НАРЕДБА № 11 ОТ 26 АПРИЛ 2004 Г. ЗА ПРЕГЛЕДИТЕ НА КОРАБИТЕ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.52 от 18 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.65 от 23 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват, за установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и условията за труд и живот на борда на кораба.

(2) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за военни и граничнополицейски кораби.

(3) Прегледите за сигурност на корабите, плаващи под българско знаме, за съответствието им с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) се извършват при условията и по реда на наредбата по чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Чл. 2. На прегледи по реда на тази наредба подлежат:

1. морските и речните кораби, плаващи под българско знаме, и екипажите им във всички морета и по вътрешните водни пътища на Европа;

2. корабите, плаващи под чуждо знаме, и екипажите им, когато се намират във вътрешните морски води и вътрешните водни пътища на Република България, по искане на администрацията на държавата на знамето, под което плава корабът;

3. ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби, независимо от знамето, под което плават, извършващи превози по редовна линия в морските пространства между две български пристанища или между българско и чуждо пристанище;

4. корабопритежателите, експлоатиращи кораби, плаващи под българско знаме и попадащи в обхвата на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване (ISM Code).

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Речните кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, не подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно Морската трудова конвенция, 2006 г.

Чл. 2б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Кораби, извършващи плаване между пристанища и съоръжения в Република България, риболовните кораби, както и плавателни съдове, използвани с нетърговска цел, не подлежат на прегледи за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство освен по искане на корабопритежателя в съответствие с чл. 31з, ал. 2.

Чл. 3. По реда на тази наредба се извършват:

1. прегледите за издаване на корабни свидетелства, за продължаване срока на валидност или за потвърждаване на валидността на издадени корабни свидетелства, изисквани от националното законодателство и от международните договори, по които Република България е страна, с изключение на тези по т. 2;

2. проверките (одити) на морски кораби, плаващи под българско знаме, и на корабопритежателите им за издаване на корабни документи или за потвърждаване валидността на издадени корабни документи, изисквани от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code);

3. проверките за изпълнението на изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда;

4. прегледите за безопасното експлоатиране на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби по редовна линия в морските пространства между две български пристанища или между българско и чуждо пристанище.

Чл. 4. (1) Обхватът на прегледите се определя от приложимите изисквания на международните договори, по които Република България е страна, и изискванията на националното законодателство.

(2) Приложимите международни договори, по които Република България е страна, и нормативните актове от националното законодателство са посочени в приложение № 1.

(3) Прегледите се извършват в съответствие с процедурите, посочени в приложението на Резолюция А. 746 (18) на Общото събрание на Международната морска организация, относно насоките за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване.

 

Глава втора.
ИНСПЕКТОРИ

Чл. 5. (1) Прегледите и проверките се извършват от инспектори на Изпълнителна агенция "Морска администрация", осъществяващи държавен контрол на знамето. При извършване на прегледите и проверките инспекторите могат да привличат по своя преценка и други експерти.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Прегледите по чл. 3, т. 1 и глава трета,раздел V могат да бъдат извършвани и от сървейъри на признати по реда на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 7 от 2004 г.) организации.

(3) Проверките по чл. 3, т. 2 могат да бъдат извършвани и от сървейърите (одитори) на организациите по ал. 2, упълномощени за всеки конкретен случай.

(4) Разходите за извършване на прегледите и проверките, с изключение на тези по чл. 3, т. 3, са за сметка на корабопритежателя.

Чл. 6. (1) Инспекторите на Изпълнителна агенция "Морска администрация", осъществяващи държавен контрол на знамето, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. висше образование, специалност "Корабоводене", "Корабни машини и механизми", "Корабостроене" или "Радиоелектроника и свръзки";

2. плавателен стаж най-малко 5 години на длъжност от оперативно или управленско ниво или трудов стаж най-малко 5 години по специалността;

3. писмено и говоримо владеене на английски език, а за прегледи на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа - немски или английски език;

4. преминат 6-месечен стаж под ръководството на инспектор с най-малко две години опит при извършване на проверки и прегледи на кораби;

5. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) притежават необходимата квалификация във връзка с прилагането на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство по отношение на условията на труд и живот на борда на корабите.

(2) Проверките по чл. 3, т. 2 се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и са преминали курс на обучение по ISM Code.

(3) Проверките чл. 3, т. 4 се извършват от инспектори, които отговарят на изискванията по ал. 1 и имат най-малко две години стаж като инспектори по държавен контрол на знамето.

Чл. 7. (1) Не могат да бъдат назначавани за инспектори в Изпълнителна агенция "Морска администрация" лица, които работят на кораби, плаващи под българско знаме, или по трудово правоотношение или граждански договор с организации, признати по реда наНаредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.

(2) Не се допуска извършване на преглед на кораб от инспектор, който има търговски интерес по отношение на проверявания кораб.

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, се легитимират с идентификационна инспекторска карта в съответствие с чл. 370, ал. 3 и 4 от Кодекса на търговското корабоплаване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите, осъществяващи държавния контрол на знамето, имат право:

1. да се качват на борда на корабите, които плават под българско знаме;

2. да провеждат проучвания, тестове или разследвания, които счетат за необходими, за да се уверят, че разпоредбите на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство се спазват стриктно;

3. да издават предписания и да изискват отстраняването на установените несъответствия;

4. да забранят на кораба да отплава от пристанището, когато установят несъответствия, представляващи сериозно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство (включително относно правата на моряците), или представляват сериозна заплаха за безопасността, здравето и сигурността на моряците до предприемането на необходимите мерки за отстраняване на несъответствията;

5. да дават съвети, вместо да постановяват или да препоръчват предприемането на мерки по административен ред, когато не съществува явно нарушение на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство, което би застрашило безопасността, здравето и сигурността на моряците и когато няма регистрирани предишни подобни нарушения.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Инспекторите забраняват на кораба да отплава от пристанището в случай на извършена допълнителна проверка, когато констатираните несъответствия не са отстранени в съответствие с дадените предписания по реда на ал. 2, т. 3.

 

 

Глава трета.
ПРЕГЛЕДИ НА КОРАБИ И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛИ

Раздел I. Видове прегледи

Чл. 9. (1) Прегледите на морски кораби за установяване на съответствието им с изискванията на международните договори и националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за издаване или за потвърждаване на валидността на корабни свидетелства са:

1. първоначални;

2. годишни;

3. междинни;

4. периодични;

5. подновителни;

6. външни прегледи на подводната част на кораба;

7. допълнителни;

8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) прегледи на кораби след преминаването им под българско знаме.

(2) За освидетелстване на годността на конструкцията, оборудването и снабдяването на кораби за превоз на опасни или насипни товари се извършват прегледи за издаване или за потвърждаване на валидността на корабни свидетелства за съответствие.

(3) В случаите, когато международен договор предвижда право на преценка на администрацията при вземане на решение, инспекторът от ИА "МА", извършващ прегледите по ал.1, може да вземе решението, след като се увери, че изискванията за безопасност и опазване на морската среда са изпълнени в достатъчна степен по отношение на предназначението на кораба и са приемливи за администрациите на държавите, които той ще посети.

