НАРЕДБА № 88 ОТ 8 ЯНУАРИ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА ЗА ПАРКИРАНЕ НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.90 от 7 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 3 Септември 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. условията и редът за одобряване типа на светлинно устройство за паркиране като компонент;

2. техническите изисквания към светлинните устройства за паркиране.

 

Глава втора.
ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Раздел I. Заявление за одобряване типа

Чл. 2. Типът на светлинното устройство за паркиране като компонент се одобрява по реда на глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.).

Чл. 3. (1) За одобряване типа на светлинни устройства за паркиране производителят подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" (ИА "АА") в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага попълнен списък с данни в три екземпляра по образец съгласно приложение № 1 с приложено към него съдържание.

(3) Всички схеми и чертежи, приложени към списъка с данни по ал. 2 се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, ако има такива, показват светлинните устройства за паркиране с достатъчни и ясно различими подробности.

(4) В случай че системи, компоненти или отделни технически възли имат електронно управление, към попълнения списък с данни се прилага информация за неговото действие.

(5) Към заявлението по ал. 1 производителят прилага и документ за платена държавна такса.

Раздел II. Одобряване на типа и технически изисквания към светлинните устройства за паркиране

Чл. 4. (1) Производителят представя за изпитване на техническата служба два образеца светлинни устройства за паркиране с препоръчаните от него лампи.

(2) Когато светлинните устройства за паркиране не са еднакви, но са симетрични и подходящи за монтиране едното от лявата страна, а другото - от дясната страна на превозното средство, образците по ал. 1 могат да са еднакви и подходящи за монтиране само от дясната или само от лявата страна на превозното средство.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" издава ЕО сертификат за одобряване типа на светлинно устройство за паркиране като компонент, когато:

1. светлинното устройство за паркиране, предназначено за превозни средства, отговаря на техническите изисквания по тази наредба;

2. е изпълнена процедурата по глава втора, раздел IV от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификата по ал. 1 на основания, свързани с конструкцията или функционирането на светлинни устройства за паркиране, когато те отговарят на изискванията на тази наредба.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" не може да откаже издаване на ЕО сертификат за одобряване на типа на превозно средство на основания, свързани със светлинни устройства за паркиране, когато те:

1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) имат ЕО маркировка за одобряване на типа;

2. са монтирани при спазване изискванията на Наредба № 63 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Отказът да се издаде ЕО сертификат по ал. 1 се мотивира писмено и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6. (1) На всеки одобрен тип светлинно устройство за паркиране се издава номер на одобряването при спазване на изискванията за образуване на номера съгласно приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) За различните одобрени типове светлинни устройства за паркиране се издават различни номера.

(3) Когато светлинно устройство за паркиране е част от осветително и светлинно-сигнално устройство, състоящо се от осветителни и светлинно-сигнални устройства, за което е подадено заявление за одобряване на типа, може да се издаде единен номер за одобряване при условие, че:

1. светлинното устройство за паркиране отговаря на изискванията на тази наредба;

2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) всички други светлинни устройства, които са част от осветително и светлинно-сигнално устройство, за което е подадено заявление за одобряване на типа, отговарят на изискванията на съответните наредби поприложение № 10 или 11 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Върху всяко светлинно устройство за паркиране от одобрен тип се нанася ЕО маркировка за одобряване на типа (приложение № 3, част 1), която се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от числото "34";

2. "базов номер за одобряване", предвиден в секция 4 по приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и предшестван от цифрите "00", поставен в съседство с правоъгълника;

3. стрелка, показваща ориентацията на светлинното устройство за паркиране и сочеща към предната част на превозното средство - за светлинни устройства, излъчващи светлина с кехлибарен цвят в посоки напред и назад.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) ЕО маркировката за одобряване на типа се поставя върху разсейвателя или върху един от разсейвателите на светлинното устройство за паркиране така, че да е неизтриваема и четлива, дори когато светлинното устройство за паркиране е монтирано на превозното средство.

