НАРЕДБА № Н-32 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

В сила от 01.01.2012 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 2 Септември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);

2. условията и редът за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;

3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) условията и редът за извършване на прегледи и проверки за установяване на годността на превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, да превозват определени опасни товари съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.) (ADR) (прегледи и проверки по ADR);

4. изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС;

5. изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;

6. редът за издаване на удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобусите, с които се извършват превози на деца и/или ученици;

7. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) условията и редът за извършване на първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) с техническите изисквания, определени в чл. 20 от Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) (Наредба № Н-3).

Чл. 2. (1) Периодичните прегледи са задължителни за всички регистрирани в Република България ППС без тези на поделенията на въоръжените сили, мотопедите и пътните превозни средства с животинска тяга.

(2) Не подлежат на периодичен преглед ППС, които са произведени преди 1 януари 1960 г., представляват исторически интерес и се придвижват по пътищата, отворени за обществено ползване, по изключение.

(3) Наредбата не се прилага за самоходните машини, колесните трактори и ремаркетата, теглени от тях.

Чл. 3. (1) Не се допуска прилагане на по-строги изисквания при периодичните прегледи на ППС от тези, на които е било предвидено да отговарят при конструирането и производство им.

(2) Когато в нормативен акт е предвидено изискване за допълнително оборудване на превозните средства, периодичният преглед на ППС включва и проверка на допълнителното им оборудване.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПУНКТОВЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Чл. 4. (1) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват в контролно-технически пунктове, отговарящи на изискванията на тази наредба.

(2) Контролно-техническите пунктове са пет категории:

1. контролно-технически пункт I категория - за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5е и L7е;

2. контролно-технически пункт II категория:

а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, N1, O1 и G и

б) за извършване на проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;

в) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

3. контролно-технически пункт III категория:

а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G и

б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:

аа) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;

бб) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;

вв) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;

гг) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;

дд) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

4. контролно-технически пункт IV категория:

а) IV ТБ - за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на тролейбуси;

б) IV ТМ - за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на трамвайни мотриси;

5. контролно-технически пункт V категория:

а) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) за извършване на периодични прегледи на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G и

б) (изм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) за извършване на:

аа) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на леки автомобили за таксиметров превоз на пътници;

бб) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на пътници;

вв) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автобуси за превоз на деца и/или ученици;

гг) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на автомобили за издаване или заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета;

дд) (доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) проверки на пътни превозни средства, за които е предвидено извършването на прегледи и проверки по ADR;

ее) (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ.

(3) В контролно-техническия пункт се извършват периодични прегледи на ППС от една или повече категории, определени за съответната категория на контролно-техническия пункт по ал. 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) В контролно-технически пункт IV ТБ категория се извършват периодични прегледи на ППС от категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 и G, когато са изпълнени изискванията по чл. 7, ал. 1, т. 3, чл. 8, ал. 3, т. 2 и чл. 9, ал. 1, т. 3.

Чл. 5. (1) Контролно-техническият пункт се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) помещение за извършване на периодични прегледи на ППС, а за извършване на прегледи и проверки по ADR - и работна площадка;

2. помещение за съхранение на документите, средствата за измерване и компютърната техника за работата на комисията.

(2) Периодичните прегледи на тролейбуси и трамвайни мотриси се извършват в специално оборудваните пунктове за техническо обслужване и ремонт на тези превозни средства.

Чл. 6. Помещенията за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR отговарят на следните изисквания:

1. да са закрити и проходими;

2. да имат обособена линия или линии за извършване на периодичните прегледи на ППС и/или прегледи и проверки по ADR;

3. да е осигурено свободното и безопасно преминаване на ППС в помещението;

4. да е осигурен необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра "движение назад".

Чл. 7. (1) Линиите за извършване на периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR са със следните размери:

1. за периодични прегледи и проверки на ППС от категории L, с изключение на мотопедите:

а) дължина - не по-малко от 5 м;

б) широчина - не по-малко от 3 м;

в) височина над линията в помещението - не по-малко от 2,80 м;

2. за проверка на техническата изправност на ППС от категории M1, N1, O1:

а) дължина - не по-малко от 10 м;

б) широчина - не по-малко от 4 м;

в) височина над линията в помещението за линия с канал е не по-малко от 2,80 м, като за линията със стационарен подемник - не по-малко от 4 м в зоната на подемника;

3. за проверка на техническа изправност на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4:

а) дължина - не по-малко от 25 м;

б) широчина - не по-малко от 5 м, а когато в помещението са оборудвани повече от една линия, като широчината на всяка следваща е не по-малко от 4 м;

в) височина над линията в помещението - не по-малко от 4,5 м, като светлият отвор на вратите е не по-малко от 4,2 м.

(2) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на широчината и/или дължината на линиите за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС, посочени в ал. 1.

(3) Когато в помещението за извършване на прегледите има повече от една линия, разстоянието между отделните линии за преглед трябва да е не по-малко от 1,5 м.

(4) Когато в контролно-технически пункт има повече от една линия, те се номерират във възходящ ред, като на видно място се поставя табела със съответния номер.

Чл. 8. (1) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси трябва да имат канал за преглед на ППС или стационарен подемник.

(2) Каналът или стационарният подемник се разполагат по надлъжната ос на линията за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR.

(3) Каналът за преглед на ППС трябва да е осветен и обезопасен с предпазни реборди и да отговаря на следните изисквания:

1. за преглед на ППС от категории M1, N1 и O1:

а) дължина - не по-малко от 5 м;

б) широчина - не по-малко от 0,85 м;

в) дълбочина - не по-малко от 1,60 м;

2. за преглед на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3 и O4:

а) дължина - не по-малко от 15 м;

б) широчина - не по-малко от 0,85 м;

в) дълбочина - не по-малко от 1,40 м.

(4) Допускат се отклонения до 5 % от размерите на каналите по ал. 3.

Чл. 9. (1) Линиите за извършване на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR са оборудвани с уреди, съоръжения и средства за измерване:

1. линията за проверка на техническата изправност на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e е оборудвана със:

а) технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2;

б) технически средства за информационната система по чл. 11, ал. 3;

в) стенд за измерване на спирачни сили на ППС;

г) газоанализатор;

д) уред за проверка на регулировката на фаровете;

е) набор универсални монтьорски инструменти;

ж) уред за проверка на дълбочината на рисунъка на гумите;

з) подвижна лампа или фенерче;

и) прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя на труднодостъпни места;

2. линията за периодични прегледи на ППС от категории M1, N1, O1 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 е оборудвана и със:

а) димомер;

б) двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 мм или калибър;

в) двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 мм или калибри;

г) средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркето към тази на автомобила;

д) устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ;

3. линията за периодични прегледи на ППС от категории M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4 освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 и 2 е оборудвана и със:

а) калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач;

б) уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 м);

4. линията за периодични прегледи на тролейбуси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 с изключение на тези по т. 1, букви "г" и "и", т. 2, букви "а", "в", "г" и "д" и т. 3, буква "а";

5. линията за периодични прегледи на трамвайни мотриси е оборудвана с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 4 с изключение на тези по т. 1, букви "в", "ж" и "з" и т. 2, буква "д";

6. линията за прегледи и проверки по ADR на превозни средства EXII, EXIII, FL, OX, AT и MEMU освен с уредите, съоръженията и средствата за измерване по т. 1 - 3 е оборудвана и със:

а) хронометър;

б) уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление;

в) уред за измерване на изолационно съпротивление;

г) инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за проверки на цистерни;

д) стенд за проверка на елементи от експлоатационното оборудване на цистерните;

е) подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взривоопасна среда (с ЕХ защита).

(2) Газоанализаторът и димомерът по ал. 1, т. 1, буква "г" и т. 2, буква "а" може да са комбинирани в един уред.

(3) Спирачният стенд, газоанализаторът и димомерът трябва да са одобрени по реда наЗакона за измерванията и да са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) За спирачния стенд за измерване на спирачните сили на ППС от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e не се прилагат изискванията по ал. 3.

Чл. 10. (1) Контролно-техническите пунктове V категория трябва да имат самостоятелно обособена площадка с твърда настилка за разполагане на допълнително оборудване.

(2) Площадката по ал. 1 се намира в непосредствена близост до линията за извършване на прегледи и проверки по ADR.

(3) Размерите на площадката трябва да осигуряват разполагане на превозните средства и инсталациите за проверка. Дължината на площадката трябва да бъде не по-малка от 25 м, а широчината - не по-малка от 10 м.

Чл. 11. (1) В контролно-техническия пункт трябва да има компютризирана система за управление на работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС.

(2) Компютризираната система за управление на работата на средствата за измерване трябва да:

1. осигурява достоверност на провежданите измервания в съответствие с методиката по чл. 31, ал. 1;

2. е защитена от нерегламентирана операторска намеса;

3. дава възможност за извеждане на резултатите от измерванията на хартиен носител или предаването им по електронен път към информационната система по ал. 3.

(3) Информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС трябва да осигурява възможност за:

1. идентифициране на председателя на комисията;

2. избор на обема и съдържанието на периодичния преглед;

3. автоматично въвеждане в протокола на пореден номер, дата и начало на прегледа на ППС (час и минути);

4. електронно въвеждане в системата на необходимите данни за:

а) идентифициране на ППС;

б) техническите характеристики на ППС, необходими за извършването на прегледа;

в) дата на първоначалната регистрация на ППС;

г) собственика на ППС;

д) лицето, представило ППС на преглед;

е) номера на разрешението на контролно-техническия пункт;

ж) комисията, която ще извърши прегледа;

5. въвеждане в протокола на данните по т. 1 - 3;

6. отпечатване в протокола на въведените данни;

7. електронно въвеждане в системата на данните от протокола от извършения преглед и на резултата от прегледа;

8. регистриране в системата на конкретните неизправности, установени по време на прегледа (незначителни, значителни и опасни);

9. вписване на необходимите данни в удостоверението за техническа изправност (част I) - данни за ППС, за техническия специалист, извършил прегледа, за установените неизправности и несъответствия, за извършени проверки за допълнителното оборудване на превозното средство, времето за извършване на прегледа и/или проверката, заключение за годността на ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване;

10. персонализиране на удостоверенията за техническа изправност (част II) - вписване на идентификационния номер (VIN, рама) на ППС, регистрационния номер на ППС, показанието на километропоказателя, брой на местата, допустимата максимална маса на ППС, номера на разрешението за контролно-техническия пункт, в който е извършен прегледът, адреса на контролно-техническия пункт, номера на знака за периодичен преглед, датата на която е извършен прегледът, валидността на прегледа, имената на председателя на комисията, извършила периодичния преглед и/или проверката;

11. разпечатване на необходимите документи във връзка с периодичния преглед и/или проверката (протоколи, удостоверения и сертификати);

12. запазване на определен брой цифрови графични изображения на превозното средство с ясно различим регистрационен номер;

13. заявяване от лицата по чл. 16 на документите, необходими за извършване на периодичните прегледи на ППС;

14. отчет на отпечатаните и на заявените документи за извършване на периодични прегледи;

15. предаване на данните към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";

16. проверка по идентификационния номер (VIN) или по регистрационния номер на ППС за:

а) преминат периодичен преглед на ППС;

б) издадено удостоверение за техническа изправност по чл. 38, ал. 2 за същото превозно средство;

в) спряно от движение ППС;

17. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) автоматична проверка за наличието на:

а) задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и задължителна застраховка "Злополука" на пътниците - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платените застраховки от Комисията за финансов надзор, управление "Застрахователен надзор";

б) платен данък върху превозното средство - когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата с данни за платен данък от съответната община;

18. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху превозното средство;

19. (нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) въвеждане на номера на знака към съответната застрахователна полица, издаден от Гаранционния фонд по чл. 287, ал. 1 от Кодекса за застраховането.