Чл. 10. За установяване на съответствието на морските кораби, които не попадат в обхвата на международните договори, по които Република България е страна, и на корабите от речно плаване с изискванията на националното законодателство по отношение на експлоатацията, за която те са предназначени, за издаване, потвърждаване или за продължаване срока на валидност на корабни свидетелства се извършват прегледи по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 7.

Чл. 11. (1) Първоначалният преглед включва:

1. преглед на чертежи, диаграми и друга техническа документация, потвърждаващи, че конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването отговарят на изискванията на международен договор, по който Република България е страна, или на националното законодателство;

2. преглед и изпитания на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването, както и на тяхната изработка и монтаж за съответствието им с одобрените чертежи, диаграми и другата техническа документация;

3. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.

(2) Първоначален преглед се извършва за издаване на съответно корабно свидетелство на:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) новопостроен кораб преди влизането му в експлоатация или на съществуващ, когато трябва да отговаря на нови изисквания и съответният сертификат ще се издава за първи път;

2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

3. кораб, на който е извършена съществена промяна по конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването, или кораб, чието предназначение или район на плаване са променени;

4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

Чл. 12. (1) Годишният преглед включва преглед и изпитвания на конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването на кораба за освидетелстване на правилното им поддържане, както и за това, че не са били извършени неодобрени от администрацията на държавата на знамето или от съответната призната организация изменения в тях.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Годишен преглед се извършва ежегодно за потвърждаване на валидността на съответно корабно свидетелство в период 3 месеца преди или след годишната дата.

(3) Пълнотата и задълбочеността на годишния преглед и необходимостта от допълнителни изпитания се определя от инспекторите, извършващи прегледа, като се отчита общото състояние и/или наличието на съмнения за неправилна поддръжка на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването.

Чл. 13. (1) Междинният преглед включва преглед на конструкцията, механизмите, съоръженията, оборудването и снабдяването на кораба, включително и преглед на помещения, механизми и оборудване, които не могат да бъдат проверявани в условия на експлоатация на кораба, за установяване съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинният преглед се извършва за потвърждаване валидността на съответно корабно свидетелство в период 3 месеца преди или след годишната дата, вместо втория или третия годишен преглед.

Чл. 14. (1) Периодичният преглед се извършва за потвърждаване валидността на съответното корабно свидетелство на товарен кораб и включва:

1. преглед и изпитвания на оборудването и снабдяването за съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна;

2. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.

(2) Периодичен преглед се извършва:

1. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) в период 3 месеца преди или след годишната дата на свидетелството за сигурност на оборудването и снабдяването, вместо втория или третия годишен преглед;

2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) ежегодно в период 3 месеца преди или след годишната дата на свидетелството за сигурност на радиосредствата.

Чл. 15. (1) Подновителният преглед включва:

1. преглед и изпитвания на конструкцията, механизмите, съоръженията и оборудването за съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна, или на националното законодателство, отнасящи се за съответния корабен документ;

2. проверка за наличието на всички свидетелства, книги за записи, ръководства и друга документация, които следва да се намират на борда на кораба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Подновителен преглед се извършва за издаване или продължаване срока на валидност на съответното корабно свидетелство преди изтичане срока на валидността му на:

1. кораб, плавал под чуждо знаме, преди вписването му в регистъра на корабите на Република България;

2. кораб, на който е изтекъл срокът на валидност на корабните документи и корабопритежателят не го е представил за преглед за подновяването им в сроковете, изисквани от международните договори, по които Република България е страна, и/или от националното законодателство;

3. кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите на Република България.

(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Преглед на кораб след преминаването му под българско знаме се извършва за установяване на действителното състояние на кораба и включва проверка:

1. на състоянието на кораба и корабното оборудване за съответствие с отразеното в документите;

2. след извършване на преглед от предходната администрация, за издаване на документи, били ли са направени промени в разположението на конструкцията, механизмите, оборудването и други елементи, обхванати от прегледа, без разрешение на администрацията;

3. на годността на кораба да плава без опасност за кораба и лицата на борда.

Чл. 16. (1) Външен преглед на подводната част на кораба се извършва за установяване годността на външната обшивка и устройствата в подводната част за експлоатацията, за която корабът е предназначен.

(2) Прегледът по ал. 1 се извършва, когато корабът е на док, най-малко два пъти за период от 5 години и през интервал от не повече от 36 месеца, а за пътнически кораби - и при извършване на преглед по чл. 15.

(3) Инспекторатът на Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да допусне единият от прегледите в период от 5 години да се извърши, когато корабът е на вода.

Чл. 17. (1) Допълнителен преглед се извършва след отстраняването на открит дефект или несъответствия, причинени от авария или констатирани по чл. 22, ал. 1, и включва проверка дали:

1. необходимите ремонтни работи или подмяна на корабно оборудване са действително извършени;

2. материалите, изработките и монтажите отговарят на установените технически изисквания;

3. корабът, неговото оборудване и снабдяване са годни за експлоатацията, за която корабът е предназначен.

(2) Допълнителен преглед се извършва за потвърждаване на валидността на съответно корабно свидетелство или за издаване на свидетелство за еднократен преход, заменящо други корабни свидетелства и удостоверяващо, че корабът е годен да плава по предназначение за конкретен преход.

Раздел II. Ред за извършване на прегледите

Чл. 18. (1) Прегледите се извършват след писмено заявление на корабопритежателя до:

1. директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато прегледът ще бъде извършен в българско пристанище;

2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация", когато прегледът ще бъде извършен в чуждо пристанище;

3. признатата организация, в случаите по чл. 5, ал. 2 и 3; копие от заявлението се изпраща и до Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в срок:

1. до 7 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в българско пристанище;

2. до 15 дни преди датата на прегледа, когато ще бъде извършен в чуждо пристанище.

Чл. 19. За извършване на преглед корабопритежателят предоставя кораба на удобно и безопасно място, комплектован с правоспособен екипаж и документация, осигурява достъп до помещенията и възможност за провеждане на изпитания на конструкцията, механизмите, оборудването и снабдяването му.

Чл. 20. Изпитвания на конструкцията, механизмите, оборудването и снабдяването на кораба се извършват със съгласието и в присъствието на отговорните лица от екипажа.

Чл. 21. (1) След приключване на прегледа инспекторът (сървейърът) съставя протокол, който се подписва от него и от капитана на кораба или упълномощен представител на корабопритежателя. Въз основа на съставения протокол се издава или потвърждава съответното корабно свидетелство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) В протокола по ал. 1 се описват и откритите несъответствия.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) Съответното корабно свидетелство се издава или потвърждава след проверка за отстраняване на несъответствията и преди отплаване на кораба.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

(6) В случаите по чл. 5, ал. 2 и 3 сървейърът на признатата организация изпраща копие от протокола за извършения преглед в Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(7) Протоколите по ал. 1 се съхраняват на борда на кораба, както и в досието на кораба в съответната териториална дирекция "Морска администрация". Копия от протоколите се предоставят на корабопритежателя.

(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Копия от протоколите от извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на кораби, плаващи под българско знаме, се поставят на таблата за съобщения на корабите за информация на моряците.

(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" води регистър за извършените прегледи на условията на живот и труд на борда на корабите, плаващи под българско знаме, и ежегодно, не по-късно от 1 юли на следващата година, публикува годишен доклад за извършените инспекции за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство.

