НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 23.10.2009 г. Приета с ПМС № 329 от 28.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 12 Август 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) С наредбата се определят условията, редът и видът за предоставяне на речни информационни услуги за корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България и за международен обмен на речни информационни данни.

Чл. 2. Наредбата се прилага за предоставянето на речни информационни услуги в българския участък на р. Дунав и в разположените на него пристанища за обществен транспорт и терминали.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя политиката по изграждане и функциониране на българските речни информационни услуги.

Чл. 4. (1) С цел предоставяне на хармонизирани речни информационни услуги във вътрешните водни пътища на Република България се установяват:

1. система за проследяване и определяне на мястото на корабите;

2. система за докладване;

3. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

4. информационно обслужване на корабоплаването.

(2) Системите, чрез които се предоставят българските речни информационни услуги, са взаимно свързани, имат възможност за развиване и са основани на публично достъпни стандарти без дискриминация към доставчици и потребители.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Българските речни информационни услуги се предоставят от българска речна информационна система, която се изгражда, експлоатира и поддържа от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", подпомагано от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" (ИА "ППД").

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура":

1. изгражда и поддържа българската речна информационна система за предоставяне на българските речни информационни услуги;

2. получава, обработва, съхранява и предоставя информацията, придобита чрез системата за докладване във вътрешните водни пътища на Република България, на други български и чужди компетентни органи и заинтересувани лица;

3. получава, обработва, съхранява и предоставя информация за транспортната логистика;

4. получава, обработва, съхранява и предоставя информация за състоянието и дълбочината в подходите и пред корабните места;

5. предоставя информация за размера на пристанищните такси;

6. осигурява на Изпълнителна агенция "Морска администрация" пълен електронен достъп в реално време до българската речна информационна система;

7. осигурява на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" електронен достъп до българската речна информационна система в степен, необходима за изпълнение на задълженията й.

(5) За нуждите на българските речни информационни услуги ИА "ППД":

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) изработва, въвежда и предоставя на потребителите на българските речни информационни услуги електронни навигационни карти за частта от р. Дунав от км 374,100 до км 610,000;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) изгражда и поддържа център за разпространяване на диференциални корекции към спътниковите сигнали за подобряване на позиционирането на корабите;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) осигурява пълна информация за фарватера (навигационно-пътевата обстановка) в българския участък на р. Дунав в съответствие с националното и международното право;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) предоставя в електронен вид информация и прогноза за хидрологичната и хидрометеорологичната обстановка в българския участък на р. Дунав;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) изработва, поддържа и предоставя актуален национален "RIS индекс".

(6) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

(7) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация":

1. осъществява контрол върху дейностите по изграждане, експлоатиране и поддържане на българската речна информационна система и по предоставяне на речни информационни услуги за корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България;

2. чрез българската речна информационна система осъществява наблюдение на корабите за спазване на правилата за плаване по р. Дунав;

3. чрез българската речна информационна система осъществява наблюдение на корабоплаването и координира действията на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България, с оглед:

а) избягване на ситуации, които могат да доведат до аварии, сблъсквания, засядане или потъване на кораб;

б) координиране на действията при спасителни и издирвателни операции;

в) предприемане на действия за защита на трафика, околната среда и хората при бедствени ситуации.

(2) Контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява чрез планови периодични и извънредни проверки на инспекторите в дирекциите "Морска администрация" в Русе и Лом.

 

Глава втора.
РЕЧНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Раздел I. Услуги, предоставяни чрез речната информационна система

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя чрез речната информационна система в достъпен електронен формат следните услуги:

1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) информация за фарватера (навигационно-пътевата обстановка);

2. информация за трафика;

3. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

4. информация за оказване на помощ при бедствени ситуации;

5. информация за транспортната логистика;

6. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) информация за действащите нормативни актове в областта на корабоплаването по вътрешните водни пътища на Европа;

7. статистическа информация;

8. информация за пристанищните и други такси, събирани от корабите;

9. всяка друга информация, свързана с условията и безопасността на корабоплаването, изготвена като стандартизирани, кодирани съобщения с възможност за снемане от интернет.

