2.списък на различните категории персонал, отговорен за безопасността на превозите.

6.3.описание на процесите в системата за управление на безопасността, свързани с персонала, отговорен за безопасността на превозите, изисквани по националното законодателство или ТСОС.

6.4.описание на подсистемите на железопътната инфраструктура, която ще управлява.

6.5.описание на процесите в системата за управление на безопасността, свързани с експлоатацията и поддържането на железопътната инфраструктура, изискващи се по националното законодателство или ТСОС.

6.6.списък на различните типове превозни средства (подвижен състав).

6.7.описание на процесите в системата за управление на безопасността, свързани с подвижния състав, изискващи се по националното законодателство или ТСОС.

6.8.други документи.

 

 

 

 

Вътрешен регистрационен номер:

 

Дата на получаване на заявлението:

.......................................................................................................................

 

.......................................................................................................................

 

 

 

 

 

МЯСТО, ЗАПАЗЕНО ЗА

 

СЛУЖБАТА/ОРГАНА

 

ПОЛУЧАТЕЛ

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Този формуляр за заявление е предназначен за използване от лице (наричано също "заявител") при кандидатстване за удостоверение за безопасност (съгласно чл. 48, ал. 1 от Наредба № 59).

Всички графи във формуляра трябва да бъдат попълнени и съответната информация да е предоставена от лицето.

Удостоверението за безопасност се подновява изцяло или частично при съществена промяна на железопътната инфраструктура, сигнализацията или електроснабдяването или на принципите на управление и поддържане. Притежателят на удостоверението за безопасност незабавно уведомява органа за безопасност относно всички такива промени.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За улеснение при правене на справки и получаване на инструкции всяко поле във формуляра за заявление е номерирано и разяснения за попълването им са дадени по-долу.

Лицето, упълномощено да приеме молбата, подадена заедно с формуляра за заявление, подписва на предназначеното за това място документа, подаден в органа по безопасността. Името на подписващия също трябва да бъде изписано.

 

 

1.1. - 1.2.

Име и адрес на органа, до който се изпраща заявлението за кандидатстване.

 

 

2.1.

Заявителят трябва да избере тази клетка в следните случаи:

 

а) ако кандидатства за първи път за удостоверение за безопасност;

 

б) ако предишното удостоверение за безопасност за същия тип и обхват на дейността е било отнето;

 

в) във всеки друг случай, който не е в обхвата на полета [2.2] и [2.3].

 

 

2.2.

Удостоверението за безопасност трябва да бъде подновявано след кандидатстване през интервали, ненадвишаващи пет години.

 

 

2.3.

Когато обхватът на дейността на заявителят е изменен, удостоверението за безопасност следва да бъде изцяло или частично актуализирано (променено). В тези случаи притежателят на удостоверението за безопасност трябва незабавно да информира органа по безопасност за всички значими промени в условията, при които е издадено удостоверението за безопасност, както и когато са въведени нови подсистеми или при всяко назначение на нови категории персонал.

 

 

2.4.

Попълва се пълният идентификационен номер на ЕС на предишното удостоверение, в съответствие с който е било подадено заявлението за кандидатстване пред органа по безопасност, посочени в полета [1.1] и [1.2].

 

 

2.5.

Посочва се общата разгъната дължина на железопътната инфраструктура, която ще управлява.

 

 

2.6.

По отношение на дейността, за която се кандидатства, трябва да бъде указана датата, от която се кандидатства за започване на дейността. В случай на обновено или актуализирано/променено удостоверение трябва да бъде указана датата, от която се кандидатства за влизане в действие на удостоверението.

 

 

2.7.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или в железопътната експлоатация или свързани с това дейности, включително и изпълнителите, е между 0 (следователно се предоставя работа само на предприемача) и 9 заети лица, тогава трябва да бъде избрана опцията "микропредприятие". Определението, касаещо този размер предприятия, е това, прилагано от DG ENTR. Само една възможност може да бъде избрана между наличните [2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10].

 

 

2.8.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или включените в железопътната експлоатация или свързани с това дейности, включително и изпълнителите, е между 10 и 49 заети лица, тогава трябва да бъде избрана опцията "малко предприятие". Определението, касаещо този размер предприятия, е това, прилагано от DG ENTR. Само една възможност може да бъде избрана между наличните [2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10].

 

 

2.9.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или включените в железопътната експлоатация или свързани с това дейности, включително и изпълнителите, е между 50 и 249 заети лица, тогава трябва да бъде избрана опцията "средно голямо предприятие". Определението, касаещо този размер предприятия, е това, прилагано от DG ENTR. Само една възможност може да бъде избрана между наличните [2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10].

 

 

2.10.

Ако броят на заетите в железопътния сектор или включените в железопътната експлоатация или свързани с това дейности, включително и изпълнителите, е 250 или повече заети лица, тогава трябва да бъде избрана опцията "голямо предприятие". Определението, касаещо този размер предприятия, е това, прилагано от DG ENTR. Само една възможност може да бъде избрана между наличните [2.7 - 2.8 - 2.9 - 2.10].

 

 

3.1.

Ако "Правното наименование" и "Името на управителя на инфраструктурата" се различават, тогава трябва да бъдат включени и двете.

 

 

3.2. - 3.8.

Всеки заявител трябва да предостави необходимата информация на органа по издаване с оглед улесняване на контакта с управителя на инфраструктурата. Контактната информация на управителя на инфраструктурата трябва да посочва адрес на кандидата, като се избягва отнасянето до определено лице. Попълването на уебсайт [3.8] не е задължително.

 

 

3.9.

Попълва се ЕИК на кандидата.

 

 

3.10.

Попълва се при наличие на допълнителна информация.

 

 

4.1. - 4.5.

По време на процеса по издаване на удостоверението лицето за контакти е връзката между управителя на железопътната инфраструктура, подаващ молбата, и органа по издаване. Попълването на e-mail адрес не е задължително.

 

 

5.1.

Резюме на системата за управление на безопасността (СУБ) се изготвя като документ за преглед и описание на основните елементи от СУБ на управителя на железопътната инфраструктура. То трябва да детайлизира и да даде информация и доказателства за различните процеси или въведени стандарти/правила в компанията (или такива, които са във фазата на въвеждане).

 

 

6.1.

Заявителят трябва да опише или подаде документация за ТСОС или част от ТСОС и националните правила за безопасност и други правила, приложими за персонала, подсистемите и дейностите, които ще бъдат в обхвата на удостоверението. Ясно трябва да се определят подсистемите и процесите, за които ТСОС са приложими и се внедряват. За намаляване количеството на информацията, когато е приложимо, може да се представя резюме на свързаната документация.

 

 

6.2.

Заявителят трябва да подаде пълен списък на различните категории персонал за дейностите, свързани с безопасността на превозите, които ще бъдат извършвани след получаването на удостоверението. Списъкът на категориите персонал трябва да е в съответствие с националните правила.

 

 

6.3.

Заявителят трябва да подаде описание или доказателства за онези процеси в Системата за управление на безопасността, които се отнасят до персонала, включително и доказателства, че персоналът отговаря на изискванията на националните правила и/или на съответните ТСОС.

 

 

6.4.

Заявителят трябва да подаде пълна документация, касаеща подсистемите на железопътната инфраструктура. Те трябва да са в съответствие с ТСОС, националните правила и със специфичните правила за мрежата, които се прилагат.

 

 

6.5.

Заявителят трябва да подаде описание или доказателства за онези процеси в Системата за управление на безопасността, които се отнасят до подсистеми, включително и доказателства, че отговарят на изискванията на съответните ТСОС и/или националните правила.

 

 

6.6.

Заявителят представя пълна документация за различните типове превозни средства, които ще бъдат експлоатирани след издаването на удостоверението. Типовете превозни средства трябва да съответстват на ТСОС и/или националните правила и специфичните за мрежата правила, които са приложими.

 

 

6.7.

Заявителят трябва да подаде описание или доказателства за онези процеси в системата за управление на безопасността, които се отнасят до превозните средства, включително и доказателства, че отговарят на изискванията на съответните ТСОС и/или националните правила.

 

 

6.8.

Място, предвидено за описване на други документи, представени заедно със заявлението. Моля, посочете номера и типа на документите заедно с кратко описание на съдържанието им."

 

 

 

Приложение № 3а към чл. 49 (Ново - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР НА ЕС:

 

 

 

1. ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

 

Правно наименование:

 

Наименование на управителя на инфраструктурата:

Съкращение:

Единен идентификационен код (ЕИК):

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

Организация:

Държава:

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕТО

 

Това е

- ново удостоверение

 

Сертификат на лице, което отговаря за поддържането Да/Не

 

 

 

Номер на сертификат на лице, което отговаря за поддържането:

 

- подновено удостоверение

 

Идентификационен номер на ЕС на предишното

 

- актуализирано удостоверение

 

удостоверение:

Валидно от:

 

 

до:

 

Размер на предприятието:

Обхват на дейностите на лице, което отговаря за поддържането:

· Локомотиви електрически: ДА/НЕ

· Локомотиви дизелови: ДА/НЕ

· Специализирани превозни средства за поддържане на железния път: ДА/НЕ

· Други специализирани превозни средства: ДА/НЕ

· Вагони: ДА/НЕ

· Други вагони, специализирани за превоз на опасни товари: ДА/НЕ

4. ПРИЛОЖИМО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

Дата на издаване:

Подпис:

 

 

 

 

 

Вътрешен регистрационен номер

Печат на органа

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 62в, ал. 1, т. 2 (Предишно Приложение № 4 към чл. 35, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ НА ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО

НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

1. Информация за контакт със сертифициращия орган

 

Организацията, до която е адресирано заявлението:

Единен идентификационен код:

Адрес

 

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

 

 

2. Информация за заявителя

 

Правно наименование:

Единен идентификационен код:

Адрес

Интернет страница:

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

 

Телефон:

Адрес на електронна поща:

Факс:

 

 

Друга информация

3. Лице за контакти

Име и фамилия:

 

Адрес

 

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

 

Телефон:

Адрес на електронна поща:

Факс:

 

 

4. Информация за заявлението

Входящ номер на заявлението:

Настоящото заявление е за

 

нов сертификат 

актуализиран/изменен сертификат 

подновен сертификат 

 

 

5. Информация за дейността

 

Вид на дружеството/

Железопътно превозвач 

железопътно предприятие

Управител на инфраструктура 

 

Друго 

 

Обхват на дейността и оперативни функции

 

Частично (описание)

 Локомотиви електрически

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  Локомотиви дизелови

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  Пътнически вагони

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  Електрически мотрисни влакове

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  Дизелови мотрисни влакове

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  Специализирани превозни средства

 

 

за поддържане на железен път

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  Други специализирани превозни средства

 

 

Разработване на поддържането

 Управление на поддържането

 Извършване на поддържане

  

6. Подадени документи

 

Документация за система за поддържане 

ДругиПосочете:

 

 

 

Дата:

Заявител:...........................................................................................................................