(4) Техническите средства за работа на системите по ал. 2 и 3 се осигуряват:

1. за управление на работата на средствата за измерване - от лицата по чл. 16, притежаващи разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС;

2. за електронно регистриране на данните от проведените технически прегледи, предаването им в реално време до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", персонализиране на удостоверенията за техническа изправност, отчитане на документите във връзка с прегледите и запазване на графични изображения за идентификация на превозното средство - от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(5) В контролно-техническия пункт трябва да има внедрена система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001.

(6) В контролно-техническия пункт трябва да има метална каса и телефон за връзка.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изискването по ал. 3, т. 12 не се прилага към информационната система, предназначена за използване от Министерството на вътрешните работи и на Държавна агенция "Технически операции" при извършване на периодични прегледи на ППС, които са собственост на министерството или на агенцията.

Чл. 12. (1) Периодичните прегледи и проверките на ППС се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.

(2) Председател на комисия може да бъде всеки технически специалист, който отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 3.

(3) Председател на комисията за извършване на конкретния преглед е техническият специалист, който се е идентифицирал в информационната система по чл. 11, ал. 3 за извършването на прегледа.

(4) Техническият специалист трябва да работи по трудово правоотношение с лицето по чл. 16, получило разрешението за извършване на периодични прегледи на ППС.

(5) Техническият специалист може да бъде вписван в повече от един списък към разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС, ако разрешенията са издадени на едно и също лице и контролно-техническите пунктове са на територията на едно и също населено място.

Чл. 13. (1) Техническият специалист трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е завършил средно или висше образование със специалност по приложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";

2. да е правоспособен водач на моторно превозно средство от категория "В", а техническият специалист, извършващ прегледи на превозни средства от категории L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e - да е правоспособен водач на моторно превозно средство от категория "А";

3. да не е осъждан за престъпления от общ характер по реда на глава втора "Престъпления против личността" или по реда на глава единадесета, раздел ІІ "Престъпления по транспорта и съобщенията" от Особената част на Наказателния кодекс;

4. да не е бил заличаван от регистъра по чл. 15, ал. 1 през последните две години на основание чл. 15, ал. 2, т. 3 - 8;

5. да притежава удостоверение за допълнително обучение за извършване на периодични прегледи и проверки на ППС.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Техническият специалист и председателят на комисия, извършващи прегледи и проверки по ADR или първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, трябва да отговарят на изискванията по ал. 1, т. 2 - 4 и:

1. да са завършили висше образование по специалност съгласно приложение № 1, букви "А" или "Б" или висше образование и специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";

2. да притежават най-малко 3 години трудов стаж по една или повече специалности, посочени в приложение № 1;

3. да притежават свидетелство за професионална квалификация.

(3) Председателят на комисия за извършване на периодични прегледи на ППС е технически специалист, който отговаря на изискванията по ал. 1, т. 2 - 5 и:

1. е завършил средно или висше образование със специалност по букви "А", "Б", "В" или "Г" наприложение № 1 или специализация, курсът на обучение по която е продължил не по-малко от една година по специалностите по букви "А" и "Б";

2. има не по-малко от 3 години трудов стаж по една или повече специалности, посочени вприложение № 1.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Допълнителното обучение за извършване на първоначални проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, на периодични прегледи на ППС и прегледи и проверки по ADR се провежда от висши учебни заведения, акредитирани по реда на Закона за висшето образование, или от организации, оправомощени в друга държава - членка на Европейския съюз, за такава дейност.

(2) Допълнителното обучение по ал. 1 се провежда по учебна документация, утвърдена от изпълнителния директор на агенцията. Учебната документация се публикува на страницата на агенцията в интернет.

(3) Темите, учебните дисциплини, както и продължителността на допълнителното обучение се определят с учебната документация по ал. 2.

(4) Техническите специалисти преминават допълнително обучение преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, след което:

1. техническите специалисти по чл. 13, ал. 1 - на всеки 4 години от предходното удостоверение за допълнително обучение;

2. техническите специалисти по чл. 13, ал. 2 - на всеки 2 години от придобиването на свидетелството за професионална квалификация.

(5) След завършване на допълнителното обучение висшето учебно заведение издава:

1. удостоверение за допълнително обучение - на техническите специалисти по чл. 13, ал. 1след провеждане на първото им обучение, преди вписването им в регистъра по чл. 15, ал. 1, както и след завършване на обучението по ал. 4, т. 1 и 2 - на всички технически специалисти;

2. свидетелство за професионална квалификация - на техническите специалисти по чл. 13, ал. 2 след провеждане на първото им обучение, преди вписването им регистъра по чл. 15, ал. 1.

Чл. 15. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на председателите на комисии и техническите специалисти, които отговарят на изискванията почл. 12 - 14. Вписването в регистъра се извършва по заявление на лицето по чл. 16(приложение № 3).

(2) Председателите на комисии и техническите специалисти се заличават от регистъра по ал. 1:

1. по искане на лицето по чл. 16, получило разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС;

2. по искане на лицето, вписано в регистъра;

3. при повторно извършени нарушения на правилата за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

4. когато са разпоредили да се издаде или са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед;

5. при повторно нарушение на изискването техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в срока по чл. 28, ал. 3, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;

6. когато като председател на комисия е предоставил паролата си и/или картата си за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 на друго лице и то я използва;

7. когато техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка на документите, удостоверяващи, че пътното превозно средство е технически изправно, на друго лице и то го използва;

8. когато престанат да отговарят на някое от изискванията по чл. 12 - 14.

(3) Заличаването от регистъра на председателя на комисията, извършваща прегледите, и техническите специалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.

(5) Председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, заличени от регистъра по ал. 1 на някое от основанията, предвидени в ал. 2, т. 3 - 8, не може да бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.

 

Глава трета.
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

Чл. 16. Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по чл. 1, т. 1 и 3 се извършват от физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или поЗакона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от лица, регистрирани по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които притежават разрешение, издадено по реда на тази наредба.

Чл. 17. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС на лицата по чл. 16, които отговарят на изискванията на тази наредба (приложение № 2).

Чл. 18. (1) За издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС лицата по чл. 16 подават заявление по образец (приложение № 3) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", към което прилагат:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г., или копие на съдебно решение за регистрация - когато лицето е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за чуждестранни лица - съответен документ, удостоверяващ регистрацията им;

2. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност - документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

3. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ - документът се представя от търговците, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г., юридическите лица, които не са търговци, и от чуждестранните лица;

4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;

5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:

а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;

б) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) копие на свидетелството за професионална квалификация почл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;

в) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;

г) свидетелство за съдимост;

д) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;

е) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган - документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии;

6. копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление;

7. документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V категория - и съответния документ за ползване на площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;

9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

10. списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината проверка за годност, заверени със свеж печат от съответното лице, извършило одобрението или проверката;

11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.

(2) Служителят на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", който приема заявлението за издаване на разрешение, проверява оригиналите на документите при подаването им, заверява с подпис и печат копията и връща оригиналите.

Чл. 19. (1) В 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 18, ал. 1 служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" извършват оглед на контролно-техническия пункт и съставят протокол (приложение № 4). Протоколът съдържа заключение за съответствие или несъответствие с изискванията към контролно-техническия пункт за извършване на периодични прегледи на ППС и се издава в два еднообразни екземпляра - един за лицето по чл. 16 и един за Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(2) Огледът на контролно-техническите пунктове от категории I, II, III и IV се извършва от двама служители на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", а на контролно-техническите пунктове категория V - от служители от специализираната администрация в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

(3) При извършването на огледа на контролно-техническия пункт служителите на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" проверяват съответствието на съдържанието на предварително изготвената от лицето по чл. 16 технологична карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 с действителното разположение на уредите, съоръженията и средствата за измерване.

(4) Технологичната карта за работата на техническите специалисти по чл. 18, ал. 1, т. 4 се изготвя поотделно за всяка линия за извършване на периодични преглед и проверки на ППС и съдържа:

1. схема на линията с обозначени постове за извършване на отделните операции;

2. списък на техническото оборудване;

3. броя на техническите специалисти, извършващи прегледа;

4. последователност за извършване на периодичния преглед на ППС, същност на проверките, изпълнител, използвани уреди, съоръжения и средства за измерване.

(5) Технологичните карти за работата на техническите специалисти се съгласуват:

1. от началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" - за контролно-техническите пунктове от категории I, II, III или IV;

2. от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - за контролно-техническите пунктове категория V.

(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Началникът на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" изпраща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" документите по чл. 18, ал. 1 заедно с екземпляр от съставения протокол (приложение № 4).

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Комисия, определена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", разглежда заявлението и приложените към него документи и прави писмено предложение до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице да издаде разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС или да откаже издаването на разрешение.

Чл. 20. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешението в срок до 30 дни от подаването на заявлението по чл. 18, ал. 1. Неразделна част от разрешението е списък на председателите на комисии и техническите специалисти, извършващи периодичните прегледи на ППС.

(2) Разрешението се издава за срок 5 години и дава право на притежателя му да извършва периодични прегледи и проверки на ППС в контролно-техническия пункт на пътните превозни средства от категориите, за които е издадено.

(3) Разрешението съдържа:

1. данни за лицето по чл. 16 и контролно-техническия пункт;

2. броя на линиите в контролно-техническия пункт;

3. категориите на превозните средства, на които лицето по чл. 16 има право да извършва периодични прегледи;

4. вида на допълнителните проверки във връзка с предназначението и конструкцията на превозните средства, които лицето по чл. 16 има право да извършва.

(4) Списъкът на председателите на комисии и техническите специалисти съдържа имената им и данни за образованието и професионалната им квалификация.

Чл. 21. (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" предоставя:

1. разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и информационната система по чл. 11, ал. 3 - на лицата по чл. 16;

2. индивидуални печати за заверяване на документите, свързани с извършването на периодичните прегледи на ППС - на всички технически специалисти, включени в списъка към разрешението;

3. карта за достъп до информационната система по чл. 11, ал. 3 - на техническите специалисти, които отговарят на изискванията за председатели на комисии;

4. индивидуални печати за продължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - на техническите специалисти почл. 13, ал. 2.

(2) Номерът на индивидуалния печат се състои от номера на разрешението и поредния номер на техническия специалист при вписване в списъка към разрешението.

(3) Индивидуалните печати и картите за достъп до информационната система се предоставят на техническите специалисти от съответните областни отдели на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" срещу подпис след провеждане на обучение за работа със системата.

Чл. 22. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на разрешение, когато:

1. кандидатът не отговаря на изискванията за издаване на разрешение, определени с тази наредба;

2. сградите, в които е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, с които ще се извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, не отговарят на изискванията по чл. 5 - 11;

3. председателите на комисии или техническите специалисти не отговарят на изискванията почл. 12 - 14;

4. не са представени документите по чл. 18, ал. 1;

5. на кандидата е издавано разрешение, което е било отнето за нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

(2) Отказът за издаване на разрешение подлежи на оспорване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 23. (1) Разрешението е поименно и не подлежи на преотстъпване.

(2) При смърт на физическото лице - едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или при преобразуване на юридическото лице, получило разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, правата му, произтичащи от разрешението, преминават върху неговия правоприемник, ако той отговаря на изискванията за издаване на разрешение. Правоприемникът е задължен да подаде заявление за отразяване на промяната в срок до три месеца от извършването й.

Чл. 24. (1) При промяна на обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 18, ал. 1, лицето по чл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" в 7-дневен срок от извършването на промяната или от узнаването й, като приложи документите, които я удостоверяват.

(2) При промяна на местоположението на контролно-техническия пункт в срока по ал. 1 лицето по чл. 16 подава заявление за извършване на оглед на пункта по реда на чл. 19.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При подаване на заявление за отписване на технически специалист от списък към разрешение (приложение № 3а) лицето по чл. 16 връща в съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" индивидуалния печат на техническия специалист и картата по чл. 21, ал. 1, т. 3, ако има такава.

(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При промяна на обстоятелствата, посочени в списъка на техническите специалисти към издадено разрешение, извън случаите по ал. 3, лицето по чл. 16 подава заявление по образец (приложение № 3а) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 5.

