ИНСТРУКЦИЯ № IЗ-1665 ОТ 22 АВГУСТ 2013 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.79 от 10 Септември 2013г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази инструкция урежда организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение.

Чл. 2. Дейностите по контрол на пътното движение са част от дейността по контрол на безопасността на движението по пътищата.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Раздел I. Задължения на длъжностните лица, осъществяващи ръководство на дейността по контрол на пътното движение

Чл. 3. Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и определен от него заместник-директор осъществяват общия контрол и методическо ръководство на служителите, имащи задължения по контрол на пътното движение (пътен контрол).

Чл. 4. Директорите на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), началникът на отдел "Пътна полиция" и началникът на сектор "Пътен контрол" при ГДНП осъществяват методическо ръководство и контрол относно създадената организация за осъществяване на дейността по пътен контрол.

Чл. 5. Заместник-директорът на СДВР и началниците на отдели "Охранителна полиция" при ОДМВР осъществяват ръководство и контрол на дейността по пътен контрол за съответната територия.

Чл. 6. Началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" и звената при СДВР и ОДМВР, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали, осъществяват прякото ръководство върху дейността по пътен контрол, като:

1. следят и анализират обстановката по безопасността на движението на съответната територия и предприемат мерки за подобряването й;

2. организират, ръководят и контролират изпълнението на дейността от полицейските наряди, работещи по пътен контрол, като определят маршрутите и точките за контрол, силите, средствата и времето за тяхната дейност;

3. изготвят шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението, които включват:

а) отчет за извършената дейност по контрол върху участниците в движението и изпълнението на поставените цели и задачи;

б) средна активност на звената, осъществяващи пътен контрол на съответната територия, на база констатирани нарушения, разход на време за регулиране и подпомагане на движението, участие в масови мероприятия и посещение на пътнотранспортни произшествия (ПТП);

в) отчет за извършената административно-наказателна дейност;

г) анализ на ПТП по причини, вид, време и място, както и анализ на местата с концентрация на ПТП;

д) отчет за проведените специализирани полицейски операции (СПО);

е) конкретни предложения за подобряване на дейността;

ж) определяне на целите и насоките за осъществяване на контрол;

4. координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване на безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари;

5. координират, контролират и/или непосредствено участват в обучението на състава;

6. предоставят по установения ред в МВР информация за състоянието на обстановката по безопасността на движението;

7. създават организация за ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с осъществяването на пътния контрол (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и др.) и проверка на изготвените служебни документи;

8. създават организация и контролират изготвянето на ежегодния отчет за участъците с концентрация на ПТП и изготвят предложения за промяна в организацията на работа на пътния контрол;

9. създават организация, осигуряват и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол;

10. създават организация и контролират осъществяването на превантивна дейност чрез обучение на различните категории участници в пътното движение, съвместна дейност с правителствени и неправителствени организации, информираност на населението чрез средствата за масово осведомяване и други дейности и проекти;

11. създават организация и контролират изготвянето на становища по проекти за организация на движението, както и участието в експертни съвети;

12. предоставят ежемесечно в отдел "Пътна полиция" при ГДНП справка за състоянието, резултатите и дейността по безопасността на движението;

13. анализират административно-наказателната дейност и нейното съответствие на настъпилите ПТП по причини, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с обезпечаване и регулиране на движението, проведените СПО и предприемат мерки за подобряване и усъвършенстване на дейността по пътен контрол;

14. оказват съдействие на компетентните органи за установяване, издирване и задържане на водачи на моторни превозни средства (МПС), създали предпоставка или причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;

15. създават организация за предприемане на действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;

16. издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности, като контролират сроковете за изпълнение на разпорежданията.

Чл. 7. (1) Началниците на сектор/групи "Пътен контрол", на звената, извършващи контрол на пътното движение по главните пътища и автомагистрали в СДВР/ОДМВР, на звена "Пътен контрол" в районните управления (РУ) на СДВР/ОДМВР, пряко отговарят за цялостното състояние на пътния контрол, осъществяван на съответната територия, като:

1. познават оперативната обстановка, динамиката и тенденциите за развитието й, предлагат мерки за подобряване на организацията на работа, усъвършенстване на формите и тактиката на действие на нарядите;

2. ежедневно организират изпълнението на решенията за разстановката на силите в съответствие с поставените задачи и дадените указания;

3. участват в организацията на управление на полицейските наряди и организират взаимодействието между тях;

4. участват в изготвянето на месечен график за работата на служителите, осъществяващи дейност по пътен контрол;

5. проучват и анализират работата и тактиката на пътния контрол и предлагат най-целесъобразната организация и разстановка на силите;

6. организират, ръководят и контролират цялостната дейност на звената;

7. установяват местата с концентрация на ПТП и предлагат списък на постовете, маршрутите и точките за контрол в съответната територия;

8. организират и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол, тяхната периодична метрологична проверка и калибриране;

9. координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари;

10. контролират и/или непосредствено участват в провеждането на ежедневните инструктажи на нарядите и на учебната година и обучението на състава;

11. осъществяват ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с осъществяването на пътния контрол (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и други) и проверка на изготвените служебни документи;

12. контролират изготвянето на становища по проекти за организацията на движението, както и участват в експертни съвети;

13. анализират административно-наказателната дейност и нейното съответствие на настъпилите ПТП по видове, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с обезпечаване и регулиране на движението, проведените СПО и предприемат мерки за подобряване на дейността по пътен контрол;

14. отчитат административнонаказателната дейност по пътен контрол, като ежемесечно изпращат обобщена справка в отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР;

15. създават организация за предприемане на действия за установяване, издирване и задържане на водачи на МПС, създали предпоставка или причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;

16. предприемат действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване или такива, представляващи интерес за полицията;

17. издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности по тях, като контролират сроковете за изпълнението на разпорежданията;

18. осъществяват контрол върху работата на подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина и етичните норми за поведение.

(2) В РУ на СДВР/ОДМВР, в които няма отделно обособено щатно структурно звено за пътен контрол, дейностите по ал. 1 се осъществяват от прекия ръководител на служителите.

Чл. 8. Началниците на РУ на ОДМВР, които имат щатни служители по пътен контрол, осъществяват непосредственото ръководство върху дейността им на съответната територия, като:

1. системно се запознават със състоянието на безопасността на движението и вземат мерки за подобряването й;

2. усъвършенстват отчетността и аналитичната работа по пътен контрол;

3. осигуряват подготовката и участието на полицейските служители в осъществяването на пътния контрол;

4. водят на отчет местата с концентрация на ПТП и сигнализират компетентните органи и институции за предприемане на мерки по обезопасяването им;

5. осъществяват контрол върху работата на подчинените му служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина.

Раздел II. Ръководство на дейността по пътен контрол

Чл. 9. (1) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен контрол се осъществява чрез извършване на проверки относно създадената организация и даване на указания. Предмет на проверките е:

1. анализът на обстановката по безопасност на движението;

2. взетите решения и тяхното съответствие на състоянието и динамиката на оперативната и пътнотранспортната обстановка, изведените проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата по пътен контрол;

3. изготвените указания за изпълнение на пътен контрол за постовете и маршрутите;

4. взаимодействието с органи в МВР, както и с други ведомства и организации;

5. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и средствата за пътен контрол;

6. системността на контролната дейност, извършвана от съответните длъжностни лица, и взето отношение съобразно направените констатации;

7. състоянието на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на дейността.

(2) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен контрол включва и даване на указания при извършване на проверки на непосредственото изпълнението на пътния контрол относно:

1. воденето на служебната документация;

2. провежданите инструктажи и отводи;

3. непосредственото изпълнение на пътния контрол;

4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването.

Чл. 10. В рамките на работната смяна полицейските инспектори, осъществяващи пътен контрол, извършват проверка на непосредственото изпълнение на дейността.

Чл. 11. Проверката на непосредственото изпълнение на пътния контрол от нарядите включва:

1. състав на наряда по пътен контрол;

2. обслужвани пост, маршрут, контролно-пропускателен пункт (КПП);

3. познаване на особеностите на съответната територия, оперативната и пътнотранспортната обстановка;

4. съответствие на дейността, осъществена до момента на проверката, и възложените на инструктажа задачи;

5. спазване на тактическите действия при прилагане на полицейски правомощия;

6. спазване на разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на пътен контрол;

7. водене на ежедневната форма на отчет на наряда по пътен контрол чрез работна станция за отдалечен достъп (РСОД) или на хартиен носител.

Чл. 12. (1) При констатиране на нарушение, свързано с изпълнението на пътния контрол, проверяващият дава указания и предприема мерки за отстраняването им.

(2) При констатиране на грубо нарушение, свързано с непосредственото изпълнение на пътния контрол и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването, нарядите могат да бъдат снети от длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на дейността по пътен контрол, за което своевременно се докладва в оперативния дежурен център/оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ).

Чл. 13. (1) Датата, часът и констатациите на проверяващия се отразяват в РСОД/ежедневния отчет на хартиен носител на наряда по пътен контрол, както и в книга по образец (приложение № 1).

(2) Констатациите от извършените проверки на непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол се докладват ежедневно на началниците на отдел/сектори "Пътна полиция", звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали, при СДВР/ОДМВР и началниците на РУ на СДВР/ОДМВР, които се запознават с тях, като полагат подпис в книгата по ал. 1 и при необходимост дават конкретни разпореждания.

Чл. 14. (1) Дейността по контрола на безопасността на движението се оценява по следните показатели:

1. организацията на дейността по пътен контрол:

а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;

б) ресурсното и кадрово обезпечаване;

в) целесъобразност на разработените постове, маршрути и определените точки за контрол;

г) продължителност на работните смени;

д) актуалност на местата с концентрация на ПТП;

е) ред за изпълнение на дейността по пътен контрол;

ж) специфични задължения на нарядите по пътен контрол;

з) разстановка на силите и средствата;

2. взаимодействието с органи във и извън МВР;

3. състояние на осъществения контрол върху непосредственото изпълнение на ежедневната дейност, в което се включва:

а) системност;

б) конкретност на констатациите и препоръките;

в) взето отношение съобразно направените констатации;

4. състояние на професионалната квалификация въз основа на:

а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;

б) ниво на физическо състояние;

в) ниво на владеене на техники на полицейска лична защита;

г) стрелкова подготовка;

5. информационно обезпечаване на нарядите по пътен контрол, включващо:

а) състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка;

б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;

в) възложени конкретни задачи на нарядите;

6. непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол относно:

а) законосъобразност и етично поведение;

б) тактическа дисциплина;

в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения;

7. състояние на служебна документация:

а) наличие на разпоредената документация;

б) съответствие на документацията с разпоредените образци;

в) системност и правилност при водене на документацията;

8. ефективност от използването на техническите средства.

(2) Персоналната оценка за дейността на полицейския служител, осъществяващ пътен контрол, се определя въз основа на администрираните данни от РСОД/ежедневния отчет за работната смяна на наряда и включва:

1. оценка за изпълнение на поставените задачи по време на инструктажа;

2. степен на въздействие върху пътното движение, включваща:

а) ефективност на извършената работа съобразно брой на констатираните нарушения на час от работното време и брой нарушения за скорост, нарушения от пешеходци, алкохол и упойващи вещества, предимство, неправоспособност и обезопасителни системи, каски и др.;

б) време за регулиране и подпомагане на движението в процент от общото работно време;

в) съответствие на констатираните нарушения по видове със състоянието на пътнотранспортната обстановка на маршрута/поста на база анализ на настъпили ПТП от предходен период;

3. качеството на изготвяните материали при обработка на ПТП и други, съпътстващи ежедневната дейност;

4. ефективното използване на технически средства;

5. обобщени резултати и общи изводи от работата на служителя, работещ по пътен контрол.

