НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2003 Г. ЗА СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА АВИАЦИОННИЯ ПЕРСОНАЛ  (ДВ, БР. 23 ОТ 2003 Г.)

В сила от 14.03.2008 г. Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.28 от 14 Март 2008г.

 

§ 1. Създава се чл. 25а:

"Чл. 25а. (1) Проверката на нивото на езикова квалификация на лица от авиационния персонал се извършва от изпитни езикови центрове.

(2) Изпитният езиков център отговаря на следните изисквания:

1. е юридическо лице или едноличен търговец;

2. прилага тест за оценка на владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация, разработен съгласно Документ 9835 на ИКАО;

3. разполага с подходящо помещение за провеждане на изпита;

4. разполага със звукозаписно оборудване, което позволява извършването на аудиозапис на изпита на всяко лице;

5. поддържа система за архивиране на аудиозаписите от проведените изпити, на оценките на всяко изпитано лице във всяка от лингвистичните категории и на крайната оценка от изпита;

6. осигурява конфиденциалност на оценяващите по отношение на оценените от тях лица;

7. да има назначени изпитващи и оценяващи специалисти, които са преминали курс за обучение за работа с теста, който се прилага в центъра;

8. осигурява обучението и провеждането на изпита да се извършва от различни специалисти, като изпитващите и оценяващите специалисти нямат право да изпитват и оценяват лица, които те са обучавали езиково през последните 3 години;

9. съхранява личните данни на изпитваните лица съгласно действащото законодателство за защита на личните данни;

10. създава и поддържа система за управление на качеството;

11. създава и поддържа собствено ръководство за провеждане на изпити, което се одобрява от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него длъжностно лице."

§ 2. Създава се чл. 25б:

"Чл. 25б. (1) Кандидатът за изпитен езиков център подава заявление до главния директор на ГД "ГВА".

(2) Към заявлението се прилагат ръководството за провеждане на изпити и документите, удостоверяващи съответствието с изискванията по чл. 25а, ал. 2. В 10-дневен срок кандидатът се уведомява, ако документите са непълни или не доказват съответствието с изискванията, и му се дава 7-дневен срок за отстраняване на непълнотата и/или несъотвествието. В случай, че кандидатът не направи това, заявлението не се разглежда и му се връща заедно с документите към него.

(3) Заявлението се разглежда в срок до 30 дни от подаването или отстраняването на непълнотата и/или несъответствието. Когато кандидатът отговаря на изискванията, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощеното от него длъжностно лице издава одобрението в 10-дневен срок след изтичането на срока по ал. 1.

(4) Одобрение не се издава, когато кандидатът не отговаря на някое от изискванията.

(5) Отказът за одобряване подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс."

§ 3. Създава се чл. 25в:

"Чл. 25в. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице одобрява назначените в изпитния езиков център изпитващи и оценяващи специалисти, които провеждат езиков изпит по тази наредба.

(2) Специалистите по ал. 1 отговарят най-малко на следните изисквания:

1. да са авиационни специалисти или лингвисти-експерти;

2. да познават Документ 9835 на ИКАО и препоръките на работната група PRICESG към ИКАО."

§ 4. Създава се чл. 25г:

"Чл. 25г. (1) Изпитният езиков център провежда изпити на лица от авиационния персонал за проверка на нивото на езикова квалификация в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

(2) Изпитният езиков център оценява резултата на всяко лице в триседмичен срок след провеждане на изпита и писмено уведомява ГД "ГВА" за издаденото удостоверение. На изпитаното лице се издава удостоверение, съдържащо:

1. резултатите във всяка отделна лингвистична категория;

2. крайната оценка от изпита;

3. крайния срок за следващия изпит (при крайна оценка не по-ниска от ниво 4) или уведомяване за отпадането на необходимостта от следващ изпит (в случай на демонстрация на езикова квалификация на ниво 6).