Чл. 25. Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:

1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;

2. с прекратяване на дейността на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел;

3. с изтичане на срока, за който е издадено;

4. по молба на неговия притежател;

5. с отнемането на разрешението по реда на чл. 148б от Закона за движението по пътищата.

Чл. 26. (1) Издадените по реда на тази наредба разрешения и списъците към тях се отнемат с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице, когато:

1. контролно-техническият пункт или лицето по чл. 16 престанат да отговарят на изискванията на Закона за движението по пътищата или на тази наредба;

2. периодичните прегледи на ППС се извършват от технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 15, ал. 1;

3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са одобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали на задължителна проверка по реда на същия закон;

4. не е спазен срокът по чл. 28, ал. 4 за уведомяване на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за изгубени, откраднати или унищожени документи, с които се удостоверява, че превозното средство е технически изправно;

5. в контролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 16 извършва дейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено на преглед за проверка на техническата му изправност или без да е извършен преглед;

6. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, определени със Закона за движението по пътищата или с наредбата, извън случаите по т. 5.

(2) Със заповедта по ал. 1 се постановява и:

1. отнемане на предоставените на лицето по чл. 16 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед;

2. отнемане на индивидуалните печати по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16;

3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до информационната система по чл. 11, ал. 3.

(3) Отнемането на разрешението подлежи на оспорване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.

Чл. 27. Лицето по чл. 16 връща в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" отнетото разрешение и списъка към него.

Чл. 28. (1) При загубено или унищожено разрешение по чл. 20 или списък към него лицето почл. 16 писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" в 3-дневен срок.

(2) Дубликат на разрешението се издава в срок до 1 месец след подаване на заявление за това.

(3) Председателите на комисии и техническите специалисти уведомяват писмено съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" за изгубения, откраднат или унищожен индивидуален печат, предоставен им по реда на чл. 21, ал. 1, т. 2, или картата по чл. 21, ал. 1, т. 3 за достъп до информационната система в срок до 24 часа от установяването на липсата на печата или картата.

(4) При установяването на липсващи знаци за преминат периодичен преглед лицето по чл. 16писмено уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" чрез началника на съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" в срок до 24 часа от установяване на липсата.

(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" издава заповед, с която обявява за невалидни знаците за преминат периодичен преглед по ал. 4.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

Чл. 29. (1) Пътните превозни средства подлежат на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:

1. леките автомобили се представят на периодичен преглед за първи път преди изтичане на третата година от първоначалната им регистрация като нови, за втори път - преди изтичане на две години от първия преглед, след което прегледите се извършват всяка година преди изтичане на една година от предходния преглед;

2. автобусите и таксиметровите автомобили - преди изтичане на шест месеца от предходния преглед;

3. тролейбусите и трамвайните мотриси - преди изтичане на шест месеца от предходния преглед;

4. товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години - преди изтичане на една година от предходния преглед;

5. товарните и специалните автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 0,75 т, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, подлежат на задължителен преглед за проверка на техническата изправност преди изтичане на шест месеца от предходния преглед;

6. мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не по-голяма от 0,75 т - преди изтичане на две години от предходния преглед.

(2) Пътните превозни средства, превозващи опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени опасни товари преди изтичане на една година от предходния преглед.

(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията почл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Първоначална проверка за установяване на съответствието с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 се извършва и когато при периодичния преглед на ППС се установи несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, и данните за резервоара, вписани в информационната система по чл. 11, ал. 3 при предишен периодичен преглед на същото ППС.

Чл. 30. (1) При периодичния преглед на ППС се представят следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) свидетелство за регистрация - части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част І на свидетелството за регистрация;

2. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)

3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);

4. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) документ за платен данък върху превозните средства, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл. 11, ал. 3;

5. документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

6. сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България - представя се за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1;

7. предишен сертификат по чл. 34, ал. 1, ако има такъв - представя се за издаване на нов сертификат.

(2) При периодичните прегледи и проверки по ADR освен документите по ал. 1 се представят и:

1. за пътното превозно средство:

а) документация за съответствие на ППС с изискванията на част 9 на ADR;

б) удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари - представя се, когато не е издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", а от друг компетентен орган по ADR;

в) декларация от производителя на ППС за действието на износоустойчивата спирачна система, когато такава се изисква;

2. за цистерните:

а) регистров документ на цистерната съгласно т. 1.2.1 на ADR;

б) сертификат за извършен периодичен преглед на транспортируемото оборудване под налягане, използвани за превоз на газове от клас 2 по ADR и на вещества с ООН № 1051, 1052 и 1790 от ADR.

(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.(*)) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, освен документите по ал. 1 се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Документите по ал. 1, т. 4 се изискват, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху превозното средство.

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него лице утвърждава елементите за маркиране на документите по ал. 1, т. 4 и осигурява изработването им. Общините получават елементите за маркиране срещу платена от тях цена.

Чл. 31. (1) Периодичните прегледи на ППС обхващат комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на отработилите газове и изправността на шумозаглушителните им устройства и се извършват при спазване на методиката по приложение № 5.

(2) Периодичните прегледи на ППС и прегледите и проверките по ADR се извършват без разглобяване.

(3) Проверките на елементите от експлоатационното оборудване на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, се извършват без разглобяване, освен в случаите, предвидени в ADR.

(4) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата изправност измити (външно, двигател и основни агрегати).

Чл. 32. (1) Периодичните прегледи на автобусите и леките таксиметрови автомобили включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителни проверки на оборудването за установяване на годността им да превозват пътници.

(2) Периодичните прегледи на автобусите за превоз на пътници и/или на деца и ученици и на леките таксиметрови автомобили включват елементите от част II, раздел I на методиката почл. 31, ал. 1, както и допълнителни елементи, свързани с предназначението на превозните средства, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1.

Чл. 33. (1) Прегледите и проверките по ADR включват елементите по чл. 31, ал. 1, както и допълнителните елементи, посочени в части 4, 6 и 9 от Приложение Б на ADR и изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения, изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции, така както е последно изменена с Регламент № 1137/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол (OB L 365, 31 декември 1994 г.).

(2) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на удостоверенията за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, на които е продължена валидността.

Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) (1) Първоначалните проверки на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, включват проверките, определени в част II, раздел IV, буква "а" на методиката по чл. 31, ал. 1.

(2) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, прегледът включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и съответните допълнителни проверки във връзка с уредбата, определени в част II, раздел IV, буква "б" на методиката по чл. 31, ал. 1.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледът за проверка на техническата изправност на превозните средства и издаване и заверка на сертификат (приложение № 6) включва елементите по чл. 31, ал. 1, както и преглед за съответствие с допълнителни изисквания към превозните средства, определени в сертификата.

(2) Сертификатите по ал. 1 се издават и заверяват от:

1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация":

а) когато за същото ППС не е издаван сертификат;

б) при необходимост от корекция на данни в информационната система по чл. 11, ал. 3, т. 2, записани в сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност;

в) при промяна на регистрационния номер на ППС;

г) когато срокът на валидност на предишния сертификат по ал. 1 е изтекъл преди повече от 30 дни;

2. лицата по чл. 16 - когато за същото ППС е издаван сертификат и не са налице основанията по т. 1, букви "б", "в" и "г".

(3) За издаване и заверка на сертификат от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се представят:

1. заявление за издаване или заверка на сертификат по ал. 1;

2. оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в България;

3. копие на свидетелство за регистрация на ППС (за регистрираните след 8 декември 2003 г. - части І и ІІ);

4. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 02.09.2014 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощено от него длъжностно лице издава или заверява сертификатите по ал. 2, т. 1 до края на работния ден, следващ деня на подаване на заявлението по ал. 3, т. 1.

(5) В информационната система за всеки контролно-технически пункт се води регистър на издадените и заверени сертификати по ал. 1.

Чл. 35. (1) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираните извънгабаритни ППС на територията на Република България се извършват в контролно-технически пункт от категория ІІІ или V, които имат площ с размери, достатъчни за разполагане на извънгабаритни ППС.

(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, регистрирани като специални ППС и са с по-малки конструктивни разстояния на колея(-ите) на оста(-ите), се извършват в съответната категория контролно-технически пункт.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Прегледите по ал. 1 и 2 обхващат предписаните изисквания в протокола по приложение № 9, за които съществува техническа възможност да бъдат проверени.

Чл. 36. Периодичният преглед за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства с колесна формула, различна от "4 x 2", се извършва в контролно-технически пункт, в който има техническа възможност за измерване на спирачните им усилия съобразно конструктивните особености на моторното превозно средство.

Чл. 37. (1) Техническите неизправности и несъответствията с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство, установени при извършването на периодичните прегледи на ППС, се категоризират в три групи в зависимост от въздействието им върху безопасността на превозното средство и риска, който пораждат за участниците в движението, както следва:

1. незначителни неизправности;

2. значителни неизправности;

3. опасни неизправности.

(2) Незначителни са неизправностите, които не оказват сериозно въздействие върху безопасността на превозното средство, както и малките несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на не повече от четири такива неизправности и/или несъответствия, но не повече от две за една система, възел или елемент, превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване. Водачът или собственикът трябва да отстранят констатираните неизправности.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Значителни са неизправностите, които оказват сериозно отрицателно въздействие върху безопасността на превозното средство или пораждат риск за участниците в движението, както и по-значителните несъответствия с експлоатационните характеристики и конструкцията на превозното средство. При констатиране на такива неизправности и несъответствия превозното средство не може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, освен за да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасността на движението. Значителни неизправности са и несъответствия между данните за регистрационния номер и/или за идентификационния номер на превозното средство от свидетелството за регистрация на МПС и представеното за преглед ППС.

(4) Опасни са неизправностите, които пораждат риск за участниците в движението. При установяване на такива неизправности не се допуска движение на пътното превозно средство по пътищата, отворени за обществено ползване.

(5) Заключението за техническото състояние на превозното средство се прави въз основа на оценката на общото въздействие на всички установени при периодичния преглед неизправности и/или несъответствия върху безопасността на превозното средство и риска за участниците в движението.

(6) В зависимост от оценката по ал. 5 неизправности и/или несъответствия от една и съща група могат да бъдат класифицирани в следващата по степен на риск за участниците в движението група по ал. 1.

(7) Когато неизправностите са от различни групи по ал. 1, те се класифицират в групата на неизправностите и/или несъответствията с най-отрицателно въздействие върху безопасността на превозното средство и риск за участниците в движението.

Чл. 38. (1) Когато пътното превозно средство е технически изправно и не са установени неизправности и/или несъответствия, както и при установяване на незначителни неизправности по чл. 37, ал. 2, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност част І, буква А и част ІІ (приложение № 7) и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

(2) При установяване на неизправности по чл. 37, ал. 3 или 4 председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност част I, съответно буква Б или В, в която се отразяват неизправностите.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При периодични прегледи по чл. 32, ал. 1 освен документите по ал. 1, председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава и съответната карта за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1, 2 или 3), а при периодичните прегледи на автобуси за превоз на деца и/или ученици - удостоверение за допълнителен преглед за проверка на оборудването им (приложение № 8). Номерът на удостоверението за преминат допълнителен преглед е идентичен на номера на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7).

(4) При извършване на прегледите по чл. 32, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и отговаря на изискванията за допълнително оборудване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на периодични прегледи на автобуси и установено съответствие с т. 9.11 от картата за допълнителен преглед (приложение № 9, допълнение 1) в част І, буква А на удостоверението за техническа изправност на ППС (приложение № 7) се отбелязва това обстоятелство.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При извършване на прегледите и проверките по чл. 33, ал. 1 удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 се издават при положително заключение в протоколите (приложения № 9, 12 и/или 13). При установяване на несъответствия с изискванията на части 4, 6 и 9 на ADR и с изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО, изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008, удостоверението и знакът по чл. 38, ал. 1 не се издават.

(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ по чл. 33а, ал. 1, председателят на комисията, извършила проверката, издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ (приложение № 8а).