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.)

Раздел III. Проверки (одити) на корабопритежатели и кораби за издаване на свидетелства и за продължаване срока на валидност на издадени свидетелства, изисквани от Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване

Чл. 23. (1) Проверките на корабопритежатели и кораби за установяване на съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване (ISM Сode) са:

1. първоначални;

2. годишни;

3. междинни;

4. подновителни;

5. допълнителни.

(2) На корабопритежатели се извършват проверките по ал. 1, т. 1, 2 и 4.

(3) На кораби се извършват проверките по ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5.

(4) Проверките се извършват в съответствие с изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяване и Резолюция А.913(22) на Международната морска организация.

Чл. 24. (1) Първоначалната проверка за издаване на документ за съответствие на компанията включва освидетелстване, с представяне на обективни доказателства, че бреговата система на компанията за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване:

1. съответства на изискванията на ISM Сode;

2. е в действие в бреговото управление и на корабите не по-малко от 3 месеца преди извършване на проверката;

3. има записи от вътрешен одит, извършен от компанията, доказващи, че системата се прилага ефективно.

(2) Първоначалната проверка се извършва на:

1. новосъздадена или съществуваща компания, експлоатираща кораби, попадащи в приложното поле на ISM Сode;

2. компании, експлоатиращи кораби, непопадащи в приложното поле на ISM Сode, които желаят извършване на освидетелстване за съответствие с неговите изисквания.

Чл. 25. (1) Първоначалната проверка на кораб за издаване на свидетелство за управление на безопасността се извършва след извършване на проверката по чл. 24 на следните кораби:

1. новопостроен или новозакупен кораб;

2. кораб, плавал под чуждо знаме, преди вписването му в регистъра на корабите в Република България;

3. кораб, чиито документи за съответствие с изискванията на ISM Code са с изтекъл срок, преди пускането му в експлоатация.

(2) Първоначалната проверка на всеки кораб на компанията за издаване на свидетелство за управление на безопасността включва освидетелстване с представяне на:

1. обективни доказателства, че корабната система за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване съответства на изискванията на ISM Сode и се прилага ефективно;

2. копие на документа за съответствие на компанията, в чийто обхват се включва този тип кораби;

3. обективни доказателства, че системата за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване на компанията е в действие не по-малко от 3 месеца преди извършване на проверката;

4. записи от вътрешен одит, извършен от компанията, доказващи, че системата се прилага ефективно.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Годишната проверка се извършва за потвърждаване валидността на документа за съответствие на компанията ежегодно в период 3 месеца преди или след годишната дата.

(2) Годишната проверка на системата на компанията за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване се извършва за установяване на:

1. ефективното функциониране на системата;

2. съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode;

3. наличие на записи за най-малко по един кораб от всеки тип, включен в документа за съответствие на компанията.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Подновителната проверка се извършва за подновяване на документа за съответствие и свидетелството за управление на безопасността.

(2) Подновителната проверка на системата за управление на безопасността на компанията се извършва за установяване на:

1. ефективното функциониране на системата;

2. съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode.

Чл. 28. (1) Допълнителната проверка се извършва за потвърждаване на валидността на документа за съответствие и свидетелството за управление на безопасността.

(2) Допълнителната проверка на системата за управление на безопасната експлоатация и предпазване от замърсяване на компанията включва проверка:

1. за потвърждаване ефективното функциониране на системата след претърпяна авария с кораб на компанията;

2. за установяване отстраняването на съществените несъответствия, установени при проверка по реда на държавния пристанищен контрол.

Чл. 29. (1) Междинната проверка се извършва за потвърждаване валидността на свидетелството за управление на безопасността в период между втората и третата година преди датата, на която изтича валидността му.

(2) Междинната проверка на корабната система за управление на безопасността включва проверка:

1. на ефективното функциониране на системата;

2. за съответствието на измененията в системата с изискванията на ISM Сode.

Чл. 30. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава документа за съответствие на компанията или свидетелството за управление на безопасността, издадени от администрацията на държава - член на Европейския съюз, или от призната от нея организация.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" признава документите за съответствие на компанията и свидетелствата за управление на безопасността, издадени от администрациите на държави, които не са членки на Европейския съюз, или от признати от тях организации, ако бъде установено, че са спазени изискванията на тази наредба.

Раздел IV. Проверки на изпълнението на изискванията за сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяване на околната среда

Чл. 31. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" извършва внезапни (неоповестени) проверки на корабите, плаващи под българско знаме, за контролиране изпълнението на изискванията за безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и на изпълнението на делегираните задължения на признатите организации.

(2) Кораб, плаващ под българско знаме, задържан от чужда администрация по реда на държавния пристанищен контрол, подлежи на проверка от Изпълнителна агенция "Морска администрация" не по-късно от 30 дни след освобождаването му.

(3) В случаите по ал. 2 разходите за извършване на проверката са за сметка на корабопритежателя.

Раздел V. Прегледи и проверки на условията на живот и труд на борда на кораба (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) На преглед по реда на този раздел подлежат:

1. всички кораби, плаващи под българско знаме, попадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1 и 2, за удостоверяване тяхното съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство по отношение условията на живот и труд на борда и за издаване на морско трудово свидетелство;

2. всички кораби, плаващи под българско знаме, непопадащи в обхвата на чл. 31з, ал. 1 и 2, които подлежат на прегледи по реда на тази наредба за установяване на съответствието по отношение на условията на живот и труд на борда на корабите съгласно изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство;

3. всички кораби, които не попадат в обхвата на т. 1 и 2, по искане, отправено от корабопритежателя.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Прегледите за издаване или за потвърждаване на валидността на Морското трудово свидетелство са:

1. първоначални - за издаване на Морско трудово свидетелство;

2. междинни - за потвърждаване на Морско трудово свидетелство;

3. подновителни - за издаване на Морско трудово свидетелство.

(2) Прегледът включва инспектирането на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Първоначалният преглед включва преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4, и се извършва на всички кораби, на които до момента не е издавано Морско трудово свидетелство.

Чл. 31г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) Междинният преглед се извършва за проверка на съответствието с изискванията, посочени в приложение № 4, между втората и третата година от годишната дата на издаване на Морското трудово свидетелство. С междинния преглед се цели осигуряване на постоянно съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и националното законодателство и потвърждаване на издаденото Морско трудово свидетелство.

Чл. 31д. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Подновителният преглед се извършва на кораб преди изтичане валидността на издаденото му Морско трудово свидетелство или след отнемането му.

(2) Когато подновителният преглед е извършен в срок до три месеца преди изтичане на съществуващото свидетелство, новото Морско трудово свидетелство се издава със срок на валидност от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството за период, ненадвишаващ пет години от датата на изтичане на съществуващото Морско трудово свидетелство.

(3) Когато подновителният преглед е извършен повече от три месеца преди датата на изтичане на съществуващото свидетелство, новото Морско трудово свидетелство се издава със срок на валидност за период, ненадвишаващ пет години от датата на извършване на прегледа за подновяване на свидетелството.

(4) Подновителният преглед включва преглед на обстоятелствата, посочени в приложение № 4.

