НАРЕДБА за специално ползване на пътищата

 
 
 
 

Приета с ПМС № 179 от 4.07.2001 г., обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г., изм. и доп., бр. 14 от 14.02.2006 г., изм., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2013 г., в сила от 4.01.2013 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 8/2001 г., стр. 238

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 9, р. 4, № 456

 
 
 
 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 
 
 

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от Закона за пътищата.

 
 
 

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за републиканските пътища.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) За участъците от републиканските пътища, които са елемент на уличната мрежа в населените места и селищните образувания по смисъла на чл. 76, ал. 2 от Закона за устройство на територията, наредбата се прилага само по отношение на обхвата на платното за движение.

 
 
 

Чл. 3. Специалното ползване на общинските пътища се извършва при условията и по реда на тази наредба и наредбите по чл. 23 от Закона за пътищата.

 
 
 
 

Чл. 4. Специалното ползване на частните пътища, отворени за обществено ползване, се извършва съгласно чл. 18 на Закона за пътищата.

 
 
 

Чл. 5. (1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата и наредбата.

(2) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават от:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или от упълномощено от управителния съвет длъжностно лице от агенцията - за автомагистралите, скоростните пътища и републиканските пътища I клас;

2. (нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) изпълнителния директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона за пътищата след въвеждане в експлоатация на всички участъци от тях, а за дейностите по чл. 26, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за пътищата - след получаване на съгласие от управителния съвет на компанията;

3. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) директора на съответното областно пътно управление след упълномощаване от председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" въз основа на решение на управителния съвет - за републиканските пътища II и III клас;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) кмета на съответната община - за общинските пътища.

(3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) В случаите, когато за пътя е предоставена концесия, разрешението за специално ползване се издава след съгласуване с концесионера.

 
 
 

Чл. 6. (1) Администрацията, управляваща пътя, отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

1. не са налице условията по чл. 26, ал. 7 от Закона за пътищата;

2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;

3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;

4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план;

5. (нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.

(2) Отказите по ал. 1 се правят от органа, компетентен да издаде разрешението, като се мотивират писмено.

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, и при неплащане на дължимите такси съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата.

(2) Разрешение за специално ползване на пътищата, когато издаденото е отнето, се издава по реда на чл. 5.

 
 
 
 

Глава втора
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТНИ ОБЕКТИ И НА ПЪТНИ
ВРЪЗКИ КЪМ ТЯХ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ

 
 
 
 

Раздел I
Изграждане на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях

 
 
 

Чл. 8. (1) Търговски крайпътни обекти са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон. Търговски крайпътни обекти са и крайпътните обслужващи комплекси по смисъла на § 1, т. 9 от Закона за пътищата.

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

(3) Разрешението за специално ползване по ал. 2 е валидно за срок от една година и се издава по образец съгласно приложение № 1.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава от длъжностните лица по чл. 5, ал. 2, т. 1 - 3 въз основа на:

1. внесено от заинтересуваното лице искане в съответното специализирано звено за оглед на място или за разглеждане на проект за комуникационно-транспортен план;

2. извършване на оглед от представители на съответното специализирано звено и органите на Министерството на вътрешните работи в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед;

3. представяне за разглеждане в съответното специализирано звено на проект за комуникационно-транспортен план, приет от органите на Министерството на вътрешните работи;

4. представяне за съгласуване в съответното специализирано звено на технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението", съгласуван от органите на Министерството на вътрешните работи.

 
 
 

Чл. 9. Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. (нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

 
 
 

Чл. 10. (1) Разрешението по чл. 8, ал. 2 се издава, когато:

1. не са налице основанията за отказ по чл. 6, ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) са спазени изискванията на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ, бр. 47 от 2000 г.);

3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т. 2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;

4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;

5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по чл. 14 от Закона за движение по пътищата;

6. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

(2) Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

 
 
 
 

Раздел II
Експлоатация на търговски крайпътни обекти и на пътни връзки към тях

 
 
 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице след приключване на производството по чл. 8, ал. 4 и при изпълнени условия в разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

 
 
 

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12, изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Таксата за специално ползване на пътя чрез експлоатация на новоизградени търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. При промяна на правото на собственост върху вече изградени търговски крайпътен обект и пътни връзки към него таксата за специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик от датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата отговорността е солидарна на стария и новия собственик.

(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.

