НАРЕДБА № 4018 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2005 Г. ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за работното време и почивката на лицата от авиационния персонал, притежаващи свидетелство за правоспособност, извън лицата от авиационния персонал по чл. 20 - чл. 20г от Наредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г.).

Чл. 2. (1) Планирането на работното време, блок-полетното време и времето за почивки е задължение на работодателя.

(2) Работното време и блок-полетното време се определят така, че да се намалява умората на членовете на екипажа и ръководител полетите, за да се осигури безопасността на полетите.

(3) Спазването на режима за почивка е задължение на членовете на екипажа и ръководител полетите.

Чл. 3. Работодателите са длъжни да осигуряват почивка на екипажите и ръководител полетите съгласно изискванията на тази наредба при условия, гарантиращи безопасното изпълнение на полетите.

Чл. 4. Членовете на екипажите ползват платен годишен отпуск най-късно до месец април на следващата година.

Чл. 5. Забранява се планирането и допускането до полети на членовете на екипажите, когато не е ползван платен годишен отпуск.

 

Раздел II.
Работно време на екипажите

Чл. 6. (1) Работно време е период от време, през който лицата по чл. 1 изпълняват задълженията си по трудов договор или служебно правоотношение или са на разположение на работодателя.

(2) За работно време се счита и:

1. времето за предполетен медицински преглед;

2. времето за инструктаж преди работа и за доклад и анализ след работа;

3. времето за придвижване от мястото на явяване за работа до работното място или до въздухоплавателното средство и обратно, ако след завършване на работата работникът или служителят трябва да се върне в мястото на явяване;

4. времето за следполетна дейност - не по-малко от 30 минути;

5. времето за провеждане на служебни съвещания или други подобни мероприятия със задължителен характер, определени от работодателя;

6. времето за престой по разписание в междинни летища, с изключение на времето, определено за хранене и почивка;

7. времето за предварителна подготовка за полети - не по-малко от един час, но не повече от 1,5 часа, резерв, дейност на тренажор, теоретическа подготовка във връзка с поддържане и повишаване на квалификацията;

8. времето за базиране на членовете на екипажа при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 7. (1) В зависимост от характера и условията на работата страните по трудовия договор или по служебното правоотношение уговарят работно време, както следва:

1. работно време с нормална продължителност, която е 8 часа през деня и 7 часа при труд през нощта;

2. намалено работно време;

3. непълно работно време;

4. ненормиран работен ден;

5. работа на смени с нормална продължителност на работното време;

6. работа на смени с продължителност на работното време над нормалната, установена в т. 1, при които се прилага сумирано изчисляване на работното време;

7. работно време с прекъсвания;

8. работно време с променливи граници;

9. работа на дежурство;

10. време, през което лицата по чл. 1 са на разположение на работодателя в предварително уговорено място.

(2) При определяне на конкретната схема на работа работодателят се съобразява със способността на адаптиране на лицата по чл. 1 към работата.

Чл. 8. Работно време на екипажите е времето за работа на земята и блок-полетното време.

Чл. 9. (1) Отчетността за работното време, включително за блок-полетно време, дежурствата, почивките и отпуските на членовете на екипажа се води от работодателите.

(2) Служителите, които водят отчета на работното време, са длъжни своевременно да уведомяват работодателя при достигане на установените норми.

(3) Информацията по ал. 1 се съхранява най-малко 15 месеца.

Чл. 10. Работното време на екипажите и ръководител полетите се изчислява за всеки месец. То не може да превишава 184 работни часа месечно.

Чл. 11. (1) Блок-полетно време се отчита за 24 последователни часа, за 7 последователни дни, за 28 последователни дни и за 365 последователни дни.

(2) Блок-полетното време не може да бъде повече от 8 часа за едно денонощие, съответно 48 часа за 7 последователни дни, 90 часа за 28 последователни дни и 900 часа за 365 последователни дни.

Чл. 12. Работодателят не може да планира, а лицата по чл. 1 не могат да изпълняват полет, ако по време на същия член на екипажа ще превиши нормите за блок-полетно време.

Чл. 13. Командирът на въздухоплавателното средство има право да увеличи предвижданото блок-полетно време и общата продължителност на работното време на даден екипаж до един час със съгласието на неговите членове, за да се завърши полетът. Командирът вписва решението си в задачата за полет.

Чл. 14. Работодателят разпределя работното време равномерно между членовете на екипажите.

Чл. 15. Максималното годишно работно време на член на екипаж не може да превишава 2000 часа, от които годишното блок-полетно време не може да е повече от 900 часа.

Чл. 16. (1) Месечното и годишното разпределение на дните, през които лицата по чл. 1 са без задължения и не са на разположение, е:

1. поне 7 дни за всеки месец;

2. поне 96 дни за всяка календарна година.

(2) Дните по ал. 1 може да съвпадат с дните за почивка или отпуск по общото трудово законодателство.

(3) Работодателите предварително уведомяват лицата за конкретните дни по ал. 1.

Чл. 17. (1) При работа на смени разписанието на смените се предоставя на лицата по чл. 1 не по-късно от 48 часа преди започване на смяната.

(2) Поемането на смяна, за която лицето не е уведомено в срока по ал. 1, се извършва само с негово съгласие.

Чл. 18. Непрекъснатото работно време за една работна смяна не може да превишава:

1. за екипажи с един пилот - 10 часа;

2. за екипажи с двама пилоти - 12 часа;

3. за подсилен екипаж - 12 часа;

4. за двусменен екипаж - по 8 часа на екипаж.

Чл. 19. (1) Времето за базиране се счита за работно време, когато между него и времето за изпълнение на полет няма почивка.

