НАРЕДБА № 9 ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА И МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.26 от 28 Март 2006г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за осъществяване на медицинското обслужване на корабите, плаващи под българско знаме.

(2) Наредбата не се прилага спрямо военни и гранично-полицейски кораби, кораби за спорт и развлечение, използвани с нетърговска цел, и за пристанищни влекачи.

Чл. 2. Медицинското обслужване обхваща осигуряването на необходимите лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия на борда на кораба, необходимостта от лекар в състава на екипажа, според категорията на кораба, броя на лицата на борда, района и далечината на плаване, както и оказване на медицинска помощ от брега.

Чл. 3. За целите на тази наредба корабите се разделят на следните категории:

1. категория А - морски кораби, включително риболовни кораби, без ограничение в далечината на плаването;

2. категория Б - морски кораби, включително риболовни кораби, които плават на разстояние не повече от 150 морски мили до най-близкото пристанище с подходящо медицинско оборудване, с изключение на плаващите в акваторията на пристанищата или в близост до тях;

3. категория В - речни кораби и кораби, плаващи технически средства и лодки, плаващи в акваторията на пристанищата или в близост до тях.

 

Раздел II.

Лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия

Чл. 4. (1) Всеки кораб трябва да разполага на борда си с лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване в зависимост от категорията му.

(2) Количеството и видовете на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването трябва да бъдат съобразени с продължителността и района на плаване, видовете предвидени корабни работи по време на плаването, вида на товара и броя на лицата на борда.

(3) Минималното количество и видовете лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване на борда на кораба са посочени за съответната категория кораби в приложения № 1 и 2. Количеството лекарства и оборудване на борда на кораба не трябва да надвишава двойния размер на минималното количество, посочено в приложения № 1 и 2.

(4) Всеки кораб трябва да има на борда списък на наличните количества и видове лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване, съдържащ и името на кораба, знамето, под което плава, и пристанището на регистрация. Списъкът се подписва от капитана на кораба и подлежи на проверка.

(5) Лекарствените продукти по приложения № 1 и 4 се закупуват съобразно анатомо-терапевтичния код и/или международните непатентни наименования.

(6) Лекарствените продукти са в оригинални опаковки с придружаващо описание на български и/или английски език и с остатъчен срок на годност при закупуване не по-малък от 75% от обявения.

Чл. 5. (1) Всеки спасителен плот и спасителна лодка на кораб, независимо от неговата категория, трябва да разполага с херметично затворена аптечка за първа помощ, съдържаща лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването, изисквани за кораби от категория В в приложения № 1 и 2.

(2) Съдържанието на аптечката трябва да бъде посочено в списъка по чл. 4, ал. 4 и подлежи на проверка по реда на чл. 18.

Чл. 6. На всеки кораб с големина над 500 бруто тона, с екипаж 15 или повече лица, извършващ плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява подходящо обзаведено помещение за оказване на медицинска помощ и съхранение на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването.

Чл. 7. (1) На всеки кораб, на борда на който се намират повече от 75 лица, включително екипажа, извършващ международно плаване с продължителност над 3 денонощия, се осигурява лекар, успешно завършил одобрен курс за начална морска подготовка по одобрена от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") програма съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.

(2) Изискването по ал. 1 се отнася и за речни кораби независимо от продължителността на плаването.

Чл. 8. Лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба са съпроводени с указания за употребата им.

 

Раздел III.

Лекарства, необходими при инциденти на борда на кораби, превозващи опасни товари

Чл. 9. На борда на всеки кораб, превозващ опасни товари, посочени в приложение № 3, се осигуряват лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, в зависимост от неговата категория съгласно приложение № 4.

Чл. 10. (1) На борда на всеки ферибот, за който липсва предварителна информация относно вида на опасните товари, които ще се превозват, се осигуряват лекарства по вид и количество в зависимост от категорията му съгласно приложение № 4.

(2) Когато продължителността на плаването е по-малка от два часа, на борда на ферибота се осигуряват половината от количествата на лекарствата съгласно приложение № 4, необходими за оказване на спешна помощ.

Чл. 11. Видът и количеството на лекарствата, намиращи се на борда на кораба, се посочват в списъка по чл. 4, ал. 4.

 

Раздел IV.

Осигуряване на медицинско обслужване

Чл. 12. (1) Медицинското обслужване на борда на кораба се осигурява от корабопритежателя, като разходите, направени за членовете на екипажа, са за негова сметка.

(2) Капитанът на кораба носи отговорност за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба.

(3) Капитанът може да определи член от екипажа на кораба, който да бъде отговорен за изпълнението на изискванията за медицинското обслужване и за наличието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването на борда на кораба, като това не изключва отговорността на капитана по ал. 2.

