НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
(обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2004 г.; изм. с Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС на Република България – бр. 96 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г. и бр. 18 от 2010 г.)
 
 
 
 

Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г.

 
 
 
 

§ 1. В чл. 1 думите "и подкатегориите" се заличават.

 
 
 
 

§ 2. В чл. 2, ал. 1 след думите "Търговския закон" се добавя "или Закона за юридическите лица с нестопанска цел".

 
 
 
 

§ 3. В чл. 3 думите "или подкатегорията" се заличават.

 
 
 
 

§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 5 се отменя;

б) точка 6 се изменя така:

"6. да е оборудван с технически средства за провеждане на обучението с дидактически материали на електронен носител."

2. В ал. 3 думите "или подкатегория" се заличават.

 
 
 

§ 5. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В чл. 6а, ал. 1, т. 4 след думата "оборудвано" се добавя "с компютър и скенер".

 
 
 
 

§ 6. В чл. 7 думите "или подкатегория" се заличават.

 
 
 
 

§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите "В", "С", "D" и "Ттб" и подкатегории "В1", "С1" и "D1" се заменят с "В1, В, С1, С, D1 и D и тролейбусите";

б) в т. 5:

аа) в буква "а" думите "В" и "С" и подкатегории "В1" и "С1" се заменят с "В1, В, С1 и С";

бб) в буква "б" думите "D" и "Ттб" и подкатегория "D1" се заменят с "D1, D и тролейбусите".

2. В ал. 3 думите "Моторните превозни средства от категория "Ттб" се заменят с "Тролейбусите".

3. В ал. 4 думите "В+Е", "С+Е" и "D+Е" и подкатегории "С1+Е" и "D1+Е" се заменят с "ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е и DЕ".

4. В ал. 7 думите "С+Е" и подкатегория "С1+Е" се заменят с "категории С1Е и СЕ".

5. В ал. 8 думите "А" и от подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А".

6. Алинея 9 се изменя така:

"(9) Пътните превозни средства, с които се провежда практическото обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС, са от съответните категории по чл. 150а от Закона за движението по пътищата и трябва да отговарят на изискванията към превозните средства за провеждане на съответните изпити, определени в чл. 15, ал. 1, 2 и 6 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г.).

7. В ал. 11 думите "Мотоциклетите, управлявани от кандидата" се заменят с "Моторните превозни средства, управлявани от кандидатите", а думите "категория "А" и подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А".

8. В ал. 12 думите "категория "А" и подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А".

9. Създават се ал. 13 – 16:

"(13) Обучението за придобиване на права за управление на тролейбус, когато лицата притежават правоспособност за управление на МПС от категория D, се провежда с тролейбус.

(14) Обучението за придобиване на права за управление на МПС от категория В с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над 3500 kg.

(15) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория АМ се провежда с МПС от същата категория.

(16) При обучението за придобиване на права за управление на МПС от категориите А и А2, за групата умения от 1 до 7 от модул "Управление на МПС" от учебната документация по чл. 153, т. 1 от Закона за движението по пътищата, може да се използват мотоциклети от категории А1 и А2, включени в списъка към разрешението за обучение на учебния център."

 
 
 
 

§ 8. Член 9 се изменя така:

"Чл. 9. Проверката на годността на допълнителното оборудване на превозното средство за използването му с учебна цел за определената категория и първоначалната проверка за съответствие с изискванията на чл. 8 се извършват по реда на Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Eвропейския съюз, или друга държава – страна по споразумението за Eвропейското икономическо пространство (ДВ, бр. 21 от 2013 г.)."

 
 
 
 

§ 9. В чл. 10, ал. 2 думите "за преглед на превозно средство" се заменят с "по ал. 1", а думите "за всяко ППС" се заличават.

 
 
 
 

§ 10. В чл. 14, ал. 1 думите "или подкатегория" се заличават, а думите "министъра на образованието, младежта и науката" се заменят с "министъра на образованието и науката".