Чл. 31е. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Допълнителни проверки се извършват след констатиране на несъответствия по време на извършване на междинен или подновителен преглед въз основа на предписанията на проверяващия инспектор.

(2) Допълнителна проверка се извършва при подадена от член или членове на екипажа жалба в случаите, когато по преценка на инспектора жалбата не е необоснована и при наличие на сериозни несъответствия по отношение на изпълнението на мерките, посочени в Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.

(3) Инспекторите запазват конфиденциалността на източниците на жалби и оплаквания, съдържащи твърдения за опасност или несъответствие по отношение на условията на живот и труд на моряците или нарушения на законодателството и по никакъв начин не информират корабопритежателя, представителя на корабособственика или оператора на кораба, че дадена инспекция е извършена като следствие от такава жалба или оплакване.

Раздел VI. Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.)

Чл. 31ж. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Корабите, посочени в чл. 31а, т. 2, са обект на преглед за съответствие с изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство по отношение условията на живот и труд на борда, така както са изброени в приложение № 4, на интервали не по-големи от 3 години.

(2) На корабите, посочени в ал. 1, не се издава Морско трудово свидетелство, а се предоставя протокол, отразяващ резултатите от извършената проверка, който трябва да бъде съхраняван на борда. Копие от протокола се разгласява по реда, установен в чл. 21, ал. 8.

Чл. 31з. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Всеки морски кораб, плаващ под българско знаме:

1. с брутен тонаж 500 или повече тона, който извършва международни рейсове,

2. с брутен тонаж 500 или повече тона, който извършва рейсове от чуждо пристанище или между пристанища в друга държава,

задължително трябва да бъде снабден с Морско трудово свидетелство и приложена към него Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г.

(2) Кораб, непопадащ в обхвата на т. 1 и 2 от ал. 1, се снабдява с Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. по искане, отправено от корабопритежателя.

(3) Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се състои от две части. Част първа се съставя от Изпълнителна агенция "Морска администрация" и съдържа областите, обект на преглед съгласно приложение № 4, националните изисквания за прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. относно условията на живот и труд на моряците, препратки към разпоредбите на националното законодателство по отношение на определена категория кораби, вписване на всички равносилни по същество мерки съгласно чл. VI, ал. 3 и 4 от Морската трудова конвенция от 2006 г. и посочване на изключенията, ако са предоставени такива, съгласно глава трета от Морската трудова конвенция от 2006 г. Част втора от Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. се съставя от корабопритежателя и съдържа мерките, предприети от корабопритежателя, осигуряващи текущо съответствие с националните изисквания относно условията на живот и труд на моряците, между прегледите и предложените мерки за постигане на непрекъснато подобрение.

(4) Морското трудово свидетелство, допълнено с Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г., представлява prima facie доказателство, че на кораба е извършен надлежен преглед и че изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. и националното законодателство относно условията на живот и труд на моряците са спазени.

Чл. 31и. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Морско трудово свидетелство се издава на всеки кораб, на който е извършен първоначален или подновителен преглед и за който е удостоверено, че всички елементи, посочени в приложение № 4 към наредбата, отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното законодателство.

(2) Морското трудово свидетелство се издава за срок от пет години.

(3) Морското трудово свидетелство е валидно само при условие, че в рамките на петгодишния период на валидност на свидетелството е извършен поне един междинен преглед.

(4) В случай че се извършва само един междинен преглед, а периодът на валидност на Морското трудово свидетелство е пет години, то този преглед се извършва между втората и третата годишни дати от издаването му.

(5) Свидетелството се препотвърждава след извършването на междинен преглед, при който се установи, че корабът отговаря на всички изисквания съгласно приложение № 4.

Чл. 31к. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Временно морско трудово свидетелство може да се издава след извършване на преглед по реда на този раздел в следните случаи:

1. на нови кораби - при пускането им в експлоатация;

2. при смяна на знамето, под което плава корабът;

3. при промяна на корабопритежателя;

4. на кораб, на който е извършена съществена промяна на конструкцията и/или помещенията му;

5. на кораб, който е бил служебно отписан от регистъра на корабите;

6. на съществуващи кораби, които за пръв път изпълняват всички изисквания на конвенцията.

(2) Временното морско трудово свидетелство се издава след извършен преглед, удостоверяващ изпълнението, доколкото е практически възможно, на изискванията, посочени в приложение № 4, и при условие, че:

1. корабопритежателят представи одобрени процедури, които гарантират спазването на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г., и националното законодателство;

2. капитанът на кораба декларира, че е запознат с посоченото в т. 1 законодателство;

3. на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или на призната организация, надлежно упълномощена за целта, е предадена изискващата се информация за издаването на Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.

(3) Временното морско трудово свидетелство се издава за период не по-дълъг от шест месеца. Не може да се издава повторно Временно морско трудово свидетелство.

(4) Преди изтичането на Временното морско трудово свидетелство се извършва преглед в съответствие с този раздел, за да се издаде Морско трудово свидетелство. Временното морско трудово свидетелство се издава само еднократно, като за периода, за който е в сила то, не е нужно издаването на Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.

Чл. 31л. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Резултатите от проверките почл. 31е, ал. 1, извършени по отношение на съответния кораб, и всички значителни несъответствия, установени по време на тези прегледи и проверки, се записват в протокол, като се посочва датата, на която установените несъответствия са били отстранени. Протоколът заедно с превод на английски език се вписва или прилага към Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция, 2006 г.

(2) Информация относно резултатите и данните по ал. 1 се предоставя на моряците, на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето и държавен пристанищен контрол, и на представители на организациите на корабособствениците и на моряците в Република България.

Чл. 31м. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) На борда на всеки кораб, попадащ в обхвата на чл. 31з, ал. 1, т. 1 и 2, трябва да има валидно Морско трудово свидетелство и Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция от 2006 г. заедно с превод на английски език. Копия от тези документи се съхраняват на явно и достъпно за моряците място.

(2) При поискване и в съответствие с изискванията на националното законодателство копия от тези документи се предоставят на моряците, на инспекторите, осъществяващи държавен контрол на знамето и държавен пристанищен контрол, и на представители на организациите на корабособствениците и на моряците в Република България.

Чл. 31н. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2013 г., в сила от 20.08.2013 г.) (1) Морско трудово свидетелство престава да е валидно, ако:

1. съответните прегледи не са извършени в рамките на определените в чл. 31г и 31д срокове;

2. свидетелството не е потвърдено в съответствие с чл. 31г;

3. корабът смени знамето, под което плава;

4. корабопритежателят престане да носи отговорност за експлоатацията на кораба;

5. са направени значителни промени в конструкцията или оборудването, установени в глава трета от Морската трудова конвенция от 2006 г.

(2) В случаите, изброени в ал. 1, т. 3 - 5, ново Морско трудово свидетелство се издава само когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" в резултат на извършен преглед установи, че корабът отговаря на изискванията на чл. 31и, ал. 1.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" отнема издаденото Морско трудово свидетелство, когато установи, че съответният кораб не отговаря на изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г. и на националното законодателство, регламентиращи условията за живот и труд на борда на кораба, и когато не са предприети изискващите се коригиращи действия.

(4) Когато органът по ал. 3 преценява дали да отнеме издаденото Морско трудово свидетелство, той следва да отчита сериозността или честотата на повтаряне на несъответствията.