 
 
 
 

Глава трета
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕКЛАМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБХВАТА НА
ПЪТЯ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗОНИ

 
 
 
 

Раздел I
Изграждане на рекламни съоръжения

 
 
 

Чл. 13. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца и се издава по образец съгласно приложение № 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламно съоръжение се издава съобразно един от одобрените от управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" типови проекти или съгласуван индивидуален работен проект с администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5, ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Срокът на разрешението по ал. 1 се удължава при налагане на забрана за строителство в обхвата на пътя през зимния период или извършване реконструкция на пътя - със срока на забраната.

 
 
 

Чл. 14. Към исканото разрешение за специално ползване по чл. 13 заинтересуваното лице прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя, съгласно чл. 5, ал. 2 или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект, съгласно чл. 13, ал. 3;

4. (нова - ДВ, бр. 14 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. (нова - ДВ, бр. 14 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице.

 
 
 

Чл. 15. (1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава, когато:

1. не са налице основанията за отказ по чл. 6, ал. 1;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) рекламното съоръжение отстои не по-малко от 1500 м от пътни възли - за автомагистралите и скоростните пътища, и 500 м от пътни възли и кръстовища - за останалите пътища;

3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 300 м за автомагистрали и скоростни пътища и 200 м за останалите пътища;

6. (нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.

(2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

1. в зони с ограничена видимост;

2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;

3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях - за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м - за останалите пътища;

5. в средната разделителна ивица;

6. изградени като премостващи конструкции над републиканските пътища;

7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи;

8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.

 
 
 
 

Раздел II
Експлоатация на рекламни съоръжения

 
 
 

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., доп., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение. Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се вписва в публичен регистър, воден от администрацията, управляваща пътя, под съответен регистрационен номер.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Срокът на валидност на издадено разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение е 10 години.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) В едномесечен срок от прехвърляне правото на собственост на съответното рекламно съоръжение новият собственик е длъжен да уведоми писмено администрацията, управляваща пътя, за настъпилата промяна, която се отразява в публичния регистър, воден от нея, и в издаденото разрешение за експлоатация. С уведомлението следва да бъде представено нотариално заверено копие от договора за прехвърляне собствеността на съответното съоръжение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) При промяна на собствеността върху рекламно съоръжение разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение се преиздава на новия собственик за остатъка от срока, определен в старото разрешение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Всяко рекламно съоръжение трябва да бъде обозначено със стикер, съдържащ информация за номера и датата на разрешителното за специално ползване, неговия собственик и телефон за връзка.

(8) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2006 г., предишна ал. 5, изм., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) За изградено рекламно съоръжение, за което не е поискано разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се налагат санкциите по чл. 57, ал. 4 от Закона за пътищата.

(9) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

 
 
 

Чл. 17. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм., бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) (1) Таксата за специално ползване чрез експлоатация на новоизградено рекламно съоръжение е дължима от датата на издаване на разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение. При промяна на правото на собственост върху вече изградено рекламно съоръжение таксата за специално ползване чрез експлоатация се дължи от новия собственик от датата на придобиването му, като за задълженията преди тази дата отговорността е солидарна на стария и новия собственик.

(2) Таксата по ал. 1 е дължима и при извършване на ремонт на рекламното съоръжение, както и при извършване на реконструкция, която не налага демонтаж на съоръжението.

(3) Разрешението за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата годишна такса, а при разсрочено плащане - след първата вноска.

(4) Поставяне, демонтиране, смяна на винил, както и всякакви други ремонтни дейности, свързани с експлоатацията и поддръжката на рекламните съоръжения, следва да се извършват само през светлата част на денонощието от лица, носещи отличителен знак (С12) "Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти", по възлагане от собственика на рекламното съоръжение.

 
 
 

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да поддържат рекламните съоръжения и разположените върху тях рекламни пана в техническа изправност.

 
 
 
 

Глава четвърта
(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.)
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ЛИНЕЙНИ
ИЛИ ОТДЕЛНО СТОЯЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ

 
 
 
 

Раздел I
Изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 
 
 

Чл. 18. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

(2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешението за специално ползване по ал. 1 има действие за срок една година.

 
 
 

Чл. 19. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се изисква при:

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя;

2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя.

 
 
 

Чл. 20. Към искането за издаване на разрешение по чл. 18 заинтересуваното лице прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. (нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението.

 
 
 

Чл. 21. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се издава, при условие че съоръженията са проектирани така, че по време на експлоатацията им и в случай на авария да не засягат елементите на пътя и да не застрашават безопасността на движението.