 
 
 
 

§ 11. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1:

аа) в основния текст думите "или подкатегория" се заличават;

бб) в буква "а" обозначението "М" се заменя с "АМ";

вв) в буква "б" думите "С", "С+Е", "D" и "D+Е" или подкатегории "С1" и "D1" се заменят с "С1, С, СЕ, D1, D и DЕ";

гг) букви "в" и "г" се изменят така:

"в) от категории А1, А2 и А, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории В1, В, Ткт и Ттм;

г) от категории В1 и В, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2, А, Ткт или Ттм;"

дд) буква "д" се отменя;

ее) буква "е" се изменя така:

"е) от категория Ттм, които притежават правоспособност за управление на МПС от категории А1, А2, А, В1, В или Ткт;"

жж) създава се буква "ж":

"ж) категория С, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория С1;"

б) в т. 2:

аа) в основния текст думите "или подкатегория" се заличават;

бб) буква "а" се отменя;

вв) буква "б" се отменя;

гг) в буква "в" обозначението "С+Е" се заменя с "СЕ", а думите "подкатегории "С1+Е" или "D1+E" се заменят с "категории С1Е или D1E";

дд) в буква "г" обозначението "D+Е" се заменя с "DЕ", а думите "подкатегория "D1+E" се заменят с "категория D1E";

в) в т. 3:

аа) в основния текст думите "или подкатегория" се заличават;

бб) буква "а" се изменя така:

"а) категории ВЕ, D1Е и С1Е";

вв) в буква "б" думите "А", "В", "Ттб" и "Ттм" или подкатегории "А1" и "В1" се заменят с "А1, А2, А, В1, В и Ттм";

гг) създават се букви "в", "г" и "д":

"в) категория "А", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "А1 или А2";

г) категория "А2", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "А1";

д) категория "D", които притежават правоспособност за управление на МПС от категория "D1"."

2. В ал. 2:

а) в т. 1 думата "подкатегория" се заменя с "категория";

б) точка 2 се отменя;

в) в т. 3 думите "подкатегория "С1+Е" и "подкатегория "D1+Е" се заменят съответно с "категория С1Е" и "категории D1Е или DЕ";

г) в т. 4 обозначенията "С+Е" и "D+Е" се заменят съответно с "СЕ" и "DЕ";

д) точка 5 се отменя.

3. Създават се ал. 4 и 5:

"(4) Кандидатите, които притежават правоспособност за управление на МПС от категория D, за придобиване на права за управление на тролейбус преминават теоретично и практическо обучение.

(5) Кандидатите за придобиване на права за управление на МПС от категория В с прикачено ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава 3500 kg, преминават практическо обучение."

 
 
 
 

§ 12. В чл. 16 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 обозначението "М" се заменя с "АМ".

2. В ал. 5 думите "категория "А" и подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А".

3. Създава се ал. 6:

"(6) Преди започване на обучението с превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено за управление от лице с трайни увреждания съобразно характера на увреждането, ръководителят на учебния център писмено уведомява съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"."

 
 
 

§ 13. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В чл. 18, ал. 1 след думата "записват" се добавя "от учебните центрове", а след думата "регистър" се поставя запетая и се добавя "администриран от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в системата по чл. 27, ал. 7".

 
 
 

§ 14. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В чл. 19а ал. 3 се отменя.

 
 
 

§ 15. В чл. 19б се правят следните изменения и допълнения:

 
 
 
 

1. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Алинея 3 се отменя.

2. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В ал. 4 изречение второ се заличава.

 
 
 
 

3. В ал. 5:

а) думите "категория "А" и подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А";

 
 
 
 

б) (в сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) изречение второ се заличава.

 
 
 

§ 16. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В чл. 19в се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "издаването на съответното удостоверение" се заменят с "успешното полагане на съответния вътрешен изпит".

2. В ал. 2 думите "чл. 19а, ал. 2 и 3" се заменят с "чл. 19а, ал. 2" и думите "чл. 19б, ал. 2, 3 и 4" се заменят с "чл. 19б, ал. 2 и 4".

 
 
 

§ 17. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Създава се чл. 19г:

"Чл. 19г. (1) При успешно полагане на съответния вътрешен изпит това обстоятелство се отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.

(2) Когато кандидатът е вписал забележка в учебния си картон, че не желае да премине допълнителното обучение по чл. 19б, ал. 4, това обстоятелство се отбелязва в системата по чл. 27, ал. 7.