(3) Върху всяко светлинно устройство за паркиране се нанася и обозначение със следната информация:

1. търговското наименование или марката на производителя;

2. за светлинно устройство за паркиране със заменяем източник на светлина - типа на предписаните електрически нажежаеми лампи;

3. за светлинно устройство за паркиране с незаменяем източник на светлина - номиналното напрежение и мощност.

(4) Обозначението по ал. 1 е четливо, неизтриваемо и се поставя на светещата повърхност на светлинното устройство за паркиране, а когато то е монтирано на превозно средство - да е видимо отвън.

(5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) На всяко устройство трябва да има достатъчно място за нанасяне на ЕО маркировката за одобряване на типа. Това място се отбелязва на чертежите към приложение № 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" предприема мерки за предотвратяване използването на ЕО маркировка, която може да предизвика объркване между одобрен тип светлинно устройство за паркиране и други светлинни устройства.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) При групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства, когато се издава единен номер за одобряване по чл. 6, ал. 3, може да се постави обща ЕО маркировка, която се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) правоъгълник, който огражда буквата "е", последвана от числото "34";

2. "базов номер за одобряване", предвиден в секция 4 на приложение № 5 на Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, поставен в съседство с правоъгълника;

3. стрелка по чл. 7, ал. 1, т. 3, ако е предвидена за комбинацията светлинни устройства.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО маркировката по ал. 1 се поставя върху групирани, комбинирани или съвместени светлинни устройства така, че:

1. е видима след монтирането им;

2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) нито един компонент, излъчващ светлина от групираните, комбинираните или съвместените светлинни устройства, не може да бъде отстранен без едновременно с това да се отстрани ЕО маркировката за одобряване на типа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Идентификационният символ за всяко светлинно устройство от одобрен тип в съответствие с наредбите по приложение № 10 или 11от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, номера "00", буквата "D" и стрелката по чл. 7, ал. 1, т. 3 се поставят:

1. на съответната част от повърхността, която излъчва светлина, или

2. в група по такъв начин, че всяко отделно устройство от групираното, комбинирано или съвместено светлинно устройство да може да бъде ясно разграничимо.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерите на отделните елементи от ЕО маркировката трябва да са по-големи от минималните размери, определени за отделните ЕО маркировки за одобряване на типа в наредбите по приложение № 10 или 11 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 9. (1) Производителят информира писмено изпълнителния директор на ИА "АА" за всички изменения на типа светлинно устройство за паркиране.

(2) При изменение на одобрен тип светлинно устройство за паркиране се прилагат разпоредбите на глава четвърта, раздел I от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) ЕО сертификатът за одобряване типа на светлинно устройство за паркиране се отнема от изпълнителния директор на ИА "АА".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобряване на типа, като спазва условията на чл. 38 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

Чл. 11. (1) Мерките за осигуряване съответствието на продукцията се предприемат съгласно глава четвърта, раздел II от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(2) Съответствието на продукцията е налице, когато при всички измервания, извършени на произволно избрано от серийното производство светлинно устройство за паркиране, изискванията за минимална интензивност на излъчваната светлина във всяко съответно направление са минимум 80 % от най-малката стойност, посочена в т. 7.1 и 7.2 на Правило № 77 на ИКЕ/ООН.

(3) Минималната интензивност на излъчваната светлина по ал. 2 се измерва със стандартна нажежаема лампа съгласно т. 8 на Правило № 77 на ИКЕ/ООН.

(4) Предписаните максимални стойности могат да бъдат превишени с 20 % при същите условия.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) (1) Техническите изисквания към светлинните устройства за паркиране са определени в Правило № 77 на ИКЕ-ООН, т. 2, 6 - 9 и приложения № 3 - 5. Правило № 77 на ИКЕ-ООН включва първоначалната версия (00), допълнения 1 и 2 с измененията и допълнения 3 и 4.

