НАРЕДБА № Н-32 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯТА И ОБМЯНАТА НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ

В сила от 03.11.2007 г. Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на  вътрешните работи Обн. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат съгласуването на действията и обмяната на информация от органите за техническото разследване в Министерството на транспорта (МТ) и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (ИА "ЖА") с разследващите органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) при разследване на железопътни произшествия и инциденти.

(2) При разследване на железопътни произшествия и инциденти се съгласуват:

1. обемът, начинът и времето за публично оповестяване на информация за настъпили произшествие или инцидент при спазване на изискванията на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК);

2. достъпът до местопроизшествието за извършване на техническо разследване;

3. разрешението за започване на аварийно-възстановителни работи.

(3) Наредбата урежда взаимодействието при произшествия и инциденти, възникнали в зоната на отчуждение на железопътната инфраструктура и по железопътните линии на лица със собствен железопътен транспорт или на предприятия, осъществяващи само приемно-предавателна дейност.

Чл. 2. Цели на съгласуването на действията и обмяна на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти са:

1. създаване на организация и условия за бързо и ефективно разследване на железопътните произшествия и инциденти за установяване на причините за тяхното възникване;

2. съкращаване на времето, през което железопътният трафик е прекъснат;

3. своевременна обмяна на информация, придобита от единия от разследващите органи, която е необходима и на другия;

4. оказване на специфично техническо или професионално съдействие, когато то е поискано и е необходимо за извършването на някои действия.

Чл. 3. Всички длъжностни лица на управителите на железопътна инфраструктура, превозвачите, на предприятията със собствен железопътен транспорт и на предприятията, осъществяващи приемно-предавателна дейност, са длъжни да оказват пълно съдействие на компетентните държавни разследващи органи при извършване на действията по разследване.

 

Глава втора.

РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА МВР И НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ И НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРИ ВЪЗНИКНАЛО ПРОИЗШЕСТВИЕ ИЛИ ИНЦИДЕНТ

Чл. 4. (1) При възникване на произшествия или инциденти длъжностните лица на превозвачите и на управителите на железопътна инфраструктура незабавно след възникването или след узнаването за произшествието или инцидента уведомяват органите на МВР, като съобщават номер на телефон за обратна връзка.

(2) Редът за уведомяване на органите на МВР за възникнали произшествия или инциденти от длъжностните лица по ал. 1 се регламентира с вътрешен акт на управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите.

(3) Органите на МВР уведомяват своевременно съответните длъжностни лица на превозвача или на управителя на железопътна инфраструктура, които са подали съобщението за възникнало произшествие или инцидент, ще бъде ли посетено местопроизшествието за извършване на действия по разследване.

(4) Когато органите на МВР са уведомили, че не се налага посещаване на местопроизшествието от разследващи органи на МВР, длъжностните лица на превозвачите и на управителите на железопътна инфраструктура предприемат мерки за възстановяване на движението.

Чл. 5. Органите на МВР преценяват дали да уведомят лицата по чл. 4, ал. 1 относно действията, които ще предприемат в конкретния случай и в какви срокове, и изискват при необходимост задържането на подвижния състав.

 

Глава трета.

РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА ПРИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗСЛЕДВАЩИТЕ ОРГАНИ

Чл. 6. (1) След получаване на уведомление по чл. 4, ал. 3 за извършване на действия по разследване длъжностните лица на превозвачите и на управителите на железопътна инфраструктура вземат мерки за запазване на местопроизшествието.

(2) В случаите, когато на подвижния железопътен състав има органи на МВР, мерките по ал. 1 се организират от тях.

(3) Преместване на предмети, вещи и лица от местопроизшествието до пристигане на разследващи органи от МВР се допуска само за предпазването им от унищожаване или непоправимо изменение.

Чл. 7. (1) Оперативната група за регистриране на първоначалните факти и обстоятелства при настъпило произшествие или инцидент събира образци, книги, дневници, носители с данни за движението на влаковете и писмени показания, аудио- и видеозаписи, фотографски и други материали, регистрира наличието и изправността на пломбите по осигурителната техника и подвижния състав, както и налични части от подвижния състав или други предмети, имащи отношение към произшествието, и съставя констативни протоколи.

(2) При искане от разследващите органи на МВР, отправено към управителите на железопътна инфраструктура, превозвачите или ръководителя на комисията за техническо разследване, оригинали или копия на документите или материалите по ал. 1 им се предоставят с приемно-предавателен протокол.

Чл. 8. (1) След пристигане на мястото на произшествието разследващите органи на МВР по възможност уведомяват оперативната група на превозвачите и на управителите на железопътна инфраструктура и комисията за разследване, ако на местопроизшествието се намира такава, за необходимото време за извършване на огледа на местопроизшествието.

(2) Органите за разследване от МТ и ИА "ЖА" имат право на достъп до мястото на произшествието или инцидента, до всяка информация, съоръжения и подвижен състав, свързани с тях, до всички доказателства, свързани с разследването, за което получават съдействие от разследващите органи на МВР.

(3) Разследващите органи на МВР предоставят на органите от Министерството на транспорта и ИА "Железопътна администрация", извършващи техническо разследване:

1. достъп до мястото на произшествието или инцидента, както и до участвалите в тях подвижен състав, елементи на железопътна инфраструктура и персонал;

2. правото на непосредствено описване на доказателствата и контролирано преместване на останките от произшествието с цел проучване и анализ;

3. достъп до и използване на данните от носителя на информация за движението на подвижния състав и от апаратурата за записване на устни съобщения и за регистриране на действието на осигурителната техника;

4. достъп до резултатите от експертизата на телата на жертвите;

5. достъп до резултатите от експертизата на влаковия и друг железопътен персонал, участвал в произшествието или инцидента;

6. възможност за снемане на обяснения или запознаване с протоколите от проведени разпити на железопътния персонал, участвал в произшествието, или на други свидетели;

7. достъп до всякаква важна информация или записи, предоставени или притежавани от управител на железопътна инфраструктура, превозвач или друго лице, имащо отношение към произшествието.