 

(име и фамилия)

 

подпис: .......................

Сертифициращ орган:

 

Вътрешен указателен номер:

 

Дата на получаване на заявлението:

Подпис: .................................................

 

Приложение № 4а към чл. 62б, ал. 2, т. 2 (Ново - ДВ, бр. 28 от 2012

1. СЕРТИФИЦИРАНО ЛИЦЕ, КОЕТО ОТГОВАРЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО

Правно наименование:

Търговско обозначение или съкращение

Адрес:

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

Единен идентификационен код:

2. СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН

Правно наименование:

Адрес:

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

Единен идентификационен код:

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТА

Номер на сертификата:

 

Това е: - нов сертификат 

- подновен сертификат 

- актуализиран/изменен сертификат 

 

Валиден от:

до:

 

Вид на дружеството/

Железопътен превозвач 

железопътно предприятие

Управител на инфраструктура 

 

Друго 

 

4. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

Локомотиви електрическиЛокомотиви дизеловиПътнически вагониЕлектрически мотрисни влаковеДизелови мотрисни влаковеСпециализирани превозни средства за поддържане на железен пътДруги специализирани превозни средства 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Дата на издаване:

Подпис: ..................................

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешен указателен

Печат на сертифициращия

 

номер:

орган

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4б към чл. 62в, ал. 1, т. 2 (Ново - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

Изисквания и критерии за оценка на лицата, които кандидатстват за сертификат за поддържане на железопътни превозни средства или за сертификат за функции по поддържане, възложени от лица, отговорни за поддържането на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства

I. Изисквания и критерии за оценка на функции по управление

1. Лицата, ангажирани с разработването и прилагането на системата за поддържане, трябва да се стремят към непрекъснатото подобряване на нейната ефективност.

Лицата трябва да имат процедури за:

а) установяване на стратегия за поддържане, подходяща за вида и обхвата на услугите, която да е одобрена от тях или техни представители;

б) гарантиране, че са установени цели по отношение на безопасността в съответствие с правната рамка и съобразно вида, обхвата и съответните рискове;

в) оценка на цялостните й резултати по отношение на безопасността спрямо нейните корпоративни цели за безопасността;

г) разработване на планове и процедури за постигане на цели по отношение на безопасността;

д) гарантиране на наличие на необходимите ресурси за осъществяване на всички процеси в съответствие с изискванията от това приложение;

е) определяне и управление на въздействието на други управленски дейности върху системата за поддържане;

ж) гарантиране, запознаване с резултатите от наблюдението на ефективността и от одитите и че поемат цялостна отговорност за извършването на промени в системата за поддържане;

з) гарантиране, че персоналът и представителите на персонала са адекватно представени и консултирани при определянето, разработването, наблюдението и прегледа на аспектите на безопасността на всички съответни процеси, в които персоналът може да участва.

2. Оценка на риска - структуриран подход за оценка на рисковете, свързани с поддържането на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства, включително тези, които произтичат пряко от оперативните процеси и дейностите на други лица, и за определяне на подходящи мерки за контрол на риска.

2.1. Лицата трябва да имат процедури за:

а) анализ на рисковете, свързани с обхвата на операциите, извършвани от организацията, включително рисковете, произтичащи от дефекти и несъответствия или неизправности в конструкцията по време на целия жизнен цикъл;

б) оценка на рисковете, посочени в буква "а";

в) разработване и въвеждане на мерки за контрол на риска.

2.2. Лицата трябва да имат въведени процедури и мерки за отчитане на необходимостта и ангажираност за сътрудничество със стопанисващи железопътни предприятия, оператори на инфраструктура или други заинтересовани страни.

2.3. Лицата трябва да имат процедури за оценка на риска, чрез които да управляват промените в оборудването, процедурите, организацията, обезпечаването с персонал или взаимодействията, и да прилагат Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 г. за приемане на общ метод за безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3, буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 108 от 29.04.2009 г.).

2.4. Когато оценяват риска, лицата трябва да имат процедури, чрез които да вземат под внимание необходимостта от определяне, предоставяне и поддържане на подходящи условия на труд, които съответстват на законодателството на Европейския съюз и националното законодателство, по-специално Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място (OB, L 1083 от 29.06.1989 г.).

3. Наблюдение - структуриран подход, с който да се гарантира, че мерките за контрол на риска са въведени, прилагат се правилно и постигат целите.

3.1. Лицата трябва да имат процедура за редовно събиране, наблюдение и анализ на съответните данни за безопасността, включително:

а) изпълнението на съответните процеси;

б) резултатите от процесите (включително всички услуги и продукти по договор);

в) ефективността на мерките за контрол на риска;

г) информация относно опита, неизправностите, дефектите и ремонтите, произтичащи от ежедневната експлоатация и поддържане.

3.2. Лицата трябва да имат процедури, с които да гарантират, че злополуките, инцидентите и състоянията, близки до инциденти, и другите опасни събития се съобщават, регистрират, разследват и анализират.

3.3. За периодичния преглед на всички процеси лицата трябва да имат система за вътрешен одит, която е независима, обективна и работи по прозрачен начин. Тази система трябва да има въведени процедури за:

а) разработване на план за вътрешен одит, който може да бъде преразгледан в зависимост от резултатите от предходни одити и наблюдение на качеството на изпълнение;

б) анализ и оценка на резултатите от одитите;

в) предлагане и изпълнение на специфични коригиращи мерки/действия;

г) проверка на ефективността на предишните мерки/действия.

4. Непрекъснато усъвършенстване - структуриран подход за анализ на информацията, събрана чрез редовно наблюдение, одит или други подходящи източници, и за използване на резултатите с цел извличане на изводи и приемане на превантивни или коригиращи мерки за поддържане или подобряване на равнището на безопасност.

Лицата трябва да имат процедури, с които да се гарантира, че:

а) установените недостатъци се отстраняват;

б) се прилагат нови постижения в областта на безопасността;

в) констатациите от вътрешния одит се използват с цел усъвършенстване на системата;

г) при необходимост се изпълняват превантивни или коригиращи действия с цел да се гарантира съответствие на железопътната система със стандартите и другите изисквания по време на целия жизнен цикъл на оборудването и операциите;

д) се използва подходяща информация, свързана с разследването и причините за злополуки, инциденти, състояния, близки до злополуки, и други опасни събития, с цел да се извлекат изводи и при необходимост да се приемат мерки за подобряване на равнището на безопасност;

е) се оценяват и изпълняват съответните препоръки на националния орган по безопасността, на националния разследващ орган и вътрешни разследвания;

ж) се разглеждат и вземат под внимание съответните доклади/информация от железопътни превозвачи/управители на инфраструктура или други подходящи източници.

5. Структура и отговорност - структуриран подход за определяне на отговорностите на лицата и екипите за надеждно изпълнение на целите за безопасност.

5.1. Лицата трябва да имат процедури за разпределяне на отговорностите за всички процеси в цялата организация.

5.2. Лицата трябва да имат процедури за ясно определяне на областите на отговорност, свързани с безопасността, разпределянето на отговорностите за специфични функции, свързани с тях, както и тяхното взаимодействие. Това включва горепосочените процедури между тях и стопанисващите предприятия, железопътните превозвачи и управителите на инфраструктура, когато е необходимо.

5.3. Лицата трябва да имат процедури, с които да гарантират, че членове на персонала с делегирани отговорности в рамките на организацията имат правомощията, компетентността и подходящите ресурси за изпълнение на функциите си. Отговорността и компетентността следва да са съгласувани и съвместими с възложената роля, а делегирането трябва да се извършва в писмена форма.

5.4. Лицата трябва да имат процедури за осигуряване на координация между дейностите, свързани със съответните процеси в цялата организация.

5.5. Лицата трябва да имат процедури, с които да се търси отговорност за резултатите на лицата, които имат роля в управлението на безопасността.

6. Управление на компетентността - структуриран подход, с който да се гарантира, че служителите имат необходимата компетентност за постигане на целите по безопасен, ефективен и ефикасен начин при всякакви обстоятелства.

6.1. Лицата трябва да създадат система за управление на компетентността, чрез която да се извършва:

а) определянето на длъжностите, които са отговорни за извършване в рамките на системата на всички процеси, необходими за изпълнението на изискванията от това приложение;

б) определянето на длъжностите, които изпълняват задачи, свързани с безопасността;

в) разпределянето на подходящи задачи на персонал с необходимата компетентност.

6.2. В рамките на системата на организацията за управление на компетентността трябва да има процедури за управление на компетентността на персонала, които да включват най-малко:

а) определяне на знанията, уменията и опита, необходими за изпълнение на задачите във връзка с безопасността и в съответствие с отговорностите;

б) принципи за подбор, включително основно образователно равнище, психическа нагласа и физическа годност;

в) първоначално обучение и квалификация или сертифициране на придобитите компетентност и умения;

г) гарантиране, че всички членове на персонала са запознати с необходимостта и значението на своите дейности и с това как те допринасят за постигането на целите за безопасност;

д) текущо обучение и периодично осъвременяване на наличните знания и умения;

е) периодични проверки на компетентността, психическата нагласа и физическата годност, когато е необходимо;

ж) специални мерки в случай на злополуки/инциденти или продължително отсъствие от работа, както се изисква.

7. Информация - структуриран подход за гарантиране, че важната информация се предоставя на лицата, които извършват оценки и вземат решения на всички нива.

7.1. Лицата трябва да имат процедури за определяне на реда за докладване, така че в рамките на самата структура и в отношенията й с други субекти, включително оператори на инфраструктура, железопътни предприятия и стопанисващите, информацията за всички процеси да се обменя и предава надлежно на лицето, което изпълнява съответната роля както в собствената организация, така и в други организации, по бърз и ясен начин.

7.2. За да се осигури адекватен обмен на информация, лицата трябва да имат процедури:

а) за получаване и обработка на специфична информация;

б) за установяване, извличане и разпространение на специфична информация;

в) за предоставяне на надеждна и актуална информация.

7.3. Лицата трябва да имат процедури, чрез които да гарантират, че основната оперативна информация е:

а) подходяща и действителна;

б) вярна;

в) пълна;

г) съответно актуализирана;

д) контролирана;

е) последователна и лесна за разбиране (включително използваният език);

ж) съобщена на персонала, преди да се приложи;

з) леснодостъпна за персонала, като при необходимост му се предоставят копия.