Чл. 15. Дейността по контрола на без­опасността на движението се оценява вкрая на отчетните периоди (след приключване на всяка смяна, месечно и на година).

Раздел III. Организация на пътния контрол

Чл. 16. Пътният контрол се организира в зависимост от състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка (ПТО), която включва:

1. особеностите на пътните условия;

2. характера на обектите, чиято дейност е свързана с движението на голям брой пътни превозни средства (ППС), пътници и пешеходци;

3. интензивността на движението;

4. наличните сили и средства.

Чл. 17. Организацията на пътния контрол включва:

1. осигуряване на своевременна и точна информация за оперативната и пътнотранспортната обстановка в съответната територия;

2. оптимална разстановка, разработена на база анализ на ПТО, рационално използване на техническите средства и възможност за бързо реагиране със съществуващите сили;

3. осигуряване на взаимодействие между нарядите, осъществяващи пътен контрол на съответната територия.

Чл. 18. (1) Решението за разстановката на силите за пътен контрол се оформя писмено в заповеди (приложение № 2) на директорите на СДВР, ОДМВР и началниците на районни управления в ОДМВР.

(2) Решението на ръководителите по ал. 1 се взема в съответствие с изготвените анализи и планираните дейности, отчитайки:

1. природно-географските и инфраструктурните особености (пътна инфраструктура, места с концентрация на ПТП, организация на движението и неговата интензивност, електропреносна мрежа, продуктопроводи, водоизточници, стратегически обекти, дипломатически представителства и др.) на съответната територия;

2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, миграционни процеси и др.);

3. социално-икономическата характеристика на населените места;

4. състоянието, структурата, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място;

5. състоянието на аварийността;

6. пътнико-транспортните потоци;

7. наредбата на съответната община, регламентираща обществения ред и сигурност;

8. създадената организация и взаимодействието между службите за пътен контрол и собствениците или администрацията, управляваща пътя;

9. наличните сили и средства, включително и тези на други структури във и извън МВР, както и възможност за използване на допълнителни такива.

(3) Ново решение за организация на пътния контрол се взема по преценка на длъжностните лица по ал. 1 при промяна на показателите по ал. 2.

(4) По преценка на длъжностните лица по ал. 1 при извънредни обстоятелства и в случаи, изискващи защита на населението при бедствия, може да се вземе временно решение за организация по пътен контрол.

(5) В заповедта по ал. 1 се разпореждат:

1. постовете, маршрутите и точките за контрол от съответната територия;

2. видовете наряди за пътен контрол;

3. редът за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;

4. редът за взаимодействие с други ведомства;

5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и други сили;

6. редът за провеждане на инструктаж и отвод;

7. редът за осъществяване на контрол по изпълнението на пътен контрол;

8. материално-техническото осигуряване на пътния контрол.

(6) В РУ при ОДМВР, в които няма щатно обособени звена за пътен контрол, към показателите в общата заповед на началниците на РУ се включват и показателите по ал. 2.

Чл. 19. (1) При осъществяване на съвместна дейност по чл. 33, ал. 3, т. 3 взаимодействието се осъществява въз основа на предварително изготвен план, в който се определят:

1. цел и задачи на съвместната дейност по контрол на пътното движение;

2. период и територия за осъществяване на съвместната дейност;

3. ръководство, сили, средства и разстановка;

4. конкретни задачи и ред за изпълнение на пътен контрол от нарядите;

5. други разпореждания.

(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от съответните оправомощени длъжностни лица.

Чл. 20. (1) За постовете и маршрутите се изготвят указания за осъществяване на пътен контрол (приложение № 3).

(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от съответните длъжностни лица по чл. 18, ал. 1.

(3) Указанията по ал. 1 съдържат:

1. граници на маршрутите/постовете;

2. особености на съответната територия (фактори, влияещи на безопасността на движението, стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията, медицински заведения и други значими обекти);

3. схеми (карти) на съответната територия;

4. характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии;

5. местата с концентрация на ПТП;

6. организация на движението и неговата интензивност;

7. учебни заведения и места с интензивно движение на деца и пешеходци;

8. места за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите;

9. специфични задължения на нарядите по пътен контрол;

10. ред за служебно взаимодействие;

11. ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ и други сили.

(4) Местата за контрол по ал. 3, т. 8 се наричат "точки за контрол" и се определят от началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР на база анализ на ПТО по територия, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място, местата с концентрация на ПТП по вид, време и място, състоянието на пътния травматизъм и аварийността, интензивност на пътнико-транспортните потоци, както и други фактори, влияещи върху безопасността на движението.

(5) Началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР нанасят на електронна подложка (карта) върху РСОД определените маршрути и точки за контрол по следните показатели:

1. Т ks - контрол за скорост;

2. Т rs - контрол за червен сигнал;

3. Т kot - контрол за неправилно изпреварване;

4. Т kp - контрол за пешеходци.

(6) На електронната подложка (карта) нарядите отразяват:

1. време на извършвания контрол;

2. място на извършвания контрол;

3. вид, модел и номер на използвани технически средства за контрол;

4. вид на контрола;

5. наряди, осъществяващи пътен контрол.

Чл. 21. (1) За определяне на деня и времето за изпълнение на пътен контрол се изготвя и утвърждава седмичен или месечен график на служителите (приложение № 4).

(2) В случай на осъществяване на съвместна дейност по пътен контрол по чл. 33, ал. 3, т. 3:

1. в графика на изпращащата страна се отбелязват периодът и приемащата структура или звено;

2. приемащата структура или звено по пътен контрол изготвя отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;

3. копие от графика по т. 2 се предоставя на изпращащата страна.

(3) Седмичните/месечните графици се утвърждават от началниците на РУ или на отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР.

Чл. 22. (1) Началниците на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР/ОДМВР, разпореждат разстановката на силите и средствата за денонощието, определяща:

1. постовете и маршрутите, които ще се обслужват приоритетно от наряди по пътен контрол през денонощието;

2. вида и състава на нарядите по пътен контрол;

3. времето и мястото за съсредоточаване на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;

4. помощните и техническите средства, както и индивидуалните средства за защита, с които ще се оборудват нарядите.

(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:

1. оперативната и пътнотранспортната обстановка;

2. разпоредени за изпълнение допълнителни задачи по пътен контрол;

3. наличните сили за изпълнение на пътен контрол, както и такива, придадени от други структури и звена във и извън МВР, предназначени за изпълнение на пътен контрол чрез съвместни наряди;

4. възможностите за маневреност;

5. наличните средства за свръзка.

(3) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието се отразява в ежедневната ведомост на структурното звено - отдел/сектор "Пътна полиция" и РУ на ОДМВР (приложение № 5).

(4) Придадените в помощ сили са на разпореждане на приемащата страна и се отразяват в ежедневните ведомости на приемащите и предаващите структури.

(5) Ежедневните ведомости се утвърждават от длъжностните лица по ал. 1.

Чл. 23. (1) Пътният контрол се организира и осъществява чрез работни смени.

(2) Ползваните почивки се отразяват в РСОД/ежедневния отчет за работната смяна.

Чл. 24. За изпълнение на задачите съставът на наряда по пътен контрол се определя съобразно индивидуалните качества на полицейските служители, моментното им физическо състояние и ниво на професионална квалификация и опит.

Чл. 25. (1) Полицейските служители могат да бъдат назначавани в наряд за изпълнение на пътен контрол на един или няколко маршрута/поста за една смяна.

(2) При изпълнение на пътен контрол на няколко маршрута/поста се указват времето и редът за преместване от един маршрут/пост на друг, като това се отразява в ежедневната ведомост.

Чл. 26. При необходимост по републиканската пътна мрежа и на входно-изходните пътища на градовете могат да се разполагат временни или постоянни контролно-пропускателни пунктове.

Раздел IV. Планиране и отчетност на пътния контрол

Чл. 27. (1) Планирането е дейност, насочена към определяне на целите и основните задачи за определен период от време, както и мероприятията за тяхното реализиране, с указани конкретни срокове и отговорници. Длъжностните лица, функционалните задължения на които са пряко свързани с дейността по пътен контрол или са им възложени такива, изготвят шестмесечни планове.

(2) Началниците на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР, утвърждават плановете за работа по пътен контрол, които се изготвят въз основа на извършен анализ на ПТО в съответната територия, като се съобразяват със:

1. пътните условия, транспортната мрежа, организацията на движението и неговата интензивност, наличието на участъци с концентрация на ПТП, аварийност и пътен травматизъм, пътнико-транспортни потоци, на стратегически и особено важни пътища, обекти и др.;

2. характеристиката на населените места, брой и концентрация на населението и моторните превозни средства;

3. наличните сили и средства и възможност за използване на допълнителни сили;

4. оценка на ефективността от създадената организация и резултатите по безопасността на движението и противодействие на престъпността за предходен период.

(3) По разпореждане на съответния ръководител се изготвят текущи планове за реализация на конкретни мероприятия.

(4) За изпълнение на текущи задачи по разпореждане на съответния ръководител длъжностните лица по ал. 1 може да изготвят и планове за по-кратък период.

Чл. 28. Мероприятията за осъществяване на организация, координация, методическо ръководство и контрол и непосредствено изпълнение на пътния контрол се обособяват като раздел в общия план за дейността на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР.

Чл. 29. Предвид изменението на пътнотранспортната обстановка от началниците на РУ, началниците на отдел/сектори "Пътна полиция", групи "Пътен контрол" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и

ОДМВР, както и отдел "Пътна полиция" при ГДНП се осъществява перспективното планиране, обхващащо периодите пролет - лято и есен - зима, като се вземат предвид:

1. оперативната обстановка по безопасността на движението, обезпечаването на участъци за временно отклоняване и затваряне на движението, проходи, пътни съоръжения, стратегически пътни възли и кръстовища и др.;

2. съгласуване на маршрутите, постовете и районите между съседни територии и създаване на координация на силите, осъществяващи пътен контрол;

3. създаване на организация и взаимодействие между службите за контрол, собствениците или администрацията, управляваща пътя, и местната власт за осигуряване на нормално протичане на транспортните процеси.

Чл. 30. (1) Длъжностните лица по чл. 27, ал. 2 изготвят писмен анализ на дейността по осъществяване на пътен контрол на шестмесечие и годишно.

(2) Анализът по ал. 1 съдържа характеристика на оперативната и пътнотранспортната обстановка, показатели и данни от глава трета, раздел ІІІ "Отвод и отчет на резултатите от дейността по пътен контрол", съпоставени със данните за съответен предхождащ период, изводи и насоки за оптимизиране на дейността по пътен контрол.

Раздел V. Сили и средства за осъществяване на пътен контрол

Чл. 31. (1) Пътният контрол се осъществява от служители, назначени в щатно обособените структури "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали.

(2) Със заповеди на директорите на СДВР и ОДМВР могат да бъдат използвани за осъществяване на пътен контрол и служители от "Охранителна полиция" с правомощия поЗакона за движението по пътищата (ЗДвП) след успешно полагане на изпит.

Чл. 32. (1) За изпълнение на дейността по пътен контрол се използват служебни:

1. превозни средства - патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди и вертолети;

2. средствата за комуникация;

3. помощни и защитни средства, служебно въоръжение и средства за явно наблюдение;

4. автоматизирани технически средства и системи за контрол на водачите, пешеходците и пътните превозни средства, съоръжения за принудително спиране на МПС и др.

(2) Автомобилите и мотоциклетите, които се използват за осъществяване на явен пътен контрол, се сигнализират, обозначават и оборудват по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

Раздел VI. Наряди за извършване на пътен контрол

Чл. 33. (1) Нарядът е състав, включващ един или повече служители, осъществяващи задачите по пътен контрол на съответната територия.

(2) Когато нарядът е в състав от двама и повече служители, от провеждащия инструктажа се определя старши на наряда.