(3) Кандидатите за изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категориите по чл. 19б, ал. 5 се допускат до изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство само след успешното полагане на вътрешния практически изпит."

 
 
 
 

§ 18. Член 20 се отменя.

 
 
 
 

§ 19. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 навсякъде в текста думите "или подкатегория" се заличават.

2. В ал. 2 думите "категория "А" или подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А".

3. В ал. 3 думите "категория "А" и подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А".

4. В ал. 4:

а) в основния текст думите "категория "А" и подкатегория "А1" се заменят с "категории АМ, А1, А2 и А";

б) в т. 1 след думата "друг" се добавя "мотопед,".

 
 
 
 

§ 20. В чл. 25 се създава ал. 3:

"(3) Когато обучението се извършва с превозно средство по чл. 11, ал. 1, пригодено за управление от лице с трайни увреждания съобразно характера на увреждането и предоставено от лицето с увреждания, то не се включва в списъка към разрешението по ал. 2."

 
 
 

§ 21. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите "удостоверение за актуално съдебно състояние (за непререгистриралите се търговци)" се заменят с "БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел";

б) точка 2 се отменя;

в) точка 3 се отменя.

2. В ал. 2:

а) в т. 3 след думата "образование" се поставя тире и се добавя "документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение";

б) в т. 4 след думата "дейност" се поставя тире и се добавя "документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

в) в т. 6 след думите "чл. 11а, ал. 2, т. 3" се поставя тире и се добавя "документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение".

3. В ал. 3:

а) в т. 2 след думите "чл. 8" се поставя тире и се добавя "документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

б) в т. 3 думите "копие на регистрационен талон" се заменят със "свидетелствата за регистрация – документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

в) в т. 8 думите "категория/подкатегория" се заменят с "категория";

г) в т. 9 думите "А", "В+Е", "С+Е", "D+Е" и "Ткт" и подкатегории "А1", "С1+Е" и "D1+Е" се заменят с "AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт";

д) в т. 10:

аа) в основния текст думите "или подкатегория" се заличават;

бб) в буква "а" думата "конструктивна" се заменя с "допустима";

 
 
 
 

вв) (в сила от 5.04.2015 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) в буква "б" след думата "отделение" на нов ред се добавя:

"– наличие на антиблокираща спирачна система;"

 
 
 
 

гг) в буква "в" след последното тире на нов ред се добавя:

"– мощност на двигателя;

– допустима максимална скорост;

– отношение мощност/тегло."

 
 
 

§ 22. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В чл. 27, ал. 7 се правят следните допълнения:

1. След думата "данни" се добавя "за ръководителя на учебната дейност, за техническия сътрудник,".

2. Създава се изречение второ: "Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и проверочните изпити на ръководителя на учебната дейност или писмено определено от него лице."

 
 
 

§ 23. (В сила от 21.05.2014 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) В чл. 28 се създава ал. 3:

"(3) Заявленията по ал. 1 могат да се подават и по електронен път чрез информационната система по чл. 27, ал. 7, като към тях се прилагат сканирани копия на съответните документи по чл. 26 съобразно исканата промяна."

 
 
 
 

§ 24. В чл. 32а, ал. 3 думите "една година" се заменят с "две години".

 
 
 
 

§ 25. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 3 думите "категория "А" или подкатегория "А1" се заменят с "категории AM, А1, А2 и А".

 
 
 
 

§ 26. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 4 думите "категории/подкатегории" се заменят с "категории".

 
 
 

§ 27. Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 се изменя така:

"Приложение № 5 към чл. 10, ал. 4

ПРОТОКОЛ

№ ..............

за проверка на годността на превозно средство за

обучение и изпит на кандидати за придобиване на

правоспособност за управление на МПС

Днес ............................. г., комисия в състав:

Председател: ........................................... – служител на регионалното звено на Изпълнителна агенция

"Автомобилна администрация" в гр. ....................................

Членове: 1. .............................................. – служител на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

в гр. ...........................................................

2. ............................................................ – представител на учебния център,

по искане на:

Фирма: ...................................................................... ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: .................................................