(8) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Когато заключението от проверката по чл. 33а, ал. 1 е, че монтираната в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, съответства на изискванията на Наредба № Н-3, председателят на комисията издава съответния стикер, обозначаващ вида на горивото.

(9) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършване на периодичен преглед на ППС, произведено с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвано с такава, удостоверението и знакът се издават, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно и уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1.

Чл. 39. Образецът на знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС по чл. 38, ал. 1 се утвърждава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 40. (1) Периодичният преглед, който се извършва в срок до 14 дни от прегледа, при който са установени неизправности по чл. 37, ал. 3 и 4, може да се състои само в проверка относно отстраняването на неизправностите и/или несъответствията.

(2) Когато периодичният преглед е извършен в срока на валидност на предходния периодичен преглед и установените технически изправности са по чл. 37, ал. 3, е разрешено в срок до 14 дни от датата на прегледа превозното средство да се придвижи до място за отстраняване на неизправностите и/или несъответствията.

(3) Когато неизправностите са по чл. 37, ал. 4, за начина на преместване на превозното средство до място за отстраняването им е отговорен водачът на превозното средство.

(4) Когато след завършване на периодичния преглед лицето, представило ППС за преглед, откаже да получи удостоверението за техническа изправност, не се допуска ППС да премине нов преглед до получаване на вече издаденото удостоверение.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Международни удостоверения за технически преглед на ППС по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г.) се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него лица след представяне на удостоверение за техническа изправност (част І, буква А и част ІІ), издадено от контролно-технически пункт ІІІ или V категория, или на документ за извършен технически преглед по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 2000 г.; последно изм., бр. 67 от 2012 г.).

(2) За регистрираните нови ППС от съответните категории международно удостоверение за технически преглед по реда на Спогодбата за приемане на еднакви предписания за техническите прегледи на пътните превозни средства и взаимното признаване на тези прегледи се издава след изтичане на първата година от експлоатацията му.

Чл. 42. Лицата по чл. 16, получили разрешение за извършване на периодични прегледи на ППС:

1. организират и контролират извършването на прегледите за техническа изправност в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба;

2. поддържат материалната база, съоръженията и средствата за измерване в съответствие с изискванията, определени в тази наредба;

3. осигуряват на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и им предоставят за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

4. издават документи, свързани с извършването на периодични прегледи, и упражняват контрол съобразно своите задължения и изискванията, определени в наредбата относно оформянето, издаването, съхранението и отчитането им от председателите на комисии и техническите специалисти;

5. уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" по реда и в срока по чл. 28, ал. 4 за липсващи знаци и/или контролни талони за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

Чл. 43. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията:

1. следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като:

а) не издава документ за техническа изправност, когато ППС не е представено на преглед или не отговаря на изискванията, определени в наредбата;

б) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба;

в) не допуска извършването на периодичен преглед на ППС със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които не отговарят на изискванията, определени в наредбата;

2. се идентифицира в информационната система по чл. 11, ал. 3;

3. избира в системата обема на проверките, които трябва да бъдат извършени;

4. въвежда в протокола (приложения № 9, 10 или 11) техническите данни, идентифициращи превозното средство, показанията на километропоказателя на ППС, данни за собственика на превозното средство, за лицето, представило ППС на преглед, и за номера на разрешението на техническия пункт, и за члена на комисията;

5. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;

6. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) след извършване на проверките от члена на комисията, когато прегледът е извършен съгласно изискванията на част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1, отбелязва заключението за допускането на съответното ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, подписва и подпечатва протокола;

7. когато заключението от периодичния преглед е, че превозното средство може да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, вписва в протокола валидността на прегледа съгласно чл. 29 и:

а) поставя върху протокола стикера с номера на знака за периодичен преглед;

б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;

в) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни неизправности и/или несъответствия;

г) прилага към протокола за периодичен преглед на техническата изправност разпечатките от проверката на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове;

д) издава удостоверение за техническа изправност (част I, буква А и част II ) и поставя върху част I, буква А стикера с номера на знака за периодичен преглед;

е) издава знак за периодичен преглед, като отразява чрез перфорация на знака месеца и годината, на които ППС подлежи на нов преглед;

ж) (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) поставя знака в долния ляв ъгъл на предното стъкло на ППС, а за ремаркета, полуремаркета и мотоциклети - на определеното място върху удостоверението за техническа изправност (част ІІ); когато на определеното място има залепен знак, той се премахва преди залепване на издадения знак;

з) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II);

8. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности се допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване, като водачът трябва да вземе необходимите мерки за безопасност на движението:

а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;

б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни и значителни неизправности и/или несъответствия;

в) издава удостоверението за техническа изправност (част I, буква Б);

г) предава на лицето, представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква Б);

9. когато заключението от периодичния преглед е, че поради констатираните технически неизправности не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване:

а) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършения периодичен преглед на ППС в информационната система за електронно регистриране на прегледите;

б) въвежда в информационната система установените по време на прегледа незначителни, значителни и опасни неизправности и несъответствия;

в) издава удостоверението за техническа изправност (част I, буква В);

г) предава на лицето представило ППС на преглед, документите по чл. 30 и удостоверението за техническа изправност (част I, буква В);

10. когато след разпечатване на протокола проверките по превозното средство не могат да бъдат завършени, извършва прегледа по реда на т. 8;

11. не преотстъпва предоставения му достъп по чл. 21, ал. 1, т. 3 на други лица;

12. не преотстъпва предоставения му индивидуален печат по чл. 21, ал. 1, т. 2 на други лица;

13. осигурява на контролните органи по чл. 166 от Закона за движението по пътищата възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване и им предоставя за проверка цялата документация, свързана с извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;

14. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) запазва в информационната система по чл. 11, ал. 3 цифрово графично изображение на превозното средство, на което е извършен прегледът, с ясно различим регистрационен номер независимо от заключението за допускане на съответното превозно средство за движение по пътищата, отворени за обществено ползване.

(2) При извършване на периодичен преглед на автобус или на лек таксиметров автомобил председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнената от техническия специалист карта, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел II на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за годността на автобуса за извършване на превоз на пътници, за превоз на деца и ученици или за годността на лекия автомобил за таксиметров превоз на пътници.

(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR председателят на комисията:

1. въвежда в протокола (приложения № 12 и/или 13) допълнителните данни за превозвача или ползвателя;

2. разпечатва данните върху съответния протокол и го предоставя на члена на комисията;

3. въвежда данните от извършените прегледи и проверки в информационната система по чл. 11, ал. 3;

4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издадените удостоверения за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари;

5. въвежда в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" информация за извършените прегледи и проверки по ADR и за удължаване на срока на валидност на удостоверенията за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари.

(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 председателят на комисията:

1. въвежда в информационната система номер на сертификата за съответствие;

2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) въвежда данните от извършения преглед в информационната система за електронно регистриране на прегледите, след което разпечатва сертификата почл. 34, ал. 1 и го предоставя на члена на комисията;

3. (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.)

4. прави справка в базата с данни на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за издадените сертификати по чл. 34, ал. 2, т. 1;

5. предоставя на лицето, представило ППС за преглед, издадения и подписан от члена на комисията сертификат и удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато за ППС е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1;

6. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) предоставя на лицето, представило ППС за преглед, само удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед, когато за ППС не е издаван сертификат по чл. 34, ал. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на допълнително монтирана в ППС уредба за работа на двигателя с ВНГ или СПГ председателят на комисията:

1. въвежда в протокола (приложение № 14) данни за превозното средство, за вида на горивото, за резервоара на уредбата и за лицето, монтирало уредбата;

2. разпечатва данните върху протокола и го предоставя на члена на комисията;

3. след извършване на проверките от члена на комисията отбелязва в протокола заключението за съответствие на уредбата с изискванията, подписва и подпечатва протокола;

4. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата отговаря на изискванията:

а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;

б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;

в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за съответствие (приложение № 8а);

г) поставя знака, определен в чл. 46, ал. 1, т. 12 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства и стикера, обозначаващ вида на горивото по чл. 38, ал. 8, на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл (или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло);

д) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ;

5. когато заключението от първоначалната проверка е, че уредбата не отговаря на изискванията:

а) поставя върху протокола стикер с идентификационен номер;

б) сканира протокола, чрез което въвежда данните от извършената проверка в информационната система за електронно регистриране на прегледите, като проверява съответствието на данните/отбелязванията от оригинала на протокола и тези в системата; при констатирани несъответствия нанася корекциите в данните от протокола, въведени в системата;

в) издава удостоверение за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ със заключение за несъответствие (приложение № 8а);

г) предоставя на лицето, представило ППС за първоначална проверка, документите по чл. 30 и удостоверението за първоначална проверка на уредбата за ВНГ или СПГ.

(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При периодичен преглед на ППС, произведени с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или дооборудвани с такава, председателят на комисията удостоверява с подпис върху попълнения от техническия специалист протокол, че прегледът е извършен съгласно изискванията, определени в част II, раздел IV на методиката по чл. 31, ал. 1, и прави заключение за съответствието на уредбата с изискванията на Наредба № Н-3.

(7) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС по ал. 6, предоставя на лицето, представило ППС за преглед:

1. удостоверението за техническа изправност (част I, буква А и част II) и издава знак за периодичен преглед - когато ППС е технически изправно и когато уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва това обстоятелство в удостоверението;

2. удостоверението за техническа изправност (съответно част I, буква Б или В) - когато техническото състояние на ППС поради констатираните технически неизправности допуска ППС да се придвижи до място за тяхното отстраняване или не се допуска ППС да се движи по пътищата, отворени за обществено ползване, и/или когато уредбата не отговаря на изискванията, определени в Наредба № Н-3, като отбелязва тези обстоятелства в удостоверението.

Чл. 44. (1) При извършването на периодичните прегледи на ППС техническият специалист, участващ в комисията:

1. извършва проверка на техническата изправност на ППС съгласно методиката по чл. 31, ал. 1 и при спазване на технологичната карта по чл. 18, ал. 1, т. 4, като:

а) извършва визуалната проверка на превозното средство съгласно част II, раздел I от методиката по чл. 31, ал. 1 и отразява данните от прегледа в протокола по приложения № 9,10 или 11;

б) извършва необходимите проверки и измервания на спирачна уредба и състоянието на отработилите газове; разпечатва резултатите от измерванията, вписва върху тях заключение за съответствието с нормативните изисквания, подписва се и ги подпечатва със своя индивидуален печат;

в) отразява съответствието на данните от измерванията по т. 1.2 в протокола по буква "а";

г) класифицира установените неизправности;

2. подписва протокола, подпечатва го с индивидуалния си печат и го предоставя на председателя на комисията;

3. извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство:

а) при спазване на изискванията за извършване на периодичен преглед на пътно превозно средство, определени в тази наредба;

б) със съоръжения и средствата за измерване и в материална база, които отговарят на изискванията, определени в наредбата;

4. работи с оборудване, уреди и средства за измерване, които са изправни, като ги използва правилно и не манипулира или изменя техните показания.

(2) При извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на автобус или на лек таксиметров автомобил:

1. техническият специалист извършва допълнителните прегледи и отразява данните съответно в картата за допълнителен преглед на автобус, картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил или картата за допълнителен преглед на автобус за превоз на деца и/или ученици;

2. техническият специалист подписва и подпечатва с индивидуалния си печат съответната карта.

(3) При извършването на прегледите и проверките по ADR:

1. техническият специалист, участващ в комисията, извършва допълнителните прегледи и проверки и отразява съответните данни в протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и подписва и подпечатва протокола за годност;

2. когато ППС и цистерната отговарят на изискванията, техническият специалист, участващ в комисията:

а) определя срок на валидност на протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13);

б) продължава валидността на удостоверението за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ако има такова), чрез полагане на индивидуален печат по ADR;

в) предава на председателя протокола за годност на ППС за превоз на опасни товари по шосе и/или в протокола за периодична проверка на цистерната (приложения № 12 и/или 13) и оригиналите на документите, определени в част II, раздел III от методиката по чл. 31, ал. 1.