(4) Лицата по ал. 2 и 3 преминават специално обучение за осигуряване на медицинско обслужване на борда на кораб и полагат изпит. Успешно положилите изпит лица са длъжни в края на всеки период от 5 години да преминат опреснителен курс.

Чл. 13. Всеки член на екипажа трябва да е завършил успешно подготвителен курс по медицинска подготовка съгласно изискванията на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978.

Чл. 14. (1) Лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, се съхраняват и поддържат съгласно изискванията за това, като се подменят или унищожават в съответствие със срока им за годност.

(2) Лекарствата, съдържащи наркотична или упойваща съставка, се съхраняват в шкаф със секретно заключване.

Чл. 15. При спешни случаи, изискващи употреба на липсващи на борда лекарства - лекарствени продукти и медицински изделия, и оборудване и по възможност след получаване на медицинска консултация, капитанът осигурява тяхното най-бързо доставяне.

 

Раздел V.

Медицински консултации чрез радиовръзка и медицинска помощ от брега

Чл. 16. (1) За осигуряване на квалифицирано медицинско обслужване в случай на необходимост от спешна медицинска помощ лицата по чл. 12, ал. 2 и 3 могат да искат медицинска консултация чрез радиовръзка от специализирана структура за медицинска радиоконсултация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) Специализираните структури за медицинска радиоконсултация се организират от многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, оборудвани с подходящи средства за комуникация, имащи връзка с бреговите радиостанции и Морския спасително-координационен център.

(3) Лекарският екип от специализираните структури се обучава за работа в специални условия, близки до тези на борда на кораб.

(4) Информацията от медицинските консултации, предоставена чрез радиовръзка, е за служебно ползване, записва се на магнитен носител и се съхранява в структурите по ал. 2 за период три години.

Чл. 17. (1) Спешна медицинска помощ на кораби, търпящи бедствие в обявения отговорен район за търсене и спасяване на Република България, се оказва след получаване на информация от бедстващия кораб в Морския спасително-координационен център.

(2) При необходимост в операцията по търсене и спасяване участват хеликоптери от силите на Министерството на отбраната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изпраща актуализирана информация за отговорния район за търсене и спасяване на Република България, в това число и с хеликоптери, до държавите членки и Комисията на ЕС, както и до капитаните на кораби, плаващи под българско знаме.

(4) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Информацията по ал. 3 се изпраща до корабите по най-подходящия начин, включително и чрез Морския спасително-координационен център или бреговите радиостанции.

 

Раздел VI.

Контрол

Чл. 18. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва ежегодна проверка на борда на всеки кораб, която включва:

1. проверка за съответствието на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването с изискванията на тази наредба;

2. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложения № 1 и 2;

3. проверка за съответствието на списъка по чл. 4, ал. 4 с приложение № 4, когато корабът превозва опасни товари;

4. проверка за правилното съхранение на лекарствата - лекарствените продукти и медицинските изделия, и оборудването;

5. проверка за спазване на изискването по чл. 4, ал. 6.

(2) Аптечките за първа медицинска помощ, намиращи се в спасителните плотове, се проверяват ежегодно в рамките на проверките на спасителните плотове. По изключение тези проверки могат да се отложат най-много до пет месеца след изтичане на периода.

(3) Когато корабът отговаря на изискванията по ал. 1 и 2, ИА "МА" издава свидетелство за корабната аптека съгласно наредбата по чл. 86 от Кодекса на търговското корабоплаване.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "опасни товари" са субстанции и вещества, посочени в приложение № 3, независимо в каква форма се намират на борда, включително и като отпадъци или останки от товара.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) (1) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването определят представител на Република България в комитета по чл. 8 от Директива 92/29 EEC относно минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите, който взима участие в работата му.

(2) Представителят на Република България в комитета изразява становища по обсъжданите въпроси в съответствие с правилата за работа на комитета.

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Изпълнителният директор на ИА "МА" изпраща на Европейската комисия информация за нормативните актове, включително и за техните изменения и допълнения, въвеждащи изискванията на Директива 92/29 ЕЕС за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.

§ 1в. (Нов - ДВ, бр. 26 от 2006 г.) (*) Министърът на транспорта съвместно с министъра на здравеопазването информират Европейската комисия на всеки 5 години относно прилагането на наредбата, въвеждаща изискванията на Директива 92/29 EEC за минималните здравни изисквания и изисквания за безопасност за повишаване на медицинското обслужване на борда на корабите.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 100а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаване.

 

Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРАБИТЕ (ОБН. - ДВ, БР. 26 ОТ 2006 Г.)

