НАРЕДБА № 30 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.11 от 3 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.91от 19 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за:

1. одобрение на типа на нови:

а) колесни трактори;

б) верижни трактори;

в) ремаркета;

г) сменяема прикачна техника;

2. издаване или отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа на Европейската общност (ЕО сертификат за одобрение на типа);

3. издаване или отказ от издаване на ЕО сертификат за изменение на одобрения тип;

4. удостоверяване на съответствие с одобрения тип;

5. контрол на пускането на пазара и производството на нови: колесни трактори, верижни трактори, ремаркета и сменяема прикачна техника;

6. отнемане на ЕО сертификата за одобрение на типа;

7. нотификация на Европейската комисия на технически служби за България за извършване на изпитвания в обхвата на приложения № 1 или 2.

(2) Превозните средства по ал. 1, т. 1 могат да бъдат произведени на един или няколко етапа (едноетапно или многоетапно одобрение на типа).

(3) Наредбата не се прилага за превозни средства, предназначени за въоръжените сили, Държавна агенция "Гражданска защита", Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", службите за защита на националната сигурност и опазване на обществения ред, както и за:

1. одобрение на единични превозни средства;

2. машини, които са специално проектирани за използване в горското стопанство, като влекачи и транспортьори, в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 6814:2000;

3. горски машини, базирани на шаси на мелиоративно оборудване, в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 6165:2000;

4. сменяема техника, прикрепена към превозното средство, която е изцяло повдигната над земята, когато превозното средство се движи по пътя.

(4) Допуска се процедурата за одобрение на типа да се прилага към определени категории единични превозни средства, които попадат в обхвата на тази наредба и за които категории получаването на одобрение на типа е задължително.

Чл. 2. (1) Превозните средства от категории Т, С, R и S отговарят на техническите изисквания, посочени в приложение № 2, при спазване на специфичните изисквания по ал. 2 и 3.

(2) Превозните средства от категории Т1, Т2, Т3, Т5, С1, С2, С3, С5, R и S отговарят на техническите изисквания съгласно приложение № 2, раздел I.

(3) Превозните средства от подкатегории Т4.1, Т4.2, Т4.3 и С4.1 отговарят на техническите изисквания съгласно приложение № 2, раздел II.

 

Глава втора.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА

Раздел I. Заявление за одобрение на типа на превозно средство

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника (базово, некомплектовано, комплектовано или напълно комплектовано превозно средство) производителят или негов упълномощен представител подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

(2) Заявлението по ал. 1 съдържа:

1. идентификация на заявителя: наименование, седалище и адрес на управление;

2. описание на типа превозно средство, за което е подадено заявление по ал. 1, включително и за категорията на превозното средство.

Чл. 4. (1) Към заявлението по чл. 3 се прилага следната документация:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;

3. техническа документация в два екземпляра във формат А4 или в папка от такъв формат;

4. копия на сертификати за одобрение на типа на колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника по отношение на система, компонент или отделен технически възел, ако има такива;

5. копия на сертификати за одобрение на типа, издадени по наредбите по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), приложими за съответната категория трактори, ремаркета или сменяема прикачна техника, съгласно приложение № 2, раздел III, ако има такива;

6. копия на съобщения за одобрение на типа, издадени по правила към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания (ДВ, бр. 1 от 2000 г.), приложими за съответната категория трактори, ремаркета или сменяема прикачна техника, съгласно изискванията на приложение № 2, раздел IV, ако има такива;

7. протоколи от изпитване, издадени по Правилата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, приложими за съответната категория превозно средство, съгласно изискванията на приложение № 2, раздел V, ако има такива;

8. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията за приложимите технически изисквания по чл. 2, за които няма представени документи по т. 4 - 7, включително проверки на монтажа на отделни технически възли, когато това е необходимо; към протоколите заявителят прилага техническа документация по ал. 4, т. 1;

9. копие от сертификат по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;

10. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

11. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа превозно средство, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип превозно средство.

(2) Когато заявителят не прилага към заявлението документите по ал. 1, т. 4 - 7, техническата документация по ал. 1, т. 3 включва:

1. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 3;

2. подробни чертежи в подходящ мащаб;

3. фотоснимки, ако има такива, показващи необходимите детайли.

(3) Когато заявителят прилага към заявлението един или повече от документите по ал. 1, т. 4 - 7, техническата документация по ал. 1, т. 3 включва:

1. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 4 и таблица съгласно част II наприложение № 4;

2. попълнен формуляр "Списък с данни" по приложение № 3 само в разделите, за които заявителят не е приложил документите по ал. 1, т. 4 - 7;

3. подробни чертежи в подходящ мащаб;

4. фотоснимки, ако има такива, показващи необходимите детайли;

5. попълнена таблица по част III на приложение № 4, ако са представени документи по чл. 4, ал. 1, т. 4.

(4) Заявителят осигурява извършването на изпитване на образец на превозното средство, като предоставя на техническата служба:

1. техническата документация по ал. 2 или ал. 3;

2. образци от типа превозно средство и/или частите на превозното средство, които са необходими за извършване на изпитванията.

(5) Броят на образците превозно средство, необходими за извършване на изпитванията по ал. 4, се определя в зависимост от различните комбинации, които трябва да бъдат одобрени по отношение на:

1. за колесни и верижни трактори:

а) двигател;

б) предавателна кутия;

в) задвижващи мостове (брой, местоположение, взаимовръзка);

г) управлявани мостове (брой, местоположение);

д) мостове със спирачки (брой);

е) защитна конструкция при преобръщане;

2. за ремаркета и сменяема прикачна техника:

а) задвижващи мостове (брой, местоположение, взаимовръзка);

б) максимална маса на товара (допустими са отклонения не по-големи от 10 %);

в) мостове със спирачки (брой).

Раздел II. Заявление за многоетапно одобрение на типа за некомплектовано или базово превозно средство

Чл. 5. При многоетапно одобрение на типа на превозното средство към заявлението се прилагат:

1. на първия етап от многоетапното одобрение на типа - частите от техническа документация по чл. 4, ал. 1, т. 3 и сертификати за одобрение на типа, изисквани за комплектовано превозно средство в зависимост със степента на завършеност на базовото превозно средство;

2. на всеки следващ етап от многоетапното одобрение на типа - частите на техническата документация, попълнени в съответствие със степента на завършеност на превозното средство, и сертификатите за одобрение на типа, приложими за съответния етап на завършеност, както и копие от сертификата за одобрение на типа на некомплектовано превозно средство, издадено на предишния етап на комплектоване; заявителят прилага и детайлна информация за извършените промени на некомплектованото превозно средство;

3. документите по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 5, 7, 8, 9 и 10.

Раздел III. Процедура при едноетапно одобрение на типа

Чл. 6. За одобрение на типа на превозно средство, за който заявителят е представил техническа документация по чл. 4, ал. 2, КТИ проверява:

1. съответствието на превозното средство с данните, посочени в техническата документация;

2. приложимостта на изискванията по приложение № 2 за категорията превозно средство;

3. където е приложимо, проверява монтажа на отделните технически възли или изисква производителят да предостави протоколи от извършени проверки на монтажа.

Чл. 7. За одобрение на типа на превозно средство, за който заявителят е представил техническа документация по чл. 4, ал. 3, КТИ проверява:

1. валидността и пълнотата на представените документи по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7;

2. наличието на данните по част I от приложение № 4 в документите по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7или в съответните технически досиета;

3. съответствието на превозното средство с данните по приложение № 3, попълнено само в разделите, за които не са представени документи по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7;

4. системите, компонентите или отделните технически възли на избрани образци от превозното средство, за да установи съответствието на конструкцията на превозното средство с данните, посочени в техническите досиета на одобрените компоненти, отделни технически възли или системи, за които са представени документи по чл. 4, ал. 1, т. 4 - 7;

5. приложимостта на изискванията съгласно приложение № 2 за категорията превозно средство;

6. монтажа на отделните технически възли, където е приложимо.

Чл. 8. За установяване на съответствието на превозното средство с данните, посочени в техническата документация, изпълнителният директор на КТИ може да разпореди проверка на мястото на производство или складиране.

Раздел IV. Процедура при многоетапно одобрение на типа

Чл. 9. (1) При многоетапно одобрение на типа на превозното средство изпълнителният директор на КТИ:

1. проверява наличието на всички данни в техническата документация в зависимост от степента на комплектоване на превозното средство;

2. проверява дали представените сертификати и/или съобщения за одобрение на типа са издадени за представеното за одобрение превозно средство на съответния етап;

3. проверява съответствието на превозното средство с данните по част I от приложение № 4или по приложение № 3 и посочените в сертификатите и/или съобщенията за одобрение на типа;

4. проверява съответствието на напълно комплектовано превозно средство с данните от техническата документация, които са включени в техническо досие, сертификат и/или съобщение за одобрение на типа;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) изисква производителят да предостави протоколи, издадени от определена от министъра на земеделието и храните или нотифицирана от компетентен орган техническа служба за изпитване на избран(и) образец(и) системи, компоненти или отделни технически възли от превозното средство с цел удостоверяване, че превозното(ите) средство(а) е/са произведени в съответствие с данните от техническите досиета;

6. където е приложимо, проверява монтажа на отделните технически възли или изисква производителят да предостави протоколи от извършени проверки на монтажа.

(2) Когато данните от част I на приложение № 4 не са включени в технически досиета за издадени сертификати за одобрение на типа, изпълнителният директор на КТИ изисква производителят да предостави протоколи за изпитване по изискванията, посочени вприложение № 2.

(3) В зависимост от вариантите и версиите на типа изпълнителният директор на КТИ определя броя на образците, необходими за изпитване на превозните средства по ал. 1, т. 5 съгласночл. 4, ал. 5 в зависимост от степента на завършеност на превозното средство.