Адрес: ............................................................................ тел. .....................................

Управител: ..............................................................., ЕГН ....................................,

извърши проверка на ППС:

Регистрационен номер на МПС: ............................................................................,

категория по чл. 149 ЗДвП ....................................................................................

Марка: ..................................................................................................................,

категория по чл. 150а ЗДвП ..................................................................................

Модел: ..................................................................................................................

Идентификационен номер .....................................................................................

Регистрационен номер на ремаркето: ...................................................................,

категория по чл. 149 ЗДвП ....................................................................................

Марка: ..................................................................................................................

Модел: ..................................................................................................................

Идентификационен номер .....................................................................................

за съответствие с изискванията на чл. 8 на Наредба № 37 от 2002 г. (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) и чл. 15 на Наредба № 38 от 2004 г. (ДВ, бр. 42 от 2004 г.)

Изисквания

ДА/НЕ

1

2

3

1.

Органите за управление са разположени отляво


2.

Обозначени за учебна цел (автомобила, ремаркето и мотоциклета)


3.

Мястото на преподавателя е оборудвано допълнително съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4:
– с педали или други устройства за задействане на спирачната уредба и съединителя;
– с огледало за виждане назад през задното стъкло на автомобила или с външни огледала за виждане назад от двете страни на автомобила;
– с контролни лампи за състоянието на пътепоказателите – включени/изключени (когато индикаторите не са отделни и не се виждат от мястото на преподавателя)

пр. №
...

4.

Застраховани са:– всички места за сядане в МПС (за категории AM, А1, А2, А, В1, В, С1, С и Ткт)– най-малко осем от местата за сядане в МПС (за категории D, D1, Ттм и за тролейбусите)


5.

Оборудван с обезопасителни колани тип "инерционен" (за леките автомобили)


6.

Осигурен достъп на преподавателя до кормилното колело (за тролейбусите)


7.

Данни за автомобила:– допустима максимална маса ........ кг (за категории С1, С и D1)– дължина ........ м (за категории С1, С, D1 и D)– широчина ........ м (за категории С и D)– допустима максимална скорост ........ км/ч (за категории В1, В, С1, С, D1 и D)– антиблокираща спирачна система ........ (за категории С1, С, D1 и D)– предавателна система с ръчно избиране на предавките (за кат. С)– без педал на съединителя (за категории В1, В, С1, С, D1 и D)– наличие на тахограф (за категории С1, С, D1 и D)– освен мястото на водача има още две места за сядане (за категории В1, В, С1 и С)– брой колела ............ (за категория В1)


7.1.

Товарно отделение (за категории С1, С)– формата на затворена кутия от непрозрачен материал– широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила


8.

Състави


8.1.

Съчленено ППС (за категория СЕ)– допустима максимална маса ........ кг– дължина ........ м– широчина ........ м– допустима максимална скорост ........ км/ч– антиблокираща спирачна система на автомобила и на полуремаркето– наличие на тахограф– предавателна система с ръчно избиране на предавките– освен мястото на водача има още две места за сядане


8.1.1.

Товарно отделение– формата на затворена кутия от непрозрачен материал– широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила


8.2.

Състав с ремарке– допустима максимална маса ........ кг (за категория СE)– широчина ........ м (за категория СE)– дължина ........ м (за категории С1E)– допустима максимална скорост ........ км/ч (за категории ВЕ, С1Е, D1E и DE)


8.2.1.

(В сила от 5.04.2015 г. - ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Ремарке– дължина (вкл. теглително-прикачното устройство) ........ м (за категория СЕ)– широчина ........ м (за категории D1E и DE)– височина ........ м (за категории D1E и DE)– маса ........ кг (за категории ВЕ, С1Е, D1E и DE)– наличие на антиблокираща спирачна система (за категория СE)– затворена кутия от непрозрачен материал (за категории ВЕ, С1Е и СE)– широчина и височина не по-малки от тези на тегл. МПС (за категории ВЕ, СЕ, С1Е)


9.