(2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се връчва на заинтересуваното лице след заплащане на дължимата такса.

(3) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Когато няколко лица ползват един изкоп за полагане на линейни съоръжения, всяко от тях дължи такса по Тарифата за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура", в пълен размер, като всеки отделен проект подлежи на самостоятелно съгласуване.

 
 
 

Чл. 22. (1) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешението по глава пета за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

(2) За ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се изисква разрешение по глава пета за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на съответното областно пътно управление, съответно техническата служба на общината, се заплаща дължимата такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.

 
 
 
 

Раздел II
Експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя

 
 
 

Чл. 22а. (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Към искането за съоръжения, обслужващи конкретни имоти, заинтересуваното лице представя документ за собственост, скица на имота и съгласие от концесионера в случаите по чл. 5, ал. 4.

(3) Разрешението за специално ползване по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

 
 
 
 

Глава пета
ВРЕМЕННО ПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ПЪТНОТО ПЛАТНО И НА ЗЕМИ В ОБХВАТА НА ПЪТЯ

 
 
 

Чл. 23. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават по образец, утвърден от председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", съответно от изпълнителния директор на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти" за автомагистралите по чл. 28б, ал. 1 от Закона за пътищата, или от кмета на съответната община.

 
 
 

Чл. 24. Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;

2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;

3. извършване на други неупоменати дейности в чл. 26, ал. 1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

 
 
 

Чл. 25. Към искането по чл. 24 заинтересуваното лице прилага:

1. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2006 г., изм., бр. 60 от 2012 г., в сила от 7.08.2012 г.) проект или схема за временна организация на движението и писмено становище от звено "Пътна полиция" в съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи;

2. копие от разрешението за строеж - в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 
 
 

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Локално платно" е пътното платно за еднопосочно движение извън активните пътни ленти, отделено от тях с разделителна ивица, чрез което се осигурява достъпът до два и повече съседни обекти и общ вход и общ изход за главното направление.

2. "Съседни обекти" са обектите, отстоянието между които е по-малко от сбора на дължините на ускорителен шлюз на първия обект плюс нормативно определената за съответния клас път зона за преплитане плюс дължината на забавителния шлюз на следващия обект.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 139 от Закона за движение по пътищата.

 
 
 

§ 3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т. 8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до администрацията, управляваща пътя, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

 
 
 

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г. , в сила от 4.01.2013 г.) Указания по прилагане на наредбата се дават от председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура".

 
 
 
 

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 18, ал. 5 от Закона за пътищата.

————————————————————————————————

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 на Министерския съвет от 7 ноември 2006 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

(ДВ, бр. 93 от 2006 г.)

.......................................................................

 
 
 
 

§ 13. В Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2006 г.), навсякъде думите "Изпълнителната агенция "Пътища" се заменят с "Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

.......................................................................

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 на Министерския съвет от 5 септември 2008 г. за приемане на Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация и на Тарифа за таксите, които се събират от Национална агенция

"Пътна инфраструктура"

(ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 9.09.2008 г.)

.......................................................................

 
 
 
 

§ 9. В Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г.), навсякъде думите "Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" се заменят с "Национална агенция "Пътна инфраструктура".

.......................................................................

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 350 на Министерския съвет от

21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на

Наредбата за специално ползване на пътищата

(ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 4.01.2013 г.)

 
 
 
 

§ 22. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47 от 2012 г.) са инициирали производство по съгласуване за издаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез изграждане на крайпътни обслужващи комплекси и пътни връзки към тях в обхвата и обслужващите зони на автомагистралите, независимо от етапа, на който се намират, освен ако не е приключило с издадено разрешение за специално ползване, са длъжни в тригодишен срок от влизането в сила на постановлението да приложат всички изискуеми документи към подадените от тях заявления/искания. В този случай производството се приключва при условията, действали преди влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47 от 2012 г.). При неизпълнение след изтичане на тригодишния период образуваните производства по издаване на разрешения за специално ползване на пътищата се прекратяват.

 
 
 
 

§ 23. Разрешенията за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения, за които до влизането в сила на постановлението има издадени разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане на рекламни съоръжения, се издават при спазване на изискванията, действали преди влизането в сила на постановлението.

 
 
 
 

§ 24. Издадените преди влизането в сила на постановлението разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения остават валидни за срока по § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ДВ, бр. 47 от 2012 г.).