Чл. 10. Производителят е длъжен да:

1. изисква информация и документи от доставчиците на системи, компоненти или отделни технически възли по отношение на съответствието им с изискванията на приложими за категорията наредби съгласно приложение № 2, включително и за издадени одобрения на типа, както и за характеристики на превозното средство, които са част от некомплектовано превозно средство, но все още не са получили одобрение на типа;

2. осигури произведените или добавените от него на предходни етапи от комплектоването на превозното средство системи, компоненти или отделни технически възли да съответстват на одобрените типове;

3. осигури произведените или добавените от него системи, компоненти или отделни технически възли да съответстват на одобреното изменение на типа, в случай че е извършил промяна в система, компонент или отделен технически възел, довела до невалидност на одобрение на типа, издадено на предходен етап.

Чл. 11. (1) На втория и следващи етапи на многоетапното одобрение на типа на превозно средство производителят поставя допълнителна табела към табелата по приложение № 11 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква "в" от Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Табелата здраво се закрепва на видно, достъпно място върху част, която не подлежи на подмяна при употреба, и съдържа ясни и незаличими следните данни, изписани в посочения ред:

1. наименование на производителя;

2. секции 1, 3 и 4 от номера на одобрението на типа съгласно приложение № 6;

3. етап на одобрение на типа;

4. сериен номер на превозното средство;

5. технически допустима максимална маса на превозното средство;

6. максимална маса на оборудването, което може да бъде теглено;

7. допустима максимална маса с товар на състав от превозните средства, когато е разрешено тегленето на ремарке от превозното средство;

8. технически допустима максимална маса върху всяка ос, изброени отпред назад;

9. максимално допустимо вертикално натоварване в точката на прикачване.

(3) Данните по ал. 2, т. 7 - 9 се посочват, когато стойностите са се променили по време на съответния етап на одобрение на типа.

Раздел V. Одобрение на типа

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението по чл. 3 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство.

(2) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4 или 5, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство по раздел III, когато типът:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация; и

2. отговаря на техническите изисквания съгласно приложение № 2, приложими за съответната категория превозни средства.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 6.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) В случаите по чл. 18, ал. 1сертификатът не може да бъде озаглавен като "ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство", с изключение на чл. 18, ал. 1, т. 2, след като Европейската комисия е одобрила издаването на одобрение на типа.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В зависимост от степента на комплектоване на превозното средство изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на базово, некомплектовано или напълно комплектовано превозно средство по раздел IV, когато превозното средство:

1. съответства на данните, посочени в техническата документация;

2. отговаря на техническите изисквания съгласно приложение № 2.

(2) ЕО сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 6, като към него се прилагат всички сертификати за одобрение, издадени на предходните етапи.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на превозни средства, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 6, част 2, запазват действието си на територията на Република България.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство, когато не са изпълнени изискванията по чл. 14, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 17. (1) За всеки тип превозно средство, за който е подадено заявление за одобрение на типа, в КТИ се съставя техническо досие, което съдържа техническата документация, протоколите от извършените изпитвания и други документи, предоставени във връзка с процедурата за одобрение на типа.

(2) Досието заедно със списък на съдържанието му, в който се посочват и номерата на страниците от приложените документи, се съхранява в КТИ.

 

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ може да одобри превозно средство, което не отговаря на едно или повече от изискванията по приложение № 2, в случай на:

1. малки серии превозни средства при спазване на ограниченията, посочени в приложение № 7, част I;

2. превозни средства, при производството на които поради напредъка на техническия прогрес има несъвместимост с едно или няколко от изискванията по чл. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) Минималните изисквания, на които трябва да отговарят превозните средства, произведени в малки серии, са дадени вприложение № 2, раздел VI. За изискванията по раздел I или II на приложение № 2, които не са включени в раздел VI на приложение № 2, се предоставя информация от производителя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Издаденият сертификат за одобрение на типа в случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 се номерира съгласно приложение № 6а.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.)

(5) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) В случаите на изменение на одобрен тип малка серия се прилага глава пета.

(6) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) В случаите на ал. 1, т. 2 изпълнителният директор на КТИ изпраща заявление до Европейската комисия за получаване на съгласие за издаване на одобрение на типа в съответствие с разпоредбите на тази наредба. Одобрението на типа по ал. 1, т. 2 се обозначава като "временно".

(7) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Към заявлението по ал. 6 се прилага информация за:

1. причината, поради която използваните технологии или концепции не позволяват превозното средство да отговори на изискванията на една или повече приложими наредби съгласно чл. 2;

2. описание на засегнати области по отношение на безопасността и защитата на околната среда и предприетите мерки;

3. описание на изпитванията и получените резултати, които показват ниво на безопасност и защита на околната среда, най-малко еквивалентни на посоченото в приложимите изисквания по чл. 2;

4. предложение за изменение на съответното европейско законодателство, ако е необходимо.

(8) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Ако Европейската комисия разреши одобрение по ал. 1, т. 2, изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа, в който се посочват ограничения на валидността му.

(9) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Валидността на сертификата по ал. 8 не може да бъде по-малка от 36 месеца.

(10) (Доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) При промяна в законодателството, в резултат на която типът превозно средство, одобрено по реда на ал. 1, т. 2, съответства напълно на изискванията на приложение № 2, изпълнителният директор на КТИ преиздава сертификата по ал. 4, като посочва пълното съответствие с приложимите изисквания.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по чл. 18 се прилагат разпоредбите на глава втора, като производителят подава мотивирано заявление до изпълнителния директор на КТИ и посочва несъответствието с техническите изисквания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Всяка година изпълнителният директор на КТИ изпраща на Европейската комисия списък с издадени одобрения по чл. 18, ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по чл. 18, ал. 1, т. 1 КТИ изпраща копия от списъка с данни и сертификата за одобрение на типа с всички негови приложения до органите за типово одобрение на други държави членки, посочени от производителя, като посочва информация за изключенията, които са били допуснати.

(4) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите, когато в КТИ са получени копие от списъка с данни и сертификат за одобрение на типа с всички негови приложения, издаден от компетентен орган на друга държава членка за превозно средство, произведено в малка серия, в срок до три месеца изпълнителният директор на КТИ със заповед определя:

1. дали признава това одобрение;

2. броя на превозните средства, които могат да бъдат регистрирани за България в рамките на съответната година.

 

Глава четвърта.
ОСИГУРЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКЦИЯТА С ОДОБРЕН ТИП

Чл. 20. Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрен тип включва оценка на системата за управление на качеството (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията).

Чл. 21. Преди издаване на сертификата за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ извършва оценка за наличието на мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол за съответствие на произведените превозни средства с одобрения тип.

Чл. 22. (1) Оценките и проверките по чл. 20 се извършват от изпълнителния директор на КТИ.

(2) При първоначална оценка изпълнителният директор на КТИ взима предвид наличната информация, отнасяща се до:

1. сертификацията на производителя съгласно чл. 23, извършена от орган по сертификация на системи по качеството, акредитиран от ИА "БСА" или от национален орган по акредитация на държава - член на ЕС;

2. оценките на системите за управление на качеството на производителя, извършени на мястото на производството от производителя(ите) на превозното средство съгласно изискванията на стандарти БДС EN ISO 9001:2001.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Допускат се изключения от изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2001 по отношение на т. 7.3. "Удовлетворение на клиента и непрекъснати подобрения".

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Оценките и проверките по чл. 20 могат да се извършват от името на изпълнителния директор на КТИ от орган за одобрение на типа на друга държава член.

(5) Органът по ал. 4 подготвя документ за съгласие, в който се посочват областите и производствените съоръжения, които ще се използват за целите на одобрение на типа.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) При получаване от изпълнителния директор на КТИ на молба от орган за одобрение на типа на друга държава член той незабавно изпраща документ за съгласие съгласно ал. 5 или уведомление, че не може да предостави изисквания документ.

(7) Оценките и проверките по чл. 20 могат да се извършат съвместно с органи за одобрение на типа на други държави - членки на ЕС, ако е необходимо.

Чл. 23. (1) При първоначална оценка изпълнителният директор на КТИ признава сертифициране на производителя по стандарт БДС EN ISO 9001:2001 с изключенията по чл. 22, ал. 3.

(2) Производителят осигурява информацията, свързана със сертифицирането по ал. 1, както и уведомява изпълнителния директор на КТИ за всякакви промени по отношение на валидността или обхвата на сертификацията.

Чл. 24. (1) При одобрение на типа на превозно средство не се повтарят първоначалните оценки, извършени за целите на издаване на сертификати за одобрение за системи, компоненти или отделни технически възли на превозното средство.

(2) В случай че в обхвата на оценките по ал. 1 не са били включени мястото и дейностите, свързани с монтажа на превозното средство, се извършва допълнителна оценка.

Чл. 25. Производителят осигурява съответствието на всяко произведено превозно средство с одобрения тип и с техническите изисквания съгласно приложение № 2.

Чл. 26. (1) В процеса на одобрение на типа на превозно средство изпълнителният директор на КТИ проверява мерките за осигуряване на съответствие на продукцията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Мерките по ал. 1 включват документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип с приложимите технически изисквания.

Чл. 27. (1) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа:

1. осигурява наличието и прилагането на процедури за ефективен контрол за съответствие на продукцията с одобрения тип;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) има достъп до изпитвателно оборудване, необходимо за проверка на съответствието с всеки одобрен тип;

3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) осигурява записването на данните и резултатите от изпитването и наличието на приложените към тях документи, като ги съхранява за период 10 години;

4. анализира резултатите от всяко изпитване или проверка с цел да удостовери стабилността на характеристиките на продукта, като определя допустимите отклонения на произведената продукция;

5. осигурява за всеки тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел извършването на проверките съгласно изискванията на наредбата и изпитванията съгласно изискванията по приложение № 2;

6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) осигурява извършването на допълнително взимане на проби и повтаряне на изпитванията, в случай че пробата или образецът показва несъответствие в края на изпитването, и предприема всички необходими мерки за възстановяване на съответствието на продукцията.