(5) След отнемане на Морското трудово свидетелство корабопритежателят има право да предприеме действия за издаване на ново такова свидетелство.

 

Глава четвърта.
ПРОВЕРКИ И ПРЕГЛЕДИ ЗА БЕЗОПАСНОТО ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА РО-РО ФЕРИБОТИ И ВИСОКОСКОРОСТНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОРАБИ

Чл. 32. Проверките и прегледите по тази глава са:

1. първоначална проверка на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби;

2. първоначална проверка на компания, която ще експлоатира най-малко един ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб;

3. първоначален специфичен преглед;

4. редовен специфичен преглед;

5. контролен преглед.

Чл. 33. (1) Първоначалната проверка на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби се извършва за установяване наличието на:

1. валидни корабни документи на борда на кораба, издадени в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 86 КТК - за кораби, плаващи под българско знаме;

2. валидни корабни документи, издадени от администрацията на държавата на знамето или от призната от нея организация - за кораби, плаващи под чуждо знаме;

3. валидни документи, издадени след извършен преглед, в съответствие с процедурите, посочени в приложението на Резолюция А. 746 (18) на Общото събрание на Международната морска организация относно насоките за извършване на прегледи по хармонизираната система за преглед и освидетелстване;

4. съответствие със стандартите за присвояване на клас, определени от правилата на организация, призната по реда на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели или от държава - член на Европейския съюз, или от правилата, приети като еквивалентни от администрацията на държавата на знамето за построяване и поддръжка на корпуса, машинното отделение, електронното и контролното оборудване;

5. записващо устройство за данните от плаването, съдържащо информация, необходима в случай на разследване на инцидент, и съответстващо на стандартите, посочени в Резолюция А. 861 (20) от 27 ноември 1997 г. на Международната морска организация; за записващи устройства, монтирани на борда на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, построени преди влизането в сила на тази наредба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предвиди изключения по отношение на съответствието с някои от тези изисквания, когато установи, че не е възможно съвместяване на част от наличното оборудване с работата на записващото устройство;

6. съответствие с изискванията за специфична стабилност, посочени в анекса на Резолюция 14 от 1995 г. на Конференцията на страните по Конвенция SOLAS - по отношение на ро-ро фериботи, а когато е приложимо - и по отношение на високоскоростните пътнически кораби.

(2) Проверката по ал. 1 се извършва преди началото на оперирането на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби по редовна линия, а на такива, оперирали по редовна линия до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането й в сила.

Чл. 34. (1) Първоначалната проверка на компания се извършва за установяване спазването на изискванията на чл. 33 и на следните изисквания на борда на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби на компанията:

1. капитанът да разполага с необходимите навигационни карти и технически средства, отнасящи се за района на плаването, както и с необходимата информация за наличните брегови системи за контрол на корабоплаването, преди началото на експлоатацията на линията;

2. прилагане на изискванията на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация относно безопасността на пътниците;

3. всяка повреда или деформация на врати във външната обшивка и площта от обшивката около тях, която би могла да застраши водонепроницаемостта на ро-ро ферибота или на високоскоростния пътнически кораб, както и повреди и дефекти в механизмите за затваряне и укрепване на тези врати се докладват незабавно на администрацията на държавата на знамето и на приемащата държава и се създава организация за тяхното своевременно отстраняване;

4. преди отплаването има актуален план за предстоящия рейс, изготвен в съответствие с Резолюция А.893(21) на Общото събрание на Международната морска организация;

5. пътниците са запознати с предлаганите услуги и помощта, която се оказва на възрастни хора и инвалиди, и тази информация е предоставена в подходящ вид за пътниците с увредено зрение.

(2) Първоначалната проверка на компанията се извършва преди пускането на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби в експлоатация, а на компания, експлоатирала такива кораби до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането й в сила.

Чл. 35. Компанията декларира предварително съгласие да допусне Изпълнителна агенция "Морска администрация" или администрацията на всяка съществено заинтересована държава до участие или сътрудничество при разследване на морски инцидент, както и да предостави достъп до информацията, съдържаща се в записващото устройство на нейните ро-ро фериботи или високоскоростни пътнически кораби, които са предизвикали или претърпели такава авария или инцидент.

Чл. 36. (1) Първоначалният специфичен преглед на кораба се извършва за установяване на годността му за безопасна експлоатация.

(2) Първоначалният специфичен преглед се извършва преди пускането в експлоатация на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, а на такива, експлоатирани до влизане в сила на тази наредба - в срок до 12 месеца от датата на влизането й в сила.

(3) За ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, който не е започнал да оперира по редовна линия, Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя дата за първоначален специфичен преглед в рамките на 1 месец след получаването на доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 33 и 34.

Чл. 37. (1) Редовен специфичен преглед на ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб се извършва веднъж на всеки период от 12 месеца, както и след:

1. извършен ремонт;

2. извършени големи конструктивни изменения;

3. извършени съществени модификации;

4. промяна на управлението на компанията;

5. промяна на знамето на кораба;

6. промяна в класа на кораба.

(2) Първият редовен специфичен преглед се извършва преди изтичане на периода от 12 месеца след първоначалния специфичен преглед на кораба.

(3) В случаите по ал. 1, т. 4, 5 и 6, след като се вземат предвид проверките и прегледите, които са били извършени преди тези промени, и при условие, че тези промени не засягат безопасното опериране, ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб може да бъде освободен от извършването на редовен специфичен преглед.

(4) Разходите, свързани с прегледите, са за сметка на корабопритежателя, включително и когато са установени несъответствия, водещи до забрана за опериране по линията.

Чл. 38. (1) При извършване на първоначалния и редовния специфичен преглед се проверява спазването на изискванията на чл. 33 и на международните договори, по които Република България е страна, които се отнасят до конструкцията, деленето на отсеци и устойчивостта, машините, механизмите и електрическите уредби, натоварването, противопожарната система, максималният брой пътници, спасителните средства, превоза на опасни товари, радиокомуникациите и корабоводенето.

(2) Първоначалният и редовният специфичен преглед включват най-малко:

1. запускане на аварийния генератор;

2. проверка на аварийното осветление;

3. проверка на аварийния източник на електрозахранване за радиооборудването;

4. тест на вътрешнокорабната високоговорителна система за съобщения;

5. провеждане на противопожарна тренировка, включваща демонстриране на уменията на екипажа за използване снаряжението на пожарникаря;

6. проверка на работата на аварийната пожарна помпа при два пуснати пожарни шланга, свързани към пожарната магистрала;

7. тестване на средствата за дистанционно аварийно спиране на подаването на гориво към котли, главни и спомагателни двигатели, както и за спиране на вентилатори;

8. тестване на средствата за локално и дистанционно затваряне на противопожарните клапани;

9. тестване на системите за откриване и известяване за пожари;

10. тестване на правилното затваряне на противопожарните врати;

11. проверка на работата на осушителните помпи;

12. проверка на затварянето на вратите във водонепроницаемите прегради от местните и от дистанционните постове за управление;

13. демонстрация, доказваща, че лицата от екипажа, заемащи съответните длъжности на кораба, са запознати с плана за борба за живучест на кораба;

14. спускане поне на една дежурна лодка и една спасителна лодка на вода, запускане и тестване на системите им за задвижване и управление на руля и вдигането им обратно на борда;

15. проверка на всички спасителни и дежурни лодки за правилното им оборудване съгласно инвентарния списък;

16. тестване на системите за основно и аварийно управление на руля;

17. проверка на системата за планиране на поддръжката на борда на кораба;

18. проверка на степента на познаване и ефективното изпълнение на процедурите за безопасност, аварийните процедури, процедурите по поддръжката, работните процедури, процедурите за безопасност на пътниците, процедурите за работа на мостика, товарните операции и операциите, свързани с обработката на транспортни средства;

19. проверка на способността на екипажа да разбира, отдава и изпълнява заповеди и инструкции, а също и да докладва на работния език, вписан в корабния дневник;

20. проверка на свидетелствата за специална подготовка.