(3) Лицето, на което е издадено удостоверение по ал. 2, го представя в ГД "ГВА" за вписване в регистъра по чл. 28, ал. 1.

(4) Удостоверението за успешно издържан изпит, положен в изпитен езиков център, гарантира следните нива на владеене на английски език:

1. ниво 4 (работно ниво/Operational level), което предполага явяването на изпит за оценка на езиковата подготовка през следващите три години;

2. ниво 5 (разширено ниво/Extended level), което предполага явяването на изпит за оценка на езиковата подготовка през следващите шест години;

3. ниво 6 (експертно/Expert level), което не налага последващо явяване на изпит за оценка на езиковата подготовка.

(5) Изискванията за езиково ниво на владеене на английски език са определени в приложение № 38.

(6) Изпитите са успешно издържани, при условие, че резултатите на изпитваните лица съответстват на изискванията за ниво на владеене на английски език по приложение № 38.

(7) Лицата, положили изпит, имат право на възражение срещу резултатите до ръководителя на изпитния езиков център, когато крайната оценка от изпита съответства на подексплоатационно ниво (ниво 3) или на по-ниско съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация на Анекс I.

(8) При постъпване на възражение при условията на ал. 1 на лицето незабавно се предоставя възможност за повторно явяване на езиков изпит, като изпитването и оценяването му се извършва от други изпитващи и оценяващи специалисти.

(9) При получаване на същата или по-ниска крайна оценка на изпита по ал. 1 лицето няма право на повторно възражение срещу резултатите от първия и повторния изпит и може да се яви отново само след изтичане на срок не по-малък от два месеца.

(10) При неуспешно полагане на изпит в изпитен езиков център се допуска едно или повече следващи явявания, като техният брой не е ограничен при спазване на сроковете по ал. 8 и 9."

§ 5. В чл. 27, ал. 1 се създава т. 23:

"23. одобрява изпитни езикови центрове и изпитващите и оценяващите специалисти, работещи в тях."

§ 6. В чл. 29, ал. 1 се създава т. 13:

"13. ниво на езикова квалификация за лицата, за които се изисква."

§ 7. Създава се чл. 75а:

"Чл. 75а. Пилотите, изпълняващи международни полети, са длъжни да докажат владеене на английски език в съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от националната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз."

§ 8. Създава се чл. 75б:

"Чл. 75б. (1) Лицата, които са български граждани и придобият свидетелство за правоспособност на любител пилот (PPL) или на професионален пилот (CPL), доказват професионално владеене на български език на експертно ниво (ниво 6) съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация по Анекс I към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

(2) Доказването на владеене на български език на експертно ниво се извършва еднократно пред комисията за теоретичен изпит по чл. 32 при получаване на първото свидетелство за правоспособност и се извършва чрез проверка за отсъствието на говорен дефект или трудно разбираем диалект чрез събеседване.

(3) Лица, които не са български граждани, се допускат до доказване на професионално владеене на български език на експертно ниво след представяне на документи, доказващи ползването на български език от тяхна страна като първи език. Такива документи могат да бъдат потвърждения за българския им произход, дипломи за завършено образование в Република България или други документи по преценка на комисията по чл. 32.

(4) Чуждестранни граждани, които не отговарят на изискванията по ал. 3, могат да придобият свидетелство за правоспособност за пилот в Република България само след полагане на изпит по английски език в изпитен езиков център, одобрен от нациналната въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз."

§ 9. Създава се чл. 249а:

"Чл. 249а. (1) На лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност с квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO), им се признава съответствие с изискванията за езикова квалификация на Анекс I към Конвенцията за международна гражданска авиация за владеене на английски език на работно ниво/Operational level (ниво 4) съгласно скалата за оценяване на езиковата квалификация на Анекс I.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него длъжностно лице издава приложение към свидетелството за правоспособност на лицата по ал. 1, което удостоверява способност на владеене на английски език на работно ниво/Operational level (ниво 4)."