(2) Времето за базиране започва един час преди часа, планиран за започване на първоначалния полет, и завършва с кацането на въздухоплавателното средство на летището, от което ще започне изпълнението на задълженията по провеждане на същинския полет.

Чл. 20. (1) Работно време с прекъсвания може да се въведе за екипажите на въздухоплавателните средства само при предварително определени брой и продължителност на прекъсванията.

(2) Прекъсванията не могат да бъдат повече от две за 24 часа.

(3) Когато е планирано блок-полетно време с продължителност до 8 часа, се допуска изпълнението на друг полет след еднократно прекъсване не по-малко от 4 часа, като общото работно време заедно с прекъсването не може да превишава 16 часа.

(4) Когато е планирано блок-полетно време с продължителност над 8 часа, не се изпълнява друг полет.

Чл. 21. Максималното време в резерв не може да превишава 12 часа в денонощие при осигурени условия за почивка на легло.

Чл. 22. Работното време на екипаж, който е бил в резерв, не може да превишава 20 часа, като в тях е включено и времето, прекарано в резерв.

Чл. 23. При изпълнение на учебни и тренировъчни полети в летищни условия блок-полетното време за едно денонощие не може да надвишава 8 часа.

 

Раздел III.
Почивка на екипажите

Чл. 24. Почивката е период от време, през който екипажът или отделен негов член са освободени от служебни задължения и се намират на земята.

Чл. 25. (1) Продължителността на непрекъснатата почивка между полети, извършени при работа на смени, не може да бъде по-малка от:

1. за екипаж от един пилот - 12 часа;

2. за екипажи от двама пилоти - 12 часа;

3. за подсилен екипаж - 12 часа;

4. за двусменен екипаж - 8 часа.

(2) Най-малко 8 часа от времето за почивка по ал. 1 трябва да бъде в домашни или хотелски условия.

Чл. 26. Нарушение на нощната почивка поради полети е допустимо за не повече от три последователни нощи. Почивката след изпълнение на такива полети не може да бъде по-малка от 36 часа.

Чл. 27. (1) При полети между пунктове в часови пояси с разлика от 3 до 6 часа екипажът почива не по-малко от 12 часа, а в базовото летище след полета - не по-малко от 36 часа.

(2) При полети между пунктове в часови пояси с разлика над 6 часа почивките по ал. 1 са съответно 24 и 48 часа. Такива полети се допускат да бъдат изпълнени не повече от четири пъти на месец.

Чл. 28. (1) На всеки 7 последователни работни дни членовете на екипажа почиват не по-малко от 36 часа, включващи 2 последователни нощи.

(2) Когато на член на екипажа е възложена работа в определения му по график почивен ден, през следващите 7 дни му се предоставя допълнителна почивка 24 часа.

(3) Възлагане на работа в почивния ден се допуска по изключение за изпълнение на срочна работа или за замяна на неявил се на работа член на екипажа.

 

Раздел IV.
Работно време и почивка на ръководител полети

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2010 г.) (1) Работно време е период от време, през който ръководителите на полети (РП) изпълняват задълженията си или са на разположение на работодателя.

(2) За работно време се счита и:

1. времето за периодично медицинско освидетелстване;

2. времето за инструктаж преди работа и за доклад и анализ след работа;

3. времето за придвижване от мястото на явяване за работа до работното място и обратно, ако след завършване на работата работникът или служителят трябва да се върне в мястото на явяване;

4. времето за провеждане на служебни съвещания или други подобни мероприятия със задължителен характер, определени от работодателя;

5. времето за дейност на тренажор, теоретична подготовка във връзка с поддържане и повишаване на квалификацията.

(3) Работната смяна на ръководител полетите и на ръководител полетите - ученици, не може да превишава 12 часа.

Чл. 30. (1) Ръководител полетите могат да извършват дейност по обслужване на въздушното движение без прекъсване не повече от два часа по време на дневна смяна и не повече от 4 часа - при нощна.

(2) При осъществяване на обслужване на въздушното движение с интензивност над 10 въздухоплавателни средства на час прекъсването по ал. 1 не може да бъде по-малко от един час.

(3) При липса на въздухоплавателни средства периодите по ал. 1 могат да бъдат удължавани, но не повече от 1 час.

(4) Изискванията по ал. 1 и 2 не се отнасят за ръководител полетите, извършващи дейност по координация и взаимодействие при управлението на въздушното движение.

Чл. 31. На ръководител полетите и ръководител полетите - ученици, се осигурява непрекъсната почивка, която не може да бъде по-малка от 12 часа между дневните смени и 48 часа между нощните.

Чл. 32. Контрол по спазването на тази наредба са осъществява в съответствие с чл. 16б, ал. 1, т. 1, т. 3, 4 и 13 и ал. 2 - 5 от Закона за гражданското въздухоплаване.

Чл. 33. За нарушения на тази наредба се налагат административни наказания по чл. 147 от Закона за гражданското въздухоплаване.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Блок-полетно време" е времето от първото движение на въздухоплавателното средство от мястото му на паркиране, за да излети, до окончателното спиране на двигателите му след кацане.

2. "Базиране" е времето, през което лицето се намира на борда на въздухоплавателното средство по нареждане на работодателя, без да има задължения по изпълнение на даден полет, но е в готовност да поеме такива на/от друго летище, различно от летището, свързано с постоянните му задължения (базово летище).

3. "Резерв" е дежурството, по време на което лицата по чл. 1 са в готовност за изпълнение на полет или серия от полети.

4. "Нощ" е времето между 22 и 6 ч.

§ 2. Главният директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" дава методически указания по прилагане на наредбата.

 

Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 14 от Закона за гражданското въздухоплаване.