(2) Услугите по ал. 1 най-малко съдържат данни относно навигацията и планирането на плаването съгласно приложение № 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя чрез българската речна информационна система услуги по информационното обслужване на корабния трафик по вътрешните водни пътища на Република България на потребителите на речни информационни услуги.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Предоставянето на информация по желание на външни потребители, различни от лицата по ал. 3, извън услугите, изброени в ал. 1, се извършва въз основа на подписан договор между Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и съответния външен потребител и при условия на защита на конфиденциалността на търговската информация.

(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Предоставянето и получаването на информация на компетентните власти на други държави се извършва при условията на взаимност, спазване на международните договори за обмен на речни информационни данни, по които Република България е страна, и при съблюдаване на изискванията на националната сигурност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Навигационната информация и промените, отнасящи се до корабоплаването в районите на действие на системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабите, се оповестяват от Изпълнителна агенция "Морска администрация" в "Известие до корабоводителите".

Раздел II. Елементи на речната информационна система

Чл. 7. (1) В пределите на речната информационна система се осъществява техническо и визуално наблюдение на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България, както и събиране, обработка и предоставяне на информация, получена чрез системата за докладване от корабите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Предоставянето на речни информационни услуги се извършва от брегови РИС център, изграден от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" съобразно потребностите за обхващане на целия български участък на р. Дунав.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Център за предоставяне на речни информационни услуги в българския участък на р. Дунав е центърът в Русе, осигурен с резервиращ център във Варна. От центъра в Русе се извършват и дейностите по ал. 1.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Българската речна информационна система се състои от поддържаща информационна и комуникационна инфраструктура и включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) система, осигуряваща данни за корабите и корабопритежателите съгласно българското законодателство;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) система за получаване на електронни доклади от капитана, корабособственика или от упълномощено лице;

3. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) система, осигуряваща радиотелефонна комуникация на корабите и функционираща в съответствие с Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT), подписано на 18 април 2012 г. в Букурещ, Румъния, в сила за Република България от 18 април 2012 г. (ДВ, бр. 44 от 2012 г.);

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) национална база с референтни данни, осигуряваща електронни навигационни карти за частта на р. Дунав от км 374,100 до км 610,000, "RIS индекс" и всички референтни таблици, необходими за функционирането на системата;

5. (предишна т. 4, изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) информационна база данни за водните нива и фарватера (навигационно-пътевата обстановка), подпомагаща потребителите на българските речни информационни услуги;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) система за откриване и проследяване на кораби в българския участък на р. Дунав;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) връзки към системите за управление на транспорта и търговските дейности;

8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) система, осигуряваща известия до корабоводителите.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) При трансгранични превози българската речна информационна система осигурява международен обмен с речни информационни системи на съответната съседна крайдунавска държава на обобщена информация, получена от електронния доклад, подаден преди отплаване на съответния кораб или състав.

(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Българската речна информационна система позволява обмен на информация с други подобни системи при следните условия:

1. обменът на данни, в това число получаването и обработването на докладите от системата за докладване (ERI), се извършва по електронен път;

2. непрекъснат режим на работа;

3. обменът на информация с речната информационна система на другата държава се осъществява без забавяне.

(7) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" поддържа необходимия ресурс за осигуряване предоставянето на услуги чрез българската речна информационна система ежедневно за времето от 00,00 часа до 24,00 часа.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) С цел подпомагане на изграждането и обезпечаването на вътрешната оперативна съвместимост на речните информационни услуги Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" в съответствие с принципите в приложение № 2спазва техническите указания за планиране, въвеждане и оперативно използване на услугите, както и техническите спецификации в следните области:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) система за изобразяване на обстановката върху електронни карти и информация за корабоплаване по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища);

2. електронно докладване от корабите;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) известия до корабоводителите;

4. система за откриване и проследяване на корабите;

5. съвместимост на оборудването, необходимо за потребителите на речните информационни услуги.

