НАРЕДБА № 13 ОТ 27 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

В сила от 01.03.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.83 от 24 Септември 2004г., изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 16 Ноември 2012г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за разследване на авиационни произшествия и инциденти с граждански въздухоплавателни средства на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на въздухоплавателните средства (ВС).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Разследването във връзка с безопасността на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС, регламентирано с тази наредба, е независимо от съдебното разследване на такива събития.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Единствената цел на разследването във връзка с безопасността на авиационни произшествия или инциденти е предотвратяването им в бъдеще. Установяване на степента на нечия вина или отговорност не е предмет на тази дейност. Докладването на случаи, застрашаващи безопасността на полетите, и препоръките за предотвратяване на авиационни произшествия в бъдеще не водят до презумпция за виновност или отговорност.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички случаи на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти независимо от държавата на регистрация на ВС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При произшествие с ВС, регистрирано в Република България, на чужда територия, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща упълномощен представител, а при необходимост - един или повече експерти към него, за участие в разследването в държавата на мястото на събитието, в случай че същата го разследва.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ако държавата на мястото на събитието с ВС, регистрирано в Република България, няма да извършва разследване, произшествието се разследва съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (Регламент 996/2010) и тази наредба, при условие, че държавата на мястото на събитието делегира разследването на Република България.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Когато ВС, регистрирано в Република България, претърпи произшествие или сериозен инцидент на ничия територия, разследването се извършва съгласно изискванията на Регламент 996/2010 и тази наредба.

(5) (Нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При произшествие с чуждо ВС на чужда територия, при което български граждани са получили смъртоносни или тежки наранявания, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията изпраща експерт от звеното по чл. 3, който има права съгласно Анекс 13 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване. По искане от страна на държавата на мястото на събитието експертът може да участва при идентифицирането на жертвите, както и при срещите с оцелели български граждани.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Дейностите, свързани с предотвратяване на авиационни произшествия: организирането на разследване във връзка с безопасността на произшествия и сериозни инциденти с граждански ВС, събирането, анализът, съхранение и обмен на информацията за авиационната безопасност с превантивни цели, се осъществяват от специализирано звено за разследване на авиационни събития, създадено на основание чл. 16ж на Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Дейността на специализираното звено по ал. 1 се организира, планира и ръководи от ръководител на звеното - държавен инспектор по въздухоплаване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Инспекторите по разследване от Специализираното звено по ал. 1, при изпълнение на служебните си задължения, пътуват безплатно с всички български граждански въздухоплавателни средства в страната и в чужбина по ред, определен от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Инспекторите по разследване от специализираното звено по чл. 3 се легитимират с инспекторска карта, издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Глава втора.
СЪХРАНЯВАНЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Веществените доказателства от авиационното произшествие или сериозен инцидент се съхраняват съгласно изискванията на чл. 13 от Регламент 996/2010, вкл. се запазват чрез фотографиране или по друг подходящ начин, от изземване, разваляне, загубване или унищожаване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При авиационно произшествие:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) авиационният оператор или в случаите, когато такъв няма, собственикът на ВС организира преместването на останките по ред и на място, указани от ръководителя на разследването във връзка с безопасността;

2. въздухоплавателното средство, останките от него, товарът, следите на терена и другите веществени доказателства се държат под охрана, включително при и след преместването им извън района на произшествието, за целите на разследването.

(3) При постъпило искане от държавата на регистрация или от държавата на авиационния оператор, чието ВС е претърпяло произшествие на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство, ВС, веществените доказателства, намиращи се в него, и всякакви други веществени доказателства се запазват без изменение до огледа им от упълномощен представител на тази страна(и), доколкото това е практически осъществимо и не препятства разследването. Въздухоплавателното средство може да бъде преместено за спасяване на хора, животни, поща и ценности, за предпазването им от унищожение при пожар или по други причини, или премахване на опасност, или пречка за въздушната навигация, друг вид транспорт или хора.

(4) При постъпило искане от държавата на проектанта или държавата на производителя ВС не се премества от мястото на произшествието до огледа му от упълномощен представител на тази държава(и), доколкото това е практически осъществимо, не препятства разследването и не задържа връщането на ВС в експлоатация, ако това е практически възможно.

(5) Въздухоплавателното средство, негови части и всичко намиращо се в него, които повече не са необходими за разследването, се предоставят на упълномощеното по съответния ред лице или лица от държавата на регистрацията или ако това е приложимо, от държавата на авиационния оператор, като им се предоставя достъп. В случай, когато ВС или негови части се намират в район, достъпът до който не може да бъде разрешен, те се изнасят на подходящо за това място.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Въздухоплавателното средство, останките от него, товарът, следите на терена и други веществени доказателства се освобождават от охрана от органите на досъдебното разследване след съгласуване с ръководителя на разследването във връзка с безопасността.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Преместването на ВС, останките от него или неговия товар и вземането на проби от течности и следи от тях става със съгласие на ръководителя на разследването във връзка с безопасността освен в случаите, посочени в ал. 3.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай на авиационно произшествие извън района на летището служителите на Министерство на вътрешните работи:

1. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) осигуряват привличането на медицинските органи към мястото на произшествието;

2. осъществяват защита на останките от пожар и по-нататъшни повреди;

3. установяват наличие на радиация и вземат необходимите мерки;

4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) извършват охрана на ВС и останките;

5. вземат мерки за съхранение на трудно забележими и нетрайни доказателства, като лед, сажди и др., чрез фотографиране или други подходящи начини;

6. осигуряват информация относно имената и адресите на всички свидетели, показанията на които могат да бъдат в полза на разследването.

(9) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При авиационно произшествие или сериозен инцидент в района на летището ръководителят на летището прилага летищния план за аварийно-спасителни действия и отговаря за съхраняването на веществените доказателства до пристигане на комисията за разследване.

 

Глава трета.
УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРОИЗШЕСТВИЯ И ИНЦИДЕНТИ

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите на произшествие или сериозен инцидент с гражданско ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти специализираното звено за разследване на авиационни събития уведомява с минимално забавяне и чрез използване на най-удобното и бързо средство за връзка:

1. при произшествие с ВС, което не е регистрирано в Република България:

а) държавата на регистрация;

б) държавата на авиационния оператор;

в) държавата на производителя;

г) държавата на проектанта;

д) (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Международната организация за гражданската авиация (ICAO), ако максималната маса на ВС превишава 2250 кг или ВС е самолет с турбореактивни двигатели;

е) (нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност.

2. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) при произшествие или сериозен инцидент с ВС, регистрирано в Република България, специализираното звено за разследване на авиационни събития уведомява:

а) държавата на авиационния оператор;

б) държавата на производителя;

в) държавата на проектанта;

г) (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Международната организация за гражданска авиация (ICAO), ако максималната излетна маса на ВС превишава 2250 kg или ВС е самолет с турбореактивни двигатели;

д) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност.

3. (отм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При произшествие или сериозен инцидент на чужда територия с ВС, регистрирани в Република България или на български авиационен оператор или проектирани или произведени в Република България, специализираното звено за разследване на авиационни събития:

1. осигурява изпращането на наличната информация за екипажа и за ВС, информира държавата на мястото на събитието за участието на упълномощен представител в разследването, съобщава неговата фамилия, подробна информация за контакти и предполагаемата дата на пристигане, ако упълномощеният представител ще участва в разследването;

2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) при поискване от държавата, провеждаща разследването, предоставя информация за всяка въздухоплавателна организация, чиято дейност пряко или косвено би могла да окаже влияние върху експлоатацията на ВС.

(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Ако държавата на събитието не разполага с информация за сериозен инцидент с ВС, регистрирано в Република България или такова, експлоатирано от български авиационен оператор, специализираното звено за разследване на авиационни събития изпраща уведомление за инцидента на държавата на проектанта, държавата на производителя и държавата на мястото на събитието.

Чл. 6. (1) Уведомлението по чл. 5 се съставя на един от работните езици на ICAO с отчитане на езика на съответния получател, ако това не предизвиква прекалено забавяне, с използване на достъпен език и съдържа следната информация, без да се задържа, ако има пропуски в нея:

1. съкращение ACCID - за обозначаване на авиационно произшествие, INCID - за обозначаване на сериозни инциденти;

2. производител, тип (модел), национални и регистрационни знаци, сериен номер на ВС;

3. наименование на собственика, авиационния оператор или наемателя на ВС;

4. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) квалификация на командира на ВС и гражданство на членовете на екипажа и пътниците;

5. дата и час на произшествието или инцидента;

6. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) последен пункт на излитане и планирания пункт на кацане;

7. местоположение на ВС спрямо подходящ географски ориентир, географски координати;

8. брой на членовете на екипажа и пътниците, за тези на борда и други поотделно - брой загинали и получили телесни повреди;

9. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) кратко описание на авиационното произшествие или сериозен инцидент и състоянието на ВС;

10. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) указание за обхвата на разследване или предложение за делегиране на правата за разследване на друга държава или организация за разследване;

11. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) физически характеристики на района на произшествието или сериозния инцидент и информация, свързана със затрудненията за достъп до него или особени изисквания, свързани с пребиваване на местопроизшествието;

12. (нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) наименование на органа, изпращащ уведомлението, и информация за средствата за връзка по всяко време с ръководителя на разследването във връзка с безопасността;

13. (нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) наличие и описание на опасни товари на борда на ВС.

(2) Информацията по ал. 1 не се задържа, ако има пропуски в нея.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При непълна информация за авиационното произшествие или инцидент специализираното звено за разследване на авиационни събития изпраща подробностите допълнително, когато това е възможно.

Чл. 7. (1) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При получаване на уведомление за авиационно произшествие или сериозен инцидент от друга държава специализираното звено за разследване на авиационни събития потвърждава получаването на уведомлението.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) След получаване на уведомление за произшествие или сериозен инцидент с ВС, експлоатирано от български авиационен оператор, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА"), с минимално забавяне и използвайки най-подходящите и най-бързи средства за връзка, изпраща към държавата на мястото на събитието подробна информация за опасните товари на борда на ВС и уведомява специализираното звено по чл. 3 за това.

(3) (Предишен текст на чл. 7, изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При поискване от друга държава специализираното звено за разследване на авиационни събития предоставя информация, отнасяща се за произшествие или инцидент с гражданско ВС, за службите или средствата, ползвани или достъпни за ползване от ВС, преди произшествието или инцидента.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случаите на произшествие или сериозен инцидент с гражданско ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство въздухоплавателните организации и всеки участник, съгласно чл. 2 на Регламент 996/2010 уведомяват незабавно Главната дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и специализираното звено за разследване на авиационни събития чрез използване на най-удобното и бързо средство за връзка.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Главната дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" и специализираното звено за разследване на авиационни събития взаимно си предоставят информация за всички случаи на произшествия, сериозни инциденти и инциденти с граждански ВС.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За всяко произшествие, сериозен инцидент и инцидент с граждански ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство, независимо от уведомлението по чл. 8, ал. 1, се изпраща писмено съобщение не по-късно от 24 часа от настъпване на авиационното събитие в ГД "ГВА" и специализираното звено за разследване на авиационни събития съгласно приложение № 1. След получаването на информацията за настъпило авиационно събитие специализираното звено за разследване на авиационни събития го квалифицира в съответствие с § 3, т. 1, 2 и 3.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Съобщението по ал. 1 се изпраща от авиационния оператор, с чието ВС е настъпил инцидентът, сериозният инцидент или авиационното произшествие. Съобщението задължително съдържа информация за наличието и вида на опасен товар на борда на ВС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Съобщението по ал. 1 се изпраща и от всички въздухоплавателни организации и участници съгласно чл. 2 на Регламент 996/2010, които имат информация за инцидента, сериозния инцидент или авиационното произшествие.