 

§ 4. Чл. 17, ал. 3 и 4 и § 1а, 1б и 1в влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3

Лекарствени продукти

ATC

Групи лекарствени

Международно

Лекарствена форма

Количество

Количество

Количество

код

продукти

непатентно

и

за съдове

за съдове

за съдове

 

 

наименование

разфасовка

група А

група Б

група В

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Сърдечно-съдова система

 

 

 

 

 

 

1.1. Сърдечно-съдови аналептици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R03CA01

Симпатикомиметици

Epinephrine

amp. 0,1 % 1 ml

10

5

2

 

 

1.2.

Средства за лечение

 

 

 

 

 

 

 

на исхемична болест

 

 

 

 

 

 

 

на сърцето

 

 

 

 

 

C07AB03

Бета блокери

Atenolole

tabl. 50 mg

60

30

-

 

 

селективни

 

 

 

 

 

 

C01DA02

Органични нитрати

Glyceryl trinitrate

tabl. 0,5 mg

100

50

50

 

C01DA08

Органични нитрати

Isosorbide dinitrate

tabl. 20 mg

60

40

10

 

 

1.3.

Диуретици

 

 

 

 

 

C03CA01

Мощни диуретици

Furosemide

tabl. 40 mg

50

12

-

 

C03CA01

Мощни диуретици

Furosemide

amp. 20 mg/2 ml

10

5

-

 

 

1.4.

Средства за лечение

 

 

 

 

 

 

 

на кръвоизливи, вклю-

 

 

 

 

 

 

 

чително утеротоници,

 

 

 

 

 

 

 

ако на борда има жени

 

 

 

 

 

G02AB01

Утероактивни средства

Methylergometrinе

fl. sol. 25 mg/10 ml

20

10

2

 

G02AB01

Утероактивни средства

Methylergometrinе

amp. 0,2 mg/1 ml

10

5

-

 

 

1.5.

Средства за лечение на

 

 

 

 

 

 

 

артериална хипертония

 

 

 

 

 

C02AC01

Антихипертензивни

Clonidinе

amp. 0,15 mg/1ml

10

5

-

 

 

средства

hydrochloride

 

 

 

 

 

C02AC01

Антихипертензивни

Clonidinе

tabl. 0,15 mg

50

50

-

 

 

средства

hydrochloride

 

 

 

 

 

C02EA02

Антихипертензивни

Enalapril

tabl. 10 mg

60

40

-

 

 

средства

 

 

 

 

 

 

C07AB03

Селективни калциеви

Nifedipine

dr.10 mg

50

20

-

 

 

антагонисти със съдово

 

 

 

 

 

 

 

действие

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Сърдечни гликозиди

 

 

 

 

 

C01AA05

Дигиталисови

Digoxine

tabl. 0,25 mg

60

40

-

 

 

гликозиди

 

 

 

 

 

 

 

2.

Храносмилателна

 

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

 

2.1.

Средства за лечение на

 

 

 

 

 

 

 

стомашни и дуоденални

 

 

 

 

 

 

 

смущения

 

 

 

 

 

A02BA02

Н2 рецепторни

Ranitidine

tabl.150 mg

100

50

-

 

 

антагонисти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hydrochloride

 

 

 

 

А02АA04

Антиацидни средства

Magnesium

or.susp. fl. 170 ml

30

10

-

 

 

 

 

hydrоxide

 

 

 

 

A02AB01

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

hydroxide

 

 

 

 

 

2.2. Антиеметици

 

 

 

 

 

 

A03FA01

Средства, засилващи

Metoclopramidе

tabl. 10 mg

200

100

40

 

 

перисталтиката

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

A03FA01

Средства, засилващи

Metoclopramidе

amp.10 mg/2 ml

10

5

-

 

перисталтиката

 

 

 

 

 

 

2.3. Лубриканти -

 

 

 

 

 

 

лаксативи

 

 

 

 

 

A06AB02

Лаксативи

Bisacodyle

supp. 10 mg

24

12

-

 

2.4. Антидиарични

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

A07DA03

Антидиарични

Loperamide

caps. 2 mg

120

60

6

 

2.5. Чревни антисептици

 

 

 

 

 

A07AB03

Чревни противовъзпа-

Sulfaguanidine

tabl. 500 mg

100

50

-

 

лителни

 

 

 

 

 

A07BA01

Чревни адсорбенти

Medicinal charcoal

fl. powd. 10 g

100

50

-

 

2.6.

Антихемороидални

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

C05AD01

Антихемороидни

Tribenoside

supp.

60

20

-

 

средства

 

 

 

 

 

 

за локално приложение

Lidocaine

 

 

 

 

 

2.7.