(3) В зависимост от състава си нарядът е:

1. самостоятелен - съставен от полицейски служители само от едно щатно обособено структурно звено "Пътна полиция";

2. смесен - съставен от служители на "Пътна полиция" и други служители от териториалната структура;

3. съвместен - съставен от служители на "Пътна полиция" и служители от други структури в МВР, служители извън МВР, както и служители от полицейски структури на други държави.

(4) Нарядът по пътен контрол изпълнява дейността си на територия с определени граници, в които се обособяват постове за регулиране и подпомагане на пътното движение, КПП и маршрути с точки за контрол. При смесен наряд постовете се формират в рамките на участъците за обслужване на съответната територия.

(5) Обособяването на постовете, маршрутите и точките за контрол се извършва на база анализ на ПТО съобразно спецификата и инфраструктурата на съответната територия с оглед осигуряване безопасността, подпомагане и регулиране на движението на съответната територия.

Чл. 34. Видовете наряди за извършване на пътен контрол са пост, патрул и КПП.

Чл. 35. (1) Постът е наряд за пътен контрол на определен участък от територия.

(2) Постът може да е подвижен и неподвижен с определен център и граници:

1. неподвижен пост - за контрол на пътното движение на територия, границите на която са с радиус до 50 м от центъра на поста, в рамките на обслужваната по пътен контрол територия;

2. подвижен пост - за контрол на пътното движение на територия, границите на която са с радиус до 300 м от центъра на поста, в рамките на обслужваната по пътен контрол територия.

(3) Постът може да бъде постоянен или временен:

1. постоянен пост - има основно значение в единната разстановка на силите и средствата и се обслужва ежедневно;

2. временен пост - обслужва се при необходимост съобразно пътнотранспортната и оперативната обстановка.

(4) Според предназначението си постовете могат да са:

1. пост за осигуряване безопасността на движението - наряд за регулиране и подпомагане на движението при извършване на аварийно-спасителни действия, ПТП, авариен ремонт на пътното платно, строителни дейности в обхвата на пътя, при въвеждане на временна организация по безопасност на движението и др. ограничения на движението;

2. пост за регулиране и подпомагане на движението (ПРПД) - наряд, предназначен за регулиране на пътното движение, чрез подаване на сигнали с тяло и ръце и/или непосредствено управление на светофарните уредби.

Чл. 36. При необходимост може да се организират временни стационарни постове за осигуряване на масови, заградителни и други мероприятия, като могат да се използват и КПП, разположени на входно-изходните пътища от и към населените места.

Чл. 37. (1) Контролно-пропускателният пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на движението на пътни превозни средства и лица на определена територия.

(2) Контролно-пропускателните пунктове могат да бъдат постоянни или временни.

(3) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същият се сигнализира с пътни знаци.

Чл. 38. (1) Патрул за пътен контрол (ППК) е наряд, предназначен за контрол на пътното движение, реакция при възникване на усложнения в пътнотранспортната обстановка, оказване на съдействие на други наряди, както и за осъществяване на дейности при настъпило ПТП.

(2) Контролът може да бъде осъществяван явно или негласно.

(3) На ППК се определят маршрути с точки за контрол на пътното движение.

(4) Видовете ППК са:

1. автопатрул - с автомобили;

2. мотопатрул - с мотоциклети/мотопед;

3. пеши патрул;

4. въздушен патрул - с вертолети.

(5) Границите на маршрутите на патрулите по ал. 4, т. 1 - 3 се определят в зависимост от спецификата на пътната инфраструктура, обстановката по безопасност на движението и целите на пътния контрол.

(6) Пешият патрул за пътен контрол може да се използва за временно регулиране на кръстовище с интензивно движение и за осигуряване на масови и други мероприятия в зависимост от пътнотранспортната и оперативната обстановка.

(7) Контролът на движението чрез вертолети се организира за:

1. координиране на работата и управлението на пътния контрол;

2. осъществяване на централизирано ръководство на силите за пътен контрол при провеждане на специализирани полицейски операции, масови, спортни и други мероприятия;

3. наблюдаване и контролиране на поведението на участниците в движението по пътища с интензивен трафик на движение;

4. изучаване на условията, интензивността и състава на движението и пътнотранспортната обстановка и при необходимост преразпределение на транспортните потоци.

Раздел VII. Форми и методи за осъществяване на пътен контрол

Чл. 39. (1) Пътният контрол се осъществява чрез:

1. наблюдение на движението;

2. видимо присъствие;

3. контрол по спазване на правилата за движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни мерки;

4. организационно-профилактични мероприятия.

(2) Наблюдението на движението по пътищата включва изучаване, анализиране и оценяване на обстановката на територията на поста и маршрута, интензивността на движението, характера на нарушенията, ПТП и последиците от тях, ефективността на съществуващата сигнализация и организация на движението и др.

(3) Видимото присъствие на полицейски служители има за цел целенасочено да се въздейства върху участниците в движението за недопускане на нарушения на правилата за движение, като се прилага на рисковите участъци от пътя, на местопроизшествия, на места, засегнати от бедствия или производствени аварии, при заградителни, спортни, масови и др. мероприятия.

(4) Пътният контрол представлява визуален или с помощта на технически средства контрол върху поведението на участниците в движението и на техническото състояние на ППС чрез:

1. установяване на лицата, които нарушават правилата за движение по пътищата, и прилагане на съответните наказания и принудителни административни мерки, предвидени вЗДвП;

2. установяване и задържане на обявени за издирване МПС и лица, както и лица, напуснали местопроизшествието;

3. установяване на технически неизправни МПС и прилагане на мерки съгласно ЗДвП.

(5) Организационно-профилактичните мероприятия включват разпоредителни и административни действия в процеса на контрола и регулиране на движението с цел осигуряване безопасно придвижване на участниците в движението чрез:

1. оказване на помощ на участниците в движението;

2. предупреждение на водачите за влошено състояние на пътните условия, възникнали задръствания, ПТП, аварийно-ремонтни и други дейности;

3. организиране на отстраняването на препятствия върху платното за движение.

Чл. 40. (1) За осъществяването на ефективен и законосъобразен контрол на пътното движение се прилага принципът на ротация.

(2) Форми на ротационния принцип са:

1. размяна на състава на нарядите;

2. размяна на постовете и маршрутите, в които нарядите изпълняват дейност по контрол на пътното движение;

3. размяна на постовете и маршрутите между РУ в рамките на СДВР/ОДМВР;

4. размяна на наряди между СДВР и ОДМВР.

(3) Ротационният принцип не се прилага при определяне състава на наряда от звената "Автоматизирани системи за контрол на пътното движение".

Чл. 41. Началниците на отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР планират СПО по метода на "Широкообхватен контрол", изразяващ се във:

1. извършване на проверка на максимален брой МПС, преминаващи в една посока на движение, през определено място, с конкретна насоченост на контрола, като управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, ползването на обезопасителни колани и каски, носене на задължителните документи, техническа изправност и др.;

2. извършване на цялостна проверка на МПС, водачи, товари, пътници и други с участието на други структури на МВР и ведомства, имащи отношение към извършвания контрол.

Чл. 42. Проверките по метода на "Широкообхватен контрол" се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или две ленти от платното за движение или до основния път е изградена площадка, подходяща за целта.

Чл. 43. За осигуряване на безопасността на участниците и проверяваните МПС и лица по метода на "Широкообхватен контрол" определените за контрол места се обезопасяват и сигнализират с технически средства, пътни знаци, светлоотразителни конуси, полицейски ленти и други помощни средства.

Чл. 44. "Широкообхватен контрол" се планира и осъществява, както следва:

1. за всяка проверка по метода на "Широкообхватен контрол" се изготвя отделен план, в който се определя видът на проверката, мястото, датата, часът и продължителността, необходимите сили, техническите и помощните средства, както следва:

а) определя се видът на проверката, която може да е за:

аа) управление на МПС след употреба на алкохол;

бб) използване на светлините на превозните средства;

вв) използване на обезопасителни колани от водача и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски от мотористите;

гг) наличие на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и необходимите документи на водачите на ППС;

дд) техническото състояние на ППС и документите при превоза на хора и товари от автобусите и товарните автомобили;

ее) други видове контрол съгласно изпълнение на целите на пътния контрол за без­опасност и намаляването на убитите и тежко пострадалите от ПТП;

2. определят се следните тактически действия:

а) проверките по метода на "Широкообхватен контрол" се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или две ленти от платното за движение или до основния път е изградена достатъчно голяма отбивка; в зависимост от контрола, който ще се извършва, мястото се определя така, че сигурността на проверяващите служители, както и проверяваните лица, да не бъде застрашена от преминаващите превозни средства;

б) когато пътят е двупосочен с по една лента за движение във всяка посока, контрол следва да се осъществява на достатъчно голяма и подходяща отбивка, като:

аа) мястото за контрол се огражда с конуси за осигуряване на безопасността на участниците и достатъчно пространство за работа на контролиращите (приложение № 6);

бб) един полицейски служител, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към проверяващите служители, заели предварително определени места;

вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват от служителите, извършили проверката на определено място, където други двама или повече служители в зависимост от обема на работата изготвят необходимите документи за извършените нарушения; тези служители не участват пряко в извършването на проверката;

гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;

в) на път с две или повече от две ленти за движение в една посока за извършване на контрол се използват помощни средства (пътни знаци, конуси и полицейски ленти), които определят и ограждат мястото на проверка, като:

аа) в зависимост от броя на лентите и интензивността на трафика се затварят една или две от лентите за движение, като се поставят пътни знаци Г9 или Г10, определеното място се огражда с конуси за насочване на движението, осигуряване на безопасността и достатъчно пространство за работа на проверяващите служители (приложение № 7);

бб) един полицейски служител, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към проверяващите служители, заели предварително определени места;

вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват от служителите, извършили проверката на определено място, където други двама или повече служители в зависимост от обема на работата изготвят необходимите документи за извършените нарушения; тези служители не участват пряко в извършването на проверката;

гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;

г) мястото за извършване на широкообхватен контрол на товарни автомобили и автобуси се определя на големи отбивки или паркинги в близост до пътното платно, на които може да се обособят няколко допълнителни места за извършване на проверки на ППС, като:

аа) обособените за този контрол места следва да бъдат съобразени с габаритите на превозните средства и релефа на терена, като за всяко допълнително обособено място отговаря предварително определена група служители (приложение № 8);

бб) един полицейски служител, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към обособените места за проверка;

вв) от всяка група за проверка се определя по един служител, който следи за приключване на всички етапи на контрола, след което освобождава превозното средство;

гг) при констатиране на нарушение се взема отношение на място; при възникнала необходимост от извършване на пълна проверка превозното средство се отделя на предварително определено за това място и се проверява от сформиран за тази цел екип;

дд) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;

ее) в този вид контрол могат да се включат представители на различни структури на МВР, както и на други ведомства, имащи отношение към извършвания контрол;

3. определяне на необходимите сили и средства за постигане на предварително зададените цели, както следва:

а) в зависимост от вида на планирания контрол и поставените за изпълнение цели се определя броят на участниците, които ще са ангажирани;

б) за координация и контрол се определя ръководител, който непосредствено участва в мероприятието, като:

аа) инструктира служителите преди стартирането на широкообхватния контрол, определя специфичните места за работа, като разпределя на тях необходимия брой проверяващи служители и поставя индивидуални задачи на всеки един от тях;

бб) по време на извършвания контрол следи за правилното взаимодействие между изпълнителите (полицейски служители и участниците от други ведомства); съблюдава за изпълнение на техниките за безопасност с оглед недопускане на инциденти;

вв) осъществява комуникация с присъстващи представители на средствата за масово осведомяване, като следи същите да не пречат при изпълнението на служебните задължения на проверяващите екипи;

гг) обявява началото и края на операцията;

дд) след приключване на мероприятието извършва обстоен разбор на постигнатите резултати, допуснатите грешки от проверяващите служители, дава препоръки за последващите операции;

4. определят се необходимите технически, помощни средства и материали, както следва:

а) предупредителни пътни знаци, указващи вида на извършвания контрол и знаци със задължителни предписания (Г9 и Г10);

б) светлоотразителни конуси и полицейски ленти;

в) технически средства за тестване наличието на алкохол в издишания въздух, както и тестери за наличието на наркотични или упойващи вещества;

г) автоматизирани технически средства за разпознаване на регистрационните табели на ППС;

д) служебна документация: бланки фишове за налагане на глоби, актове за установяване на административни нарушения (АУАН), заповеди за задържане, протоколи за разпореждане и предупреждение съгласно чл. 55 и 56 ЗМВР, призовки, както и други документи, които биха били нужни за постигане на заложените цели в операцията;

е) светлоотразителни жилетки за всички участници, включително и представителите на средствата за масово осведомяване;

ж) средства за комуникация.