(2) При одобрен тип на превозно средство проверките по ал. 1, т. 5 се ограничават до тези, удостоверяващи съответствието на продукцията с данните, посочени в сертификата за одобрение на типа.

Чл. 28. (1) Изпълнителният директор на КТИ може да извършва проверки за осигуряване на съответствие с одобрения тип.

(2) Нормалната честота на проверките по ал. 1 се определя съгласно процедурите по чл. 21, като се гарантира тяхното извършване на период, който гарантира спазване на изискванията за осигуряване съответствие на продукцията с одобрения тип.

(3) При проверките по ал. 1 се следи непрекъснатата ефективност на процедурите, установени в чл. 21, като:

1. одитите, извършени от акредитираните органи по сертификация на системи за управление на качеството, се приемат за удовлетворяващи изискванията по чл. 23;

2. честотата на проверките, различни от тези по т. 1, се определя от изпълнителния директор на КТИ.

Чл. 29. (1) След издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа КТИ извършва контрол за осигуряване на съответствието на продукцията, пускана на пазара, с одобрения тип.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Съответствието на продукцията се проверява чрез контрол за:

1. наличието на ЕО сертификат за одобрение на типа;

2. наличието на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и на обозначения, изисквани по наредби по чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

3. съответствието на превозното средство с одобрения тип;

4. настъпилите изменения в одобрението на типа и наличие на сертификат за изменение на одобрен тип, както и отразяването на промените в сертификата за съответствие с одобрения тип.

(3) При осъществяване на контрола по ал. 1 служителите на КТИ имат правата и задълженията по чл. 15а от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Чл. 30. Лицата, които пускат на пазара нови превозни средства, са длъжни да:

1. оказват съдействие на служителите на КТИ при осъществяване на контрола;

2. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) осигуряват на служителите на КТИ пълен достъп до местата, където се осъществяват производството, съхраняването, продажбата на техника;

3. представят за проверка техническа документация, която е включена в техническото досие.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) При всяка проверка на съответствието с одобрения тип на служителите на КТИ се предоставят протоколите от изпитванията и производствените протоколи.

Чл. 32. (1) При проверките служителят на КТИ може да избере случайни образци, които да бъдат изпитани в лабораторията на производителя или в техническа служба в зависимост от вида на изпитването.

(2) Минималният брой на образците за изпитване може да се определя в зависимост от резултатите от проверките, извършени от производителя.

Чл. 33. При незадоволителен контрол или когато е необходимо да се провери валидността на изпитванията, провеждани в съответствие с чл. 29, изпълнителният директор на КТИ изпраща избрани образци за изпитване в техническата служба, която е извършила изпитвания за одобрение на типа.

Чл. 34. Изпълнителният директор на КТИ може да извършва проверка или да изиска извършване на изпитване съгласно изискванията по тази наредба или съгласно изискванията, посочени в приложение № 2 за всеки тип.

Чл. 35. При незадоволителни резултати от проверките и изпитванията, извършени по реда на тази глава, служителят на КТИ, извършил контрола, съставя предписание относно предприемането на необходимите мерки за незабавно възстановяване на съответствието на продукцията с одобрения тип.

 

Глава пета.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП

Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на превозно средство е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:

1. дали промените изискват изменение на сертификата за одобрение на типа;

2. за необходимите изпитвания и проверки.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Уведомлението по ал. 1 се подава до изпълнителния директор на КТИ само ако първоначалното одобрение на типа е издадено от него.

Чл. 37. Извършените от притежателя на сертификата промени налагат изменение на одобрението на типа, когато:

1. са необходими нови изпитвания и/или проверки;

2. има промяна на данните, съдържащи се в сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;

3. приложимите технически изисквания по приложение № 2 са били променени след датата на издаване на сертификата за одобрение на типа.

Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Притежателят на сертификата за одобрение на типа подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрението на типа, придружено със:

1. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. описание на извършените промени в техническата документация;

3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват по чл. 36, ал. 2, т. 2;

4. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Чл. 39. (1) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на описанието на извършените промени в данните от техническата документация и протоколите от проведените изпитвания и проверки с приложимите технически изисквания по приложение № 2.

(2) За установяване на съответствието на превозното средство с променените данни в техническата документация изпълнителният директор на КТИ може да разпореди проверка на мястото на производство или складиране.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 38 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на превозното средство.

(2) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 38, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответните указания за отстраняването им. Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрението на типа, когато:

1. типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените в тях промени, и

2. типът отговаря на техническите изисквания по приложение № 2, приложими за съответната категория превозни средства.

(2) Сертификатът по ал. 1 се издава по образец, посочен в приложение № 5, и се номерира по реда на приложение № 6, като изменението на одобрения тип се отразява в секция 5 от номера на сертификата.

Чл. 42. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрението на типа на превозно средство, когато не са изпълнени изискванията по чл. 41, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 43. При промени, които не налагат изменение на сертификата за одобрение на типа, и промени, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип, изпълнителният директор на КТИ актуализира техническото досие, като отбелязва промените и датата на актуализацията и съставя актуализиран списък на съдържанието на техническото досие.

 

Глава шеста.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП

Чл. 44. (1) Производителят или неговият упълномощен представител удостоверява съответствието на напълно комплектовано или некомплектовано превозно средство с одобрения тип, като издава сертификат за съответствие с одобрения тип на български език по приложение № 8.

(2) Сертификатът по ал. 1 придружава всяко превозно средство, произведено в съответствие с одобрения тип.

(3) Сертификатът се издава върху бланка на производителя, съдържаща печатен текст с неговото име и адрес по начин, осигуряващ защита срещу подправяне (върху хартия, защитена или посредством цветни графики, или с воден знак, съответстващи на идентификационния знак на производителя).

Глава седма.

Раздел I. Отнемане на сертификата за одобрение на типа превозно средство

Чл. 45. (1) Превозно средство не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в техническата документация, и тези отклонения не са били одобрени по реда на глава трета.

(2) Когато отклоненията по ал. 1 са в допустимите граници, съгласно приложимите технически изисквания по приложение № 2 се счита, че превозното средство съответства на одобрения тип.

Чл. 46. Когато се установи, че превозно средство не съответства на одобрения тип, служителите на КТИ:

1. извършват проверка на мястото на производство или складиране на превозните средства;

2. съставят констативен протокол за данните от проверката;

3. издават предписания за възстановяване на съответствието или предлагат отнемане на сертификата за одобрение на типа;

4. съставят актове за административни нарушения по реда на глава седма от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Сертификатът за одобрение на типа се отнема от изпълнителния директор на КТИ, когато:

1. съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо;

2. производството на превозни средства се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема сертификата за одобрение на типа с мотивирана заповед в 7-дневен срок от предложението по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отнемането на сертификата за одобрение на типа на превозно средство може да бъде обжалвано по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Раздел II. Регистрация, пускане на пазара и пускане в употреба

Чл. 48. (1) Регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на нови превозни средства, за които е влязло в сила изискването за одобрение на типа, се извършва само въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип.

(2) Регистрацията и пускането в употреба се извършват при условията и по реда, определени с наредбата по чл. 11, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Чл. 49. (1) Некомплектовано превозно средство се пуска на пазара въз основа на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип.

(2) Регистрация и пускане в употреба на некомплектовано превозно средство не се допуска.

(3) Регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на одобрен тип превозно средство, което притежава валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и съответства на одобрения тип, може да бъде отказана за период до 6 месеца, ако превозното средство представлява сериозен риск за:

а) безопасността по пътя;

б) (залич. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

в) осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.

Чл. 50. (1) Регистрацията, пускането на пазара и пускането в употреба на нови превозни средства, последни от дадена производствена серия, които съответстват на тип превозно средство, чието одобрение е с изтекла валидност, се допуска за срок 24 месеца за комплектовани превозни средства и 30 месеца за напълно комплектовани превозни средства при спазване на ограниченията съгласно приложение № 7, част 2.

(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от датата, на която изтича валидността на ЕО одобрението на типа.

(3) Разпоредбите на ал. 1 се прилагат само за превозните средства, които имат валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, издаден в периода, когато одобрението на типа на ЕО за превозно средство е било валидно, но които не са били регистрирани или пуснати в употреба преди датата, на която е изтекъл срокът на валидност на одобрението, и които се намират на територията на Европейския съюз към датата на изтичане на валидността на одобрението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) За разрешаване на регистрация, пускане на пазара и пускане в употреба на превозни средства от определена категория съгласно ал. 1 производителят подава заявление до изпълнителния директор на КТИ и съответните органи в останалите държави членки, на територията на които ще се пуска в употреба този тип или типове превозни средства. В заявлението се посочват техническите и/или икономическите основания, на които се основава.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В срок три месеца изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за разрешаване на регистрацията на типа превозно средство на територията на Република България и за броя превозни средства, които ще бъдат регистрирани, при спазване на ограниченията по приложение № 7, част 2.

(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Всяка година изпълнителният директор на КТИ изпраща на Европейската комисия и на останалите държави членки списък с изключенията по този член, ако има издадени.

Чл. 51. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Контролно-техническата инспекция извършва контрол за спазването на разрешения брой превозни средства, последни от дадена производствена серия, които могат бъдат да пуснати на пазара от производителя и регистрирани на територията на Република България съгласно чл. 50, ал. 5.