Антидиабетични лекар-

 

 

 

 

 

 

ствени средства

 

 

 

 

A10AA01

Инсулини с бързо

Insuline

fl. 10 ml 100 UI

10

5

-

 

действие

 

 

 

 

 

 

3.

Аналгетици и спазмо-

 

 

 

 

 

 

литици

 

 

 

 

 

3.1. Аналгетици, анти-

 

 

 

 

 

 

 

пиретици и противо-

 

 

 

 

 

 

възпалителни

 

 

 

 

N02BB02

Пиразолони

Metamizole

tabl. 500 mg

300

150

-

N02BE01

Аналгетици

Paracetamole

tabl. 500 mg

200

100

10

N02BA01

Аналгетици

Acetylsalicylic acid

tabl. 500 mg

200

100

-

 

3.2. Мощни аналгетици

 

 

 

 

 

N02AA01

Опиоидни аналгетици

Morphine

аmp. 10 mg/ 1 ml

10

5

-

 

3.3. Cпазмолитици

 

 

 

 

 

A03BB01

Полусинтетични

Butylscopolamine

amp. 20 mg/2 ml

20

10

-

 

алкалоиди

 

 

 

 

 

 

на Atropa Belladonna

 

 

 

 

 

A03AD02

Синтетични спазмолитици

Drotaverine

tabl. 40 mg

100

40

-

 

и

 

 

 

 

 

 

антихолинергични

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

 

4.

Нервна система

 

 

 

 

 

4.1. Анксиолитици

 

 

 

 

 

N05BA01

Анксиолитици

Diazepam

tabl. 5 mg

100

50

-

N05BA01

Анксиолитици

Diazepam

amp. 10mg/2 ml

30

15

-

 

4.2. Невролептици

 

 

 

 

 

N05AD01

Антипсихотични средства

Haloperidol

amp. 5 mg/ 1 ml

5

2

-

 

4.3.

Средства против морска

 

 

 

 

 

 

болест

 

 

 

 

A04AA01

Антиеметични средства

Ondansetrone

amp. 2mg/2 ml

40

20

-

A04AA01

Антиеметични средства

Ondansetrone

tabl. 4 mg

100

50

10

 

4.4.

Антиепилептици

 

 

 

 

N03AA02

Антиепилептични

Phenobarbital

amp.10mg/2ml

10

5

-

 

средства

 

 

 

 

 

N03AA02

Антиепилептични

Phenobarbital

tabl. 100mg

50

20

-

 

средства

 

 

 

 

 

 

5.

Антиалергични и анти-

 

 

 

 

 

 

анафилактични средства

 

 

 

 

 

5.1.

Н1 антихистаминови

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

R06AA04

Антихистаминови

Clemastinе

tabl. 1 mg

60

20

-

 

средства

 

 

 

 

 

 

за системно приложение

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

 

5.2. Инжекционни

 

 

 

 

 

 

 

глюкокортикоиди

 

 

 

 

H02AB04

Глюкокортикоиди

Methylprednizolone

amp. 80 mg + solv.

40

20

-

 

6.

Дихателна система

 

 

 

 

 

6.1. Бронхолитици

 

 

 

 

 

R03CC02

Селективни

Salbutamol

tabl. 4 mg

20

10

-

 

бета 2 адреномиметици

 

 

 

 

 

R03DA04

Други антиастматични

Aminophylline

tabl. 100 mg

30

-

-

 

средства за системно

 

 

 

 

 

 

приложение

 

 

 

 

 

 

6.2. Антитусивни

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

R05CD06

Муколитици

Ambroxol

tabl. 30 mg

60

20

-

 

6.3. Лекарства при

 

 

 

 

 

 

простудни

 

 

 

 

 

 

 

заболявания и синузити

 

 

 

 

R01AA07

Назални средства

Xylomethazolin

sol. 10 mg/10 ml

30

15

-

R05X00

Комбинирани средства

Ascorbic acid -

sc. gran. x 8

10

5

-

 

за

 

 

 

 

 

 

лечение на простудни

200 mg

 

 

 

 

 

заболявания

Paracetamol -

 

 

 

 

 

 

 

500 mg

 

 

 

 

 

 

Pheniramine

 

 

 

 

 

 

maleate - 25 mg

 

 

 

 

7.

Противоинфекциозни

 

 

 

 

 

7.1. Антибиотици

 

 

 

 

 

J01CA04

Пеницилини с широк

Amoxicillin

caps. 500 mg

300

100

-

 

спектър на действие

 

 

 

 

 

J01MA02

Хинолонови антибакте-

Ciprofloxacin

tabl. 250 mg

100

50

-

 

риални средства

 

 

 

 

 

J01FA03

Макролиди

Mydecamicin

tabl. 400 mg

96

48

-

J01AA02

Тетрациклини

Doxycyclini

caps. 100 mg

15

-

-

J01DA06

Цефалоспорини

Ceftriaxone

fl. 1 g + solv. i.m.