 

Глава трета.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПЪТЕН КОНТРОЛ

Раздел I. Инструктаж на нарядите по пътен контрол

Чл. 45. (1) За изпълнение на дейността по пътен контрол на всеки наряд се провеждат инструктаж и отвод.

(2) Инструктажът и отводът на нарядите се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и периодично, както и за всяко отделно мероприятие.

(3) За провеждане на инструктаж и отвод се обособява служебно помещение, оборудвано със:

1. карта (схема) на съответната територия с нанесени върху нея определените постове и маршрути;

2. копия на указанията за изпълнение на дейността по постове и маршрути;

3. образци от служебни документи и формуляри, използвани от полицейските наряди по пътен контрол.

(4) При възникнала служебна необходимост инструктажът и отводът на нарядите, изпълняващи дейност по пътен контрол, може да се провеждат на място извън помещението по ал. 3.

(5) Общата продължителност на ежедневните инструктаж и отвод не надвишава 30 минути.

Чл. 46. (1) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от полицейски инспектор съгласно утвърден график или от оперативен дежурен служител в РУ.

(2) Определените служители провеждат инструктаж съгласно предварително изготвени от тях задачи за изпълнение дейността по контрол на пътното движение на електронен носител (приложение № 9), които се съхраняват в ОДЦ/ОДЧ или по друг служебно определен начин.

(3) В звената, където няма предвидени или заети длъжности по ал. 1, директорите на ОДМВР или упълномощени от тях длъжностни лица, както и началниците на РУ, с писмена заповед възлагат провеждането на инструктаж и отвод на дежурния в ОДЦ/ОДЧ или други служители.

(4) При инструктаж на смесен наряд длъжностните лица, определени да го извършат, поставят задачите устно, като се предоставя възможност същите да бъдат въведени в РСОД (при наличие на техническото средство).

Чл. 47. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж определените за целта служители са длъжни:

1. да са запознати с оперативната и пътнотранспортната обстановка;

2. да извършват проверка на наличността на полицейските служители, определени за изпълнение на дейността по пътен контрол, и униформеното им облекло и оборудване, като се информират за здравословното им състояние и готовността им за работа;

3. да извършат преглед на състоянието и готовността за експлоатация на автомобилите, мотоциклетите и техническите средства за контрол, определени за смяната;

4. да подготвят допълнителните задачи за инструктажа.

Чл. 48. (1) Инструктиращият по време на инструктажа:

1. информира служителите за по-характерните правонарушения през денонощието, за издирваните лица и МПС, както и други данни, имащи отношение към състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка;

2. запознава полицейските служители с разстановката на силите и средствата за денонощието и поименното им разпределение по видове наряди;

3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в съответната територия за съответната работна смяна;

4. възлага конкретни задачи на нарядите за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол, като по възможност ги предоставя на електронен носител за въвеждане в РСОД;

5. указва в часови графици по образец (приложение № 10) времето за обслужване на постове, маршрути и точките за контрол съобразно пътнотранспортната обстановка, провежданите мероприятия, метеорологичните условия и др.;

6. определя старшите на нарядите;

7. разпределя и предоставя техническите средства за контрол.

(2) Допълнително възникнали конкретни задачи се възлагат на нарядите чрез средствата за комуникация или по електронен път за въвеждане в РСОД от ОДЧ/ОДЦ и/или прекия ръководител.

Чл. 49. Проведеният инструктаж се документира с подписите на инструктиращия и инструктираните в ежедневната ведомост.

Раздел II. Ред за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол

Чл. 50. (1) При изпълнение на дейността по пътен контрол с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния поток така, че да не създава затруднения за другите участници в движението и следи за поведението им.

(2) При осъществяване на пътен контрол служебният автомобил престоява така, че да не затруднява останалите участници в движението.

(3) Ползване на специален режим на движение се осъществява съгласно нормативните разпоредби, като се предприемат необходимите мерки за безопасност.

Чл. 51. (1) При изпълнение на дейността по пътен контрол полицейските наряди осъществяват превенция на правонарушенията чрез видимо присъствие, осъществяване на контрол и регулиране на движението в съответната територия.

(2) Дейността по пътен контрол се изпълнява извън служебните помещения и МПС, като полицейските служители могат да извършват и обход пеша в рамките на указаните за поста или маршрута граници за изпълнение на конкретни задачи.

(3) Изискването по ал. 2 не се отнася при работа с автоматизирани технически средства за контрол, монтирани в автомобил.

(4) Извършването на контрол пеша се прилага по пътищата и улиците с интензивно движение, както и на уязвими места, където движението или разполагането на служебен автомобил е неефективно или невъзможно.

(5) Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, предприема мерки за осигуряване на личната си безопасност.

(6) Забранява се осъществяването на дейност по пътен контрол на платното за движение при намалена или ограничена видимост и хлъзгав път, с изключение на случаите при обработване на ПТП или при участие в масови, заградителни и други мероприятия, като в тези случаи служителите предприемат мерки за осигуряване на личната си безопасност.

Чл. 52. (1) При обхождане на постовете и маршрутите нарядите изпълняват указанията за работа в маршрута и утвърдения часови график.

(2) При обхождане на маршрутите нарядите със служебни превозни средства осъществяват при необходимост периодичен контакт с другите видове наряди на съответната територия, като взаимно се информират за състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка.

(3) Скоростта на придвижване на нарядите със служебни превозни средства се съобразява с възможността за наблюдение на съответната територия, пътнотранспортна обстановка и намиращите се в нея обекти, както и с готовност за своевременна реакция при установяване на нарушения на правилата за движение или при друга възникнала служебна необходимост.

(4) При осъществяване на дейности по контрол на пътното движение в смесен наряд служителите изпълняват дадените конкретни задачи и часови графици за покриване на установъчните пунктове и точки за контрол, възложени на инструктажа.

Чл. 53. (1) Полицейските наряди по пътен контрол своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ:

1. при извършване на проверка на МПС, лица, както и при констатиране на престъп­ления и нарушения на обществения ред;

2. за взетото отношение спрямо проверените МПС и лица;

3. при констатирани проблеми/неизправности по състоянието на пътната мрежа, създаващи опасност за живота и здравето на участниците в движението, като по възможност на място предприемат мерки за отстраняването им.

(2) По преценка и необходимост извършват справки чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ за лица и МПС.

Чл. 54. Полицейските служители осъществяват дейност по пътен контрол, като:

1. не напускат границите на разпоредените им за обслужване постове и маршрути без съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол и дежурните в ОДЦ/ОДЧ;

2. съблюдават разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен с ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат комуникация без служебна необходимост;

3. не допускат лица в служебните помещения и превозни средства и не превозват лица и товари, когато това не е свързано с изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 55. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол или за извършена смяна на място нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане могат да напуснат обслужваните постове или маршрути.

(2) В случаите по ал. 1, когато смяната на наряда не се осъществи в определеното време, нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане може да напусне обслужвания пост или маршрут.

Чл. 56. (1) При обход на определения им маршрут нарядите проверяват за възникнали изменения в пътнотранспортната обстановка, като при констатирани препятствия или опасности за движението незабавно предприемат следните мерки:

1. докладват на дежурния служител в ОДЦ/ОДЧ и изпълняват неговите разпореждания;

2. сигнализират участниците в пътното движение и при необходимост пристъпват към временно регулиране на движението;

3. съдействат на съответните служби за отстраняване или ограничаване на възникналите неблагоприятни последици.

(2) Полицейският служител придобива информация за пътнотранспортната обстановка:

1. от прекия ръководител по време на провеждане на инструктажа;

2. по време на изпълнение на служебната дейност;

3. от ОДЦ/ОДЧ;

4. от участници в пътното движение.

Чл. 57. С професионалното използване на методите и формите за пътен контрол полицейският служител активно влияе върху безопасността на движението по пътищата, като:

1. предотвратява и отстранява затруднения в движението;

2. осигурява ритмичност на движението на обществения транспорт за превоз на пътници;

3. взема мерки за правилно използване на платното за движение, като не допуска спиране и паркиране на МПС в нарушение на правилата;

4. при необходимост осигурява преминаване с предимство на определени потоци от превозни средства или пешеходци по отделни участъци и направления за движение;

5. осигурява безпрепятствено и безопасно преминаване на автомобилите със специален режим на движение.

Чл. 58. (1) Служителят, назначен в наряд за пътен контрол, спира водачите на ППС за проверка, когато:

1. има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата;

2. има неизправности на ППС или разположението на товара създава опасност за участниците в движението;

3. начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача на МПС за преумора, употреба на алкохол или друго упойващо вещество;

4. съществуват данни или предположения, че водачът на ППС е участвал в ПТП или в извършването на престъпление.

(2) За спиране на ППС, когато водачът не е извършил нарушение на ЗДвП и няма данни по ал. 1, т. 3 или 4, служителят изготвя докладна записка в края на работната смяна.

Чл. 59. Полицейският служител може да спира превозните средства от редовните линии за обществен превоз за нарушения от страна на техните водачи и пътници.

Чл. 60. Не подлежат на спиране и проверка МПС, ползващи специален режим на движение, както и автомобили на Министерството на отбраната, движещи се в обозначена колона.

Чл. 61. (1) Знаците и сигналите за спиране на водачите на превозни средства се подават от полицейския служител своевременно със стоп палка или с ръка, като се посочва мястото за спиране на превозните средства. През нощта и в условията на намалена или ограничена видимост може да се използва и червен светлинен сигнал.

(2) Преди подаването на знака или сигнала полицейският служител застава срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.

(3) На водача на МПС трябва да се осигури възможност да спре плавно и да не създава опасност или да бъде пречка за останалите участници в движението.

(4) Спиране на превозните средства на места с ограничена или намалена видимост, непосредствено преди или след кръстовища, пешеходни или велосипедни пътеки, мостове, подлези, надлези, стеснени участъци, жп прелези, тунели и на други места, където спирането е забранено, се допуска по изключение при условие, че е осигурена безопасността на участниците в движението и служителите от наряда.

(5) Когато нарядът се движи с автомобил или мотоциклет, спирането на превозните средства става със стоп палка или с ръка при изравняването с тях или след изпреварването им.

Чл. 62. (1) Проверка на водач и МПС се извършва задължително при неработещ двигател най-малко от двама полицейски служители при следните тактически действия:

1. проверяващият полицейски служител подхожда към превозното средство отзад и отстрани с необходимото внимание, като застава отстрани на МПС, зад водача извън обсега на отварящите се врати;

2. проверяващият визуално се ориентира за броя на лицата в автомобила и превозвания товар;

3. проверяващият полицейски служител се представя, като произнася длъжността, фамилията, структурното звено и повода за спиране;

4. проверяващият полицейски служител изисква от водача и пътниците необходимите документи, като те се предоставят от тях без служителят да навлиза в пространството на проверяваното ППС;

5. при поискване полицейският служител показва своята служебна карта или полицейски знак;

6. при извършването на проверката полицейският служител следи проверяваните лица да не изхвърлят вещи и предмети.