 

Глава четвърта.
РАЗСЛЕДВАНЕ

Раздел I. Произшествия и сериозни инциденти

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Всяко произшествие или сериозен инцидент с гражданско ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство съгласно поетите от Република България международни ангажименти се разследва от комисия, назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на специализираното звено за разследване на авиационни събития. Такава комисия се назначава и в случай на възникване на авиационно произшествие или сериозен инцидент с ВС, регистрирано в Република България, над ничия територия или над територия на държава, която не е страна по Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (ДВ, бр. 55 от 1994 г.) и няма да извършва разследване. Председателят на комисията е упълномощен по разследването.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) До определяне на комисията по ал. 1 специализираното звено за разследване на авиационни събития предприема действия по организацията и започване на разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) При разследване на произшествие или сериозен инцидент с гражданско ВС упълномощеният представител и експертите към него от държавата на регистрация, държавата на авиационния оператор, държавата на проектанта или държавата на производителя има право да:

1. посещава мястото на авиационното произшествие;

2. оглежда останките;

3. получава информация относно показанията на свидетелите и да предлага тематика на разпита;

4. има пълен достъп до веществените доказателства;

5. получи копие от документите по разследването;

6. участва в разчитането на записите от полетните записващи устройства;

7. участва в мероприятия, имащи отношение към разследването извън мястото на произшествието;

8. участва в съвещанията в хода на разследването, вкл. при анализа на информацията, формулирането на изводите, причините и препоръките по безопасността;

9. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) дава становища по разследването.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) При разследване на произшествие с гражданско ВС експерт от държавата, чиито граждани са загинали или получили сериозни наранявания, има право да:

1. посети мястото на произшествието;

2. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) има достъп до съответна информация по разследването, която е одобрена за публично оповестяване и информация за хода на разследването от ръководителя на разследването във връзка с безопасността;

3. участва в разпознаването на жертвите;

4. участва при вземане на показания от оцелелите пътници, които са от неговата държава;

5. получи копие от окончателния доклад.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ако в хода на разследването възникне съмнение, че реализираното авиационно произшествие или сериозен инцидент е в резултат на акт на незаконна намеса, ръководителя на разследването във връзка с безопасността незабавно информира съответните държавни органи по сигурността.

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай че държавата на регистрация и/или държавата на авиационния оператор не определят упълномощен представител, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага на представители на авиационния оператор да вземат участие в разследването при условията и по реда, определени в ал. 3.

(7) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай че държавата на проектанта и/или държавата на производителя не определят упълномощен представител, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага на представители на организацията, отговорна за проектирането и производството на ВС, да вземат участие в разследването при условията и по реда, определени в ал. 3.

(8) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Всяка държава, която по искане на Република България е предоставила информация, оборудване, експерти или е взела участие в операции по търсене и спасяване или издирване на останки, има право да изпрати упълномощен представител с правата, определени в ал. 3.

Чл. 11. (1) Съставът на комисията по чл. 10 се определя в зависимост от характера и тежестта на произшествието или инцидента.

(2) Не могат да бъдат членове на комисията за разследване лица:

1. които имат замесени роднини до трета степен в произшествието или инцидента;

2. които имат пряк или косвен интерес в собствеността и управлението на авиационния оператор, с чието ВС е станало произшествието или сериозният инцидент;

3. на които авиационният оператор, с чието ВС е станало произшествието, е работодател;

4. които отговарят функционално за летателната годност на ВС, летателната им експлоатация, поддръжката, лицензирането, обслужването на въздушното движение или функционирането на летището.

Чл. 12. (1) Информацията, получена при разследване на произшествия, сериозни инциденти или инциденти, не се използва за други цели освен за целите на разследването и предотвратяването на произшествия в бъдеще.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В окончателния доклад се включват само данни, които имат непосредствено отношение към анализа на произшествието или сериозния инцидент. Не се разпространява информацията, защитена съгласно чл. 14 от Регламент 996/2010 г.

(3) Материалите и информацията от техническото разследване на авиационно произшествие не могат да се използват като доказателства при съдебни дела.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ръководителят на разследването във връзка с безопасността и членовете на комисията имат правата по чл. 11 на Регламент 996/2010, както и право:

1. на незабавен достъп до:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) мястото, където е станало произшествието, останките и всичко, намиращо се на борда на ВС по време на произшествието;

б) летищата, вкл. сградите и инсталациите;

в) всички места, използвани или свързани с производството, ремонта или поддържането на ВС и негови части;

г) сгради и инсталации, в които се намират служби на организациите за обслужване на въздушното движение, авиационни телекомуникации и радионавигационни средства, както и станциите за метеорологично обслужване;

д) самолетните хангари и писти;

е) съдържанието на полетните записващи устройства и всякакви други записи;

ж) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) всякаква свързана с произшествието информация или записи, притежавани от собственика, авиационния оператор, въздухоплавателните организации и Главната дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация";

з) резултатите от изследването или от тестове, направени върху проби взети от:

телата на жертвите; лицата, участващи в експлоатацията на ВС.

2. (доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., зал. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

(2) С одобрение на министъра на отбраната правомощията по ал. 1, т. 1 се упражняват и по отношение на военни летища, които по силата на предназначението си или специално издадено за случая разрешение са на разположение и ползване от граждански ВС, както и по отношение на военни заводи или военни части, където има граждански ВС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ако бъде отказан достъп до което и да е от местата, посочени в ал. 1, ръководителят на разследването във връзка с безопасността получава такъв достъп със съдействието на полицията.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ръководителят на разследването във връзка с безопасността има право да разполага с останките на ВС, всички отнасящи се до разследването вещества и материали, включително и записите от бордните записващи устройства и записите от обслужване на въздушното движение с цел лицата, привлечени в разследването, незабавно да предприемат и извършат подробно изследване.

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) При разследване на авиационно произшествие специализираното звено по чл. 3 и комисията при необходимост взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Прокуратурата на Република България и, Министерството на здравеопазването.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В зависимост от характера на произшествието, обема и сложността на задачите и мястото на събитието за различните аспекти на разследването се организират групи под ръководството и координацията на ръководителя на разследването във връзка с безопасността, които могат да бъдат следните:

1. група по провеждане на полета (летателни въпроси) - подготвя информация за траекторията на полета на ВС непосредствено преди произшествието и прави анализ и оценка на подготовката на екипажа за полета. Тази група координира работата си с групите по човешките фактори, по полетните записващи устройства и по свидетелските показания и анализира всички въпроси, свързани с подготовката и хода на полета и дейността на екипажа в крайната фаза на полета по време и след произшествието. Към тях се отнасят:

а) планиране на полета;

б) предварителна и предполетна подготовка;

в) приемане на ВС за полета;

г) атмосферни условия и метеорологична информация;

д) състояние на радиовръзките;

е) аеронавигационно осигуряване;

ж) обслужване на въздушното движение;

з) междинни кацания (ако е имало такива), подготовка за повторен полет;

и) извършени проверки на членовете на екипажа.

й) (зал. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

к) (зал. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

л) (зал. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

2. група по метеорологичните условия - събира и анализира всички метеорологични данни, които имат отношение към произшествието, вкл. бюлетините за фактическите метеорологични условия при земята и горното въздушно пространство, информация от екипажи, регистрираните метеорологични условия и прогнозите за времето, изготвени от съответните органи. Тази група координира работата си с групите по провеждане на полета, по обслужване на въздушното движение и по свидетелските показания;

3. група по обслужване на въздушното движение - анализира всички въпроси, свързани с обслужването на въздушното пространство, които имат връзка с произшествието, изучава оригиналите на записите, направени от съответните органи, вкл. наличните записи от екрани на радиолокационни станции и на радиотелефонната връзка, а също така дейността на ръководителите на полети и тяхната подготовка, установява състоянието на радиосвързочните, радионавигационните, светотехническите и другите средства за осигуряване на полета. При необходимост възстановява хода на полета въз основа на информацията, предоставена от органите за обслужване на въздушното пространство. Тази група координира работата си с групите по провеждане на полета;

4. група по свидетелските показания - издирва, установява контакт и взема писмени показания от всички лица, вкл. оцелели пътници и членове на екипажа, които са видели, чули или биха могли да знаят за маршрута на полета и метеорологичните условия по време на произшествието;

5. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) група по полетните записващи устройства - определя местонахождението и съхранява записите от полетните записващи устройства и чрез ръководителя на разследването във връзка с безопасността извършва разчитане на записите от тях. За привеждане в работно състояние и работа с полетните записващи устройства се използват само квалифициран, лицензиран персонал и лицензирано оборудване;

6. група по конструкцията на ВС - изследва ВС и системите му за управление, определя местоположението на отломките от него и идентифицира секциите, компонентите и частите, както и вида и качеството на използваното гориво. В случай на необходимост определя процеса на разрушаване чрез реконструкция на ВС от неговите отломки в подходящи условия. Тази група координира работата си с групите по провеждане на полета, по силовата установка и по системите на ВС;

7. група по силовата установка - изследва двигателите и системите, свързани с тяхната работа и управление, наличието и интензивността на пожар в силовата установка, както и вида и качеството на използваното гориво. Тази група координира работата си с групите по провеждане на полета и по конструкцията на ВС;

8. група по системите на ВС - извършва детайлно изследване на всички системи и техните компоненти, определя състоянието и експлоатационната им годност, а също така и положението на органите за управление и превключвателите и информацията, получавана от екипажа от индикаторите. Тази група координира работата си с групите по провеждане на полета и по конструкцията на ВС;

9. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) група по отчетните документи на поддържането на летателната годност на ВС - определя на базата на всички нормативни и отчетни документи как е извършвано техническото обслужване на ВС, установява наработките на ВС, двигателите и компонентите, вкл. след капитален ремонт, наличието на неизправности, които биха могли да имат отношение към произшествието, а също така изучава информацията от намерените бордни документи. Тази група координира работата си с групите по провеждане на полета и по конструкцията на ВС, а чрез ръководителя на разследването във връзка с безопасността може да се иска съдействие от държавата на регистрация, държавата на проектанта и на производителя;

10. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) група по човешките фактори - на тази група се възлагат авиационно-медицинските аспекти на разследването, а също и тези, свързани с получените телесни повреди при удара в земята. Разглежда въпросите, свързани с възможната загуба на работоспособност, общото физическо и психично състояние на членовете на екипажа, и факторите от околната среда, които биха могли да повлияят на екипажа, както и анамнеза на членовете на екипажа, вкл. всякакви скорошни заболявания, психологически фактори и почивка на членовете на екипажа и тяхната дейност в продължение на 24 часа преди произшествието. Групата извършва разпознаване и определяне на местонахождението по време на произшествието, получените телесни повреди и патологоанатомично изследване на членовете на екипажа и техните действия по време на удара в земята. Тази група изследва и възможното въздействие на психологични фактори върху пътниците, способстващи произшествието. Групата получава всички медицински сведения, вкл. от аутопсията на пътниците и членовете на екипажа, които биха били полезни при техническото разследване. Групата разглежда проблемите на евакуацията и оцеляването, свързани с конструкцията на ВС (в аспектите на инженерната психология), които имат отношение към причините на произшествието, телесните повреди, получени от членовете на екипажа и пътниците, а също съответствието на ВС на изискванията за безопасност. Групата координира дейността си с тези по провеждане на полета, по свидетелските показания и по конструкцията на ВС;

11. група по евакуацията, търсенето, спасяването и пожарогасенето - разследва обстоятелствата при евакуацията, търсенето и спасяването, а също така дейността на противопожарните служби. Това се разпространява и върху качеството, функционирането и използването на съответното оборудване. Тази група координира работата си с групите по свидетелските показания, по конструкцията и по човешките фактори.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ръководителят на разследването във връзка с безопасността и членовете на комисията имат правата по чл. 11 на Регламент 996/2010, както и право:

1. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) получава информация за полетните записващи устройства, като използва услугите на сертифицирана лаборатория; когато няма на разположение съответните средства за разчитане на записите, се използват възможностите за разчитане на сертифицирана лаборатория на друга държава, с изключение на държавата производител и държавата - проектант на ВС; когато полетните записващи устройства са повредени по време на произшествието и е необходимо да се използват специални технически средства за възстановяване и анализ на данните, иска съдействието на специализирана лаборатория, включително и в чужбина; при разчитане на данните от полетните записващи устройства може да привлича експерти в тази област от държавата на производителя и държавата на оператора;

2. привлича за нуждите на разследването съветници и експерти и възлага експертизи;

3. (нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) на който и да е етап от разследването, ръководителят на разследването във връзка с безопасността предлага писмено незабавни мерки за безопасност на авиационните власти, включително и на тези в други държави, ако в хода на разследването е установено, че това е наложително за безопасността на полетите.

Чл. 16. (1) Ако след завършване на разследването се установят важни, но неразгледани факти, отнасящи се до произшествието, разследването се възобновява.

(2) Когато е проведено разследване на произшествие по искане на друга държава, за възобновяване на разследването се иска нейното съгласие.

Раздел II. Инциденти

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) ГД "ГВА" разследва инциденти с ВС в страната или разпорежда разследването да се извърши от въздушния превозвач, авиационния оператор, летищната администрация или ръководството на въздушното движение, имащи отношение към инцидента.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Всеки инцидент се разследва от въздухоплавателната организация в срок 7 дни от настъпването му.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За всеки инцидент въздухоплавателните организации, на които е разпоредено разследването по ал. 1, изпращат в специализираното звено за разследване на авиационни събития и ГД "ГВА" доклад по образец съгласно приложение № 4, като се включва само информацията, имаща отношение към конкретния инцидент и въздухоплавателна организация. Когато разследването на инцидент се извършва от ГД "ГВА", тя изпраща доклад от разследването в специализираното звено по чл. 3.

(5) Всички въздухоплавателни организации водят дневник за инциденти по образец съгласноприложение № 6.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За разследване на инциденти с граждански ВС министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията по негова преценка може да назначи комисия по реда на чл. 10, когато в инцидента е участвало лице от ръководния персонал на съответната въздухоплавателна организация или от ГД "ГВА".

 

Глава пета.
ДОКЛАДИ 

Чл. 18. (1) В зависимост от характера на разследваното авиационно произшествие или сериозен инцидент се изготвят предварителен, информационен и окончателен доклад.

(2) При поискване от друга държава към информационния доклад може да се предоставя допълнителна информация.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За всяко произшествие с гражданско ВС на територията на Република България, териториалните води и обслужваното въздушно пространство ръководителят на разследването във връзка с безопасността изготвя предварителен доклад по система ECCAIRS. Докладът се изпраща с въздушна поща или факс или в електронен формат в срок 30 дни от момента на авиационното произшествие, ако до този момент не е бил изпратен информационен доклад. В случаите, непосредствено свързани с безопасността на полетите, предварителният доклад се изпраща веднага след получаване на сведенията по най-бързия и удобен начин, като:

1. при произшествия и сериозни инциденти с ВС с максимална маса 2250 кг и повече се изпраща на:

а) държавата на регистрация;

б) държавата на авиационния оператор;

в) държавата на проектанта;

г) държавата на производителя;

д) държавата, предоставила съответна информация, основно оборудване или експерти, и

е) международната организация за гражданска авиация;

2. при произшествия и сериозни инциденти с ВС с максимална маса под 2250 кг се изпраща на:

а) държавата на регистрация;

б) държавата на авиационния оператор;

в) държавата на проектанта;

г) държавата на производителя, и

д) държавите, предоставили съответна информация, основно оборудване или експерти.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За всяко разследвано авиационно произшествие с гражданско ВС с максимална излетна маса над 2250 kg и за всеки разследван сериозен инцидент с гражданско ВС с излетна маса над 5700 kg ръководителят на разследването във връзка с безопасността изготвя информационен доклад по система ECCAIRS. Докладът се изпраща при първа възможност след разследването на Международната организация за гражданска авиация в кодиран вид. Авиационните събития, свързани с УВД, се докладват на Евроконтрол (Eurocontrol) в съответствие с приложения № 1а и № 2а.

(5) В случаи на разследване на инциденти с ВС с максимална маса над 5700 кг, при които са установени обстоятелства, представляващи интерес и за други държави, се изпраща информационен доклад за инцидента на Международната организация за гражданска авиация.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) За всяко разследвано произшествие или сериозен инцидент с гражданско ВС ръководителят на разследването във връзка с безопасността изготвя окончателен доклад по образец съгласно приложение № 4 на един от работните езици на Международната организация за гражданска авиация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ръководителят на разследването във връзка с безопасността изпраща проекта на окончателния доклад до държавата, поискала разследването, и до всички държави, взели участие в разследването, с предложение за становище по доклада. Проектът на окончателния доклад се изпраща за становище и на:

1. държавата на регистрация;

2. държавата на авиационния оператор;

3. държавата на проектанта;

4. държавата на производителя;

5. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Европейската агенция за авиационна безопасност.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) В случай, когато ръководителят на разследването във връзка с безопасността получи становище в срок 60 дни от датата на съпроводителното писмо, той може да отрази съществените забележки или да ги приложи към окончателния доклад. В тези случаи, когато упълномощеният по разследването не получи становище в продължение на 60 дни от датата на съпроводителното писмо, той публикува окончателния доклад.

(4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Окончателният доклад от разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент се изпраща незабавно на:

1. държавата, поискала разследването;

2. държавата на регистрация;

3. държавата на авиационния оператор;

4. държавата на проектанта;

5. държавата на производителя;

6. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) всички държави, чиито граждани са загинали или са получили тежки наранявания;

7. държавите, предоставили съответна информация, основно оборудване или експерти;

8. Международната организация за гражданска авиация при произшествия с ВС с максимална маса над 5700 кг;

9. (нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Европейската комисия и Европейската агенция за авиационна безопасност.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Не се публикуват и не се допускат до разпространение проекти за доклади, части от такива доклади и каквито и да са други документи, получени в хода на разследване на произшествие или инцидент, провеждано от друга държава без официално съгласие от тази държава, с изключение на случаите, когато държавата, провеждаща разследването, вече е публикувала или огласила съдържанието на тези документи.

(6) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Окончателният доклад се публикува в рамките на 12 месеца от датата на реализиране на авиационното произшествие или сериозния инцидент. В случай че разследването не е завършило по обективни причини и не е възможно публикуване на окончателен доклад в рамките на една година от датата на реализирането на авиационното произшествие или сериозния инцидент, председателят на комисията по разследването изготвя междинен доклад. Междинният доклад съдържа информация за хода на разследването и за предлаганите към момента мерки за безопасност.

(7) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Всички организации и/или лица, до които са изпратени препоръки за безопасност, предприемат действия съгласно чл. 18 от Регламент 996/2010.

 

Глава шеста.
ДОКЛАДВАНЕ, СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПОЛЕТИТЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г.)

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Специализираното звено за разследване на авиационни събития наблюдава състоянието на безопасността на полетите, организира разпространяването на информационни бюлетини, свързани с безопасността на полетите, води и съхранява документацията от извършените разследвания, поддържа информационна система с база данни от авиационните произшествия, сериозни инциденти и инциденти и случаи, застрашаващи безопасността на полетите, информационна система за препоръки за безопасност, както и система за анонимно докладване на рискове и опасности в гражданската авиация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Лицата, подали доклади по системата за анонимно докладване на рискове и опасности в гражданската авиация, се ползват с анонимност.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Въздухоплавателните организации прилагат собствена система за управление на безопасността, одобрена от главния директор на ГД "ГВА", и прилагат собствена програма за предотвратяване на произшествия и безопасност на полетите.

Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Въздухоплавателните организации и собствениците на въздухоплавателни средства" докладват в ГД "ГВА" и специализираното звено по чл. 3 за всички авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и случаи, застрашаващи безопасността на полетите.

(2) Докладите се изготвят за всички случаи, които излагат на опасност или които, ако не бъдат отстранени, биха могли да изложат на опасност ВС, пътуващите в него или което и да било друго лице.

(3) Списъкът на случаите, застрашаващи безопасността на полетите, подлежи на промени с указание на Главния директор на ГД "ГВА". Всяко от събитията, посочени в приложение № 8, задължително се докладва на ГД "ГВА" от следните лица:

1. служители на авиационния оператор или командир на ВС с газотурбинен двигател или друго ВС, използвани от авиационен оператор, за който държавата осигурява надзор по безопасността на експлоатацията;

2. проектант, конструкторско бюро, производител, извършващи проектиране, производство, поддръжка или модифициране на ВС с газотурбинен двигател или друго ВС на авиационен оператор, или всяко друго оборудване или част от него, намиращи се под надзора на държавата;

3. които подписват сертификат за преглед по поддръжката или за допускане до експлоатация, отнасящи се до ВС с газотурбинен двигател или друго ВС на авиационен оператор, или всяко друго оборудване или част от него, намиращи се под надзора на държавата;

4. ръководител на полети или служител на доставчика на аеронавигационно обслужване, отговорен за полетната информация;

5. ръководител на летищен оператор;

6. изпълняващи функции по инсталиране, модификация, поддръжка, ремонт, основен ремонт, полетна проверка или инспекция на аеронавигационните съоръжения, за които държавата носи отговорност;

7. изпълняващи функции, свързани с натоварване или разтоварване, противообледенителни операции и буксиране, на летище.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Събирането, оценката, обработването и съхраняването на базата данни за случаите, които са докладвани в съответствие с ал. 2 и 3, се осъществява от ГД "ГВА" и специализираното звено по чл. 3. В обща база данни ГД "ГВА" въвежда данните, докладвани в съответствие с приложение № 8, а специализираното звено по чл. 3 въвежда данните за реализираните авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти. За целта се използва съвместим с изискванията на Европейската агенция по безопасност на авиацията (EASA) софтуер (ECCAIRS).