(4) При извършването на прегледа за проверка на техническата изправност на превозните средства за издаване и заверка на сертификат по чл. 34, ал. 1 техническият специалист, участващ в комисията:

1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) изисква оригинал и копие на сертификата за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България;

2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) извършва допълнителните проверки и отразява съответните данни в сертификата по чл. 34, ал. 1, като установява съответствието с изискванията, определени в сертификата, подписва сертификата и го предава на председателя на комисията.

(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) При извършването на първоначална проверка на ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, техническият специалист, участващ в комисията, отразява съответните данни в протокола за първоначална проверка (приложение № 14), подписва и подпечатва протокола.

Чл. 45. При извършване на периодичен преглед след отстраняване на неизправностите по чл. 37, ал. 3 и 4 в срок до 14 дни от предходния преглед комисията може да извърши както цялостен преглед, така и преглед само по отношение на установените неизправности и/или несъответствия, като:

1. председателят на комисията въвежда в информационната система номера на удостоверението за техническа изправност, издадено при предходния преглед;

2. председателят на комисията въвежда данните на лицето, което е представило ППС за преглед, когато то е различно от лицето, представило ППС на предходния преглед;

3. членът на комисията отразява в протокола техническото състояние на ППС само по отношение на отразените при предходния преглед неизправности и/или несъответствия.

Чл. 46. На видно място в контролно-техническия пункт се поставят копие на разрешението за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, списъкът към него и ценоразпис на видовете прегледи.

Чл. 47. (1) Лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, заявяват необходимия им брой документи за извършване на периодичните прегледи чрез информационната система по чл. 11, ал. 3.

(2) Документите по ал. 1 се получават от съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" след представяне на документ за платена цена на заявката. При получаването се подписва приемно-предавателен протокол.

(3) Знаци за периодичен преглед за техническа изправност на ППС, при перфорирането на които е допусната грешка, се представят по опис в съответния областен отдел "Контролна дейност - ДАИ".

(4) Дубликати на знак за периодичен преглед и на удостоверение за техническа изправност не се издават.

Чл. 48. Протоколите за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, към които се прилагат разпечатките от техническите средства за измерване, се подреждат по възходящ номер и се съхраняват за срок 1 година след изтичане на срока на валидност на прегледа в съответния контролно-технически пункт.

 

Глава пета.
КОНТРОЛ

Чл. 49. Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Чл. 50. (1) Контролните органи проверяват лицата, получили разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, за качеството на извършените прегледи и техническото състояние на използваните средства за измерване.

(2) Качеството на извършваните прегледи за проверка на техническото състояние на ППС се установява чрез повторен преглед.

(3) Повторните прегледи по ал. 2 се извършват в контролно-техническия пункт, в който са извършени периодичните прегледи.

(4) Повторните прегледи по ал. 2 са не повече от 5 % от извършените в съответния контролно-технически пункт прегледи за предходната година. Повторните прегледи се извършват за сметка на лицето, получило разрешението по чл. 20.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Когато при извършването на повторен преглед се установи несъответствие между техническото състояние на превозното средство и издадените документи за извършения му преди това преглед, председателят на комисията, извършила прегледа, издава съответните документи по чл. 38, отразяващи действителното техническо състояние на превозното средство.

Чл. 51. За констатирани нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 52. (1) Временното спиране на дейността на контролно-технически пункт по чл. 171, т. 6от Закона за движението по пътищата се извършва със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" или оправомощени от него длъжности лица.

(2) Прилагането на мярката по ал. 1 се осъществява чрез отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите по чл. 21, ал. 1, т. 2 и 4 на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 16 - до отстраняване на нарушението.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Исторически интерес" представляват тези ППС, свързани пряко или косвено с историческо събитие или личност, независимо от вида на собствеността.

2. "Линия за извършване на проверка на техническата изправност на ППС" е обособена част от контролно-техническия пункт, разположена в проходимо помещение, оборудвана с необходимите средства за измерване и съоръжения, на която в технологична последователност е организиран прегледът за проверка на техническа изправност на ППС.

3. (нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) "Сертификат за съответствие на ППС" е сертификат за съответствие на ППС с техническите изисквания и изисквания за безопасност и сигурност, така както е посочен в приложение № 4 и приложение № 5 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 на Международния транспортен форум, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България.

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на:

1. Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (OB L 141, 6 юни 2009 г.);

2. Директива 2010/48/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 г. за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2009/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (OB, L 173 от 8 юли 2010 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 147, ал. 1, 5, 6 и 8 и чл. 148, ал. 1, ал. 3, т. 4, ал. 4, т. 1, 2 и 3, ал. 6, т. 1, 2 и 3 и ал. 10 от Закона за движението по пътищата.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012 г.

§ 5. Наредбата отменя Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм., бр. 41 от 2006 г., бр. 12 от 2007 г., бр. 53 и 98 от 2008 г.).

§ 6. Разрешенията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадени до деня на влизането в сила на тази наредба, запазват действието си до изтичане на срока, за който са издадени.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-32 ОТ 2011 Г. ЗА ПЕРИОДИЧНИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ОБН. - ДВ, БР. 73 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2014 Г.)

§ 23. Не подлежат на първоначална проверка ППС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за които преди влизането в сила на тази наредба:

1. в свидетелството за регистрация на ППС е отразено оборудването с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, или

2. има паспорт за монтирането на уредбата, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията преди бр. 99 от 2011 г.), или

3. има издадено удостоверение за техническа изправност на ППС, част І, буква А по реда наНаредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.

§ 24. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г. с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 11, ал. 7 и § 9, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в "Държавен вестник".

§ 25. Изискването на чл. 30, ал. 3 се отнася за МПС с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, след 1 март 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.)

Списък на специалностите, необходими за назначаване на председател на комисия и технически специалисти за извършване на периодичен преглед на ППС

А. Висше образование с образователна степен магистър или бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене

2. Автомобилен транспорт, трактори и кари

3. Автомобилна техника

4. Автомобилен транспорт

5. Селскостопански машини

6. Транспортна техника и технологии

7. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

8. Автомобилен и мотоциклетен спорт

9. Технология и управление на транспорта

Б. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) Висше образование с образователна степен професионален бакалавър

1. Двигатели с вътрешно горене

2. Автомобили

3. Механизация на селското стопанство

4. Технология и организация на автотранспортна техника

5. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

6. Учител по практика - инструктор за обучение на водачи на МПС

7. Технология и управление на транспорта

В. Средно техническо образование

1. Двигатели с вътрешно горене

2. Автомобили и кари

3. Автомобилна електротехника

4. Управление на транспортно предприятие:

а) в автомобилния транспорт

б) в градския транспорт

5. Технология и организация на автотранспортна техника

6. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

7. Механизация на селското стопанство

Г. Завършили ВВУ

С придобити граждански специалности, идентични на тези от буква "А", а така също и завършилите след 1950 г. ВВУ с профил "Автомобилисти" с курс на обучение не по-малък от 2 г.

Д. Средно специално образование

1. Монтьор на автомобили и водач на МПС категория "С" или "В"

2. Монтьор на кари и водач на МПС категория "Т" или "С"

3. Автокаросерист и водач на МПС категория "В" или "С"

4. Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т" или "С", или "В"

5. Монтьор по електрообзавеждане на МПС и водач на МПС категория "В" или "С"

6. Монтьор-водач на тролейбус

7. Монтьор-водач на трамвайна мотриса

8. Машинист-монтьор на ПСМ и водач на МПС категория "С" или "Т"

Забележки:

1. Лицата, завършили средно образование и придобили която и да е от специалностите, определени с настоящото приложение, и завършили след това висше образование със специалности, различни от посочените в букви "А" и "Б", се приравняват към завършилите специализация, изисквана съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1.

2. Лицата, притежаващи необходимите специализирани технически познания, доказани с най-малко тригодишен трудов стаж като технически специалисти по обслужване, ремонт и експлоатация на тролейбуси и трамвайни мотриси, се приравняват към специалностите по т. 6 и 7 по буква "Д".

 

Приложение № 2 към чл. 17 (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)


 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

Издадено на: ........... г.

Валидно от .......... до ...................... г.

Променено на: ........... г.

 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ

№ ...........................

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

 

На основание чл. 148, ал. 2 от Закона за движението по пътищата и чл. 17 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава това разрешение с право за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на:

Фирма/организация: ....................

БУЛСТАТ/ЕИК .................................................................................................................................................................................................................................................................

АДРЕС: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

АДРЕС на КТП: ..............................................................................................................................................................................................................................................................

Категории на КТП: ........................................ Брой на линиите: .........................................................................................................................................................................................

 

Списък на линиите

 

 

Линия

Проверки на ППС от

Проверки във връзка с

Съответства за

категории

предназначението

категория КТП

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...............................

 

 

 

 

 

Министър или оправомощено от него лице със Заповед № ............

(подпис, печат)

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

Издаден на: .................. г.

 

Променен на: .................. г.

Валиден от .......... до .................. г.

 

 

С П И С Ъ К

към Разрешение № . . . . . . . / . . . . . . . . . . . г.

за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства

 

Фирма/организация: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

АДРЕС: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

АДРЕС на КТП: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Списък на техническите специалисти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежава квалификация за проверка на:

Проверка на ППС по ADR

Първоначална проверка

Определен за

Номер на

Име,

ЕГН

Свидетелство

Диплома за

Образование

Свидетелство

Удостоверение

 

 

на уредбите ВНГ/СПГ

председател

индивидуален

 

по

презиме,

 

за управление

завършено

(средно/висше)

за начална

за периодично

ППС

ППС

за

автобуси

автобуси

издаване/заверка

тролейбуси

трамвайни

свидетелство

свидетелство

Свидетелство

Свидетелство

 

печат

ред

фамилия

 

№, дата,

образование

 

проф.

обучение

от кат.

от кат.

таксиметров

за

за

на ЕКМТ

 

мотриси

за начална

за

за начална

за периодично

 

 

 

 

 

притежавани

№, дата,

 

квалификация

№, дата,

М1, M2,

L1, L2,

превоз на

превоз

превоз

сертификат

 

 

проф.

периодично

професионална

обучение №,

 

 

 

 

 

категории

издадена от

 

№, дата,

издадено от

M3, N1,

L3,

пътници

на

на деца и

 

 

 

квалификация

обучение

квалификация

дата, издадено

 

 

 

 

 

 

 

 

издадено от

 

N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G

L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e

 

пътници

ученици

 

 

 

№, дата, издадено от

№, дата, издадено от

№, дата, издадено от

от

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министър или оправомощено от него лице със Заповед № ............

(подпис, печат)

 

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)


 

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

ЧРЕЗ

НАЧАЛНИКА НА

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ "КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ" ...........................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

от: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК .................................................................................................................................................................................................................................................................

Адрес: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Управител: .................................................................................................................................................................................................................................................................

Телефон: .................................................................................................................................................................................................................................................................

Факс: .............................................................. e-mail: ......................................................................................................................................................................................

 

Уважаеми господин министър,

 

Моля да бъде издадено разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и списък към него за:

Контролно-технически пункт с адрес ......................................................................................................................................................................................................................................

Телефон: .................................................................................................................................................................................................................................................................

Факс: ............................................................................. е-mail: .......................................................................................................................................................................

Брой линии: .................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Моля техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по чл.12 - 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1.

 

Списък на линиите

 

Линия

Проверки на ППС от

Проверки във връзка с

Съответства за

категории

предназначението

категория на контролно-техническия пункт

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...............................