§ 10. Създава се чл. 335а:

"Чл. 335а. Лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCL), доказват способността си да говорят и разбират английски език за целите на аеронавигационната комуникация (най-малко на работно ниво/Operational level (ниво 4) чрез полагането на изпит в изпитен езиков център, одобрен от национална въздухоплавателна администрация на държава - член на Европейския съюз."

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 11. Наредбата влиза в сила от обнародването й в "Държавен вестник".

§ 12. Разпоредбите по чл. 75а и 75б влизат в сила от 5 март 2008 г.

§ 13. Член 249а, ал. 1 се прилага до 5 март 2008 г.

§ 14. Издадените приложения към свидетелствата за правоспособност по чл. 249а, ал. 2 са със срок на валидност до 4 март 2011 г.

§ 15. Изпитите по чл. 249а, ал. 3 се провеждат до 5 март 2011 г.

§ 16. На лицата, придобили квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO), които не докажат професионално владеене на английски език на едно от нивата по чл. 25г, ал. 4 до 5 март 2011 г., се прекратяват следните права, произтичащи от свидетелствата им за правоспособност, както следва:

1. за транспортните пилоти ATPL(А) и ATPL(Н) - прекратяват се всички права, произтичащи от свидетелството за правоспособност, и свидетелството за правоспособност се отнема;

2. за професионалните пилоти CPL(А) и CPL(Н) - прекратяват се правата, произтичащи от квалификационните класове, а именно: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по ППП (IR), и свидетелството за правоспособност се изменя;

3. за любителите пилоти PPL(А) и PPL(Н) - прекратяват се правата, произтичащи от квалификационните класове, а именно: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по особените правила за визуални полети (S-VFR), и свидетелството за правоспособност се изменя.

§ 17. (1) Изпитите по чл. 335а се полагат до 17 май 2010 г.

(2) Правата, произтичащи от свидетелствата за правоспособност на ръководителите полети, които до 17 май 2010 г. не докажат професионално владеене на английски език на едно от нивата по чл. 25г, ал. 4, се прекратяват и свидетелствата за правоспособност се отнемат.

 

Приложение № 38 към чл. 25г, ал. 5

Изисквания за езиково ниво

Изискванията за езиково ниво са приложими както при използването на фразеологията, така и на общия език. За да бъдат изпълнени изискванията за владеене на езиково ниво, кандидатът за свидетелство за правоспособност или притежателят на такова ще бъде оценяван и трябва да демонстрира най-малко оперативното ниво (ниво четири), съгласно таблицата на ИКАО за оценка на езиково ниво.

Таблица за оценяване на езиковите нива: експертно, разширено и оперативно

Езиково

Произношение

Структура

Речник

Свобода на изразяване

Разбиране

Взаимодействие

ниво

 

 

 

 

 

 

 

Използва диалект

 

 

 

 

 

 

и/или акцент,

Съответните

 

 

 

 

 

разбираем за

граматически

 

 

 

 

 

аеронавигационната

структури и видове

 

 

 

 

 

общност.

изречения се

 

 

 

 

 

 

определят от

 

 

 

 

 

 

езиковите функции,

 

 

 

 

 

 

необходими за

 

 

 

 

 

 

изпълнение на

 

 

 

 

 

 

задачата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експертно ниво 6

Произношение,

Както основните, така

Обхватът и точността

Може да говори

Разбирането е

Взаимодейства с лекота в

 

ударения, ритъм и

и сложните

на речниковия запас

продължително, с лекота и

последователно точно в почти

почти всички ситуации. Може

 

интонация почти

граматически

са достатъчни за

естествена плавност на речта.

всички видове контекст и

да възприема словесни и

 

никога не пречат на

структури и видове

ефективна

Променя речевия поток за

включва разбиране на

несловесни знаци и реагира по

 

лесното разбиране,

изречения са

комуникация по

постигане на стилистичен

езикови и културни

подходящ начин.