7.4. Изискванията, посочени в т. 7.1 - 7.3, се прилагат по-специално по отношение на следната оперативна информация:

а) проверката на верността и пълнотата на националните регистри на возилата по отношение на идентификацията и регистрацията на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства, поддържани от организацията;

б) документацията за поддържането;

в) информацията относно помощта, предоставена на стопанисващите, и когато е уместно, на други страни, включително железопътни предприятия/оператори на инфраструктура;

г) информацията относно квалификацията на персонала и последващия надзор, осъществяван при разработването на поддържането;

д) информацията относно експлоатацията на превозните средства (включително пробег, вид и обхват на дейностите, инциденти/произшествия) и изискванията на железопътните превозвачи, които ги стопанисват, и на управителя на железопътната инфраструктура;

е) документацията за извършеното поддържане, включително информация относно установените недостатъци по време на инспекции и коригиращите действия, предприети от железопътните предприятия или операторите на инфраструктура, като например предприетите инспекции и наблюдение преди потеглянето на влак или по маршрута;

ж) пускането в експлоатация и повторното въвеждане в експлоатация;

з) поръчките за поддържане;

и) техническата информация, която да се предоставя на железопътните превозвачи/управителите на инфраструктура и стопанисващите като инструкции за поддържането;

й) информацията за аварийни ситуации, в които безопасното експлоатационно състояние е нарушено, която може да включва:

- налагането на ограничения за използването или специфични условия за експлоатацията на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства, които организацията поддържа, или на други возила от същата серия, дори ако те се поддържат от други структури, които отговарят за поддържането, като тази информация се съобщава и на всички засегнати страни;

- спешна информация относно проблеми, свързани с безопасността, установени по време на поддържането, като например неизправности, открити в компонент, който е общ за няколко вида или серия от превозни средства;

к) информация/данни, които трябва да се събират за представяне на годишния доклад за поддържането пред сертифициращия орган и пред съответните клиенти, като при поискване този доклад трябва да се предоставя и на националния орган по безопасността.

8. Документация - структуриран подход за осигуряване на възможности за проследяване на цялата информация.

8.1. Лицата трябва да имат въведени адекватни процедури, за да се гарантира, че всички важни процеси се документират надлежно.

8.2. Лицата трябва да имат въведени адекватни процедури за:

а) редовно наблюдение и осъвременяване на цялата съответна документация;

б) форматиране, генериране, разпространение и контрол на промените в съответната документация;

в) получаване, събиране и архивиране на цялата съответна информация.

9. Дейности за договаряне - структуриран подход, с който да се гарантира, че дейностите, възложени на изпълнител, се управляват добре, така че да бъдат постигнати целите.

9.1. Лицата трябва да имат въведени процедури, с които да се гарантира определянето на свързани с безопасността продукти и услуги.

9.2. Когато се прибягва до изпълнители и/или доставчици на свързани с безопасността продукти и услуги, лицата трябва да имат въведени процедури, чрез които по време на избора да се установи, че:

а) изпълнителите, подизпълнителите и доставчиците са компетентни;

б) изпълнителите, подизпълнителите и доставчиците имат система за поддържане, която е адекватна и документирана.

9.3. Лицата трябва да имат процедури за определяне на изискванията, които изпълнителите и доставчиците трябва да изпълняват.

9.4. Лицата трябва да имат процедури за наблюдение на осведомеността на доставчиците и/или изпълнителите относно рисковете, които пораждат за операциите на организацията.

9.5. Когато система на изпълнител или доставчик относно поддържане/управление е сертифицирана, процесът за наблюдение, описан в т. 3, може да бъде ограничен до резултатите от договорените оперативни процеси, посочени в точка 3.1, буква "б".

9.6. В договора между договарящите страни трябва да бъдат ясно определени, известни и разпределени най-малко основните принципи за следните процеси:

а) отговорности и задачи, свързани с въпросите на безопасността на железопътния транспорт;

б) задълженията, свързани с предаването на съответната информация между двете страни;

в) възможността за проследяване на документите, свързани с безопасността.

II. Изисквания и критерии за оценка на функцията по разработване на поддържането

1. Лицата трябва да имат процедури за определяне и управление на всички дейности за поддържане, засягащи безопасността и критичните по отношение на безопасността компоненти.

2. Лицата трябва да имат процедури за гарантиране на съответствието с основните изисквания за оперативна съвместимост, включително актуализациите през целия жизнен цикъл чрез:

а) гарантиране на съответствие със спецификациите, свързани с основните параметри на оперативната съвместимост, посочени в съответните технически спецификации за оперативна съвместимост (ТСОС);

б) проверка при всякакви обстоятелства на съответствието на досието за поддържането с разрешението за въвеждане в експлоатация, в т. ч. всички изисквания на националния орган по безопасността, декларациите за съответствие с ТСОС, декларациите за проверката и техническото досие;

в) управление на всяка замяна в процеса на поддържане в съответствие с изискванията на Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (OB, L 191 от 18.07.2008 г.) и съответните ТСОС;

г) установяване на необходимостта от оценка на риска по отношение на потенциалното въздействие на въпросната замяна върху безопасността на железопътната система;

д) управление на конфигурацията на всички технически промени, засягащи системната цялост на превозното средство.

3. Лицата трябва да имат процедури за проектиране и за подпомагане на прилагането на съоръженията, оборудването и инструментите за поддържане, които са разработени и изисквани конкретно за извършване на поддържането. Трябва да имат процедура за проверка дали тези съоръжения, оборудване и инструменти се използват, съхраняват и поддържат според графика за тяхното поддържане и в съответствие с изискванията за поддържане.

4. В началото на експлоатацията на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства лицата трябва да има процедури за:

а) получаване на първоначалната документация и събиране на достатъчно информация за планираните операции;

б) анализ на първоначалната документация и изготвяне на първото досие за поддържането, като се вземат под внимание и задълженията, съдържащи се във всички съответни гаранции;

в) осигуряване на правилното изпълнение на първото досие за поддържането.

5. За да поддържат досието за поддържането в актуален вид през целия жизнен цикъл на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специални превозни средства, лицата трябва да имат процедури за:

а) събиране най-малко на важната информация по отношение на:

аа) видовете и обхвата на операциите, които действително са извършени, включително, но не само, инцидентите при експлоатация, които е възможно да засегнат целостта на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства по отношение на безопасността;

бб) вида и обхвата на планираните операции;

вв) действително извършеното поддържане;

б) определяне на нуждите от актуализации, като се вземат под внимание граничните стойности за оперативна съвместимост;

в) даване на предложения за актуализации, тяхното одобрение и изпълнение с оглед вземане на решение въз основа на ясни критерии, като се вземат под внимание констатациите от оценката на риска;

г) осигуряване на правилното извършване на промените.

6. При прилагане на процеса за управление на компетентността по отношение на функцията по разработване на поддържането трябва да се вземат под внимание най-малко следните дейности, които засягат безопасността:

а) оценка на значението на промените в досието за поддържането и предложените замени в процеса по поддържането;

б) инженерни познания/умения, необходими за управление на съставянето и промените в досието за поддържането и разработването, оценката, проверката и одобряването на замените в процеса на поддържането;

в) техники за свързване (включително заваряване и съединяване), тягови, спирачни системи, колооси и теглично-отбивачни съоръжения, отоплителни и осветителни системи, климатични инсталации, управление на врати и прозорци, техники за изпитване без разрушение и дейности за поддържане на специфични компоненти на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специализирани превозни средства.

7. При прилагане на процеса за документиране по отношение на функцията по разработване на поддържането е необходимо да се гарантира проследяването най-малко на следните елементи:

а) документацията, свързана с разработването, оценката, проверката и одобряването на замяна в процеса на поддържането;

б) конфигурацията на превозните средства, включително, но не само, на компонентите, свързани с безопасността;

в) отчетите за извършеното поддържане;

г) резултатите от проучванията на извлечения опит;

д) всички следващи варианти на досието за поддържането, включително оценката на риска;

е) докладите за компетентността и надзора на извършването на поддържането и управлението на поддържането на локомотивен, ЕМВ, ДМВ, пътнически и специализиран парк;

ж) техническата информация, която да се предоставя в помощ на стопанисващи, железопътни предприятия и оператори на инфраструктура.

III. Изисквания и критерии за оценка на функцията по управление на поддържането на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специални превозни средства

1. Лицата трябва да имат процедури за проверка на компетентността и възможностите за извършването на поддържането. Това изисква при работилниците за поддържане да е налице необходимата квалификация за вземане на решения относно изискванията за техническа компетентност на функцията по извършване на поддържане.

2. Лицата трябва да имат процедури за състава на работния пакет и за издаването и изпращането на поръчки за поддържане.

3. Лицата трябва да имат процедури за своевременно изпращане на локомотивите, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специални превозни средства за поддържане.

4. Лицата трябва да имат процедури за прекратяване на експлоатацията на локомотивите, ЕМВ, ДМВ, пътническите вагони и специалните превозни средства за поддържане или при установяване на дефекти.

5. Лицата трябва да имат процедури за определяне на необходимите мерки за контрол по отношение на извършеното поддържане и пускането в експлоатация на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специални превозни средства.

6. Лицата трябва да имат процедури за издаване на съобщение за повторно въвеждане в експлоатация, като се взема под внимание документацията за пускането в експлоатация.

7. При прилагане на процеса за управление на компетентността (УК) по отношение на функцията по управление на поддържането на локомотивния, ЕМВ, ДМВ, пътническия и специализирания парк трябва да се вземе под внимание най-малко повторното въвеждане в експлоатация.

8. При прилагане на процеса за информиране по отношение на функцията по управление на поддържането на локомотивния, ЕМВ, ДМВ, пътническия и специализирания парк във функцията по извършване на поддържане трябва да се предвидят най-малко следните елементи:

а) прилагани правила и технически спецификации;

б) план за поддържане за всеки локомотив, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагон и специализирано превозно средство;

в) списък на резервните части, включително техническо описание на всяка част, за да се разреши замяна с еднаква част със същите гаранции;

г) списък на материалите, включително описание на тяхната употреба и необходимата информация, свързана със здравето и безопасността;

д) досие, описващо спецификациите за дейностите, които засягат безопасността, което съдържа граници за намеса и за използване на компонентите;

е) списък на компонентите или системите, които подлежат на вътрешен контрол/надзор, и списък на тези изисквания, включително главния въздушен резервоар и резервоарите на спирачките;

ж) цялата допълнителна информация, която е важна за безопасността според оценката на риска, извършена от организацията.