(2) Вторият служител от наряда осигурява извършването на проверката, като:

1. застава на подходящо и безопасно място, осигуряващо добра видимост и визуална комуникация с останалите служители;

2. води непрекъснато наблюдение за поведението на водача и пътуващите в автомобила лица;

3. при необходимост предприема незабавни действия съобразно създалата се ситуация.

(3) По време на изготвяне на административни документи на пътя водачите и пътниците престояват в проверяваното превозно средство или на разстояние от полицейския автомобил, а документите им се представят за подпис извън служебното МПС върху подходящо за целта място.

(4) При проверката не се допуска проверяваните лица да влизат, престояват, оставят или вземат предмети във и от служебния автомобил.

(5) Проверката задължително започва с извършването на справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ по регистрационен номер на МПС и данни за водача и пътуващите лица.

Чл. 63. В случаите на проверка на МПС, водачът на което не е изпълнил полицейско разпореждане, освен действията по чл. 62 полицейският служител може допълнително да:

1. отдава разпореждане на водача да изключи двигателя, да извади контактния ключ и го постави на арматурното табло;

2. отдава разпореждане на водача да излезе бавно от колата и да застане пред автомобила си с лице към него;

3. отдава разпореждане на лицата в автомобила да стоят неподвижно в МПС;

4. при данни за извършено престъпление извършва обиск на водача и пътниците, като при наличие на лица от противоположния пол обискът се извършва съгласно ЗМВР, както и проверка на превозното средство и на вещите, които се превозват в него;

5. установява самоличността на лицето/лицата и уведомява ОДЦ/ОДЧ, като прави справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ;

6. при необходимост за отвеждане и задържане в структурите на МВР лицето сяда в полицейския автомобил на задната седалка по средата или вдясно, като до него сяда задължително полицейски служител;

7. в един патрулен автомобил се превозва само едно задържано лице.

Чл. 64. При установена употреба на алкохол/наркотично или упойващо вещество от водач на ППС водачът не се допуска да управлява МПС, като се прилага принудителна административна мярка и МПС се премества принудително съгласно ЗДвП.

Чл. 65. При осъществяване на пътен контрол и установяване на издирвани лица или ППС, когато е налице основание за задържането им, полицейският служител ги задържа лично или със съдействието на други служители, като за действията си уведомява ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 66. При откриване на изоставени моторни превозни средства, които са обявени за издирване, полицейският служител е длъжен да запази мястото и да докладва в ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 67. Когато водач, допуснал нарушение на правилата за движение, не спре на подадения от полицейския служител сигнал, незабавно се уведомява ОДЦ/ОДЧ и се изпълняват дадените разпореждания.

Чл. 68. При мъгла и намалена видимост нарядът по пътен контрол следи водачите на МПС да се движат със скорост и дистанция, съобразени с пътните условия, да не предприемат изпреварване, да не завиват в обратна посока, да не спират на платното за движение, да не се извършва теглене на превозни средства или движение на извънгабаритни и опасни товари.

Чл. 69. При крупни производствени аварии, природни бедствия или възникването на пожар в обслужвания пост или маршрут служителите, назначени в наряд за пътен контрол, съобщават на ОДЦ/ОДЧ или на съответното областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението", като при необходимост вземат мерки за преустановяване, отклоняване, регулиране на движението на превозните средства и на пешеходците в рисковия участък, както и съдействат за безпрепятствено придвижване на спасителните екипи, спешна медицинска помощ и противопожарните автомобили.

Чл. 70. При инциденти, в които участват ППС, превозващи опасни товари, се действа съгласно дадените от ОДЦ/ОДЧ разпореждания.

Чл. 71. При усложнени пътни и метеорологични условия полицейският служител е длъжен да:

1. уведоми незабавно ОДЦ/ОДЧ;

2. съдейства на пътноподдържащите служби при почистването на пътищата;

3. при необходимост спира, отбива или регулира движението на ППС;

4. подпомага извличането на превозни средства и да окаже помощ на пътуващите в тях граждани.

Чл. 72. При получаване на сигнал за терористичен акт или при провеждане на заградителни мероприятия полицейският служител изпълнява указанията на началниците и ОДЦ/ОДЧ, като участва в откриването и задържането на обявени за издирване лица, вещи и ППС.

Чл. 73. Назначеният в наряд на КПП:

1. контролира спазването на правилата за движение;

2. контролира техническото състояние на ППС и документите на водачите;

3. предприема мерки за откриване и задържане на издирвани лица, ППС и вещи;

4. отклонява или спира временно движението, когато това е разпоредено по съответния ред;

5. поддържа непрекъсната връзка с ОДЦ/ОДЧ и нарядите, които осъществяват служебните си задължения в близост до КПП.

Раздел III. Отвод и отчет на резултатите от дейността по пътен контрол

Чл. 74. (1) Работната смяна на нарядите по пътен контрол приключва с отвод.

(2) В рамките на отвода старшият на наряда докладва за:

1. резултатите от изпълнение на дейността по пътен контрол, като предоставя данните от РСОД или в ежедневен отчет на хартиен носител в случай на липса или повреждане на РСОД;

2. изготвените докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на дейността по пътен контрол;

3. състоянието на предоставените технически средства за изпълнение на дейността по пътен контрол.

(3) Полицейските служители от нарядите, изпълняващи дейността по пътен контрол в отдалечени райони, не се явяват на отвод, като докладват за резултатите от дейността си по телефона или друго средство за свръзка, а документите по ал. 2, т. 2, свързани с изпълнение на служебната дейност, предоставят по служебен път.

Чл. 75. (1) Резултатите от работата на нарядите, изпълняващи пътен контрол, се отчитат за всяка смяна.

(2) Формите на отчетност на пътния контрол са следните:

1. ежедневна форма на отчет и контрол чрез информацията от работната станция за отдалечен достъп по електронен път или отчет за дейността на хартиен носител с конкретните резултатите от дейността на наряда по пътен контрол за съответната работна смяна (приложение № 11);

2. при невъзможност за изготвяне на отчета в РСОД (дефектиране на уреда или друга причина) старшият на наряда го предоставя на хартиен носител, като задължително при пристигане в базата въвежда данните на електронен носител;

3. обобщена справка за цялостната дейност в РУ и отдел/сектори /групи при СДВР/ОДМВР през изтеклото денонощие (приложение № 12);

4. доклад за установен факт и предприети действия (приложение № 13), който се предоставя на звената "Оперативен анализ";

5. при работа в смесени наряди служителя, работещ по контрол на пътното движение, попълва и отчетната форма съгласно тази инструкция.

Чл. 76. Справките по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3 се изготвят на основата на данните от РСОД или ежедневния отчет на хартиен носител за дейността на нарядите и се обобщават ежемесечно във връзка с изготвянето на писмените анализи за пътен контрол.

Чл. 77. (1) Въвеждането на информация и данни от РСОД по време на смяната, както и извършването на справки, се осъществява от старшия на наряда по пътен контрол.

(2) Ежедневните справки по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3 се изготвят от полицейски инспектор, а в звената, в които няма предвидена/заета такава длъжност, дейността се възлага на друг полицейски служител.

(3) Ежемесечно справката за дейността по пътен контрол на територията на областта се обобщава от отдел/сектори "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР и се изпраща в отдел "Пътна полиция" (ОПП) - ГДНП.

Раздел IV. Задължения на служителя, изпълняващ дейност по пътен контрол

Чл. 78. При пристъпване към изпълнение на дейност по пътен контрол нарядът е длъжен да носи:

1. служебна карта, полицейски знак и отличителна табелка по образец;

2. свидетелството за управление на МПС, свидетелството за регистрация на служебното МПС, както и пътната книжка на патрулния автомобил или мотоциклет;

3. стоп палка и светлоотразителна жилетка;

4. автоконтрольорска чанта, оборудвана съгласно (приложение № 14);

5. въоръжение и помощни средства.

Чл. 79. Полицейският служител по пътен контрол преди застъпването в наряд е длъжен да провери изправността на техническите средства за контрол и служебното МПС.

Чл. 80. (1) Основна задача на служителя, осъществяващ дейност по пътен контрол, е да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред.

(2) Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, е длъжен да:

1. познава и изпълнява служебните си задължения и нормативната уредба, регламентираща дейността му;

2. познава особеностите на обслужвания район, маршрут, пост за изпълнение на службата, свързани с безопасността на пътното движение;

3. познава и използва свързочните и другите технически средства за контрол на движението;

4. наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки за тяхното отстраняване;

5. съдейства и оказва помощ на участниците в движението при усложнени пътни и метеорологични условия;

6. проверява редовността на документите на водачите на МПС и документите за самоличност на пътниците и на пешеходците;

7. проверява на пътя регистрацията, техническото състояние, оборудването и превозните документи на ППС;

8. следи за състоянието на пътищата, пътните съоръжения и сигнализация и да предприема мерки и прави предложения за отстраняване на констатираните нередности;

9. следи за спазване на сроковете и сигнализацията на строително-монтажните работи по пътищата и улиците и да не допуска поставяне на препятствия върху платното, които затрудняват движението на ППС;

10. следи за своевременното и качествено почистване и обработване на пътищата при зимни условия;

11. взема незабавни мерки и извършва необходимите действия при ПТП и кризисни ситуации;

12. познава реда за действие в случаи на ПТП и аварии с превозни средства, които транспортират пари, ценности, оръжие, боеприпаси, взривни, отровни, силно действащи и радиоактивни вещества, материали и товари;

13. оказва долекарска помощ на пострадалите при ПТП, както и съдействие при транспортирането им чрез екип на спешна медицинска помощ до медицинско заведение и опазването на имуществото им, засегнато при ПТП;

14. изяснява и отразява обективно и точно обстоятелствата при допуснати нарушения на правилата за движение;

15. осигурява непосредствено ръководство на придадените му допълнителни сили;

16. при провеждането на заградителните мероприятия и СПО изпълнява указанията на началниците и на ОДЦ/ОДЧ и участва в разкриването и задържането на обявените за издирване лица, вещи и МПС;

17. познава сигналите на регулировчика за управление на движението и реда за управление на сигналите на светофарните уредби;

18. предотвратява и пресича престъпните и противообществените действия на гражданите и да отстранява причините и предпоставките, създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;

19. съдейства на държавните органи в случаите, предвидени със закон;

20. изследва обстоятелствата и изготвя необходимите документи за настъпило ПТП в предвидените от закона случаи;

21. съдейства при производство по разследване на ПТП, при които има пострадали граждани или значителни материални щети;

22. извършва контрол за редовността на документите за ползване на пътната мрежа.

Чл. 81. Полицейският служител е длъжен временно да пристъпи към регулиране на движението:

1. при неизправна светофарна уредба или когато светофарното регулиране не обезпечава своевременното пропускане на ППС и пешеходци;

2. при осигуряване преминаването на автомобили със специален режим на движение или автомобили на въоръжените сили, движещи се в колона;

3. при провеждане на заградителни, спортни, масови и други мероприятия;

4. на места с ПТП, предизвикали задръстване, и в районите на стихийни бедствия или крупни производствени аварии;

5. на места с временна забрана или отклонение на движението;

6. за осигуряване преминаването през платното за движение на деца, граждани с трайни увреждания и организирани групи пешеходци или велосипедисти.

