НАРЕДБА № 105 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ И НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ И СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.49 от 8 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.56 от 11 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., доп. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за:

а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) одобряване типа на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване като компоненти и изискванията към ЕО маркировката за одобряване;

б) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) одобряване типа на нови моторни превозни средства (МПС) по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване;

2. техническите изисквания към обезопасителни колани и към системи за обезопасяване и изпитвания за съответствие с техническите изисквания.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Наредбата се прилага за обезопасителни колани и системи за обезопасяване, монтирани в ПС и предназначени за използване като индивидуални устройства от лица, намиращи се на седалки, разположени по посока на движението и по посока, обратна на нормалната посока на движение на ПС, и за системи за обезопасяване за деца, монтирани в ПС от категории М1 и N1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Наредбата не се прилага за:

1. обезопасителни колани и системи за обезопасяване, предназначени за хора с увреждания;

2. системи за обезопасяване, свързани със специалното оборудване в съответствие с изискванията на приложение № 12 от Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане без мястото на водача (ДВ, бр. 36 от 2004 г.).

 

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ И НА СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ КАТО КОМПОНЕНТИ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕО МАРКИРОВКАТА ЗА ОДОБРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.) (В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Раздел I. Заявление за одобряване на типа 

Чл. 3. Типът на обезопасителен колан и на система за обезопасяване като компоненти на ПС се одобрява по реда на глава втора, раздел IV на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 4. (1) За одобряване типа на обезопасителен колан и на система за обезопасяване като компоненти на ПС се подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като заявлението се подава от:

1. за тип обезопасителен колан - от производителя;

2. за тип система за обезопасяване - от производителя на системата или от производителя на ПС, на което ще се монтира системата.

(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.

(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват съответните части с достатъчни и ясно различими подробности.

(4) За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.

(5) Когато се използва обезопасителен колан за пълнолетни от одобрен тип, за да се осигури обезопасяването на дете, в заявлението се посочва категорията обезопасителен колан за пълнолетни, който трябва да се използва (например - статични надбедрени колани).

(6) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II. Одобряване на типа 

Чл. 5. (1) Производителят предоставя на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията, следните образци:

1. за обезопасителен колан:

а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) шест образеца, един от които е с еталонна цел;

б) 10 m от всеки тип лента, използвана в производството на типа колан;

в) техническата служба, провеждаща изпитванията, може да изисква и допълнителни образци;

2. за система за обезопасяване се предоставят два образеца; по преценка на техническата служба образците могат да бъдат колани, посочени в т. 1, буква "а", или част/и от ПС;

3. за система за обезопасяване за деца се предоставят четири образеца, както следва:

а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) 10 m от всеки вид лента, използвана в системата за обезопасяване за деца, с изключение на надбедрената лента, от която се предоставят два метра; и

б) инструкции и подробности за използване;

в) при чанти за бебета, ако системата за обезопасяване на чантата за бебе може да се използва в комбинация за определен брой типове чанти за бебета, производителят на системата за обезопасяване предоставя списък на типовете чанти за бебета;

г) техническата служба, провеждаща изпитванията, може да изисква и допълнителни образци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На образците по ал. 1 трябва да има достатъчно място за поставяне на ЕО маркировката за одобряване на типа, като тя се нанася така, че да е видима и незаличима фабричната или търговската марка на лицето, подало заявление за одобряване на типа, както и марката и обозначението на типа за този компонент.

(3) Образците на система за обезопасяване за деца по ал. 1, т. 3 трябва да бъдат ясно и незаличимо маркирани с наименование на производителя, инициали или търговска марка, както и:

1. на една от частите на система за обезопасяване за деца, изготвени от пластмаса, с изключение на колан(и) или ремъци, се маркира ясно и незаличимо годината на производство;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ако система за обезопасяване за деца се използва в комбинация с обезопасителен колан за пълнолетни лица, правилното движение на лентата се показва ясно чрез схеми, закрепени постоянно към системата; при използване на обезопасителен колан за пълнолетни лица движението на лентите за образци, монтирани по посока на движението и по посока, обратна на нормалната посока на движение на ПС, се нанася ясно посредством цветово означаване; за движението на обезопасителен колан, когато системата за обезопасяване се монтира по посока на движението, се използва червен цвят, а когато се монтира обратно на посоката на движение - син цвят; същите цветове се използват за указателните табели на системата за обезопасяване, поясняващи начина на използване; всяко от самостоятелните движения на обезопасителен колан за надбедрена част и раменна част се означава върху изделието чрез цветово кодиране и/или с думи; обозначенията трябва да бъдат видими при монтирана системата за обезопасяване в ПС;

за системи за обезопасяване от група 0 обозначенията при системи за обезопасяване на деца също трябва да бъдат видими;

3. системи за обезопасяване за деца, които се монтират по посока, обратна на движението на ПС, трябва да имат постоянно прикрепена указателна табела, видима в рамките на мястото за монтаж, с предупредителен надпис на български език, показан на фиг. 1 от приложение № 2;

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) системи за обезопасяване за деца, които се монтират по посоката на движение на ПС и по посока обратна на движението на ПС, трябва да имат постоянно прикрепена указателна табела, видима в рамките на мястото за монтаж, с предупредителен надпис на български език, показан на фиг. 2 от приложение № 2.

Чл. 6. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на обезопасителен колан или система за обезопасяване, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) отговарят на изискванията по чл. 4 и 5,чл. 18, ал. 1, чл. 19, чл. 20, ал. 2, чл. 24 и 25 и приложения № 9, 10 и 11.

2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Сертификатът по ал.1 се издава по образец съгласно приложение № 3.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип обезопасителен колан или система за обезопасяване се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 се попълва съответно "77/541" и "2005/40".

(2) За всеки одобрен тип обезопасителен колан или система за обезопасяване се издава различен номер.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Всеки обезопасителен колан или система за обезопасяване, съответстващи на одобрен тип по тази наредба, носи ЕО маркировка за одобряване на типа.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от номер 34;

2. "базов номер на одобряването", предвиден в секция 4 от приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета, предшестван от пореден номер "04" за обезопасителни колани за пълнолетни и за системи за обезопасяване и "03" за системи за обезопасяване за деца, поставен в близост до правоъгълника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване типа на обезопасителен колан или система за обезопасяване включва и допълнителен символ, разположен над правоъгълника, както следва:

1. буква "А" - в случай на колан с три точки;

2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) буква "B" - в случай на надбедрен колан;

3. буква "S" - в случай на специален тип колан.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Символите, част от ЕО маркировката, описани в ал. 2, се допълват от следните ЕО маркировки:

1. буквата "е" в случай на колан, снабден с преобразувател на енергия;

2. буквата "r" в случай на обезопасителен колан, снабден с прибиращо устройство, последвана от номера на използвания тип прибиращо устройство и буква "m", ако използваното прибиращо устройство е аварийно прибиращо устройство с блокировка с възприемане на повече от един сигнал;

3. буквата "p" в случай на обезопасителен колан с устройство за предварително натоварване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Символите, част от ЕО маркировката, описани в ал. 2, се предшестват от буква "Z", когато обезопасителният колан е част от система за обезопасяване.

(5) Колани, снабдени с прибиращо устройство тип 4N, се маркират със символ, състоящ се от правоъгълник със зачеркнато ПС от категория M1, показващ, че използването на този тип прибиращо устройство е забранено в превозни средства от тази категория.

(6) Обезопасителен колан, предназначен за използване при предно външно място за сядане, защитено с въздушна възглавница пред него, се маркира с думата "AIRBAG", поставена в правоъгълник.

(7) За системи за обезопасяване за деца над правоъгълника се поставя следния допълнителен текст:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) думата(ите) "универсална", "ограничена" "полууниверсална" или "специфична за превозно средство" - в зависимост от категорията на системата за обезопасяване;

2. теглото, за което е предназначена системата за обезопасяване за деца, а именно: по-малко от 10 kg; по-малко от 13 kg; 9 до 18 kg; 15 до 25 kg; 22 до 36 kg; по-малко от 18 kg; 9 до 25 kg; 15 до 36 kg; по-малко от 25 kg; 9 до 36 kg; или по-малко от 36 kg;

3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) символът "Y" - в случай на устройство с надбедрена лента;

4. символът "S" - в случай на "специални нужди при обезопасяване".

(8) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При поставяне на ЕО маркировката за одобряване не се използват обозначения, които биха могли да доведат до объркване между одобрен тип обезопасителни колани и системи за обезопасяване и други устройства.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Образец на ЕО маркировка за одобряване на типа е даден в приложение № 4, като размерите са посочени в mm.

(10) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката за одобряване се поставя върху указателна табела или чрез директно маркиране така, че да е видима, четлива и незаличима.

Чл. 9. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат почл. 6, ал. 1 на основания, свързани с обезопасителен колан или система за обезопасяване, ако те отговарят на техническите изисквания по тази наредба.

(2) Отказът за издаване на сертификат се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 10. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа обезопасителен колан или система за обезопасяване.

(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип обезопасителен колан или система за обезопасяване се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

 

Глава трета.
ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ МОНТИРАНЕТО НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ И СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ

Раздел I. Заявление за одобряване на типа

Чл. 11. Типът на ПС по отношение монтирането на обезопасителни колани и системи за обезопасяване се одобрява по реда на глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 12. (1) За одобряване типа на ПС по отношение монтирането на обезопасителни колани и системи за обезопасяване производителят подава заявление до изпълнителния директор на ИА "АА" в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 5 с приложено към него съдържание.

(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни, се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, трябва да показват съответните части с ясно различими подробности.

(4) За системите, компонентите или отделните възли с електронно управление към списъка с данни се прилага информация и за неговото действие.

(5) Към заявлението по ал.1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II. Одобряване типа на превозни средства 

Чл. 13. Производителят предоставя на техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитванията, ПС, представително за типа, за който е подадено заявление за одобряване на типа.

Чл. 14. (1) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава сертификат за одобряване типа на ПС по отношение монтирането на обезопасителни колани и системи за обезопасяване, когато:

1. превозното средство отговаря на техническите изисквания по тази наредба;

2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел II или III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За всеки одобрен тип ПС се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, като за секции 2 и 3 на номера се попълва съответно "77/541" и "2005/40".

(2) За различните одобрени типове ПС се издават различни номера.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на сертификат по чл. 14, ал. 1 на основания, свързани с обезопасителни колани и системи за обезопасяване и тяхното монтиране, ако те имат ЕО маркировка за одобряване на типа и са монтирани в ПС в съответствие с изискванията по тази наредба.

(2) Отказът за издаване на сертификат се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.

Чл. 17. (1) Производителят писмено информира изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на одобрения по реда на тази наредба тип ПС.

(2) В случай на изменение на одобрения в съответствие с тази наредба тип ПС по отношение монтирането на обезопасителни колани и системи за обезопасяване се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)

 

Глава трета.
"а" ОСИГУРЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА С ОДОБРЕН ТИП (НОВА - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Мерки за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат в съответствие с изискванията на главачетвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2006 г.).

(2) Изпитванията за осигуряване съответствието на продукцията с одобрения тип са дадени вприложение № 7, част I, т. 5.

(3) Мерките за осигуряване на съответствие на продукцията включват и проверки за изпълнение на изискванията по наредбата.

(4) При извършване на проверки от ИА "АА" или от техническа служба методите за проверка трябва да осигуряват резултати, съпоставими с тези, получавани при прилагане на процедурите съгласно изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 1.

(5) Когато ИА "АА" установи, че обезопасителни колани и системи за обезопасяване, които имат еднаква маркировка за ЕО одобряване на типа, не съответстват на одобрения тип, ИА "АА" предприема необходимите мерки за осигуряване съответствието на продукцията с одобрения тип.

(6) В случаите по ал. 5 изпълнителният директор на ИА "АА" информира компетентните органи на държавите - членки на ЕС, за предприетите мерки, като при продължително несъответствие с одобрения тип може да отнеме ЕО сертификата на одобрен тип обезопасителни колани и системи за обезопасяване.

(7) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема сертификата за одобряване на типа при условията и по реда на глава четвърта, раздел III от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

 

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И ИЗПИТВАНИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 19. Обезопасителните колани и системите за обезопасяване се проектират и изработват така, че монтирани правилно и използвани в съответствие с инструкциите за експлоатация, да функционират добре и да намаляват рисковете от увреждане на тялото в случай на злополука.

Чл. 20. (1) Обезопасителните колани и системите за обезопасяване трябва да отговарят на техническите изисквания по тази наредба.

(2) Техническите изисквания за обезопасителни колани и системи за обезопасяване, изпитванията за съответствие с техническите изисквания и изискванията за проверката на съответствието на продукцията са дадени в част I на приложение № 7.

(3) Техническите изисквания за системи за обезопасяване за деца са дадени в част II на приложение № 7.

(4) Техническите изисквания по отношение монтирането на обезопасителни колани и системи за обезопасяване в ПС са посочени в част III на приложение № 7.

Чл. 21. Минималните изисквания по отношение на видовете обезопасителни колани и системи за обезопасяване, предназначени за монтиране в някои категории ПС, са дадени вприложение № 8.

Чл. 22. Хронологичният ред за провеждане на изпитванията за съответствие с техническите изисквания е даден в приложение № 9.

Чл. 23. Специфичните изисквания, подходящата изпитвателна апаратура и конкретните указания за някои видове изпитвания са дадени в приложение № 10.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Всеки обезопасителен колан и система за обезопасяване на деца се придружава от инструкция за монтаж на български език, в която се посочва за кои типове ПС е подходящ, начинът на закрепване на комплекта от колани към ПС, както и предупреждение да се пази от износване на лентата.

(2) Инструкцията по ал. 1 не се изисква, ако производителят доставя ПС с монтирани обезопасителни колани.

Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) Всеки обезопасителен колан и система за обезопасяване на деца се придружава от инструкция за експлоатация на български език.

(2) Инструкцията по ал. 1 може да бъде включена към ръководството за потребителя на ПС, ако производителят доставя ПС с монтирани обезопасителни колани.

(3) Минималните изисквания към съдържанието на инструкцията за експлоатация са дадени вприложение № 11.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителна агенция "АА" информира компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, по реда на чл. 55 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета за всеки одобрен, отказан или отнет тип обезопасителни колани и системи за обезопасяване.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Превозно средство" е всяко ново МПС от категория М и N, предназначено за движение по пътищата със или без каросерия, комплектовано или некомплектовано, което има най-малко четири колела и с максимална конструктивна скорост над 25 km/h, с изключение на МПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина. Моторните превозни средства от категории M2 и M3 се подразделят на класове, посочени в чл. 149, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

2. "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на ПС, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените ПС, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на ПС, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - местно лице, който е регистриран по Търговския закон, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

3. "Категории(-я) превозни(-о) средства(-о)" са тези, определени в чл. 149, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

4. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Обезопасителен колан (колан за седалка, колан) е комплект от ленти с осигуряваща ключалка, регулиращи устройства и присъединителни приспособления, които могат да се закрепват към МПС и са предназначени да намалят риска от увреждане на потребителя чрез ограничаване подвижността на тялото му в случай на сблъскване или внезапно намаляване скоростта на ПС. Такъв комплект обикновено се определя като "комплект колан", термин обхващащ и всяко устройство за преобразуване на енергия или прибиране на колан.

5. "Надбедрен колан" е колан, който минава през предната област на таза на потребителя.

6. "Диагонален колан" е колан, който минава диагонално отпред на гръдния кош, от бедрото до противоположното рамо.

7. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Колан с три точки" е колан, който е комбинация от надбедрена лента и диагонална лента.

8. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Колан с ремък" е комплект колани, съдържащ надбедрен колан и раменни ленти.

9. "Тип колан" е категория колани, които не се различават съществено по отношение на:

а) недеформиращите се части (ключалка, присъединителни приспособления, прибиращо устройство и др.);

б) материалите, размерите и цвета на лентите;

в) геометрията на комплекта колани.

10. "Лента" е гъвкав компонент, предназначен да задържа тялото и да предава усилието на закрепващите елементи на колана.

11. "Ключалка" е бързо освобождаващо се приспособление, което позволява потребителят да бъде задържан от колана. Ключалката може да включва устройство за регулиране на колана, с изключение на ключалка за колан с ремък.

12. "Устройство за регулиране на колан" е устройство, което позволява коланът да се регулира според изискванията на индивидуалния потребител спрямо положението на седалката. Регулиращото устройство може да бъде част от ключалката, прибиращото устройство или друга част от обезопасителния колан.

13. "Присъединителни приспособления" са части от комплект колан, включително необходимите закрепващи компоненти, които позволяват да бъде присъединен към закрепващите елементи на колана;

14. "Преобразувател на енергия" е устройство, предназначено да разсее самостоятелно енергия или съвместно с лентата, и образуващо част от комплекта колан.

15. "Прибиращо устройство" е устройство, побиращо част или цялата лента на обезопасителния колан.

16. "Прибиращо устройство без блокировка (тип 1)" е прибиращо устройство, от което лентата се изважда до цялата й дължина от малка външна сила и което не позволява регулиране на лентата, която е била извадена.

17. "Прибиращо устройство с ръчно деблокиране (тип 2)" е прибиращо устройство, което изисква ръчно задействане от потребителя за деблокиране на прибиращото устройство, за да се получи желаното изваждане на лентата и което се блокира автоматично, когато спре посоченото действие.

18. "Автоматично прибиращо устройство с блокировка (тип 3)" е блокиращо устройство, което позволява изваждането на лентата с желаната дължина и което, когато ключалката е съединена, автоматично регулира лентата към потребителя. По-нататъшно изваждане на лентата не е възможно без преднамерено действие от страна на потребителя.

19. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Аварийно прибиращо устройство с блокировка (тип 4)" е прибиращо устройство, което при нормални състояния на управление не ограничава свободата на движение на ползващия обезопасителен колан и има регулиращо устройство за дължина, което автоматично регулира лентата към ползвателя, и блокиращ механизъм, задействан при пътно транспортно произшествие или аварийно спиране от:

а) спирачното закъснение на превозното средство (възприемане на един сигнал);

б) комбинация от спирачното закъснение на ПС, движението на лентата или други автоматични устройства (възприемане на повече от един сигнал).

