НАРЕДБА № 20 ОТ 27 МАЙ 2003 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА И МАШИНИТЕ ЗА ЗЕМНИ РАБОТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г.)

Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.52 от 6 Юни 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г.

 

Раздел I.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, наричана по-нататък "техниката".

Чл. 2. (1) Техническите прегледи са годишни, сезонни и тематични.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) На годишен технически преглед (ГТП) подлежат тракторите, тракторните ремаркета и самоходната земеделска и горска техника и машини за земни работи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) На сезонен технически преглед подлежи сменяемото прикачно оборудване, използвано в земеделието и горите.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Тематичните технически прегледи на техниката се извършват при условия и по ред, определени със заповед на изпълнителния директор на Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите и прикачният инвентар, използвани в земеделието и храните, подлежат на задължителен технически преглед при първоначална регистрация и при промяна в регистрацията.

Чл. 3. Техническите прегледи по чл. 2, ал. 2 и 3 са задължителни за регистрираната техника.

Чл. 4. При извършване на техническите прегледи на техниката не се допуска прилагане на по-строги изисквания от тези, предвидени в техническата документация.

Чл. 5. (1) Техническите прегледи на техниката се извършват от служителите на КТИ по график, утвърден от изпълнителния директор на КТИ.

(2) Техническите прегледи се извършват по методики, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на КТИ.

 

Раздел II.

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ

Чл. 6. (1) Регионалните служби (РС) на КТИ изготвят месечен график за техническите прегледи по населени места, които ще бъдат извършени на територията на съответната община. Графикът се утвърждава от изпълнителния директор на КТИ.

(2) Графикът се изпраща до кмета на съответната община, който е длъжен да уведоми собствениците на техника за предвидените прегледи по начин, доказващ уведомлението.

Чл. 7. За извършване на технически преглед се представят следните документи:

1. свидетелство за регистрация на техниката;

2. талон за технически преглед или документ за спиране от работа съгласно чл. 18, ал. 2;

3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) валидна застрахователна полица за самоходната техника и тракторните ремаркета.

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Тракторите, тракторните ремаркета и самоходната земеделска и горска техника и машините за земни работи се представят на ГТП през годината и месеца, отразени в знака за извършен технически преглед от предходната година, но не по-късно от един календарен месец.

Чл. 9. (1) Техниката се представя на технически преглед измита (външно, двигател и основни агрегати).

(2) Техническите прегледи на техниката се извършват без разглобяване.

Чл. 10. (1) При констатирани несъответствия между данните от свидетелството за регистрация на техниката и представената за преглед техника РС на КТИ писмено уведомява централното управление (ЦУ) на КТИ, а когато техниката е регистрирана по Закона за движението по пътищата - и най-близкото районно полицейско управление.

(2) При констатиране на променени кабина, рама, преден или заден мост или други елементи, които изменят външния вид на съответната марка техника, РС на КТИ писмено уведомява ЦУ на КТИ.

(3) За установените несъответствия по ал. 1 и 2 служителите на КТИ съставят констативен протокол и издават предписание за отстраняване на нередностите. До отстраняването им техниката се спира от работа по реда на чл. 18.

(4) Спряната от работа техника се маркира съгласно чл. 17, ал. 1.

Чл. 11. Резултатите от техническите прегледи се отразяват в контролен лист за извършен технически преглед съгласно приложение № 1.

Чл. 12. (1) Контролният лист за извършен технически преглед се подписва и подпечатва с индивидуалния печат на служителя на КТИ, извършил прегледа.

(2) Контролният лист за извършен технически преглед се съхранява в РС на КТИ по възходящ ред на номерата за срок две години.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) На тракторите, тракторните ремаркета и самоходната земеделска и горска техника и машини за земни работи, отговарящи на техническите изисквания за комплектност, изправност и обезопасеност по чл. 23, ал. 1, се издава знак за преминат ГТП съгласно приложение № 2.

(2) Знакът за преминат годишен технически преглед на техниката по ал. 1 се съхранява със свидетелството за регистрация.

(3) На техниката по ал. 1, с изключение на ремаркетата, полуремаркетата и самоходната техника без кабина, се поставя стикер за преминат технически преглед съгласно приложение № 3 в долния ляв ъгъл на предното челно стъкло.

(4) На несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите и прикачния инвентар, отговарящи на техническите изисквания за комплектност, изправност и обезопасеност по чл. 23, ал. 2, се подпечатва талон за технически преглед.

