НАРЕДБА № 17 ОТ 22 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗИ НА ТОВАРИ ПО ВЪТРЕШНИ ВОДНИ ПЪТИЩА

В сила от 05.02.2013 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.10 от 5 Февруари 2013г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за установяване и удостоверяване на изискванията за професионална компетентност, финансова стабилност и добра репутация на превозвачите за извършване на превози на товари по вътрешните водни пътища.

Чл. 2. Тази наредба не се отнася за извършване на превози по вътрешните водни пътища:

1. на пътници;

2. на превози на товари с кораби с товароподемност до 200 t;

3. с фериботи или ро-ро кораби;

4. при извършване на превози за собствена сметка.

Чл. 3. (1) Превозите на товари по вътрешните водни пътища се извършват от физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават свидетелство за професионална компетентност.

(2) Свидетелството за професионална компетентност се издава, след като превозвачите удостоверят, че отговарят на изискванията на тази наредба.

(3) Превозите на товари се извършват със собствени или наети кораби, които отговарят на изискванията за безопасност и техническа годност и са снабдени с корабни документи в съответствие с Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, издадена от Министерството на транспорта и съобщенията (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г.), и с международните договори, по които Република България е страна.

Чл. 4. Лицата по чл. 3, ал. 1 се регистрират като превозвачи на товари по вътрешни водни пътища.

 

Раздел II.
Изисквания за професионална компетентност на превозвача

Чл. 5. (1) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато физическото лице - превозвач, или ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 3, ал. 1притежава познания или опит, придобити чрез обучение или усвоени в транспортната практика, има най-малко средно образование и успешно е положил писмен изпит по предметите, определени в приложение № 1.

(2) Лицето по ал. 1 не полага изпит по предметите, за които представи диплома, удостоверение или друг документ, удостоверяващ познанията му в съответната област.

(3) Лицето по ал. 1 не полага изпит в случаите, когато представи доказателства, че до влизане в сила на тази наредба е упражнявал дейността превозвач на товари по вътрешни водни пътища в държава - член на Европейския съюз, в съответствие с установените в тази държава нормативни изисквания.

(4) Курсовете за обучение се провеждат от физически или юридически лица, регистрирани като търговци, по програма, одобрена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(5) Изпитите се провеждат от Изпълнителна агенция "Морска администрация", като редът и начинът за провеждането им се определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(6) На успешно положилите изпита по ал. 1, както и на лицата по ал. 2 и 3 се издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2).

(7) Удостоверението по ал. 6 е лично, безсрочно и не подлежи на преотстъпване.

Чл. 6. Изискванията за професионална компетентност на превозвача се удостоверяват с представяне на:

1. удостоверение за професионална компетентност на лицето по чл. 5, ал. 6;

2. нотариално заверено копие на трудовия договор за лицето, ръководещо транспортната дейност на търговеца.

Чл. 7. (1) В случай на смърт, пенсиониране, напускане или на неработоспособност за повече от шест месеца на лицето по чл. 5, ал. 1, както и при поставянето му под пълно или ограничено запрещение, осъждане с влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление или лишаване от право да заема длъжността ръководител на транспортна дейност превозвачът може да продължи превозната дейност в срок не по-дълъг от 3 месеца до назначаване на ново лице, отговарящо на изискванията по чл. 5.

(2) По изключение при възникване на обстоятелствата по ал. 1 превозвачът може да упражнява правата по издаденото му свидетелство за професионална компетентност и в случай, че назначи лице, което не отговаря на условието за професионална компетентност почл. 5, ал. 1, но което е имало най-малко три години практически опит в ежедневното осъществяване на дейността по извършване на превози на товари по вътрешните водни пътища.

(3) В 30-дневен срок от назначаването лицето по ал. 2 следва да положи изпит за придобиване на професионална компетентност пред Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 8. Признава се за валиден документ на превозвач, издаден от администрация на държава - член на Европейския съюз, доказващ професионалната компетентност на лицата по чл. 5.

 

Раздел III.
Изисквания за финансова стабилност

Чл. 9. Изискванията за финансова стабилност са изпълнени, когато превозвачът разполага с достатъчно ресурси, с които да гарантира нормално стартиране и/или функциониране на транспортното предприятие към момента на подаване на заявление за издаване на свидетелство за професионална компетентност.