(5) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Обменът на информация от базата данни в съответствие с ал. 4 с компетентните органи от страните - членки на ЕС, се осъществява от специализираното звено по чл. 3. Специализираното звено за разследване на авиационни събития уведомява органа за събиране, оценка, обработване и съхранение на базата данни за авиационни събития на страната членка, където събитието е реализирано или където ВС е вписано, или където ВС е произведено, или където е издадено свидетелството за авиационен оператор.

(6) Специализираното звено за разследване на авиационни събития осигурява достъп на всеки субект, на който е възложено регулиране на безопасността на гражданското въздухоплаване или разследване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване в рамките на Общността, до случаите, събрани или обменени в съответствие с ал. 4 и 5. Специализираното звено за разследване на авиационни събития ограничава разпространяването на информация до степен, която е необходима за целите на ползвателя, за да се осигури съответната поверителност на тази информация.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Запазването на анонимността е задължително при разработване на годишния анализ и информационните бюлетини по безопасността на полетите от специализираното звено по чл. 3.

(8) Защитата на информацията, получена в съответствие с ал. 5 и 6, се осигурява в съответствие с изискванията на националното законодателство.

(9) Независимо от вида или класификацията на събитието имената и адресите на отделните лица не се записват в базата данни, посочена в ал. 4.

Чл. 23. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Всички въздухоплавателни организации периодично изготвят анализи за състоянието на безопасността на полетите и набелязаните мерки за подобряването й по методика, разработена от ГД "ГВА". Доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя своите анализи в съответствия с изискванията на Евроконтрол.

(2) Периодичността на анализа се определя от съответната организация в съответствие със спецификата на дейността, но не по-рядко от два пъти годишно.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Съответната организация изпраща заверен екземпляр от анализа в специализираното звено за разследване на авиационни събития и в ГД "ГВА" не по-късно от 15 работни дни след съответния отчетен период.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) ГД "ГВА" изпраща в Евроконтрол годишен доклад за безопасността на въздухоплаването съгласно изискванията на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол).

 

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕТО (НОВА - ДВ, БР. 83 ОТ 2004 Г.)

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Разходите по разследването във връзка с безопасността, включително за транспортиране, съхраняване на останки на въздухоплавателни средства, претърпели авиационно произшествие, извършване на лабораторни изследвания, експертизи и дешифриране на носителите на полетна информация, включително и в чужбина, свързани с разкриване на причините за авиационното произшествие или сериозния инцидент, са за сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява необходимото оборудване за разследване и средства за полево сезонно работно облекло и индивидуална защита за лицата, участващи в разследването на авиационното произшествие.

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осигурява необходимите средства за повишаване на професионалната квалификация на специализираното звено за разследване на авиационни събития.

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Когато в комисията по разследване на авиационно произшествие, сериозен инцидент или инцидент са включени външни експерти, разходите за командировка и сключените с тях граждански договори са за сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

§ 2. Въздухоплавателното средство се смята за безследно изчезнало, когато официалното издирване е прекратено и не е установено местонахождението на останките.

§ 3. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "авиационно произшествие" е събитие, свързано с експлоатацията на ВС, което, в случай на пилотирано въздухоплавателно средство, е настъпило от момента на качване на борда на някое лице с намерение да извърши полет до момента, когато всички хора са напуснали ВС или в случай на безпилотно въздухоплавателно средство - във времето от момента, когато въздухоплавателното средство е готово да потегли с цел да извърши полет, до момента, когато то спре окончателно в края на полета и основната система за задвижване бъде изключена, в течение на което:

а) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) дадено лице е получило смъртоносно или тежко нараняване в резултат на: пребиваване на борда на ВС или директен контакт с някоя част от самолета, вкл. с отделени от него такива, или директно излагане на реактивната струя, освен в случаите, когато нараняванията са настъпили поради естествени причини, извършено е самонараняване или нараняване от други лица или когато телесните повреди са получени от пътници без билет, скрили се на места, които обичайно не се използват от екипажа или пътниците; или

б) (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) въздухоплавателното средство е получило повреда или нарушение на конструкцията, при които е настъпило нарушение в здравината на конструкцията или влошаване на техническите или летателните характеристики на въздухоплавателното средство, което обикновено би изисквало голям ремонт или замяна на засегнатия компонент, с изключение на случаите на отказ или повреда на двигател, когато е повреден само един двигател (включително неговите обтекатели или спомагателни агрегати), или са повредени само въздушните витла, краищата на крилото, антените, сондите, лопатките, гумите, спирачните устройства, колелата, обтекателите, панелите, створките на колесника, предните стъкла, обшивката на въздухоплавателното средство (като например малки вдлъбнатини или пробойни) или при леки повреди на лопатите на носещия винт, колесника и тези вследствие на градушка или сблъскване с птица (включително пробойни в обтекателя на радиолокатора);

в) въздухоплавателното средство е изчезнало безследно или се е оказало на такова място, където достъпът до него е абсолютно невъзможен.

2. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "сериозен инцидент" е инцидент, свързан с експлоатацията на въздухоплавателно средство, обстоятелствата във връзка с който сочат, че е имало голяма вероятност да настъпи произшествие, който в случай на пилотирано въздухоплавателно средство е настъпил във времето от момента, когато едно лице се качва на борда на въздухоплавателното средство с намерение да лети, до момента, когато всички такива лица са напуснали борда на въздухоплавателното средство, или в случай на безпилотно въздухоплавателно средство - във времето от момента, когато въздухоплавателното средство е готово да потегли с цел да се извърши полет, до момента, когато то спре окончателно в края на полета и основната система за задвижване бъде изключена.

3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "инцидент" е събитие, освен произшествие, свързано с експлоатацията на ВС, което влияе или би могло да повлияе върху безопасността на експлоатацията.

4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "полетно записващо устройство" е всеки тип записващо устройство, монтирано на борда на ВС с цел улесняване на разследването във връзка с безопасността на авиационно произшествие или инцидент.

5. "държава на производителя" е държавата, която има юрисдикция по отношение организацията и отговорността за окончателното сглобяване на ВС.

6. "държава на проектанта" е държавата, която има юрисдикция по отношение организацията и отговорността за конструирането на типа ВС.

7. "държава на мястото на събитието" е държавата, на чиято територия е настъпило произшествието или инцидентът.

8. "държава на регистрация" е държавата, в чийто регистър е вписано ВС.

9. "държава на авиационния оператор" е държавата, в която е издаден лицензът на авиационния оператор.

10. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "предварителен доклад" е съобщение, предназначено за незабавно разпространение на сведения, получени в началните етапи на разследването.

11. "максимална маса" е максималната сертифицирана маса на ВС.

12. "причина" е действие, бездействие, обстоятелство, условие или тяхното съчетание, които са довели до авиационно произшествие или инцидент.

13. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "разследване във връзка с безопасността" е процедура, провеждана от органа по чл. 10, ал. 1 с цел предотвратяване на произшествия и инциденти, която включва събиране и анализ на информация, достигане до заключения, включително установяване на причината/причините и/или факторите, допринесли за произшествието или инцидента, и по целесъобразност изготвяне на препоръки за безопасност.

14. (изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "препоръки за безопасност" са предложения на разследващия произшествието пълномощен орган, направени на основание информацията, получена при разследването, във връзка с безопасността или други източници, като изследвания във връзка с безопасността, с цел предотвратяване на авиационни произшествия и инциденти.

15. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "тежко нараняване" е нараняване, което е претърпяно от участник в произшествие и което има някоя от следните последици:

а) хоспитализация за повече от 48 часа, започнала в рамките на седем дни от датата на получаване на нараняването;

б) счупване на кост (с изключение на прости счупвания на пръсти на ръцете, на краката или на носа);

в) разкъсвания, причиняващи силни кръвоизливи или увреждане на нерв, мускул или сухожилие;

г) нараняване на вътрешен орган;

д) изгаряния от втора или трета степен или каквото и да е изгаряне на повече от 5 на сто от телесната повърхност;

е) доказано излагане на заразни вещества или вредна радиация.

16. "съветник" е лице, назначено по силата на притежаване на съответна квалификация да оказва помощ на упълномощения представител.

17. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "ръководител на разследването" е лице, на което въз основа на квалификацията му е възложено да отговаря за организацията, провеждането и контрола на разследване във връзка с безопасността.

18. "упълномощен представител" е лице, назначено по силата на съответна квалификация за участие в разследване, провеждано от друга държава.

19. (изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "въздухоплавателни организации" са всички лицензирани авиационни оператори, летищни администрации, летищни оператори, оператори на летищни дейности, лицензирани организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника и доставчиците на аеронавигационно обслужване.

20. (нова - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "смъртоносно нараняване" означава нараняване, което е претърпяно от лице при произшествие и е довело до неговата смърт в рамките на 30 дни от датата на произшествието.

21. (нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "случаи, застрашаващи безопасността на полетите" са експлоатационно прекъсване, дефект, грешка или друго необичайно обстоятелство, което влияе или може да окаже влияние на безопасността на полетите и в резултат на което не е възникнало произшествие или сериозен инцидент.

22. (нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) "запазване на анонимността" е премахването от направените доклади на всички лични данни на лицето, което докладва, както и технически детайли, които могат да доведат до неговата идентификация или тази на трети страни, имащи отношение към информацията.

23. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) "Система ECCAIRS" е единна европейска система за събиране, съхранение, анализ и обмен на информация за авиационни събития на базата на единния софтуер ECCAIRS на Европейския съюз.

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

§ 5. Списък на примерите за сериозни инциденти с граждански ВС е даден в приложение № 7.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

§ 7. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава методика за действие на специализираното звено за разследване на авиационни събития и определя с указание помещенията, екипировката, оборудването и материалите, необходими за дейностите по разследване на авиационни произшествия и предотвратяването им.

§ 8. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Всички въздухоплавателни организации прилагат собствена инструкция за разследване на инциденти, съставена по методика, разработена от ГД "ГВА".

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Информацията от полетните записващи устройства може да се използва от авиационния оператор по реда на Регламент (ЕО) № 859/2008 на Комисията от 20 август 2008 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета по отношение на общите технически изисквания и административни процедури, приложими към търговските превози със самолет (ОВ L 254, 20/09/2008, стр. 1 - 238).

§ 11. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) На екипажа на ВС или ръководителите на полети, имащи отношение към реализирано авиационно произшествие или сериозен инцидент, се осигурява минимум 72 часа почивка след него без оглед на други съображения.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 142, ал. 4 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1997 г. и бр. 85 от 1998 г.) и Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (ДВ, бр. 55 от 1994 г.) и влиза в сила от 1 март 1999 г.