50

30

-

 

7.2.

Антибактериални

 

 

 

 

 

 

сулфонамиди

 

 

 

 

J01EE01

Комбинации от

Sulfamethoxazole

tabl. 480 mg

100

40

-

 

сулфонамиди

 

 

 

 

 

 

и триметоприм

Trimethroprim

 

 

 

 

 

7.3. Уроантисептици

 

 

 

 

 

G04AG06

Урологични антисептици

Nitroxoline

tabl. 50 mg

800

400

-

 

и

 

 

 

 

 

 

антиинфекциозни

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

 

7.4. Антипаразитни

 

 

 

 

 

P02CA01

Антихелминтни средства

Mebendazol

tabl. 100 mg

30

12

-

P01BD01

Хининови алкалоиди

Pyrimethaminе

tabl. 25 mg

24

12

-

J01XD01

Имидазолови

Metronidazolе

tabl. 400 mg

40

20

-

 

производни

 

 

 

 

 

 

7.5.

Чревни антиинфек-

 

 

 

 

 

 

циозни средства

 

 

 

 

J01BA01

Амфениколи

Chloramphenicole

caps. 250 mg

100

50

-

 

7.6.

Антитетанусни ваксини

 

 

 

 

 

 

и имуноглобулини

 

 

 

 

J07AM01

Тетанични ваксини

Tetanus toxoide

amp. 0,5 ml

5

3

-

J06AA02

Имунни серуми

Tetanus antiserum

amp. 10 000 I.U.

50

30

-

 

8.

Разтвори за

 

 

 

 

 

 

рехидратация,

 

 

 

 

 

 

въглехидратни вливания

 

 

 

 

 

 

и плазмазаместители

 

 

 

 

B05CB01

Солеви разтвори

Natrii chloride

sol.inf. 500 ml, 0,9

5

2

-

 

 

 

%

 

 

 

B05CX01

Други иригационни

Glucose

sol.inf.500 ml, 5 %

5

2

-

 

разтвори

monohydrate

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

B05AA01

Плазмени заместители и

Albumine

fl. 50 ml, 25 %

2

1

-

 

фракции на плазмените

 

 

 

 

 

 

протеини

 

 

 

 

 

B05AA05

Плазмени заместители и

Dextrane

sol.inf. 500 ml, 10 %

5

2

-

 

фракции на плазмените

 

 

 

 

 

 

протеини

 

 

 

 

 

 

9.

Лекарствени средства

 

 

 

 

 

 

за външна употреба

 

 

 

 

 

9.1. Дерматологични

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

D08AC02

Антисептични разтвори

Chlorhexidine

sol. 500 ml, 20 %

3

1

1

D08AG02

Йодсъдържащи средства

Polyvidone

fl. liq.100 ml

10

5

1

 

 

 

cum iode

 

 

 

D06AA04

Антибиотици за локално

Tetracycline

ung. 20 g, 3 %

10

5

-

 

приложение унгв.

 

 

 

 

 

D06AX02

Други антибиотици за

Chloramphenicole

ung. 20 g, 2 %

10

5

-

 

локално приложение

 

 

 

 

 

M02AA00

Противовъзпалителни и

Indometacine

ung. 40 g, 10 %

10

5

-

 

аналгетични унгвенти

 

 

 

 

 

D01AC02

Антимикотични кожни

Myconazole

crеme 30 g, 2 %

10

5

-

 

кремове

 

 

 

 

 

D03AA01

Средства за лечение на

Retinoli palmite;

ung. 18 g

20

10

2

 

изгаряния

Codliver oil;

 

 

 

 

 

 

 

Balsame peruviane;

 

 

 

 

 

 

Ergocalciferole

 

 

 

 

9.2.

Офталмологични

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

S01AA12

Антибиотични капки

Tobramycin

coll. 5 ml, 0,3 %

5

2

-

S01CA01

Антибиотични и противо-

Tobramycin -

coll. 5 ml

5

2

-

 

възпалителни капки

3 mg/g

 

 

 

 

 

 

 

Dexamethasone -

 

 

 

 

 

 

1mg/g

 

 

 

S01HA04

Обезболяващи капки

Proxymetacaine

coll. 15 ml, 3 %

3

1

-

S01EA03

Хипотонични миотични

Apraclonidine

coll. 5 ml, 0,5 %

3

1

-

 

капки

 

 

 

 

 

 

9.3. Отологични средства

 

 

 

 

 

S03AA30

Антибиотични разтвори

Neomycin sulfas;

solv. 10 ml

3

1

-

 

 

 

Bacitracine

 

 

 

S02DA00

Обезболяващи и

Tetracaine 2,5 %;

solv. 5 ml

3

1

-

 

противо-

 

 

 

 

 

 

възпалителни разтвори

Phenazone;

 

 

 

 

 

 

 

Nitrofural

 

 

 

 

9.4.