(2) Принципите, техническите указания и спецификациите по ал. 1 се съдържат в следните регламенти:

1. Регламент (EO) № 414/2007 на Комисията от 13 март 2007 г. относно техническите насоки при планирането, въвеждането и оперативното използване на речни информационни услуги (RIS) (ОВ L 105, 23.04.2007), посочени в чл. 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността (ОВ L 255, 30.09.2005);

2. Регламент (ЕО) № 415/2007 на Комисията от 13 март 2007 г. относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на кораби (ОВ L 105, 23.04.2007), на които се позовава чл. 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността;

3. Регламент (ЕО) № 416/2007 на Комисията от 22 март 2007 г. относно техническите спецификации за известия до корабните водачи (ОВ L 105, 23.04.2007), на които се позовава чл. 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността;

4. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Регламент (ЕС) № 164/2010 на Комисията от 25 януари 2010 г. относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване, посочени в член 5 от Директива 2005/44/EО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (ОВ, L 57 от 2010 г.);

5. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) № 689/2012 на Комисията от 27 юли 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 415/2007 относно техническите спецификации за системи за прихващане и проследяване на корабите, на които се позовава член 5 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (OB, L 202 от 2012 г.);

6. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Регламент за изпълнение (ЕС) № 909/2013 на Комисията от 10 септември 2013 г. за определяне на техническите спецификации на системата за изобразяване на електронни карти и информация за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища) в съответствие с Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 258 от 2013 г.).

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) За целите на безопасността на корабоплаването и в интерес на общоевропейската хармонизация съдържанието на общите изисквания и техническите спецификации се основава на постигнатото в тази област от Международната асоциация по навигация, от Централната комисия по корабоплаване по Рейн, от Дунавската комисия и от Икономическата комисия на ООН за Европа.

Чл. 10. (1) Когато за безопасността на корабоплаването е необходимо и съответните технически спецификации го изискват, оборудването, терминалите, мрежите на речната информационна система и използваните програмни продукти трябва да са от одобрен тип съгласно техническите спецификации. Одобрението се дава преди влизането им в експлоатация.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" е националният орган, отговорен за одобрението на типа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" е националният орган, отговорен за одобрението на електронните навигационни карти за българския участък на р. Дунав.

(4) Признават се одобрения, издадени от компетентни органи на държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Използването на радиочестотен спектър от морската подвижна служба и експлоатацията на Наземната система за автоматично разпознаване на предаватели (ATIS) се осъществяват в съответствие с Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища (RAINWAT) и Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения.

 

Глава трета.
СИСТЕМА ЗА ДОКЛАДВАНЕ В РАЙОНА НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ НА КОРАБНИЯ ТРАФИК

Раздел I. Докладване от кораби, навлизащи в района на предоставяне на български речни информационни услуги

Чл. 12. (В сила на 01.01.2008 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Преди началото на всеки преход на кораба капитанът или упълномощено от него лице предоставя на бреговия РИС център информация съгласно Регламент (ЕО) № 1365/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища и за отмяна на Директива 80/1119/ЕИО на Съвета (OB, L 264 от 2006 г.), изменен с Регламент (ЕО) № 425/2007 на Комисията от 19 април 2007 г. (OB, L 103 от 2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1304/2007 на Комисията от 7 ноември 2007 г. (OB, L 290 от 2007 г.), наричан по-нататък Регламент (ЕО) № 1365/2006, която съдържа:

1. име на кораба;

2. тип на кораба;

3. код на знамето на държавата;

4. официален идентификационен номер на кораба (за морски кораби - номер на Международната морска организация);

5. най-голяма дължина на кораба или състава;

6. най-голяма широчина на кораба или състава;

7. товароподемност на кораба или корабите от състава;

8. численост на екипажа и лицата на борда на кораба;

9. местонахождение на кораба;

10. направление на плаване;

11. брой на корабите в състава;

12. газене на кораба;

13. вид на товара според начина на превоз (наливни, генерални, насипни товари, контейнери и вид на контейнерите, ро-ро);

14. наименование на товара;

15. код на товара;

16. товарно пристанище (код на ООН на местоположението);

17. пристанище на разтоварване;

18. количество на товара в тонове (брой на контейнерите пълни/празни, брой на транспортните единици).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Капитанът на кораба, съответно упълномощеното от него лице, предава доклада по ал. 1 по електронен път.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Изискваната съгласно Регламент (ЕО) № 1365/2006 информация за корабите, транзитно преминаващи през българския участък на р. Дунав, която има конфиденциален характер по смисъла на Закона за статистиката, се предоставя на Евростат чрез Националния статистически институт.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) При навлизане в българския участък на р. Дунав капитанът на транзитно преминаващ кораб, съответно упълномощеното от него лице, предоставя информацията по ал. 1 на бреговия РИС център посредством електронен доклад или други средства, като постъпилата информация е незабавно достъпна за дежурните инспектори на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Участието в радиообмена, както и организацията и използването на радиотелефонната служба при осъществяване на търговско корабоплаване по вътрешните водни пътища на Република България се осъществяват по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 89 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2013 г.) и в съответствие с RAINWAT и приложимите актове от вторичното право на Европейския съюз.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Редът за прилагане на системата за докладване по вътрешните водни пътища на Република България, включително електронното докладване, се оповестява в "Известия до корабоводителите" от ИА "МА".