 

 

 

 

 

Прилагам следните документи:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - ако лицето не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г., или копие на съдебно решение за регистрация - когато лицето е регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за чуждестранни лица - съответен документ, удостоверяващ регистрацията им;

2. декларация, че търговецът не е в производство за обявяване в несъстоятелност - документът се представя, ако търговското дружество не е регистрирано или пререгистрирано след 1 януари 2008 г.;

3. копие на удостоверението за регистрация в регистър БУЛСТАТ - документът се представя от търговците, които не са регистрирани или пререгистрирани след 1 януари 2008 г., юридическите лица, които не са търговци, и от чуждестранните лица;

4. проект на технологична карта за работата на техническите специалисти;

5. списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13; за всеки технически специалист към списъка се прилагат:

а) копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;

б) копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;

в) копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;

г) свидетелство за съдимост;

д) копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;

е) копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган-документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии;

6. копие на сертификат за внедрената в контролно-техническия пункт система за управление на качеството по чл. 11, ал. 5, издаден от орган по сертификация на системи за управление, акредитиран от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за област сертификация на системи за управление;

7. документ за разрешаване ползването на строежа, а за пунктовете от V категория и съответния документ за ползване на площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари, издаден от компетентен орган;

8. документ за собственост или договор за наем на контролно-техническия пункт, а за пунктовете от V категория - и за площадката за извършване на проверки на превозните средства, превозващи определени опасни товари;

9. план на контролно-техническия пункт, съдържащ разположение на машините, съоръженията и средствата за измерване в мащаб 1:50;

10. списък на уредите, съоръженията и средствата за измерване, съдържащ данни за наименованието, марката, модела, типа и фабричния им номер, придружен с копие на паспортите или копие на документ за одобрение и премината проверка за годност, заверени със свеж печат от съответното лице, извършило одобрението или проверката;

11. документ за платена държавна такса за извършване на оглед за установяване на съответствието на контролно-техническия пункт с изискванията и за издаване на разрешение.

Забележка.

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

 

Списък на техническите специалисти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Притежава квалификация за проверка на:

Проверка на ППС по ADR

Първоначална проверка

Определен за

Име,

ЕГН

Свидетелство

Диплома за

Образование

Свидетелство

Удостоверение

 

 

на уредбите ВНГ/СПГ

председател

 

по

презиме,

 

за управление

завършено

(средно/висше)

за начална

за периодично

ППС

ППС

за

автобуси

автобуси

издаване/заверка

тролейбуси

трамвайни

свидетелство

свидетелство

Свидетелство за

Свидетелство за

 

ред

фамилия

 

№, дата,

образование

 

проф.

обучение

от кат.

от кат.

таксиметров

за

за

на ЕКМТ

 

мотриси

за начална

за

начална проф.

периодично

 

 

 

 

притежавани

№, дата,

 

квалификация

№, дата,

М1, M2,

L1, L2,

превоз на

превоз

превоз

сертификат

 

 

проф.

периодично

квалификация

обучение №,

 

 

 

 

категории

издадена от

 

№, дата,

издадено от

M3, N1,

L3,

пътници

на

на деца

 

 

 

квалификация

обучение

№, дата, изда-

дата, издадено

 

 

 

 

 

 

 

издадено от

 

N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G

L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e

 

пътници

и/или ученици

 

 

 

№, дата, издадено от

№, дата, издадено от

дено от

от

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3а към чл. 24, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 99 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)


 

ДО

МИНИСТЪРА НА

ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ

ТЕХНОЛОГИИ И

СЪОБЩЕНИЯТА

ЧРЕЗ НАЧАЛНИКА НА

ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ

"КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ -

ДАИ" .......................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от: .................................................................................................................................................................................................................................

(фирма/организация)

БУЛСТАТ/ЕИК: ..........................................................................................................................................................................................................................

Адрес: ..............................................................................................................................................................................................................................

Управител: .............................................................................................................................................................................................................................

Телефон: ...........................................................................; факс: ........................................................;

e-mail: ............................................................................................................................................................................................................................

Уважаеми господин министър,

Моля да бъде извършена промяна в списъка на техническите специалисти към издадено Разрешение №.................... / .................. г. за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

1. Техническите специалисти, посочени в списъка по-долу, отговарящи на изискванията по чл. 12 - 14, да бъдат вписани в регистъра по чл. 15, ал. 1 и/или в списъка към разрешението.

Прилагам списък на техническите специалисти, в който е посочено за всеки от тях какви прегледи и дейности може да извършва и отговаря ли на съответните изисквания по чл. 13.

 

 

Списък на техническите специалисти

 

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Свидетелство за управление №, дата, притежавани категории

Диплома за завършено образование №, дата, издадена от

Образование (средно/висше)

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Удостоверение за периодично обучение №, дата, издадено от

Притежава квалификация за проверка на:

Проверка на ППС по ADR

Първоначална проверка на уредбите ВНГ/СПГ

Определен за председател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППС от кат. М1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 и O4; G

ППС от кат. L1, L2, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e и L7e

за таксиметров превоз на пътници

автобуси за превоз на пътници

автобуси за превоз на деца и/или ученици

издаване/заверка на ЕКМТ сертификат

тролейбуси

трамвайни мотриси

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от

Свидетелство за начална проф. квалификация №, дата, издадено от

Свидетелство за периодично обучение №, дата, издадено от

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За всеки технически специалист се прилагат:

1. копие на дипломата за завършено средно или висше образование и документ за специализация в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1;

2. копие на свидетелството за професионална квалификация по чл. 14, ал. 5, т. 2 или на удостоверението за допълнително обучение по чл. 14, ал. 5, т. 1;

3. копие на свидетелството за управление на моторно превозно средство;

4. свидетелство за съдимост;

5. копие на справка за приети уведомления по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда;

6. копие на трудовата книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж, издаден от компетентен държавен орган - документът се представя за техническите специалисти за извършване на прегледи и проверки по ADR и за председателите на комисии.

Забележка.

Копията на документите се заверяват със свеж печат на лицето по чл. 16 и подпис на управителя.

Оригиналите на документите се представят за проверка.

2. Техническите специалисти да бъдат отписани от списъка към разрешението:

1. ........................................../инд. печат № ......... /карта за достъп № ...........................................................................................................................................

(ако има такава)

2. ........................................../инд. печат № ......... /карта за достъп № ...........................................................................................................................................

(ако има такава)

За технически специалист се прилагат описаните индивидуални печати и картите за достъп (ако има такива).

 

Подпис и печат на заявителя: ......................."

 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1


 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

П Р О Т О К О Л

№ ............. от ................. г.

за съответствие с изискванията към контролно-технически пункт за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС

 

на .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(фирма, организация)

Адрес ........................................................................................................................................................................................................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК ................................................................................................................................................................................................................................................................

Представител на лицето по чл. 4:...........................................................................................................................................................................................................................................

Адрес на контролно-техническия пункт: ...................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Брой на линиите .............................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Комисия:

Председател: ................................................................................................................................................................................................................................................................

Член: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия, длъжност, ОО "КД - ДАИ" - гр. ................, дирекция в ИА "АА")

 

I. Съответствие на контролно-техническия пункт с изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6

 

1.

Помещения за извършване на съответните проверки при ПТП

да

не

2.

Работна площадка за извършване на проверки при ПТП (за V категория)

да

не

3.

Компютризирана система за работата на средствата за измерване

да

не

4.

Помещение/я за съхранение на документи, средства за измерване и

да

не

 

компютърна техника за работа на комисията

 

 

5.

Метална каса

да

не

6.

Телефон за връзка

да

не

 

Съответства на изискванията по чл. 5, чл. 11, ал. 2 и 6

ДА

НЕ

 

(вярното се отбелязва)

 

II. Съответствие на помещенията с изискванията по чл. 6 и 7

 

1.

Закрити

да

не

2.

Проходими

да

не

3.

Осигуряват възможност за разполагането на линиите за извършване на проверка на техническата изправност на ППС

да

не

4.

Осигуряват свободно и безопасно преминаване на ППС в помещението

да

не

5.

Осигурен е необходимият подход към и изход от линията, като след навлизането в нея се извършва само постъпателно движение, без да се извършва маневра "движение на заден ход"

да

не

 

Разстоянието между отделните линии е не по-малко от 1,5 м (при повече от една линия)

да

не

 

Съответства на изискванията по чл. 6 и 7

ДА

НЕ

 

(вярното се отбелязва)

Забележка. По искане на комисията съответствието по т. 3 и 4 се доказва с практическа демонстрация.

 

III. Съответствие на линиите с изискванията по чл. 7, 8 и 9

 

Линия

Проверки на ППС от

Проверки във връзка с

Съответства за

категории

предназначението

категория на контролно-техническия пункт

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...............................

 

 

 

 

Заключение за контролно-техническия пункт

Контролно-техническият пункт съответства на изискванията за категории на контролно-техническия пункт: .........................................................................................................................................................

Становище на представителя на лицето по чл. 16: ................................................................................................................................................................................................................

Съставен на: ................................ г.

 

 

Комисия:

 

Председател: ......................................................................................................

 

 

Член: .......................................

 

(подпис)

 

 

Линия № .................

към Протокол № .................. от ................. г.

(попълва се за всяка линия)

 

1. Съответствие на линията с изискванията по чл. 8

 

1.

Оборудвана е със стационарен подемник (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси)

да

не

 

Оборудвана е с канал (за категории M1, N1, O1, M2, M3, N2, N3, O2, O3, O4, тролейбуси и трамвайни мотриси)

да

не

2.

Средствата за измерване и съоръженията са разположени в обхвата на линията

да

не

3.

Организирана е технологична последователност на прегледа съгласно одобрената технологична карта

да

не

 

Съответства на изискванията по чл. 8

ДА

НЕ

 

(вярното се отбелязва)

2. Съответствие на линията с изискванията по чл. 7

 

 

Размери на линията

За категории ППС

1.

Дължина . . . . . . . . м

 

2.

Широчина . . . . . . . . м

 

3.

Височина над линията . . . . . . . . м

 

4.

Светъл отвор на вратите. . . . . . . . м

 

 

Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС:

 

 

3. Съответствие на канала с изискванията по чл. 8

 

 

Размери на канала

За категории ППС

1.

Дължина . . . . . . . . м

 

2.

Широчина . . . . . . . . м

 

3.

Дълбочина . . . . . . . . м

 

 

Съответства на изискванията за периодичен преглед на ППС

 

 

4. Съответствие на оборудването с изискванията по чл. 9

 

Наименование

Марка

Модел

Тип

Фабр. №

Прове- рен

Осн. характе- ристики

Съот- ветства

 

1

2

3

4

5

 

6

7

 

 

1.

Технически средства за компютризираната система по чл. 11, ал. 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

2.

Газоанализатор

 

 

 

 

 

 

да

не

3.

Димомер

 

 

 

 

 

 

да

не

4.

Стенд за измерване на спирачни сили на ППС

 

 

 

 

 

 

да

не

5.

Специализиран спирачен стенд за МПС от категория L

 

 

 

 

 

 

да

не

6.

Спирачен стенд за МПС с колесна формула, различна от "4 x 2"

 

 

 

 

 

 

да

не

7.

Уред за проверка регулировката на фаровете

 

 

 

 

Х

Х

да

не

8.

Набор универсални монтьорски инструменти

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

9.

Уред за проверка дълбочината на рисунъка на гумите

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

10.

Подвижна лампа или фенерче

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

11.

Прибор за осветяване фабричния номер на рамата и двигателя

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

12.

Технологични карти за съответните категории ППС

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

13.

Стационарен подемник

 

 

 

 

Х

Х

да

не

14.

Канал с подемник

Х

Х

Х

Х

Х

 

да

не

15.

Двустранен шублер с удължени челюсти за измерване на външни размери с обхват над 150 мм или калибър

Х

Х

Х

Х

 

 

да

не

16.

Двустранен шублер за измерване на вътрешни канали с обхват 10 - 150 мм или калибри

Х

Х

Х

Х

 

 

да

не

17.

Средство (симулатор) за проверка на електрическите връзки в устройствата за съединяване на електроинсталацията на ремаркетата към тази на автомобила

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

18.

Уред за измерване на дължини (ролетка с дължина не по-малко от 5 м)

 

 

 

 

 

 

да

не

19.

Калибри за проверка на износването в заключващото устройство на седловото устройство на седловия влекач

 

 

 

 

 

 

да

не

20.