Лекарствeни средства

 

 

 

 

 

 

орални и гърлени

 

 

 

 

 

 

инфекции

 

 

 

 

A01AB03

Антибиотици или антисеп-

Chlorhexidine

sol. or. 115 ml,

3

1

-

 

тици за промивки

 

0,1 %

 

 

 

 

9.5. Локални анестетици

 

 

 

 

 

N01BA02

Локални анестетици с

Lidocaine

amp. 10 ml, 0,5 %

5

3

-

 

под-

 

 

 

 

 

 

кожно приложение

 

 

 

 

 

N01BB52

Стоматологични

Lidocaine

аmp. 2 ml, 2 %

5

3

-

 

обезболява-

 

 

 

 

 

 

щи и антисептични

Epinephrine

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

 

10. Други

 

 

 

 

 

V03AN00

Медицински газове за

Oxygen

fl. 40 l /150 bar.

2

1

-

 

инхалация

 

 

 

 

 

V07AB01

Разтворители

Aqua redestilate

amp. 10 ml

100

50

-


Забележка. При невъзможност за осигуряване на лекарства с посочените международни непатентни наименования се набавят такива със същия АТС код.

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 3

Медицински изделия и оборудване

Списък на медицинските изделия и оборудване

Количество

Количество

Количество

 

 

за съдове

за съдове

за съдове

 

 

група А

група Б

група В

1

2

3

4

5

1.

Оборудване за ресусцитация

 

 

 

1.1.

Балон за обдишване 1500 ml

2

1

-

1.2.

Маски за обдишване комплект, размери 2, 4 и 5

2

1

-

1.3.

Въздуховоди тип Гьодел комплект, размери 0, 1, 2, 3, 4

2

1

-

 

и 5

 

 

 

1.4.

Механична аспирационна помпа и комплект 10 бр. катетри

 

 

 

 

за

 

 

 

 

аспирация

2

1

-

1.5.

Интубационни тръби за еднократна употреба, компл.,

 

 

 

 

размери 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9

2

1

-

1.6.

Ларингоскоп за възрастни, комплект с три размера лъжици

2

1

-

1.7.

Въздуховод с клапан за обдишване "уста в уста"

2

1

1

1.8.

Устройство за подаване на кислород:

 

 

 

1.8.1.

Съдове под налягане за съхранение на кислород 150 bar,

4

2

-

 

40 l

 

 

 

1.8.2.

Редуцир вентил, комплект с манометри

4

2

-

1.8.3.

Въздуховод ниско налягане

4

2

-

1.8.4.

Регулатор на дебита 4 - 12 l/min, комплект с овлажнител

4

2

-

1.8.5.

Кислородни маски за еднократна употреба, 30 %

10

6

-

 

насищане

 

 

 

2.

Медицински изделия за превръзки и хирургичен шев

 

 

 

2.1.

Комплект иглодържател и 20 бр. стерилни атравматични

 

 

 

 

игли

 

 

 

 

с конец, размер 0

6

3

-

2.2.

Еластични бинтове комплект, размери в cm 5 x 500, 8 x

 

 

 

 

500

 

 

 

 

и 10 x 1000

10

6

1

2.3.

Марлени бинтове комплект, размери в cm 5 x 500, 10 x

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

и 16 x 1000

20

10

-

2.4.

Стерилни марлени компреси комплект, размери в cm 5 x

 

 

 

 

5,

 

 

 

 

7,5 x 7,5, 10 x 12,5

20

10

2

2.5.

Хигроскопичен памук, оп.100 g

20

10

-

2.6.

Антимикробни марлени компреси за изгаряния, размер 10

30

10

-

 

x 12,5 cm

 

 

 

2.7.

Триъгълна марлена кърпа 1500 x 1500 cm

10

6

-

2.8.

Стерилни латексови ръкавици за еднократна употреба,

100

100

100

 

размер L

 

 

 

2.9.

Самозалепващи превръзки, размери в cm 2,5 x 500 и 5 x

20

10

5

 

500

 

 

 

2.10.

Самозалепваща медицинска лента, размери в cm 2,5 x

20

10

-

 

500 и 5 x 500

 

 

 

2.11.

Стерилни бинтове комплект, размери в cm 5 x 500, 10 x

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

и 16 x 1000

10

5

1

2.12.