9. При прилагане на процеса за информиране по отношение на функцията по управление на поддържането на локомотивния, ЕМВ, ДМВ, пътническия и специализирания парк заинтересованите страни трябва да бъдат уведомени за повторното въвеждане в експлоатация, включително ограниченията за използване според различните ползватели, железопътни предприятия и оператори на инфраструктура.

10. При прилагане на процеса за документиране по отношение на функцията по управление на поддържането на локомотивния, ЕМВ, ДМВ, пътническия и специализирания парк трябва да се регистрират най-малко следните елементи:

а) поръчките за поддържане;

б) повторното въвеждане в експлоатация, включително ограниченията за използване в зависимост от железопътните предприятия и операторите на инфраструктура.

IV. Изисквания и критерии за оценка на функцията по извършване на поддържането

1. Лицата трябва да имат процедури за:

а) проверка на пълнотата и целесъобразността на информацията, предавана от функцията по управление на поддържането на локомотивния, ЕМВ, ДМВ, пътническия и специализирания парк по отношение на заявените дейности;

б) контрол на използването на изискваните документи за поддържането и другите стандарти, приложими за извършването на услугите за поддържане съгласно поръчките за поддържане;

в) гарантиране, че всички спецификации за поддържане в поръчките за поддържане са на разположение на целия участващ персонал (например съдържат се във вътрешните работни инструкции);

г) гарантиране, че всички спецификации за поддържане, определени в приложимите регламенти и посочените стандарти, съдържащи се в поръчките за поддържане, са на разположение на целия участващ персонал (например съдържат се във вътрешните работни инструкции).

2. Лицата трябва да имат процедури, с които да се гарантира, че:

а) компонентите (включително резервните части) и материалите се използват както е посочено в поръчките за поддържане и документацията на доставчика;

б) компонентите и материалите се съхраняват, обработват и транспортират по начин, който предотвратява износване и повреждане, и както е посочено в поръчките за поддържане и документацията на доставчика;

в) всички компоненти и материали, включително предоставените от клиента, отговарят на съответните национални и международни правила, както и на изискванията в съответните поръчки за поддържане.

3. Лицата трябва да имат процедури за определяне, установяване, осигуряване, регистриране и поддържане в наличност на необходимите съоръжения, оборудване и инструменти, които да позволяват извършването на услугите по поддържане в съответствие с поръчките за поддържане и другите приложими спецификации, като се гарантира:

а) безопасно извършване на поддържането, включително здравословни и безопасни условия за персонала по поддържането;

б) ергономичност и защита на здравето, включително взаимодействието между ползвателите и системите за информационни технологии или диагностичното оборудване.

4. Организацията трябва да има процедури по отношение на измервателното си оборудване, с които да гарантира, че то:

а) се калибрира или проверява през определени периоди или преди употреба, в съответствие с международните, националните или отрасловите стандарти за измерване - стандарти не съществуват, трябва да се отбележи използваната основа за калибриране или проверка;

б) се настройва или пренастройва;

в) се идентифицира, за да може да се определи състоянието на калибрирането;

г) е защитено срещу настройване, което би довело до недействителен резултат от измерването;

д) е защитено от повреди и влошаване на състоянието по време на боравене, поддържане и съхранение.

5. Лицата трябва да имат процедури, с които да се гарантира, че всички съоръжения, оборудване и инструменти се използват, калибрират, съхраняват и поддържат правилно в съответствие с документираните процедури.

6. Лицата трябва да имат процедури за проверка дали извършените задачи по поддържането са в съответствие с поръчките за поддържане и да издадат съобщение за пускане в експлоатация, което съдържа и ограничения за използването, ако е необходимо.

7. При прилагане на процеса за оценка на риска (и по-специално точка 2.4 от раздел I) по отношение на функцията по извършване на поддържане работната среда включва не само работилниците, където се извършва поддържането, но също и коловозното развитие и оборудване извън сградите на работилницата и всички места, където се извършват дейности за поддържане.

8. При прилагане на процеса за управление на компетентността по отношение на функцията по извършване на поддържането трябва да се вземат под внимание най-малко следните дейности, които засягат безопасността:

а) техники за свързване (включително заваряване и съединяване);

б) изпитване без разрушение;

в) окончателно изпитване на возилото и пускане в експлоатация;

г) дейности за поддържане на тягови и спирачните системи, колоосите и теглично-отбивачните съоръжения, отоплителни и осветителни системи, климатични инсталации, управление на врати и прозорци, дейности за поддържане на специфични компоненти на локомотиви, ЕМВ, ДМВ, пътнически вагони и специални превозни средства;

д) други определени специализирани области, засягащи безопасността.

9. При прилагане на процеса за информиране по отношение на функцията по извършване на поддържането, за функциите по управление на поддържането на локомотивния, ЕМВ, ДМВ, пътническия и специализирания парк и за разработване на поддържането трябва да се предвидят най-малко следните елементи:

а) извършване на работите за поддържане в съответствие с поръчките за поддържане;

б) установяване от страна на организацията на възможните недостатъци или дефекти във връзка с безопасността;

в) пускането в експлоатация.

10. При прилагане на процеса за документиране по отношение на функцията по извършване на поддържането трябва да се регистрират най-малко следните елементи:

а) ясно определяне на всички съоръжения, оборудване и инструменти, свързани с дейности, засягащи безопасността;

б) всички извършени дейности за поддържане, включително персоналът, инструментите, оборудването, резервните части и използваните материали се вземат под внимание:

аа) съответните национални правила;

бб) изискванията, посочени в поръчките за поддържане, включително изисквания за документацията;

вв) окончателното изпитване и решението по отношение на пускането в експлоатация;

в) мерките за контрол, изисквани в поръчките за поддържане и поради пускането в експлоатация;

г) резултатите от калибрирането и проверката, като за компютърния софтуер, използван за наблюдение и измерване на определени изисквания, трябва да се потвърди неговата способност за изпълнение на планираната задача преди първоначалното използване, а при необходимост да се потвърди повторно;

д) действителността на резултатите от предишното измерване, когато се установи, че измервателен уред не отговаря на изискванията.

 

Приложение № 5 към чл. 62в, ал. 2 (Предишно Приложение № 5 към чл. 47, изм. - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ НА ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИ

ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

1. Информация за контакт със сертифициращия орган

 

Организацията, до която е адресирано заявлението:

Единен идентификационен код:

Адрес

 

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

 

 

2. Информация за заявителя

 

Правно наименование:

Единен идентификационен код:

Адрес

Интернет страница:

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

 

Телефон:

Адрес на електронна поща:

Факс:

 

Друга информация

 

 

3. Лице за контакти

 

Име и фамилия:

 

Пощенски адрес

 

(улица, пощенски код, град, държава)

 

Телефон:

Адрес на електронна поща:

Факс:

 

 

4. Информация за заявлението

Входящ номер на заявлението:

Настоящото заявление е за

 

нов сертификатактуализиран/изменен сертификатподновен сертификат 

 

 

5. Информация за дейността

 

Вид на дружеството/

Железопътно превозвачжелезопътно предприятие

Управител на инфраструктура 

Друго 

 

 

 

Обхват на дейността и

 

Частично (описание)

 

функции по поддържане

 

 Локомотиви електрически

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържанеЛокомотиви дизелови

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържанеПътнически вагони

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържанеЕлектрически мотрисни влакове

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържанеДизелови мотрисни влакове

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържанеСпециализирани превозни средства

 

 

 

за поддържане на железен път

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържанеДруги специализирани превозни средства

 

 

 

Разработване на поддържането

 

Управление на поддържането

 

Извършване на поддържане

 

6. Подадени документи

 

Документация за система за поддържане 

ДругиПосочете:

 

 

 

Дата:

 

Заявител: ............................................................................................................................

 

 

(име и фамилия) подпис:

Сертифициращ орган:

 

 

Вътрешен указателен номер:

 

 

Дата на получаване на заявлението:

 

Подпис: ..................................

 

Приложение № 5а към чл. 62б, ал. 3, т. 2 (Ново - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

1. СЕРТИФИЦИРАНО ЛИЦЕ

Правно наименование:

Търговско обозначение или съкращение

Адрес:

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

Единен идентификационен код:

2. СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН

Правно наименование:

Адрес:

(улица, номер, пощенски код, град, държава)

Единен идентификационен код:

3. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕРТИФИКАТА

Номер на сертификата:

 

Това е:

- нов сертификат 

 

- подновен сертификат 

 

- изменен сертификат 

 

Валиден от:

до:

 

Вид на

Железопътно превозвачдружеството:

Управител на инфраструктура 

Друго 

 

 

4.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОДДЪРЖАНЕ

Функции по

 

 

поддържането

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

1.

Локомотиви електрически2.

Локомотиви дизелови3.

Пътнически вагони4.

Електрически мотрисни влакове5.

Дизелови мотрисни влакове6.

Специализирани превозни средства за поддържане на железен път7.

Други специализирани превозни средства 

5. ФУНКЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО

1. Разработване на поддържането

2. Управление на поддържането на возилата

3. Извършване на поддържане

4. Функции по частично поддържане, за които е валиден настоящият сертификат:

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Дата на издаване:

Подпис:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вътрешен указателен номер:

 

Печат на сертифициращия орган

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5б към чл. 62б, ал. 9 (Ново - ДВ, бр. 28 от 2012 г.)

 

ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ КЪМ ЛИЦАТА, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СЕРТИФИКАТ ЗА ФУНКЦИИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗЛОЖЕНИ НА ВЪНШЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТ СТРАНА НА ЛИЦЕ, ОТГОВОРНО ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО

1. За сертифицирането на лице, което поема една или повече функции по поддържане от лице, което отговаря за поддържането (разработване на поддържането, управление на поддържането на локомотивен, ЕМВ, ДМВ, пътнически и специализиран парк, извършване на поддържането), или части от тези функции, се прилагат следните изисквания и критерии за оценка, посочени в приложение № 4б:

а) изискванията и критериите за оценка, посочени в раздел I от приложение № 4б, адаптирани спрямо вида на лицето и обхвата на обслужване;

б) изискванията и критериите за оценка, описващи специфичната функция или функции по поддържане.

2. За сертифицирането на работилница/завод за поддържане, която поема функция по поддържане, се прилагат следните изисквания и критерии за оценка, посочени в приложение № 4б:

а) изискванията и критериите за оценка, посочени в раздел I от приложение № 4б, които трябва да бъдат адаптирани спрямо специфичната дейност на работилницата/завода за поддържане, която изпълнява функцията по извършване на поддържане;

б) процесите, описващи функцията по извършване на поддържане.