Чл. 10. (1) Изискванията за финансова стабилност се удостоверяват с представяне на:

1. годишен финансов отчет за предходните две години;

2. удостоверение от териториалната дирекция на Националната агенция по приходите за липса или наличие на парични задължения към държавата;

3. удостоверение за липса или наличие на задължения към местни данъци и такси;

4. удостоверение за липса или наличие на задължения към осигурителни фондове; а в случай на разсрочване или отсрочване на задълженията - документ за разсрочването или отсрочването им;

5. описание на управленската и производствената структура на кандидата и технологичните схеми за превоз;

6. декларация за липса или наличие на тежести на учредени обезпечения (ипотеки, залози и др.) върху имуществото;

7. списък на корабите по чл. 3, ал. 3.

(2) За доказване на финансовата си стабилност лицето по чл. 3, ал. 1 може да представи банкови референции и/или гаранции.

Чл. 11. (1) Признава се за валиден документ, доказващ финансовата стабилност на търговеца, издаден от администрация на държава - член на Европейския съюз, не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението за издаване на Свидетелство за професионална компетентност.

(2) Признава се за валиден документ, издаден от администрация на държава, нечленуваща в Европейския съюз, доказващ финансовата стабилност на търговеца, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

 

Раздел IV.
Изисквания за добра репутация

Чл. 12. Изискванията за добра репутация са изпълнени, когато лицето по чл. 5, ал. 1 не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер или не е лишено от правото да упражнява търговска дейност.

Чл. 13. Изискванията за добра репутация на превозвача се доказват с представяне на:

1. свидетелство за съдимост на лицето по чл. 5, ал. 1;

2. декларация от лицето по чл. 5, ал. 1, че не е лишавано от правото да упражнява търговска дейност.

Чл. 14. (1) Признава се за валиден документ, доказващ добрата репутация на търговеца, издаден от администрация на държава - член на Европейския съюз, не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението за издаване на Свидетелство за професионална компетентност.

(2) Признава се за валиден документ, доказващ добрата репутация на търговеца, издаден от администрация на държава - нечленуваща в Европейския съюз, не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на заявлението за издаване на Свидетелство за професионална компетентност, ако това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

 

Раздел V.
Издаване на Свидетелство за професионална компетентност

Чл. 15. (1) Свидетелствата за професионална компетентност за превоз на товари по вътрешните водни пътища (приложение № 3) се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" с мотивирана заповед.

(2) Свидетелството за професионална компетентност е безсрочно и не подлежи на преотстъпване.

Чл. 16. (1) Издадените Свидетелства за професионална компетентност се вписват в регистър, воден в Изпълнителна агенция "Морска администрация" (приложение № 4).

(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и физическите или юридическите лица, регистрирани като търговци, отговарящи на изискванията по чл. 1, и лицата по чл. 5, ал. 1, както и настъпили промени в тези обстоятелства.

Чл. 17. (1) Кандидатите за издаване на Свидетелството за професионална компетентност за превоз на товари по вътрешните водни пътища подават заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез дирекция "Морска администрация - Лом", или дирекция "Морска администрация - Русе".

(2) Към заявлението се прилагат:

1. извлечение от търговския регистър, освен ако не е посочен единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. удостоверение от компетентен орган, че лицето не е в производство по несъстоятелност;

3. документите по чл. 6, 10 и 13;

4. документ за данъчна регистрация;

5. документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, приета с ПМС № 81 от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.).

(3) В случай че бъдат констатирани пропуски в заявлението, на кандидата се дава срок за отстраняването им.

(4) В срок 30 дни от подаване на заявлението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава Свидетелството за професионална компетентност.

(5) В случаите по ал. 3 срокът за издаване на Свидетелството за професионална компетентност спира да тече до отстраняването на несъответствията.

Чл. 18. (1) При настъпване на обстоятелствата по чл. 7 превозвачът представя документите по чл. 6 и 13 за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.

(2) Документите по предходната алинея се предават по реда на чл. 17.

Чл. 19. Не се издава Свидетелство за професионална компетентност на лице, което:

1. е обявено в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност;

2. е в процес на ликвидация.

Чл. 20. Отказът да се издаде Свидетелство за професионална компетентност се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 21. За всяка промяна на обстоятелствата, свързани с издаденото Свидетелство за професионална компетентност, превозвачът уведомява изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез съответната териториална дирекция "Морска администрация" в срок до 14 дни от настъпване на промяната.

Чл. 22. (1) Правата, произтичащи от издадените Свидетелства за професионална компетентност, се прекратяват:

1. по искане на превозвача;

2. при смърт на физическото лице - търговец;

3. при прекратяване на юридическото лице или при прекратяване на дейността на юридическото лице или на физическото лице - търговец.