Чл. 82. (1) Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, може да напусне поста, маршрута или района, определен му за контрол, при следните случаи:

1. за отвеждане до медицинско заведение на лица, получили телесни повреди при ПТП или извършени престъпления;

2. при вземане на неотложни мерки за отстраняване на препятствия и опасности за движението на съседни пътни участъци;

3. за отвеждане в помещения на МВР на лица в случаите, предвидени с нормативен акт;

4. за вземане на мерки или участие при ликвидиране на пожари, последици от стихийни бедствия или производствени аварии и кризи;

5. за съпровождане до медицинските заведения на водачи на МПС, употребили алкохол над допустимите норми или наркотични вещества.

(2) Отклоняване от поста, маршрута или района, се допуска след доклад и разпореждане на непосредствения началник и/или ОДЦ/ОДЧ.

 

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ

Раздел I. Работа с техническите средства за контрол

Чл. 83. Началникът на отдел "Пътна полиция" и началникът на сектор "Пътен контрол" при отдел "Пътна полиция" - ГДНП:

1. разпределят техническите средства за контрол съобразно нуждите и ефективността от използването им;

2. предлагат за въвеждане в експлоатация нови видове технически средства за контрол на база анализ на необходимостта от конкретен тип, както и съвременните тенденции в тази насока;

3. планират и предлагат закупуването на нови и модернизирането на вече действащи технически средства за контрол.

Чл. 84. Със заповед на директора на СДВР и ОДМВР се определя отговорник за техническите средства, който:

1. води на отчет техническите средствата в СДВР/ОДМВР и РУ;

2. води дневник за всяко средство за измерване, в който се отразяват техническото му състояние, извършената периодична проверка (калибриране) и преминаване през държавна метрологична проверка;

3. представя своевременно за ремонт и получава ремонтираните средства за измерване.

Чл. 85. При използването на средствата за измерване за пътен контрол началниците на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР, организират и контролират:

1. обучението на състава за работа със средствата за измерване и тяхното ефективно и законосъобразно използване;

2. отчета и архивирането на показанията от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;

3. правилната им техническа експлоатация;

4. съответствието между установените и запаметени нарушения и взетото административно отношение.

Чл. 86. (1) Началниците на РУ, отдел/сектори "Пътна полиция" и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР, ежемесечно осъществяват проверка на съответствието на установените и запаметени със средствата за измерване нарушения и предприетите мерки.

(2) За резултатите от извършената проверка се изготвя справка, която се предоставя на директора на СДВР или ОДМВР.

(3) Справката по ал. 2 съдържа:

1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната изправност;

2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно и съставените административни документи;

3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;

4. изводи относно ефективността на използване и предложения за подобряване на дейността.

Чл. 87. (1) За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служителите използват технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол, установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози, мобилни и стационарни системи за регистрация на нарушенията на скоростните режими, както и други нарушения.

(2) Техническите средства и системи за измерване следва да са одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, както и преминали метрологична проверка.

(3) Уредите и тестовете за установяване на употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.

Чл. 88. (1) Използването на преносими и мобилни технически средства и системи за контрол се планира ежемесечно, при което се осигурява ежедневното им ефективно използване и правилното им разпределение на пътната мрежа на предварително определени точки за контрол.

(2) Точките за извършване на контрол с технически средства и системи се определят на база анализ на аварийността на съответната територия по следните показатели:

1. честота на извършваните нарушения на правилата за движение по пътната мрежа по вид, време и място;

2. основни причини за настъпване на ПТП по място и време;

3. административен капацитет на структурното звено и възможност за покритие на пътната мрежа;

4. интензивност на пътното движение;

5. оценка на ефективността от контролната дейност в конкретната точка за предходен период.

(3) Местата за работа с технически средства за установяване на нарушения на скоростта на движение, неспазване на предимство, неправилно изпреварване и други се отразяват в указанията за непосредствено изпълнение на пътния контрол като точки за контрол.

(4) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни пътища, натоварени отсечки в населените места и други приоритетно се определят точки за разполагане на стационарно монтирани уреди за контрол на скоростта.

Чл. 89. (1) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са монтирани стационарни уреди и системи за контрол на скоростта или поставянето им е невъзможно, се осъществява контрол чрез преносими уреди (на тринога) за контрол на скоростта или мобилни системи.

(2) Измерването на скоростта се осъществява автоматично от техническите средства/системи след тяхното позициониране и настройка от служител на МВР, за което се попълва протокол.

(3) За разполагане и монтаж на преносими уреди (на тринога) за контрол на скоростта на определените точки за извършване на контрол могат да се възлагат задачи и на лица, работещи по трудово правоотношение в МВР.

Чл. 90. Обработката на данните за нарушенията, установени с автоматизирани технически средства и системи, се осъществява от служители с полицейски правомощия.

Чл. 91. (1) При използване от наряда на автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта се попълва протокол, в който се отразяват данни и резултати по образец (приложение № 15).

(2) Протоколът по ал. 1 се приема и подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, и представлява основен документ за отчет на резултатите и работата на наряда, използващ система за автоматизиран контрол. Данните от установените нарушения се съхраняват на електронен носител в срок 3 години.

(3) При използване от наряда на технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол резултатите се отразяват на електронната подложка в РСОД съгласно дневник по образец (приложение № 16).

(4) При използване от наряда на технически средства и системи за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози проверката и резултатът се отразяват на електронната подложка в РСОД в протокол (приложение № 17), както и в дневник (приложение № 18).

Чл. 92. (1) За контрол на скоростните режими могат да се използват необозначени полицейски автомобили, оборудвани с автоматизирани технически средства, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи стационарно на пътни отбивки, като нарушителите не се спират и наказват на мястото на извършване на нарушението.

(2) При извършване на контрол на пътното движение се допуска нарушителят да бъде спиран от друг наряд, разположен след мястото на установеното нарушение, като данните за същото се предават с технически средства за комуникация.

(3) При използване на автоматизирани технически средства, без нарушителите да се спират на място, в наряд може да се назначава един служител.

Чл. 93. (1) По изключение могат да се използват неавтоматизирани технически средства за осъществяване на явен и видим контрол по пътни участъци с ниска интензивност. В указанията за маршрута подробно се разписват точките за контрол, като се отразява мястото на разполагане на полицейския автомобил/мотоциклет, контролирана посока, разположение на измерителя за скорост, контролирано ограничение и вид измерване, тактика на спиране на превозните средства и др.

(2) Неавтоматизираните технически средства се придружават от дневник (приложение № 19), в който намясто се отразяват установените нарушения.

Чл. 94. При контрол на въведено с пътен знак ограничение на скоростта мястото за разполагане на техническото средство се фиксира чрез измерване на разстоянието до знака, като за всяка точка за контрол се изготвя и утвърждава схема. В указанията за маршрута, в които е включена такава точка за контрол, подробно се разписва мястото за разположение на техническото средство, разстоянието до пътния знак, настройката на обхвата и параметрите на уреда.

Чл. 95. За изпълнение на пътен контрол нарядът се оборудва с технически средства съобразно поставените задачи, но с не повече от един вид средство за измерване, необходим за конкретната дейност.

Чл. 96. За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служители използват и:

1. системи за автоматично разчитане и разпознаване на регистрационните автомобилни табели и комбинирани устройства;

2. РСОД за извършване на проверка на МПС и лица, въвеждане на информация и др.;

3. системи за наблюдение, автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и др.;

4. цифров фотоапарат.

Раздел II. Действия на полицейския служител при пътнотранспортно произшествие

Чл. 97. Посещението на ПТП се организира и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо ПТП да бъде посетено, незабавно подават получената информация и изпращат наряд на пътна полиция.

Чл. 98. (1) На мястото на ПТП полицейският наряд изяснява:

1. има ли пострадали лица и къде са транспортирани;

2. съществува ли опасност за възникване на аварии, пожари, разлив на опасни продук­ти, както и характера, мястото и времето на настъпване на произшествието;

3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/свидетели и други данни, имащи отношение по изясняване на причините на възникване на ПТП;

4. необходимост от осигуряване на екипи за пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ и др.;

5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;

6. ако водачът е напуснал мястото на ПТП - вероятна посока на оттегляне, марка, модел, цвят, регистрационен номер на МПС и други данни, имащи отношение по изясняване самоличността на конкретния извършител;

7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна група (ДОГ);

8. дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната, дипломати и чуждестранни граждани, лица на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи на територията на Република България или пребиваващи на нея, или лица с неустановена самоличност.

(2) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с оглед преценка за предприемане на действия по разследване и документиране на ПТП или изпращане на ДОГ.

Чл. 99. Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ, нарядът е длъжен да разследва причините за неговото настъпване, като:

1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;

2. извършва оглед на местопроизшествието, причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица, организацията на движението - наличието на пътни знаци, светофарна уредба, маркировка, като заснемат фактическата обстановка с цифров фотоапарат:

а) общ изглед на местопроизшествието;

б) изглед по посока на движение на всеки участник в ПТП;

в) знаково стопанство и организация на движението;

г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради, съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;

д) следи, оставени на местопроизшествието от участниците в ПТП;

е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;

3. изяснява причините и обстоятелствата за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;

4. задължително изпробва участниците в ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение и за наркотично или друго упойващо вещество;

5. издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП); протоколът за ПТП се подписва от участниците в него;

6. предприема всички законови мерки за недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на движението и управление от водачи на МПС, употребили алкохол, наркотично или друго упойващо вещество;

7. докладва в дежурната част за резултата от посетеното ПТП;

8. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 100. Когато при ПТП има данни за престъпление, нарядът е длъжен да:

1. запази местопроизшествието и предприеме мерки за спиране, отклоняване или регулиране на движението;

2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме мерки за оказване на първа долекарска помощ до идването на екип от спешна медицинска помощ и установява самоличността на пострадалите лица;

3. осигури безопасността на движението, охрана и запазване на местопроизшествието (съхранява всички следи и установява други данни, които имат значение за изясняване на ПТП, разположението и посоката на движение на превозните средства и др.);

4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури присъствието им на местопроизшествието, когато същите не се нуждаят от оказване на медицинска помощ в лечебно заведение;

5. ако водачът е напуснал местопроизшествието, автоконтрольорът изяснява вероятната посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като докладва в ОДЦ/ОДЧ;

6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и принадлежности и на други физически или юридически лица;

7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;

8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия за работа на групата и други мероприятия, свързани с конкретната обстановка;

9. при необходимост след приключване на огледа от ДОГ по разпореждане на разследващия орган организира опазването и принудителното преместване на повредените превозни средства и техните товари, за което докладва в ОДЦ/ ОДЧ;

10. изготвя докладна записка за извършените действия;

11. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 101. (1) За всяко произшествие, станало известно на полицейския служител, включително и извън неговия маршрут или район, той е длъжен незабавно да докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и да действа в зависимост от дадените разпореждания.

(2) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският служител е длъжен да предприеме мерки за уведомяване на спешна медицинска помощ лично или чрез дежурния в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и осигури безопасността на движението.

(3) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят на граждани, медии и други по установения в МВР ред. Полицейските служители нямат право да предоставят информация и други данни без разрешение от ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 102. Когато в резултат на ПТП на ППС са нанесени технически неизправности, непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на собственика или негови близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества по разпореждане на ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки за преместването му на охраняемо място за сметка на неговия собственик.

Чл. 103. При ПТП с ППС, превозващи опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава опасност за движението, нарядът по пътен контрол незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и сигурността на гражданите, намиращи се в района на инцидента, като уведомява ОДЦ/ОДЧ за обозначението на информационната табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.

Раздел III. Действия на служителя от пътен контрол с лица без постоянен адрес в Република България или ползващи имунитет

Чл. 104. (1) При нарушение на правилата за движение или инцидент с лица, които заявяват, че притежават имунитет, правото на имунитет и неговият обем се установяват чрез документ, удостоверяващ заеманата от лицето длъжност.

(2) Дипломатически автомобил с флаг на чужда държава не се спира при нарушение на правилата за движение, а за констатираното нарушение се докладва по съответния ред.