(2) Когато в Правило № 77 на ИКЕ-ООН са налице препратки към Правило № 48 на ИКЕ-ООН или към Правило № 37 на ИКЕ-ООН, те следва да се считат за препратки съответно къмНаредба № 63 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация или към чл. 1 и 31 от Наредба № 110 за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

 

Глава трета.
ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕС (НОВА - ДВ, БР. 90 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.) 

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Пускането на пазара на нови светлинни устройства за паркиране, за които е издаден ЕО сертификат за одобряване на типа, се извършва, когато устройствата имат нанесена ЕО маркировка за одобряване на типа.

(2) Не се допуска пускането на пазара на светлинни устройства за паркиране, обозначени с ЕО маркировка за одобряване на типа, които не съответстват на одобрения тип.

(3) Когато се установи, че определен брой пуснати на пазара светлинни устройства за паркиране с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип и са със ЕО сертификат, издаден от ИА "АА", изпълнителният директор:

1. уведомява производителя да предприеме мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип;

2. извършва проверка съгласно изискванията в раздел II, глава четвърта от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.

(4) В случай че съответствието на продукцията с одобрения тип не бъде възстановено, изпълнителният директор на ИА "АА" отнема ЕО сертификата за одобрен тип, който той е издал.

Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" незабавно изпраща на компетентните органи на другите държави - членки на ЕС, и на ЕК списък с одобрените светлинни устройства за паркиране, както и за отказите за издаване или отнетите ЕО сертификати за одобряване на типа. В списъка се посочват предприетите мерки и причините за отказите или за отнемане на ЕО сертификатите за одобрени типове устройства.

(2) При получаване на информация от компетентен орган на държава - членка на ЕС, че определен брой светлинни устройства за паркиране с една и съща ЕО маркировка за одобряване на типа не съответстват на одобрения тип и когато ЕО сертификатът е издаден от ИА "АА", се прилагат разпоредбите по чл. 13, ал. 3.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Превозно средство" е всяко моторно превозно средство, предназначено за движение по пътищата, със или без каросерия, притежаващо най-малко четири колела и максимална проектна скорост не по-малка от 25 km/h, с изключение на МПС, движещи се по релси, трактори за селското и горското стопанство, както и всяка друга самоходна машина.

2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "Производител" е физическо или юридическо лице, което осъществява производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, отговаря за всички етапи в процеса на одобряване типа и осигурява съответствието на произведените превозно средство, система, компонент или отделен технически възел с одобрения тип. Производителят може да не е пряко свързан с всички етапи на производство на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са предмет на одобряване на типа. Производителят може да упълномощи писмено свой представител - лице, установено в ЕС, да действа от негово име за изпълнение на задълженията, свързани с изискванията по тази наредба.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Наредбата въвежда изисквания на Директива 2006/96/ЕО и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2006 г.) Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата и въвежда изискванията на Директива 77/540/ЕЕС, последно изменена с Директива 1999/16/ЕС.

§ 3. За категория М1 наредбата влиза в сила от 1 юни 2004 г., а за категории М2, М3, N1, N2 и N3 - от 31 декември 2005 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 88 ОТ 2004 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА ЗА ПАРКИРАНЕ НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2006 Г.)

§ 12. (В сила от 01.01.2007 г.) Навсякъде в наредбата думите "маркировка/та" се заменят съответно с "ЕО маркировка/та" и "сертификат/а/ът" се заменят съответно с "ЕО сертификат/а/ът".

§ 13. Разпоредбите по § 2 относно чл. 6, ал. 3, т. 2, § 3 относно чл. 7, ал. 1, 5 и 6, § 4 относночл. 8, § 6 относно глава трета, § 7 относно § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба, § 9 относно приложение № 1, § 10 относно приложение № 2, § 11 относно приложение № 3 и § 12 влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 60 ОТ 2009 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА НОВИ МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2013 Г.)

§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

 

Списък с данни № ......