(4) Достъп до събрана информация във връзка с досъдебно производство се предоставя от органите на МВР след отправено искане от органите, извършващи техническо разследване, и получено разрешение от наблюдаващия прокурор.

(5) Огледът на местопроизшествието и техническото разследване може да се извършват едновременно от разследващите органи на МВР и от оперативната група и комисията за техническо разследване на железопътни произшествия и инциденти.

(6) В случай че няма да се извършват действия по разследване на местопроизшествието от разследващи органи на МВР, специализираните органи на Министерството на транспорта пристъпват незабавно към извършване на техническо разследване.

 

Глава четвърта.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ В ПРОЦЕСА НА РАЗСЛЕДВАНЕ

Чл. 9. (1) При поискване от разследващите органи на МВР разследващите органи от МТ, ИА "ЖА", управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите предоставят докладите, експертизите и други материали от техническото разследване на железопътните произшествия и инциденти.

(2) Извън случаите по ал. 1 по преценка на разследващите органи от МТ, ИА "ЖА", управителите на железопътна инфраструктура и превозвачите докладите, експертизите и други материали от техническото разследване се предоставят на органите на МВР.

 

Глава пета.

РЕД И НАЧИН ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ЗАПОЧВАНЕТО НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

Чл. 10. (1) В случаите, когато на местопроизшествие се извършват действия по разследване, разследващите органи на МВР съгласуват писмено разрешението за започването на аварийно-възстановителни работи за възобновяване на движението и възстановяване на капацитета на железопътна инфраструктура.

(2) Разрешението по ал. 1 се дава от ръководителя на оперативната група на ръководителя на аварийно-възстановителните работи писмено по образец съгласно приложението.

 

Глава шеста.

РЕД И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРЕГАЗВАНЕ НА ХОРА ОТ ВЛАК ИЛИ ДРУГ ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ В ГАРА ИЛИ НА МЕЖДУГАРИЕ

Чл. 11. (1) Когато при движение с подвижен железопътен състав в междугарие или гара са нанесени телесни повреди на човек, машинистът спира движението на подвижния железопътен състав.

(2) Служителите на превозвача, намиращи се на подвижния железопътен състав, и служителите на МВР, когато в подвижния състав има такива, незабавно оглеждат последствията.

Чл. 12. (1) В случаите, когато на пострадалото лице е причинена телесна повреда, незабавно му се оказва възможната медицинска помощ и се организира транспортирането му до лечебно заведение.

(2) Когато ударът е станал на текущ път и няма друга възможност за транспортиране, пострадалият се натоварва в подвижния железопътен състав и се превозва до експлоатационен пункт, от който има възможност да бъде транспортиран до лечебно заведение.

(3) Мястото на произшествието и положението на пострадалия спрямо железния път и съседните експлоатационни пунктове се обозначават с подходящи средства при възможност.

Чл. 13. (1) Когато се установи, че на прегазеното лице е причинена смърт, служител на превозвача или служителят на МВР, намиращ се на подвижния железопътен състав, извършил оглеждането на последствията от произшествието, уведомяват за това началника на влака или маневриста и органите на МВР.

(2) Когато при движение на подвижен железопътен състав бъде открито лице, пострадало от преминал преди това друг подвижен състав, движението продължава след разрешение от разследващите органи на МВР.

Чл. 14. (1) С разрешение на разследващите органи на МВР служителите на превозвача и служителите на МВР, намиращи се на подвижния железопътен състав, могат да отместят от първоначалното му положение лице, на което е причинена смърт, след като изпълнят изискванията за маркирането му спрямо железния път и съседните експлоатационни пунктове, ако преценят, че при преминаване на следващ подвижен железопътен състав първоначалното положение ще се промени.

(2) В случай че на подвижния железопътен състав е разрешено да продължи движението си, през местопроизшествието може да се пропуска и друг подвижен железопътен състав през мястото на произшествието до идването на разследващите органи на МВР.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 115н, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

§ 2. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение към чл. 10, ал. 2

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

за започване на аварийно-възстановителни работи

 

Долуподписаният .................................................................................................,

на длъжност ................................

в ..............................................................................................................................,

ръководител на оперативната група, назначена със

................................

от ...........................................................................................................................,

за събиране и регистриране на факти и обстоятелства относно железопътно произшествие ................................

.................................................................................................................................,

реализирано на дата ....................................................., в ................................ ч.

в гара/междугарие (на км) ....................................................................................,

 

РАЗРЕШАВАМ

 

започването на аварийно-възстановителни работи на местопроизшествието за възстановяване на движението на влаковете и капацитета на железопътната инфраструктура от .................... ч. на дата .................................

 

Ръководител

Съгласувано с

на оперативна група:

разследващ орган

 

от МВР:

................................

................................

(подпис)

(подпис)       

................................

................................

(име и фамилия)

(име и фамилия) 

................................

................................

(длъжност, служба)

(длъжност, служба)

 

Дата:............../.........ч.

Ръководител

 

на аварийно-

 

възстановителни работи:

 

................................

 

(подпис)

 

................................

 

(име и фамилия)

 

................................

 

(длъжност, служба)

 

Дата:........../.......ч.