(3) За всяко нарушение на правилата за движение и инцидент с участието на лица или обекти с имунитет полицейският служител докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел получаване на разпореждане за последващи действия, като за случая изготвя докладна записка.

Чл. 105. При разследване на ПТП с участие на лице без постоянен адрес на територията на страната служителят, назначен за старши на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ за евентуално уведомяване на съответната дипломатическа мисия и при необходимост осигуряване на преводач.

Чл. 106. В случаите на ПТП с материални щети, когато лице с имунитет откаже оглед на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол за ПТП, служителят записва в съответните графи на бланката "отказал оглед" или "непредставил".

Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди или смърт на лица с участието на МПС, управлявано от лице с имунитет, се уведомява ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява за инцидента дежурен следовател.

(2) Районът на ПТП се запазва от полицейските служители, които предприемат действията почл. 100 до пристигане на дежурния следовател.

(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака на местопроизшествието до пристигането на компетентните органи, ако не се нуждае от спешна медицинска помощ.

Чл. 108. Оглед на превозни средства на представители на дипломатически мисии и членове на техните семейства, притежаващи имунитет, се извършва само след дадено от тяхна страна разрешение.

Раздел IV. Действия на полицейския служител на пост за регулиране и подпомагане на движението

Чл. 109. За изпълнение на служебните си задължения на ПРПД полицейският служител трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както и при техническа възможност да извършва ръчно управление на светофарните уредби.

Чл. 110. (1) Полицейският служител в качеството си на регулировчик може да използва допълнително следните движения:

1. с кръгово движение на ръцете в лакътя и/или китката и опъната длан указва по-бързо преминаване на участниците в движението през кръстовището или регулираното място;

2. с опъната ръка да посочва къде да спрат превозните средства или пешеходците;

3. с опъната ръка и въртеливо движение на другата в лакътя - в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.

(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва и други разбираеми жестове с оглед даване на допълнителни указания на участниците в движението.

(3) Подаденият сигнал "Внимание" има продължителност поне четири секунди.

Чл. 111. (1) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират в ежедневната ведомост и часовия график.

(2) В зависимост от оперативната или пътнотранспортната обстановка регулирането може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.

(3) Когато работното време на полицейския служител - регулировчик, е планирано за непрекъснато изпълнение на служебните задължения при неподвижен пост, се осигурява почивка от 15 минути на всеки час.

Чл. 112. (1) На поста за регулиране полицейският служителя е длъжен:

1. да се запознае с пътнотранспортната обстановка и организацията на движението;

2. да застане на място, където неговите сигнали ще се възприемат еднакво добре от всички участници в движението;

3. при осъществяване на дейността да вземе мерки за своята лична безопасност и тази на участниците в движението.

(2) Не се допуска регулиране в тъмната част на денонощието без допълнително осветление и при намалена под 50 м видимост с изключение на случаите при ПТП, като се спазват мерките за безопасност.

Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат да бъдат постоянни или временни, като:

1. временните постове се определят за регулиране в часовете с максимална интензивност на движението на определени кръстовища при заградителни, масови, спортни и др. мероприятия;

2. постоянните постове се определят при доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка, наличие на дипломатически обекти или обекти от национално значение, подсигуряване на трасета и др.

(2) На постовете за регулиране дейността може да се изпълнява от двама служители - единият за регулиране на движението, а другият - за смяна, подпомагане и вземане на отношение спрямо нарушителите.

(3) На кръстовища, където регулирането не може да се осъществява от един служител, същото се регулира от двама служители с осигурена комуникационна и визуална връзка за синхронизация на подаваните сигнали.

Чл. 114. Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от водачи не се отклонява за вземане на отношение, а записва регистрационния номер на МПС, датата, часа и вида на нарушението, като изготвя докладна записка.

Чл. 115. Регулировчикът спира движението на ППС при преминаване на организирани пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни лица и лица с трайни увреждания.

Чл. 116. Регулировчикът е длъжен да предприеме незабавни действия за осигуряване на бързото и безопасно преминаване на превозни средства, използващи специален режим на движение.

Чл. 117. (1) Когато кръстовище се регулира със светофарна уредба, регулировчикът осъществява визуален контрол по спазването на сигналите от водачите на превозни средства.

(2) При неработеща светофарна уредба или възникнала необходимост служителят навлиза в кръстовището и пристъпва към регулиране.

(3) В случаите, когато продължителността на отделните фази на работеща светофарна уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност служителят преминава към ръчно управление на уредбата.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция "пътнотранспортна обстановка" е съвкупност от:

1. път, пътни платна, пътни ленти, банкети, острови и техните граници, пътни съоръжения, принадлежности и препятствия;

2. строително-ремонтни и други работи в обхвата на пътя;

3. сигнализация с пътни: светофари, знаци и маркировка;

4. осветление на пътя и състояние на крайпътните обекти (паркинги, гаражи, бензиностанции, сервизи, хотели и мотели, заведения за хранене, търговски обекти, болнични заведения и др.);

5. пътни участъци с концентрация на ПТП, стеснени участъци, потенциално опасни и уязвими места;

6. населени места, курортни центрове и комплекси, селскостопански, енергийни, индустриални и други обекти;

7. скорост, интензивност, състав и направление на движение на транспортните и пешеходните потоци;

8. метеорологични условия, като мъгла, дъжд, сняг, поледица, снегонавявания, буря, силен вятър и други оказващи влияние върху движението;

9. пътнотранспортни произшествия, времето, мястото и другите условия, при които те са възникнали, участвалите ППС, водачи и пешеходци и последиците от тях.

§ 2. В случай на липса или повреждане на РСОД цялостната документация, свързана с дейността по пътен контрол, се води на хартиен носител съгласно изготвените приложения.

 

Заключителни разпоредби

§ 3. Инструкцията се издава на основание чл. 75, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) във връзка с чл. 21, т. 11, чл. 52, ал. 2, т. 10 и чл. 52е от Закона за Министерството на вътрешните работи.

 

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1

 

 

КОНСТАТАЦИИ

от проверките на наряда, свързани с непосредственото изпълнение на пътния контрол при ..............................................

 

 

№ по ред

Дата и време на извършване

Вид и състав на обслужван пост, маршрут, патрулен участък

Име, фамилия, длъжност, структура/звено и подпис на проверяващия

Констатации и препоръки

Подпис на началник за заверка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 1

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рег. № .................... Екз. № ............

.................................... 20 ............. г.

 

ЗАПОВЕД

Относно: Организация на пътния контрол за .............. 20.... г.

1. постовете, маршрутите, точките за контрол от съответната територия;

2. видовете наряди по пътен контрол;

3. ред за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;

4. ред за взаимодействие с други ведомства;

5. организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и други сили;

6. ред за провеждане на инструктаж и отвод;

7. ред за осъществяване на контрол по изпълнението на пътен контрол;

8. материално-техническо осигуряване на пътния контрол.

 

Директор/Началник на .................................

...................................................................

(име, фамилия и подпис)

 

 

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рег. № .................... Екз. № ............

.................................... 20 ............. г.

 

Утвърждавам:

Директор/Началник на ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и подпис)

 

УКАЗАНИЕ

 

Относно: изпълнение на ПК на ................................................................................................................................................................................................................................................................

(пост, маршрут, патрулен участък)

1. Граници на маршрутите/постовете.

2. Особености на съответната територия (фактори, влияещи на безопасността на движението, стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията, медицински заведения и други значими обекти).

3. Схеми (карти) на съответната територия.

4. Характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии.

5. Местата с концентрация на ПТП.

6. Организация на движението и неговата интензивност.

7. Учебни заведения и места с интензивно движение на деца и пешеходци.

8. Места за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите.

9. Специфични задължения на нарядите по пътен контрол.

10. Ред за служебно взаимодействие.

11. Ред за осъществяване на радиообмен и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ и други сили.

 

Предлага: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

 

 

Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рег. № .................... Екз. № ............

.................................... 20 ............. г.

 

Утвърждавам:

Началник отдел/сектор на .............................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и подпис)

 

СЕДМИЧЕН/МЕСЕЧЕН ГРАФИК

за определяне на полицейските органи, деня и времето за непосредственото изпълнение на ПК

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(структура/звено)

за периода от ..................... 20 ..... г. до ..................... 20 ..... г.

 

 

Категория, име, презиме, фамилия и длъжност

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

Дата, час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлага: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

 

 

Приложение № 5 към чл. 22, ал. 3

 

 

Утвърждавам:

Началник отдел/сектор на ................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и подпис)

 

ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ

за разстановка на силите и средствата за .................... 20 ..... г. от ....... часа до ........ часа

I. Брой на полицейски органи от структура/звено - .............

II. Разход:

 

1.1. В годишен отпуск:

1.2. В отпуск по болест:

1.3. Друг разход:

........................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

....................................................................................................................

........................................................................................................

(име, презиме, фамилия и длъжност)

(име, презиме, фамилия и длъжност)

(име, презиме, фамилия и длъжност)

 

2. Общо разход: ............. бр.

3. Състав за изпълнение на ПК: .............. бр.

III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ПК:

 

Състав на нарядите: име, презиме, фамилия и длъжност

Видове наряди

Обслужвани постове, маршрути, патрулни участъци

Време за изпълнение на ПК

Подпис на инструктирания

Забележка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

Провел инструктажа:

..............................................

.......................................................

(име, фамилия и длъжност)

(име, фамилия и длъжност)

 

Приложение № 6 към чл. 44, т. 2, буква "б", "аа"

Схема на работа по Широкообхватен контрол 1

 

Приложение № 7 към чл. 44, т. 2, буква "в", "аа"

Схема на работа по Широкообхватен контрол 2

 

Приложение № 8 към чл. 44, т. 2, буква "г", "аа"

Схема на работа по Широкообхватен контрол на товарни автомобили

1 вариант

Схема на работа по Широкообхватен контрол на товарни автомобили

2 вариант

 

Приложение № 9 към чл. 46, ал. 2

 

 

Утвърждавам:

Началник на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(фамилия, подпис)

 

ЗАДАЧИ

 

Относно: Изпълнение дейността по контрол на пътното движение

от .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

смяна .................. ч. на ............................ 20 .... г.

 

1. Запознаване на определените в наряд за предстоящата смяна служители с оперативната обстановка в съответната територия, издирваните лица и МПС, нови разпореждания и др., свързани с функционалните им задължения.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Информиране на служителите за по-характерни резултати при изпълнение на служебните задължения през изтеклото денонощие (смяна).

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Контролни въпроси за проверка знанията на определените в наряд служители относно законосъобразни и правилни тактически действия в различни ситуации и др.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Дата:

Изготвил: ......................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

 

 

Приложение № 10 към чл. 48, ал. 1, т. 5

 

 

Утвърждавам:

Началник отдел/сектор на ................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия и подпис)

 

ЧАСОВИ ГРАФИК

за работа на нарядите от ПК при ............................ СДВР/ОДМВР

 

 

№ по ред

Време на заемане час от .............. до ...............................................................................

Точка за контрол

Забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 към чл. 75, ал. 2, т. 1

 

 

Ежедневна форма на отчет

 

 

 

Състав на наряда:

Дата ............................................ 20 ...... г.

1. ....................................................................................................................................................

Смяна ..................................................... ч.

(длъжност, име, фамилия на старшия на наряда)

Служебно МПС, рег. №:

2. ................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(длъжност, име, фамилия на водача на сл. МПС)

Провел инструктажа:

3. .................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

(категория, име, фам., длъжност, подпис)

4. ..................................................................................................................................................

Провел отвода:

 

................................................................................................................................................

 

(категория име, фам., длъжност, подпис)

 

1. Извършената дейност по контрол на пътното движение

 

 

 

 

Място на спиране

Час на спиране

Номер на МПС

Нарушител/проверени пътници или др. лица

Нарушение Чл.