за целите на ЕО одобряване типа на светлинно устройство за паркиране

 

(Наредба № 88 за одобряване типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства (Директива 77/540/ЕЕС, последно изменена с Директива 1999/16/ЕС)

 

 

Тази информация се попълва в три екземпляра и включва приложения към нея, когато се изисква. Приложените схеми и чертежи се представят в подходящ мащаб, достатъчно подробни, в размер А4 или в папка с размер А4. Снимките, когато има такива, трябва да съдържат достатъчно подробности.

За системи, компоненти или отделни технически възли с електронно управление към попълнения списък с данни се прилага информация и за неговото действие.

 

 

 

 

0.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

0.1.

Марка (търговско наименова-

 

 

ние на производителя):

..........................................

0.2.

Тип:

..........................................

0.5.

Наименование и адрес на произ-

 

 

водителя:

..........................................

0.7.

В случай на компоненти и от-

 

 

делни технически възли, местоположение и начин на поставяне на ЕО маркировката за одоб-

 

 

ряване:

..........................................

0.8.

Адрес(-и) на монтажния(-те)

 

 

завод(-и):

..........................................

 

 

 

1.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО

 

1.1.

Тип на устройството:

..........................................

1.1.1.

Функция(-и) на устройството:

..........................................

1.1.2.

Категория или клас на устрой-

 

 

ството:

..........................................

1.1.3.

Цвят на излъчената или отра-

 

 

зената светлина:

..........................................

1.2.

Подробен чертеж(-и), който

 

 

да позволи идентифицирането

 

 

на типа устройство и показващ:

 

1.2.1.

Геометричното разположение,

 

 

в което устройството трябва да се монтира на превозното средство (не се отнася за осветителите на задния регистрационен

 

 

номер):

..........................................

1.2.2.

Оста на наблюдение, която се

 

 

приема за условна оптическа ос при изпитванията (хоризонтален ъгъл H = 0°, вертикален ъгъл V = 0°), и точката, която се приема за условен оптически център при изпитванията (не се отнася за светоотражателите и осветителите на задния регист-

 

 

рационен номер):

..........................................

1.2.3.

Предвиденото място за ЕО

 

 

маркировката за одобряване

 

 

на типа:

..........................................

1.2.4.

Геометричното разположение,

 

 

в което устройството трябва да се монтира, спрямо мястото, заемано от табелата на регистрационния номер, и границите на съответно осветената зона (за осветители на задния регист-

 

 

рационен номер):

..........................................

1.2.5.

Поглед отпред с подробности

 

 

за оребряването на разсейвателя (когато има) и напречно сечение (за фаровете и предните

 

 

фарове против мъгла):

..........................................

1.3.

Кратко техническо описание

 

 

(по-специално на категорията(-ите) на предписаните източници на светлина, посочени в Наредба № 110 за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства (Директива 76/761/ЕЕС) (не се отнася за светлинните устройства с незаменяеми източници на свет-

 

 

лина и за светоотражателите):

..........................................

1.4.

Специфични данни:

 

1.4.1.

За осветители на задния регист-

 

 

рационен номер се отбелязва дали устройството е предназначено да осветява широка/дълга/едновременно широка и

 

 

дълга табела:

..........................................

1.4.2.

За фаровете:

 

1.4.2.1.

Информация дали фарът е пред-

 

 

назначен да осигурява едновременно къси и дълги светлини или само едната от тези две

 

 

светлини

..........................................

1.4.2.2.

Когато фарът е предназначен

 

 

да осигурява къси светлини, да се уточни дали е конструиран за дясно или ляво движение или само за един от тези два вида

 

 

движение

..........................................

1.4.2.3.

Когато фарът е оборудван с

 

 

регулируем рефлектор, да се посочи монтажното(-ите) положение(-я) на фара спрямо земната повърхност и спрямо средното надлъжно сечение на превозното средство, в случай че фарът може да се използва само

 

 

в това или в тези положения:

..........................................

1.4.3.

За габаритните светлини, стоп-

 

 

сигналите и пътепоказателите:

 

1.4.3.1.