20. "Аварийно прибиращо устройство с блокировка с висок праг на реагиране (тип 4N)" е прибиращо устройство от типа, определен в т. 19, но притежаващо специални качества по отношение на използване в ПС от категории М2, М3, N1, N2 и N3.

21. "Устройство за височинно регулиране на колан" е устройство, позволяващо да бъде регулирано местоположението по височина на горната скоба на колана съобразно изискванията на индивидуалния потребител и местоположението на седалката. Такова устройство може да се счита като част от колана или част от закрепващите елементи на колана.

22. "Закрепващи елементи за колан" са частите от конструкцията на ПС или конструкцията на седалка, или други части от ПС, към които се закрепват обезопасителните колани.

23. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Тип превозно средство по отношение на обезопасителни колани и системи за обезопасяване" е категория МПС, които не се различават съществено по отношение на размери, контури и съставни материали за компонентите от конструкцията на ПС или конструкцията на седалка или други части от ПС, към които се закрепват обезопасителни колани и системи за обезопасяване.

24. "Система за обезопасяване" е система, обединяваща седалка, закрепена към конструкцията на ПС чрез подходящи средства, и обезопасителен колан, на който най-малко един закрепващ елемент е разположен в конструкцията на седалката.

25. "Седалка" е устройство, което може да е самостоятелно или несамостоятелно от конструкцията на ПС, комплектувано с всички принадлежности и предназначено за сядане на един възрастен човек. Определението се отнася както за индивидуална седалка, така и за част от седалка-пейка, предназначена за сядане на един възрастен човек.

26. "Предна седалка за пътник" е всяка седалка, при която "най-предната точка H" на седалката е пред или във вертикалната напречна равнина, минаваща през точка R на водача.

27. "Група седалки" са седалки тип пейка или седалки, които са отделени в редове, чиито закрепвания съответно предно закрепване за задния ред и задно закрепване на предния ред, лежат на една линия и които осигуряват едно или повече места за възрастни.

28. "Седалка-пейка" е конструкция, комплектувана с принадлежности, предназначена за сядане на повече от един възрастен пътник.

29. "Система за регулиране" е устройство, посредством което седалката или нейните части се регулират в положение, удобно спрямо конструкцията на седналия пътник. Това устройство позволява регулиране на:

а) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) надлъжно въртене;

б) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) вертикално въртене;

в) (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) ъглово въртене.

30. "Закрепващи елементи на седалка" е системата, посредством която комплектът седалка се закрепва към конструкцията на ПС, включително частите от конструкцията на ПС, на които въздейства.

31. "Тип седалка" е категория седалки, които не се различават съществено по отношение на:

а) конструкция, форма, размери и материали на седалката;

б) типът и размерите на системите за регулиране, както и всички системи за блокировка;

в) типът и размерите на закрепващите елементи на колана за седалката, на закрепващите елементи на седалката и частите от конструкцията на ПС, на които въздейства.

32. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Система за преместване" е устройство, позволяващо седалката или една от нейните части да бъде завъртяна или преместена надлъжно, без фиксирано междинно положение, за да се улесни достъпът на пътник.

33. "Система с блокировка" е устройство, позволяващо на седалката и нейните части да остават непроменени във всяко положение на използване.

34. "Натиснат бутон за освобождаване на ключалка" е такова положение, при което не трябва да бъде възможно да се освободи ключалката при използване на сфера с диаметър 40 mm.

35. "Ненатиснат бутон за освобождаване на ключалка" е такова положение, при което трябва да бъде възможно да се освободи ключалката при използване на сфера с диаметър 40 mm.

36. "Устройство за предварително натоварване" е допълнително или интегрирано устройство, което опъва лентата, за да намали разхлабването на колана в резултат на катастрофа.

37. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Референтна зона" е пространството между две вертикални надлъжни равнини, раздалечени на 400 mm и симетрични по отношение на точка H, определено от въртенето на измервателна апаратура от вертикала към хоризонтала. Измервателната апаратура е описана в приложение № 3, част V от Наредба № 106 от 2004 г. за одобряването на типа на нови моторни превозни средства от категория M1 по отношение на вътрешното им оборудване (ДВ, бр. 50 от 2004 г.). Измервателната апаратура е разположена съгласно изискванията в тази част от приложението и регулирана на максимална дължина 840 mm.

38. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Въздушна възглавница" е система, съдържаща устройство за емисия на газ, монтирана да допълва обезопасителните колани и системите за обезопасяване в МПС, т.е система, която при удар на ПС автоматично раздува чрез нагнетяване на газ еластичен компонент, предназначен да ограничи силата на контакт на една или повече части от тялото на пътник във вътрешността на отделението за пътници.

39. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Въздушна възглавница за пътник" е въздушна възглавница, предназначена за предпазване на пътника(ците) на седалки, различни от тази за водача, в случай на челен удар.

40. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.) "Система за обезопасяване за деца" означава комплект от компоненти, които могат да включват комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигурителна ключалка, регулиращи устройства, присъединителни приспособления и в някои случаи допълнителен стол и/или екран срещу удар, които могат да бъдат закрепени на МПС. Тя е предвидена да намали риска от увреждане на пътника в случай на удар или рязко спиране на ПС посредством ограничаване подвижността на тялото на пътника.

41. "Гледане назад" означава гледане в посока, обратна на нормалната посока на движение на ПС.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.

§ 3. (Зал. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 105 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИТЕ КОЛАНИ И НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ОБЕЗОПАСИТЕЛНИ КОЛАНИ И СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2006 Г.)

§ 21. Навсякъде в наредбата думите "моторно/моторни ПС" се заменят с "МПС" и "набедрен", "набедрени" се заменят съответно с "надбедрен", "надбедрени".

§ 22. (*) Навсякъде в наредбата думите "маркировка за одобряване" се заменят с "ЕО маркировка за одобряване".

§ 23. От 20 октомври 2006 г. изпълнителният директор на ИА "АА" отказва издаването на сертификат за одобряване типа на ново МПС, когато то не отговаря на техническите изисквания по наредбата по отношение монтирането на обезопасителни колани и/или системи за обезопасяване.

§ 24. От 20 октомври 2007 г., когато МПС по отношение монтирането на обезопасителни колани и/или системи за обезопасяване не отговаря на изискванията на наредбата, сертификатите за съответствие, придружаващи нови МПС, се считат невалидни за целите на регистрацията на тези МПС и пускането им на пазара на територията на Република България. Изключение се допуска само в случаи на одобряване на МПС по чл. 17, ал. 1, т. 1 или 2 и чл. 52от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета или от компетентен орган на държава - членка на ЕС.

§ 25. Наредбата въвежда изискванията на Директива 77/541/ЕЕС, последно изменена и допълнена с Директива 2005/40/ЕС.

§ 26. Разпоредбите по § 4 относно чл. 7, ал. 1; § 5 относно чл. 8, ал. 1, т. 1; § 7 относно глава трета "а"; § 8 относно чл. 15, ал. 1; § 11 относно чл. 26; § 14 относно приложение № 1; § 16относно приложение № 3; § 17 относно приложение № 4; § 18 относно приложение № 5; § 19относно приложение № 6, и § 22 влизат в сила от датата на влизане в сила на договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

Списък с данни № ........

за целите на ЕО одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване в съответствие с Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (Директива 77/541/ЕИО, последно изменена с Директива 2005/40/ЕИО)

 

Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчни и ясно различими подробности

 

За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие

 

 

0

Обща информация

 

0.1.

Марка (търговско наименование

 

 

на производителя):

.............................................

0.2.

Тип:

.............................................

0.5.

Наименование и адрес на

 

 

производителя:

.............................................

0.7.

В случай на компоненти и отделни

 

 

технически възли, местоположение

 

 

и начин на поставяне на ЕО маркиров-

 

 

ката за одобряване:

.............................................

0.8.

Адрес(-и) на монтажния(-те)

 

 

завод(-и ):

.............................................

1.

Списък на превозното(ите) сред-

 

 

ство(а), на което(които) устрой-

 

 

ството е предназначено да се мон-

 

 

тира (по целесъобразност)

.............................................

2.

Описание на устройството

 

2.1.

Обезопасителен колан

.............................................

2.1.1.

Конфигурация на обезопасителния

 

 

колан (колан с две точки, триточков

 

 

колан, статичен, автоматичен):

.............................................

2.1.2.

Данни за лентата (материал,

 

 

начин на изтъкаване, размери и цвят):

.............................................

2.1.3.

Тип прибиращо устройство (обозна-

 

 

чение на прибиращото устройство

 

 

съгласно чл. 8, ал. 3, т. 2 на Наред-

 

 

ба № 105 от 2004 г. за одобряване ти-

 

 

па на нови моторни превозни сред-

 

 

ства по отношение на обезопасител-

 

 

ните колани и на системите за обез-

 

 

опасяване и за одобряване типа на

 

 

обезопасителни колани и системи

 

 

за обезопасяване) (т. 1.1.3.2.2 от

 

 

приложение III към Директива 77/541/ЕИО):

.............................................

2.1.3.1.

Информация за допълнителни

 

 

функции, ако е приложимо:

.............................................

2.1.4.

Чертежи на твърдите части (съглас-

 

 

но т. 9 от Допълнителната разпоред-

 

 

ба на Наредба № 105 от 2004 г.

 

 

за одобряване типа на нови моторни

 

 

превозни средства по отношение на

 

 

обезопасителните колани и на систе-

 

 

мите за обезопасяване и за одобрява-

 

 

не типа на обезопасителни колани и

 

 

системи за обезопасяване) (т. 1.2.1 от

 

 

приложение I към Директива 77/541/ЕИО):

.............................................

2.1.5.

Диаграма на комплекта обезопа-

 

 

сителен колан, която дава възмож-

 

 

ност за идентификация и установя-

 

 

ване на местоположението на

 

 

твърдите части:

.............................................

2.1.6.

Инструкции за монтаж, които

 

 

показват и монтажа на прибира-

 

 

щото устройство и неговия датчик:

 

2.1.7.

при наличие на устройство за висо-

 

 

чинно регулиране на колан се по-

 

 

сочва дали то се счита за част

 

 

от колана:

.............................................

2.1.8.

В случай на устройство или система

 

 

за предварително натоварване, пъл-

 

 

но техническо описание на конструк-

 

 

цията и действието, включително

 

 

всички датчици, в което се описва

 

 

методът на задействане и всякакъв

 

 

необходим метод за избягване на

 

 

непреднамереното задействане:

.............................................

2.2.

Система за обезопасяване

.............................................

 

В допълнение към изискваната в

 

 

т. 2.1 информация

 

2.2.1.

Чертежи на съответните части от

 

 

конструкцията на превозното сред-

 

 

ство и всякакви евентуални усил-

 

 

вания на закрепващите елементи

 

 

на седалката:

.............................................

2.2.2.

Чертежи на седалката, на които

 

 

са показани нейната конструкция,

 

 

система за регулиране и закрепване

 

 

на компоненти, заедно с указание за

 

 

използваните материали:

.............................................

2.2.3.

Чертеж или снимка на системата

 

 

за обезопасяване във вида, в

 

 

който е монтирана:

.............................................

2.3.

Система за обезопасяване за деца

.............................................

2.3.1.

Категория(и):

.............................................

2.3.2.

Масова група(и):

.............................................

2.3.3.

Обезопасяване на дете с лице по

 

 

посока на движението/обезопа-

 

 

сяване на дете с лице обратно на

 

 

посоката на движение/чанта за бебе(1)

 

2.3.4.

Интегрирана/неинтегрирана/отделна/

 

 

спомагателна възглавница(1)

.............................................

2.3.5.

Тип на колана: триточков колан

 

 

(за възрастни)/надбедрен колан (за въз-

 

 

растни)/ специален тип колан/при-

 

 

биращото устройство(1)

.............................................

2.3.6.

Други характеристики: комплект

 

 

стол/защитен екран срещу удар(1)

.............................................

2.3.7.

Чертежи, диаграми и скици на

 

 

системата за обезопасяване на

 

 

деца, включително всяко евенту-

 

 

ално монтирано прибиращо

 

 

устройство, комплект стол,

 

 

защитен екран срещу удар:

.............................................

2.3.8.

Декларация за токсичност в съот-

 

 

ветствие с т. 6.1.5 от Правило № 44

 

 

на ИКЕ/ООН и приложения от № 3

 

 

до № 21 на Правило № 44 на

 

 

ИКЕ/ООН, като са включени

 

 

измененията серия 03:

.............................................

2.3.9.

Декларация за запалимост в съот-

 

 

ветствие с т. 6.1.6 от Правило № 44

 

 

на ИКЕ/ООН и приложения от № 3

 

 

до № 21 на Правило № 44 на

 

 

ИКЕ/ООН, като са включени

 

 

измененията серия 03:

.............................................

 

Дата, досие

.............................................

 

 

 

(*1) Излишното се задрасква.

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3, т. 3 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)

 

 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОПАСНО

Да не се използва в седалки за пътници,

оборудвани с въздушни възглавници

 

Фигура 1. Система за обезопасяване за деца, която може да се използва по посока, обратна на движението

ВАЖНО

Да не се използва,

монтирана по посока на движението,

за деца с тегло, по-малко от ...........................................................................................................................................................................................................................

 

Фигура 2. Система за обезопасяване за деца, която може да се използва по посока на движението и по посока, обратна на движението

 

Приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

 

ОБРАЗЕЦ

максимален формат А4 (210 x 297 mm)

ЕО сертификат за одобряване на типа

 

 

 

Печат на ИА "АА"

 

 

 

Информация, отнасяща се до:

- одобряване на типа(1)

- изменение на одобряването на типа(1)

- отнемане на одобряването на типа(1)

- отказ за одобряване на типа(1)

за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (Директива 77/541/ЕИО, последно изменена от Директива 2005/40/ЕО)

 

 

Номер на одобряването на типа:

................................

Основание за изменението:

................................

 

 

Раздел I

 

0.1.

Марка (търговско наименование

 

 

на производителя):

................................

0.2.

Тип и общо(и) търговско(и) опи-

 

 

сание(я):

................................

0.3.

Начини за идентификация на ти-

 

 

па, когато се маркира на превоз-

 

 

ното средство/компонента/отдел-

 

 

ния технически възел(1)(2 ):

................................

0.3.1.

Местоположение на тази марки-

 

 

ровка:

................................

0.4.

Категория на превозното сред-

 

 

ство(1)(3):

................................

0.5.

Наименование и адрес на произ-

 

 

водителя:

................................

0.7.

В случай на компоненти и отдел-

 

 

ни технически възли, местопо-

 

 

ложение и начин за нанасяне на

 

 

ЕО маркировката за одобряване

 

 

на типа:

................................

0.8.

Адрес(-и) на монтажния(-те)

 

 

завод(-и)

................................

 

Раздел II

 

1.

Допълнителна информация (къ-

 

 

дето е приложимо): (съгласно

 

 

допълнението)

................................

2.

Техническа служба, отговаряща

 

 

за провеждане на изпитванията:

................................

3.

Дата на протокола от изпитване:

................................

4.

Номер на протокола от изпитване:

................................

5.

Забележки (когато има): (съглас-

 

 

но допълнението)

................................

6.

Място:

................................

7.

Дата:

................................

8.

Подпис:

................................

9.

Прилага се индексът на техни-

 

 

ческото досие, представено на

 

 

ИА "АА", което може да бъде

 

 

получено при поискване.

 

 

 

 

__________________

(1) Излишното се зачертава.

(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).

Допълнение

към ЕО сертификата за одобряване на типа № ... на обезопасителен колан и системи за обезопасяване като компоненти в съответствие с Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (Директива 77/541/ЕИО, последно изменена от Директива 2005/40/ЕО)

 

1.

Допълнителна информация

................................

1.1.

Конфигурация:

................................

 

(използват се символите и буквите, които са предвидени в т. 1.3 и 1.4 от приложение III на Директива 77/541/ЕИО (чл. 8, ал. 2, 3, 4 и 5 на наредбата); когато е приложимо, се посочват допълнителни данни, като устройство за регулиране по височина, устройство за предварително натоварване и др.)

 

1.2.

Превозни средства, за които е

 

 

предназначено устройството:

................................

1.3.

Положение в превозните средства,

 

 

където устройството трябва да се

 

 

монтира(1):

................................

1.4.

Допълнителна информация за сис-

 

 

темите за обезопасяване на деца

................................

1.4.1.

Категория(-и):

................................

1.4.2.

Група(-и) съгласно масата:

 

1.4.3.

Система за обезопасяване на дете,

 

 

монтирана по посока на движение-

 

 

то/система за обезопасяване на де-

 

 

те монтирана в посока, обратна на

 

 

посоката на движение/чанта за

 

 

бебе(2):

................................

1.4.4.

Интегрирана/неинтегрирана/отдел-

 

 

на/спомагателна възглавница(2):

................................

1.4.5.

Тип на колана: триточков колан

 

 

(за възрастен)/надбедрен колан

 

 

(за възрастен)/специален тип ко-

 

 

лан/прибиращото устройство(2):

................................

1.4.6.

Други характеристики: монтиране

 

 

на седалката/защита срещу удар(2):

................................

5.

Забележки:

................................

 

 

 

 

(1) Когато коланът е одобрен съгласно разпоредбите на т. 3.1.3.3 от част I на приложение № 7 от Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване, той се монтира само на външно предно място за сядане, което е защитено с въздушна възглавница пред него, при условие че превозното средство е одобрено съгласно Наредба № 116 от 2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение защитата на пътниците при челен удар (Директива 96/79/ЕО).

(2) Излишното се зачертава.

(3) Съгласно определенията, посочени в приложение IIА на Директива 70/156/ЕИО (Закон за движението по пътищата и част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета).

 

Приложение № 4 към чл. 8, ал. 9 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)

Част I

ЕО маркировка за одобряване

1. Коланът, носещ горната EO маркировка на одобряване на типа, е триточков колан "А", снабден с преобразувател(-и) на енергия (е) и е одобрен в Република България (е 34) с базов номер на одобряване 2439. Първите две цифри "04" показват, че одобряването е издадено съгласно тази наредба.