Взето отношение АУАН/фиш №

Час на освобождаване

Забележка

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Справка за изпълнение на поставените задачи

 

 

Общ брой проверени ППС

 

 

 

 

 

 

Дейност по пътен контрол

Ед. м.

Общо

Акт

Фиш

ПТП

 

Установени нарушения - общо

бр.

 

 

 

 

 

Нарушения на водачите - общо

бр.

 

 

 

 

 

- превишена скорост

бр.

 

 

 

 

 

- неспазване предимство (знаци)

бр.

 

 

 

 

 

- неспазване предимство червен сигнал

бр.

 

 

 

 

 

- отнемане предимство на пешеходец

бр.

 

 

 

 

 

- неправилни маневри

бр.

 

 

 

 

 

- неправилно спиране и паркиране

бр.

 

 

 

 

 

- употреба на алкохол - до 1,2

бр.

 

 

 

 

 

- употреба на алкохол - над 1,2

бр.

 

 

 

 

 

- неправилно движение по пътното платно

бр.

 

 

 

 

 

- неползване на обезопасителен колан

бр.

 

 

 

 

 

- неползване на обезопасителна каска

бр.

 

 

 

 

 

- ползване на мобилен телефон по време на управление на МПС

бр.

 

 

 

 

 

- неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

 

 

 

 

 

- управление на технически неизправно МПС

бр.

 

 

 

 

 

- нередовни пътни документи

бр.

 

 

 

 

 

- неправоспособност

бр.

 

 

 

 

 

- без гражданска отговорност

бр.

 

 

 

 

 

- други нарушения на водачите

бр.

 

 

 

 

 

Нарушения на пешеходците

бр.

 

 

 

 

 

Други нарушения

бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Дата

Изготвил отчета:

гр.

(име, фамилия, длъжност, подпис)

 

 

 

3. Оценка на ефективността от извършената дейност:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Приел: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност, подпис)

 

 

Приложение № 12 към чл. 75, ал. 2, т. 3

 

 

СПРАВКА

за резултатите от дейността по контрол на пътното движение в .................. за периода ..............................................

 

 

Дейност

(+/-)

Ед. м.

 

 

0

Пътнотранспортни произшествия

 

 

 

 

1.

Общо ПТП

 

бр.

 

 

1.1.

Тежки ПТП

 

бр.

 

 

1.2.

Убити

 

бр.

 

 

1.3.

Ранени

 

бр.

 

 

2.

Издадени протоколи за ПТП

 

 

бр.

 

2.1.

от тях - посетени на място

 

 

бр.

 

2.2.

- непосетени

 

 

бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административнонаказателна дейност

Ед. м.

Общо

Съставени

От тях за ПТП

 

 

 

 

 

акт

фиш

 

3.

Установени нарушения - общо

бр.

 

 

 

 

3.1.

Нарушения на водачите

бр.

 

 

 

 

3.1.1.

- превишена скорост

бр.

 

 

 

 

3.1.2.

- неспазване предимство, знаци и сигнали

бр.

 

 

 

 

3.1.3.

- неспазване предимство червен сигнал

бр.

 

 

 

 

3.1.4.

- отнемане предимство на пешеходец

бр.

 

 

 

 

3.1.5.

- неправилни маневри

бр.

 

 

 

 

3.1.6.

- неправилно спиране и паркиране

бр.

 

 

 

 

3.1.7.

- употреба на алкохол - до 1,2

бр.

 

 

 

 

3.1.8.

- употреба на алкохол - над 1,2

бр.

 

 

 

 

3.1.9.

- неправилно движение по пътното платно

бр.

 

 

 

 

3.1.10.

- неползване на обезопасителен колан и каска и на системи за обезопасяване

бр.

 

 

 

 

3.1.11.

- ползване на мобилен телефон по време на управление на МПС

бр.

 

 

 

 

3.1.12.

- неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

 

 

 

 

3.1.13.

- управление на технически неизправно МПС

бр.

 

 

 

 

3.1.14.

- нередовни пътни документи

бр.

 

 

 

 

3.1.15.

- неправоспособност

бр.

 

 

 

 

3.1.16.

- без гражданска отговорност

бр.

 

 

 

 

3.1.17.

- други нарушения на водачите

бр.

 

 

 

 

3.2.

Нарушения на пешеходците

бр.

 

 

 

 

3.3.

Други нарушения

бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Издадени заповеди за прилагане на принудителна административна мярка

бр.

 

4.1.

- не отговаря на медицински и психологически изисквания

бр.

 

4.2.

- за употреба на алкохол

бр.

 

4.3.

- грубо нарушение, извършено поради незнание

бр.

 

4.4.

- изземване на свидетелството за управление по чл.?157, ал.?4 ЗДвП

бр.

 

4.5.

- спрени от движение МПС за техническа неизправност, без рег. табели, без "Гражданска отговорност"

бр.

 

4.6.

- задържане на МПС, свързано с идентификационния номер на рамата

бр.

 

4.7.

- принудително преместване на МПС

бр.

 

 

Образувани преписки по чл.?343б - НК

 

 

5.

Общ брой

бр.

 

5.1.

от тях - предадени на прокуратурата

бр.

 

5.2.

- решени от съда

бр.

 

5.3.

- нерешени

бр.

 

5.4.

- определени от съда за решаване по административен ред

бр.

 

 

Образувани преписки по чл.?343в - НК

 

 

6.

Общ брой

бр.

 

6.1.

от тях - предадени на прокуратурата

бр.

 

6.2.

- решени от съда

бр.

 

6.3.

- нерешени

бр.

 

6.4.

- определени от съда за решаване по административен ред

бр.

 

 

Проведени профилактични мероприятия

 

 

7.

Подготвени и подадени информации по БД

бр.

 

7.1.

по радиото

бр.

 

7.2.

по телевизията

бр.

 

7.3.

по пресата

бр.

 

7.4.

оказано съдействие на медиите за публикуване на материали по БД

бр.

 

8.

Проведени специализирани лекции и беседи с деца

бр.

 

9.

Проведени състезания, викторини и други с деца и ученици

бр.

 

 

Пътен контрол

 

 

10.

Регулиране на движението при задръствания, тежки ПТП, аварийно-ремонтни работи и др.

бр.

 

10.1.

участвали служители

бр.

 

10.2.

времетраене

часа

 

11.

Организиране и регулиране на движението при тежки зимни условия

бр.

 

11.1.

участвали служители

бр.

 

11.2.

времетраене

часа

 

12.

Осигуряване ОД при масови, спортни мероприятия, митинги, шествия и др.

бр.

 

12.1.

участвали служители

бр.

 

12.2.

времетраене

часа

 

13.

Пилотиране и съпровождане на официални делегации, военни наблюдатели и др.

бр.

 

13.1.

участвали служители

бр.

 

13.2.

времетраене

часа

 

14.

Съпровождане на спец. товари, съоръжения, конвой с хуманитарна помощ и др.

бр.

 

14.1.

участвали служители

бр.

 

14.2.

времетраене

часа

 

15.

Констатирани нарушения по ЗДвП от служители на ООР, имащи правомощия за работа по ЗДвП

бр.

 

 

Дейност по организация на движението

 

 

16.

Участие в съвети и комисии

бр.

 

17.

Съгласувани проекти и заповеди за временна организация на движението

бр.

 

18.

Съгласуване на маршрути за извънгабаритни товари

бр.

 

19.

Издадени пропуски

бр.

 

20.

Направени писмени предписания

бр.

 

21.

Участие в СПО по безопасността на движението

бр.

 

21.1.

участвали служители

бр.

 

21.2.

времетраене

часа

 

22.

Подадени жалби във връзка с контрол на пътното движение

бр.

 

22.1.

от тях - основателни

бр.

 

22.2.

неоснователни

бр.

 

23.

Извършени проверки по сигнали на граждани за нарушения на ЗДвП от водачи

 

 

23.1.

от тях съставени АУАН

 

 

 

Състояние на техническите средства за контрол

 

 

24.

Измерители на скоростта

бр.

 

24.1.

от тях неизправни

бр.

 

24.2.

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

 

25.

Прибори за алкохол

бр.

 

25.1.

от тях неизправни

бр.

 

25.2.

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

 

26.

Прибори за установяване употребата на упойващи вещества

бр.

 

26.1.

от тях неизправни

бр.

 

26.2.

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

 

27.

Технически средства за превантивна дейност

бр.

 

27.1.

видеокамери

бр.

 

27.2.

цифрови фотоапарати

бр.

 

28.

Уреди за проверка дълбочината на протектора на гумите

бр.

 

28.1.

от тях неизправни

бр.

 

29.

Други дейности

бр.

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:

 

(име, фамилия, длъжност, подпис)

 

 

Гр. .............................

 

Дата ..........................

 

 

 

 

Приложение № 13 към чл. 75, ал. 2, т. 4

 

Приложение № 14 към чл. 78, т. 4

СПИСЪК

на вещите в автоконтрольорската чанта

1. Книжка на наряда.

2. Докладна записка.

3. Актове и фишове.

4. Протоколи за ПТП.

5. Талон за изпращане на медицински изследвания при употреба на алкохол или друго упойващо вещество.

6. План-схема за отразяване на местопроизшествие.

7. ЗДвП и ППЗДвП.

8. Джобно електрическо фенерче.

9. Линия и пергел.

10. Уред за измерване на дължина (метър или ролетка).

11. Тебешир.

12. Дълбокомер за измерване дълбочината на протектора на гумите.

13. Полицейска свирка.

14. Образец "СПРЯН ОТ ДВИЖЕНИЕ".

 

Приложение № 15 към чл. 91, ал. 1

 

 

...................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на структура/звено)

 

П Р О Т О К О Л

за използване на автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта

на дата ............ 20 .... г., работна смяна: ...................

начало на измерването .......... ч.

край на измерването .............. ч.

 

Марка: ........., модел: ...................., фабричен № ................... на средството за измерване

 

Място на контрола

Посока на движение

 

Населено

Извън

Максимално разрешена скорост

място

населено

 

 

място

 

 

осветеност

атмосферни условия

състояние на пътното

 

 

платно

 

Монтирано в МПС рег. №:........

Мотнирано в контейнер №: ...............

 

Извършена метрологична проверка

 

Начин на работа

 

дясно/ляво

отминаващи/идващи

 

в двете посоки

 

час и минута на проведен начален тест:............

да

не

 

Брой клипове/снимки, заснети с техническото

 

средство

 

 

Служител, извършил измерването: .....................................................................................................................................................................................

(длъжност и фамилия)

Служител, приел протокола: .............................................. - дата ...................... час ..............................................................................................................

(длъжност и фамилия)

 

 

Приложение № 16 към чл. 91, ал. 3

 

 

ДНЕВНИК

за отразяване на резултатите от използване на технически средства

Регистрирани нарушения на употреба на алкохол за времето

от дата ............. до дата .............. 20 ..... г.

техническо средство № .........., служител .....................

 

Пореден

Дата

Час

Място

Измерена

Служител

АУАН №

 

номер на

 

 

 

стойност

 

 

 

теста/

 

 

 

 

 

 

 

пробата

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 17 към чл. 91, ал. 4

 

 

Приложение № 18 към чл. 91, ал. 4

 

 

ДНЕВНИК

за отразяване на резултатите от използване на тестове/системи за установяване на наличието на наркотични, упойващи вещества или техните аналози

 

Номер на

Дата

Час

Място

Положителна или

Служител

АУАН №

 

теста/системата

 

 

 

отрицателна

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 19 към чл. 93, ал. 2

 

 

ДНЕВНИК

за отразяване на регистрирани нарушения на максимално разрешената скорост

за времето от дата ....................... до дата ..............20 ..... г.

техническо средство № .........., служител.............................

 

Дата

Час

Място

Ограничение

Скорост

Отклонение

Радар

АУАН

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

19.