Устройство за откриване на теч при системи на втечнен нефтен газ и сгъстен природен газ за контролно-технически пункт V категория

Х

Х

Х

Х

 

 

да

не

21.

Хронометър

 

 

 

 

 

 

да

не

22.

Уред за измерване на сила и напрежение на електрическия ток и електрическо съпротивление

 

 

 

 

 

 

да

не

23.

Уред за измерване на изолационно съпротивление

 

 

 

 

 

 

да

не

24.

Стенд за проверка на експлоатационното оборудване на цистерните

Х

Х

Х

Х

Х

Х

да

не

25.

Подвижна лампа или ръчно фенерче за работа във взриво-опасна среда (с ЕХ защита)

 

 

 

 

 

 

да

не

26.

Инсталация с манометри (с клас на точност не по-нисък от 1) за хидравлични проверки на цистерни:

 

 

 

 

 

 

да

не

27.

манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

да

не

28.

манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

да

не

29.

манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

да

не

30.

манометър № . . . . . . . . . . . клас на точност . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

да

не

 

(вярното се отбелязва)

5. Съответствие на площадката с изискванията по чл. 10 (за контролно-технически пункт V категория)

 

 

Площадка за разполагане на допълнителното оборудване

Съответствие

 

1.

Твърда настилка

да

не

2.

В непосредствена близост до линията (на разстояние . . . . . . м)

да

не

3.

Размерите на площадката са съгласно изискванията

да

не

 

Дължина . . . . . . . . м

 

 

 

Широчина . . . . . . . . м

 

 

 

Съответства на изискванията на чл. 10

ДА

НЕ

 

(вярното се отбелязва)

 

Заключение на комисията за линия № ...................

 

Линия

Проверки на ППС от

Проверки във връзка с

Съответства за

категории

предназначението

категория на контролно-техническия пункт

1.

 

 

 

 

 

Забележки на комисията: ....................................................................................................................................................................................................................................................

Становище на представителя на лицето по чл. 16: .........................................................................................................................................................................................................................

Дата: ............................. г.

 

 

Комисия:

 

Председател: .......................................................................................................

 

Член: .....................................

 

(подпис)

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 31, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.)


 

 

МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

Методиката определя еднакви изисквания и критерии при оценка на изправността на отделните елементи, заложени в протокола за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

 

Част I

Насоки за оценяване на неизправностите:

 

 

 

 

 

Насоки за оценка на

Елемент

Метод

Причини за установена

неизправностите

 

 

 

неизправност

незначителни

значиелни

опасни

1

2

3

4

5

6

0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

 

 

 

 

НА ПРЕВОЗНОТО

 

 

 

 

 

СРЕДСТВО

 

 

 

 

 

0.1. Табели с

Визуална проверка

а) липсваща/и табела/и или

 

Х

 

регистрационния

 

така надеждни/закрепени,

 

 

 

номер

 

че има вероятност да

 

 

 

 

 

паднат

 

 

 

 

 

б) липсващ или нечетлив

Х

Х

 

 

 

надпис

 

 

 

 

 

в) несъответствие с

 

Х

 

 

 

документите или

 

 

 

 

 

регистрацията на

 

 

 

 

 

превозното средство

 

 

 

 

 

г) поставени не на

 

Х

 

 

 

определени за тази цел

 

 

 

 

 

места

 

 

 

0.2.

Визуална проверка

а) липсва или не може да

 

Х

 

Идентификационен

 

бъде открит

 

 

 

номер (VIN/рама)

 

б) непълен, нечетлив

 

Х

 

 

 

в) несъответствие с

 

Х

 

 

 

документите или

 

 

 

 

 

регистрацията на

 

 

 

 

 

превозното средство

 

 

 

 

 

г) заличени или пренабити

 

Х

 

1. ОБОРУДВАНЕ НА

 

 

 

 

 

СПИРАЧНАТА

 

 

 

 

 

УРЕДБА

 

 

 

 

 

1.1. Механично

 

 

 

 

 

състояние и

 

 

 

 

 

функциониране

 

 

 

 

 

1.1.1. Спирачен

Визуална проверка на

а) шарнирът е прекалено

 

Х

 

педал/ръкохватка за

елементите при

стегнат

 

 

 

задействане на

задействане на

б) прекомерно износване

 

Х

 

спирачката

спирачната уредба

или хлабина

 

 

 

 

Забележка. ППС със

 

 

 

 

 

спирачни уредби със

 

 

 

 

 

сервоусилвател

 

 

 

 

 

следва да се

 

 

 

 

 

проверяват при

 

 

 

 

 

загасен двигател

 

 

 

 

1.1.2. Състояние на

Визуална проверка на

а) излишен или

 

Х

 

педала/ръкохватката

елементите при

недостатъчен резервен ход

 

 

 

и ход на

задействане на

б) спирачният механизъм не

Х

Х

 

задвижващото

спирачната уредба

се връща правилно в

 

 

 

спирачно устройство

Забележка. ППС със

началното си положение

 

 

 

 

спирачни уредби със

в) липсващо, разлепено или

Х

Х

 

 

сервоусилвател

износено покритие на

 

 

 

 

следва да се

спирачния педал против

 

 

 

 

проверяват при

хлъзгане

 

 

 

 

загасен двигател

 

 

 

 

1.1.3. Вакуумна

Визуална проверка на

а) недостатъчно налягане

 

Х

Х

помпа или компресор

елементите при

на въздуха/вакуум, което

 

 

 

и резервоари

нормално работно

да осигури най-малко две

 

 

 

 

налягане. Проверка на

задействания на

 

 

 

 

времето, необходимо

спирачната уредба след

 

 

 

 

за постигане на

задействане на

 

 

 

 

сигурна работна

предупредителното

 

 

 

 

стойност на вакуума

устройство (или нестабилни

 

 

 

 

или въздушното

стойности на показанията

 

 

 

 

налягане, както и на

на датчика)

 

 

 

 

надеждното

б) времето, необходимо за

 

Х

 

 

функциониране на

постигане на сигурна

 

 

 

 

предупредителното

работна стойност на

 

 

 

 

устройство,

налягането на

 

 

 

 

многокръговия

въздуха/вакуума, не

 

 

 

 

предпазен клапан и

отговаря на изискванията (а)

 

 

 

 

предпазния клапан

в) нефункциониращ

 

Х

 

 

 

многокръгов предпазен

 

 

 

 

 

клапан или изпускателен

 

 

 

 

 

вентил

 

 

 

 

 

г) изпускане на въздух,

 

Х

 

 

 

причиняващо забележим

 

 

 

 

 

спад в налягането, или

 

 

 

 

 

шумно изпускане на

 

 

 

 

 

въздух

 

 

 

 

 

д) външно увреждане,

 

Х

Х

 

 

което е вероятно да

 

 

 

 

 

повлияе върху

 

 

 

 

 

функционирането на

 

 

 

 

 

спирачната система

 

 

 

1.1.4. Предупредителен индикатор или датчик за ниско налягане

Проверка на функционирането

неправилно функциониращ или неизправен датчик или индикатор

Х

Х

 

1.1.5. Ръчно

Визуална проверка на

а) органът за управление е

 

Х

 

задействан клапан

елементите при

спукан, повреден или

 

 

 

за управление на

задействане на

прекалено износен

 

 

 

спирачната уредба

спирачната уредба

б) органът за управление не

 

Х

 

 

 

е надеждно закрепен към

 

 

 

 

 

клапана или несигурен

 

 

 

 

 

клапан

 

 

 

 

 

в) хлабави връзки или

 

Х

 

 

 

изтичане в системата

 

 

 

 

 

г) незадоволителна работа

 

Х

 

1.1.6. Механизъм за

Визуална проверка на

а) палецът на ръчната

 

Х

 

задействане на

елементите при

спирачка не задържа

 

 

 

ръчната спирачка,

задействане на

правилно

 

 

 

лост за управление,

спирачната уредба

б) прекомерно износване на

Х

Х

 

палец на ръчната

 

пръта на спирачката или на

 

 

 

спирачка, електронна

 

механизма на палеца

 

 

 

ръчна спирачка

 

в) прекомерен ход на лоста,

 

Х

 

 

 

показващ неправилна

 

 

 

 

 

настройка

 

 

 

 

 

г) липсващ, повреден или

 

Х

 

 

 

нефункциониращ

 

 

 

 

 

механизъм за задействане

 

 

 

 

 

д) неправилно

 

Х

 

 

 

функциониране -

 

 

 

 

 

предупредителният

 

 

 

 

 

индикатор показва

 

 

 

 

 

неизправност

 

 

 

1.1.7. Спирачни

Визуална проверка на

а) повреден клапан или

 

Х

Х

клапани (клапани с

елементите при

прекомерно изпускане на

 

 

 

крачно управление,

задействане на

въздух

 

 

 

разтоварващи,

спирачната уредба

б) прекомерно изпускане на

Х

Х

 

рагулиращи клапани)

 

масло от компресора

 

 

 

 

 

в) клапанът е монтиран

 

Х

 

 

 

ненадеждно или

 

 

 

 

 

неправилно

 

 

 

 

 

г) изтичане на спирачна

 

Х

Х

 

 

течност

 

 

 

1.1.8. Съединения за

Разединяване и

а) неизправни изолационни

Х

Х

 

спирачки на

свързване на

кранове или

 

 

 

ремаркета

съединението между

самозатваряща се клапа

 

 

 

(екектрически и

теглещото превозно

б) кранът или клапата са

Х

Х

 

пневматични)

средство и ремаркето

монтирани ненадеждно или

 

 

 

 

 

неправилно

 

 

 

 

 

в) изтичания

 

Х

 

 

 

г) неправилно

 

Х

 

 

 

функциониране

 

 

 

1.1.9. Резервоар за

Визуална проверка

а) резервоарът е

Х

Х

 

сгъстен въздух

 

деформиран, корозирал

 

 

 

 

 

или се наблюдава

 

 

 

 

 

изпускане на въздух

 

 

 

 

 

б) неизправно устройство

Х

Х

 

 

 

за източване на кондензат

 

 

 

 

 

в) резервоарът е монтиран

 

Х

 

 

 

ненадеждно или

 

 

 

 

 

неправилно

 

 

 

1.1.10. Спирачки с

Визуална проверка на

а) неизправен или

 

Х

 

усилватели, главен

елементите при

нефункциониращ

 

 

 

спирачен цилиндър

задействане на

усилвател

 

 

 

(хидравлични

спирачната уредба

б) неизправен или

 

Х

Х

системи)

 

изпускащ главен спирачен

 

 

 

 

 

цилиндър

 

 

 

 

 

в) ненадеждно закрепен

 

Х

Х

 

 

главен спирачен цилиндър

 

 

 

 

 

г) недостатъчно количество

Х

Х

 

 

 

спирачна течност

 

 

 

 

 

д) липсваща капачка на

Х

Х

 

 

 

резервоара на главния

 

 

 

 

 

спирачен цилиндър

 

 

 

 

 

е) светеща или неизправна

Х

Х

 

 

 

предупредителна лампа за

 

 

 

 

 

спирачната течност

 

 

 

 

 

ж) неправилно

Х

Х

 

 

 

функциониране на

 

 

 

 

 

предупредителното

 

 

 

 

 

устройство за равнището

 

 

 

 

 

на спирачната течност

 

 

 

1.1.11. Твърди

Визуална проверка на

а) риск от повреда или

 

 

Х

спирачни

елементите при

счупване

 

 

 

въздухопроводи

задействане на

б) изтичане от

 

Х

Х

 

спирачната уредба

въздухопровода или

 

 

 

 

 

съединения

 

 

 

 

 

в) повредени или

 

Х

Х

 

 

прекалено корозирали

 

 

 

 

 

въздухопроводи

 

 

 

 

 

г) неправилно поставени

Х

Х

 

 

 

въздухопроводи

 

 

 

1.1.12. Гъвкави

Визуална проверка на

а) риск от повреда или

 

Х

 

спирачни маркучи

елементите при

спукване

 

 

 

 

задействане на

б) повредени, износени,

Х

Х

 

 

спирачната уредба

усукани или къси маркучи

 

 

 

 

 

в) изтичане от маркучи или

 

Х

Х

 

 

от съединения

 

 

 

 

 

г) издуване на маркучите

 

Х

Х

 

 

под налягане

 

 

 

 

 

д) маркучите са порести

 

Х

 

1.1.13. Спирачни

Визуална проверка

а) прекомерно износена

 

Х

Х

накладки за дискови

(когато има

накладка

 

 

 

и челюстни спирачки

възможност )

б) замърсена (с масло, грес

 

Х

Х

 

 

и др.)