2. Коланът, носещ горната EO маркировка на одобряване на типа, е надбедрен колан "В", снабден с прибиращо устройство тип 4 с възприемане на повече от един сигнал "r4m" и е одобрен в Република България (е 34) с базов номер на одобряване 2439. Първите две цифри "04" показват, че одобряването е издадено съгласно тази наредба.

3. Коланът, носещ горната ЕО маркировка на одобряване на типа, е специален колан "S", снабден с преобразувател на енергия (е), представляващ част от система за обезопасяване "Z", и е одобрен в Република България (е 34) с базов номер на одобряване 2439. Първите две цифри "04" показват, че одобряването е издадено съгласно тази наредба.

4. Коланът, носещ горната ЕО маркировка на одобряване на типа, е триточков колан "А", който има прибиращото устройство тип 4N "r4N" с възприемане на повече от един сигнал "m" и е одобрен в Република България (е 34) с базов номер на одобряване 2439. Първите две цифри "04" показват , че одобряването е издадено съгласно тази наредба. Този колан не се предоставя за оборудване на ПС от категория М1.

Забележка. Основният номер за одобряване и символът(-ите) се поставят близо до правоъгълника.

5. Коланът, носещ горната ЕО маркировка на одобряване на типа, е триточков колан "А", снабден с преобразувател на енергия (е), одобрен като отговарящ на специфичните изисквания от т. 3.1.3.3 от част I на приложение № 7, който има прибиращото устройство тип 4 "r4" с възприемане на повече от един сигнал "m" и е одобрен в Република България (е 34) с базов номер на одобряване 2439. Първите две цифри "04" показват , че одобряването е издадено съгласно тази наредба. Този колан се предоставя за монтиране в ПС, оборудвани с въздушна възглавница в дадено място за сядане.

6. Височината на символите на номерата е: a/3.

7. Размерите на правоъгълника, ограждащ номерата, са за дължина, равна на а и за височина, равна на 2a/3.

8. Базовият номер на одобряване се поставя под правоъгълника с означение "е 34".

Част II

Отличителни номера на държавите - членки на ЕС, в секция 1 от ЕО номера на одобряване на типа

(Доп. - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)

1 за Германия;

2 за Франция;

3 за Италия;

4 за Холандия;

5 за Швеция;

6 за Белгия;

7 за Унгария;

8 за Чехия;

9 за Испания;

11 за Великобритания;

12 за Австрия;

13 за Люксембург;

17 за Финландия;

18 за Дания;

19 за Румъния;

20 за Полша;

21 за Португалия;

23 за Гърция;

24 за Ирландия;

25 за Хърватия;

26 за Словения;

27 за Словакия;

29 за Естония;

32 за Латвия;

36 за Литва;

49 за Кипър;

50 за Малта.

 

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

 

Списък с данни № ..........

за целите на ЕО одобряване типа на превозно средство по отношение на обезопасителните колани и системите за обезопасяване в съответствие с Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване, и приложение № 2 от Наредба № 60(*) за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Директива 77/541/ЕИО, последно изменена с Директива 2005/40/ЕИО и приложение I от Директива 70/156/ЕИО)

 

Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, показват съответните части с достатъчни и ясно различими подробности

 

За системите, компонентите или отделните технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие".

 

 

0.

Обща информация

 

0.1.

Марка(търговско наименование

 

 

на производителя):

.............................................

0.2.

Тип:

.............................................

0.3.

Начини за идентификация на

 

 

типа, ако се маркира на превоз-

 

 

ното средство(b):

.............................................

0.3.1.

Местоположение на тази

 

 

ЕО маркировка:

.............................................

0.4.

Категория на превозното средство(c):

.............................................

0.5.

Наименование(3) и адрес на

 

 

производителя:

.............................................

0.8.

Адрес(-и) на монтажния (-те)

 

 

завод (-и ):

.............................................

1.

Общи конструктивни характерис-

 

 

тики на превозното средство

.............................................

1.1.

Снимки и/или чертежи на пред-

 

 

ставено за одобряване превозно

 

 

средство (образец):

.............................................

9.

Каросерия

.............................................

9.10.3.

Седалки:

.............................................

9.10.3.1.

Брой:

.............................................

9.10.3.2.

Местоположение и подреждане:

.............................................

9.10.3.2.1.

Брой на местата за сядане:

.............................................

9.10.3.4.

Характеристики: За седалките,

 

 

които не са получили одобрение

 

 

на типа, като компоненти, опи-

 

 

сание и чертежи на:

.............................................

9.10.3.4.1.

седалки и техните устройства за

 

 

закрепване:

.............................................

9.10.3.4.2.

система за регулиране:

.............................................

9.10.3.4.3.

системи за преместване и

 

 

блокиране:

.............................................

9.10.3.4.4.

закрепващи устройства за обез-

 

 

опасителните колани на седалки-

 

 

те, когато са вградени в седал-

 

 

ката:

.............................................

9.12.

Обезопасителни колани и/или

 

 

други системи за обезопасяване:

.............................................

9.12.1.

Брой и местоположение на обез-

 

 

опасителните колани и на други

 

 

системи за обезопасяване и

 

 

седалките, на които могат да

 

 

бъдат използвани:

.............................................

 

 

 

 

 

Пълна

Вариант,

Устройство за

 

марки-

ако има

регулиране на

 

ровка за

 

колана по висо-

 

пълно

 

чина (да се по-

 

одобря-

 

сочи да/не/по

 

ване

 

избор)

 

Първи ред

L

 

 

 

на седал-

C

 

 

 

ките

R

 

 

 

Втори ред

L

 

 

 

на седал-

C

 

 

 

ките

R

 

 

 

 

(L = лява страна, R = дясна страна, C = център)

 

9.12.2.

Характеристика и разположение на

 

допълнителните системи за обезопа-

 

сяване (да се посочи да/не/по избор):

 

 

Предна

Странич-

Устройство за

 

въздушна

на въздуш-

предварително

 

възглав-

на възглав-

обтягане на

 

ница

ница

коланите

 

Първи ред

L

 

 

 

на седал-

C

 

 

 

ките

R

 

 

 

Втори ред

L

 

 

 

на седал-

C

 

 

 

ките

R

 

 

 

 

(L = лява страна, R = дясна страна, C = център)

 

9.12.3.

Брой и разположение на закреп-

 

 

ването на обезопасителни кола-

 

 

ни (в съответствие с Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани, т.е. ЕО номер на одобряване на типа или протокол от изпитванията):

 

 

Дата, досие

......................................................

 

 

 

(*3) Името на лицето, което иска одобрението на типа и е отговорно пред ИА "АА".

 

Приложение № 6 към чл. 14, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

 

ОБРАЗЕЦ

максимален формат А4 (210 x 297 mm)

 

ЕО сертификат за одобряване на типа

 

 

 

Печат на ИА "АА"

 

 

 

Информация, отнасяща се до:

- одобряване на типа(1)

- изменение на одобряването на типа(1)

- отнемане на одобряването на типа(1)

- отказ за одобряване на типа(1)

за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел(1) в съответствие с Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (Директива 77/541/ЕИО, последно изменена от Директива 2005/40/ЕО)

 

 

Номер на одобряването на типа:

................................

Основание за изменението:

................................

 

 

Раздел I

 

0.1.

Марка (търговско наименование

 

 

на производителя):

................................

0.2.

Тип и общо(и) търговско(и) опи-

 

 

сание(я):

................................

0.3.

Начини за идентификация на ти-

 

 

па, когато се маркира на превозно-

 

 

то средство/компонента/отделния

 

 

технически възел(1)(2):

................................

0.3.1.

Местоположение на тази марки-

 

 

ровка:

................................

0.4.

Категория на превозното сред-

 

 

ство(1)(3):

................................

0.5.

Наименование и адрес на произ-

 

 

водителя:

................................

0.7.

В случай на компоненти и отдел-

 

 

ни технически възли, местополо-

 

 

жение и начин на нанасяне на ЕО

 

 

маркировката за одобряване на

 

 

типа:

................................

0.8.

Адрес(-и) на монтажния(-те)

 

 

завод(-и):

................................

 

Раздел II

 

1.

Допълнителна информация

 

 

(където е приложимо) (съгласно

 

 

допълнението)

................................

2.

Техническа служба, отговаряща за

 

 

провеждане на изпитванията:

................................

3.

Дата на протокола от изпитване:

................................

4.

Номер на протокола от изпитване:

................................

5.

Забележки (когато има) (съгласно

 

 

допълнението)

................................

6.

Място:

................................

7.

Дата:

................................

8.

Подпис:

................................

9.

Прилага се индексът на техниче-

 

 

ското досие, представено на

 

 

ИА "АА", което може да бъде по-

 

 

лучено при поискване.

 

 

 

 

(*) Номерацията и забележките в списъка с данни съответстват на използваните в приложение № 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(1) Излишното се зачертава.

Допълнение

към ЕО сертификата за одобряване на типа № ... на превозно средство в съответствие с Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване (Директива 77/541/ЕИО, последно изменена от Директива 2005/40/ЕО)

 

 

1.

Допълнителна информация:

................................

1.1.

Обозначение на обезопасителните

 

 

колани или системи за обезопася-

 

 

ване, които могат да се монтират

 

 

на превозното средство:

................................

1.1.1.

Марка:

................................

1.1.2.

ЕО Маркировка за одобряване на типа

 

 

компонент:

................................

1.1.3.

Местоположение в превозното

 

 

средство:

................................

1.2.

Устройства за закрепване на обез-

 

 

опасителните колани:

................................

1.2.1.

Номер на одобряването на типа:

................................

1.3.

Седалки:

................................

1.3.1.

Номер на одобряването на типа,

 

 

когато има:..........................................................................................................................................

 

5.

Забележки:

 

 

 

 

(1) Излишното се зачертава.

(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).

(3) Съгласно определенията, посочени в приложение IIА на Директива 70/156/ЕИО (Закон за движението по пътищата и част А на приложение № 1 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета).

 

Приложение № 7 към чл. 20, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)

Част I

Специфични технически изисквания към обезопасителни колани и системи за обезопасяване и изпитвания

1. Недеформиращи се части

1.1. Общи положения

1.1.1. Недеформиращите се части на обезопасителните колани, като ключалки, регулиращи устройства, присъединителни приспособления и други подобни, не трябва да имат остри ръбове, които да причинят износване или скъсване на лентите.

1.1.2. Всички части на комплекта колан, които могат да бъдат засегнати от корозия, трябва да бъдат подходящо защитени. След подлагане на изпитването за корозия, посочено в т. 4.2, не трябва да се виждат с невъоръжено око признаци на влошаване, способни да попречат на правилното функциониране на устройството, както и каквато и да е значима корозия.

1.1.3. Недеформиращите се части, предназначени да преобразуват енергия или да бъдат подложени на сила, или да предават сила, не трябва да бъдат крехки.

1.1.4. Недеформиращите се детайли и части на обезопасителния колан, изработени от пластмаса, се разполагат и монтират така, че когато МПС е в нормална експлоатация, да не могат да се захванат под плъзгаща се седалка или във врата на ПС. Ако една от тези части не отговаря на тези изисквания, тя се подлага на изпитване на удар при ниска температура, посочено в т. 4.6.4. Ако след изпитването се получат видими пукнатини в пластмасовите покрития или фиксаторите на недеформиращите се детайли, тези части от пластмаса се отстраняват и се проверява дали останалият комплект продължава да бъде сигурен. Ако оставащият комплект е сигурен или няма видими пукнатини, той се проверява отново, за да се установи дали отговаря на изискванията по т. 1.2, 1.3 и 3.

1.1.5. Използването на материали с характеристиките на полиамид 6 по отношение на задържане на вода е забранено при всички механични части, за които това явление може да има неблагоприятно въздействие върху тяхното функциониране.

1.2. Ключалка

1.2.1. Ключалката се проектира така, че да се изключи всяка възможност за неправилно използване. Трябва да бъде невъзможно ключалката да се оставя в частично затворено положение. Начинът за отваряне на ключалката трябва да е очевиден. Частите от ключалката, за които се очаква, че могат да бъдат в контакт с тялото на потребителя, трябва да имат напречно сечение не по-малко от 20 cm2 и широчина не по-малка от 46 mm, измерени в равнина, разположена на максимално разстояние 2,5 mm от контактната повърхност.

В случай на ключалки за колан с ремък се приема, че тези изисквания са изпълнени, ако контактната площ на ключалката с тялото на потребителя е в границите между 20 и 40 cm2.

1.2.2. Ключалката, дори когато не е натоварена, трябва да бъде затворена независимо от местоположението й. Тя трябва да не може да се освобождава от сила, по-малка от 1 daN.

Ключалката се проектира и монтира на лесно достъпно място. Тя трябва да може да се освобождава под въздействието на сила, посочена в т. 4.9.2.

Ключалката трябва да се освобождава чрез натискане на бутон или подобно устройство. Проекцията на повърхнината, върху която се прилага този натиск, върху равнина, перпендикулярна на направлението на първоначалното движение на бутона, при бутон в освободено положение, трябва да има следните размери:

- за обградени устройства - площ не по-малка от 4,5 cm2 и широчина не по-малка от 15 mm;

- за необградени устройства - площ не по-малка от 2,5 cm2 и широчина не по-малка от 10 mm.

Само тази площ трябва да бъде оцветена в червено.

1.2.3. Ключалката трябва да издържа повтарящо се действие, като преди динамичното изпитване, посочено в т. 4.8, трябва да се подложи на 5000 цикъла на отваряне и затваряне при нормални условия на използване. За ключалки за колани с ремък това изпитване се провежда, без да бъдат вкарани всички краища.

1.2.4. Ключалката трябва да функционира нормално, когато се изпитва съгласно т. 4.6.3.

1.2.5. Необходимата сила за отваряне на ключалката при изпитването, посочено в т. 4.9, трябва да бъде не по-голяма от 6 daN.

1.2.6. Ключалката се изпитва на якост по реда на т. 4.6.1 и 4.6.5, като по време на изпитването тя не трябва да се счупи, да се изкриви или да се отдели, когато се подложи на въздействието на посочената сила.

1.2.7. При ключалки, които съдържат компоненти, общи за два комплекта, ако ключалката от единия комплект може да бъде комплектувана при използване със съединяващата се част от този комплект и с тази от другия комплект, изпитванията на якост и за освобождаване, посочени в т. 4.8 и 4.9, се провеждат и за двете възможни средства на комплекта.

1.3. Устройство за регулиране на колан

1.3.1. От всяко устройство за регулиране на колан се изпитват два образеца за съответствие с изискванията по т. 4.4. За всеки образец от устройството за регулиране приплъзването на лентата не трябва да бъде по-голямо от 25 mm и сумата от преместванията за всички устройства за регулиране на колан да не е по-голяма от 40 mm.

1.3.2. Всички устройства за регулиране се изпитват на якост по реда на т. 4.6.1. Те не трябва да се счупят или да се разединят, когато са подложени на посочения товар.

1.3.3. Когато се провежда изпитване съгласно т. 4.6.6, необходимата сила за задействане на всяко ръчно устройство е не по-голяма от 5 daN.

1.4. Присъединителни приспособления и устройства за регулиране по височина на колан

Присъединителните приспособления се изпитват на якост, както е посочено в т. 4.6.1 и 4.6.2. Конкретните устройства за регулиране по височина на колан се изпитват на якост, както е посочено в т. 4.6.2, когато не са били изпитани на ПС по реда на Наредба № 90/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.). Тези части не трябва да се счупват или да се отделят при опъна, създаден от посочения товар.

1.5. Прибиращи устройства

Прибиращите устройства отговарят на изискванията, посочени по-долу, включително и да издържат изпитванията на якост, посочени в т. 4.6.1 и 4.6.2.

1.5.1. Автоматични прибиращи устройства с блокировка

1.5.1.1. Лентата на обезопасителен колан, оборудван с автоматично прибиращо устройство с блокировка, не се движи повече от 30 mm между блокираните местоположения на прибиращото устройство. При движение в посока назад, извършено от потребителя, коланът или остава в първоначалното си положение, или се връща до първоначалното положение автоматично при следващи движения, извършени от потребителя в посока напред.

1.5.1.2. Ако прибиращото устройство е част от надбедрен колан, прибиращата сила на лентата е не по-малка от 0,7 daN, когато се измерва в свободната дължина между манекена и прибиращото устройство в съответствие с т. 4.7.4. Ако прибиращото устройство е част от диагонална лента, прибиращата сила на лентата е от 0,2 daN до 0,7 daN, когато се измерва по същия начин. Ако лентата преминава през водач или ролка, силата на прибиране трябва да бъде измерена при свободната дължина между манекена и водача или ролката. Ако комплектът включва устройство, което при ръчно или автоматично действие не позволява лентата да бъде изтеглена изцяло, такова устройство да не действа, когато се достигне силата на прибиране.

1.5.1.3. Лентата трябва да бъде многократно изтегляна и прибирана от прибиращото устройство по начина, посочен в т. 4.7.1, до изпълнението на 5000 цикъла на изтегляне и прибиране. След това прибиращото устройство се подлага на изпитването за корозионноустойчивост, посочено в т. 4.2, последвано от изпитване за устойчивост на прах, посочено в т. 4.7.3. Изпълняват се следващи 5000 цикъла, след които устройството продължава да отговаря на изискванията по т. 1.5.1.1 и 1.5.1.2. След тези изпитвания прибиращото устройство трябва да функционира правилно и да прибира ефикасно лентата на мястото й.

1.5.2. Аварийни прибиращи устройства с блокировка

1.5.2.1. Аварийното прибиращо устройство с блокировка отговаря на посочените по-долу изисквания, когато се изпитва в съответствие с т. 4.7.2. В случай на устройство с блокиращ механизъм, задействан от спирачното закъснение (възприемане на един сигнал - виж т. 19 от допълнителната разпоредба) са валидни само изискванията по отношение на закъснение на ПС.

1.5.2.1.1. Аварийното прибиращо устройство с блокировка се блокира, когато закъснението на превозното средство достигне стойност 0,45 g за прибиращо устройство тип 4 или стойност 0,85 g за прибиращо устройство тип 4N.