 

Глава осма.
ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

Раздел I. Обмен на информация

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ изпраща ежемесечно на компетентните органи на другите държави членки копия от издадените ЕС сертификати за одобрение на типа на превозното средство заедно с приложенията за всеки одобрен тип, както и информация за отказани одобрения на типа или за отнети одобрения на типа.

(2) Информацията по ал. 1 се изпраща най-късно до един месец от издаването на сертификат, отнемането или отказа за издаване.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ изпраща ежемесечно списък с одобрения на типа на компоненти, системи или отделни технически възли на компетентните органи на останалите държави членки, както и информация за отказани или отнети одобрения на типа в рамките на съответния месец.

(2) При получаването на искане от компетентен орган на друга държава членка КТИ незабавно изпраща копие на сертификата за одобрение на типа компонент, система или отделен технически възел и/или техническото досие за всеки одобрен тип система, компоненти или отделен технически възел, както и на отказани или отнети одобрения на типа.

Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ уведомява компетентните органи на другите държави членки, предоставили одобрение на типа, с цел предприемане на мерки за възстановяване на съответствието на превозното средство с одобрения тип в случаите, когато:

1. несъответствието на едно превозно средство произтича изключително от несъответствието на система, компонент или отделен технически възел, или

2. при многоетапно типово одобрение на ЕО несъответствието на напълно комплектовано превозно средство е в резултат изключително на несъответствието на система, компонент или отделен технически възел, представляващи част от некомплектованото превозно средство, или е в резултат на несъответствието на самото некомплектовано превозно средство.

(2) Копие от уведомлението се изпраща на Европейската комисия.

Раздел II. Нотификация на орган за одобрение на типа и технически служби 

Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Министърът на земеделието и храните чрез Постоянното представителство на Република България към ЕС нотифицира на Европейската комисия и на другите държави членки имената, адресите и обхвата на органа за одобрение на типа и техническите служби.

(2) Нотифицираните технически служби се акредитират съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 като лаборатория за изпитване, в чиито обхват са включени наредби по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ, определящи показатели и/или методи за изпитване, при спазване на следните условия:

1. производител може да бъде акредитиран като техническа служба само когато наредба поприложение № 2 го изисква;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) техническа служба може да използва външно оборудване след одобрение от министъра на земеделието и храните.

(3) Техническите служби на държави извън Европейския съюз могат да бъдат нотифицирани по реда на ал. 1 само когато това е предвидено в двустранно или многостранно споразумение между Европейския съюз и съответната трета държава.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) "Колесен трактор от подкатегория Т4.1 към категория Т4" е трактор с висок просвет, който е проектиран за обработване на високорастящи култури, като лозя, с възможност за монтиране на сменяемо работно оборудване отпред, между осите, отзад или на платформа и има следните характеристики:

а) повдигната рама или част от рама, позволяваща му да се движи напред успоредно на растенията, с леви и десни колела от двете страни над един или повече редове от растения;

б) просвет, измерен в равнина, перпендикулярна на редовете, който превишава 1000 mm, когато тракторът е в работно състояние;

в) максималната конструктивна скорост не трябва да превишава 30 km/h, когато височината на центъра на тежест на трактора, разделена на средната минимална напречна база от всички оси, превишава 0,9; центърът на тежестта се измерва в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 789-6:1982, а височината на центъра на тежестта се измерва спрямо земната повърхност при използване на препоръчаните от производителя гуми.

2. "Колесен трактор от подкатегория Т4.2 към категория Т4" е трактор с големи размери, основно предназначен за обработване на големи площи земя;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2005 г.) "Колесен трактор от подкатегория Т4.3 към категория Т4" е трактор с нисък просвет от земята, чието сменяемо оборудване е предвидено за употреба в земеделието или горите, които се характеризират с рама, снабдена с един или няколко вала за отвеждане на мощност, имат технически допустима маса не по-голяма от 10 t и при които отношението на тази маса към максималната маса без товар в готовност за движение е по-малко от 2,5. В допълнение центърът на тежестта при тези трактори - в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 789-6:1982 (измерен по отношение на земята, при използване на препоръчаните от производителя гуми) се намира на височина, по-малка от 850 mm.

4. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) "Верижен трактор от подкатегория С4.1 към категория С4" е трактор с четири задвижващи колела, който е проектиран за обработване на високорастящи култури, с възможност за монтиране на сменяемо работно оборудване отпред, отзад или на платформа и има следните характеристики:

а) повдигната рама или част от рама, позволяваща да се движи напред успоредно на растенията, с леви и десни вериги от двете страни над един или повече редове от растения;

б) просвет, измерен в равнина, перпендикулярна на редовете, който превишава 1000 mm, когато тракторът е в работно състояние;

в) максималната конструктивна скорост не трябва да превишава 30 km/h, когато височината на центъра на тежест на трактора, разделена на напречната база, превишава 0,9; центърът на тежестта се измерва в съответствие с български стандарт, въвеждащ ISO 789-6:1982, а височината на центъра на тежестта се измерва спрямо земната повърхност при използване на препоръчаните от производителя вериги.

5. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) "Тип трактори" са трактори от една и съща категория, които не се различават по производител, означение на типа от производителя и по следните характеристики:

а) носеща рама/рама със странични елементи/шарнирна рама по отношение на явни и принципни различия;

б) принцип на работа на двигател;

в) брой на осите.

6. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) "Тип ремаркета или сменяема прикачна техника" са ремаркета или сменяема прикачна техника от една и съща категория, които не се различават по производител, означение на типа от производителя и по следните характеристики:

а) носеща рама/рама със странични елементи/шарнирна рама по отношение на явни и принципни различия;

б) брой на осите.

7. "Вариант на типа на трактор" са трактори от един и същи тип, които не се различават по следните характеристики:

а) принцип на работа на двигателя;

б) брой и разположение на цилиндрите на двигателя;

в) разлика в мощността на двигателите не по-голяма от 30 % (най-високата мощност да е до 1,3 пъти най-ниската мощност);

г) разлика в работния обем на цилиндрите на двигателите не по-голяма от 20 % (най-високата стойност да е до 1,2 пъти най-ниската стойност);

д) брой, място и взаимна връзка на двигателните мостове;

е) брой и място на управляемите мостове;

ж) максимална маса с товар, различаваща се не повече от 10 %;

з) тип трансмисия;

и) защитна конструкция при преобръщане;

к) брой мостове със спирачки.

8. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) "Вариант ремаркета или сменяема прикачна техника" са ремаркета или сменяема прикачна техника, които не се различават най-малко по следните характеристики:

а) брой, място и начин на свързване на управляемите мостове;

б) максимална маса с товар, различаваща се не повече от 10 %;

в) брой мостове със спирачки.

9. "Версия на вариант на типа трактор" са трактори, които съчетават комбинация от характеристики, посочени в списъка с данни по приложение № 3.

10. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) "Техническа служба" е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите на чл. 55, ал. 2, или нотифицирана от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на някои или всички технически изисквания по приложение № 2. Технически служби са и нотифицираните технически служби в обхвата на наредбите съгласноприложение № 2, раздел III и съгласно Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания в обхвата на изискванията съгласно приложение № 2, раздел IV.

11. "Многоетапно типово одобрение" е процедурата, с която една или повече държави - членки на ЕО, удостоверяват, че в зависимост от степента на завършеност напълно комплектован или некомплектован тип превозно средство отговаря на съответните технически изисквания на наредбата.

12. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) "Одобрение на единични превозни средства" е процедурата, с която изпълнителният директор на КТИ удостоверява, че превозно средство, което е получило индивидуално одобрение, отговаря на националните изисквания.

13. "Огледало за виждане назад" е всяко устройство, предназначено да осигури ясно виждане назад в границите на полето на видимост, определено в приложение № 1, раздел IX, т. 5, която да не се нарушава от конструктивни елементи на трактора или от водача и пътниците в трактора.

14. "Вътрешно огледало за виждане назад" е огледало за виждане назад, което е монтирано във вътрешността на кабината или на рамата на трактора.

15. "Външно огледало за виждане назад" е огледало за виждане назад, което е монтирано на която и да е част от външната повърхност на трактора.

16. "Клас на огледалата за виждане назад" са всички огледала за виждане назад, които имат една или повече общи характеристики или функции. Вътрешните огледала за виждане назад са групирани в клас I, а външните огледала за виждане назад в клас II.

17. "Поле на видимост" са всички направления напред и встрани, в които водачът на трактора може да вижда.

18. "Кормилно управление" е цялото оборудване, предназначено да променя посоката на движение на трактора. Кормилното управление включва:

а) кормилно колело;

б) кормилен механизъм;

в) управляеми колела;

г) специално оборудване за създаване на допълнителна сила, където това е приложимо.

19. "Кормилно колело" е част, която се използва от водача за непосредствено управление на трактора.

20. "Кормилен механизъм" са всички компоненти между кормилното колело и управляемите колела, с изключение на специалното оборудване. Кормилният механизъм може да бъде механичен, хидравличен, пневматичен, електрически или комбинация между някои от тях.

21. "Управляеми колела" са:

а) колелата, насочването на които, по отношение на трактора, може да се променя директно или индиректно, така че да се промени посоката на движение на трактора;

б) всички колела на тракторите с шарнирна рама;

в) колелата на една и съща ос, скоростта на които може да се променя, за да се получи промяна в посоката на движение на трактора, с изключение на самонасочващите се колела.

22. "Специално оборудване" е онази част на кормилното управление, с която се създава допълнителна сила. Допълнителна сила може да се създава от механична, хидравлична, пневматична или електрическа система или от комбинация между някои от тях (като например от маслена помпа, компресор или акумулаторна батерия и т.н.).