Когато устройството може да се

 

 

използва в група от две светлинни устройства от същата кате-

 

 

гория:

..........................................

1.4.3.2.

При устройства с две нива на

 

 

интензитет на светлината (стоп-сигнали и пътепоказатели от категория 2b) се дава монтажна схема и се уточнява кои са характеристиките на системата, които осигуряват двете нива на

 

 

интензитет:

..........................................

1.4.4.

За светоотражателите се дава

 

 

кратко описание на техническите спецификации на материалите на оптичната част на свето-

 

 

отражателите:

..........................................

1.4.5.

За фаровете за заден ход се

 

 

посочва дали устройството е предназначено за монтиране на превозно средство само като

 

 

двойка устройства:

............................................

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

 

 

ОБРАЗЕЦ

максимален формат: А4 (210 x 297 mm)

 

ЕО СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

 

 

 

Печат на ИА "АА"

 

 

Информация, отнасяща се до:

- одобряване на типа (1)

- изменение на одобряването на типа (1)

- отнемане на одобряването на типа (1)

- отказ за одобряване на типа (1)

за тип превозно средство/компонент/отделен технически възел (1) съгласно Наредба № 88 за одобряване типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства (Директива 77/540/ЕЕС, последно изменена с Директива 1999/16/ЕС)

Номер на одобряването на типа: ..........................................................................................................................................

Основание за изменението: ..................................................................................................................................................

 

 

 

РАЗДЕЛ I

 

0.

Марка (търговско наименова-

 

 

ние на производителя)

..........................................

0.2.

Тип:

..........................................

0.3.

Начин за идентификация на

 

 

типа, когато се маркира на превозното средство/компонента/

 

 

отделния технически възел(1)(2):

..........................................

0.3.1.

Местоположение на тази

 

 

ЕО маркировка:

..........................................

0.4.

Категория на превозното сред-

 

 

ство (1)(3):

..........................................

0.5.

Наименование и адрес на

 

 

производителя:

..........................................

0.7.

При компоненти и отделни тех-

 

 

нически възли местоположение и метод за нанасяне на ЕО мар-

 

 

кировката за одобряване на типа:

..........................................

0.8.

Адрес(-и) на монтажния(-ите)

 

 

завод(-и):

..........................................

 

 

 

 

РАЗДЕЛ II

 

1.

Допълнителна информация

съгласно

 

(където е приложимо):

Допълнението

2.

Техническа служба, която отго-

 

 

варя за извършване на изпит-

 

 

ванията:

..........................................

3.

Дата на протокола от изпитване:

..........................................

4.

Номер на протокола от изпит-

 

 

ването:

 

5.

Забележки (когато има):

съгласно

 

 

Допълнението

6.

Място:

..........................................

7.

Дата:

..........................................

8.

Подпис:

..........................................

9.

Прилага се индексът на техни-

 

 

ческото досие, представено на ИА "АА", което може да се по-лучи при поискване.

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________

(1) Излишното се задрасква.

(2) Когато начинът за идентификация на типа съдържа знаци, които не са подходящи за описване на превозното средство, компонента или отделния технически възел, за които се отнася ЕО сертификатът за одобряване на типа, такива знаци се представят в документацията чрез символа: "?" (например ABC??123???).

(3) Съгласно определенията, посочени в Закона за движението по пътищата и част А на приложение № 1 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (Приложение IIА от Директива 70/156/ЕЕС).

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Допълнение към ЕО сертификат с № .....

за одобряване на типа

по отношение одобряване типа на устройство за осветяване и/или устройство за осветяване и светлинна сигнализация в съответствие с Наредба(-и) № 114; 86; 76; 81; 110; 80; 87; 85 и 88 (Директива(-и) 76/757/ЕЕС; 76/758/ЕЕС; 76/759/ЕЕС; 76/760/ЕЕС; 76/761/ЕЕС; 76/762/ЕЕС; 77/538/ЕЕС; 77/539/ЕЕС и 77/540/ЕЕС, последно изменена(-и) с Директива(-и) ............................)