1.5.2.1.2. Аварийното прибиращо устройство с блокировка не се блокира при ускорение на лентата, измерено в посока на развиване, по-малко от 0,8 g за прибиращо устройство тип 4 или по-малко от 1,0 g за прибиращо устройство тип 4N.

1.5.2.1.3. Аварийното прибиращо устройство с блокировка не се блокира, когато сензорът е наклонен на ъгъл, не превишаващ 12°, във всяко направление от мястото на монтиране, посочено от производителя.

1.5.2.1.4. Аварийното прибиращо устройство с блокировка се блокира, когато сензорът е наклонен на ъгъл не по-малък от 27° за прибиращо устройство тип 4 или не по-малък от 40° за прибиращо устройство тип 4N във всяко направление от мястото на монтиране, посочено от производителя.

1.5.2.1.5. Ако действието на прибиращото устройство зависи от външни сигнали или източник на енергия, устройството осигурява автоматично блокиране на прибиращото устройство в случаи на отказ или прекъсване на сигнала или източника на енергия. Това изискване може да не се спазва в случай на прибиращо устройство, възприемащо повече от един сигнал, при условие че само една чувствителност зависи от външен сигнал или източник на енергия и отказът на сигнала или източника на енергия се посочва на водача чрез оптични/или акустични средства.

1.5.2.2. Когато аварийно прибиращо устройство с блокировка с възприемане на повече от един сигнал, включително чувствителност на лентата, се изпитва по реда, указан в т. 4.7.2, то е в съответствие с посочените изисквания и блокира, когато ускорението на лента, измерено в посока на развиване, е не по-малко от 2,0 g.

1.5.2.3. При всяко от изпитванията, посочени в т. 1.5.2.1 и 1.5.2.2, величината на движение на лента, която може да се получи, преди прибиращото устройство да блокира, не трябва да превишава 50 mm, като се започне при дължината, посочена в т. 4.7.2.1. Приема се, че прибиращото устройство отговаря на изискванията по т. 1.5.2.1.2, ако при стойностите на ускорението на лентата, посочени в тази точка, то не блокира поне до първите 50 mm от лентата, които са били развити, като се започне при дължината, определена в т. 4.7.2.1.

1.5.2.4. Ако прибиращото устройство е част от надбедрен колан, силата на прибиране на лентата е не по-малка от 0,7 daN, когато се измерва в свободната дължина между манекена и прибиращото устройство в съответствие с т. 4.7.4. Ако прибиращото устройство е част от диагонална лента, силата на прибиране на лентата е не по-малка от 0,2 daN и не по-голяма от 0,7 daN, когато се измерва по същия начин. Ако лентата преминава през водач или ролка, силата на прибиране се измерва в свободната дължина между манекена и водача или ролката. Ако комплектът съдържа устройство, което при ръчно или автоматично действие предпазва лентата да бъде изцяло прибрана, такова устройство не действа, когато се определя силата на прибиране.

1.5.2.5. Лентата се изтегля от прибиращото устройство и й се позволява да се прибира многократно съгласно указаното в т. 4.7.1, до завършването на 40 000 цикъла на изтегляне и прибиране. След това прибиращото устройство се подлага на изпитване на корозия, посочено в т. 4.2, последвано от изпитване за устойчивост на прах, посочено в т. 4.7.3. Допълнително се прилагат 5000 цикъла на изтегляне и прибиране, след които прибиращото устройство продължава да отговаря на изискванията по т. 1.5.2.1, 1.5.2.2, 1.5.2.3 и 1.5.2.4. След изброените изпитвания прибиращото устройство функционира правилно и прибира ефикасно лентата на мястото й.

1.6. Устройство за предварително натоварване

1.6.1. След като е било подложено на изпитване на корозия по т. 4.2, устройството за предварително натоварване (включително импулсният датчик, присъединен към устройството посредством оригинални щепселни съединения, но без да протича ток през тях) действа нормално.

1.6.2. Извършва се проверка дали непреднамерено задействане на устройството не поражда някаква опасност от увреждане тялото на потребителя.

1.6.3. В случай на пиротехнически устройства за предварително натоварване:

1.6.3.1. След като е било подложено на кондициониране съгласно т. 4.10, устройството за предварително натоварване не се е задействало от температурата и устройството действа нормално.

1.6.3.2. Вземат се предпазни мерки за изолиране на горещите газове, изпускани от съседни лесно запалими материали.

2. Ленти

2.1. Общи положения

2.1.1. Характеристиките на лентите са такива, че да осигуряват, доколкото е възможно, равномерно разпределение на натиска на лентите върху тялото на потребителя по цялата им широчина, като лентите не се усукват, дори когато са под въздействие на товар. Те имат способност да поглъщат енергия и да разсейват енергия. Лентите имат оформени краища, които не се разнищват при използване.

2.1.2. Широчината на лентите при товар от 980 daN е не по-малка от 46 mm. Този размер се измерва по време на изпитването на якост на разрушаване, посочен в т. 4.5, без спиране на изпитвателното устройство.

2.2. Якост след кондициониране в помещение

В случай на два образеца ленти, кондиционирани по реда на т. 4.3.1, разрушаващият товар на лентата, определен в съответствие с т. 4.5, е не по-малък от 1470 daN. Разликата между разрушаващите товари на двата образеца не надвишава 10% от по-големия измерен разрушаващ товар.

2.3. Якост след специално кондициониране

В случай на два образеца ленти, кондиционирани съгласно една от разпоредбите на т. 4.3 (с изключение на т. 4.3.1), разрушаващият товар на лентата е не по-малък от 75% от средната стойност на товарите, определени с изпитването по т. 2.2, и не по-малък от 1470 daN. Техническата служба може да не проведе едно или повече от тези изпитвания, ако характерът на използвания материал или наличната информация прави изпитването или изпитванията излишни.

3. Комплект колан или система за обезопасяване

3.1. Изисквания за динамично изпитване

3.1.1. Комплектът колан или система за обезопасяване се подлага на динамично изпитване в съответствие с т. 4.8.

3.1.2. Динамичното изпитване се провежда върху два комплекта колани, без да са били предварително натоварвани; в случай на комплект колани, представляващи част от системи за обезопасяване, динамичното изпитване се провежда върху такива системи за обезопасяване, предназначени за една група седалки, които преди това не са били натоварвани. Ключалките на изпитваните коланите отговарят на изискванията, посочени в т. 1.2.3. В случай на обезопасителни колани с прибиращи устройства прибиращото устройство е преминало изпитването за устойчивост на прах по т. 4.7.3. В случай на обезопасителни колани или системи за обезопасяване, оборудвани с устройство за предварително натоварване, съдържащо пиротехнически средства, устройството се подлага на кондициониране по т. 4.10.2.

3.1.2.1. Коланите преминават изпитването за корозия, посочено в т. 4.2, след което ключалките се подлагат на допълнителни 5000 цикъла на отваряне и затваряне при нормални условия на използване.

3.1.2.2. В случай на обезопасителни колани с прибиращи устройства последните са били подложени на изпитванията, посочени в т. 1.5.1 или 1.5.2. Когато прибиращото устройство е било вече подложено на изпитване за корозия по т. 3.1.2.1, това изпитване може да не се повтаря.

3.1.2.3. В случай на колан, предназначен за използване с устройство за регулиране на височината (виж т. 11.6 от допълнителната разпоредба), изпитването се провежда с устройство, регулирано в най-неблагоприятното(-ните) положение(-я), избрано(-и) от техническата служба, отговорна за изпитването. Ако устройството за регулиране на височината включва самите закрепващи елементи, както е регламентирано в Наредба № 90/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани, техническата служба, отговорна за изпитванията, може впоследствие да приложи разпоредбите на т. 4.8.1.

3.1.2.4. В случай на обезопасителен колан с устройство за предварително натоварване минималното изместване, определено в т. 3.1.4.1, може да бъде намалено наполовина. За целите на тази точка устройството за предварително натоварване трябва е в действие.

3.1.3. При това изпитване са изпълнени следните изисквания:

3.1.3.1. нито една част от комплекта колан или система за обезопасяване, осигуряваща потребителя, не се счупва, и нито една ключалка или блокировка или системата за преместване не се отблокира; и

3.1.3.2. преместването напред на манекена е между 80 и 200 mm на нивото на таза в случай на надбедрени колани; в случай на колан с ремък минималното преместване, предвидено за таза, може да бъде намалено наполовина; в случай на други типове колани преместването напред е между 80 и 200 mm на нивото на таза и между 100 и 300 mm на нивото на торса; тези премествания са спрямо точката за измерване, показана на фиг. 6, част V, от приложение № 10;

3.1.3.3. в случай на обезопасителен колан, предназначен за използване при предно външно място за сядане, защитено с въздушна възглавница пред него, преместването на контролната точка на гръдния кош може да надвишава посоченото в т. 3.1.3.2, ако нейната скорост при тази стойност не надвишава 24 km/h.

3.1.4. В случай на система за обезопасяване:

3.1.4.1. движението на контролната точка на гръдния кош надвишава посоченото в т. 3.1.3.2, ако се покаже или чрез изчисление, или чрез следващо изпитване, че нито една част от торса или главата на манекена, използван при динамичното изпитване, не е била в контакт с която и да е недеформираща се предна част на ПС, освен контакта на гръдния кош с кормилния механизъм, ако последният отговаря на изискванията на Наредба № 111/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение поведението на кормилния механизъм в случай на удар (ДВ, бр. 53 от 2004 г.), и че този контакт не се получава при скорост, по-висока от 24 km/h; за целите на това оценяване се приема, че седалката е в местоположението, посочено в т. 4.8.1.1;

3.1.4.2. когато такива устройства се използват при ПС, системите за преместване и блокировка, позволяващи на пътниците от всички седалки да напуснат ПС, се задействат ръчно след динамично изпитване.

3.1.5. Като изключение за система за обезопасяване преместванията могат да бъдат по-големи от посочените в т. 3.1.3.2 в случай, когато горните закрепващи елементи, поставени на седалката, са обект на изключението, посочено в т. 5.4 на приложение № 4 от Наредба № 90/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани. Информация за такава система за обезопасяване се включва в допълненията към сертификатите за одобряване на типа по приложение № 3 и приложение № 6.

3.2. Якост след процедура на изтриване

3.2.1. При двата образеца, кондиционирани по реда на т. 4.3.6, разрушаващият товар се оценява съгласно т. 2.2 и 4.6. Той трябва да е най-малко равен на 75% от средната стойност на разрушаващите товари, определени по време на изпитванията на неизносените ленти, и не по-малък от минималния товар, предвиден за изпитваните детайли. Разликата между разрушаващите товари на двата образеца не трябва да бъде по-голяма от 20% от по-големия от двата измерени товара. При процедури от тип 1 и тип 2 изпитването на якост на опън се провежда само върху образци на ленти (т. 4.5). При процедури от тип 3 изпитването на якост на опън се провежда върху лентата и съответните недеформиращи се части (т. 4.6).

3.2.2. Детайлите, които се подлагат на процедура за изтриване и следващите процедури, са посочени в таблицата. За всяка процедура се използва нов образец.

 

 

 

Процедура

Процедура

Процедура

 

тип 1

тип 2

тип 3

Присъединително

 

 

 

приспособление

-

-

Х

Водач или ролка

-

Х

-

Скоба на ключалка

-

Х

Х

Регулиращо устройство

Х

-

Х

Части, зашити към

 

 

 

лентата

-

-

Х

 

 

 

 

4. Изпитвания

4.1. Използват се образците, представени за одобряване типа на колан или система за обезопасяване като компонент (виж приложение № 9).

4.1.1. При изпитване за: контрол на ключалката, на ниска температура на ключалка, на ниска температура, описано в т. 4.6.4, когато е необходимо, на дълготрайността на ключалката, на корозия на колана, действието на прибиращото устройство и за отварянето на ключалката след динамично изпитване, се предоставят два колана или системи за обезопасяване. Един от образците се използва при проверката на колана или системата за обезопасяване.

4.1.2. При: изпитване на ключалката, изпитване на якост на ключалката, монтирането на присъединителните приспособления, регулиращите устройства за колана и когато е необходимо - прибиращите устройства, се предоставя един колан или система за обезопасяване.

4.1.3. За контрол на ключалката, изпитване на микроприплъзване и изпитване на изтриване се предоставят два колана или системи за обезопасяване. Изпитване на действието на устройството за регулиране на колана се провежда върху един от двата образеца.

4.1.4. При изпитване на лента за якост на скъсване се използва образец от лента. Част от този образец се съхранява за срока на валидност на съответния сертификат за одобряване на типа.

4.2. Изпитване на корозия

4.2.1. Комплект на обезопасителен колан се поставя в изпитвателна камера, както е посочено в част VIII на приложение № 10. В случай на комплект, съдържащ прибиращо устройство, лентата се развива до пълната й дължина без 300 ± 3 mm. Изпитваният образец престоява в камерата непрекъснато за период 50 h. Допускат се кратки прекъсвания, необходими за проверка и добавяне на солен разтвор.

4.2.2. След приключване на изпитването по т. 4.2.1 комплектът се измива внимателно или се потопява в чиста течаща вода при температура не по-висока от 38°C, за да се отстрани каквото и да е отлагане на сол, образувано по време на изпитването, изсушава се при стайна температура за 24 h, след което се проверява в съответствие с т. 1.1.2.

4.3. Кондициониране на лентите за изпитване за якост на скъсване

Образци, отрязани от лентата, съгласно т. 2.1.2.2 се кондиционират, както следва:

4.3.1. Кондициониране в помещение

Лентата престоява най-малко 24 h при атмосфера с температура 20 ± 5°C и относителна влажност 65 ± 5%. Ако изпитването не се провежда незабавно след кондициониране, образецът се поставя в херметически затворен съд до започване на изпитването. Разрушаващият товар се определя в рамките на 5 min от изваждането на лентата от кондициониращата атмосфера или съда.

4.3.2. Кондициониране на светлина

4.3.2.1. Прилагат се разпоредбите на Препоръка ISO/R 105-B-02-1978. Лентата се излага на светлина за време, достатъчно за да се създаде затихване на стандартно синьо тип 7 до контраст, равен на степен четири на сивата скала.

4.3.2.2. След процедурата по т. 4.3.2.1 лентата престоява най-малко 24 h при температура на въздуха 20 ± 5°C и относителна влажност 65 ± 5%. Ако изпитването не може да се проведе незабавно след кондиционирането, образецът се съхранява в херметически затворен контейнер до започване на изпитването. Якостта на опън на лентата се определя в рамките на 5 min от изваждането й от кондициониращата атмосфера или съда.

4.3.3. Кондициониране на студ

4.3.3.1. Лентата престоява най-малко 24 h при атмосфера с температура 20 ± 5°С и относителна влажност 65 ± 5%.

4.3.3.2. Лентата престоява 1,5 h върху равна повърхност в нискотемпературна камера при температура на въздуха в камерата -30 ± 5°С. След това лентата се нагъва и в нагънато състояние се натоварва с маса 2 kg, предварително изстудена до -30 ±5°С. След като лентата престои под товар 30 min в същата нискотемпературна камера, масата се отстранява и разрушаващият товар се измерва в рамките на 5 min от изваждането на лентата от камерата.

4.3.4. Кондициониране на топлина

4.3.4.1. Лентата престоява в продължение на 3 h в нагревателна камера при температура 60 ± 5°С и относителна влажност 65 ± 5%.

4.3.4.2. Разрушаващият товар се определя в рамките на 5 min от изваждането на лентата от нагревателната камера.

4.3.5. Изпитване за въздействие на вода

4.3.5.1. Лентата престоява напълно потопена в дестилирана вода в продължение на 3 h при температура 20 ± 5°С. Във водата предварително се добавя незначително количество от овлажняващо вещество. Може да се използва всяко овлажняващо вещество, подходящо за изпитваната материя.

4.3.5.2. Разрушаващият товар се определя в рамките на 10 min от изваждането на лентата от водата.

4.3.6. Кондициониране при изтриване

4.3.6.1. Процедурата за изтриване се провежда на всяко устройство, при което лентата е в контакт с твърда част от колана. Изпитването на изтриване от тип 1 (т. 4.3.6.4.1) не се провежда при устройство за регулиране на колан, когато изпитването на микроприплъзване (т. 4.4) показва, че приплъзванията на лентата са по-малко от половината от посочената величина. Изпитвателната апаратура се настройва така, че да се осигури приблизително съответното местоположение между лента и контактна повърхност.

4.3.6.2. Образците, които се подлагат на изпитване за изтриване, се държат минимум 24 h в атмосфера с температура 20 ± 5°С и относителна влажност 65 ± 5%. Температурата в помещението по време на изпитването трябва да бъде между 15 - 30°С.

4.3.6.3. Изискванията за всяка процедура на изтриване са посочени в таблицата:

 

Товар

Честота

Брой

Премест-

 

(daN)

(Hz)

цикли

ване (mm)

Процедура тип 1

2,5

0,5

5000

300 ± 20

Процедура тип 2

0,5

0,5

45000

300 ± 20

Процедура тип 31

0-5

0,5

45000

-

1 Виж т. 4.3.6.4.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преместването, посочено в петата колона на таблицата, представлява амплитудата от движението напред и назад, приложено на лентата.

4.3.6.4. Процедура при специални условия.

4.3.6.4.1. Процедура тип 1: в случаи, когато лентата се плъзга през регулиращо устройство.

Върху един участък от лентата се прилага вертикално и непрекъснато товар 2,5 daN.

Другият участък, установен хоризонтално, се подлага на движение напред и назад.

Регулиращото устройство се разполага така, че хоризонталният участък от лентата остава под въздействие на товар (виж фиг. 1, част VII на приложение № 10).

4.3.6.4.2. Процедура тип 2: в случаи, когато лентата променя посоката си един път при преминаване през недеформираща се част.

Ъглите, които двете ленти сключват помежду си, съответстват на указаното на фиг. 2 в част VII на приложение № 10.

Прилага се постоянен товар 0,5 daN. Ако лентата променя посоката си повече от един път при преминаване през недеформираща се част, товарът 0,5 daN може да бъде увеличен така, че да се достигне предвиденото движение на лентата от 300 mm през тази недеформираща се част.