Стерилни атравматични игли с конец, размери 0 и 00

20

10

-

3.

Медицински инструменти

 

 

 

3.1.

Стерилно острие за еднократна употреба за хирургичен

20

10

-

 

скалпел

 

 

 

3.2.

Дръжка за острие за хирургичен скалпел от неръждаема

4

2

-

 

стомана

 

 

 

3.3.

Хирургична ножица

2

1

-

3.4.

Хирургична самозаконтряща се клампа

6

3

-

3.5.

Атравматична хемостатична клампа

6

3

-

3.6.

Иглодържател

2

1

-

3.7.

Хирургична пинсета

6

4

-

4.

Оборудване за диагностика и проследяване

 

 

 

4.1.

Шпатула за еднократна употреба

40

20

-

4.2.

Комбинирана тест лента за ацетон, белтък, кръв и

 

 

 

 

глюкоза

 

 

 

 

в урината

200

100

-

4.3.

Температурни листове за проследяване

50

20

-

4.4.

Листове за медицинска евакуация и триаж

100

40

-

4.5.

Медицински стетоскоп (лекарска слушалка)

4

2

-

4.6.

Апарат за измерване на артериално налягане

4

2

-

4.7.

Живачен медицински термометър, стандартен

6

3

-

4.8.

Живачен медицински термометър, хипотермичен

2

2

-

5.

Оборудване за инжекции, инфузии, пункции и

 

 

 

 

катетеризация

 

 

 

5.1.

Уретрални катетри, стерилни

 

 

 

5.1.1.

Нелатонови катетри комплект, размери 20 Fr, 18 Fr и 14

6

3

-

 

Fr

 

 

 

5.1.2.

Фолиеви катетри комплект, размери 26 Fr, 22 Fr и 18 Fr

4

2

-

5.2.

Полиетиленови ръкавици за еднократна употреба, размер

200

100

-

 

L

 

 

 

5.3.

Ректален иригатор за еднократна употреба, комплект с

 

 

 

 

тръба

 

 

 

 

и апликатор

2

1

-

5.4.

Стерилна инфузионна система за еднократна употреба с

60

30

-

 

филтър

 

 

 

5.5.

Уринаторна торба за еднократна употреба

30

10

-

5.6.

Стерилни спринцовки и игли за еднократна употреба

 

 

 

5.6.1.

Спринцовки Луер В, комплект, размери 2 сс, 10 сс и 20

100

50

-

 

сс

 

 

 

5.6.2.

Игли, Луер В, комплект, размери 20G, 22G, 26G и 28G

100

50

-

5.7.

Интравенозни катетри за еднократна употреба, комплект,

 

 

 

 

размери 22G, 18G и 14G

20

10

-

5.8.

Латексова кръвоспираща лента (Есмарх), размер 5 x 100

4

2

-

 

cm

 

 

 

5.9.

Стомашна сонда за еднократна употреба

10

5

-

6.

Общо оборудване

 

 

 

6.1.

Подлога

2

1

-

6.2.

Уринатор

2

1

-

6.3.

Гумена грейка за топла вода

6

6

-

6.4.

Гумен контейнер за лед

2

1

-

6.5.

Медицинска кушетка с метална конструкция, подвижна

 

 

 

 

облегалка до 70 градуса

2

1

-

6.6.

Стойка за закачане на съдове с инфузионни разтвори

2

1

-

6.7.

Метален шкаф за съхранение на лекарства

1

1

-

6.8.

Метален шкаф за съхранение на медицински изделия и

1

1

-

 

оборудване

 

 

 

6.9.

Метален шкаф за съхранение на наркотични лекарства

1

1

-

6.10.

Полиетиленов трупен чувал

10

5

-

7.

Медицинско оборудване за шиниране

 

 

 

7.1.

Гъвкава шина за предмишница-китка (Кремерова шина)

6

4

-

7.2.

Пневматични шини в два размера за възрастни

 

 

 

7.2.1.

Мишница-предмишница-китка

6

4

-

7.2.2.

Бедро-подбедрица-ходило

8

4

-

7.3.

Твърди (пластмасови) универсални шини

 

 

 

7.3.1.

Мишница-предмишница-китка

4

2

-

7.3.2.

Бедро-подбедрица-ходило

4

2

-

7.4.

Имобилизационни яки комплект, размери 3, 4, 5 и 6.

4

2

-

7.5.

Гръбначна шина 183 x 40 cm, комплект с колани за

 

 

 

 

фиксиране

 

 

 

 

на тяло и глава

2

1

-

8.

Сгъваема носилка 195 x 50 cm

2

1

-

9.

Средства за дезинфекция, дезинсекция и профилактика

 

 

 

9.1.