 

Приложение № 6 към чл. 69, ал. 4 (Предишно Приложение № 6 към чл. 71, ал. 5 - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Основно съдържание на съобщението за допуснато железопътно произшествие

1. Дата, час и място на подаване на съобщението

2. Наименование на управителя на железопътна инфраструктура

3. Квитанционен номер на съобщението

4. Дата, час и място на възникване на железопътното произшествие

5. Кратко описание на произшествието, съдържащо:

- тип и регистрационен номер на железопътно возило, влак №, машинист, наименование на превозвача;

- имена, адрес, националност на пострадали длъжностни или външни лица;

- други данни, имащи отношение към произшествието.

6. Телефонен номер за обратна връзка.

7. Име, фамилия и длъжност на лицето, направило съобщението.

 

Приложение № 7 към чл. 73, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

ДОКЛАД

за фактите и обстоятелствата, констатирани при настъпил/о ..................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

(вид на произшествието/инцидента)

съставен на ......... г. оперативна група ............................................................. с

ръководител: ...............................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

и членове:

1................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

2................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

3................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

4................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

5................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

6................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност, ведомство, предприятие, поделение)

Оперативната група се събра в ................................................................................................................................................................................

на ...................... и пристъпи към разглеждане на:

....................................................................................................................................................................................................................

(кратко описание на железопътното произшествие/инцидент, дата, час и място)

I. Обстоятелства, при които е допуснато произшествието/инцидента

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(посочва се хронологичният ред на събитията непосредствено преди, по време и след възникване на произшествието/инцидента)

II. Последици от произшествието/инцидента

1. Ранени и убити:

а) ранени: .................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .....................месторабота ..................................................................................................................................................................

(за жп служители и работници, имащи

отношение към произшествието/инцидента)

адрес ......................................................................................................................................................................................................

б) убити: ..................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .................. месторабота .....................................................................................................................................................................

(за жп служители и работници, имащи

отношение към произшествието/инцидента)

адрес ......................................................................................................................................................................................................

2. Нанесени повреди и причинени щети на подвижен железопътен състав:

а) вагони: № ................................................................................, собственост на

....................., общо щети за ................................ лв.

(посочва се сумата от приложената сметка -

оценка на щетите)

№ .................................................................................................., собственост на

....................., общо щети за .................................лв.

(посочва се сумата от приложената сметка -

оценка на щетите)

б) локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, специализиран подвижен състав:

№ .................................................................................................., собственост на

......................, общо щети за ............................... лв.

....................................................................................................................................................................................................................

(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)

3. Нанесени повреди и причинени щети на железопътната инфраструктура:

а) железен път и съоръженията му ..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

(посочва се състоянието на железния път и съоръженията му, отразено в приложените констативни протоколи)

собственост на ...........................................................................................................................................................................................

общо щети за .................................................... лв.

(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)

б) осигурителна техника и съобщения, радиовръзки, ел. захранване

............................................................................................................................................................................................................

(посочва се състоянието на осигурителната техника, отразено в приложените констативни протоколи)

собственост на ...........................................................................................................................................................................................

общо щети за ........................................................ лв.

(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)

в) контактна мрежа ............................................................................................................................................................................................

(посочва се състоянието

на контактната мрежа,

отразено в приложените

констативни протоколи)

собственост на ...........................................................................................................................................................................................

общо щети за ...................................................... лв.

(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)

г) други повреди и щети .....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(посочва се състоянието им, отразено в приложените констативни протоколи)

собственост на ...................................................................................................................................................................................................

общо щети за ............... лв.

(посочва се сумата от приложената сметка - оценка на щетите)

4. Повреди и разпиляване на товари, багажни и колетни пратки:

вагон № ............, собственост на ......................,

пристигнал (пътувал) с влак № ................ за гара

съдържание .................., общо щети за лв.

(посочват се видът на товара и сумата от приложената сметка - оценка на щетите)

5. Прекъсване на движението:

а) на коловози № ....... от час ............ минути ........ на ............ г.

възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:

V = ..... км/ч, .......................................................................................................................................................................................

б) на коловози № ....... от час ............ минути ........ на ............ г.

възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:

V = ..... км/ч, .......................................................................................................................................................................................

в) на стрелки № ....... от час ............ минути ........ на ............ г.

възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:

V = ..... км/ч, .......................................................................................................................................................................................

г) на гърловина ........ за направление ...... от час .... минути .... на ... г.

възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:

V = ..... км/ч, .......................................................................................................................................................................................

д) на текущ път № ... от км ............+.............. до км ........+.....................................................................................................................................

от час ....... минути ....... на .......... г

възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:

V = ..... км/ч, .......................................................................................................................................................................................

е) на текущ път № ... от км ............+.............. до км ........+.....................................................................................................................................

от час ....... минути ....... на .......... г

възстановено на час ...... минути ...... на ......... г. при следните условия:

V = ..... км/ч, .......................................................................................................................................................................................

6. Причинено закъснение на влакове:

Влак № ....., превозвач ........, от час ........ минути ........ на ....... г.

до час .............. минути .............. на ............. г.

Влак № ....., превозвач ........, от час ........ минути ........ на ....... г.

до час .............. минути .............. на ............. г.

7. Движение на възстановителни средства:

а) възстановителен влак

Вл. № ......, заминал на ......... г., час ...... минути ....... от ....................................................................................................................................

пристигнал на местопроизшествието на .......... г. час ......... минути.....................................................................................................................................

Доказани разходи за придвижване и работа в размер на лв.

б) други възстановителни средства

Вид ......, заминаване на ............. г., час ....... минути ....... от ... г.

пристигане на местопроизшествието на ......... г. час ...... минути.........................................................................................................................................

Доказани разходи за придвижване и работа в размер на ............. лв.

в) причини за късното възстановяване на движението

............................................................................................................................................................................................................

(попълва се само при закъснение във възстановяването на движението)

III. ЖП работници, служители и други лица, имащи отношение към произшествието/инцидента:

1. Локомотивна бригада на:

а) влак № ...................................................................,

(вид и № на тяговия или специализиран подвижен състав, собственост на)

.............................., месторабота ..................................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност ..................................., трудов стаж на тази длъжност ...............................................................................................................................

................................................., месторабота ...........................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .........................…………………, трудов стаж на тази длъжност

б) влак № ,

(вид и № на тяговия или специализиран подвижен състав, собственост на)

....................., месторабота..........................................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност ..............., трудов стаж на тази длъжност ....................................................................................................................................................

..................................., месторабота..........................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност ........................………., трудов стаж на тази длъжност ......................................................................................................................................

2. Превозна бригада на:

а) влак № .................................................................................................................................................................................................

.........................................., месторабота .....................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .........................……………………., трудов стаж на тази длъжност .............................................................................................................................

...................................., месторабота .......................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .........................……………………, трудов стаж на тази длъжност .............................................................................................................................

б) влак № ..................................................................................................................................................................................................

..........................…………………месторабота ..............................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .........................………………………, трудов стаж на тази длъжност .............................................................................................................................

........................................, месторабота

(трите имена)

длъжност .........................………………………., трудов стаж на тази длъжност .............................................................................................................................

3. Гарови работници и служители:

а) дежурни ръководители

............................……………, месторабота ............................................................................................................................................................

(трите имена)

трудов стаж на тази длъжност ..................................................................................................................................................................................

..................................…………., месторабота .....................................................................................................................................................

(трите имена)

трудов стаж на тази длъжност ..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

б) маневрена бригада

............................…………., месторабота..............................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност ......................................................, трудов стаж на тази длъжност ........................................................................................................

...........................…………………, месторабота ..............................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност .......................………..................., трудов стаж на тази длъжност .................................................................................................................

в) други работници и служители

.................................……...., месторабота .....................................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност ..........................………………….., трудов стаж на тази длъжност .............................................................................................................................

..............................................., месторабота ............................................................................................................................................

(трите имена)

длъжност ....................................................., трудов стаж на тази длъжност ........................................................................................................

......................................……….., месторабота

(трите имена)

длъжност ......................................................, трудов стаж на тази длъжност ........................................................................................................

4. Данни за здравословното състояние на работниците и служителите, имащи отношение към произшествието/инцидента:

......................................., длъжност ........................................................................................................................................................

(трите имена)

здравословно състояние ......................................................................................................................................................................................

(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)

......................................., длъжност ........................................................................................................................................................

(трите имена)

здравословно състояние ..................................................................................................................................................................................

(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)

..............................., длъжност .................................................................................................................................................................

(трите имена)

здравословно състояние ....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

(заключение от предпътния (предсменния) медицински преглед)

5. Почивка преди започване на работа:

.................……………………, длъжност ........................................................................................................................................................................

(трите имена)

почивал от дата ................ час .... минути .... до дата…….. час .... минути .........................................................................................................................

постъпил на работа дата ............ час ............ минути ..........................................................................................................................................

(вписват се данните от книгата за сменен

инструктаж)

.................……………………, длъжност ........................................................................................................................................................................

(трите имена)

почивал от дата .....………час ...... минути ..... до дата…….......... час ...... минути ...................................................................................................................

постъпил на работа дата ............... час ............ минути

(вписват се данните от книгата за сменен

инструктаж)

......................................., длъжност ........................................................................................................................................................

(трите имена)

почивал от дата .....………час ...... минути ..... до дата…….......... час ...... минути ...................................................................................................................

постъпил на работа дата ............... час ............ минути

(вписват се данните от книгата за сменен

инструктаж)

...................................... длъжност .........................................................................................................................................................

(трите имена)

IV. Състав и тонаж на влака (маневрата), състояние на осветлението и спирачките, разпределение на последните и др.

1. Данни за локомотивите: ...................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

(вписват се собственик, серия, местоположение във влака, преден или заден ход)

.......................................................................................................................................................................................................

(изправност на спирачката и сигналното осветление, данни от последна ревизия, ремонт и други)

2. Вагони - брой и тип, брой на осите и общ тонаж на влака: .............................................................................................................................................

3. Разпределение на спирачките: ............................................................................................................................................................................

(вписва се брой вагони и тонаж, обслужвани с автоматични спирачки, и брой вагони и тонаж, обслужвани с ръчни спирачки)

4. Влакообразуваща гара: ....................................................................................................................................................................................

5. Констатирани обстоятелства при:

а) композиране .............................................................................................................................................................................................

б) техническа подготовка на влака .........................................................................................................................................................................

в) пробата на автоматичната влакова спирачка ............................................................................................................................................................

V. Други данни за изясняване на причините за произшествието/инцидента:

1. Запознати ли са работниците и служителите:

а) с особеностите на гарата или участъка .................................................................................................................................................................