Чл. 14. (1) Служителите, които извършват технически прегледи за проверка на техническата изправност на техниката, получават знаците, стикерите и контролните листи за технически преглед от ЦУ на КТИ.

(2) При получаване на нови знаци, стикери и контролни листи за технически преглед се представя опис на употребените знаци, стикери и контролни листи.

(3) Знак за технически преглед или контролен лист с допусната грешка при попълването се представят за бракуване по опис в ЦУ на КТИ.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Главна дирекция "Регистрация, контрол и правоспособност за работа с техниката" в КТИ води на отчет получените от РС на КТИ знаци, стикери и контролни листи за технически преглед.

Чл. 15. (1) На служителите, които извършват технически прегледи, се предоставя индивидуален печат, с който са длъжни да заверяват контролните листи, знаците и талоните при преминат технически преглед.

(2) Предоставените печати се водят на отчет в ЦУ на КТИ.

(3) При загубени или унищожени печат, знаци или контролни листи за технически преглед служителят писмено уведомява ЦУ на КТИ.

Чл. 16. Техниката подлежи на нов технически преглед при загубен, унищожен или откраднат талон и/или знак за технически преглед.

Чл. 17. (1) Техника, която не отговаря на едно или повече от изискванията по чл. 23, ал. 1 или 2, подлежи на нов технически преглед. До извършването му техниката се спира от работа, като се маркира със знак "Спрян от работа" съгласно приложение № 4.

(2) Техниката може да бъде спряна от работа и по желание на нейния собственик след подадена писмена молба до РС на КТИ по месторегистрация.

Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) При спиране от работа на техниката служителят на КТИ отнема част II от свидетелството за регистрация талона и/или знака за технически преглед. Отнетите документи се съхраняват в РС на КТИ до преминаване на техниката на нов технически преглед.

(2) На собственика на спряната от работа техника се издава служебна бележка от РС на КТИ съгласно приложение № 5.

(3) Спряната от работа техника подлежи на нов технически преглед за пускането й в работа.

Чл. 19. При извършен технически преглед на техника, регистрирана в друга област, контролният лист се съставя в два екземпляра, като единият се изпраща на РС на КТИ по месторегистрация.

Чл. 20. Собствениците на техниката заплащат такса за извършване на годишен или сезонен технически преглед по тарифа, одобрена от Министерския съвет. За таксите за извършен технически преглед се издава квитанция.

Чл. 21. При извършване на тематични прегледи резултатите се отразяват в констативен протокол.

 

Раздел III.

Глава трета.
ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ТЕХНИКАТА

Чл. 22. Прегледите за проверка на техническото състояние на техниката обхващат изправността и комплектността на системите, агрегатите и механизмите, които имат връзка с безопасността при движение и работа, опазването на продукцията и околната среда от замърсяване.

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г.) Тракторите, тракторните ремаркета и самоходната земеделска и горска техника и машини за земни работи се проверяват относно техническата изправност на:

1. външен вид и обезопасеност по отношение на:

а) комплектност на машината;

б) корозия, пукнатини и деформации;

в) обезопасеност на ремъчни, верижни и карданни предавки;

г) обозначение на опасните зони при транспорт, работа и обслужване;

д) изправност на елементите на местата и органите на управление и работа;

2. електрическа система по отношение на:

а) изправни източници на електроенергия;

б) изправна осветителна система;

в) изправна сигнална система;

3. система за управление по отношение на:

а) изправност на кормилното колело, механизъм и задвижване;

б) хлабина в механизмите за управление, граници на допустимите норми;

в) усилие при въртене в границите на допустимото;

г) пълен ход на педала на съединителя в допустимите граници;

д) изправност на спирачната система;

е) свободен ход на спирачния педал в допустимите граници;

ж) изправност на спирачната система;

з) изправност на спирачката за паркиране;

4. ходова система по отношение на:

а) хлабини в окачването в допустимите граници;

б) изправност на джанти и закрепване на колелата;

в) изправност на верижния ходов механизъм;

г) състояние на гумите (веригите);

5. двигател по отношение на:

а) изправност на механизмите;

б) изправност на хранителната система;

в) изправност на охладителната система;

г) изправност на мазителната система;

д) изправност на пусковата система;

6. трансмисия по отношение на:

а) изправност на съединителите;

б) изправност на предавателната кутия;

в) изправност на междинните съединения и карданните предавки;

г) изправност на задвижващите мостове;

д) изправност на задвижваните мостове;

7. работно и спомагателно оборудване по отношение на:

а) изправност на хидравличната система;

б) изправност на хидравличната навесна система;

в) изправност на верижните и ремъчни предавки;

г) изправност на тегличните устройства;

д) изправност на работните органи;

е) изправност на транспортиращите устройства;

8. допълнително оборудване по отношение на:

а) заредена аптечка;

б) изправни пожарогасители;

в) изправни кофпомпи;

г) азбестово одеяло;

д) метли.