§ 13. До въвеждане със заповед на правила и класификатори по § 9 от допълнителните разпоредби авиационните оператори могат да използват за кодиране на докладите за инциденти Документ 9156 - AN/900 на Международната организация за гражданска авиация.

§ 14. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2003/42/ЕС от 13.06.2003 г. за докладване на събития в гражданската авиация.

§ 15. (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изпраща основните изменения в националното законодателство, свързани с въвеждането на Директива 2003/42/ЕС за докладване на събития в гражданската авиация, в комитета, създаден с чл. 12 на Регламент на Съвета на Европа № 3922/91 от 16.XII.1991 г. за хармонизиране на техническите изисквания и административните процедури в гражданската авиация.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2004 Г.)

§ 25. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на транспорта и Министерството на транспорта" се заменят с "Министерство на транспорта и съобщенията и Министерството на транспорта и съобщенията", думите "министърът на транспорта и министъра на транспорта" се заменят съответно с "министърът на транспорта и съобщенията и министъра на транспорта и съобщенията", думите "Гражданска въздухоплавателна администрация" се заменят с думите "Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", думите "специализирано звено по чл. 3" се заменят със "специализирано звено за разследване на авиационни събития" и думите "летищно предприятие" се заменят с "летищен оператор".

 

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г.)

§ 15. Навсякъде в наредбата думите "Министерство на транспорта и съобщенията" и "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "Министерство на транспорта" и "Министерството на транспорта", думите "министърът на транспорта и съобщенията" и "министъра на транспорта и съобщенията" се заменят съответно с "министърът на транспорта" и "министъра на транспорта", думите "ДП "РВД" се заменят с "доставчика на аеронавигационно обслужване".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 13 ОТ 1999 Г. ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г.)

§ 28. Навсякъде в наредбата думите "Министерство/то на транспорта" се заменят съответно с "Министерство/то на транспорта, информационните технологии и съобщенията", думите "министъра/ът на транспорта" - съответно с "министъра/ът на транспорта, информационните технологии и съобщенията", а абревиатурата "СЗРАС" със "специализираното звено по чл. 3".

 

Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г.)

 

 

Съобщение за авиационно събитие

 

Въздухоплавателна организация.......................................................................................................................................................................................................

(наименование)

Регистрационен номер на съобщението....................................................................................................................................................................................................

Дата, час и място на авиационното събитие..........................................................................................................................................................................................

Въздухоплавателно средство..............................................................................................................................................................................................................

(тип и регистрационен знак)

Полет.................................................................................................................................................................................................................................

(номер и вид на полета, пунктове на излитане и кацане

или местоположение на самолета на земя)

Командир на полета или отговорно лице ..............................................................................................................................................................................................

(име, фамилия)

Кратко описание на авиационното събитие ...........................................................................................................................................................................................

Дата, час..........................................................................................................................................................................................................................

Изпратил съобщението...............................................................................................................................................................................................................

(длъжност, фамилия)

Средство за връзка..............................................................................................................................................................................................................

(номер на телефон, факс, телекс)

 

Подпис..........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Приложение № 1а към чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "е" и т. 2, буква "д" (Ново - ДВ, бр. 83 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 3 (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 2а към чл. 5, ал. 1, т. 1, буква "е" и т. 2, буква "д" (Ново - ДВ, бр. 83 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 18, ал. 4 (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 3а към чл. 23, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 83 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

 

Окончателен доклад от разследване на произшествие или инцидент

 

 

1. Форма - докладът съдържа следните части:

1.1. заглавна част, съдържаща наименованието на оператора; производител, модел, национални и регистрационни знаци на ВС; място и дата на произшествието или инцидента;

1.2. въведение, даващо информация относно: уведомяването на националните и чуждестранните власти за произшествието или инцидента; пълномощния орган, провел разследването, и упълномощения представител; органа, съставил доклада, и датата на публикуване, и завършващо с кратко изложение на обстоятелствата, довели до произшествието;

1.3. основна част, състояща се от следните раздели:

1.3.1. фактическа информация;

1.3.2. анализ;

1.3.3. заключение;

1.3.4. препоръки за безопасност;

1.3.5. допълнения - включват се според необходимостта.

Отсъствието на информация по отношение на някой пункт от определен раздел на доклада се отбелязва изрично в този раздел.

2. Фактическа информация:

2.1. история на полета - кратко описание, съдържащо:

2.1.1. номер на полета, вид на полета, последен пункт на излитане, времето на излитане и планиран пункт за кацане;

2.1.2. подготовката за полета, описание на полета и събитията, довели до авиационното произшествие, вкл. възстановяването на траекторията на полета, ако е възможно;

2.1.3. местоположение (координати, превишение), време на произшествието (с указание на отчитането - местно или UTC), време от денонощието;

2.2. Телесни повреди - дадени с числа в следната таблица:

 

 

Телесни повреди

Екипаж

Пътници

Други лица

Смъртен изход

 

 

 

Сериозни

 

 

 

Незначителни/

 

 

 

отсъстват

 

 

 

 

 

2.3. повреди на ВС - кратко описание на повредите, получени от ВС по време на произшествието (разрушено, значително повредено, незначително повредено, няма);

2.4. други повреди - кратко описание на повредите, нанесени върху други освен въздухоплавателното средство;

2.5. сведения за персонала:

2.5.1. информация за всеки член от летателния състав на екипажа, включваща: възраст, свидетелство за правоспособност, квалификационни отметки, извършени проверки, летателен опит (общ и на типа ВС) и информация за работното време и почивките;

2.5.2. кратка информация за квалификацията и опита на кабинния състав на екипажа;

2.5.3. Съответна информация за друг персонал, например персонала на РВД, служби за техническо обслужване, летище и др., когато това е необходимо;

2.6. сведения за ВС:

2.6.1. информация за летателната годност на ВС - включват се всички неизправности, известни преди и възникнали по време на полета, ако имат отношение към произшествието;

2.6.2. кратки сведения за техническите характеристики и дали положението на центъра на масата се е намирало в определените граници на етапа на полета, когато е настъпило произшествието. Ако допуските не са спазени и това има отношение към произшествието, дават се подробни сведения;

2.6.3. информация за използваното гориво и неговото състояние;

2.7. метеорологична информация:

2.7.1. сведения за метеорологичните условия по време на произшествието, вкл. прогнозите за времето и фактическите условия, а също наличната за екипажа метеорологична информация;

2.7.2. условията на естествена осветеност по време на произшествието;

2.8. навигационни средства - информация за наличните аеронавигационни средства, вкл. тези за кацане, като ILS, MLS, NDB, VOR, PAR, визуални наземни средства и т.н., и сведения за тяхната работа и ефективност по време на произшествието;

2.9. свръзки - информация за подвижните и фиксираните средства за авиационни свръзки, тяхната работа и ефективност;

 

2.10. летища - сведения за летището, неговото оборудване и състояние или за зоната на излитане или кацане, когато произшествието не е на летище;

2.11. полетни записващи устройства - разположение на полетните записващи устройства на ВС, тяхното състояние след откриването им и получената с тяхна помощ информация;

2.12. сведения за удара и отломките - общи сведения за мястото на произшествието и характера на разпръскване на отломките; за откритите технически откази или неизправни агрегати. Подробностите за местоположението и състоянието на различните отломки се дават, ако ВС се е разрушило преди удара;

2.13. медицински и патологични сведения - описание на резултатите от проведените изследвания и установените факти. Медицинските сведения за екипажа се дават в т. 2.5.1;

2.14. пожар - в случай на пожар се дават сведения за характера на събитието и използваните противопожарни средства и тяхната ефективност;

2.15. фактори на оцеляването - кратко описание на процеса на търсене, евакуация и спасяване, местонахождението на екипажа и пътниците във връзка с получените телесни повреди, повреди на такива елементи от ВС, като седалки, възли за закрепване, предпазни колани;

2.16. изпитания и изследвания - описание на резултатите от проведените изпитания и изследвания;

2.17. информация за организациите и административната дейност, имаща отношение към експлоатацията на ВС - например организации на оператора, РВД, летища, метеорологична служба, а също така и регламентиращия пълномощен орган. Включват се сведения за организационната структура и функции, разполагаемите ресурси, икономическо състояние, административна политика и практика и нормативните рамки;

2.18. допълнителна информация - съответна информация, която не е била включена в подраздели 2.1 - 2.18;

2.19. полезни или ефективни методи за разследване, ако са използвани такива. Дава се кратка обосновка и получените резултати по подраздели 2.1 - 2.18.

3. Анализ - анализира се при необходимост фактическата информация, изложена в раздел 2, от гледна точка на съставените заключения и установяване на причините.

 

4. Заключение - изброяват се обстоятелствата и причините, установени в хода на разследването. Включват се както непосредствените причини, така и по-малко очевидните системни фактори.

5. Препоръки за осигуряване на безопасност - ако е необходимо, се излагат препоръки, направени с цел предотвратяване на авиационни произшествия и всички взети за целта мерки.

6. Допълнения - включва се, когато това е уместно, съответната допълнителна информация, необходима за разбиране на доклада.

 

Приложение № 4а към § 8 (Ново - ДВ, бр. 83 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 5а към § 8 (Ново - ДВ, бр. 83 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

 

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 5

 

Наименование на

въздухоплавателната организация ........................

Дневник за инциденти

заведен на ....../завършен на ......

 

 

Рег. №,

Рег. знак

№ на рейса,

Кратко описание

Последствия

Разследване,

дата и

и тип на ВС,

пунктове на

и обстоятелства

 

№ на

час

фамилия

излитане и кацане

 

 

заповедта и

 

КВС, РП или

или местоположение

 

 

упълномощен

 

отговорно лице

на ВС и вид

 

 

 

 

 

обслужване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр. № / всичко стр., бр.

 

Приложение № 7 към § 5 (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.)

Списък на примери за сериозни инциденти с граждански въздухоплавателни средства

1. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Опасно сближение, което налага незабавна маневра за предотвратяване на сблъскване или небезопасна ситуация или когато е било необходимо предприемането на такава маневра.

2. Полет, при който едва е избегнато съприкосновение с терена.

3. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Затворена или заета писта, или пътека за рулиране (с изключение на разрешена експлоатация на хеликоптери) или писта, за която не е дадено разрешение от органа за управление на въздушното движение.

4. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Излитане от затворена или заета писта, или пътека за рулиране (с изключение на разрешена експлоатация на хеликоптери) или писта, за която не е дадено разрешение от органа за управление на въздушното движение.

5. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Кацане или опит за кацане на затворена или заета писта или пътека за рулиране (с изключение на разрешена експлоатация на хеликоптери) или писта, за която не е дадено разрешение от органа за управление на въздушното движение.

6. Неспособност за достигане на изискваните характеристики по време на разбег или на началния участък на набора на височина.

7. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Пожар и/или поява на дим в кабината на екипажа, пътническия салон, товарните отсеци или пожар на двигател, включително и пожари, потушени с бордни противопожарни средства.

8. Ситуация, наложила аварийно използване на кислород от екипажа.

9. Случаи на разрушения на конструкцията или двигател на ВС, които не се класифицират като авиационно произшествие.