(3) Свидетелствата за правоспособност на чужденци - членове на екипажа на ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби, плаващи под българско знаме, се признават съгласно Наредба № 6 от 2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 83 от 2003 г.).

Чл. 39. Контролният преглед се извършва по време на оперирането по редовната линия за потвърждаване, че ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб продължава да отговаря на всички изисквания за безопасна експлоатация съгласно чл. 33, 38 и приложение № 2.

Чл. 40. (1) (В сила от 01.01.2007 г.) Не се извършват проверките по чл. 33, 34 и прегледа почл. 36 на ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб, оперирали по редовна линия в държава - член на Европейския съюз, и заявени да оперират от или до българско пристанище, когато:

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" или признатата организация са удовлетворени от проверките и прегледите, извършени в съответната държава от Европейския съюз;

2. проверките и прегледите отговарят на новите условия за опериране на кораба.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Не се извършват проверките по чл. 33 и 34 и прегледа по чл. 36на ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб, оперирали по редовна линия между държави - членки на Европейския съюз, и заявени да оперират по линия от или до българско пристанище и държава - член на Европейския съюз, когато:

1. Изпълнителна агенция "Морска администрация" и администрацията на съответната държава са признали, че характеристиките на маршрутите са подобни;

2. ро-ро фериботът или високоскоростният пътнически кораб отговарят на изискванията за безопасно опериране по тази линия.

(3) (В сила от 01.01.2007 г.) По искане на компания Изпълнителна агенция "Морска администрация" и администрацията на приемащата държава могат предварително да определят характеристиките на определени маршрути за подобни.

(4) Когато вследствие на непредвидени обстоятелства трябва да бъде въведен заместващ ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб, за да се осигури оперирането по съществуваща линия, а ал. 1 и 2 не са приложими, Изпълнителна агенция "Морска администрация" разрешава ро-ро ферибот или високоскоростен пътнически кораб да започне да оперира при следните условия:

1. след извършване на външен оглед на кораба се установи, че той отговаря на необходимите изисквания за безопасна експлоатация;

2. необходимите корабни документи са издадени в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 86 КТК и след извършени проверки и прегледи по реда на тази наредба;

3. в едномесечен срок корабът да бъде предоставен за извършване на проверките по чл. 33,34 и 36.

Чл. 41. Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно писмено уведомява компаниите за резултатите от проверките и прегледите по чл. 33, 34, 36 и 37.

Чл. 42. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" забранява оперирането с ро-ро ферибот или с високоскоростен пътнически кораб, когато:

1. не са спазени изискванията по чл. 32 и 33;

2. в резултат от извършване на специфичните прегледи по чл. 36 и 37 са разкрити несъответствия, които представляват пряка опасност за живота на пътниците, екипажа или за кораба;

3. не е постигнато съгласие по чл. 44, ал. 1 и 3 с администрацията на държавата на знамето.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" писмено уведомява компанията за забраната по ал. 1, като излага своите мотиви.

(3) При установяване на несъответствия на опериращ ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб, които не представляват пряка опасност за живота на пътниците, на екипажа или за кораба, Изпълнителна агенция "Морска администрация" задължава компанията да предприеме необходимите мерки за тяхното отстраняване, като определя разумен срок. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" забранява оперирането с кораба, ако проверката след този срок установи, че несъответствията не са отстранени.

(4) Забраната по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" взема решение за забрана за опериране с кораба в 1-месечен срок от първоначалния специфичен преглед, за което незабавно уведомява компанията.

Чл. 43. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява сътрудничество с администрацията (администрациите) на приемащата държава, като участва чрез квалифицирани инспектори в създаването на съвместен екип за извършване на специфичните прегледи.

(2) При необходимост от квалифицирана оценка на съответствието с изискванията за класа на кораба към екипа по ал. 1 се привлича сървейър от организация, призната по реда наНаредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели.

(3) Инспекторите по ал. 1 докладват на Изпълнителна агенция "Морска администрация" откритите несъответствия. Когато администрацията на държавата на знамето на кораба, участваща в прегледа, не е приемащата държава, Изпълнителна агенция "Морска администрация" й предоставя тази информация.

(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да извърши преглед на ро-ро ферибот и високоскоростен пътнически кораб по искане на другата (другите) приемаща държава.

(5) По искане на компания Изпълнителна агенция "Морска администрация" отправя покана до администрацията на държавата на знамето на кораба, когато тя не е приемаща държава, да изпрати свой представител при извършването на специфичните прегледи.

(6) За резултатите от специфичните прегледи се изготвя доклад.

(7) Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя на Европейската комисия копия от докладите по ал. 7 с идентификационен номер на кораба на Международната морска организация.

(8) (В сила от 01.01.2007 г.) В случай на съществено различие в становищата с приемаща държава относно изпълнението на изискванията на чл. 33, чл. 34, ал. 1 и чл. 37 Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно уведомява Европейската комисия.

Чл. 44. (1) Преди извършването на първоначален специфичен преглед Изпълнителна агенция "Морска администрация" предприема действия за преодоляване на възникнало несъгласие със заинтересована приемаща държава или администрация на държавата на знамето във връзка с издадено от една от двете страни свидетелство за освобождаване.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изисква от компаниите, опериращи с ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби до или от българско пристанище, да внедрят и поддържат интегрирана система за преодоляване на аварийни ситуации в съответствие с рамката, предвидена в Резолюция А. 852 (20) на Общото събрание на Международната морска организация.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" осъществява сътрудничество с администрацията на държавата на знамето за гарантиране установяването и стриктното спазване на експлоатационните ограничения, налагащи се от спецификата на района, необходими за защита на живота, естествените ресурси и бреговите дейности.

Чл. 45. Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира администрацията на всяка държава на знамето или приемаща държава, които не са членки на Европейския съюз, относно изискванията на тази наредба към компаниите, експлоатиращи ро-ро фериботи и високоскоростни пътнически кораби и опериращи между нейно и българско пристанище.

Чл. 46. Изпълнителна агенция "Морска администрация" оперира с инсталираните на брега системи за контрол на корабоплаването с оглед безопасното движение на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби.

Чл. 47. Проверките и прегледите на компаниите обхващат и проверка за спазване изискванията по чл. 10 - 49 и чл. 51 от ISM Code.