Данни за мотоциклета:– работен обем на двигателя ........ куб. см (за категории А1, А2 и А)– мощност на двигателя ........ kW (за категории A1, А2 и А)– допустима максимална скорост ........ км/ч (за категория А1)– отношение мощност/тегло ........ kW/kg (за категории А1 и А2)– с лост за смяна на предавките с ръчно задействане– маса в ненатоварено състояние ........ kg (за категория А)


 

 

 

 

Забележки на комисията: ......................................................................................

 

Заключение на комисията: ППС/СЪСТАВЪТ ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ НА

ИЗИСКВАНИЯТА за обучение и изпит за категория ...............................................

(ненужното се зачертава)

 

Възражения на заявителя .....................................................................................

 

                                                                              Комисия:

 

                                                                              Председател: ...................

 

                                                                              Членове: 1. ......................

 

                                                                                              2. ....................."

 

 
 
 
 

§ 28. В приложение № 6 към чл. 12, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В раздел "Група V" навсякъде в текста думите "категории "Ттб" и "Ттм" се заменят с "категория Ттм и тролейбуси".

2. В раздeл "Обяснителни бележки":

а) в т. 2.2 обозначенията "М1", "М", "А1" и "А" се заменят с "АМ, А1, А2 и А";

б) в т. 6 обозначението "М" се заменя с "АМ".

 
 
 
 

§ 29. Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фирма: ...............................................................................................................

ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ...............................................................................

Адрес: ..................................................................., тел. ....................................

Управител: ............................................................, ЕГН ....................................

Моля да ми бъде издадено разрешение за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС:

1. Прилагам следните документи:

а) ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;

б) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

в) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверенията за годност на превозните средства и на преподавателите съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (не се прилага, когато обучението на ученици и студенти в професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки и акредитираните по реда на Закона за висшето образование висши училища се извършва съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием);

г) за удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 11б, 12 и 13 прилагам:

[_] копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис;

[_] копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;

[_] копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение);

[_] копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност (документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация");

[_] свидетелство за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;

[_] копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяваща стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 (документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение);

[_] копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите;

[_] списък на преподавателите по образец (приложение № 10);

д) за удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 прилагам:

[_] копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;

[_] копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8 (документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация");

[_] копие на свидетелствата за регистрация (документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация) и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;

[_] копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

[_] списък на учебните ППС по образец (приложение № 11);

е) за учебната площадка:

[_] декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация;

[_] копие на протокола за годност на учебната площадка за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт.

Забележка.

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

Дата: ............................................ Подпис: ........................."

 
 
 
 

§ 30. В приложение № 11 към чл. 26, ал. 3, т. 10 и 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. В колона "Конструктивна максимална скорост" думата "Конструктивна" се заменя с "Допустима".

2. След последната колона "Работен обем на двигателя" се създава нова колона "Отношение мощност/тегло".

 
 
 
 

§ 31. В приложение № 14 към чл. 27, ал. 2, т. 2 се правят следните изменения:

1. Думата "(подкатегория)" се заличава.

2. Думите "Началник на областния отдел "Контролна дейност – ДАИ" се заменят с "ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

 
 
 
 

§ 32. В приложение № 15а към чл. 27, ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Думите "категория/подкатегория" се заменят с "категория".

2. След думите "ръководител ......................................................, ЕГН .........................................." се добавя нов ред:

"Технически сътрудник ......................................................................, ЕГН ...................................".

3. В таблица "Учебни ППС":

а) в колона "Конструктивна максимална скорост" думата "Конструктивна" се заменя с "Допустима";

б) след последната колона "Работен обем на двигателя" се създава нова колона "Отношение мощност/тегло".

 
 
 
 

§ 33. Приложение № 16 към чл. 28, ал. 1 се изменя така:

"Приложение № 16 към чл. 28, ал. 1

ДО

МИНИСТЪРА

НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

ЗАЯВЛЕНИЕ

Фирма: ....................................................................................................

ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ....................................................................

Адрес: ......................................................., тел. .....................................

Управител: ................................................, ЕГН .....................................

Моля да бъде извършена ПРОМЯНА в разрешение № ................../............. г.

? в обстоятелствата за издаване на разрешението;

? в списъка към разрешението;

? на ръководителя на учебната дейност.