23. "Сила за управление" е силата, приложена от водача върху кормилното колело, с цел управление на трактора.

24. "Кабина" е всяка конструкция, изградена от здрави, прозрачни или непрозрачни елементи, която напълно огражда водача и го изолира от външни влияния, като е проектирана така, че да бъде постоянно затворена по време на експлоатацията.

25. "Техническа документация" е пълната информация за типа на превозното средство, предоставена от заявителя на техническата служба и на изпълнителния директор на КТИ, включително чертежи, снимки и други предвидени в тази наредба документи.

26. "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколите от изпитванията и други документи, които техническата служба и изпълнителният директор на КТИ прилагат в процеса на одобрение на типа.

27. "Списък на съдържанието на техническото досие" е документът, съдържащ описание на съдържанието на техническото досие с указание на страниците, номерата и датите на включените документи, както и промените в тяхното съдържание.

28. "Базово превозно средство" е всяко некомплектовано превозно средство, чийто идентификационен номер се запазва през всичките последващи етапи от процедурата за многоетапно типово одобрение.

29. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) "Некомплектовано превозно средство" е всяко превозно средство, чието комплектуване изисква да премине през най-малко още един етап от производството, за да отговори на всички изисквания на наредбата, които са приложими за него.

30. "Напълно комплектовано превозно средство" е превозно средство, което е преминало процедурата за многоетапно типово одобрение и отговаря на всички изисквания на тази наредба, които са приложими за него.

31. "Превозно средство" е всеки трактор, ремарке или сменяема прикачна техника, комплектовани, некомплектовани или напълно комплектовани, предназначени за употреба в земеделието или горите.

32. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) "Компетентен орган" или "орган за одобрение на типа" е изпълнителният директор на КТИ или орган на държава-членка на Европейския съюз, който:

а) е отговорен за всички аспекти на одобрение на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

б) издава или отказва да издаде ЕО сертификат за одобрение на типа на превозното средство;

в) (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) изпълнява функциите на официален орган за връзка с органите на другите държави - членки на Европейския съюз;

г) проверява мерките, предприети от производителя за осигуряване съответствие на продукцията;

д) (заличена - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

33. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) "Комплектовано превозно средство" е превозно средство, което е преминало процедура на типово одобрение и което не се нуждае от допълнително комплектоване, за да отговаря на всички изисквания на наредбата, които са приложими за него.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и отменя Наредба № 21 за одобрение на типа на нови колесни трактори (обн., ДВ, бр. 63 от 2003 г.; попр., бр. 70 от 2003 г., бр. 62 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.).

§ 3. По отношение на превозните средства, принадлежащи към категории Т1, Т2 и Т3, наредбата се прилага спрямо:

1. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) новите типове превозни средства, считано от 1 януари 2006 г. Типът превозно средство, който не е бил одобрен до тази дата, се счита за нов;

2. (доп. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г.) всички нови превозни средства, пуснати в употреба, типът на които е бил одобрен, считано от 1 юли 2009 г., като датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.

§ 4. За категориите превозни средства, различни от посочените в § 3, наредбата се прилага след влизане в сила на всички отделни наредби по чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника по отношение на определената в приложение № 2 категория превозно средство при спазване на следните изисквания:

1. за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2;

2. за всички превозни средства, пуснати в употреба - 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2; датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.

§ 5. По искане на производител изискванията по наредбата спрямо нови типове превозни средства могат да се приложат от датите, на които са влезли в сила всички съответни наредби.

§ 6. До влизането в сила на наредбите относно гумите, стабилността и задните защитни конструкции липсата на някоя от тях не възпрепятства предоставянето на ЕО пълно одобрение на типа за съответната категория.

§ 7. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз "техническа служба" по смисъла на тази наредба е:

1. Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе, за изпитванията и проверките по: приложение № 1, Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (ДВ, бр. 54 от 2003 г.), Наредба № 23 от 2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (ДВ, бр. 54 от 2003 г.), Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (ДВ, бр. 108 от 2003 г.), Наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (ДВ, бр. 3 от 2004 г.), Наредба № 54 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на електромагнитната съвместимост (ДВ, бр. 5 от 2004 г.),Наредба № 55 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 6 от 2004 г.),Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.);

2. Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив, за изпитванията и проверките по: Наредба № 50 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (ДВ, бр. 108 от 2003 г.),Наредба № 58 за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване (ДВ, бр. 6 от 2004 г.), Наредба № 51 за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (ДВ, бр. 108 от 2003 г.), Наредба № 3 за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане (ДВ, бр. 27 от 2004 г.), Наредба № 2 за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане (ДВ, бр. 26 от 2004 г.).

3. Техническа служба, нотифицирана от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на някои или всички технически изисквания по чл. 2.

§ 8. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз навсякъде в приложение № 6 символът "е" се заменя с "bg".

§ 9. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 18, ал. 2 - 4, чл. 19, ал. 2,чл. 22, ал. 4 - 7, чл. 49, ал. 4, чл. 51 и глава осма, които влизат в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз.

§ 10. От датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюздумите "Република България" в чл. 50, ал. 3 се заменят с "Европейския съюз".

§ 11. (Отм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.05.2006 Г.)

§ 8. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за одобрение на типа на трактори за земеделието и горите, техните ремаркета и сменяема прикачна техника, както и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тази техника и отменяща Директива 74/150/ЕИО, последно изменена от Директива на Комисията 2005/67/ЕО.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА  (ОБН. - ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2006 Г.)

§ 20. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в наредбата думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 21. Навсякъде в приложение № 8 към чл. 44, ал. 1:

1. в т. 11.2 думата "Допълнителни" се заменя с "Незадължителни";

2. точка 2.2.1 се изменя така:

"2.2.1. Технически допустима максимална маса(-и) на товара на ремаркето, в съответствие с техническите характеристики на гумите".

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 20, който влиза в сила от 12 юли 2006 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)

§ 8. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/26/ЕО на Комисията от 2 март 2006 г., изменяща за целите на тяхното адаптиране към техническия прогрес Директиви 74/151/ЕИО, 77/311/ЕИО, 78/933/ЕИО и 89/173/ЕИО на Съвета по отношение на колесни селскостопански или горски трактори.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА

(ОБН. - ДВ, БР. 4 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 16.01.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)

§ 9. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) От 1 юли 2007 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията на Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7, Раздел I и Раздел XIII, изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО одобрение на типа.

§ 10. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.) От 1 юли 2009 г. по отношение на превозни средства, които не отговарят на изискванията по Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7, Раздел I и Раздел XIII:

1. сертификатите за съответствие, които придружават новите превозни средства в съответствие с разпоредбите на чл. 9д от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и чл. 48 - 50, се считат за невалидни;

2. се отказва регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на такива нови превозни средства, освен в случаите по чл. 18, ал. 1.

§ 11. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2009 г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2007 Г.)

§ 6. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/96/ЕО.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 1, т. 1 и § 3, които влизат в сила от 1 юли 2007 г.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)

§ 5. Навсякъде в наредбата:

1. Думите "министъра/ът на земеделието и горите чрез" и думите "министъра/ът на земеделието и горите по предложение на" се заличават.

2. Думите "по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите" се заменят с "изпълнителният директор на КТИ" а думите "Министърът/а на земеделието и горите" се заменят с "Изпълнителният/я директор на КТИ".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 19.11.2010 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2011 Г.)

§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на Директива 2010/52/ЕС на Комисията от 11 август 2010 г. за изменение с цел адаптиране на техните технически разпоредби, на Директива 76/763/ЕИО на Съвета относно седалките за пътници на селскостопанските или горските колесни трактори и Директива 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои компоненти и характеристики на колесните селскостопански и горски трактори (ОВ L 213/13.08.2010).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 02.03.2011 Г.)

§ 3. От 2 септември 2011 г. по отношение на новите типове превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7, раздел XII, изпълнителният директор на КТИ:

1. отказва да издаде ЕО одобрение на типа;

2. може да откаже да издаде национално одобрение на типа.

§ 4. От 2 септември 2012 г. по отношение на нови превозни средства, които не отговарят на изискванията, определени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7, раздел XII:

1. сертификатите за съответствие, които придружават новите превозни средства в съответствие с Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника, се считат за невалидни по смисъла на чл. 48, ал. 1 от Наредба № 30 от 2005 г. (чл. 7, параграф 1 от Директива 2003/37/ЕО); и

2. се отказва регистрацията, продажбата или пускането в употреба на такива превозни средства.

§ 5. Тази наредба влиза в сила от 2 март 2011 г.

 

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)

§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 6 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори.

 

Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата влиза в сила на 1 май 2011 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)

§ 3. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 3 и 4 на Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО на Съвета и на директиви 2003/37/ЕО, 2009/60/ЕО и 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 238/09.09.2010 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)

§ 4. По отношение на трактори от категории Т1, Т2 и Т3 наредбата влиза в сила:

1. за нови типове превозни средства - считано от 29 септември 2011 г.;

2. за нови превозни средства - считано от 29 септември 2012 г.

§ 5. По отношение на трактори от категории Т4.3 наредбата влиза в сила:

1. за нови типове превозни средства - считано от 29 септември 2013 г.;

2. за нови превозни средства - считано от 29 септември 2016 г.

§ 6. По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, Т5, С, R и S наредбата влиза в сила:

1. за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2;

2. за нови превозни средства - 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2.

 

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 3. Тази наредба въвежда разпоредби от Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (OJ L158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2014 Г.)