б) с разположението на подвижния състав в гарата ........................................................................................................................................................

2. Скорост на движение на влака (маневрата) ..............................................................................................................................................................

(вписват се данните от разшифровката на скоростомерната лента на локомотива или от електронния носител на информацията за движението на возилото/влака)

3. Задействани ли са спирачките преди произшествието/инцидента и на какво разстояние преди мястото на произшествието/инцидента е станало задържането? ..............................................

4. Спазен ли е планът за приемане на влака в гарата? ......................................................................................................................................................

5. Какви са профилът, геометрията и ситуацията на пътя на мястото на произшествието/инцидента?

...............................................................................................................................................................................................................

(хоризонтал, нагорнище, надолнище, какъв е наклонът в о/оо, радиус на кривата и надвишение, изкоп, насип, мост, тунел и др.)

6. Метеорологични данни за времето, в т.ч. такива, които влияят на видимостта на сигналите:

7. Техническо състояние преди произшествието/инцидента на:

а) подвижния състав: .........................................................................................................................................................................................

б) железния път и съоръженията: ............................................................................................................................................................................

в) съобщителната техника и радиовръзки: ..................................................................................................................................................................

г) контактната мрежа: .......................................................................................................................................................................................

8. Тип на гаровата и междугаровата осигурителна техника и състоянието преди произшествието/инцидета ......................

9. Изправност, чистота и осветление на стрелките, на сигналите и съоръженията преди произшествието/инцидента ......................

(има ли нагреватели за отопление на стрелки и състояние на съоръженията на електроснабдяването)

10. Снабдени ли са стрелките със заключалки (кука болт), заключени ли са били?

...............................................................................................................................................................................................................

11. Търговска изправност на натоварените вагони, разпределение и укрепване на товара във вагоните .....................

12. Ако произшествието/инцидентът е станало на жп прелез, да се посочи:

а) съоръженост на прелеза, със или без прелезопазачи .....................................................................................................................................................

б) спуснати ли са били бариерите, когато има такива ....................................................................................................................................................

VI. Наличност и качество на подготовката на протоколите и материалите, съпътстващи доклада:

1. Изготвен ли е докладът в срок и кога е представен ......................................................................................................................................................

2. Приложения:

а) подробна скица на мястото, където е станало произшествието/инцидента ...............................................................................................................................

б) показанията на лицата:

1. ..........................................................................................................................................................................................................

2. ........................................................................................................................................................................................................

3. ......................................................................................................................................................................................................

в) други приложения: .................................................................................................................................................................................

(описват се удостоверение за спирачната маса, протоколи за железния път, подвижния състав, осигурителната техника и др.)

Оперативна група:

 

Ръководител:...........................................................................................................................

подпис .....................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

Членове: 1. .........................................................................................................................

подпис ...................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

2. ..................................................................................................................................

подпис ...................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

3. ..................................................................................................................................

подпис ...................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

4. ..................................................................................................................................

подпис ...................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

5. ..................................................................................................................................

подпис ...................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

6. ..................................................................................................................................

подпис ...................................................................

(име, презиме,

 

фамилия)

 

 

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за състоянието на осигурителната техника и устройствата

Днес, ............. 20 .... г. ....... часа ......... минути, комисия в състав:

1.................................... длъжност .............................................................................................................................................................

2.................................... длъжност .............................................................................................................................................................

3.................................... длъжност .............................................................................................................................................................

4.................................... длъжност .............................................................................................................................................................

5.................................... длъжност .............................................................................................................................................................

се събра в гара .......................... във връзка със станало произшествие/инцидент

............................. и констатира следното състояние на

ОТ .........................................................................................................................................................................................................

(тип на осигурителната техника)

I. НАЛИЧНОСТ НА ПЛОМБИТЕ

1. Постоянни ....................................................................................................................................................................................................

2. Временни ......................................................................................................................................................................................................

3. Скъсани ..............................................................................................................................................................................................

4. Номера на броячните бутони: .............................................................................................................................................................................

(валидност на пломбите и съответствие с опи-

са в книга образец VII-51, както и на курбелите)

II. ЗАДАДЕНИ МАРШРУТИ: ...........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(положение на коловозно сигналните ръчки)

III. ПОЛОЖЕНИЕ НА КОЛОВОЗИТЕ, СТРЕЛКИТЕ И ВАГОНОИЗХВЪРГАЧКИТЕ: .............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(по отношение на заетост, контрола, срязване, положение на стрелковите ръчки, вид и състояние на СОА, състояние на ВИ, имащи отношение към произшествието/инцидента)

IV. РАЗРЕШЕНИ МЕСТНИ МАНЕВРИ: .................................................................................................................................................................................

V. СЪСТОЯНИЕ НА ПАБ ИЛИ АБ .....................................................................................................................................................................................

VI. СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТОФОРИТЕ...............................................................................................................................................................................

1. Входни ..................................................................................................................................................................................................

2. Изходни .................................................................................................................................................................................................

3. Маневрени ..............................................................................................................................................................................................

(проби на съответствие и видимост на сигналите,

имащи отношение към произшествието/инци-

дента).

VII.СЪСТОЯНИЕ НА БУТОНИТЕ .....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

1. Автоматика стрелки - включена (изключена) ..................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................................

(с общо предназначение)

3. БДЗ .....................................................................................................................................................................................................

4. ИБПУ ....................................................................................................................................................................................................

5. БДО .....................................................................................................................................................................................................

VIII. СЪСТОЯНИЕ НА МАНЕВРЕНИТЕ ПУЛТОВЕ(КУРБЕЛИ) ............................................................................................................................................................

IХ. РЕЛЕЙНО ПОМЕЩЕНИЕ ............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

1. Заключено - съхранение на ключовете ......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

2. Отключено - причини .....................................................................................................................................................................................

(шкафове на РУКЗ, ЕМЦ и др.)

Х. СЪСТОЯНИЕ НА КНИГА VII-51 .........................................................................................................................................................................

(дата, час на последните две бележки от съответните графи, съпоставка с книгата за ревизии в гарата, повреди и профилактика на съоръженията, имащи отношение към случая)

ХI. СЪСТОЯНИЕ НА СЪОБЩИТЕЛНИТЕ ВРЪЗКИ .....................................................................................................................................................................

(състояние на книги VII-52, VII-53, дата, час на последните две бележки от съответните графи)

ХII. СЪСТОЯНИЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО .....................................................................................................................................................................

(състояние на книга образец VII-54, дата, час на последните две бележки от съответните графи)

ХIII. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ ......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(релсови вериги, шунтова чувствителност, резултати от измерванията на изолираните настави, броячи на оси, заземяване на стълбовете на КМ, спирачки ГАЦ, книга обр. VII-55, съпоставка с протокола от проверката на междугарието и др.)

...........................................................................................................................................................................................................

(при обвръзка с АПУ се съставя констативен протокол за състоянието на АПУ, което изрично се упоменава в този протокол)

Комисия:

1. ..........................................................................................................................................................................................................

/............................/

 

2. ...........................................................................................

 

3. ............................................................................................

/............................/

 

/............................/

4. ...........................................................................................

 

5. ...........................................................................................

/............................/

 

/............................/

 

Настоящият протокол се изготви в ...... екземпляра, от които ....... екземпляра са предадени на ....................................................................

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за състоянието на АПУ на км .....

в междугарието (района на гара) ..............................................

Днес, ............ 20.......... г. ...... часа ....... минути, комисия в състав:

1............................................ длъжност ......................................................................................................................................................

2............................................ длъжност ......................................................................................................................................................

3............................................ длъжност .......................................................................................................................................................

4............................................ длъжност ..................................................................................................................................................

5............................................ длъжност ......................................................................................................................................................

6............................................ длъжност ..................................................................................................................................................

(представител на собственика на прелеза, пътна полиция)

се събра на прелеза на км ............. във връзка със станалото произшествие/инцидент

...................................................................................................................................................................................................................

и констатира следното състояние на съоръженията на прелеза

(съоръженост на прелеза)

I. ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

1. Релеен шкаф (кабина) - изправен, съборен, унищожен, разбит, ограбен .................................................................................................................................

(подчертава се констатираното)

2. Бариерни механизми (външен оглед) .........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(подробно описание на състоянието и положението на бариерните механизми)

3. Светофари .....................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(подробно описание състоянието на шосейната сигнализация, включително видимост)

4. Предпрелезни /прелезни светофори ..........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(подробно описание състоянието на светофорите, включително видимост)

5. Трансформаторни кутии за датчици/датчици

............................................................................................................................................................................................................

(намиращи се в обсега на произшествието/инцидента, включително дросел-трансформатори

и техните въжета)

II. ВЪТРЕШЕН ОГЛЕД НА РЕЛЕЕН ШКАФ (КАБИНА)

(след разрешение на ръководителя на оперативната група)

1. Състояние на първокласните релета ...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(изброяват се всички релета, задействани, отпаднали, работещи в мигачен режим)

2. Състояние на второкласните релета ........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(изброяват се всички релета, задействани или отпаднали)

III. ВЪТРЕШЕН ОГЛЕД НА БМ ....................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(след разрешение на ръководителя на оперативната група)

(вид на бариерните механизми)

1. Ляв по километража ...........................................................................................................................................................................................

2. Десен по километража ........................................................................................................................................................................................

IV. ТАБЛО ЗА ДАЛЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ в гара .......................................................................................................................................................................

Вид ТДИ .........................................................................................................................................................................................................

(двупроводно или четирипроводно)

Индикация на ТДИ............................................................................................................................................................................................

Номер на брояча ...........................................................................................................................................................................................

Състояние на пломбата на БДО ..................................................................................................................................................................................

Състояние на книга обр. VII-51 ..............................................................................................................................................................................

Инициали на пломбите ........................................................................................................................................................................................

(в съответствие с описа в книга обр. VII-51)

V. ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ .........................................................................................................................................................................................

(има ли противоречие с Наредбата за прелезите, изправност на електрическото осветление, видимост на бариерните греди от мястото на затваряне на прелеза, извършвана ли е редовно профилактика на прелеза, състояние на захранването, включително АБ, и др.) .............

...................................................................................................................................................................................................................

(има ли противоречие с Наредбата за прелезите, извършвана ли е редовно профилактика на прелеза и състояние на захранването, включително АБ)

..................................................................................................................................................................................................................

(при обвръзка с гарова централизация се съставя констативен протокол за състоянието на осигурителната техника и устройствата, което изрично се упоменава в този протокол)

Комисия:

 

1. ...........................................................................................

 

2. ...........................................................................................

/............................/

 

/............................/

3. ...........................................................................................

 

4. ............................................................................................