1. Прилагам следните документи:

а) ЕИК на търговеца или БУЛСТАТ на юридическото лице с нестопанска цел или документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, а за лицата на бюджетна издръжка – копие от акта за тяхното създаване;

б) документ за внесена държавна такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

в) документ за внесена държавна такса за издаване на удостоверенията за годност на превозните средства и на преподавателите съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (не се прилага, когато обучението на ученици и студенти в професионалните училища, професионалните гимназии, професионалните колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки и акредитираните по реда на Закона за висшето образование висши училища се извършва съгласно съответните учебни планове и утвърдения им държавен прием);

г) за удостоверяване на изискванията по чл. 6, 6а, 11а, 11б, 12 и 13 прилагам:

? копие на документ за собственост или договор за наем за помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис;

? копие на протокола за годност на учебния кабинет и офиса;

? копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение);

? копие на свидетелствата за управление на МПС на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност (документът се представя за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, които за първи път се вписват в списък към разрешение за извършване на обучение, или за преподавателите и ръководителя на учебната дейност, в чиито свидетелства за управление на моторно превозно средство има промяна на данните след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация);

? свидетелство за съдимост на преподавателите и на ръководителя на учебната дейност;

? копие на трудова или осигурителна книжка, удостоверяваща стажа на ръководителя на учебната дейност по чл. 11а, ал. 2, т. 3 (документът се представя за ръководителя на учебната дейност, който се вписва за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение);

? копия от уведомленията по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда за ръководителя на учебната дейност и за техническия сътрудник, заверени от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите;

? списък на преподавателите по образец (приложение № 10);

д) за удостоверяване на изискванията по чл. 7 и 8 прилагам:

? копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебните МПС;

? копие на протокола за годността на допълнителното оборудване на ППС и съответствие с изискванията на чл. 8 (документът се представя за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация);

? копие на свидетелствата за регистрация (документите се представят за ППС, които се вписват за първи път в списък към разрешение за извършване на обучение, или за ППС, в данните за които има промяна след предходното им представяне в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация) и знак за преминат периодичен преглед за учебните ППС;

? копие на застраховка на местата за сядане в учебните МПС;

? списък на учебните ППС по образец (приложение № 11);

е) за учебната площадка:

? декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация;

? копие на протокола за годност на учебната площадка за издаване на разрешение за обучение за категории AM, А1, А2, А, ВЕ, С1Е, СЕ, D1Е, DЕ и Ткт.

Забележка.

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

Дата: ................................... Подпис: ............................"

 
 
 
 

§ 34. В приложение № 16a към чл. 28, ал. 1 в двете таблици "ІІІ. Учебни ППС" се правят следните изменения и допълнения:

1. В колона "Конструктивна максимална скорост" думата "Конструктивна" се заменя с "Допустима".

2. След последната колона "Работен обем на двигателя" се създава нова колона "Отношение мощност/тегло".

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 
 

§ 35. Навсякъде в наредбата:

1. Думите "Областния отдел "Контролна дейност – ДАИ", "Областният отдел "Контролна дейност – ДАИ" и "ОО "КД – ДАИ" се заменят с "регионалното звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

2. Думите "съответния Областен отдел "Контролна дейност – ДАИ", "началника" и "началникът" се заменят съответно със "съответното регионално звено на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", "ръководителя" и "ръководителят".

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 36. (1) Параграф 21 относно чл. 26, ал. 3, т. 10, буква "б" и § 27 относно т. 8.2.1 от приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 по отношение на изискването за оборудване на ремаркетата и полуремаркетата с антиблокираща спирачна система влизат в сила една година след деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

(2) Параграфи 5, 13, 14, § 15, т. 1, 2 и т. 3, буква "б", § 16, 17, 22 и 23 влизат в сила от 21 май 2014 г.

 
 
 

§ 37. До 31 май 2014 г. ръководителите на учебната дейност или упълномощени от тях лица въвеждат в информационната система по чл. 27, ал. 7 информацията от регистъра по чл. 18, ал. 1 за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, които не са завършили обучението си, както и за тези, които са го завършили и не са допуснати до теоретичен и/или практически изпит до 31 май 2014 г.