 
 
 
 

§ 25. (1) Собствениците на рекламни съоръжения са длъжни да изпълнят изискванията на чл. 16, ал. 7 в срок до 30 април 2013 г.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 рекламните съоръжения, които не отговарят на изискванията на чл. 16, ал. 7, се демонтират и съхраняват в специализираните териториални звена или администрацията, управляваща пътя, и ако в срок до един месец от демонтирането не бъдат потърсени или не бъдат уредени взаимоотношенията по реда на наредбата, те стават собственост на съответната администрация.

.......................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
                      Приложение № 1 към чл. 8, ал. 3, чл. 8, ал. 3, 
 
 
 
 
чл. 13, ал. 2 и чл. 18, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

ОБРАЗЕЦ

________

_________________________________________________________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

за специално ползване на пътищата чрез изграждане

на ....................................................

№ ..... - ..... - ..... - .... от ............ г.

На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за

пътищата и чл. .......... от Наредбата за специално ползване на пътищата и

следните документи:

1...........................................................................

2...........................................................................

3...........................................................................

4...........................................................................

5...........................................................................

6...........................................................................

7...........................................................................

РАЗРЕШАВАМ

на.........................................................................,

код БУЛСТАТ - серия .... № ............ , с адрес на управление.............

......................... област, община, ..................................

гр., ул. (бул.)......................, № .., бл. .., вх. .., ет. .., ап. ..,

представлявано от .........................................................,

(трите имена и длъжност)

ЕГН ............., л.к. № ................ сл. тел ...................... да

извърши в обхвата/в обслужващата зона

(излишното се зачертава)

на път № ........, километър .......... отдясно/отляво при следните условия:

1......................................................................

............................................................................

............................................................................

2. Заинтересуваното лице ........................................... да

изгради за своя сметка съгласно съгласувания проект....................... на

път № ..........., километър ............... отдясно/отляво.

(излишното се зачертава)

3. Заинтересуваното лице да отстрани за своя сметка всички причинени

Повреди и нанесени щети по пътя в срок до ................... в съответствие

с чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата.

4. При отказ на заинтересуваното лице да отстрани повредите в

определения от администрацията срок те се отстраняват за негова сметка по

реда на чл. 57, ал. 2 от Закона за пътищата.

Директор/Кмет

(................)

Забележка. Когато разрешението се издава на физически лица, посочват се

техните лични данни и адрес.

 
 
 
 
                      Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3, чл. 11, ал. 3, 
 
 
 
 
чл. 16, ал. 3 и чл. 22а, ал. 3
(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.)

ОБРАЗЕЦ

________

_________________________________________________________________________________

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на

на ....................................................

№ ..... - ..... - ..... - .... от ............ г.

На основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата

и чл. .......... от Наредбата за специално ползване на пътищата и следните

документи:

1...........................................................................

2...........................................................................

3...........................................................................

4...........................................................................

5...........................................................................

6...........................................................................

7...........................................................................

РАЗРЕШАВАМ

на.........................................................................,

код БУЛСТАТ - серия .... № ............ , с адрес на управление.............

......................... област, община, ..................................

гр., ул. (бул.)......................, № .., бл. .., вх. .., ет. .., ап. ..,

представлявано от .........................................................,

(трите имена и длъжност)

ЕГН ............., л.к. № ................ сл. тел ...................... да

експлоатира в обхвата/в обслужващата зона

(излишното се зачертава)

на път № ........, километър .......... отдясно/отляво при следните условия:

1......................................................................

............................................................................

............................................................................

2. Заинтересуваното лице да отстранява за своя сметка и незабавно всички

причинени вследствие на експлоатацията на обекта повреди и нанесени щети по

пътя и пътните връзки в съответствие с чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата.

При неизпълнение на това задължение причинените повреди и нанесените щети се

отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за негова сметка.

3. При отказ на заинтересуваното лице да отстрани повредите в определения

от администрацията срок те се отстраняват по реда на чл. 57, ал. 2 от Закона

за пътищата.

4. При прекратяване на експлоатацията на обекта заинтересуваното лице

уведомява пътната администрация, за което се съставя двустранен протокол.

Ако лицето не уведоми пътната администрация, таксата се начислява за целия срок

на разрешението.

5. Разрешението се отнема при неспазване на условията, предвидени в него, и

при неизплащане на дължимите такси за предходната година.

Директор/Кмет

(................)

Забележка. Когато разрешението се издава на физически лица, посочват се

Техните лични данни и адрес.