4.3.6.4.3. Процедура тип 3: в случаи, когато лентата е закрепена към недеформираща се част посредством зашиване или подобни начини.

Общото преместване трябва да бъде 300 ± 20 mm и се прилага товар 5 daN само през времето, съответстващо на преместване 100 ± 20 mm за всеки половин период (виж фиг. 3, част VII, приложение № 10).

4.4. Изпитване на микроприплъзване (виж фиг. 3, част VII, приложение № 10)

4.4.1. Компонентите или устройствата, които се подлагат на изпитване на микроприплъзване, се държат минимум 24 h преди изпитването в атмосфера с температура 20 ± 5°С и относителна влажност 65 ± 5%.

Изпитването се провежда при температура между 15 - 30°С.

4.4.2. По време на изпитването свободният участък на регулиращото устройство трябва да сочи нагоре или надолу към изпитвателния стенд, както е в ПС.

4.4.3. Към долния край от участъка на лентата се прикрепя товар 5 daN.

Другият край се подлага на движение напред и назад с обща амплитуда 300 ± 20 mm (виж фиг. 3, част VII, приложение № 10).

4.4.4. Ако има свободен край, служещ като резервна лента, той не се закрепва или защипва към участъка под товар.

4.4.5. На изпитвателния стенд лентата в разхлабено положение се спуска във вдлъбната крива от регулиращото устройство, както в ПС.

Прилаганият върху изпитвателния стенд товар 5 daN се направлява вертикално по такъв начин, че да се предотвратят люлеенето на товара и усукването на колана.

Присъединителното приспособление се фиксира на 5 daN както в ПС.

4.4.6. Преди действителното започване на изпитването се изпълнява серия от 20 цикъла, така че системата за самозатягане да се установи правилно.

4.4.7. Изпълняват се 1000 цикъла при честота 0,5 цикъла в s при обща амплитуда 300±20 mm. Прилага се товар 5 daN само за времето, съответстващо на преместване 100±20 mm за всеки половин период.

4.5. Изпитване на якост на скъсване на лента (статично изпитване)

4.5.1. Изпитването се провежда всеки път върху два нови образеца от лента с достатъчна дължина, кондиционирани в съответствие с една от разпоредбите на т. 4.3.

4.5.2. Всяка лента се захваща между челюстите на устройството за изпитване на опън. Челюстите се проектират така, че да се избегне скъсване на лентата при или близо до мястото на контакт с тях. Скоростта на движение е около 100 mm/min. Свободната дължина на образеца между челюстите на устройството в началото на изпитването е 200 ± 40 mm.

4.5.3. Когато товарът достигне 980 daN, се измерва широчината на лентата, без да се спира изпитвателното устройство.

4.5.4. След това товарът се увеличава до скъсването на лентата и се отбелязва величината на товара при скъсване.

4.5.5. Ако лентата приплъзне или се скъса в мястото на контакт с една от двете челюсти или в рамките на 10 mm на която и да е от тях, изпитването се счита за невалидно и се провежда ново изпитване върху друг образец.

4.6. Статично изпитване за компоненти на колан, съдържащи недеформиращи се части

4.6.1. Ключалката и регулиращото устройство за лента се присъединяват към устройството за изпитване на опън чрез техните нормални присъединителни приспособления, след което се прилага товар 980 daN. В случай на колани с ремък ключалката се присъединява към изпитвателното устройство чрез ленти, прикрепени към ключалката и края (езика) или двата края (езика), разположени по приблизително симетричен начин спрямо геометричния център на ключалката. Ако ключалката или регулиращото устройство е част от присъединителното приспособление или от общия комплект на лента с три точки, ключалката или регулиращото устройство се изпитват заедно с присъединителното приспособление съгласно т. 4.6.2, с изключение на случая на прибиращи устройства с връщаща ролка при горно закрепване на лентата. В този случай изпитвателният товар е 980 daN и дължината на лентата, оставаща на барабана в момента на блокиране, колкото е възможно по близка до 450 mm.

4.6.2. Присъединителните приспособления и всякакви устройства за регулиране височината на колана се изпитват по начина, посочен в т. 4.6.1, с товар 1470 daN и се прилагат разпоредбите от второто изречение на т. 4.8.1 в най-неблагоприятните условия, които могат да се случат в ПС с правилно монтиран колан. В случай на прибиращи устройства изпитването се провежда при лента, напълно развита от барабана.

4.6.3. Два образеца от сглобения комплект колан се поставят в нискотемпературна камера при -10 ± 1°С за 2 h. Веднага след изваждането от камерата частите на ключалката, които се сглобяват една към друга, се блокират ръчно заедно.

4.6.4. Два образеца от сглобения комплект колан се поставят в нискотемпературна камера при -10 ± 1°С за 2 h. Всички недеформиращи се части и детайли, изработени от пластмаса, при изпитването се полагат поред върху плоска стоманена повърхност (която е била държана с образците в нискотемпературната камера), поставени хоризонтално върху повърхността на плътен, недеформиращ се блок с маса най-малко 100 kg. В рамките на 30 s от изваждането на образците от нискотемпературната камера върху тях се пуска под силата на гравитацията 18 kg стоманена маса от височина 300 mm. Ударната повърхност на масата трябва да има твърдост най-малко 45 HRC и форма на изпъкнала повърхнина с напречен радиус 10 mm и радиус по дължина 150 mm. Единият образец се изпитва по оста на огънатия блок, успореден с лентата, а другият образец - на 90° спрямо лентата.

4.6.5. Ключалки, които имат общи части между два предпазни колана, се натоварват така, че да симулират условията на използване в ПС при седалки, регулирани в средно положение. Направлението на прилагане на товара се установява в съответствие с т. 4.8.1. Прилага се товар 1470 daN едновременно към всяка от лентите. Подходяща апаратура за това изпитване е показана в част VI на приложение № 10.

4.6.6. Когато се изпитва което и да е ръчно регулиращо устройство, лентата се изтегля постоянно през това устройство, като се вземат предвид нормалните условия на използване при скорост приблизително 100 mm/s, и се измерва максималната сила до най-близките 0,1 daN след първите 25 mm от движението на лентата. Изпитването се провежда в двете посоки на движение на лентата през регулиращото устройство, като лентата се подлага на този цикъл 10 пъти преди измерването.

4.7. Допълнителни изпитвания за прибиращи устройства

4.7.1. Дълготрайност на механизма на прибиращото устройство

4.7.1.1. Лентата се изтегля и се отпуска до прибирането й за изисквания брой цикли при честота не повече от 30 цикъла за min. В случай на аварийни прибиращи устройства с блокировка се прави прекъсване на всеки пет цикъла, за да се блокира прибиращото устройство. Прекъсванията се правят на равен брой от всеки пет различни изваждания, главно при 90, 80, 75, 70 и 65% от общата дължина на лентата на прибиращото устройство. Когато се осигури дължина, повече от 900 mm, тези проценти се отнасят до крайните 900 mm от лентата, която остава навита на прибиращото устройство.

4.7.1.2. Подходяща апаратура за изпитванията по т. 4.7.1.1 е показана в част I на приложение № 10.

4.7.2. Блокировка на аварийни прибиращи устройства с блокировка

4.7.2.1. Прибиращото устройство се изпитва за блокировка, когато 300 ± 3 mm от лентата остане навита на барабана на прибиращото устройство.

4.7.2.1.1. В случай на прибиращо устройство с блокировка, задействано от движението на лентата, изваждането е в направление, което нормално се получава, когато прибиращото устройство е монтирано на ПС.

4.7.2.1.2. Когато се изпитва чувствителността на прибиращите устройства при намаляване скоростта на ПС, те се изпитват при изваждането, посочено в т. 4.7.2.1.1, в две направления по протежение на две взаимноперпендикулярни оси, които са хоризонтални, ако прибиращото устройство е предназначено да се монтира на ПС, както е указано от производителя на обезопасителния колан. Едно от тези направления на изпитване трябва да се избере от техническата служба, провеждаща изпитването за одобряване, така че да се създадат най-неблагоприятните условия по отношение на задействане на блокиращия механизъм.

4.7.2.2. Подходяща апаратура за изпитванията по т. 4.7.2.1 е посочена в част II на приложение № 10. Конструкцията на всяка изпитвателна апаратура осигурява достигане на изискваното ускорение, преди лентата да е изтеглена навън от прибиращото устройство на повече от 5 mm, като изтеглянето на лентата се извършва при средна величина на увеличение на ускорението най-малко 25 g/s и не повече от 150 g/s.

4.7.2.3. За целите на изпитванията за съответствие с изискванията по т. 1.5.2.1.3 и 1.5.2.1.4 прибиращото устройство се монтира на хоризонтална маса и масата се наклонява със скорост не по-голяма от 2° за s, докато се получи блокировка. Изпитването се извършва и при наклоняване на масата и в други направления, за да се провери дали са изпълнени изискванията.

4.7.3. Устойчивост на прах

4.7.3.1. Прибиращото устройство се поставя в изпитвателна камера, както е посочено в част III на приложение № 10. Неговото относително местоположение трябва да бъде същото, както това, където се монтира в ПС. Изпитвателната камера трябва да съдържа количество от прах, което отговаря на изискванията по т. 4.7.3.2. По време на изпитването лентата се държи постоянно извадена на 500 mm от прибиращото устройство, освен когато се подлага на 10-те пълни цикъла на прибиране и изтегляне в рамките на 1 или 2 min след всяко разбъркване на праха. Продължителността на изпитването е 5 h. За този период прахът в камерата се разбърква на всеки 20 min за 5 s от сух въздух под налягане, несъдържащ смазочно масло, който преминава през отвор с диаметър 1,5 ± 0,1 mm при еталонно налягане 5,5 x 105 ± 0,5 x 105Pa.

4.7.3.2. При изпитването по т. 4.7.3.1 се използва прах, съдържащ около 1 kg сух кварц със следния гранулометричен състав:

а) частици, преминаващи през мрежа с отвори 150 mm и диаметър на нишката 104 mm - 99 до 100%;

б) частици, преминаващи през мрежа с отвори 105 mm и диаметър на нишката 64 mm - 76 до 86%;

в) частици, преминаващи през мрежа с отвори 75 mm и диаметър на нишката 52 mm - 60 до 70%.

4.7.4. Сила на прибиране

4.7.4.1. Силата на прибиране се измерва за комплект обезопасителен колан, прикрепен към манекен, както при динамичното изпитване, посочено в т. 4.8. Опънът в лентата се измерва колкото е възможно по-близо до местата на контакт с манекена, но без да се създават пречки от него, докато лентата бъде прибрана при приблизителна скорост 0,6 m/min.

4.8. Динамични изпитвания на комплекта колан или система за обезопасяване

4.8.1. Комплектът колан се монтира на количка, оборудвана със седалка и със закрепващите елементи, посочени в част IV на приложение № 10. Ако комплектът колан е предназначен за специфично ПС или за специфични типове ПС, разстоянията между манекена и закрепващите елементи се определят от техническата служба, провеждаща изпитванията, в съответствие с инструкциите за монтиране, доставени с колана, или данните, предоставени от производителя на ПС. В този случай, когато динамичното изпитване е било проведено за тип ПС, то не е необходимо да се повтаря за други типове ПС, когато всяка точка на закрепване е на по-малко от 50 mm разстояние от съответната точка на закрепване на изпитвания колан. Допуска се и производителите да определят хипотетичното местоположение на закрепване при изпитването, за да се обхване максималният брой действителни точки на закрепване. Ако коланът е оборудван с устройство за височинно регулиране на колан, местоположението на устройството и начинът за обезопасяване трябва да бъдат определените при проектирането на ПС.

4.8.1.1. В случай на обезопасителен колан или система за обезопасяване с устройство за предварително натоварване, разчитащи на части за компоненти, различни от вградените в самия комплект колан, комплектът колан се монтира заедно с необходимите допълнителни части от ПС върху изпитвателната количка по начина, посочен в т. 4.8.1.2 до 4.8.1.6.

Допуска се, в случай когато тези устройства не могат да бъдат изпитани върху изпитвателна количка, производителят да докаже, че устройството отговаря на изискванията на тази наредба чрез изпитване на стандартен челен удар при 50 km/h в съответствие с процедурата на БДС ISO 3560 (1975/11/1 - Превозни средства - метод за изпитване на сблъскване с челна неподвижна бариера).

Ако обезопасителният колан представлява част от комплект, който е предмет на заявление за одобряване на типа за компонент като система за обезопасяване, този обезопасителен колан се монтира върху тази част от конструкцията на ПС, към която нормално се монтира, и частта се закрепва към изпитвателната количка.

4.8.1.2. Методът за осигуряване на ПС по време на изпитването не води до подсилване на закрепващите елементи на седалките или обезопасителните колани или до намаляване на нормалната деформация на конструкцията.

Товарът, упражняван върху обезопасителната система по време на изпитването, не се намалява вследствие ограничаване движението напред на манекена, с изключение на краката, от която и да е предна част на ПС. Бракуваните части от конструкцията могат да се заменят с части с еквивалентна якост, при условие че те не пречат на движението напред на манекена.

4.8.1.3. Приема се, че осигурителното устройство е задоволително, ако не въздейства върху площ, простираща се по цялата широчина на конструкцията, и ако ПС или конструкцията се блокират или обездвижват отпред на разстояние не по-малко от 500 mm от закрепващите елементи на изпитваната система за обезопасяване. Конструкцията се осигурява отзад на достатъчно разстояние зад закрепващите елементи така, че да се изпълняват изискванията по т. 4.8.1.2.

4.8.1.4. Седалките се регулират и поставят в положение на кормуване или пътуване, което по преценка на техническата служба, провеждаща изпитванията за одобряване, предоставя най-неблагоприятните условия за изпитване на якост, съвместими с разположението на манекена в ПС. Местоположенията на седалките се отбелязват в протокола от изпитване. Ако облегалката на седалката е регулируема, тя се блокира по начина, посочен от производителя, или ако няма такава инструкция, се блокира по такъв начин, че да образува ефективен ъгъл колкото е възможно по-близък до 25° в случая на ПС от категории M1 и N1 и колкото е възможно по-близък до 15° при всички останали категории.

4.8.1.5. За целите на изпитванията за съответствие с изискванията по т. 3.1.4.1 седалката се разглежда, като че е била в нейното най-предно положение на кормуване или пътуване, подходящо за размерите на манекена.

4.8.1.6. Всички седалки от една и съща група се изпитват едновременно.

4.8.2. Комплектът колан се закрепва към манекен, описан в част V на приложение № 10. Между гърба на манекена и облегалката на седалката се поставя дъска с дебелина 25 mm. Коланът се затяга здраво около манекена. Отстранява се дъската и манекенът се установява така, че цялата дължина от гърба му да е в контакт с облегалката на седалката. Проверява се дали начинът на зацепване на двете части на ключалката не е свързан с рискове за намаляване на безотказността на блокировката.

4.8.3. Свободните краища на лентите се простират достатъчно надалеч извън регулиращите устройства, за да позволят приплъзване.

4.8.4. Количката се привежда в движение така, че в момента на удара нейната свободна скорост на движение да бъде 50±1 km/h и манекенът да остава стабилен. Спирачното разстояние на количката трябва да бъде 400 ± 50 mm. Количката трябва да остане хоризонтална по време на закъснението. Закъснение на количката се постига, като се използва апаратурата, показана в част IV на приложение № 10, или каквото и да е друго устройство, с което се постигат еквивалентни резултати. Апаратурата трябва да отговаря на изискванията, посочени в част V на приложение № 10.

4.8.5. Измерват се скоростта на количката непосредствено преди удара, преместването напред на манекена и скоростта на гръдния кош при 300 mm преместване на гръдния кош.

4.8.6. След удара комплектът колан или системата за обезопасяване и техните недеформиращи се части се проверяват визуално без отваряне на ключалката, за да се определи дали е имало някакъв отказ или счупване. В случаи на системи за обезопасяване след изпитването се проверява и дали частите от конструкцията на ПС, закрепени към количката, са претърпели остатъчна деформация. Всяка такава установена деформация се взема предвид при изчисленията по т. 3.1.4.1.

4.9. Изпитване ключалката на отваряне

4.9.1. За това изпитване се използват комплектите колани, които вече са преминали динамично изпитване в съответствие с т. 4.8.

4.9.2. Комплектите колани се отделят от изпитвателната количка, без да се отваря ключалката. Тогава към ключалката се прилага товар посредством директно теглене през ленти, свързани така, че всички ленти са подложени на сила 60/n daN; където "n" е броят на лентите, свързани към ключалката, когато е в блокирано (затворено) положение. Броят на лентите е най-малко две. Ако ключалката е присъединена към недеформираща се част, се взема под внимание ъгълът, образуван от ключалката и недеформиращата се част, когато силата се прилага по време на динамичното изпитване. При скорост 400 ± 20 mm/min към геометричния център на бутона за освобождаване на ключалката се прилага товар по протежение на фиксирана ос, успоредна на първоначалното направление на движение на бутона. Когато се приложи изискваната сила за отваряне на ключалката, тя трябва да се задържа на място чрез недеформираща се опора. Прилаганият товар не трябва да надвишава стойността, посочена в т. 1.2.5. Мястото на контакт на изпитвания комплект трябва да бъде сферично с радиус 2,5 ± 0,1 mm и да има гладка метална повърхност.

4.9.3. Измерва се силата на отваряне на ключалката и се регистрира всеки отказ на ключалката.

4.9.4. След изпитването за отваряне на ключалката компонентите на комплекта колан или система за обезопасяване, преминали изпитванията по т. 4.8, се проверяват и степента на увреждане, която е претърпял комплектът колан или система за обезопасяване при динамичното изпитване, се отбелязва в протокола от изпитване.

4.10. Допълнителни изпитвания на обезопасителни колани с устройства за предварително натоварване - кондициониране

Устройството за предварително натоварване може да се отдели от обезопасителния колан, който ще се изпитва, и да се остави да престои 24 h при температура 60 ±5°С, след което за 2 h температурата се повишава до 100 ±5°С. След това устройството престоява 24 h при температура -30 ±5°С. След този цикъл устройството се затопля до околната температура и ако е било отделено, се прикрепва отново към обезопасителния колан.