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Работни езици за обмяна на информация между бреговия РИС център и плавателните съдове, намиращи се в района, са официалните езици на Дунавската комисия или българският език.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Раздел II. Уведомяване при посещение на пристанищата по вътрешните водни пътища на Република България

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) (1) Водачите на кораби и състави от кораби са длъжни преди навлизане в акваторията на съответното пристанище и при спазване на реда, посочен в чл. 14, ал. 1 и 2, да уведомят дежурните инспектори на Изпълнителна агенция "Морска администрация" за своите намерения чрез системата за електронно докладване или с установяване на радиотелефонна връзка на обявения канал за навигационна информация, като съобщят името и знамето на кораба, броя на съдовете, размерите и максималното газене на състава, скоростта и направлението на плаване, а при превоз на опасен товар - и вида, класа и количеството на товара.

(2) Уведомяването при превози на опасни товари по вътрешните водни пътища се извършва в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), подписано в Женева, Конфедерация Швейцария, на 26 май 2000 г., ратифицирано със закон, приет от 40-ото Народно събрание на 18 януари 2006 г. (ДВ, бр. 9 от 2006 г.), в сила за Република България от 29 февруари 2008 г. (ДВ, бр. 43 от 2008 г.).

Раздел III. Докладване на произшествия във вътрешните водни пътища на Република България

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Освен както е указано в чл. 17, ал. 4 от Правилата за речния надзор по Дунава, приети с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.), и независимо от големината на кораба, капитанът на кораб, плаващ във вътрешните водни пътища на Република България, докладва незабавно на бреговия РИС център за:

1. всяко произшествие с кораба или засягащо безопасността на корабоплаването в района;

2. всяка ситуация, която може да доведе до произшествие или замърсяване на околната среда.

(2) Докладът по ал. 1 включва най-малко следната информация:

1. идентификация на кораба;

2. местоположение на кораба;

3. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

6. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

7. подробности за произшествието, ситуацията или наблюдаваното замърсяване.

 

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предприема съответни поетапни мерки за потвърждаване на вътрешната оперативност и надеждност на българските речни информационни услуги.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" оказва съдействие на потребителите на речни информационни услуги при използване на услугите, които се предоставят съгласно наредбата.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) При обработване на лични данни, необходими за нуждите на речните информационни услуги, Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" спазва правилата, защитаващи свободата и основните права на личността в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" спазва мерките за сигурност и защита на съобщенията и записите в системата на речните информационни услуги срещу своеволни действия или злоупотреба, включително непозволен достъп, промяна или загуби.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Повторното използване на обществена информация се извършва в съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществената информация.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията обявява пред Европейската комисия компетентния орган за прилагането на българските речни информационни услуги и за международния обмен на данни.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява Европейската комисия за националния орган, отговорен за одобрението по чл. 10, ал. 2 и 3.

§ 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) С наредбата се транспонират изискванията наДиректива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) относно вътрешните водни пътища на Общността (OB, L 255 от 2005 г.), изменена с Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. (OB, L 87 от 2009 г.).

§ 4. По смисъла на наредбата:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) "Речни информационни услуги" са хармонизирани информационни услуги за поддържане управлението на трафика и транспорта в корабоплаването по вътрешните водни пътища на Република България, включително, където технически е осъществимо, интерфейс (връзка) с другите видове транспорт. Речните информационни услуги не се занимават с вътрешнотърговска дейност между един или повече търговци, но са отворени за връзка (интерфейс) с търговските дейности. Речните информационни услуги обхващат услуги, като информация за фарватера (навигационно-пътевата обстановка), информация за трафика, поддръжка за ликвидиране на последствията от бедствия и аварии, информация за управлението на транспорта, статистически и митнически услуги, пристанищни и други такси, събирани от корабите.