(2) Несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите, апаратите и прикачният инвентар се проверяват относно техническата изправност на:

1. външен вид и обезопасеност по отношение на:

а) комплектност на машината;

б) корозия, пукнатини и деформации;

в) обезопасеност на ремъчни, верижни и карданни предавки;

г) обозначение на опасните зони при транспорт, работа и обслужване;

д) изправност на елементите на местата и органите на управление и работа;

2. електрическа система по отношение на:

а) изправни източници на електроенергия;

б) изправна осветителна система;

в) изправна сигнална система;

г) изправност на електрозадвижването;

д) изправни прекъсвачи;

е) изправни контролни устройства;

ж) изправни табла за управление;

3. ходова система по отношение на:

а) хлабини в окачването в допустимите граници;

б) изправност на джанти и закрепване на колелата;

в) състояние на гумите (веригите);

4. задвижване на работните, спомагателните органи и устройства по отношение на:

а) изправност на съединителите;

б) изправност на редукторите/вариаторите;

в) изправност на карданните предавки;

г) изправност на ремъчните предавки;

д) изправност на верижните предавки;

е) изправност на елементите на хидросистемата;

ж) изправност на пневматичната система;

5. работно и спомагателно оборудване по отношение на:

а) изправност на носещите елементи/рамата;

б) изправност на работните органи, устройства и механизми;

в) изправност на транспортиращите ленти и устройства;

г) изправност на тръбопроводи и вакуумпроводи;

д) изправност на спомагателни механизми;

е) изправност на системи за контрол;

ж) изправност на предпазните устройства;

6. допълнително оборудване по отношение на:

а) изправна вентилация;

б) изправни стълби, парапети и ограждения;

в) заредена аптечка;

г) изправни пожарогасители.

 

Раздел IV.

Глава четвърта.
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 24. (1) Контролно-техническата инспекция създава и поддържа информационна система от единна база данни за извършените технически прегледи, която съдържа информация за:

1. регистрираната техника;

2. собствениците на техниката;

3. извършените технически прегледи.

(2) Информационната система се създава и поддържа:

1. в РС на КТИ - относно техническите прегледи, извършени на територията на съответната регионална служба;

2. в централното управление на КТИ - относно техническите прегледи, извършени на територията на страната.

Чл. 25. Информацията представлява служебна тайна и може да бъде предоставяна на:

1. структурните звена в Министерството на земеделието и горите;

2. държавни органи или ведомства.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Технически преглед" е комплекс от контролно-измервателни и диагностични операции за оценка на техническото състояние на техниката.

 

Заключителни разпоредби

§2. Тази наредба се издава на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2003 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2012 Г.)

§ 9. Навсякъде в наредбата думите "сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност" се заменят с "валидна застрахователна полица".

 

Приложение № 1 към чл. 11

 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 1

 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3

 

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 1

 

Приложение № 5 към чл. 18, ал. 2

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 

Настоящата служебна бележка се издава

на .......................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена, име на фирмата, собственик на ЗГТ)

ЕГН/БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................................................................

Адрес ....................................................................................................................................................................................................................................

В уверение на това, че следната земеделска и горска

техника:

1. Марка и модел ..........................................................................................................................................................................................................................

2. Регистрационен № .......................................................................................................................................................................................................................

3. Рама № .................................................................................................................................................................................................................................

е спряна от работа в регионална служба на КТИ

гр. ............., считано от .............. 200 ... г.

При спирането от работа на техниката са иззети

за съхранение в РС на КТИ гр. ................ следните

документи:

1. Свидетелство за регистрация № ............................................................................................................................................................................................................

2. Знак за технически преглед № .............................................................................................................................................................................................................

3. Талон за технически преглед № ............................................................................................................................................................................................................

Регионална служба на КТИ гр. ...............................................................................................................................................................................................................

 

Издадена от: ......................................................................................................................................................................

...........................................................

(трите имена на служителя

(подпис

на РС на КТИ)

и печат)