 

въпреки че може да

систематично добре

голямо разнообразие

ефект, например за

особености.

 

 

бъдат повлияни от

контролирани.

от познати и

подчертаване на даден

 

 

 

майчиния език или

 

непознати теми.

елемент. Използва спонтанно

 

 

 

регионални

 

Речникът е

подходящи речеви маркери и

 

 

 

особености.

 

идиоматичен,

свързващи думи.

 

 

 

 

 

нюансиран и

 

 

 

 

 

 

съобразен със

 

 

 

 

 

 

съответния

 

 

 

 

 

 

стил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разширено

Произношение,

Основните

Обхватът и точността

Може да говори

Разбирането е точно по общи,

Отговорите са незабавни,

ниво 5

ударения, ритъм и

граматически

на речниковия запас

продължително, със

конкретни и свързани с

подходящи и информативни.

 

интонация в редки

структури и видове

са достатъчни за

сравнителна лекота по познати

работата теми и в по-голямата

Ефективно управлява

 

случаи пречат на

изречения са

ефективна

теми, но не може да променя

си част точно, когато

връзката

 

лесното разбиране,

систематично добре

комуникация по общи,

речевия поток като

говорещият е поставен в

говорещ-слушател.

 

въпреки че са

контролирани. Прави

конкретни и свързани

стилистично средство. Може

езиково или ситуационно

 

 

повлияни от

опити за използване

с работата теми.

да използва подходящи

затруднение или при

 

 

майчиния език или

на сложни структури,

Перифразира

речеви маркери и свързващи

неочакван развой на

 

 

регионални

но с грешки, които

последователно и

думи.

събитията. Може да разбира

 

 

особености.

понякога пречат на

успешно. Понякога

 

обхват от разнообразни

 

 

 

разбирането.

речникът е

 

говори (диалект и/или акцент)

 

 

 

 

идиоматичен.

 

или стилове.

 

Оперативно

Произношение

Структура

Речник

Свобода на изразяване

Разбиране

Взаимодействие

ниво 4

 

 

 

 

 

 

 

Произношение,

 

 

Прави изказвания с

 

 

 

ударения, ритъм и

Основните

Обхватът и точността

подходящо темпо. Понякога

Разбирането в по-голямата си

Отговорите обикновено са

 

интонация са

граматически

на речниковия запас

може да има загуба в

част е точно по общи,

незабавни, подходящи и

 

повлияни от

структури и видове

обикновено са

плавността на речта при

конкретни и свързани с

информативни. Започва и

 

майчиния език или

изречения се

достатъчни за

преход от упражнявана и

работата теми, когато

поддържа разговор, дори и

 

регионални

използват творчески

ефективна

формулирана реч към

използваният акцент или говор

при неочакван развой на

 

особености, но само

и обикновено са

комуникация по общи,

спонтанно взаимодействие, но

е достатъчно разбираем за

събитията. Справя се успешно

 

понякога пречат на

добре контролирани.

конкретни и свързани

това не пречи на ефективната

ползвателите от

в случаи на явно неразбиране

 

лесното разбиране.

Грешки са

с работата теми. Често

комуникация. Може да

международната общност.

чрез проверяване,

 

Използва диалект

допустими, особено

може успешно да

използва в ограничена

Когато говорещият е поставен

потвърждаване или

 

и/или акцент,

при необичайни или

перифразира при

степен подходящи речеви

в езиково или ситуационно

изясняване.

 

разбираем за

неочаквани

недостиг на речников

маркери и свързващи думи.

затруднение или при

 

 

аеронавигационната

обстоятелства, но те

запас при необичайни

Запълващите думи не са

неочакван развой на

 

 

общност.

рядко пречат на

или неочаквани

объркващи.

събитията, разбирането може

 

 

 

разбирането.

обстоятелства.

 

да бъде по-бавно или да

 

 

 

Съответните

 

 

изисква стратегии за

 

 

 

граматически

 

 

изясня­ване.