4.11. Протокол от изпитване

В протокола от изпитване се посочват резултатите от изпитванията по т. 2.7, като: скорост на количката, максимално преместване напред на манекена, местоположение на ключалката, сила на отваряне на ключалката и всеки отказ или счупване. Ако съгласно т. 4.8.1 не са спазени изискванията за закрепване от част IV на приложение № 10, в протокола се описват начините за монтиране на комплекта колан или система за обезопасяване и са посочват важните ъгли и размери. В протокола се описва и всяка деформация или счупване на ключалката, която се е получила по време на изпитването.

В случай на система за обезопасяване в протокола от изпитването се посочват и методът на закрепване на конструкцията на ПС към количката, местоположението на седалките и накланянето на седалките назад. Ако преместването напред на манекена е по-голямо от стойностите, посочени в т. 3.1.3, протоколът трябва да посочва дали са били спазени изискванията по т. 2.6.1.4.1.

5. Изпитвания за целите на проверката на съответствието на продукцията

5.1. Изпитвания

За обезопасителните колани се изисква да се докаже съответствие с изискванията, на които се базират следните изпитвания:

5.1.1. Проверка прага на блокиране и дълготрайност на аварийни прибиращи устройства с блокировка

Съгласно разпоредбите на т. 4.7.2 в най-неблагоприятната посока, която е подходяща, след като са били подложени на изпитването за дълготрайност, посочено в т. 4.2, 4.7.1 и 4.7.3 като изискване на т. 1.5.2.5.

5.1.2. Проверка на дълготрайност на автоматични прибиращи устройства с блокировка

Съгласно разпоредбите на т. 4.7.1, допълнени от т. 4.2 и 4.7.3 като изискване по т. 1.5.1.3.

5.1.3. Изпитване на якост на ленти след кондициониране

Съгласно процедурата, описана в т. 4.5, след кондициониране съгласно изискванията по т. 4.3.1 до 4.3.5.

5.1.3.1. Изпитване на якост на ленти след изтриване

Съгласно процедурата, описана в т. 4.5, след кондициониране съгласно изискванията по т. 4.3.6.

5.1.4. Изпитване на микроприплъзване

Съгласно процедурата, описана в т. 4.4.

5.1.5. Изпитване на недеформиращи се части

Съгласно процедурата, описана в т. 4.6.

5.1.6. Проверка на изискванията за функциониране на обезопасителен колан или система за обезопасяване, когато са подложени на динамично изпитване

5.1.6.1. Изпитване с кондициониране

5.1.6.1.1. Колани или системи за обезопасяване с аварийно прибиращото устройство с блокировка

Съгласно разпоредбите, посочени в т. 4.8 и 4.9, като се използва колан, който преди това е бил подложен на 45 000 цикъла при изпитване на дълготрайност на прибиращото устройство, посочено в т. 4.7.1, и изпитването, посочено в т. 1.2.3, 4.2 и 4.7.3.

5.1.6.1.2. Колани или системи за обезопасяване, снабдени с автоматично прибиращо устройство с блокировка

Съгласно разпоредбите, посочени в т. 4.8 и 4.9, като се използва колан, който преди това е бил подложен на 10 000 цикъла на изпитване за дълготрайност на прибиращото устройство, посочен в т. 4.7.1, и изпитвания, посочени в т. 1.2.3, 4.2 и 4.7.3.

5.1.6.1.3. Статичен колан

Съгласно разпоредбите, посочени в т. 4.8 и 4.9 за обезопасителен колан, който е бил подложен на изпитване, посочено в т. 1.2.3 и 4.2.

5.1.6.2. Изпитване без кондициониране

Съгласно разпоредбите, посочени в т. 4.8 и 4.9.

5.2. Честота на изпитване и резултати

5.2.1. Честотата на изпитване съгласно изискванията по т. 5.1.1 до 5.1.5 трябва да бъде статистически контролирана и на случайна база в съответствие с една от обичайните процедури за осигуряване на качество.

5.2.1.1. В случай на аварийни прибиращи устройства с блокировка трябва да бъдат проверени всички комплекти:

5.2.1.1.1. или съгласно разпоредбите, посочени в т. 4.7.2.1 и 4.7.2.2, в най-неблагоприятната посока, както е определено в т. 4.7.2.1.2; резултатите от изпитването трябва да отговарят на изискванията по т. 1.5.2.1.1 и 1.5.2.3;

5.2.1.1.2. или съгласно разпоредбите, посочени в т. 4.7.2.3 в най-неблагоприятната посока; въпреки това скоростта на накланяне може да бъде по-голяма от посочената скорост дотолкова, че да не влияе на резултатите от изпитванията; резултатите от изпитванията отговарят на изискванията по т. 1.5.2.1.4.

5.2.2.1. Изпитвания с кондициониране

5.2.2.1.1. В случай на колани, снабдени с аварийно прибиращо устройство с блокировка на изпитването, посочено в т. 5.1.6.1.1 за категория блокиращ механизъм, трябва да бъде подложен:

- един на всеки 100 000 колана с минимална честота един на всеки две седмици, когато дневната продукция е по-голяма от 1000 колана;

- един на 10 000 произведени колана с минимална честота един годишно, когато дневната продукция е по-малка от 1000 колана.

5.2.2.1.1.1. За целите на изпитванията по т. 5 "категория на блокиращ механизъм" означава всички аварийни прибиращи устройства с блокировка, чиито механизми се различават само по ъгъла(ли) на водене на чувствителния елемент спрямо системата на базовата ос на ПС.

5.2.2.1.2. В случай на колани, снабдени с автоматично прибиращо устройство с блокировка, и на статични колани на изпитването, предвидено съответно в т. 5.1.6.1.2 или 5.1.6.1.3, се подлага:

- един на всеки 100 000 произведени колана с минимална честота един на всеки две седмици, когато дневната продукция е по-голяма от 1000 колана;

- един на всеки 10 000 произведени колана с минимална честота един годишно, когато дневната продукция е по-малка от или равна на 1000 колана.

5.2.2.2. Изпитвания без кондициониране

5.2.2.2.1. В случай на колани, снабдени с аварийно прибиращо устройство с блокировка, на изпитването, посочено в т. 5.1.6.2, се подлагат:

5.2.2.2.1.1. два колана на всеки 25 000 произведени с минимална честота един дневно за категория блокиращ механизъм, когато дневната продукция е не по-малка от 5000 колана;

5.2.2.2.1.2. един колан на 5000 произведени с минимална честота един годишно за категория блокиращ механизъм, когато дневната продукция е по-малка от 5000 колана.

5.2.2.2.2. В случай на колани, снабдени с автоматично прибиращо устройство с блокировка, и статични колани на изпитванията, посочени в т. 5.1.6.2, се подлагат:

5.2.2.2.2.1. два колана на всеки 25 000 произведени колана с минимална честота един дневно за одобрен тип, когато дневната продукция е не по-малка от 5000 колана;

5.2.2.2.2.2. един колан на всеки 5000 произведени колана с минимална честота един годишно за одобрен тип, когато дневната продукция е по-малка от 5000 колана.

5.2.2.3. Резултати

Резултатите трябва да отговарят на изискванията, посочени в т. 3.1.3.1.

Преместването напред на манекена може да бъде контролирано по отношение на т. 3.1.3.2 от тази част (или т. 3.1.4, когато е приложимо) по време на провеждане на изпитване с кондициониране съгласно т. 5.1.6.1 посредством опростен адаптиран метод.

5.2.2.3.1. В случай на одобряване, следвайки т. 3.1.3.3 и 5.1.6.1, се посочва само, че не трябва да се разруши или разедини нито една част от колана и, че при скорост 24 km/h при контролната точка на гръдния кош няма преместване, по-голямо от 300 mm.

5.2.3. Когато изпитвателен образец не издържи дадено изпитване, се провежда допълнително изпитване за същите изисквания на най-малко три други образеца. Когато един от тези три образеца не издържи динамичните изпитвания, притежателят на сертификата за одобряване на типа или неговият упълномощен представител уведомява изпълнителния директор на ИА "АА", като посочи предприетите стъпки, за да се установи отново съответствието на продукцията.

Част II

Изисквания към системи за обезопасяване за деца

1. За целите на тази част "универсална" категория система за обезопасяване за деца означава система за обезопасяване за деца, одобрена към "универсална" категория, Правило № 44 на ИКЕ/ООН, изменения серии 03.

2. Местата за сядане, които са посочени от производителя на ПС като подходящи за монтаж на система за обезопасяване за деца от "универсална" категория, трябва да съответстват на разпоредбите по т. 3.

3. Изисквания относно монтажа на "универсална" категория системи за обезопасяване за деца, монтирани с оборудването за обезопасителен колан на ПС.

3.1. Общи положения

3.1.1. За да се определи годността на местата за сядане за монтаж на системи за обезопасяване за деца от "универсална" категория, се прилага изпитването и се удовлетворяват изискванията по тази част.

3.1.2. Изпитванията могат да се проведат на ПС или на представителна част от него.

3.2. Процедура за изпитване

3.2.1. Седалката се регулира в нейното крайно задно и най-ниско положение.

3.2.2. Ъгълът на облегалката на седалката се регулира на посоченото от производителя положение. При липса на указания от производителя се използва ъгъл 25° от вертикалата или най-близкото фиксирано положение на облегалката на седалката.

3.2.3. Раменните закрепващи елементи се поставят в най-долно положение

3.2.4. На облегалката на седалката и на възглавницата се поставя памучен плат.

3.2.5. Поставя се затягащото приспособление (както е показано на фиг. 1) на седалката на ПС.

3.2.6. Ако мястото за сядане е предназначено за поставяне на гледаща напред или гледаща назад универсална система за обезопасяване, се прилага процедурата по т. 3.2.6.1, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10. Ако мястото за сядане е предназначено за поставяне само на гледаща напред универсална система за обезопасяване, се прилага процедурата по т. 3.2.6.2, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9 и 3.2.10.

3.2.6.1 Лентата на обезопасителния колан се разполага около затягащото приспособление в правилно положение, както е показано на фиг. 2 и 3, след което ключалката се затваря.

3.2.6.2. Лентата на обезопасителния колан се разполага в правилно положение около долната част на затягащото приспособление с радиус 150 mm, както е показано на фиг. 3, след което се затваря ключалката.

3.2.7. Закрепващото приспособление се разполага с неговата средна линия на видимата средна линия на мястото за сядане ± 25 mm от неговата средна линия, която е успоредна на средната линия на ПС.

3.2.8. Отстранява се цялата хлабина на лентата. Използва се достатъчна сила, за да се отстрани хлабината, без да се прави опит да се опъва лентата.

3.2.9. Прилага се еднократно сила 100 ± 10N успоредно на най-долната повърхност и насочена назад върху центъра на предницата на затягащото приспособление, след което се прекратява действието й.

3.2.10. Прилага се еднократно сила 100 ± 10 N вертикално надолу към центъра на горната повърхност на затягащото приспособление, след което се прекратява действието й.

3.3. Изисквания

3.3.1. Основата на затягащото приспособление трябва да контактува както с предните, така и със задните части на повърхността на възглавницата на седалката. Ако не се получава такъв контакт, дължащ се на празно място за достъп в затягащото приспособление за изпитване, това празно място може да бъде покрито, като се следва повърхността на долната част на затягащото приспособление за изпитване.

3.3.2. Надбедрената (на скута) част на колана трябва да допира затягащото приспособление от двете страни, отзад на траекторията на надбедрения колан (виж фиг. 3).

3.3.3. Ако изискванията по т.3.3.1 и 3.3.2 не се изпълнят с регулировките, указани в т. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3, седалката, облегалката на седалката и закрепващите елементи на обезопасителния колан могат да бъдат регулирани към алтернативно място, предвидено от производителя, при нормална употреба. В този случай се повтаря посочената процедура за монтиране и се проверява отново съответствието с техническите изисквания.

4. Бележки

4.1. Изискванията за одобряването на системи за обезопасяване за дете са посочени в ал. 2, 6, 7, 8, 9 и 14 от Правило 44 на ИКЕ/ООН, заедно с приложения 3 до 21 Правило 44 на ИКЕ/ООН, Правило 44 на ИКЕ/ООН, като са включени измененията серия 03.

4.2. Изискванията за монтаж на системи за обезопасяване за дете са посочени в приложение 13 на консолидираната Резолюция R.E.3 на ИКЕ/ООН, т.5.2 и Притурка 2, и съответстват на разпоредбите на тази част.

4.3. Разпоредбите от тази част съответстват на приложение 13 (т. 5.2 и Притурка 2) на консолидираната Резолюция R.E.3 на ИКЕ/ООН (документ TRANS/WP.29/78/Rev.1 от 11 август 1977).

Тегло 23 kg, равномерно разпределено

Фиг. 1. Изисквания за затягащо приспособление

Фиг. 2. Монтаж на затягащото приспособление на седалка на превозно средство

Фиг. 3. Проверка за съответствие

Забележка. Лентата на колана на седалката трябва да е в съприкосновение с извития край от двете страни на затягащото приспособление.

Показан е само надбедрен колан.

Част III

Технически изисквания по отношение монтирането на обезопасителни колани и системи за обезопасяване в превозно средство

1. Оборудване на ПС

1.1. С изключение на местата за сядане, предназначени да се използват само когато ПС е неподвижно, седалките в ПС от категории М1, М2 (клас III или В), М3 (клас III или В) и N се оборудват с обезопасителни колани и/или системи за обезопасяване, които отговарят на изискванията по тази наредба.

Превозните средства от класове I, II или А, принадлежащи към категории М2 или М3, се оборудват с обезопасителни колани и/или системи за обезопасяване, когато отговарят на изискванията по наредбата.

1.2. Типовете обезопасителни колани или системи за обезопасяване за всяко място на сядане, където се изисква монтиране, трябва да бъдат тези, определени в приложение № 8 (с които нито прибиращи устройства без блокировка (§ 1, т. 16 от допълнителната разпоредба), нито прибиращи устройства с ръчно деблокиране (§ 1, т. 17 от допълнителната разпоредба) могат да се използват). За всички места за сядане, за които в приложение № 8 са посочени надбедрени колани тип B, са разрешени надбедрени колани тип Br3, с изключение на случаите, когато при използването им те се прибират до такава степен, че видимо намаляват удобството след нормално пристягане с ключалка.

1.3. Ако ПС е снабдено с интегрирана система за обезопасяване за деца, тя трябва да е в съответствие с изискванията, посочени в част II на това приложение.

1.4. Когато не се изискват обезопасителни колани, по избор на производителя могат да бъдат доставени всеки тип обезопасителен колан или система за обезопасяване, съответстващи на тази наредба. За местата за сядане, за които в приложение № 8 са определени надбедрени колани, се допуска употребата на колани тип А от типовете, разрешени в приложение № 8.

1.5. При колани с три точки, снабдени с прибиращи устройства, едно прибиращо устройство трябва да действа поне на диагоналната лента.

1.6. С изключение на ПС от категория М може да се разреши използването на аварийно прибиращо устройство с блокировка от тип 4N вместо прибиращо устройство от тип 4, когато се докаже в задоволителна степен на техническата служба, провеждаща изпитванията, че монтирането на прибиращо устройство от тип 4 не би било практично.

1.7. За предните външни и предните централни места за сядане, посочени в приложение № 8 и маркирани със символа "*", се приема, че надбедрените колани, определени в същото приложение, са подходящи, когато челното стъкло е разположено в зоната, определена в част V на приложение № 3 от Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното им оборудване (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).

По отношение на обезопасителните колани се приема, че челното стъкло е част от референтната зона, когато то може да влезе в статичен контакт с изпитвателната апаратура съгласно метода, описан в част V на приложение № 3 от Наредба № 106 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на вътрешното им оборудване (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).

1.8. За всички места за сядане, посочени в приложение № 8 и маркирани със символа "#", се използват надбедрени колани от типовете, посочени в приложение № 8, когато съществува "изложено на опасност място за сядане", както е определено в т.1.9.

1.9. "Изложено на опасност място за сядане" е това, при което няма "защитен екран" пред седалката в рамките на следното посочено пространство:

- между две хоризонтални равнини - едната, преминаваща през точката H, и другата - разположена на 400 mm над нея;

- между две вертикални надлъжни равнини, които са симетрични по отношение на точката H и отстоят на 400 mm;

- зад напречна вертикална равнина на 1,30 m от точката H.

За целите на това изискване "защитен екран" означава непрекъсната повърхност с подходяща якост и позволяващ сфера с диаметър 165 mm да се проектира геометрично в надлъжна хоризонтална равнина, преминаваща през всяка точка от определеното пространството и през центъра на сферата. В защитния екран не трябва да има отвор, през който да преминава геометричната проекция на сферата.

Приема се, че една седалка е в "изложено на опасност място за сядане", ако защитните екрани в определеното пространство имат обща повърхнина с площ, по-малка от 800 cm2.

1.10. За всички места за сядане в приложение № 8, маркирани със символа z, се използват колани с три точки от типовете, посочени в приложение № 8. В случаите, когато:

- директно отпред има седалка или други части на ПС, съответстващи на разпоредбите на част VII на приложение № 7 от Наредба № 100 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки (ДВ, бр. 37 от 2004 г.); или

- нито една част от ПС не е в референтната зона или когато ПС е в движение, би могла да се намира в референтната зона, или

- части от ПС в рамките на референтната зона отговарят на изискванията за преобразуване на енергия, посочени в съответната наредба по чл. 138, ал. 4 ЗДвП, отнасяща се до одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване на типа на седалки, могат да се използват колани с две точки от типа, посочен в приложение № 8.

1.11. С изключение на посоченото в т. 1.12 всяко място за сядане на пътници, снабдено с въздушна възглавница, трябва да носи предупреждение да не се използва обезопасително устройство за дете с виждане назад на тази седалка. Предупредителната указателна табела във формата на пиктограма, която може да включва и обяснителен текст, трябва да бъде трайно прикрепена и разположена така, че да е лесно забележима отпред за лице, което монтира обезопасително устройство за дете с виждане назад на въпросната седалка. Пример за възможна пиктограма е показан на фиг. 4. Предупреждението на табелата трябва да бъде видимо по всяко време, дори и когато вратата на ПС е затворена.