Чл. 48. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" прилага изискванията на чл. 50, 52и 53 от ISM Code по отношение на компаниите и ро-ро фериботите.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава документи за съответствие на компания, регистрирана на територията на Република България, след консултация с администрацията на държавата на знамето, когато ро-ро фериботът плава под чуждо знаме.

Чл. 49. (1) Когато Изпълнителна агенция "Морска администрация" прецени, че компания, която има документ за съответствие, не може да извършва превози с ро-ро ферибот до или от български пристанища поради риск от сериозна опасност за човешкия живот, товара или околната среда, оперирането може да бъде спряно.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) В случаите по ал. 1, когато ро-ро фериботът плава под знамето на държава - член на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" незабавно информира Европейската комисия за своето решение и мотивите за него.

 

Глава пета.
ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВЕРКИ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КОРАБИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА (НОВА - ДВ, БР. 9 ОТ 2009 Г.)

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Техническа проверка за издаване на удостоверението по чл. 12а от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи се извършва от ИА "МА", която може да не подложи кораба изцяло или отчасти на техническа проверка, когато е видно от валидното удостоверение, издадено от одобрена от ИА "МА" класификационна организация, че корабът удовлетворява изцяло или отчасти техническите изисквания на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" съставя списък, посочващ кои лица са компетентни да извършват технически проверки, и уведомява за това Комисията.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" проверява дали корабът има валидно удостоверение в съответствие с чл. 12а от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, както и дали удовлетворява изискванията, установени в корабното удостоверение, или представлява явна опасност за лицата на борда, околната среда или корабоплаването. Компетентните органи вземат всички необходими мерки в съответствие с Приложение VIII на Директива 2006/87/ЕО.

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) В рамките на ИА "МА" за всеки конкретен случай могат да се създават инспекционни органи за технически проверки за съответствие на корабите с изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Инспекционните органи по ал. 1 се състоят от председател и експерти.

(3) Във всеки орган по ал. 1 в качеството на експерти участват най-малко:

1. длъжностно лице от ИА "МА";

2. експерт по проектиране на плавателни съдове по вътрешни водни пътища и техните двигатели;

3. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) експерт по корабоплаване, притежаващ свидетелство за правоспособност на капитан на кораб от вътрешно плаване, което дава право на своя притежател да управлява кораба, подлежащ на проверка.

(4) Председателят и експертите от всеки орган по ал. 1 се назначават със заповед на изпълнителния директор на ИА "МА".

(5) При поемане на задълженията си председателят и експертите подават писмена декларация, че ще ги изпълняват напълно независимо. От длъжностните лица не се изискват декларации.

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Заинтересованите лица подават заявление за проверка.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя мястото и датата на извършване на проверката в срок до 7 дни от постъпване на заявлението и посочва документите, които следва да се представят.

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Корабопритежател, собственик на кораб, който не е посочен в чл. 2, ал. 1 от Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, или негов представител има право да подаде заявление за удостоверение на Общността.

(2) Заявлението се удовлетворява, ако плавателният съд отговаря на изискванията наНаредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Собственикът или негов представител представя кораба в разтоварен, почистен вид и с необходимото оборудване.

(2) Лицата по ал. 1 оказват необходимото за проверката съдействие.

(3) Органът по чл. 52, ал. 1 изисква проверка в сух док при първа възможност. Тази проверка може да бъде отменена, ако може да бъде представено удостоверение за класификация или удостоверение от одобрена класификационна организация, доказващо, че построяването отговаря на нейните изисквания, или се представи удостоверение, доказващо, че друг компетентен орган вече е извършил проверка в сух док с друга цел.

(4) В случай на периодична проверка или проверка, както е предвидено в чл. 15 от Директива 2006/87/ЕО, органът по чл. 52, ал. 1 има право да изиска проверка вън от водата.

(5) Органът по чл. 52, ал. 1 провежда изпитвания по време на първоначалната проверка на моторния кораб или състав или когато съществени промени са извършени на тласкащото или управляващо оборудване.

(6) Органът по чл. 52, ал. 1 може да изиска по-нататъшни допълнителни изпитвания и други придружаващи документи, включително при строенето на кораб.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Срокът на валидност на удостоверенията на Общността, издавани за новопостроени плавателни съдове в съответствие с разпоредбите на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, се определя от ИА "МА" и не може да е по-дълъг от:

1. пет години за пътническите кораби;

2. десет години за всички останали плаващи средства.

(2) Срокът на валидност се посочва в удостоверението на Общността.

(3) При плавателни съдове, които са въведени в експлоатация преди проверката, ИА "МА" определя срока на валидност на удостоверението на Общността индивидуално за всеки случай предвид резултатите от проверката. Валидността обаче не може да надхвърля сроковете, посочени в ал. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Корабособственикът или негов представител съобщава на ИА "МА" всички промени в името или собствеността на кораба, евентуални повторни измервания и промени в официалния номер, регистрацията или пристанището на домуване и изпраща удостоверението на Общността на ИА "МА" за отразяване на промените.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" има право да добави всякаква информация или да промени удостоверението на Общността.

(6) В случай че ИА "МА" добави промяна или информация към удостоверение на Общността, тя уведомява за това компетентния орган, издал удостоверението.

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Корабите се подлагат на периодични проверки, преди да изтекат техните удостоверения на Общността.

(2) След обосновано искане от корабособственик или негов представител ИА "МА" има право по изключение и без допълнителни проверки да разреши продължаване на валидността на удостоверението на Общността за не повече от шест месеца.

(3) Продължението по ал. 2 се дава в писмен вид и се съхранява на борда на плаващото средство. И в този случай компетентният орган определя срока на валидност на удостоверението на Общността съгласно резултатите от проверката.

(4) Срокът на валидност се записва в удостоверението на Общността и се уведомява органът, който го е издал.

(5) Когато срокът на валидността не се продължава, а удостоверението на Общността е подменено, старото удостоверение на Общността се връща на издалия го компетентен орган.

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Корабособственикът или негов представител има право да поиска проверка по собствена инициатива по всяко време.

(2) В случаите по ал. 1 ИА "МА" е длъжна да извърши проверката в 28-дневен срок от постъпването на заявлението.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Корабособственикът или негов представител поема всички разходи във връзка с проверката на кораба и издаването на удостоверение на Общността.

Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация" информира за съдържанието на удостоверение на Общността и издава извадки или копия на удостоверенията на Общността, удостоверени като верни с оригинала и означени като такива на лица, доказали наличието на правен интерес.

Чл. 61. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" определя поредни номера на издаваните от нея удостоверения на Общността и води регистър по образец, приложение № 5в към Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, за всички издавани удостоверения на Общността.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" запазва оригиналите или копия от всички издадени от нея удостоверения на Общността и вписва в тези удостоверения информация за изменения заедно със случаите на анулиране или подмяна на удостоверения на Общността.

(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) С цел вземане на мерки за поддържане на безопасността на корабоплаването и за прилагане на чл. 50, чл. 51, ал. 1, чл. 53 и 59 на тази наредба и чл. 12а- 12в, 12е и 12ж от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, в съответствие с регистъра по образеца, посочен в приложение № 5в към Наредба № 5 от 2004 г., Изпълнителна агенция "Морска администрация" предоставя достъп до регистъра за четене на компетентните власти на другите държави-членки на Европейския съюз, на държавите - страни по Конвенцията за корабоплаване по р. Рейн от 1868 г., подписана в Манхайм, както е изменена и на трети страни, с които има подписани международни договори и е осигурено същото ниво на сигурност на информацията.