§ 4. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2014/44/ЕС на Комисията от 18 март 2014 г. за изменение на приложения I, II и III към Директива 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори, на техните ремаркета и на теглително-прикачно оборудване заедно с техните системи, компоненти и обособени технически възли (ОВ, L 82 от 20.03.2014 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 30 ОТ 2005 Г. ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ И ВЕРИЖНИ ТРАКТОРИ, ТЕХНИТЕ РЕМАРКЕТА И СМЕНЯЕМА ПРИКАЧНА ТЕХНИКА (ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 02.12.2014 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, т. 7 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 02.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)

Раздел I Допустима максимална маса с товар

1. Технически допустимата максимална маса с товар, посочена от производителя, се приема за допустима максимална маса с товар при условие, че:

1.1. резултатите от изпитванията за одобрение на типа и по-специално от тези, отнасящи се до спирането и управлението, съответстват на приложимите технически изисквания;

1.2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) допустимата максимална маса с товар и допустимата максимална маса на ос зависи от категорията на превозното средство и не може да надвишава стойностите, дадени в табл. 1.


 

Таблица 1


Допустима максимална маса с товар и допустима максимална маса на ос в зависимост от категорията на превозното средство


 

Категория

Брой

Допустима

Допустима макси-

на превоз-

оси

максимална

мална маса на ос

 

ното

 

маса

водеща

водена

средство

 

(t)

ос (t)

ос (t)

Т1, Т2,

2

18 (с товар)

11,5

10

Т4.1

3

24 (с товар)

11,5

10

Т3

2, 3

0,6 (без товар)

(а)

(а)

Т4.3

2, 3, 4

10 (с товар)

(а)

(а)

 

(а) Не е необходимо да се създава граница за маса на ос за превозни средства от категории Т3 и Т4.3, тъй като по определение те имат ограничения за допустима максимална маса със и/или без товар.


2. При всяко натоварване на превозното средство натоварването на предната ос не трябва да е по-малко от 20 % от масата на превозното средство без товар.

Раздел II Задна регистрационна табела

1. Форма и размери на мястото за монтиране на задната регистрационна табела

Мястото за монтиране обхваща равна или почти равна правоъгълна повърхнина със следните минимални размери:

- дължина: 255 mm или 520 mm;

- широчина: 165 mm или 120 mm.

2. Определяне на мястото за монтиране и закрепване на регистрационните табели

Мястото за монтиране е такова, че след правилно закрепване табелите имат следните характеристики:

2.1. Странично положение на табелата

Центърът на табелата не може да е отместен вдясно от равнината на симетрия на превозното средство.

Левият страничен ръб на табелата не трябва да излиза вляво от вертикалната равнина, успоредна на равнината на симетрия на превозното средство и допирателна в точката, където напречното сечение на превозното средство е най-широко.

2.2. Положение на табелата спрямо надлъжната равнина на симетрия на превозното средство

Табелата трябва да е перпендикулярна или почти перпендикулярна на равнината на симетрия на превозното средство.

2.3. Положение на табелата спрямо вертикалната равнина

Табелата се монтира вертикално с допустимо отклонение 5°. Ако формата на превозното средство го изисква, тя може да бъде наклонена спрямо вертикалната равнина:

2.3.1. не повече от 30°, когато повърхността, носеща регистрационния номер, е наклонена напред спрямо движението на превозното средство, при условие че горният ръб на табелата е на височина не по-голяма от 1,20 m от земната повърхност;

2.3.2. не повече от 15°, когато повърхността, носеща регистрационния номер, е наклонена назад спрямо движението на превозното средство, при условие че горният ръб на табелата е на височина, по-голяма от 1,20 m от земната повърхност.

2.4. Височина на табелата от земната повърхност

Височината на долния ръб на табелата над земната повърхност не трябва да е по-малка от 0,3 m, а височината на горния ръб на табелата над земната повърхност не трябва да превишава 4,0 m.

2.5. Определяне на височина на табелата от земната повърхност

Височините по т. 2.3 и 2.4 се измерват, когато превозното средство е без товар.

Раздел III Резервоари за течно гориво

1. Резервоарите за течно гориво се изработват така, че да бъдат устойчиви на корозия. Те трябва да са преминали успешно изпитвания за изтичане на гориво, извършени от производителя, при налягане, равно на удвоеното работно налягане, но в никакъв случай по-малко от 0,3 bar. Повишеното налягане или налягането, превишаващо работното налягане, трябва автоматично да се компенсира с подходящи устройства (вентилационни отвори, предпазни вентили и др.). Вентилационните отвори трябва да са проектирани така, че да се предотврати опасност от възникване на пожар. Горивото не трябва да изтича през капачката на резервоара или през устройствата, осигуряващи компенсиране на повишеното налягане, дори ако резервоарът е напълно преобърнат. Допуска се прокапване.

2. Резервоарите за течно гориво се монтират така, че да бъдат предпазени от последствия от удар в предната или задната част на превозното средство. В близост до резервоара не се допуска наличие на изпъкнали части, остри ръбове и др. Горивоподаващите тръби и отворът за пълнене на резервоара трябва да са поставени извън кабината.

Раздел IV Противотежести (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

Когато превозното средство има противотежести, за да съответства на изискванията за одобрение на типа, тези противотежести се доставят от производителя. Те трябва да са предвидени за монтаж, да носят марката на производителя и да е посочена масата им в килограми с точност ± 5 %. Предните противотежести, проектирани за многократен монтаж/демонтаж, трябва да осигуряват достатъчно свободно пространство за ръкохватките най-малко 25 mm. Начинът на монтаж на противотежестите трябва да е такъв, че да се предотвратява всяко нежелано разединяване (например в случай на преобръщане на превозното средство).

Раздел V Устройства за звуков сигнал

1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Устройствата за звуков сигнал (УЗС) трябва да имат ЕО маркировка за одобрение на типа съгласно Наредба № 65 от 2003 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (ДВ, бр. 87 от 2003 г.).

2. Характеристики на УЗС, когато са монтирани на превозно средство:

2.1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Акустични изпитвания: по време на одобряване типа на превозно средство характеристиките на УЗС, монтирано на този тип превозно средство, се измерват, както следва:

2.1.1. Стойността на нивото на звуково налягане на УЗС, монтирано на превозното средство, се измерва на разстояние 7 m от предната част на превозното средство. Превозното средство трябва да бъде поставено на отделно място, на възможно най-равна повърхност и да бъде със спрян двигател. Ефективното напрежение е напрежението, посочено в т. 1.2.1 на приложение № 2 на Наредба № 65 от 2003 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства.

2.1.2. Измерванията се извършват по А-претеглена скала по стандартите на Международната електротехническа комисия (МЕК).

2.1.3. Максималната стойност на нивото на звуково налягане се измерва в границите от 0,5 до 1,5 m височина над земната повърхност.

2.1.4. Достигнатата максимална стойност на звуково налягане не трябва да бъде по-малка от 93 dB (A), но не по-голяма от 112 dB (A).

Раздел VI Допустими нива на звука

1. Граници на допустимите нива на звука

Нивото на звука на превозното средство, измерено в съответствие с условията по т. 2 до 4, не трябва да превишава следните нива:

• 89 dB (A) за превозни средства с маса без товар, превишаваща 1,5 t;

• 85 dB (А) за превозни средства с маса без товар, непревишаваща 1,5 t.

2. Измервателни средства

Шумът, излъчван от превозните средства, се измерва с шумомер от типа, описан в Публикация № 179 на Международната електротехническа комисия, първо издание от 1965 г.

3. Условия за измерване на шума

Измерванията се извършват с превозно средство без товар на достатъчно тихо и открито място (шумът от околната среда и шумът от вятъра трябва да са най-малко с 10 dB (А) по-ниски от шума, който ще се измерва).

Мястото на измерванията може да е открито пространство с радиус 50 m с практически хоризонтална централна част с радиус 20 m. То може да е покрито с бетон, асфалт или друг подобен материал и не трябва да е покрито със зърнест сняг, висока трева, рохка пръст или пепел.

Повърхността на площадката за изпитване на превозното средство не трябва да причинява допълнителен шум от гумите или веригите. Това изискване се отнася само при измерване на шума от превозни средства в движение.

Измерването се извършва при ясно време с лек вятър. В близост до превозното средство или до микрофона не трябва да има друг човек освен този, който отчита резултатите, тъй като присъствието на наблюдатели в близост до превозното средство или микрофона може значително да повлияе на отчитаните резултати. Отчетените изменения, които не са свързани с характеристиките на основното ниво на звука, се пренебрегват при отчитане на резултата.

4. Метод на измерване на шума:

4.1. Измерване на шум от превозни средства в движение

Провеждат се най-малко две измервания от всяка страна на превозното средство. Могат да се направят предварителни измервания с цел настройка, но те не се вземат под внимание.

Микрофонът се поставя на височина 1,2 m над земната повърхност на разстояние 7,5 m от осевата линия (СС) на пътя на превозното средство, измерено по перпендикуляра (РР') на тази линия (фиг. 1).

Фиг. 1. Позиции на уреда за измерване на шум от превозни средства в движение

Двете линии АА' и BB', успоредни на линията РР' и разположени съответно на 10 m пред и на 10 m след линията, се очертават върху площадката за изпитване. Превозните средства трябва да приближават линия АА' с равномерна скорост, както е указано в т. 4.1.1. След това двигателят се ускорява при пълно отваряне на горивоподаващия механизъм и се задържа в това положение, докато задната част на превозното средство (ако превозното средство включва ремарке, то не се взема под внимание при преминаването на превозното средство през линия ВВ') пресече линия ВВ'. Тогава горивоподаващият механизъм се връща в начално положение възможно най-бързо.

За резултат от измерването се приема максималното отчетено ниво на звука.

4.1.1. Скоростта на изпитване трябва да е 75 % от максималната скорост, която може да се постигне при най-голямата предавка, използвана за движение по пътя.