(2) Свидетелствата за професионална компетентност се отнемат, когато се установи, че:

1. са издадени въз основа на неистински документи или документи с невярно съдържание;

2. отпадне някое от обстоятелствата, необходими за издаването им;

3. са констатира промяна на обстоятелствата, при които са издадени, за което превозвачът не е уведомил в срока по чл. 21;

4. са нарушени изискванията на тази наредба.

Чл. 23. Свидетелството за професионална компетентност се отнема със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 6а, ал. 2 от Кодекса на търговското корабоплаванеи отменя Наредба № 17 от 2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (обн., ДВ, бр. 94 от 2004 г.; изм., бр. 9 от 2006 г. и бр. 29 от 2011 г.).

§ 2. Издадените лицензии запазват своето действие в шестмесечен срок от влизането в сила на тази наредба.

§ 3. В срока по предходния параграф всички превозвачи, на които са издадени лицензии за извършване на превози на товари по вътрешните водни пътища, са длъжни да подадат заявления по реда на чл. 17 за издаване на Свидетелства за професионална компетентност.

§ 4. Наредбата влиза в сила след обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1

Списък на въпросите, по които се полага изпит за придобиване на професионална компетентност

1. Право. Основи на гражданското, търговското, осигурителното и данъчното право:

1.1. договори - обща характеристика;

1.2. договори за превоз; отговорност на превозвача (същност и граници, срокове за доставка);

1.3. търговци - видове и обща характеристика;

1.4. трудово законодателство и обществено осигуряване - обща характеристика;

1.5. данъчно облагане;

1.6. нормативни актове от националното законодателство и международни договори, регламентиращи осъществяването на превози на товари по вътрешни водни пътища.

2. Търговско и финансово управление на предприятието, начини на плащане и финансиране:

2.1. изчисляване на размерите на разходите;

2.2. система за определяне на навлата (на цените на превозите) и срокове на доставките;

2.3. търговски и бизнес разчети, фактуриране;

2.4. застраховане;

2.5. митнически формалности;

2.6. превозни агенти.

3. Достъп до пазара:

3.1. изисквания за започване и упражняване на професията "превозвач на товари по вътрешни водни пътища";

3.2. системи на чартиране;

3.3. документи за превоз.

4. Технически стандарти и аспекти на експлоатацията:

4.1. технически елементи/характеристики на корабите;

4.2. избор на кораб;

4.3. регистрация;

4.4. сталийно време и демюрейдж.

5. Безопасност:

5.1. нормативни изисквания относно безопасността на плаването по вътрешните водни пътища;

5.2. предотвратяване на злополуки и мерки, които следва да бъдат взети в случай на злополука;

5.3. основни предписания за плаване по вътрешните водни пътища на Европа.

Забележка. Отделният въпрос трябва да бъде развит и обяснен така, че да може да бъде възприет от лица, чието образователно равнище е завършено средно образование.

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 6

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за професионална компетентност за превоз на товари по вътрешни водни пътища

№ ........../.......... г.

 

Изпълнителната агенция "Морска администрация" удостоверява, че:

г-н/г-жа .........................................................................................................................., роден/а на .........................................,

(трите имена на лицето)

е преминал успешно изпит на ..................................... г. за придобиване на професионална компетентност за превоз на товари в съответствие с чл. 5, ал. 1 от Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища.

Г-н/г-жа ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

има квалификация и професионални умения да ръководи транспортната дейност на търговец, извършващ превоз на товари по вътрешни водни пътища.

 

Изпълнителен директор: .......................

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"

 

СВИДЕТЕЛСТВО

за професионална компетентност на превозвача

№ ............/............

за превоз на товари по вътрешни водни пътища на Република България

 

На основание чл. 6а, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища се издава настоящото свидетелство на:

ПРЕВОЗВАЧ: ..................................................................................................., ЕИК: ...............................................................,

ОБЛАСТ: .............................., ОБЩИНА: .............................., ..................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Свидетелството дава право за извършване на превоз на товари по вътрешни водни пътища.

Издадено на: .........................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Изпълнителен директор:

(подпис, печат)

 

Приложение № 4 към чл. 16, ал. 1

Регистър на издадените Свидетелства за професионална компетентност

 

 

№ по ред

Име на търговеца, кандидатстващ за превозвач на товари по вътрешните водни пътища

ЕИК

Адрес на управление и адрес за кореспонден- ция

Дата на подадено заявление или на уведомление за промяна на обстоятелства

№ и дата на издадено Свидетелство за професионална компетентност

Трите имена на лицето/лицата, ръководещо/ ръководещи транспортната дейност

№ и дата на издаване на Удостоверението за професионална компетентност на лицето, ръководещо транспортната дейност