/............................/

 

/............................/

5. ...........................................................................................

 

6. ...........................................................................................

/............................/

 

/............................/

 

Настоящият протокол се изготви в ......... екземпляра, от които .......... екземпляра са предадени на ................................................................................................

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за състоянието на железния път

Днес, .................... в ......... часа и ...... минути,

(дата, месец, година)

комисия в състав:

1. ................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

(длъжност и месторабота)

2. .................................................................................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................................................................................

се събра на .................................................................................................................................................................................................

(междугарие/гара)

(километър)

...........................................................................................................................................................................................................

(път №/ коловоз №/ стрелка №/ вагонозадържател №/ вагоноизхвъргачка №/

изхв. на спирателни обувки №/ др.)

във връзка със станалото произшествие/инцидента ...........................................................................................................................................................

където извърши и установи следното: ........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

I. Параметри на железния път и съоръженията след дерайлирането на ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

(локомотив №, вагон № или други возила)

1. Измерени параметри на 20 м преди точката на възкачване (дерайлиране).

Таблица № 1

2. Измерени параметри на 20 м след точката на възкачване (дерайлиране) или до мястото, до което железният път е разрушен.

Таблица № 2

Забележка. В колона 3 на таблица № 2 се отразява отстоянието или съвпадението на началния настав, върха на езика, върха на сърцето и крайния настав от най-близката точка, до която се намират или с която съвпадат.

3. При невъзможност да се определи точното място на точката на възкачване се отразяват основанията за фиксирането (определянето): ...............

.................................................................................................................................................................................................................

4. Констатирани други особености в зоната на местопроизшествието/инцидента.

4.1. Вид и състояние на пътя: ..............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

наставов (подпрян, плаващ) / безнаставов

4.1.1. Релси: .....................................................................................................................................................................................................

(тип, състояние)

4.1.2. Траверси: ..............................................................................................................................................................................................

(тип, състояние)

4.1.3. Скрепления: ..............................................................................................................................................................................................

(тип, състояние)

4.2. Геометрия на железния път: ............................................................................................................................................................................

4.2.1. Прав участък ..........................................................................................................................................................................................

4.2.2. Крива с R = .......(m), Н = ........... (mm),

(отстояние на начало крива от т. на възкачване)

4.2.3. Преходна крива: Lпр.к. = ........ (m), (m);

(отстояние на начало пр. крива

от т. на възкачване)

4.3. Профил на пътя:

4.3.1. Нагорнище - .................................. ‰;

4.3.2. Надолнище - .................................. ‰;

4.3.3. Хоризонтал - .................................. ‰.

4.4. Ситуация на железния път:

4.4.1. Изкоп - ....................................................;

4.4.2. Насип - ............................................................................................................................................................................................

4.4.3. Смесен - ляво И., дясно Н./ляво Н., дясно И.

4.4.4. Мост, надлез, водосток:

- Lм = .......................... (m);

- Отстояние Lт.0 = .... (m) от началото на моста (по посока на движение) до т. 0.

- Особености: ..............................................................................................................................................................................................

- Състояние на контрарелсите - ..............................................................................................................................................................................

4.4.5. Тунел: .................................................................................................................................................................................................

- Lт = ... (m);

- отстояние Lт. 0 = ................ (m) от началото на тунела (по посока на движение) до т. 0.

- особености: ................................................................................................................................................................................................

4.4.6. Прелез, пешеходна пътека:

- състояние на прелезната настилка -

...................................................................................................................................................................................................................

- широчина на жлеба ........... mm, дълбочина на жлеба ................... mm.

4.5. Загуба на устойчивост и изменение на геометричните параметри на железния път - разрукване, нестандартно пропадане, изгърбване и др.

4.5.1. Вид: ....................................................................................................................................................................................................

(промени в геометрията на пътя, тип

на разрукването)

..................................................................................................................................................................................................................

(брой вълни с образувани криви с флешове)

..................................................................................................................................................................................................................

4.5.2. Температура на релсите t = .............. °С на местопроизшествието/инцидента, измерена в .............часа и ........... минути на датата на произшествието/инцидента.

4.5.3. Измерена температура на релсите t = .............. °С, взета от най-близкото място на замерване - ................................., по часове.

4.5.4. Дневни температури на релсите за пет дни преди произшествието/инцидента, взети от най-близкото място, в което се прави такова замерване:

t1, min = .............. °С; t1, max = .............. °С;

t2, min = .............. °С; t2, max = .............. °С;

t3, min = .............. °С; t3, max = .............. °С;

t4, min = .............. °С; t4, max = .............. °С;

t5, min = .............. °С; t5, max = .............. °С;

4.5.5. Неутрална температура на участъка

t = ......... °С, и дата ................................................................................................................................................................................

4.5.6. Температура, при която е извършен последен ремонт на БРП –

t = .............. °С и дата ................................................................................................................................................................................

5. Стрелка: ........, ..... (kg/m), ............ (m), ....................................................................................................................................................

(вид) (тип) (радиус) (отклонение)

5.1. Измерени параметри и състояние на стрелковите части, по които се е движило возилото преди и при дерайлирането: ..........................................................................................................................

5.2. Стрелкови траверси: .......................................................................................................................................................................

(тип, измерени параметри, състояние)

5.3. Стрелкови скрепления: .......................................................................................................................................................................

(тип, измерени параметри, състояние)

5.4. Начин на задвижване на езиците – .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

(механизирано / ръчно)

5.5. Описание, измерени параметри и състояние на заключването на езиците - липсващи елементи, повреди, степен на износване, уплътняване: ..................

5.6. Параметри на железния път пред и след железопътната стрелка.

1. Наличие на прав елемент (коловоз) ...ДА / НЕ... пред езиковата част на стрелката

2. Дължина на правия елемент L = ....................... (m);

Забележка. При необходимост се измерват и други параметри на железния път и съоръженията.

II. Констатирани други особености по железния път и съоръженията: ...................................................................................................................................

III. Допълнителни сведения - при необходимост: ....................................................................................................................................................

1. Данни за участъка от последното измерване с пътеизмерителната лаборатория и лабораторията за измерване на габарита (приложени към протокола): ...............

2. Данни от последната дефектоскопия на релсите в участъка: ...........................................................................................................................................

IV. Данни и информация от:

1. Последните измервания, отразени в книгите на железопътния участък, за:

- параметрите на железния път - ............................................................................................................................................................................

- параметрите на железопътните стрелки - ............................................................................................................................................................

- параметрите на съоръженията - ............................................................................................................................................................................

2. Ревизионни книги на:

- .съответната гара - ....................................................................................................................................................................................

- железопътния участък - ...................................................................................................................................................................................

- предприятието собственик - ..............................................................................................................................................................................

V. Схема на произшествието/инцидента.

VI. Забележки: ...........................................................................................................................................................................................

VII. Заключение на комисията (посочват се нарушени изисквания на техническите норми и на други нормативни документи):

Комисия:

 

1. .........................;

 

2. .........................;

3. .........................;

 

4. .........................;

5. .........................;

 

6. .........................;

 

Настоящият протокол се изготви в ................ екземпляра, от които........... екземпляра са предадени на .....................

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за техническото състояние на контактната мрежа

Днес, ........... 20...... г. .......... часа ........ минути, комисия в състав:

1. .................................. длъжност ...........................................................................................................................................................

(специалист по контактна мрежа)

2. ........................................ длъжност ....................................................................................................................................................

(специалист по локомотиви)

3. ........................................ длъжност ...................................................................................................................................................

(специалист по железния път)

4. ........................................ длъжност ...................................................................................................................................................

(специалист по осигурителна техника и/или по електроснабдяване,

когато има отношение към случая)

се събра в .......... във връзка със станало произшествие/инцидент ...................................................................................................................................

(вид на произшествието/инцидента, място - гара/междугарие, междустълбия, дата, час)

и констатира следното състояние на контактната мрежа:

1. Тип на контактната мрежа ...................................................................................................................................................................................

2. Състояние на носещо въже и контактен проводник ....................................................................................................................................................

3. Състояние на изолаторите .......................................................................................................................................................................

(порцеланови, полимерни, стъклени, секционни)

4. Състояние на струните на контактната мрежа........................................................................................................................................................

5. Състояние на фиксаторите .................................................................................................................................................................................

6. Състояние на електрическите съединители на контактната мрежа.......................................................................................................................................

7. Състояние на компенсиращите устройства на анкърните полета .........................................................................................................................................

8. Състояние на захранващи, обратни, усилващи фидери и електропроводи за захранване на ДЦ ...........................................................................................

9. Състояние на опорните устройства и поддържащи конструкции .........................................................................................................................................

(стълбове, конзоли, напречници и габарити)

..........................................................................................................................................................................................................

10. Състояние на заземленията ................................................................................................................................................................................

11. Пресичане на контактната мрежа с други въздушни линии ................................................................................................................................................

12. Последен обход, констатирани нередности ................................................................................................................................................................

(последни бележки от дневника за обходите и книга образец ХХI-01)

..................................................................................................................................................................................................................

13. Други ........................................................................................................................................................................................................

(средни анкеровки, врязване и свързване на проводниците, габарити на елементите на КМ, сигнални табели, кражби и др.)

.................................................................................................................................................................................................................

(попаднали външни предмети по контактната мрежа - дървета, клони, птици и др.)

Комисия:

 

1. .........................;

 

2. .........................;

3. .........................;

 

4. .........................;

 

Настоящият протокол се изготви в ................ екземпляра, от които ........... екземпляра са предадени на .......................................................................

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за техническото състояние на вагон

Днес, ........... 20 .... г. ......... часа ......... минути, комисия в състав:

1. ................................ длъжност ...............................................................................................................................................................

(специалист вагони - представител на превозвача на ПЖПС)

2. ................................ длъжност ...............................................................................................................................................................

(специалист локомотиви - представител на ползвателя на ТПС)

3. ................................ длъжност ...............................................................................................................................................................

(специалист по железен път)

4. ................................ длъжност ...............................................................................................................................................................

5. ................................ длъжност ...............................................................................................................................................................

(на четвърта и пета позиция участват представители на железопътната инфраструктура, специалисти по управление на движението, контактна мрежа и осигурителна техника, когато имат отношение към случая)

се събра в ........ във връзка със станало произшествие/инцидента ..................................................................................................................................

(вид на произшествието/инцидента, място, дата, час)

и констатира следното състояние на вагон № ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

(вид, номер и собственост на вагона, талига - вид, дата и място на последната ревизия (ремонт)

 

 

1. Измерване разстоянието между вътрешните плоскости на бандажите

(Измерва се между повърхностите на търкаляне на двете колела и не трябва да надвишава 0,01 ом. Измерва се с максимално напрежение 1,8 до 2 V и ток от 4 до 5 А. Измерването се извършва от специалист по осигурителна техника, а повдигането навагона - от превозвача.)