10. Нарушено функциониране на една или повече системи на ВС, което влияе върху безопасната му експлоатация.

11. Случай на загуба на работоспособност на член от летателния персонал на екипажа.

12. (изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Ситуации, свързани с количеството гориво или неговото разпределение на борда на ВС, които изискват обявяването на аварийна ситуация от командира, като недостатъчно количество гориво, изчерпване на горивото, липса на гориво или неспособност да се използва цялото използваемо гориво на борда на ВС.

13. Инциденти при излитане и кацане - инциденти като недолитане или излизане от пистата.

14. Откази на системи, попадане в зони на опасни метеорологични и природни явления, излизане извън пределите на допустимите летателни ограничения или други ситуации, които създават затруднения в управлението на ВС.

15. Отказ на повече от една система в резервирани системи, задължителни за управлението или навигацията.

16. Отказ на повече от един двигател на многодвигателно ВС.

17. Нарушена минимална вертикална и/или хоризонтална сепарация.

18. Невъзможност да се осигури безопасно обслужване на въздушното движение в един или повече сектора.

19. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Неразрешено излизане на ПИК със степен на риск А, като категоризацията на събитието се извършва в съответствие с Документ 9870 на Международната организация за гражданска авиация.

20. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Освобождаване на товар на външно окачване или на всеки друг товар, носен външно на ВС, независимо дали е извършено като принудителна или аварийна мярка.

21. (нова - ДВ, бр. 90 от 2012 г.) Сблъсквания, които не представляват авиационни произшествия.

 

Приложение № 8 към чл. 22, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 4 от 2007 г.)

Ч А С Т I

Списък на случаите, застрашаващи безопасността на полетите, свързани с експлоатацията, поддръжката, ремонта и производството на ВС, които подлежат на докладване

Забележка 1: Въпреки че това приложение изброява повечето от случаите, подлежащи на докладване, то не би могло да бъде напълно изчерпателно. Всички други събития, които се оценяват съобразно включените критерии, също би следвало да се докладват.

Забележка 2: Това приложение не включва произшествия. В допълнение на останалите изисквания, отнасящи се до съобщаването на произшествия, те би трябвало също така да бъдат записвани в базите данни, посочени в чл. 22, ал. 4.

Забележка 3: Случаи, подлежащи на докладване, са тези, при които безопасността на експлоатация е била или би могла да бъде застрашена или да доведе до опасни условия. Ако според гледната точка на докладващия едно събитие не застрашава безопасността на експлоатация, но ако се повтаря при различни, но вероятни обстоятелства и би могло да създаде опасност, тогава трябва да се направи доклад. Това, което се оценява като необходимо да бъде докладвано за един вид продукт, част или устройство, може да не бъде същото за друг, а отсъствието или наличието на един - единствен фактор - човешки или технически, може да превърне събитието в произшествие или сериозен инцидент.

Забележка 4: Специфични експлоатационни одобрения, т.е. RVSM, ЕТОРS, RNAV, или програми за проектиране или поддръжка могат да имат специфични изисквания за докладване на повреди или неизправности, свързани с това одобрение или програма.

А. Експлоатация на ВС в полет

(i) Експлоатация на ВС

(а) Маневри за избягване на сблъсък:

- риск от сблъскване с друго ВС, с терен или с друг обект, или опасна ситуация, при която би била подходяща маневра за избягване на сблъсък;

- за избягване на сблъсък с друго ВС, с терена или с друг обект;

- за избягване на друга опасна ситуация.

(б) Инциденти при излитане или кацане, включително принудителни кацания. Инциденти, като недолитане до началото на ПИК, излизане от пределите на ПИК или излизане встрани от ПИК. Излитане, прекратено излитане, кацане или опит за кацане на затворена, заета или погрешна ПИК.

(в) Невъзможност за постигане на предвидените характеристики по време на излитане или начално набиране на височина.

(г) Критично ниско количество на горивото или невъзможност за прехвърляне на гориво или за употреба на цялото количество използваемо гориво.

(д) Загуба на управление (включително частична или временна), независимо от причината.

(е) Събития, близки до V1 или надвишаващи V1, възникнали в резултат на опасна или потенциално опасна ситуация или създаващи такава ситуация (т.е. прекратяване на излитане, удар на опашната част, загуба на мощност на двигателя и т.н.).

(ж) Минаване на втори кръг, създаващо опасна или потенциално опасна ситуация.

(з) Неумишлено значително отклонение от въздушната скорост, от планирания курс или абсолютната височина (повече от 300 ft), независимо от причината.

(и) Снижение под относителната/абсолютната височина за вземане на решение (DH/DA) или снижение под минимална относителна/абсолютна височина на снижение (MDH/MDA) без необходимия визуален контакт.

(й) Загуба на пространствена ориентировка, свързана с актуалното положение на ВС или спрямо друго ВС.

(к) Загуба на комуникация между членовете на летателния екипаж (СRМ) или между летателния екипаж и други страни (кабинен състав, управление на въздушното движение (УВД), технически персонал).

(л) Грубо кацане или кацане с маса над максимално допустимата за кацане - кацане, за което се предвижда "проверка за грубо кацане".

(м) Превишаване на ограниченията за дисбаланс на горивото.

(н) Неправилно поставяне на кода на транспондера (SSR кода) или скалата на висотомера.

(о) Неправилно програмиране или погрешни въвеждания в оборудването, използвано за изчисляване на навигацията или характеристиките, или използване на неверни данни.

(п) Неправилен отговор или неправилна интерпретация на радиотелефонни съобщения.

(р) Ненормална работа или дефекти на горивната система, които оказват влияние на снабдяването и/или разпределението на горивото.

(с) Неумишлено излизане на ВС от повърхност с изкуствено покритие.

(т) Сблъскване между ВС и друго ВС, превозно средство или друг обект на земята.

(у) Непреднамерена и/или неправилна манипулация с който и да е орган за управление на ВС.

(ф) Невъзможност за достигане на определената конфигурация на ВС за която и да е полетна фаза (т.е. колесник и створки на нишата на колесника, задкрилки, стабилизатори, предкрилки и т.н.).

(х) Опасност или потенциална опасност, която възниква вследствие непредумишлена симулация на условия на повреда с цел обучение, проверки на системата или за тренировъчни цели.

(ц) Повишени вибрации, извън допустимите норми.

(ч) Сработване на сигнализация за предупреждение, свързано с маневриране на ВС, т.е. предупреждение за конфигурация, предупреждение за срив, предупреждение за превишаване на скоростта и т.н., освен ако:

1. екипажът безусловно е установил, че сигнализацията е била грешна и при условие, че погрешната сигнализация не е довела до затруднение или опасност, възникнали в резултата на действия от страна на екипажа на предупреждението; или

2. при работа с учебна цел или за провеждане на изпитания.

(ш) Задействане на "Предупреждение" на GPWS/ТАWS, когато:

1. е налице сближаване на ВС с терена на разстояние, по-малко от предварително планирано или разчетено за полета;

2. предупреждението е възникнало в условията на полет по правилата за полети по прибори или през нощта и е установено, че се е задействало поради голяма вертикална скорост (Моde 1); или

3. предупреждението е в резултат на неправилна конфигурация за кацане (колесник, задкрилки) на определена точка от захода (Моde 4); или

4. възникнат или биха могли да възникнат затруднения или опасности в резултат на действия от страна на екипажа на сигнал за предупреждение, т.е. възможно намалено сепариране от останалия трафик. Това би могло да включва предупреждение от който и да е режим или тип, нередност или грешка.

(щ) Задействан "Сигнал за тревога" на GPWS/TAWS, когато възникне или би могла да възникне някаква трудност или опасност в резултат на действия от страна на екипажа на сигнала за тревога.

(ю) АСАS RAs.

(я) Инциденти, предизвикани от реактивната струя или от струята на въздушното витло, водещи до значителни повреди или сериозни наранявания.

(ii) Аварийни ситуации

(а) Пожар, експлозия, дим или токсични или вредни газове, дори и да са загасени пожарите.

(б) Използването на всяка нестандартна процедура от летателния или кабинния състав за справяне с аварийна ситуация, когато:

1. процедурата съществува, но не се прилага;

2. процедурата не съществува;

3. процедурата съществува, но е непълна или неподходяща;

4. процедурата е неправилна;

5. използва се неправилна процедура.

(в) Неадекватност на процедури, предназначени за използване при аварийна ситуация, включително когато са използвани за целите на поддръжката, обучението или за изпитание.

(г) Събития, които водят до аварийна евакуация.

(д) Разхерметизиране.

(е) Използването на което и да е аварийно оборудване или предписани процедури при аварийна ситуация, с цел справяне със ситуацията.

(ж) Събитие, водещо до обявяване на аварийна ситуация.

(з) Отказ на която и да е аварийна система или оборудване, включващо всички изходни врати и осветление, включително когато са използвани за целите на поддръжката, обучението или за изпитания.

(и) Събития, изискващи използване на авариен кислород от някой член на екипажа.

(iii) Загуба на работоспособност на екипажа

(а) Загуба на работоспособност на който и да е член на летателния екипаж, включително преди излитане, ако се счита, че би могло да доведе до отсъствие на работоспособност след излитане.

(б) Загуба на работоспособност на който и да е член на кабинния състав, което го прави неспособен да изпълнява основни задължения при аварийна ситуация.

(iv) Нараняване

Събития, които водят или биха могли да доведат до значително нараняване на пътниците или екипажа, но които не се докладват като произшествие.

(v) Метеорология

(а) Удар от мълния, водещ до повреда на ВС или загуба на работоспособност, или ненормална работа на някоя основна система.

(б) Попадане в градушка, водещо до повреда на ВС или загуба на работоспособност, или ненормална работа на някоя основна система.

(в) Попадане в силна турболентност, водещо до нараняване на пътуващите на борда или изискващо проверка на ВС след полет в условия на силна турболентност.

(г) Попадане в срез на вятъра.

(д) Попадане в условия на обледенение, водещо до затруднения в управлението, повреда на ВС или загуба на работоспособност, или ненормална работа на някоя основна система.

(vi) Сигурност

(а) Незаконно вмешателство на борда на ВС, включително бомбена заплаха или отвличане.

(б) Затруднения при контролирането на интоксикирани, опасни или буйни пътници.

(в) Откриване на пътник без билет.

(vii) Други събития

(а) Повтарящи се случаи на специфичен тип събитие, което само по себе си не се счита за "подлежащо на доклад", но което, поради честотата на възникване, представлява потенциална опасност.

(б) Удар от птица, който води до повреда на ВС или загуба на работоспособност, или ненормална работа на някоя основна система.

(в) Попадане в спътна следа.

(г) Всяко друго събитие от какъвто и да е вид, за което се счита, че е застрашило или че би могло да застраши ВС или лицата на борда на ВС или на земята.

Б. Въздухоплавателни средства - технически събития

(i) Конструкция

Не всички повреди по конструктивните елементи трябва да бъдат докладвани. Необходима е инженерна преценка, за да се реши дали повредата е достатъчно сериозна, за да бъде докладвана. Могат да бъдат взети под внимание следните примери:

(а) Повреда на основен конструктивен елемент (ОКЕ), който не е бил проектиран с интервал на допустима повреда (ресурсен елемент). ОКЕ са тези, които възприемат основна част от полетните, земните и от херметизацията натоварвания на ВС, и повредата на ОКЕ може да доведе до катастрофално разрушаване на ВС.