1.12. Изискванията по т. 1.11 не се прилагат за ПС, снабдено с механизъм, който регистрира автоматично наличието на обезопасително устройство за деца с виждане назад и който осигурява, че въздушната възглавница няма да се разгъне, когато е поставено такова обезопасително устройство за деца.

1.13. В случай на седалки, които могат да бъдат завъртени или поставени в други ориентации за ползване, когато ПС е неподвижно, изискванията по т. 1.1 се прилагат само за ориентациите, посочени за нормално използване, когато ПС е в движение, в съответствие с тази наредба. В списъка с данни трябва да се включи пояснение за това въздействие.

2. Общи изисквания

2.1. Обезопасителните колани и системите за обезопасяване трябва да бъдат прикрепени към закрепващите елементи в съответствие с изискванията на Наредба № 90/2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани.

2.1.1. Изискването по т. 2.1 не се прилага за обезопасителни колани и системи за обезопасяване, посочени в чл. 2, ал. 2.

2.2. Обезопасителните колани и системите за обезопасяване трябва да бъдат монтирани така, че когато се носят правилно, да функционират добре и да намаляват риска от увреждане на тялото в случай на злополука, а именно:

2.2.1. лентите да не могат за заемат опасни конфигурации;

2.2.2. да е намалена до минимум опасността от плъзгане на правилно разположения колан от рамото на потребителя в резултат от неговото/нейното движение напред;

2.2.3. да е намален до минимум рискът от повреждане на лентата при контакт с остри недеформиращи се части от ПС или конструкцията на седалката;

2.2.4. всеки обезопасителен колан за всяко място за сядане се проектира и монтира така, че да бъде леснодостъпен за използване; цялата седалка, възглавницата на седалка и/или облегалката на седалката могат да се сгъват, за да осигурят достъп в задната част на ПС за поставяне на стоки или багаж; след сгъване и възстановяване на седалката в положение за сядане обезопасителните колани за тези седалки да са достъпни за ползване и да могат лесно да се възстановяват от ползвателя на седалката чрез задействане на устройства, разположени отдолу или отзад на седалката, съгласно указанията в инструкцията за експлоатация на ПС, без да е необходимо ползвателят да има обучение или практика;

2.2.5. техническата служба проверява, че при зацепен език в ключалката и без седалката да е заета от ползвател:

- възможното разхлабване в колана не пречи на правилното монтиране на системи за обезопасяване за деца, препоръчани от производителя, и

- в случай на колан с три точки може да се приложи опън най-малко 50 N в разхлабения участък от колана чрез външно прилагане на опън в диагоналната му част.

3. Специални изисквания към недеформиращи се части, вградени в обезопасителни колани или системи за обезопасяване

3.1. Недеформиращи се части, като ключалки, регулиращи устройства и присъединителни приспособления, не трябва да увеличават риска от увреждане на тялото на потребителя или други пътници в ПС в случай на злополука.

3.2. Устройството за освобождаване на ключалката е ясно видимо и леснодостъпно за потребителя и е проектирано така, че да не може да се отвори непреднамерено или случайно. Ключалката се разполага на такова място, че да е леснодостъпна за спасител, който освобождава потребителя при спешен случай.

Ключалката е така монтирана, че когато е под натоварване и когато издържа теглото на потребителя, се освобождава с едно просто движение в една посока с която и да е ръка от потребителя. В случай на обезопасителни колани или системи за обезопасяване за предни външни места за сядане, освен ако това са колани с ремък, ключалката трябва също да може да се блокира по същия начин.

Извършва се проверка, за да се установи, че ако ключалката е в контакт с потребителя, контактната повърхност удовлетворява изискванията по т. 1.2.1 от част I.

3.3. Когато коланът се носи, той трябва да се регулира автоматично, за да пасва на потребителя, или да е проектиран така, че ръчното регулиращо устройство да е леснодостъпно за седнал потребител и да е удобно и лесно за ползване. Коланът да може да се затяга с една ръка, за да пасва на ръста на потребителя и местоположението на седалката на ПС.

3.4. Обезопасителните колани или системи за обезопасяване, включващи прибиращи устройства, трябва да бъдат така монтирани, че прибиращите устройства да могат да действат правилно и да прибират ефикасно лентата на мястото й.

4. За да се уведоми(ят) потребителя(ите) на ПС за създадените разпоредби при транспорт на деца, трябва да бъдат изпълнени изискванията по част II.

Фиг. 4. Предупредителната указателна табела във формата на пиктограма

 

Приложение № 8 към чл. 21 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г.)

 

 

Минимални изисквания по отношение на видовете обезопасителни

колани и системи за обезопасяване за монтиране в някои

категории превозни средства

 

 

Категория

Гледащи напред места за сядане

Гледащи назад

на превозно-

 

места за

то средство

 

сядане

 

 

външни места за сядане

средни места за сядане

 

 

 

предни

други освен предни

предни

други освен предни

 

M1

Ar4m

Ar4m

Ar4m

Ar4Ar4m

B, Br3, Br4m

M2<= І 3,5 t

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Ar4m, Ar4Nm

Br3, Br4m,

 

 

 

 

 

Br4Nm

M2 > 3,5 t

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m, Br4Nm

Br3, Br4m,

 

или Ar4m, Ar4Nm z

или Ar4m, Ar4Nm z

или Ar4m, Ar4Nm z

или Ar4m, Ar4Nm z

Br4Nm

M3

Виж т. 1.10, част III,

Виж т. 1.10, част III,

Виж т. 1.10, част III,

Виж т. 1.10, част III,

 

 

приложение № 7 за

приложение № 7 за

приложение № 7 за

приложение № 7 за

 

 

условия, когато се

условия, когато се

условия, когато се

условия, когато се

 

 

допуска надбедрен

допуска надбедрен

допуска надбедрен

допуска надбедрен

 

 

колан

колан

колан

колан

 

N1

Ar4m, Ar4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm

никой

 

 

или никой

или А, Ar4m, Ar4Nm *

или никой

 

 

 

т. 1.8 и 1.9 от част III

т. 1.7 от част III на

т.1.8 и 1.9 от част III

 

 

 

на приложение № 7

приложение № 7 до-

на приложение № 7

 

 

 

изисква надбедрен ко-

пуска се надбедрен

изисква надбедрен ко-

 

 

 

лан при изложено

колан, ако челното

лан при изложено

 

 

 

място за сядане

стъкло не е в рефе-

място за сядане

 

 

 

 

рентната зона

 

 

N2

B, Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm

B, Br3, Br4m, Br4Nm

никой

 

или А, Ar4m, Ar4Nm *

или никой #

или А, Ar4m, Ar4Nm *

или никой #

 

N3

т. 1.7 от част III на

т.1.8 и 1.9 от част III

т. 1.7 от част III на

т.1.8 и 1.9 от част III

 

 

приложение № 7 до-

на приложение № 7

приложение № 7

на приложение № 7

 

 

пуска надбедрен колан,

изисква надбедрен

допуска надбедрен

изисква надбедрен ко-

 

 

ако челното стъкло е

колан за изложени

колан, ако челното

лан за изложени

 

 

извън референтната

места за сядане

стъкло не е в рефе-

места за сядане

 

 

зона и за седалка на

 

рентната зона

 

 

 

водача

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A: Колан с три точки (надбедрен и диагонален колан).

B: Колан с две точки (надбедрен колан).

r: прибиращо устройство.

m: аварийно прибиращо устройство с блокировка с възприемане на повече от един сигнал.

3: автоматично прибиращо устройство с блокировка.

4: аварийно прибиращо устройство с блокировка.

N: висок праг на реагиране.

Забележка. При всички случаи могат да се поставят колани от тип S вместо A или B типове колан, при условие че се използват закрепващи елементи, съответстващи на изискванията на съответната наредба по чл.138, ал. 4 ЗДвП, отнасяща се до одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителни колани.

 

Приложение № 9 към чл. 22

 

 

Хронологичен ред за провеждане на изпитванията за съответствие

с техническите изисквания

 

 

 

 

Образци

 

Част от наредбата

Изпитване

обезопасителен

лента №

 

 

колан или система

 

 

 

за обезопасяване №

 

 

 

 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

чл. 5, ал. 2 и 3;

проверка на колан

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл. 19, ал. 3;

или система за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т. 1.1, 2.1.1 от

обезопасяване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

част I на при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1, 1.2.2 от

проверка на

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

част I на при-

ключалка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6, 1.2.7, 4.6.1,

изпитване на

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.5 от част I

якост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

на ключалка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2, 4.6.1 от

изпитване на

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

част I на при-

якост на регули-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

ращото устройство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(и когато е необ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ходимо, прибира-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щите устройства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4, 4.6.2 от част I

изпитване на якост

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

на присъединителни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приспособления (и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

когато е необходи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мо, прибиращите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройства)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4, 4.6.3 от част I

изпитване на ниска

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

температура на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ключалка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4, 4.6.4 от част I

изпитване на удар

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

при ниска темпе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ратура на неде-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формиращи се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

части

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3, 4.6.6 от част I

удобство при ре-

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

гулиране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кондициониране/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитване на колан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или система за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обезопасяване пре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ди динамично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитване:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3, 3.1.2 от част I

дълготрайност

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

на ключалка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2, 4.2 от част I

устойчивост на

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

корозия на неде-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формиращи се

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

части, кондицио-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ниране на приби-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ращи устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.1, 1.5.2.1, 1.5.2.2,

праг на блокиране

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2.3, 4.7.2 от част I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.2, 1.5.2.4, 4.7.4

сила на прибиране

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от част I на прило-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3, 1.5.2.5, 4.7.1

дълготрайност

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от част I на прило-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3, 1.5.2.5, 4.2

корозия

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от част I на при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.3, 1.5.2.5, 4.7.3

прах

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от част I на при-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.2, 4.5 от част I

изпитване широчина

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

на лента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитване якост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на лента след:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2, 4.5, 4.3.1 от

кондициониране

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

част I на прило-

в помещение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3, 4.5, 4.3.2 от

кондициониране

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

част I на при-

на светлина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3, 4.5, 4.3.3 от

кондициониране на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

част I на при-

ниска температура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3, 4.5, 4.3.4 от

кондициониране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

 

 

част I на при-

на топлина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3, 4.5, 4.3.5 от

кондициониране

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Х

 

част I на при-

на вода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1, 4.4 от част I

изпитване на

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

микроприплъзване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2, 4.3.6 от част I

изпитване на

 

 

 

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на приложение № 7

изтриване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1, 4.8 от част I на

динамично

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приложение № 7

изпитване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5, 1.2.7, 4.8, 4.9

изпитване за

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от част I на при-

отваряне на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложение № 7

ключалка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 от част I на

задържане на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

приложение № 7

образеца лента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 10 към чл. 23 (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Част I

Прибиращо устройство

Фиг. 1. Пример на апаратура за изпитване на дълготрайност на механизма на прибиращо устройство

Част II

На фиг. 2 е показана подходяща апаратура за изпитване, която включва задвижвана от двигател гърбица, следяща ролка, към която е закрепена посредством тел малка количка, поставена на релси. Следящата ролка на гърбицата съдържа "компенсиращо устройство за движение", което поема всяко движение, ако барабанът блокира, преди да завърши пълният ход на следящата ролка. Комбинацията на конструкцията на гърбицата и скоростта на двигателя е такава, че да даде исканото ускорение при величина на увеличение на ускорението, както е посочено в т. 4.7.2.2 от част I на приложение № 7, и ходът е нагласен да бъде повече от максималния допустим при движение на лентата преди блокиране.

На количката е монтирано носещо устройство, което може да се завърта, за да позволи на прибиращото устройство да бъде монтирано в различни положения спрямо посоката на движение на количката.

Когато се изпитват прибиращи устройства на чувствителност спрямо движение на лента, прибиращото устройство се монтира на подходящо закрепена опора и лентата се прикрепва към количката.

Когато се провеждат тези изпитвания, при изпитвателното монтиране се включват всякакви опори и др., доставени от производителя или неговия представител, за да се симулира възможно най-добре предвиденото монтиране в ПС.

Всякакви допълнителни скоби и други символи, необходими, за да се симулира възможно най-добре предвиденото монтиране в ПС, трябва да бъдат доставени от производителя или неговия представител.

Фиг. 2. Пример на апаратура за изпитване блокировката на аварийни прибиращи устройства с блокировка

Част III

Фиг. 3. Примери на апаратура за изпитване за устойчивост на прах на прибиращи устройства

Част IV

Описание на количка, седалка, закрепващи елементи и спирачно устройство

1. Количка

За изпитвания на обезопасителни колани се използва количката, носеща само седалка, с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепена конструкция на ПС е с маса 800 kg. При необходимост общата маса на количката и на конструкцията на ПС може да бъде увеличена с 200 kg. Общата маса не може да се различава от номиналната стойност с повече от ± 40 kg.

2. Седалка

С изключение на случаите на изпитвания на системи за обезопасяване седалката да е с недеформираща се конструкция и да има гладка повърхност. Спазват се данните на фиг. 4, като се вземат мерки да няма контакт между колана и която и да е метална част.

3. Закрепващи елементи

Закрепващите елементи се разполагат по начина, показан на фиг. 4. Кръговата ЕО маркировка, която отговаря на разположението на закрепващите елементи, трябва да показва къде да се присъединят краищата на колана към количката или към датчика за товар в зависимост от случая. Закрепващите елементи при нормално използване трябва да бъдат в точки A, B и K, ако дължината на лентата между горния край на ключалката и отвора за закрепване на опората за лентата е не повече от 250 mm. В противен случай се използват точките A1 и B1. Конструкцията, носеща закрепващите елементи, трябва да бъде недеформираща се. Горните закрепващи елементи не трябва да бъдат изместени на повече от 0,2 mm в надлъжна посока, когато се приложи товар 98 daN в тази посока. Количката трябва да бъде изработена така, че да не се получават остатъчни деформации в частите, носещи закрепващите елементи по време на изпитване.

Допускът в местоположението на точките на закрепване трябва да бъде такъв, че всяка точка на закрепване да бъде разположена най-много на 50 mm от съответните точки А, В и К, посочени на фиг. 4, или А1, В1 и К в зависимост от случая.

Когато за закрепване на прибиращото устройство е необходим четвърти закрепващ елемент:

- той трябва да бъде разположен във вертикална надлъжна равнина, минаваща през точката К, на дъга от окръжност с център К и с радиус КВ1 = 790 mm, ако дължината между горния водач на лентата и изхода на лентата при прибиращото устройство е не по-малка от 540 mm, или при други случаи на дъга от окръжност с център К и радиус 350 mm;

- прибиращото устройство да може да се наклонява под ъгъла, предвиден от производителя.

3.1. В случай на колан, оборудван с устройство за височинно регулиране, устройството трябва да бъде закрепено или към недеформираща се рама, или към част от ПС, към което нормално се монтира. Тази част трябва да се закрепи здраво към изпитвателната количка.

4. Спирачно устройство

Това устройство се състои от два идентични, паралелно монтирани преобразувателя, с изключение на случаите на системи за обезопасяване, когато трябва да се използват четири преобразувателя за номинална маса 800 kg. Ако е необходимо, може да се използва допълнителен преобразувател за всеки 200 kg увеличение на номиналната маса.

Всеки преобразувател съдържа:

- външна обвивка, образувана от стоманена тръба;

- енергопоглъщаща тръба от полиуретан;

- полирано стоманено тяло с формата на маслина, проникващо в енергопоглъщащата тръба;

- вал и ударен накрайник.

Размерите на различните части на този преобразувател на енергия са посочени на фиг. 5, 6 и 7. Стойностите на характеристиките на енергопоглъщащия материал са дадени в таблицата по-долу. Непосредствено преди всяко изпитване тръбите трябва да бъдат кондиционирани при температура между 15 и 25°С най-малко 12 h, без да бъдат използвани. Температурата на спирачното устройство по време на динамичното изпитване на обезопасителни колани и системи за обезопасяване трябва да бъде същата, както при изпитването за калибриране с точност ± 2°С.

Изискванията относно спирачното устройство са посочени в част V на приложение № 10. Допуска се използването на всяко друго устройство, което дава еквивалентни резултати.

Стойности на характеристиките на енергопоглъщащия материал

ASTM (Aмериканско общество за изпитване на материали) метод D 735, освен ако не е посочено друго

 

 

Твърдост по Шор А:

95 ± 2 при 20 ± 5°С

Якост на разрушаване:

Ro >= 343 daN/cm2

Минимално удължение:

Аo >= 400%

Абсолютна стойност:

при 100% удължение:

 

>= 108 daN/cm2

 

при 300% удължение:

 

>= 235 daN/cm2

Крехкост при ниска

5 h при - 55°С

температура

 

(ASTM метод D 736):

 

Уредба за натиск (метод В)

22 часа при 70°С <= 45%

Гъстота при 25°С

1,5 до 1,10

Стареене на въздух

 

(ASTM метод D 573):

 

70 часа при 100°С

 

- твърдост по Шор А:

максимално отклонение ± 3

- разрушаваща якост

намаление < 10% от Ro

- удължение:

намаление < 10% от Ао

- маса:

намаление < 1%

Потапяне в масло (ASTM

 

метод № 1 Масло):

 

70 часа при 100°С

 

- твърдост по Шор А:

максимално изменение ± 4

- разрушаваща якост:

намаление < 15% от Ro

- удължение:

намаление < 10% от Аo

- обем:

увеличение < 5%

Потапяне в масло (ASTM

 

метод № 3 Масло):

 

70 часа при 100°С

 

- разрушаваща якост:

намаление < 15% от Ro

- удължение:

намаление < 15% от Аo

- обем:

увеличение < 20%

Потапяне в дестилирана

 

вода:

 

една седмица при 70°С

 

- разрушаваща якост

намаление < 35% от Ro

- удължение:

увеличение < 20% от Аo

 

 

Фиг. 4. Количка, седалка, закрепващи елементи

Фиг. 5. Спирачно устройство

Фиг. 6. Спирачно устройство (полиуретанова тръба)

Фиг. 7. Спирачно устройство (маслинообразен бутон)

Изобразяване кривата на закъснение на количка в зависимост от времето

(Крива при изпитване на спирачни устройства)

 

t

g

A

10

15

B

15

20

C

25

26

D

45

26

E

55

20

F

60

0

G

18

32

H

60

32

I

80

0

 

 

 

Кривата на закъснение на количката, измерена с инертна маса, за да се получи общо 455 kg ± 20 kg при изпитвания на обезопасителен колан и 910 ± 40 kg при изпитвания на система за обезопасяване, когато номиналната маса на количката и конструкцията на ПС е 800 kg, трябва да лежи в щрихованата област на схемата. Ако е необходимо, номиналната маса на количката и прикрепената конструкция на ПС може да се увеличи с нараствания от 200 kg, в който случай трябва да се добави допълнителна инертна маса 28 kg на всяко нарастване. Общата маса на количката, конструкцията на ПС и техните инертни маси не трябва да се различават с повече от ± 40 kg от номиналната стойност при изпитванията за калибриране. Спирачното разстояние по време на калибриране на количката трябва да бъде 400 ± 20 mm и скоростта на количката трябва да бъде 50 ± 1 km/h.