 

10. Определяне посукването на рамата и талигата

..................................................................................................................................................................................................

11. Определяне посукването на коша на вагона

..................................................................................................................................................................................................

12. Други ........................................................... ..................................................

(състояние на букси, еднотипност на ресори и пружини, лагери, осни вилки, теглични и отбивачни съоръжения, колооси)

............................................................................. ....................... .........................................................................................

(функционен вентил - тип вкл./изкл., теглови регулатор - вкл./изкл., калотки - липсващи; сработени)

............................................................................. ....................... .........................................................................................

(състояние на колоосите - окопани, напластени, термооцветяване - цвят и др.)

............................................................................. .......................................................................................................................

13. Състояние и вид на товара при необходимост

............................................................................. .......................................................................................................................

(натоварен в гара, от кого е приет, разположение на товара - равномерено/неравномерено, укрепване и др.)

.............................................................................

14. Заключение за техническото състояние на вагона

............................................................................. .......................................................................................................................

(описват се резултатите от измерванията, които не отговарят на техническите норми, и се сравняват с тези от нормативните документи)

............................................................................. .......................................................................................................................

(вписва се и какво е отклонението от тях)

............................................................................. .......................................................................................................................

Комисия:

1 ....................

/ /

 

2..............................................................................................

 

3......................

/ /

 

/ /

4..............................................................................................

 

5......................

/ /

 

/ /

 

Настоящият протокол се изготви в ........... екземпляра, от които ........... екземпляра са предадени на ................................................................

 

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

за техническото състояние на тягов подвижен състав

Днес, ............... 20 .... г. ........ часа ............. минути, комисия в състав:

1.....................................длъжност ...........................................................................................................................................................

(представител на предприятието по поддържане

на железния път)

2..................................... длъжност ...........................................................................................................................................................

(специалист - представител на ползвателя на ТПС)

3..................................... длъжност ...........................................................................................................................................................

4..................................... длъжност ...........................................................................................................................................................

(на трета и четвърта позиция участват представители на железопътната инфраструктура, специалисти по контактна мрежа и осигурителна техника, когато имат отношение към случая)

се събра в .................................... във връзка със станало произшествие/инцидент

..........................................................................................................................................................................................................

(вид на произшествието/инцидента, място, дата, час)

и констатира следното състояние на тягов подвижен състав (ТПС) № ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

(посочват се: вид, номер и собственост на тяговия състав, талига - вид, дата и място на последната ревизия (ремонт)

I. Данни преди произшествието/инцидента

1. Пробег от:

а. капитален (среден) ремонт

б. подемен (голям периодичен) ремонт

в. малък периодичен ремонт (технически преглед)

2. Състояние на състава в противопожарно отношение (добро, лошо) .....................................................................................................................................

3. Състояние на колоосите на ТПС ...............................................................................................................

(съгласно приложено копие на карта от последното измерване и преглед на колоосите)

4. Състояние на тегловото уравновесяване на ТПС: ..................................................................................................................................................

(съгласно приложено копие на карта от последното теглово уравновесяване)

5. Други ..................................................................................................................................................................................................

(посочват се други данни, изясняващи състоянието на ТПС преди произшествието/инцидента)

II. Състояние на ТПС след произшествието/инцидента

1. Състояние на ходовата част ..............................................................................................................................................................................

2. Състояние на коша, теглично-отбивачните съоръжения и плуговете на ТПС

..........................................................................................................................................................................................................

3. Състояние на машини, оборудване, пломби на скоростомери и устройство за бдителност на машиниста ...................................................................

4. Покривно оборудване ......................................................................................................................................................................................

5. Противопожарно състояние ..............................................................................................................................................................................

6. Моментно състояние на колоосите ............................................................................................................................................................

(посочва се състоянието на колоосите в зависимост от констатациите в картата за преглед на колоосите)

7. Състояние на тегловото уравновесяване ..........................................................................................................................................................

(посочва се състоянието на ТПС в зависимост от констатациите в картата за теглово уравновесяване чрез измерване на контролни разстояния)

8. Други ..................................................................................................................................................................................................

(посочват се условия за придвижване на ТПС, щети, условия за пускане в експлоатация и др.)

Комисия:

 

1. .............................................................................................

 

2. ...........................................................................................

3. .............................................................................................

 

4. ...........................................................................................

 

Настоящият протокол се изготви в ................... екземпляра, от които ............. екземпляра са предадени на .......................

Забележка. Ненужните текстове се зачертават.

 

Карта

за теглово уравновесяване чрез измерване на контролни разстояния на шестосен тягов подвижен състав

 

Карта

за теглово уравновесяване чрез измерване на контролни разстояния на четириосен тягов подвижен състав

 

Карта

за измерване и преглед на колоосите на ТПС пореден № .............................

 

Приложение № 8 към чл. 91, ал. 2 и чл. 92 (Предишно Приложение № 8 към чл. 91, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)

Основно съдържание на окончателния доклад за разследване на железопътно произшествие или инцидент

1. Резюме.

Резюмето съдържа кратко описание на произшествието/инцидента, кога и къде е станало и неговите последствия. Отразяват се причините (непосредствени, основни, други) за произшествието/инцидента, установени при разследването. Посочват се препоръките и адресатите, към които са отправени.

2. Непосредствени факти:

- дата и точно време;

- място;

- категория;

- последствия;

- решението за започване на разследване, състава на комисията за разследване и провеждането на разследването;

- спасителни и аварийно-възстановителни действия.

3. Общи данни:

- участващи служители и контрагенти и други страни и свидетели;

- данни за подвижния състав;

- наименование на превозвача;

- вид, номер и категория на влака;

- вид и номер на тяговия подвижен състав;

- вид и номер на нетяговия подвижен състав;

- описание на инфраструктурата и системата за сигнализация;

- видове коловози, стрелки, блокировка, сигнали, влакова защита;

- средства за комуникация;

- строителни работи, извършвани на или близо до мястото на произшествието/инцидента;

- привеждане в действие на плана за жп аварийни ситуации и последващата верига от събития;

- привеждане в действие на плана за жп аварийни ситуации на обществените спасителни служби, полицията, медицинските служби и последващата верига от събития.

4. Смъртни случаи, травми и материални щети:

- пътници и трети страни, персонал, вкл. контрагенти;

- товари, багаж и друго имущество;

- подвижен състав, инфраструктура и околната среда.

5. Външни обстоятелства - климатични и географски условия.

6. Данни за персонала от железопътната инфраструктура и превозвачите и други лица, имащи отношение към произшествието/инцидента:

6.1. име, презиме и фамилия;

6.2. длъжност, месторабота;

6.3. пол, възраст;

6.4. свидетелство за заемане на длъжност и данни от него;

6.5. свидетелство за правоспособност и данни, свързани с него - номер, дата на издаване, обучаваща институция, проведено теоретично и практическо обучение и др.;

6.6. документ за професионална квалификация - дата на издаване, обучаваща институция, проведено теоретично и практическо обучение и др.;

6.7. удостоверение за издържан изпит съгласно Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г., бр. 102 от 2009 г.);

6.8. данни за това, че е запознат с маршрута (за локомотивен машинист);

6.9. пропътувани часове - за последните 24 часа, 30 дни, 90 дни (за локомотивен машинист);

6.10. работно време за последните 24 часа;

6.11. продължителност на почивката преди работното време;

6.12. трудов стаж и други данни от личното досие;

6.13. предсменен инструктаж.

7. Данни от разследвания и следствия. Резюме на свидетелски показания (предмет на защита на самоличността) на:

- железопътен персонал, вкл. контрагенти;

- други свидетели.

8. Система за управление на безопасността:

- организацията в рамките на компанията и как се издават и изпълняват заповеди;

- изисквания за персонала и как се прилагат;

- процедури за вътрешни проверки и одити и резултатите от тях;

- връзка между различните участници.

9. Правила и норми:

- съответни правила и норми на Общността и национални такива;

- други правила, като напр. правила за експлоатация, местни инструкции, изисквания за персонала, предписания за поддръжка и приложими стандарти.

10. Функционално състояние на подвижния състав и техническите съоръжения на железопътната инфраструктура:

- сигнализацията, ОТ и системата от команди за управление, вкл. регистриране от устройства за автоматично записване на данни;

- железен път;

- контактна мрежа;

- комуникационни съоръжения;

- подвижен състав, вкл. регистриране от устройства за автоматично записване на данни.

11. Документация за експлоатационната система - прегледи, проверки, ремонти, поддържане и профилактика, включително:

- мерки, предприети от персонала за регулиране на движението и сигнализацията;

- обмен на устни съобщения във връзка с произшествието/инцидента, вкл. документация от записи;

- мерки, предприети за защита и охрана на мястото на произшествието/инцидента.

12. Здравословни и безопасни условия на труд (връзка човек - машина - организация):

- изпълнение на изискванията за работно време от участващия в произшествието/инцидента персонал;

- изпълнение на изискванията за предсменни медицински прегледи;

- лични обстоятелства, които имат влияние върху произшествието/инцидента, включително съществуването на физически и психологически стрес;

- конструктивни и други особености на съоръженията, които имат въздействие върху връзката човек - машина.

13. Предишни произшествия от подобен характер, както и такива, допуснати:

13.1. със същия подвижен състав;

13.2. от същия персонал на превозвачите и/или инфраструктурата;

13.3. в същия участък (гара, междугарие, прелез, съоръжение - тунел, мост и др.).

14. Анализ и изводи:

14.1. Окончателно описание на веригата от събития чрез определяне на изводи от произшествието/инцидента въз основа на фактите.

14.2. Анализ на фактите и изводи относно причините за произшествието/инцидента и функционирането на спасителните екипи.

14.3. Изводи:

- непосредствени (преки) и основни причини за произшествието/инцидента, включително допълнителни фактори (предпоставки), свързани с действия, предприети от лицата, които са участници в него, или състоянието на подвижния състав или техническите съоръжения;

- скрити (съпътстващи) причини, свързани с умения, процедури и поддръжка;

- причини, свързани с условията на регулаторната рамка и приложението на системата за управление на безопасността.

14.4. Други (допълнителни) изводи и наблюдения, свързани с повреди, недостатъци и нарушения на нормативната уредба, установени по време на разследването, но без значение за изводите относно причините.

15. Описание на вече предприетите мерки или мерките, приети като следствие от произшествието/инцидента.

16. Препоръки с цел недопускане на произшествия по същите причини.