2. "Речна информационна система" е съвкупност от технически и организационни решения (системи), чрез които се предоставят речните информационни услуги.

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) "Информация за фарватера (навигационно-пътевата обстановка)" е географската, хидрографската и административната информация относно фарватера. Информацията за фарватера (навигационно-пътевата обстановка) е еднопосочна информация: бряг - кораб или бряг - офис.

4. "Тактическа информация за трафика" е информацията, засягаща пряко и незабавно навигационните решения в действителна трафик ситуация и близкото географско обкръжение.

5. "Стратегическа информация за трафика" е информацията, засягаща средносрочните и дългосрочните решения на потребителите на речни информационни услуги.

6. "Прилагане на речни информационни услуги" е осигуряването на речните информационни услуги чрез създадени за целта системи.

7. "Център за речни информационни услуги" е мястото, където услугите се предоставят и управляват от оператори.

8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) "Потребители на речни информационни услуги" са всички различни групи потребители, включително капитаните на кораби, операторите на речни информационни услуги, операторите на мостове, компетентните органи, отговарящи за фарватера, операторите на пристанища и терминали, операторите в центровете за бедствия и аварии при спешни случаи, корабопритежатели, товародатели и брокери.

9. "Вътрешна оперативна съвместимост (взаимодействие)" означава, че услугите, данните, форматите за обмяна на данни и честотите са хармонизирани така, че потребителите на речни информационни услуги да имат достъп до еднакви услуги и информации на европейско равнище.

10. "Традиционен кораб" е всеки исторически кораб или негово копие, включително такова, проектирано за насърчаване и развитие на традиционни умения и морска практика, който служи като културен паметник и се използва в съответствие с традиционните принципи на морското дело и практика.

11. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) "Състав" е всяка от формациите влачен състав, тласкан състав или бордово свързана група, както са определени в чл. 1.01, буква "b" от Правилата за плаване по р. Дунав, приети с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35 от 2013 г.).

12. (нова - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) "RIS индекс" e регистър на кодовете за определяне на местата на обекти според Международния стандарт за корабно докладване (ISRS), съдържащ и допълнителна информация за обекта и неговите характеристики (име, фарватера и др.), ограничения (налична дълбочина, клирънс и др.), работно време и др., съгласно Ръководство и препоръки за речните информационни услуги (Guidelines and Recommendations for River Information Services), приети с Резолюция № 57 (ECE/TRANS/SC.3/165/Rev.1) на Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации, раздел 4, т. 4.6.2 от приложението към резолюцията.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 87а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и чл. 244а от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Компетентните органи за прилагането на речните информационни услуги по смисъла на чл. 8 от Директива 2005/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно хармонизираните речни информационни услуги (RIS) по вътрешните водни пътища на Общността са Изпълнителна агенция "Морска администрация", Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" и Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

§ 7. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава указания по прилагането на наредбата, като съгласува с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав" указанията по въпросите, които са от компетентността на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав", и с генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" указанията по въпросите, които попадат в предмета на дейност на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

§ 8. Наредбата влиза в сила от 23 октомври 2009 г. с изключение на чл. 12, който влиза в сила на 1 януари 2008 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 ОТ 4 АВГУСТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2014 Г.)

§ 18. Навсякъде в наредбата думите "министърът на транспорта" се заменят с "министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията".

§ 19. Навсякъде в наредбата думите "Изпълнителна агенция "Поддържане и проучване на р. Дунав" се заменят с "Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на р. Дунав".

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Минимални изисквания към данните

Съгласно чл. 6, ал. 2 се предоставя задължително следната информация:

1. Ос на фарватера с индикация на километрите.

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Ограничения за корабите или съставите от гледна точка на дължина, широчина, газене и максимална височина.

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Работно време на ограничителните структури.

4. Разположение на пристанищата и местата за претоварване.

5. Справочни данни за нивото на водите, свързани с корабоплаването.

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.)

Принципи на указанията за речните информационни услуги и техническите спецификации

I. Указания за изграждане на речните информационни услуги съгласно чл. 8, ал. 1.

Указанията за речните информационни услуги, посочени в чл. 8, ал. 1, се основават на следните принципи:

1. посочване на техническите изисквания за планиране, осъществяване и оперативно използване на услугите и съответните системи;

2. архитектура и организация на речните информационни услуги, и

3. препоръки към корабите за участие в речните информационни услуги, за индивидуални услуги и за прогресивното развитие на речните информационни услуги.

II. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Система за изобразяване на електронните карти и информацията за корабоплаването по вътрешните водни пътища (ECDIS за вътрешните водни пътища).

Техническите спецификации, които се установяват в съответствие с чл. 8, ал. 1 за изобразяването на електронни карти и информационната система за корабоплаване по вътрешните водни пътища, се основават на следните принципи:

1. съвместимост с морските ECDIS с цел улесняване трафика на кораби по вътрешните водни пътища в смесените трафик зони на устията на реките и речно-морския трафик;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) определяне на минимални изисквания за оборудването за ECDIS за вътрешните водни пътища, както и минималното съдържание на електронните карти за корабоплаване от гледна точка на безопасността на корабоплаването, и по-специално:

а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) високо ниво на надеждност и годност на използваното оборудване за ECDIS за вътрешните водни пътища;

б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) здравина на оборудването за ECDIS за вътрешните водни пътища, за да издържи на обичайните природни условия на борда на кораба без понижаване на качеството или надеждността;

в) включване в електронните навигационни карти на всички видове географски обекти (например границите на фарватера, конструкциите по бреговата линия, сигналните светлини), които са необходими за безопасно корабоплаване;

г) контролиране на електронните карти с насложено радарно изображение при управление на кораб;

д) включване на информация за дълбочините на фарватера в електронните навигационни карти и изобразяването на променените или действителните нива на водата;

е) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) включване на допълнителна информация (получена от трети лица, извън компетентните органи) в електронните навигационни карти и изобразяване във ECDIS за вътрешните водни пътища, която не оказва влияние върху информацията, необходима за безопасно корабоплаване;

ж) достъп на потребителите на речни информационни услуги до електронните навигационни карти;

з) достъп на всички производители на приложения до данните за електронните навигационни карти срещу заплащането на разумна цена.

III. Електронни доклади от корабите

Техническите спецификации за електронните доклади от корабите в корабоплаването по вътрешните водни пътища трябва да отчитат следните принципи:

1. улесняване на електронния обмен на данни между компетентните органи на държавите членки, между участниците в корабоплаването по вътрешните водни пътища и морското корабоплаване и мултимодалните превози, при които е включено корабоплаване по вътрешните водни пътища;

2. използване на стандартизирани транспортни уведомителни съобщения "кораб-органи", "органи-кораб" и "органи-органи" за осигуряване на съвместимост с морското корабоплаване;

3. използване на международно одобрени списъци с кодове и класификации с възможност за допълване за нуждите на корабоплаването по вътрешните водни пътища;

4. използване на уникален европейски идентификационен номер на кораба.

IV. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) Известия до корабоводителите

Техническите спецификации за известията до корабоводителите в съответствие с чл. 8, ал. 1, по-специално свързани с информацията за фарватера, с информацията за управлението на трафика, както и с планирането на плаването отчитат следните принципи:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) стандартизирана структура на данните, използваща предварително определени текстови модули и програмирана в максимална степен да позволи автоматичен превод на други езици на основното съдържание и да улесни включването на известията до корабоводителите в системите за планиране на плаването;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) съвместимост на стандартизираната структура на данните със структурата на данните на ECDIS за вътрешните водни пътища за улесняване включването на известията до корабоводителите във ECDIS за вътрешните водни пътища.

V. Система за откриване и проследяване на корабите

При техническите спецификации за системите за откриване и проследяване на корабите в съответствие с член 8, ал. 1 се отчитат следните принципи:

1. определяне на изискванията към системите и към стандартните съобщения, както и на процедурите, позволяващи автоматичното им изпращане и получаване;

2. разграничаване между системите, свързани с изискванията за тактическа информация за трафика, и системите, свързани с изискванията за стратегическа информация за трафика, като и двата вида системи трябва да са свързани с точността на позициониране и с изискваната честота на обновяване;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2014 г.) описание на съответните технически системи за прихващане и проследяване на корабите като AIS за корабоплаване по вътрешните водни пътища (автоматична система за идентификация по вътрешните водни пътища);

4. съвместимост на форматите на данните с морската AIS система.