Calcii hypochloride, tabl. за дезинфекция на вода

100

100

-

9.2.

Propoxur, Transfluthrin, fl. aer. 500 ml

10

5

-

9.3.

Propoxur, Transfluthrin, fl. powd. 100 g

10

5

-

9.4.

Презерватив

50

20

-

 

Приложение № 3 към чл. 9

Опасни товари

Опасни товари са субстанции и вещества, изброени в този списък, независимо от това под каква форма са доставени на борда, включително под формата на отпадъци или останки от товара.

1. Експлозивни субстанции и предмети

2. Газове: под налягане, втечнени или разтворени под налягане

3. Запалителни течности

4. Запалителни твърди субстанции

5. Субстанции, подлежащи на спонтанно запалване

6. Субстанции, които при контакт с вода отделят запалителни газове

7. Възпламеняеми субстанции

8. Органични прекиси

9. Токсични субстанции

10. Инфекциозни субстанции

11. Радиоактивни вещества

12. Корозивни субстанции

13. Други субстанции и вещества, които опитът е доказал, че са или могат да бъдат опасни

 

Приложение № 4 към чл. 9

Лекарства, необходими при инциденти на борда на кораби, превозващи опасни товари

ATC

Групи лекарствени

Международно

Лекарствена форма

Количество

Количество

Количество

код

продукти

непатентно

и

за съдове

за съдове

за съдове

 

 

наименование

разфасовка

група А

група Б

група В

 

1. Общи

 

 

 

 

 

B05CB04

Солеви разтвори

Sodium hydrogen

amp. 20 ml 8,4 %

100

50

10

 

 

 

carbonate

 

 

 

B05BB01

Разтвори, повлияващи

Electrolite

sol. inf. 500 ml

20

10

3

 

електролитния баланс

 

 

 

 

 

B05BC01

Разтвори,

Mannitol

sol. inf.

 

 

 

 

предизвикващи

 

 

 

 

 

 

осмотична диуреза

 

500 ml 10 %

10

5

2

B05CX01

Други иригационни

Glucose

sol.inf. 500 ml 10 %

10

5

2

 

разтвори

 

 

 

 

 

 

 

 

monohydrate

 

 

 

V03AB14

Антидоти

Protamine sulfate

amp. 5 ml 1 %

10

5

2

V03AB25

Антидоти

Flumazenil

sol. inj. 0,1 mg/5 ml

10

5

2

B02BA01

Антихеморагични

Phytomenadione

amp. 1 ml/10 mg

10

5

2

 

средства

 

 

 

 

 

 

2. Сърдечно-съдова

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

C01BB01

Антиаритмични средства

Lidocaine

amp. 10 ml 2 %

10

5

2

 

клас IB

 

 

 

 

 

C01CA01

Адринергични и

Etilefrine

amp. 10 mg/1 ml

10

5

2

 

допаминер-

 

 

 

 

 

 

гични средства

 

 

 

 

 

 

3. Храносмилателна

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

А12АА03

Минерални добавки

Calcium gluconate

amp. 10 ml 10 %

30

20

10

A03BA01

Спазмолитични и

Atropine

amp. 1 ml/1 mg

30

20

10

 

антихолинергични

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

 

4. Нервна система

 

 

 

 

 

N07AA01

Антихолинестеразни

Neostigmine

amp. 1 ml/ 0,5 mg

30

20

5

 

средства

 

 

 

 

 

 

5. Дихателна система

 

 

 

 

 

R03BB01

Антихолинергично

Ipratropium

fl. aer. 15 ml

5

2

1

 

средство

 

 

 

 

 

 

 

 

bromide

 

 

 

R07AB00

Дихателен аналептик

Bemegride

amp. 50 mg/10 ml

10

5

2

 

6. Противоинфекциозни

 

 

 

 

 

J01DH51

Карбапенеми

Inpenem, Cilastatin

fl. 1 g

30

10

2

J01XA01

Гликопептидни

Vancomicyn

fl. 1 g

30

10

2

 

антибактериални

 

 

 

 

 

 

средства

 

 

 

 

 

 

7.

Лекарствени средства за

 

 

 

 

 

 

външна употреба

 

 

 

 

D00

Антисептични разтвори

Ethanol

sol. 100 ml 70 %

10

5

1

D08AG03

Йодсъдържащи средства

Iodine

sol.20 ml 5 %

10

5

1

D08AA01

Антисептици и

Ethacridine lactate

sol. 100 ml 0,1 %

10

5

1

 

дезинфектанти

 

 

 

 

 

 

8. Други

 

 

 

 

 

V03AN00

Медицински газове за

Oxygen

fl. 40 l /150 bar

4

2

1

 

инхалация