(б) Дефект или повреда, надвишаващи допустимите повреди на ОКЕ, които са били проектирани с интервал на допустима повреда.

(в) Повреда или дефект, надвишаващи разрешените допуски на даден конструктивен елемент, чиято повреда може да намали конструктивната устойчивост до такава степен, че да не могат да се достигнат изискваните граници на флатер, дивергенция или реверс на управлението.

(г) Повреда или дефект на конструктивен елемент, които биха могли да доведат до освобождаване на компоненти или маси, които могат да наранят лицата на борда на ВС.

(д) Повреда или дефект на конструктивен елемент, които биха могли да застрашат правилното функциониране на системите. Вж. (ii) по-долу.

(е) Загуба на която и да е част от конструкцията на ВС по време на полет.

(ii) Системи

Прилагат се следните общи критерии за всички системи:

(а) Загуба на работоспособност, ненормална работа или дефект на която и да е система, подсистема или набор от оборудване, когато стандартните експлоатационни процедури не могат да бъдат извършени в задоволителна степен.

(б) Невъзможност на екипажа да управлява системата, например:

1. задействане, без да е подадена команда;

2. некоректна и/или непълна реакция, включително ограничение на движението или невъзможност за движение;

3. самопроизволно отклонение;

4. механично прекъсване или повреда.

(в) Отказ или ненормална работа на основната функция (функции) на системата (една система може да обединява няколко функции).

(г) Интерференция в системата или между системи.

(д) Отказ или ненормална работа на защитно устройство или аварийна система, свързана със системата.

(е) Загуба на резервираност на системата.

(ж) Всяко събитие, възникващо в резултат от непредвидено поведение на системата.

(з) За типовете ВС с единични основни системи, подсистеми или набори от оборудване: загуба на работоспособност, значителна неизправност или дефект в основна система, подсистема или набор от оборудване.

(и) За типовете ВС с много независими основни системи, подсистеми или набори от оборудване: загуба на работоспособност, значителна неизправност или дефект в повече от една основна система, подсистема или набор от оборудване.

(й) Сработване на основна предупредителна система, свързана със системите или оборудването на ВС, освен ако екипажът категорично е установил, че показанието е фалшиво, при условие че фалшивото предупреждение не води до затруднение или опасност вследствие реакцията на екипажа.

(к) Теч на хидравлични флуиди, гориво, масло или други, който води до опасност от пожар или възможно опасно отлагане върху конструкцията на ВС, неговите системи или оборудване, или риск за пътуващите на борда.

(л) Ненормална работа или дефект на индикираща система, когато поради това възниква възможност екипажът да получи подвеждащи показания.

(м) Всяка повреда, неизправност или дефект, ако възникват в критична фаза на полета и са свързани с функционирането на системата.

(н) Значително влошаване на действителните работни характеристики в сравнение с одобрените, което е възникнало в резултат от опасна ситуация (като се отчита точността на метода за определяне на работните характеристики), включително действие на спирачките, разход на гориво и др.

(о) Асиметрия на управляващи повърхности: например задкрилки, предкрилки, интерцептори и др.

В допълнението към тази част на приложение № 8 е представен списък с примери на събития, които трябва да бъдат докладвани и които възникват от прилагането на посочените общи критерии към дадена специфична система.

(iii) Задвижване (включително двигатели, витла и роторни системи) и спомагателни енергийни агрегати (СЕА)

(а) Изхвърляне на пламъци, спиране или ненормална работа на двигател.

(б) Превишаване на честотата на въртене или невъзможност да се контролира честотата на въртене на високооборотен въртящ се компонент (например СЕА, въздушен стартер, машина с въздушен цикъл, въздушен турбинен двигател, витло или ротор).

(в) Отказ или ненормална работа на която и да е част от двигател или силова установка, в резултат на което възниква едно или повече от следните събития:

1. разлитане на компоненти/отломки;

2. неконтролиран вътрешен или външен пожар или изтичане на горещи газове;

3. теглителна сила в посока, различна от желаната от пилота;

4. системата за реверс на теглителната сила не функционира или функционира неправилно;

5. невъзможност да се управлява мощността, теглителната сила или честотата на въртене;

6. повреда по конструкцията за закрепване на двигателя;

7. частична или пълна загуба на работоспособност на основна част от силовата установка;

8. гъсти видими пари или концентрация на токсични вещества, достатъчни да доведат екипажа и пътниците до безпомощно състояние;

9. при използване на нормални процедури - невъзможност за спиране на двигател;

10. невъзможност да се рестартира годен за експлоатация двигател.

(г) Загуба на теглителна сила/мощност, без да е подадена команда, изменение или колебание, което се класифицира като загуба на управление на теглителната сила или на мощността:

1. за ВС с един двигател; или

2. когато се счита за прекалено голямо отклонение от зададения режим; или

3. когато това може да засегне повече от един двигател при многодвигателно ВС, особено в случай на ВС с два двигателя; или

4. при многодвигателно ВС, когато същият или подобен тип двигател се използва в ситуация, при което събитието би се считало за опасно или критично.

(д) Дефект в ресурсна част, който предизвиква отстраняването й, преди да е изтекъл целият срок на годност.

(е) Дефекти от общ характер, които могат да предизвикат спиране на двигатели по време на полет, така че да възникне възможност повече от един двигател да бъде спрян по време на полета.

(ж) Ограничител на двигателя или управляващо устройство, което не функционира, когато се задейства, или функционира неправилно.

(з) Превишаване на параметрите на двигателя.

(и) Повреди от външни предмети, които водят до щети.

Витла и трансмисии

(й) Повреда или неизправност на която и да е част от витло или силова установка, които водят до настъпване на едно или повече от следните събития:

1. превишена честота на въртене на витлото;

2. увеличено съпротивление;

3. теглителна сила в посока, обратна на зададената от пилота;

4. отделяне на витлото или на голяма част от него;

5. повреда, която води до много голям дисбаланс;

6. самопроизволно преместване на лопатите на витлото под установената минимална полетна стъпка;

7. невъзможност да се флюгира витлото;

8. невъзможност да се промени стъпката на витлото;

9. промяна на стъпката на витлото, без да е подадена команда;

10. неконтролируема промяна на въртящия момент или на честотата на въртене;

11. разрушаване на нискоенергийни части.

Ротори и трансмисии

(к) Повреда или дефект на основния редуктор на ротора, което може да доведе до отделянето на ротора и/или неправилно функциониране на управляващите устройства на ротора по време на полет.

(л) Повреда на опашния винт, трансмисията или еквивалентна система.

СЕА (APU)

(м) Изключване или повреда, когато по експлоатационни изисквания се налага СЕА да бъде в наличност.

(н) Невъзможност да се изключи СЕА.

(о) Превишаване на честотата на въртене

над максимално допустимата.

(п) Невъзможност да се стартира СЕА, когато това е необходимо по експлоатационни изисквания.

(iv) Човешки фактори

Всеки инцидент, при който характеристика или неадекватност на конструкцията на ВС биха могли да доведат до грешка при използване, което би допринесло за възникване на опасни или катастрофални последствия.

(v) Други събития

(а) Всеки инцидент, при който характеристика или неадекватност на конструкцията на ВС биха могли да доведат до грешка при използване, което би допринесло за възникване на опасни или катастрофални последствия.

(б) Събитие, което обикновено не се счита, че трябва да бъде докладвано (например по отношение на обзавеждане и оборудване на салона, системи за вода), но което при дадени обстоятелства създава опасност за ВС или за лицата на борда му.

(в) Пожар, експлозия, дим, токсични или други газове.

(г) Всяко друго събитие, което би застрашило ВС или би оказало влияние върху безопасността на лицата на борда на ВС или на лица или собственост в близост до ВС, или на земята.

(д) Повреда или дефект на системата за комуникация с пътниците, която води до загуба на работоспособност или нечуваемост на системата.

(е) Загуба на управление на пилотска седалка по време на полет.

В. Поддръжка и ремонт на ВС

(i) Неправилен монтаж на части или елементи на ВС, открит по време на инспекция или изпитателна процедура, непредназначена за тази специфична цел.

(ii) Изтичане на горещ въздух, което води до повреда на конструкцията.

(iii) Всеки дефект в ресурсна част, който предизвиква подмяната й преди изтичане на целия период на годност.

(iv) Всяка повреда или влошаване на състоянието на елемент (например разрушения, пукнатини, корозия, разслояване, разединяване и др.), възникващи поради произволна причина (като например вибрация, загуба на устойчивост или повреда по конструкцията) на:

(а) основната конструкция или ОКЕ (както е дефинирана в ръководството за ремонт на производителя), където такава повреда или влошаване на състоянието на елемент надвишават допустимите граници, посочени в ръководството за ремонт и изискват ремонт или пълна, или частична замяна;

(б) вторична конструкция, която впоследствие е застрашила или може да застраши ВС;

(в) двигателя, витлото или роторната система.

(v) Всеки отказ, ненормална работа или дефект на система или оборудване, или повреда, или влошаване състоянието на елемент, открити в резултат от съответствие с директива за летателна годност или друга задължителна инструкция, издадена от регулативен орган, когато:

(а) това е установено за пръв път от докладващата организация, въвеждаща съответствието с директивата или инструкцията;

(б) при всяко последващо съответствие се надвишават допустимите граници, посочени в инструкцията, и/или публикуваните процедури за ремонт/поправка не са налични.

(vi) Отказ на аварийна система или оборудване, включително всички изходни врати и осветление, да функционира в задоволителна степен, включително при използване за целите на поддръжката или изпитанието.

(vii) Неизпълнение или значителни грешки при изпълнението на необходимите процедури по поддръжката.

(viii) Продукти, части, уреди и материали с неизвестен или подозрителен произход.

(ix) Подвеждащи, некоректни или недостатъчни данни за поддръжката или процедури, които могат да доведат до грешки при поддръжката.

(х) Всеки отказ, ненормална работа или дефект на наземно оборудване, използвано за изпитания или проверка на системите и оборудването на ВС, когато необходимите рутинни инспекции и изпитателни процедури не идентифицират ясно проблема и това може да доведе до опасна ситуация.

Г. Средства за аеронавигационно обслужване и наземно обслужване

(i) Аеронавигационно обслужване (ANS)

Вж. част II, Списък на събитията, свързани с аеронавигационното обслужване, които трябва да бъдат докладвани.

(ii) Летище и летищни съоръжения

(а) Значително изтичане на гориво при зареждане.

(б) Зареждане на грешно количество гориво, което би могло да окаже значително влияние върху продължителността на полета на ВС, неговите характеристики, балансировка или якост на конструкцията.

(iii) Пътници, багаж и карго

(а) Значително замърсяване на конструкцията на ВС, неговите системи и оборудване поради пренасянето на багаж или карго.

(б) Неправилно товарене на пътници, багаж или карго, което може да окаже значително влияние върху масата на ВС и/или неговата балансировка.