 

 

 

структури и видове

 

 

 

 

 

 

изречения се

 

 

 

 

 

 

определят от

 

 

 

 

 

 

езиковите функции,

 

 

 

 

 

 

необходими за

 

 

 

 

 

 

изпълнение на

 

 

 

 

 

 

задачата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоперативно

Произношение,

Основните

Обхватът и точността

Прави изказвания, но често

Разбирането често е точно по

Отговорите понякога са

ниво 3

ударения, ритъм и

граматически

на речниковия запас

паузите и начинът на

общи, конкретни и свързани с

незабавни, подходящи и

 

интонация са

структури и видове

често са достатъчни

изразяване са неподходящи.

работата теми, когато

информативни. Може да

 

повлияни от

изречения, свързани

за ефективна

Колебанията или забавянето

използваният акцент или говор

започва и поддържа разговор

 

майчиния език или

с предвидими

комуникация по общи,

при езиковата обработка могат

е достатъчно разбираем за

със сравнителна лекота по

 

регионални

ситуации, не винаги

конкретни и свързани

да попречат на ефективната

международната общност.

познати теми и в предвидими

 

особености и често

са добре

с работата теми, но

комуникация. Запълващите

Възможно е да не разбере

ситуации. Като цяло показва

 

пречат на лесното

контролирани.

обхватът е ограничен

думи понякога са объркващи.

езиково или ситуационно

неадекватност при неочакван

 

разбиране.

Допусканите грешки

и изборът на думи

 

усложнение или неочакван

развой на събитията.

 

 

често пречат на

често е неподходящ.

 

развой на събитията.

 

 

 

разбирането.

Често не може да

 

 

 

 

 

 

перифразира успешно

 

 

 

 

 

 

при недостиг на

 

 

 

 

 

 

речников

 

 

 

 

 

 

запас.

 

 

 

Елементарно

Произношение,

Демонстрира само

Ограничен речников

Може да прави отделни, много

Разбирането е ограничено до

Времето за отговор е

ниво 2

ударения, ритъм и

ограничен контрол на

запас, състоящ се

кратки, запаметени

отделни, запаметени фрази,

забавено и това често е

 

интонация са силно

някои прости,

само от изолирани

изказвания с чести паузи.

когато те се произнасят

неуместно. Взаимодействието

 

повлияни от

запаметени

думи и запаметени

Запълващите думи,

внимателно и бавно.

се ограничава до размяна на

 

майчиния език или

граматически

фрази.

използвани за търсене на

 

прости рутинни

 

регионални

структури и видове

 

изрази и за произнасяне на

 

реплики.

 

особености и

изречения.

 

по-непознати думи, са

 

 

 

обикновено това

 

 

объркващи.

 

 

 

пречи на лесното

 

 

 

 

 

 

разбиране.

 

 

 

 

 

Пределементарно

Демонстрира ниво

Демонстрира ниво

Демонстрира ниво

Демонстрира ниво под

Демонстрира ниво под

Демонстрира ниво под

ниво 1

под елементарното.

под елементарното.

под елементарното.

елементарното.

елементарното.

елементарното.

Лицата с високо ниво на владеене на език трябва:

а) да комуникират ефективно в ситуации само с гласова връзка (телефон/радиотелефон) и в преки комуникации (разговор лице в лице);

б) да комуникират точно и ясно по общи, конкретни и свързани с работата теми;

в) да използват подходящи стратегии за комуникация при обмен на съобщения и да разпознават и разрешават ситуации на неправилно разбиране (например да проверяват, потвърждават или изясняват информация) в общ или свързан с работата контекст;

г) да се справят успешно и със сравнителна лекота с езикови предизвикателства, възникващи в случай на усложнение или при неочаквано развитие на събитията, в контекста на рутинна работна ситуация, или позната комуникативна задача;и

д) да използват диалект или акцент, който е разбираем за аеронавигационната общност.