И в двата случая измервателната апаратура да измерва с по-висока чувствителност до 60 Hz и с по-ниска до 100 Hz. Механичните резонанси, произтичащи от монтирането на чувствителния елемент, не трябва да изкривяват отчетените данни. Отчита се въздействието на дължината на кабела и температурата на честотата на реагиране. Тези изисквания са в съответствие с ISO R 6478/1980.

Част V

Описание на манекен

1. Изисквания към манекена

1.1. Общи положения

Главните характеристики на манекена са посочени на фигури и таблици, както следва:

фиг. 8. поглед отстрани на глава, врат и торс;

фиг. 9. поглед отпред на глава, врат и торс;

фиг. 10. поглед отстрани на ханш, бедро и долна част на крака;

фиг. 11. поглед отпред на ханш, бедро и долна част на крака;

фиг. 12. основни размери;

фиг. 13. манекен в седнало положение, показващо:

- местоположение на центъра на тежестта;

- местоположение на точките, където се измерва преместване:

табл. 1: маса на глава, врат, торс, бедро и долна част на крак;

табл. 2: справочен номер, наименование, материали и основни размери за компоненти на манекена.

1.2. Описание на манекена

1.2.1. Конструкция на долната част на крака (виж фиг. 10 и 11)

Конструкцията на долната част на крака се състои от три компонента:

- плоча за долна част на ходилото (30);

- тръба за пищял (29);

- тръба за коляно (26).

Тръбата за коляно има две изпъкналости, които ограничават движението на долната част на крака спрямо бедрото. Долната част на крака може да се върти назад около 120° от изправеното положение.

1.2.2. Конструкция на бедро (виж фиг. 10 и 11)

Конструкцията на бедрото се състои от три компонента:

- коленна тръба (22);

- прът за бедро (21);

- тръба за ханша (20).

Движението на коляното е ограничено от два прореза в коленната тръба (22), които се зацепват с издатъците на крака.

1.2.3. Конструкция на торса (виж фиг. 8 и 9)

Конструкцията на тялото (торс) се състои от следните компоненти:

- тръба за ханша (2);

- ролкова верига (4);

- ребра (6) и (7);

- гръдна кост (8);

закрепващи елементи на верига (3 и частично 7 и 8).

1.2.4. Врат (виж фиг. 8 и 9)

Вратът е съставен от седем полиуретанови дискове (9). Степента на съпротивление на деформация може да се регулира посредством опъващо устройство на веригата.

1.2.5. Глава (виж фиг. 8 и 9)

Главата (15) е куха; полиуретанът е усилен със стоманени ленти (17). Опъващото устройство на веригата, което позволява вратът да бъде регулиран, се състои от полиамидна подпора (10), дистанционна втулка (11) и опъващ компонент (12 и 13). Главата може да се върти при връзката между първия и втория шийни гръбначни прешлени (става на първия шиен прешлен), която се състои от регулиращо устройство (14 и 18), дистанционен елемент (16) и полиамидна подпора (10).

1.2.6. Коленна става (виж фиг. 11)

Долната част на крака и бедрата са съединени посредством тръба (27) и опъващо устройство (28).

1.2.7. Става при ханша (виж фиг. 11)

Бедрата и тялото (торс) са свързани посредством тръба (23), фрикционни пластини (24) и опъващо устройство (25).

1.2.8. Полиуретан

тип - PU 123 CH съединение

твърдост - 50 до 60 по Шор А.

1.2.9. Работна престилка

Манекенът е покрит с работна престилка.

2. Корекция на масата

За да се калибрира манекенът към дадени стойности и неговата обща маса, разпределението на масата трябва да се регулира посредством шест коригиращи тежести по 1 kg всяка, които могат да се поставят на ставата на ханша. Шест други полиуретанови тежести по 1 kg всяка се поставят на гърба на торса.

3. Възглавница

Между гръдния кош на манекена и работната престилка се поставя възглавница от полиуретанова пяна със следните характеристики:

твърдост - 7 до 10 по Shore А

дебелина - 25 ± 5 mm.

Възглавницата трябва да бъде заменима.

4. Регулиране на ставите

4.1. Общи положения

За да се постигнат възпроизводими резултати, е необходимо да се определи и проверява триенето при всяка става.

4.2. Коленна става:

- затяга се коленната става;

- установяват се бедрото и пищялът вертикално;

- завърта се пищялът през 300;

- постепенно се разхлабва опъващото устройство, докато пищялът падне под собственото си тегло;

- фиксира се опъващото устройство в това положение.

4.3. Бедрена става:

- за целите на регулирането се увеличава твърдостта на бедрената става;

- поставят се бедрата в хоризонтално положение и торсът във вертикално положение;

- завърта се торсът напред, докато образува ъгъл 60° с бедрата;

- постепенно се разхлабва опъващото устройство, докато торсът започне да пада под собственото си тегло;

- фиксира се опъващото устройство в това положение.

4.4. Става на първия шиен прешлен (атлас аксис):

- регулира се ставата на първия шиен прешлен, така че тя да издържа само собственото си тегло в предна и задна посока.

4.5. Врат:

- вратът може да бъде регулиран посредством опъващото устройство за верига (13);

- когато вратът е регулиран, горният край на опъващото устройство трябва да бъде преместен между 40 и 60 mm, когато е подложен на хоризонтален товар 10 daN.

Таблица 1

Компоненти на манекена

Маса в килограми

Глава и врат

4,6 ± 0,3

Торс и ръце (от китка до рамо)

40,3 ± 1,0

Бедра

16,2 ± 0,5

Пищял и ходило

9,0 ± 0,5

Обща маса, включително коригиращи

 

тежести

75,5 ± 1,0

 

 

Таблица 2

Спра-

Нaименование

Материал

Размери

во-

 

 

 

чен

 

 

 

 

 

 

 

1

Торс

полиуретан

-

2

Тръба за ханша

 

 

 

(бедрена става)

стомана

76 x 70 x 100 mm

3

Присъединителни

 

 

 

приспособления за

 

 

 

верига

стомана

25 x 10 x 70 mm

4

Ролкова верига

стомана

3/4 mm

5

Плоскост за рамене

полиуретан

-

6

Ребра (валцован

 

 

 

профил)

стомана

30 x 30 x 3 x 250 mm

7

Ребра

перфориран

400 x 85 x 1,5 mm

 

 

стоманен лист

 

8

Гръдна кост

перфориран

 

 

 

стоманен лист

250 x 90 x 1,5

9

Дискове (6)

полиуретан

фи 90 x 20 mm

 

 

 

фи 80 x 20 mm

 

 

 

фи 75 x 20 mm

 

 

 

фи 70 x 20 mm

 

 

 

фи 65 x 20 mm

 

 

 

фи 60 x 20 mm

10

Подпора

полиамид

60 x 60 x 25 mm

11

Дистанционна

 

 

 

втулка

стомана

40 x 40 x 50 mm

12

Опъвателен болт

стомана

М16 x 90 mm

13

Опъвателна гайка

стомана

М16

14

Опъващо устройство

 

 

 

за става на първия

 

 

 

шиен прешлен

стомана

фи 12 x 130 mm

 

 

 

(M12)

15

Глава

полиуретан

-

16

Дистанционна

 

 

 

втулка

стомана

фи 18 x 13 x 17 mm

17

Усилваща планка

стомана

30 x 3 x 500 mm

18

Опъвателна гайка

стомана

М12

19

Бедра

полиуретан

-

20

Тръба за ханша

 

 

 

(бедрена става)

стомана

76 x 70 x 80 mm

21

Прът за бедро

стомана

30 x 40 x 440 mm

22

Коленна тръба

стомана

52 x 46 x 40 mm

23

Съединителна тръба

 

 

 

за ханша

стомана

70 x 64 x 250 mm

24

Фрикционни

 

 

 

пластини (4)

стомана

160 x 75 x 1 mm

25

Опъващо устройство

стомана

М12 x 320 mm

 

 

 

планки и гайки

26

Коленна тръба

стомана

52 x 46 x 160 mm

27

Съединителна тръба

 

 

 

за коляно

стомана

44 x 39 x 190 mm

28

Опъвателна планка

стомана

фи 70 x 4 mm

29

Тръба за пищял

стомана

50 x 50 x 2 x 460 mm

30

Плоча за долната

 

 

 

част на ходилото

стомана

100 x 170 x 3 mm

31

Коригиращи тежес-

 

 

 

ти за торса (6)

полиуретан

1 kg всяка

32

Възглавница

полиурета-

350 x 259 x 25 mm

 

 

нова пяна

 

33

Работна престилка

памук и по-

 

 

 

лиамидни

 

 

 

ленти

 

34

Коригиращи тежес-

 

 

 

ти за бедрена

 

 

 

става (6)

стомана

маса 1 kg всяка

 

 

 

 

Фиг. 8. Поглед отстрани на глава, врат и торс

Фиг. 9. Поглед отпред на глава, врат и торс

Фиг. 10. Поглед отстрани на ханш, бедро и долна част на крака

Фиг. 11. Поглед отпред на ханш, бедро и долна част на крака

 

 

Фиг. 12. Основни размери

Фиг. 13. Манекен в седнало положение

Манекен седнал в положението, показано в част IV на приложение № 10, фиг. 4;

G = център на тежестта;

Т = измервателна точка на торса (разположена пред средната линия на манекена);

P = измервателна точка на таза (разположена зад средната линия на манекена).

Част VI

Фиг. 14. Двойно изпитване на ключалка (посочено в т. 4.6.5, част I от приложение № 7)

Част VII

Изпитвания за изтриване и микроприплъзване

Фиг. 15. Изпитване тип 1

Примери на устройства за изпитване, съответстващи на типа на регулиращото устройство

Фиг. 16. Изпитване тип 2

Общ ход = 300 ± 20 mm

Фиг. 17. Изпитване тип 3 и изпитване на микроприплъзване

Част VIII

Изпитване на корозия

1. Изпитвателна апаратура

1.1. Апаратурата включва камера за мъгла, резервоар за солен разтвор, доставка на подходящ кондициониран въздух под налягане, една или повече пулверизиращи дюзи, опори за образеца, средства за загряване на камерата и необходимите средства за контрол. Размерите и конструктивните подробности на апаратурата не са задължителни, при условие че се изпълняват условията на изпитването.

1.2. Върху изпитвателните образци не трябва да падат капки от разтвор, отложени по тавана или обвивката на камерата.

1.3. Капките от разтвора, които се стичат от изпитвателните образци, не се връщат в резервоара и тогава да се пулверизират отново.

1.4. Апаратурата да не е изработена от материали, които се влияят от корозивността на мъглата.

2. Разполагане на изпитвателните образци в камерата за мъгла

2.1. Образците, освен прибиращи устройства, са подпрени или окачени между 15 и 30° от вертикалата и за предпочитане - успоредно на основната посока на хоризонталния поток мъгла през камерата, както е определено, спрямо преобладаващата изпитвана повърхност.

2.2. Прибиращите устройства са подпрени или окачени така, че осите на барабаните за съхранение на лентата да са перпендикулярни на основната посока на хоризонталния поток мъгла през камерата. Отворите на лентата в прибиращото устройство също гледат тази основна посока.

2.3. Всеки образец е поставен така, че да позволи на мъглата да се отлага свободно на всички образци.

2.4. Всеки образец е разположен така, че да не се допуска соленият разтвор да капе от един образец на друг.

3. Солен разтвор

3.1. Соленият разтвор е изготвен при разтварянето на 5 ± 1 тегловни части натриев хлорид в 95 части дестилирана вода. Солта е натриев хлорид, практически фактически без никел и мед и съдържаща в сухо състояние не повече от 0,1% натриев йодид и не повече от 0,3% примеси общо.

3.2. Разтворът е такъв, че когато се пулверизира при 35°C, събраният разтвор е в pH обхват от 6,5 до 7,2.

4. Подаване на въздух

Подаваният сгъстен въздух към дюзата или дюзите за пулверизиране на соления разтвор не съдържа масло и примеси и има налягане, поддържано постоянно в обхвата между 70 и 170 kN/m2.

5. Условия в камерата за мъгла

5.1. В зоната в камерата за мъгла, в която са поставени образците, се поддържа температура 35 ± 5°C. В тази зона се поставят най-малко два чисти колектора за мъгла, за да се предотврати събирането на капки от разтвор от изпитвателните образци или от друг източник. Колекторите се поставят близо до изпитваните образци, единият - възможно най-близо до дюзите, и другият - колкото е възможно по-далеч от дюзите. Мъглата е такава, че на всеки 80 cm2 от хоризонтална събираща площ се събира средно количество от 1,0 и 2,0 ml от разтвора на час за всеки колектор, когато се измерва най-малко в продължение на 16 часа.

5.2. Дюзата или дюзите са насочени или регулирани така, че пръските да не удрят директно изпитваните образци.

 

Приложение № 11 към чл. 25, ал. 3

Минимален обхват на съдържанието на инструкцията за експлоатация

1. В инструкцията за експлоатация трябва да бъдат включени информация и обяснения за:

а) важността от носене на колана при всички пътувания;

б) правилния начин на носене на колана и по-специално:

- предвиденото местоположение на ключалката;

- необходимостта коланите да прилягат плътно при ползване;

- правилното разположение на лентите и необходимостта да се избягва усукването им;

- обстоятелството, че всеки колан трябва да се използва само от един пътник и че коланът не трябва да се поставя около дете, седнало в скута на пътник;

в) начина за затваряне и отваряне на ключалката;

г) начина за регулиране на колана;

д) начина на действие на всяко прибиращо устройство, вградено в комплекта, и начина на проверка, че то е било блокирано;

е) препоръчителните начини за почистване на колана и сглобяването му отново след почистване, когато е подходящо;

ж) необходимостта да се подмени обезопасителния колан, когато след ползването му при сериозна злополука той има признаци на голямо изтриване или е бил срязан, или при седалка с устройство за предварително натоварване последното не се е било задействало;

з) факта, че коланът не трябва да се поправя или изменя по никакъв начин, тъй като такива промени могат да намалят ефективността му; когато конструкцията на колана позволява да бъдат разглобявани части, трябва да се дадат инструкции, за да се осигури правилното сглобяване отново;

и) факта, че коланът е предназначен за ползване от пътник с телосложение на пълнолетен;

к) скатаване на колана, когато не се използва.

2. В случая на обезопасителни колани, снабдени с прибиращото устройство тип 4N, в инструкцията за монтаж и на всяка опаковка трябва да бъде обозначено, че този колан не е подходящ за монтиране в ПС с повече от девет места, включително мястото на водача.

3. Производителят на ПС трябва да включи в наръчника към ПС препоръка на български език относно годността на всяко място за сядане на пътник да се транспортира дете до 12-годишна възраст (или високо 1,5 m) или да се поставя система за обезопасяване за дете.

3.1. За всяко гледащо напред място за сядане на пътник производителят трябва:

3.1.1. да посочи, че мястото за сядане е подходящо при системи за обезопасяване за деца от универсални категории;

3.1.2. да достави списък на системи за обезопасяване, универсални или полууниверсални, които са ограничени, или на специфични категории превозни средства, подходящи за това място за сядане в ПС, като укаже възрастовите обхвати, за които са посочени системите за обезопасяване;

3.1.3. да достави вградена система за обезопасяване за деца, като укаже възрастовия обхват(и), за който е предвидено обезопасяването, при всяка конфигурация, както е подходящо; или

3.1.4. всяка комбинация от разпоредбите по т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3;

3.1.5. ако даден възрастов обхват не е обхванат от разпоредбите по т. 3.1.1 до 3.1.4 по отношение на дадено място за сядане, производителят трябва да посочи, че деца от този възрастов обхват не трябва да бъдат превозвани на това място за сядане;

3.1.6. пример за подходящ образец за тази информация е даден в таблицата.

 

 

 

Място за сядане

 

Възрастова група

пътник

пътник

отзад

допълни-

 

отпред

отзад

център

телни

 

 

 

 

седалки

 

< 10kg

 

 

 

 

(0 до 9 месеца)

X

U

L

-

< 13 kg

 

 

 

 

(0 до 24 месеца)

U

U

L

-

9 до 18 kg

 

 

 

 

(9 до 48 месеца)

UV

U

L

-

15 до 36 kg

 

 

 

 

(4 до 12 години)

U

U

B

-

 

 

 

 

 

Легенда:

U - подходящо за "универсална" категория системи за обезопасяване, одобрени за използване в тази възрастова група.

UV - подходящо за гледащи напред "универсална" категория системи за обезопасяване, одобрени за използване в тази възрастова група.

L - подходящо за специални системи за обезопасяване за дете, посочени в приложен списък; тези системи за обезопасяване могат да бъдат за "специфично превозно средство" "ограничена", "полууниверсална" или "универсална" категория.

B - вградена система за обезопасяване, одобрена за тази възрастова група.

X - място за сядане, неподходящо за деца от тази възрастова група.