(в) Неправилно разполагане на багаж или карго (включително ръчен багаж), което може по някакъв начин да застраши ВС, неговото оборудване или лицата на борда или да възпрепятства аварийната евакуация.

(г) Неправилно подреждане на карго контейнери или други големи карго съоръжения.

(д) Пренасяне или опит за пренасяне на опасни товари в нарушение на приложимите закони, включително погрешно обозначаване и опаковане на опасни товари.

(iv) Наземно управление и обслужване на ВС

(а) Отказ, ненормална работа или дефект на наземно оборудване, използвано за изпитание или проверка на системите и оборудването на ВС, когато необходимите рутинни инспекции и изпитателни процедури не идентифицират ясно проблема и това може да доведе до опасна ситуация.

(б) Неизпълнение или значителни грешки при изпълнението на необходимите обслужващи процедури.

(в) Зареждане със замърсено гориво или гориво от неподходящ вид, както и на други основни флуиди (включително кислород и питейна вода).

Допълнение към част I

В следващите параграфи са дадени примери за случаи, застрашаващи безопасността на полетите, които трябва да бъдат докладвани и които възникват в резултат от прилагането на общите критерии спрямо специфични системи, изброени в параграф Б (ii) от част I.

1. Кондициониране/вентилация

(а) пълна загуба на охлаждането на авиационната електроника;

(б) разхерметизиране.

2. Автоматична бордова система за управление

(а) невъзможност на автоматичната бордова система за управление да достигне предвижданото функциониране, когато е включена;

(б) значително затруднение, докладвано от екипажа, да управлява ВС, свързано с работата на автоматичната бордова система за управление;

(в) повреда на устройство за изключване на автоматичната бордова система за управление;

(г) промяна на режима на автоматичната бордова система за управление, без да е подадена команда.

3. Комуникации

(а) повреда или дефект в системата за комуникации с пътниците, водещи до загуба на работоспособност или до нечуваемост;

(б) пълна загуба на комуникация по време на полет.

4. Електрическа система

(а) загуба на една електро-разпределителна система (АС/DC);

(б) пълна загуба или загуба на повече от една електро-генераторна система;

(в) повреда в резервната (аварийната) електро-генераторна система.

5. Пилотска кабина, пътнически салон, карго

(а) загуба на управление на пилотска седалка по време на полет;

(б) повреда на аварийна система или оборудване, включително сигналната система за аварийна евакуация, всички изходни врати, аварийното осветление и др.;

(в) отказ на система за товарене на карго.

6. Противопожарна система

(а) предупредителни сигнали за пожар с изключение на онези, които незабавно се потвърждават като фалшиви;

(б) неоткрита повреда или дефект в системата за откриване/защита от пожар/дим, които могат да доведат до загуба или намаляване степента на функциониране на противопожарната система;

(в) липса на предупредителни сигнали в случай на действителен пожар или наличие на дим.

7. Системи за управление на полета на ВС

(а) асиметрия на задкрилки, предкрилки, интерцептори и др.;

(б) ограничение на движението, несъответстващ или забавен отговор при функциониране на основните системи за управление на ВС или свързаните с тях тримерна и заключваща система;

(в) самопроизволно отклонение на управляващи повърхности;

(г) вибрации в системата за управление, усещани от екипажа;

(д) механично разединяване или повреда в системата за управление на ВС;

(е) значителни смущения в нормалното управление на ВС или влошаване на летателните характеристики.

8. Горивна система

(а) неизправност в системата за индикация на количеството гориво, което води до пълна загуба на показанието или грешно показание за количеството гориво на борда;

(б) изтичане на гориво, което води до голяма загуба, опасност от пожар, значително замърсяване;

(в) неизправност или дефект в системата за аварийно изхвърляне на гориво, което води до непреднамерена загуба на значително количество, опасност от пожар, опасно замърсяване на оборудването на ВС или невъзможност за аварийно изхвърляне на гориво;

(г) ненормална работа или дефекти в горивната система, които оказват значително влияние върху подаването и/или разпределението на гориво;

(д) невъзможност да се прехвърли или използва цялото количество използваемо гориво.

9. Хидравлична система

(а) загуба на една хидравлична система (само ЕТОРS);

(б) повреда в системата за изолиране;

(в) загуба на повече от една хидравлична верига;

(г) повреда в резервната хидравлична система;

(д) непреднамерено пускане на турбина, задействана от скоростния напор.

10. Противообледенителна система

(а) неоткрита загуба на работоспособност или влошаване работата на противообледенителната система;

(б) загуба на повече от една от нагревателните системи;

(в) невъзможност да се получи симетрично размразяване на крилата;

(г) ненормално натрупване на лед, което влияе в значителна степен върху работните характеристики;

(д) значително нарушаване на възможността за обзор на екипажа.

11. Системи за индикация/предупреждение/запис

(а) ненормална работа или дефект в система за индикация, които създават възможност за подаване на подвеждащи индикации към екипажа и може да доведе до неправилни действия от страна на екипажа спрямо важна система;

(б) загуба на червен предупредителен сигнал, като функция в дадена система;

(в) за пилотски кабини с електронно изображение: загуба или неизправност на повече от един дисплей или компютър, включен във функцията за изобразяване/предупреждение.

12. Система на колесник/спирачки/гуми

(а) пожар в спирачната система;

(б) значителна загуба на спирачно действие;

(в) асиметрично спирачно действие, водещо до значително отклонение от траекторията;

(г) отказ на системата за аварийно пускане на колесника (включително по време на планирани изпитания);

(д) нежелано спускане/прибиране на колесника или на створките на нишата на колесника;

(е) спукване на повече от една гума.

13. Навигационни системи (включително системи за точен подход) и системи за въздушни данни

(а) пълна загуба на работоспособност или множество неизправности по навигационното оборудване;

(б) отказ или множество неизправности в системите за въздушни данни;

(в) значителни подвеждащи индикации;

(г) значителни навигационни грешки поради некоректни данни или грешки в кода на базата данни;

(д) неочаквани отклонения по надлъжната или вертикалната траектория, които не са предизвикани от действия на пилот;

(е) проблеми с наземните навигационни средства, което води до значителни навигационни грешки, несвързани с прехода от инерционен навигационен режим към радионавигационен режим.

14. Кислород за херметизирано ВС

(а) загуба на снабдяването с кислород в пилотската кабина;

(б) загуба на снабдяването с кислород за значителен брой пътници (повече от 10 %), включително когато това е открито по време на поддръжка, обучение или изпитания.

15. Система за отвеждане на въздух от двигателите

(а) изтичане на горещ въздух, което води до предупредителен сигнал за пожар или повреда по конструкцията;

(б) загуба на работоспособност на всички системи за отвеждане на въздух;

(в) повреда в системата за откриване на изтичане в системата за отвеждане на въздух.

Ч А С Т II

Списък на събитията, свързани с аеронавигационните услуги, които трябва да бъдат докладвани

Забележка 1. Въпреки че в тази част са изброени мнозинството събития, които трябва да бъдат докладвани, тя не може да бъде напълно изчерпателна. Всички други събития, които по преценка на участващите в тях изпълняват критериите, трябва също така да бъдат докладвани.

Забележка 2. В тази част не се включват произшествията и сериозните инциденти. В допълнение на други изисквания те също трябва да бъдат записвани в базите данни, посочени в чл. 22, ал. 4.

Забележка 3. Това приложение включва събитията, застрашаващи безопасността на полетите, свързани с аеронавигационното обслужване, които представляват действителна или потенциална заплаха за безопасността на полетите, или могат да изложат на риск осигуряването на безопасно аеронавигационно обслужване.

Забележка 4. Съдържанието на това приложение не изключва докладването на събитие, ситуация или условие, които, ако се повтарят при различни, но сходни обстоятелства или позволяват да останат некоригирани, биха могли да създадат опасност за безопасността на ВС.

(i) Инциденти с опасно сближаване (обхващащи специфични ситуации, когато се счита, че едно ВС и друго ВС/земята/превозно средство/човек или предмет са опасно близо едно до друго):

(а) нарушение на сепарационните минимуми;

(б) неадекватна сепарация;

(в) полет, близък до управляем полет към земята (граничен с CFIT);

(г) излизане на ПИК, недовело до необходимост да се предприемат действия.

(ii) Потенциална възможност за сблъскване или опасно сближаване (обхващащи специфични ситуации, при които има потенциална опасност да възникне произшествие или опасно сближаване, ако в близост се намира друго ВС):

(а) излизане на ПИК, недовело до необходимост да се предприемат действия;

(б) излизане извън пределите на ПИК;

(в) отклонение на ВС от диспечерското разрешение;

(г) отклонение на ВС от приложимите правила за УВД:

1. отклонение на ВС от приложимите публикувани процедури за УВД;

2. неразрешено проникване във въздушното пространство;

3. отклонение от свързаните с УВД самолетно оборудване и операции, които са задължителни според приложимите разпоредби.

(iii) Събития, свързани с УВД (включващи тези ситуации, когато възможността да се осигури безопасно обслужване по УВД е нарушена, както и ситуации, при които, по случайност, безопасната експлоатация на ВС не е застрашена). Това включва следните събития:

(а) невъзможност да се осигури обслужване по УВД:

1. невъзможност да се осигури обслужване на въздушното движение;

2. невъзможност да се осигури организация на въздушното пространство;

3. невъзможност да се осигури управление на потоците на въздушното движение;

(б) отказ на комуникационната функция;

(в) отказ на обзорната функция;

(г) отказ на функцията "обработка и разпределение на данни";

(д) повреда в навигационната функция;

(е) сигурност на системата за УВД.

Допълнение към част II

В следващите параграфи са дадени примери за събития, свързани с УВД, които трябва да бъдат докладвани и които възникват в резултат от прилагането на общите критерии спрямо специфични системи, изброени в параграф (iii) от част II за експлоатацията на ВС.

1. Предоставяне на информация от наземни източници, която е в значителна степен некоректна, неадекватна или подвеждаща, например контрол на въздушното движение (АТС), автоматично информационно обслужване на летище (АТIS), метеорологично обслужване, навигационни бази данни, карти, схеми, ръководства и др.

2. Предоставяне на по-малка от предписаната височина на прелитане над терен.

3. Предоставяне на некоректни референтни данни за налягането (например поставяне на висотомера).

4. Некоректно предаване, получаване или интерпретиране на важни съобщения, когато това води до създаване на опасна ситуация.

5. Нарушение на сепарационните минимуми.

6. Неразрешено проникване във въздушното пространство.

7. Незаконно предаване на радиокомуникации.

8. Повреда на наземни или спътникови аеронавигационни средства.

9. Голяма повреда при КВД/УВД или значително влошаване на инфраструктурата на летището.

10. Зоните за движение по летището са препречени от ВС, превозни средства, животни или чужди предмети, което води до създаване на опасна или потенциално опасна ситуация.

11. Грешки или несъответствия при маркирането на препятствия или опасности в зоните за движение по летището, което води до създаване на опасна ситуация.

12. Повреда, значителна неизправност или липса на осветление на летището.