 

 

 

 

 

в) липсваща накладка

 

Х

Х

1.1.14. Спирачни

Визуална проверка

а) прекомерно износен,

 

Х

Х

барабани, спирачни

(когато има

надран, с пукнатини,

 

 

 

дискове

възможност )

ненадежден или пукнат

 

 

 

 

 

барабан или диск

 

 

 

 

 

б) замърсен барабан или

 

Х

 

 

 

диск (с масло, грес и др.)

 

 

 

 

 

в) липсващ барабан или

 

Х

 

 

 

диск

 

 

 

 

 

г) ненадеждно закрепени

 

Х

Х

 

 

накладки

 

 

 

1.1.15. Спирачни

Визуална проверка на

а) повредено или уплетено

 

 

Х

жила, щанги,

елементите при

жило

 

 

 

лостове, връзки

задействане на

б) прекомерно износен или

 

Х

Х

 

спирачната уредба

корозирал елемент

 

 

 

 

 

в) ненадеждно жило, щанга

 

Х

 

 

 

или свързване

 

 

 

 

 

г) неизправна броня на

 

Х

 

 

 

жилото

 

 

 

 

 

д) ограничаване на

 

Х

 

 

 

свободното движение на

 

 

 

 

 

елементите на спирачната

 

 

 

 

 

уредба

 

 

 

 

 

е) неправилно движение на

 

Х

 

 

 

лостове/щанги, което

 

 

 

 

 

показва лоша настройка

 

 

 

 

 

или прекомерно износване

 

 

 

1.1.16. Задвижващи

Визуална проверка на

а) спукан или повреден

 

Х

Х

спирачни механизми

елементите при

задвижващ механизъм

 

 

 

(вкл. спирачни

задействане на

б) изтичане от

 

Х

Х

пружини или

спирачната уредба

задвижващия механизъм

 

 

 

хидравлични

 

в) задвижващият

 

Х

Х

цилиндри)

 

механизъм е монтиран

 

 

 

 

 

ненадеждно или

 

 

 

 

 

неправилно

 

 

 

 

 

г) прекомерно корозирал

 

Х

Х

 

 

задвижващ механизъм

 

 

 

 

 

д) недостатъчен или

 

Х

Х

 

 

увеличен ход на работното

 

 

 

 

 

бутало или на

 

 

 

 

 

диафрагмения механизъм

 

 

 

 

 

е) липсваща или повредена

Х

Х

 

 

 

противопрахова защита

 

 

 

1.1.17. Регулатор на

Визуална проверка на

а) неизправно свързване

 

Х

 

спирачното усилиена

елементите при

б) неправилна настройка на

 

Х

 

задните колела в

задействане на

свързването

 

 

 

зависимост от

спирачната уредба

в) клапанът е блокирал или

 

Х

Х

натоварването.

(когато е възможно)

не работи

 

 

 

 

 

г) липсващ клапан

 

Х

Х

 

 

д) липсваща табелка с

Х

Х

 

 

 

данни

 

 

 

 

 

е) данните са нечетливи

Х

Х

 

 

 

или не отговарят на

 

 

 

 

 

изискванията (а)

 

 

 

1.1.18. Устройства за

Визуална проверка

а) устройството за

 

Х

 

регулиране на

(когато е възможно)

регулиране е повредено,

 

 

 

хлабината и

 

блокирано или с

 

 

 

индикатори

 

неправилно движение,

 

 

 

 

 

прекомерно износено или с

 

 

 

 

 

неправилна настройка

 

 

 

 

 

б) неизправно устройство

 

Х

 

 

 

за регулиране

 

 

 

 

 

в) неправилно монтирано

 

Х

 

 

 

или подменено

 

 

 

1.1.19. Допълнителна

Визуална проверка

а) ненадеждно свързване

Х

Х

 

спирачна уредба

 

или монтаж

 

 

 

(спирачка-забавител

 

б) уредбата видимо липсва

 

Х

 

с продължително

 

или е неизправна (когато е

 

 

 

действие), когато е

 

възможно)

 

 

 

монтирана или се

 

 

 

 

 

изисква

 

 

 

 

 

1.1.20. Автоматично

Разединяване на

а) спирачката на ремаркето

 

 

Х

действие на

връзката в спирачната

не се задейства

 

 

 

спирачките на

уредба между

автоматично при

 

 

 

ремаркето

теглещото превозно

разединяване на връзката

 

 

 

 

средство и ремаркето

 

 

 

 

1.1.21. Комплектност

Визуална проверка

а) други устройства от

 

Х

Х

на спирачна уредба

 

уредбата (напр. помпа и

 

 

 

 

 

апарат за дехидратиране

 

 

 

 

 

на въздуха и т.н.) са

 

 

 

 

 

увредени външно или са

 

 

 

 

 

прекомерно корозирали по

 

 

 

 

 

начин, който влияе

 

 

 

 

 

неблагоприятно върху

 

 

 

 

 

спирачната уредба

 

 

 

 

 

б) изпускане на въздух или

Х

Х

 

 

 

течност

 

 

 

 

 

в) ненадеждно или

 

Х

 

 

 

неправилно монтиран

 

 

 

 

 

елемент

 

 

 

 

 

г) неправилен ремонт или

 

Х

Х

 

 

изменение на елемент (1)

 

 

 

1.1.22.

Визуална проверка

а) липсват

 

Х

 

Присъединителни

 

б) повредени, изпускат или

Х

Х

 

накрайници за

 

не могат да бъдат

 

 

 

проверка (когато са

 

използвани

 

 

 

монтирани или се

 

 

 

 

 

изискват)

 

 

 

 

 

1.2. Полезно

 

 

 

 

 

действие и

 

 

 

 

 

ефекивност на

 

 

 

 

 

работната спирачна

 

 

 

 

 

уредба

 

 

 

 

 

1.2.1. Полезно

По време на

а) недостатъчно спирачно

 

Х

Х

действие

проверката на стенд

усилие върху едно или

 

 

 

 

за статично изпитване

повече колела

 

 

 

 

на спирачки

б) спирачното усилие от

 

Х

Х

 

 

което и да е колело е

 

 

 

 

 

по-малко от

 

 

 

 

 

70 % от максималното

 

 

 

 

 

регистрирано усилие от

 

 

 

 

 

друго колело на същата ос

 

 

 

 

 

в) няма постепенна промяна

 

Х

 

 

 

на спирачното усилие

 

 

 

 

 

(захващане)

 

 

 

 

 

г) голямо закъснение във

 

Х

 

 

 

функционирането на

 

 

 

 

 

спирачката на което и да е

 

 

 

 

 

колело

 

 

 

 

 

д) нестабилни показания за

 

Х

 

 

 

спирачното усилие по

 

 

 

 

 

време на всеки пълен

 

 

 

 

 

оборот на колелото

 

 

 

1.2.2. Ефективност

Проверка на стенд за

а) не се постига поне

 

Х

Х

 

изпитване на

следната минимална

 

 

 

 

спирачки. Превозни

стойност за спирачна

 

 

 

 

средства или

ефективност: превозни

 

 

 

 

ремаркета с

средства с първоначална

 

 

 

 

максимално

регистрация след влизане в

 

 

 

 

разрешена маса над

сила на Директива 2010/48:

 

 

 

 

3500 kg трябва да

- категория N1: 50 % - категория M1: 58 %

 

 

 

 

бъдат проверявани

-категория M1: 50 %

 

 

 

 

съгласно

-категории М2 и М3: 50 %

 

 

 

 

предписанията на ISO

-категории N2 и N3: 50 %

 

 

 

 

21069 или по

-категория О2 (ХХ) (в), О3 и

 

 

 

 

равностойни методи

О4:

 

 

 

 

 

-за полуремаркета: 45 %

 

 

 

 

 

-за ремаркета с тегличи: 50 %

 

 

 

 

 

б) превозни средства,

 

 

 

 

 

регистрирани преди

 

 

 

 

 

влизане в сила на

 

 

 

 

 

Директива 2010/48:

 

 

 

 

 

-категория N1 : 45 %

 

 

 

 

 

-категории М1, М2 и М3 : 50 % (2)

 

 

 

 

 

-категории N2 и N3 : 43 % (3)

 

 

 

 

 

-категории О2 (ХХ) (в), О3 и

 

 

 

 

 

О4: 40 % (4)

 

 

 

 

 

в) други категории L (ХХ) (в):

 

 

 

 

 

-категории L (двете

 

 

 

 

 

спирачки):

 

 

 

 

 

-категория L1e: 42 %

 

 

 

 

 

-категории L2e, l6e: 40 %

 

 

 

 

 

-категория L3e: 50 %

 

 

 

 

 

-категория L4e: 46 %

 

 

 

 

 

-категории L5e, L7e: 44 %

 

 

 

 

 

-категории L (спирачка на

 

 

 

 

 

задните колела):

 

 

 

 

 

-всички категории: 25 %

 

 

 

1.3. Полезно

 

 

 

 

 

действие и

 

 

 

 

 

ефективност на

 

 

 

 

 

резервна (аварийна)

 

 

 

 

 

спирачна уредба

 

 

 

 

 

(ако се осъществява

 

 

 

 

 

чрез отделна

 

 

 

 

 

система и когато ППС

 

 

 

 

 

е произведено с

 

 

 

 

 

такава)

 

 

 

 

 

1.3.1. Полезно

Ако резервната

а) неправилно спирачно

 

Х

Х

действие

спирачна уредба е

усилие върху едно или

 

 

 

 

отделна от работната

повече колела

 

 

 

 

спирачна уредба, да

б) спирачното усилие от

 

Х

Х

 

се използва методът,

което и да е колело е

 

 

 

 

посочен в т. 1.2.1

по-малко от

 

 

 

 

 

70 % от най-голямото

 

 

 

 

 

регистрирано усилие от

 

 

 

 

 

друго колело на същата ос

 

 

 

 

 

в) няма постепенна промяна

 

Х

Х

 

 

на спирачното усилие

 

 

 

 

 

(захващане)

 

 

 

1.3.2. Ефективност

Ако резервната

а) спирачното усилие е

 

Х

Х

 

спирачна система е

по-малко от 50 % от

 

 

 

 

отделена от работната

полезното действие на

 

 

 

 

спирачна уредба, да

крачната спирачка,

 

 

 

 

се използва методът,

определено в раздел 1.2.2,

 

 

 

 

посочен в т. 1.2.2

спрямо допустимото общо

 

 

 

 

 

тегло, а при

 

 

 

 

 

полуремаркетата - спрямо

 

 

 

 

 

сбора от допустимите

 

 

 

 

 

товари на ос (с изключение

 

 

 

 

 

на L1e и L3e)

 

 

 

1.4. Полезно

 

 

 

 

 

действие и

 

 

 

 

 

ефективност на

 

 

 

 

 

спирачната уредба

 

 

 

 

 

за паркиране

 

 

 

 

 

1.4.1. Полезно

Задействане на

а) спирачката не действа от

 

Х

Х

действие

спирачката по време

едната страна

 

 

 

 

на проверка на стенд

 

 

 

 

 

за изпитване на

 

 

 

 

 

спирачки

 

 

 

 

1.4.2. Ефективност

Проверка на стенд за

б) за всички категории

 

Х

Х

 

изпитване на

превозни средства

 

 

 

 

спирачки. Товарните

спирачната ефективност е