Чл. 62. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) При вписване в регистъра на всеки кораб се дава уникален европейски идентификационен номер на кораба (ENI), който се състои от осем арабски цифри в съответствие с приложение № 2.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" при издаване на удостоверение на Общността вписва в него европейския идентификационен номер на кораба.

(3) Ако корабът не притежава европейски идентификационен номер по времето на издаването на удостоверението на Общността, компетентният орган на държавата членка, в която корабът е бил регистриран или в която се намира неговото пристанище на домуване, му определя европейски идентификационен номер.

(4) В случай че компетентните органи по ал. 3 не могат да определят европейския идентификационен номер, тъй като тяхната държава не е посочена в приложение № 2, европейският идентификационен номер на кораба се определя от компетентния орган, издал удостоверение на Общността.

(5) На кораб се определя само един европейски идентификационен номер. Европейският идентификационен номер на кораба се определя веднъж и не може да се промени през целия срок на съществуване на кораба.

(6) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Когато се издава корабно удостоверение на Общността, за кораби, които след 31 март 2007 г. са имали валидно удостоверение съгласно Правилата за освидетелстване на корабите по р. Рейн, да се използва вече присвоеният уникален европейски идентификационен номер на кораба, който при необходимост да се допълни с поставяне на цифрата "0" пред него.

(7) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2009 г.) Изискването по ал. 6 се прилага и за корабите, които не плават по вътрешни водни пътища от зона R.

Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) Корабособственикът или негов представител подава заявление до ИА "МА" за определяне на европейския идентификационен номер.

(2) Корабособственикът или негов представител също така са длъжни да поискат определяне на европейския идентификационен номер, който се вписва в удостоверението на Общността на кораба.

Чл. 62б. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява Европейската комисия, че е органът, отговорен за определяне на европейски идентификационни номера на кораби.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" има достъп до регистъра на компетентните органи, отговорни за определяне на европейски идентификационни номера, поддържан от Европейската комисия.

Чл. 62в. (Нов - ДВ, бр. 30 от 2009 г.) (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява компетентните органи, вписани в регистъра по чл. 62б, ал. 2, за всеки европейски идентификационен номер на кораб, който е определила, както и данните за разпознаване на кораба, посочени в приложение № 3.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да предостави данните по ал. 1 на компетентните власти на другите държави - членки на Европейския съюз, на държавите - страни по Конвенцията за корабоплаване по р. Рейн от 1868 г., подписана в Манхайм, както е изменена и на трети страни, с които има подписани международни договори и е осигурено същото ниво на сигурност на информацията с цел вземане на мерки за поддържане на безопасността на корабоплаването и за прилагане на чл. 50, чл. 51, ал. 1, чл. 53 и 59 на тази наредба и чл. 12а - 12в, 12е и 12ж от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи, в съответствие с регистъра по образеца, посочен в приложение № 5в към Наредба № 5 от 2004 г.

Чл. 63. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) В случай че разпоредбите на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, изискват използване или наличие на борда на кораба на определени материали, инсталации или артикули от оборудването или възприемане на определени аспекти при проектирането или определени мероприятия, ИА "МА" може да позволи използване или наличие на борда на посочения кораб на други материали, инсталации или артикули от оборудването или възприемане на други аспекти при проектирането или други мероприятия, ако те бъдат признати за равностойни по реда на чл. 19, ал. 2 от Директива 2006/87/ЕО.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" при наличие на препоръка от Комитета по чл. 19, ал. 2 от Директива 2006/87/ЕО има право да издаде удостоверение на Общността за изпитвателни цели и за ограничен срок за конкретен кораб с нови технически спецификации, които се отклоняват от изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, при условие че тези спецификации предлагат равностойна безопасност.

(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се вписват в удостоверението на Общността и ИА "МА" уведомява комисията за тях.

Чл. 64. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) В случай че ИА "МА" при проверка установи, че удостоверението, съхранявано на борда на кораба, е невалидно или че корабът не отговаря на изискванията, заложени в това удостоверение, но тази невалидност или несъответствие на изискванията не представляват явна опасност, корабособственикът или негов представител взема всички необходими мерки за набавяне на удостоверението и привеждане на кораба в съответствие с изискванията на Наредбата за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява органа, който е издал удостоверението или го е подновил до седем дни от извършването на проверката.

Чл. 65. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Ако след проверката по чл. 64, ал. 1 ИА "МА" установи, че удостоверение липсва или че корабът представлява явна заплаха, тя има право да спре кораба от плаване, докато не бъдат предприети мерките по чл. 64, ал. 1.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" дава задължителни указания, изпълнението на които да позволи на кораба да продължи плаването си по безопасен начин до място, където да бъде проверен или ремонтиран.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" уведомява органа, който е издал удостоверението или го е подновил до седем дни от даването на указанията.

Чл. 66. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) Изпълнителна агенция "Морска администрация", ако е прекратила плаването на кораба или е уведомила корабособственика за намерението си да стори това, в случай че несъответствията по чл. 64 и 65 не бъдат отстранени, уведомява органа в държавата членка, който е издал удостоверението или го е подновил последно, в рамките на седем дни за решението, което е взела или възнамерява да вземе.

Чл. 67. (Нов - ДВ, бр. 9 от 2009 г.) (1) Всяко решение да се спре преминаването на кораб се мотивира и се посочва пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва.

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за решението.

(3) Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Търговски интерес по отношение на проверяван кораб" е налице, когато лицето извършва за своя или за чужда сметка обслужване, ремонт или снабдяване на проверявания кораб или е съпруг или роднина по права линия без ограничения с корабопритежателя или с член на неговите управителни органи.

2. "Инцидент" е събитие, причинено от или във връзка с операциите на кораба, което поставя в опасност кораба или всяко лице на борда или в резултат на което могат да бъдат причинени вреди на кораба или на околната среда.

3. "Съществено заинтересована държава" е:

а) държавата на знамето на кораба - обект на разследване;

б) държавата, в чиито вътрешни води или териториално море е възникнал инцидентът;

в) държавата, на чиято територия инцидентът е причинил или е създал опасност за сериозни вреди на околната среда;

г) държавата, на чиято територия последиците от инцидента са причинили или са създали опасност за сериозни вреди на изкуствени острови, инсталации или съоръжения;

д) държавата, на чиято територия в резултат на инцидент нейни граждани са загубили живота си или са били сериозно увредени;

е) държавата, разполагаща с важна информация, която би била полезна за разследването;

ж) държавата, която по преценка на водещата разследването държава или по други причини има значителен интерес от участие в разследването.

4. "Водеща разследването държава" е държава, която поема отговорността да води разследване по взаимно съгласие между съществено заинтересуваните държави.

5. "Ро-ро ферибот" е морски пътнически кораб, превозващ повече от 12 пътници и съоръжен да превозва железопътни вагони или автомобили, като ги товари и разтоварва по хоризонтален способ.

6. "Високоскоростен пътнически кораб" е кораб, превозващ повече от 12 пътници и способен да развива максимална скорост в m/s, равна или по-висока от 3,7/s.