 

 

1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.1.

Когато е приложимо, се посочва

 

 

за всяко светлинно устройство:

 

1.1.1.

Категорията(-ите) на устройст-

 

 

вото(-ата):

..........................................

1.1.2.

Броят и категорията на източ-

 

 

ниците на светлина (не се отнася

 

 

за светоотражателите) (2):

..........................................

1.1.3.

Цветът на излъчената или

 

 

отразената светлина:

..........................................

1.1.4.

Издадено е одобряване на типа

 

 

единствено за употреба като резервна част за превозни средст-

 

 

ва, които са вече в движение:

Да/ Не(1)

1.2.

Специфична информация за

 

 

някои типове светлинни или

 

 

светлинно-сигнални устройства:

 

1.2.1.

За светоотражателите: самостоя-

 

 

телни/група от устройства (1)

 

1.2.2.

За осветителите на задния ре-

 

 

гистрационен номер: устройство, предназначено да осветява широка табела/дълга табела (1)

 

1.2.3.

За предни фарове: когато фарът

 

 

е оборудван с регулируем рефлектор, да се посочи монтажното(-ите) положение(-я) на фара спрямо земната повърхност и спрямо средното надлъжно сечение на превозното средство, в случай че фарът може да се използва само в това или в тези

 

 

положения:

..........................................

1.2.4.

За фар за заден ход: това устрой-

 

 

ство се монтира на превозното средство само като част от двой-

 

 

ка устройства:

Да/ Не(1)

5.

ЗАБЕЛЕЖКИ

 

5.1.

Чертежи

 

5.1.1.

За осветителите на задния регист-

 

 

рационен номер: приложеният чертеж № ...... показва геометричното разположение, в което устройството се монтира, във връзка с мястото, заемано от табелата на регистрационния номер, и границите на съответно

 

 

осветената зона.

 

5.1.2.

За светоотражателите: приложе-

 

 

ният чертеж № ...... показва геометричното разположение на устройството за монтиране на превозното средство.

 

5.1.3.

За всички останали светлинни

 

 

и светлинно-сигнални устройства: приложеният чертеж № ...... показва геометричното разположение, в което устройството трябва да се монтира на превозното средство, както и оптическата ос и оптическия център на устройството.

 

5.2.

За фаровете: метод на работа,

 

 

използван по време на изпитването (съгласно Наредба № 110 за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства (т. 5.2.3.9 от Приложение I на

 

 

Директива 76/761/ЕЕС):

..........................................

 

__________________________________________________________________________________________________________________

(1) Излишното се задрасква.

(2) За фарове с незаменяем светлинен източник се обозначават броят и общата мощност (W) на светлинните източници.

 

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 90 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.)

Част 1

Образец

Пример на ЕО маркировка за одобряване на типа

Устройството с посочената ЕО маркировка за одобрен тип е светлинно устройство за паркиране, типово одобрено в Република България (е34), съгласно тази наредба (Директива 77/540/ЕЕС, последно изменена с Директива 1999/16/ЕС) (00) и базов номер на одобряването - 1471.

Част 2

Отличителни номера на държавите - членки на ЕС

ЕО сертификати за одобряване на типа запазват действието си на територията на Република България, когато имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:

1 - за Германия;

2 - за Франция;

3 - за Италия;

4 - за Холандия;

5 - за Швеция;

6 - за Белгия;

7 - за Унгария;

8 - за Чехия;

9 - за Испания;

11 - за Великобритания;

12 - за Австрия;

13 - за Люксембург;

17 - за Финландия;

18 - за Дания;

19 - за Румъния;

20 - за Полша;

21 - за Португалия;

23 - за Гърция;

24 - за Ирландия;

25 - за Хърватия;

26 - за Словения;

27 - за Словакия;

29 - за Естония;

32 - за Латвия;

36 - за Литва;

49 - за Кипър;

50 - за Малта.