4.1.2. Отчитане на резултатите:

4.1.2.1. За да се отчете неточността на измервателните средства, полученият резултат при всяко измерване се определя чрез изваждане на 1 dB (А) от отчетената стойност.

4.1.2.2. Измерванията се приемат за валидни, ако разликата между две последователни измервания от една и съща страна на превозното средство не превишава 2 dB (A).

4.1.2.3. За резултат от изпитването се приема най-високото измерено ниво на звука. Ако този резултат превишава с 1 dB (А) максимално допустимото ниво на звука за категорията на изпитваното превозно средство, се извършват две допълнителни измервания. Три от четирите получени резултата трябва да попадат в установените граници.

4.2. Измерване на шума от превозни средства при работа на място

Не се определят граници на допустимо ниво на звука, но задължително се отчита.

4.2.1. Разположение на шумомера

Измерванията се извършват в точка X на разстояние 7 m от най-близката повърхност на превозното средство, както е показано на фиг. 2.

Фиг. 2. Позиции на уреда за измерване на шума от неподвижно превозно средство

Микрофонът се поставя на височина 1,2 m от земната повърхност.

4.2.2. Брой на измерванията

Провеждат се най-малко две измервания.

4.2.3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Условия за изпитване на превозното средство

Когато двигателят на превозното средство е без регулатор на честотата на въртене, той трябва да работи със 75 % от стойността на честотата на въртене, при която според производителя двигателят развива максимална мощност. Честотата на въртене на двигателя се измерва с уред, непринадлежащ към оборудването на превозното средство (например механичен оборотомер или тахометър). Когато двигателят на превозното средство е с регулатор на честотата на въртене, който не позволява двигателят да превиши честотата на въртене, при която развива максималната си мощност, той се изпитва при максималната честота на въртене, която регулаторът допуска.

Измервания на шума се извършват, след като двигателят е загрят до нормалната работна температура.

4.2.4. Интерпретация на резултатите

В протокола се записват:

- всички отчетени нива на звука;

- методът, използван за изчисляване мощността на двигателя;

- натоварването на превозното средство.

Измерванията се приемат за валидни, ако разликата между две последователни измервания от една и съща страна на превозното средство не превишава 2 dB (A).

За резултат от изпитването се приема най-високото измерено ниво на звука.

5. Изпускателна система (шумозаглушител):

5.1. Изискванията на т. 5 се отнасят за превозно средство, оборудвано с устройство за ограничаване на шума от отработилите газове (шумозаглушител). Ако на входа на двигателя е монтиран въздушен филтър, който е необходим за осигуряване на съответствие с допустимото ниво на звука, този филтър се разглежда като част от шумозаглушителя и към него се прилагат изискванията на т. 5.

Крайната тръба на шумозаглушителя трябва да се разположи по такъв начин, че отработилите газове да не проникват в кабината.

5.2. Чертежът на изпускателната система се прилага към сертификата за одобрение на типа.

5.3. На шумозаглушителя трябва ясно, видимо и незаличимо да са означени моделът и типът.

5.4. Използването на влакнест абсорбиращ материал в конструкцията на шумозаглушители се разрешава при следните условия:

5.4.1. влакнестият абсорбиращ материал не трябва да е поставен в частите на шумозаглушителя, през които преминават газове;

5.4.2. подходящите устройства трябва да осигурят оставането на влакнестия абсорбиращ материал на мястото, на което е поставен, през цялото време на работа на шумозаглушителя;

5.4.3. влакнестият абсорбиращ материал трябва да е устойчив на температура, по-висока с най-малко 20 % от експлоатационната температура (градуси С), която може да се достигне в областта на шумозаглушителя, където е разположен влакнестият абсорбиращ материал.

Раздел VII Максимална конструктивна скорост

1. При извършване на изпитвания за одобрение на типа средната скорост се измерва на права отсечка, която превозното средство трябва да премине в двете посоки при летящ старт. Теренът на отсечката трябва да е устойчив. Отсечката трябва да е равна и дълга поне 100 m. Тя може да има наклони не повече от 1,5 %.

2. По време на изпитването превозното средство трябва да е без товар и в работно състояние, без противотежести или специално оборудване, а налягането на гумите да е такова, каквото е определено за движение по пътищата.

3. По време на изпитването превозното средство трябва да е снабдено с нови пневматични гуми с най-големия размер, предвиден от производителя за трактора.

4. Предавателното отношение, използвано по време на изпитването, трябва да е такова, че да поражда максималната скорост на превозното средство и горивоподаващият механизъм да е напълно отворен.

5. За да се отчетат неизбежните грешки, дължащи се основно на измервателните средства и увеличаването на оборотите на двигателя при частично натоварване, измерената скорост, превишаваща стойността на максималната конструктивна скорост с 3 km/h, се приема за допустима при изпитванията за одобрение на типа.

6. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.)

Раздел VIII Товарни платформи

1. Центърът на тежестта на платформата трябва да е разположен между осите на превозното средство.

2. Размерите на платформата трябва да отговарят на следните изисквания:

2.1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) дължината не трябва да превишава 1,4 пъти размера на предната или задната напречна колесна база на превозното средство, в зависимост от това, коя е по-голяма. За трактори от категория Т4.3 дължината на платформата не превишава с повече от 2,5 пъти максималната предна или задна колея на трактора в зависимост от това, коя от тях е по-голяма;

2.2. широчината не трябва да превишава максималната габаритна широчина на превозното средство без оборудване.

3. Платформата трябва да е разположена симетрично по отношение на надлъжната равнина на симетрия на превозното средство.

4. Височината на товарната платформа над земната повърхност не трябва да превишава 1,50 m.

5. Типът на платформата и начинът на монтиране трябва да са такива, че с нормален товар полето на видимост на водача да е достатъчно и задължителните устройства за осветяване и светлинна сигнализация да продължат да изпълняват своите функции.

6. Товарната платформа трябва да може да се демонтира. Тя трябва да се монтира към превозното средство по такъв начин, че да се избегне всяка опасност от случайно демонтиране.

7. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Разпоредбите на този раздел се прилагат само за тракторите с пневматични гуми и максимална конструктивна скорост, която не превишава 40 km/h.

Раздел IX Огледала за виждане назад

Допълнителните огледала и огледалата за виждане назад, предназначени за наблюдение на работните органи по време на работа, не е необходимо да са от одобрен тип, но трябва да са разположени в съответствие с изискванията за монтаж по т. 3.3 до 3.5.

1. Общи изисквания:

1.1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) На тракторите се монтират огледала за виждане назад от класове I и II с нанесена ЕО маркировка за одобрение на типа в съответствие с изискванията на Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (ДВ, бр. 33 от 2004 г.).

1.2. Огледалата за виждане назад трябва да са монтирани по такъв начин, че да остават устойчиви при нормални условия на управление.

2. Брой

Всички трактори трябва да са снабдени с поне едно външно огледало за виждане назад, монтирано от лявата страна на трактора.

3. Местоположение:

3.1. Външното огледало за виждане назад трябва да е на такова място, че когато водачът е в нормално положение за управление, да вижда ясно частта от пътя, определена в т. 5.

3.2. Външното огледало за виждане назад трябва да се вижда през тази част на предното стъкло, която се почиства от стъклочистачката, или през страничните прозорци, ако тракторът има такива.

3.3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Огледалото за виждане назад не трябва да е издадено извън каросерията на трактора или на състава трактор - ремарке повече, отколкото е необходимо, за да се осигури поле на видимост, дефинирано в т. 5.

3.4. При натоварен трактор, когато долната част на външното огледало за виждане назад е на по-малко от 2 m над земната повърхност, това огледало не трябва да е изнесено на повече от 0,20 m извън габаритната широчина на трактора или на състава трактор - ремарке, измерена без огледалата за виждане назад.

3.5. Огледалата за виждане назад могат да са изнесени извън максимално допустимата широчина на тракторите само ако са спазени изискванията по т. 3.3 и 3.4.

4. Регулиране:

4.1. Всяко вътрешно огледало за виждане назад трябва да може да се регулира от водача от мястото за управление.

4.2. Водачът трябва да може да регулира външното огледало за виждане назад, без да напуска мястото за управление. Допуска се фиксирането на огледалото в определено положение да се извършва отвън.

4.3. Изискванията по т. 4.2 не се прилагат за външни огледала за виждане назад, които след отместване се връщат автоматично в тяхното първоначално положение или могат да се върнат в тяхното първоначално положение без използване на инструменти.

5. Поле на видимост

Полето на видимост на лявото външно огледало за виждане назад трябва да е такова, че водачът да вижда назад най-малко частта от пътя до хоризонта, която е вляво от равнината, успоредна на надлъжната вертикална равнина на симетрия, и която минава през най-лявата точка от габаритната широчина на трактора или на състава трактор - ремарке.

Раздел X Поле на видимост и стъклочистачки на предно стъкло

1. Общи изисквания

Тракторът трябва да е конструиран и оборудван по такъв начин, че при движение по пътя и при работа на полето и в гората водачът да има достатъчно поле на видимост при нормални условия на движение по пътя и на работа на полето и в гората. Полето на видимост се счита за достатъчно, когато водачът има, доколкото е възможно, видимост на част от всяко предно колело и когато са изпълнени изискванията по т. 2 до 5.

2. Проверка на полето на видимост:

2.1. Процедура за определяне на ненаблюдаемите участъци:

2.1.1. Тракторът трябва да е поставен на хоризонтална повърхност, както е показано на фиг. 3. На хоризонтална опора на нивото на базовата точка се поставят два светлинни източника (например по 150 W, 12 V) на разстояние 65 mm един от друг и симетрично разположени спрямо базовата точка. Опората трябва да се върти в централната си точка около вертикалната ос, минаваща през базовата точка. За измерването на ненаблюдаемите участъци опората трябва да е така насочена, че линията, съединяваща двата светлинни източника, да е перпендикулярна на линията, свързваща закриващия компонент и базовата точка.

Фиг. 3.

Силуетът на закриващия компонент, проектиран върху полукръга на видимост, когато светлинните източници са включени едновременно или последователно, се измерва за определяне на ненаблюдаемите участъци (фиг. 4).

Фиг. 4.

Базовата точка е позицията на очите на водача, определена условно в една точка. Базовата точка е разположена в равнина, успоредна на надлъжната равнина на симетрия на трактора и минаваща през центъра на седалката, на 700 mm вертикално над линията на пресичане на тази равнина и повърхността на седалката и на 270 mm по посока към облегалката от вертикалната равнина, минаваща през предния ръб на повърхността на седалката, като равнината е перпендикулярна на надлъжната равнина на симетрия на трактора, както е посочено на фиг. 5. Определената по този начин базова точка се отнася за незаета седалка, поставена в централна позиция, определена от производителя на трактора.

Фиг. 5.

Полукръг на видимост е полукръгът с радиус 12 m, описан около точката, разположена в хоризонталната равнина на пътя, вертикално под базовата точка така, че гледайки по посоката на движението, дъгата на полукръга лежи пред трактора, докато диаметърът, ограничаващ полукръга, е перпендикулярен на надлъжната ос на трактора (фиг. 3).

Ненаблюдаемият участък се определя от хордите на секторите от полукръга на видимост, които не могат да бъдат видени поради конструктивни елементи, като колоните на тавана, всмукателните и изпускателните тръби и рамката на предното стъкло.

2.1.2. Ненаблюдаемите участъци не трябва да превишават 700 mm.

2.1.3. Ненаблюдаеми участъци, дължащи се на съседни конструктивни елементи с широчина над 80 mm, трябва да са разположени така, че разстоянието между центровете на два ненаблюдаеми участъка, измерено като хорда на полукръга на видимост, да не е по-малко от 2200 mm.

2.1.4. В полукръга на видимост не може да има повече от шест ненаблюдаеми участъка, а в сектора на видимост - не повече от два.

Секторът на видимост е частта от полето на видимост, която е ограничена:

- отгоре - от хоризонталната равнина, преминаваща през базовата точка;

- в равнината на пътя - от зоната, лежаща извън полукръга на видимост и формираща продължението на сектора от полукръга на видимост, хордата на който е с дължина 9,50 m, перпендикулярна на равнината, успоредна на надлъжната равнина на симетрия на трактора, преминаваща през центъра на седалката на водача и разделяна от тази равнина.

2.1.5. Извън сектора на видимост се допускат ненаблюдаеми участъци, превишаващи 700 mm и непревишаващи 1500 mm, ако конструктивните елементи, които ги пораждат, не могат да се проектират отново или да се промени положението им. От всяка страна може да има не повече от два такива ненаблюдаеми участъка, като единият не превишава 700 mm, а другият не превишава 1500 mm или всеки от двата не превишава 1200 mm.

2.1.6. Невидими зони от огледала за виждане назад от одобрен тип могат да не се отчитат, ако конструкцията на тези огледала е такава, че те не могат да бъдат монтирани по друг начин.

2.2. Математическо определяне на ненаблюдаемите участъци за бинокулярно зрение:

2.2.1. Като алтернативна възможност на процедурата по т. 2.1 допустимостта на отделни ненаблюдаеми участъци може да се определи математически. Изискванията по т. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 и 2.1.6 се прилагат по отношение на големината, разпределението и броя на ненаблюдаемите участъци.

2.2.2. За бинокулярно зрение с междуокулярно разстояние от 65 mm ненаблюдаемият участък, изразен в mm, се определя по формулата:

където:

а е разстоянието в mm между пречещия на видимостта конструктивен елемент и базовата точка, измерено по зрителния радиус, съединяващ базовата точка, центъра на конструктивния елемент и периметъра на полукръга на видимост;

b - широчината в mm на пречещия на видимостта конструктивен елемент, измерена по хоризонталата и перпендикулярно на зрителния радиус;

с - радиусът на полукръга на видимост;

s - разстоянието между очите;

v - дължината на ненаблюдаемия участък за бинокулярно зрение.

3. Методите за изпитване по т. 2 могат да се заместят от други, ако се докаже, че са равностойни.

4. При установяване на несъответствие с изискванията за ненаблюдаемите участъци съгласно т. 2.1 се извършва проверка в съответствие с т. 2.2.

5. Прозрачна зона на предното стъкло

За определяне на ненаблюдаемите участъци в сектора на видимост ненаблюдаемите участъци, породени от рамката на предното стъкло и на други конструктивни елементи, могат да се приемат като един участък в съответствие с т. 2.1.4, при условие, че разстоянието между най-външните точки от този ненаблюдаем участък не превишава 700 mm.

6. Стъклочистачки на предно стъкло:

6.1. Тракторите с монтирано предно стъкло трябва да имат стъклочистачки, задвижвани с двигател. Почистваната площ от стъклочистачките на предното стъкло трябва да осигурява безпрепятствена видимост напред, съответстваща на хорда на полукръг на видимост с дължина най-малко 8 m вътре в сектора на видимост.

Почистваната площ от стъклочистачките на предното стъкло е площта от външната повърхност на предното стъкло, която се почиства от стъклочистачките.

6.2. Честотата на задвижване на стъклочистачките на предното стъкло трябва да е най-малко 20 цикъла в минута.

Раздел XI Кормилно управление

1. Типове кормилно управление

В зависимост от източника на сила, необходима за отклонение на управляемите колела, кормилното управление е от следните типове:

1.1. Ръчно кормилно управление, при което силата за управление е осигурена само от мускулната сила на водача.

1.2. Подпомагано кормилно управление, при което силата за управление е осигурена от съвместно действие на мускулната сила на водача и от специално оборудване.

Кормилно управление, при което силата за управление обикновено се получава от специалното оборудване, но при което в случай на авария на специалното оборудване може да се използва мускулната сила на водача, се разглежда като подпомагано кормилно управление.

1.3. Кормилно управление със сервоусилвател, при което е предвидено силата за управление да се получава единствено от специалното оборудване.

2. Изисквания към конструкцията, монтажа и проверката на кормилното управление:

2.1. Общи изисквания

Кормилното управление трябва да осигурява лесно и безопасно управление на трактора и да отговаря на изискванията по т. 2.2.

2.2. Специфични изисквания:

2.2.1. Кормилно колело:

2.2.1.1. Кормилното колело трябва да е удобно за хващане и работа. То трябва да е проектирано по такъв начин, че да позволява плавно отклонение. Посоката на въртене на кормилното колело трябва да съответства на желаната промяна на посоката на движение на трактора.

2.2.1.2. Силата за управление, необходима да се постигне завой в кръг с радиус 12 m, започвайки от положение за праволинейно движение, не трябва да превишава 25 daN. В случай на подпомагано кормилно управление, което не е свързано с друго оборудване, ако допълнителният източник за захранване с енергия се повреди, то необходимата сила за управление не трябва да превишава 60 daN.

2.2.1.3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) За да се провери съответствието с изискването по т. 2.2.1.2, тракторът трябва да се движи по спираловидна траектория върху суха и равна пътна повърхност, осигуряваща добро сцепление на гумите, със скорост 10 km/h, започвайки от положение за праволинейно движение. Силата за управление се записва, докато кормилното колело достигне до положение, съответстващо на навлизане на трактора в кръг с радиус 12 m. Продължителността на маневрата (времето между момента, когато кормилното колело е задвижено за първи път, и момента, когато то е достигнало до положението, където се извършва измерването) не трябва да превишава 5 s при нормален случай и 8 s при повреда на специалното оборудване. Извършва се една маневра наляво и една надясно.

При изпитването тракторът трябва да е натоварен с технически допустимата максимална маса, да е с налягане в гумите и с разпределение на теглото по осите съгласно предписанията на производителя.

2.2.2. Кормилен механизъм:

2.2.2.1. Кормилното управление не може да включва електрически или изцяло пневматичен кормилен механизъм.

2.2.2.2. Кормилният механизъм трябва да е проектиран така, че да отговаря на всички експлоатационни изисквания. Той трябва да е лесно достъпен за поддържане и проверка.

2.2.2.3. Когато кормилният механизъм не е изцяло хидравличен, той трябва да позволява управление на трактора, дори в случай на повреда на хидравличните или пневматичните компоненти на кормилния механизъм.

2.2.2.4. Кормилният механизъм, който е изцяло хидравличен, и специалното оборудване трябва да отговарят на следните изисквания:

2.2.2.4.1. Цялата система или част от нея трябва да е защитена от недопустимо повишаване на налягането с едно или повече устройства за ограничаване на налягането.

2.2.2.4.2. Устройствата за ограничаване на налягането трябва да са монтирани така, че да не допускат превишаване на налягането Т, равно на максималното работно налягане, определено от производителя.

2.2.2.4.3. Характеристиките и размерите на свързващите тръби трябва да са такива, че тръбите да издържат налягане, равно на четири пъти Т (допустимо от устройството за ограничаване на налягането), и да са монтирани и защитени по такъв начин, че опасността от повреда от удар или от досег с подвижни части да е сведена до минимум, а опасността от повреда вследствие на протриване да е незначителна.

2.2.3. Управляеми колела:

2.2.3.1. Всички колела могат да бъдат управляеми колела.

2.2.4. Специално оборудване:

2.2.4.1. Специалното оборудване, използвано в типовете кормилно управление по т. 1.2 и 1.3, трябва да отговаря на следните изисквания:

2.2.4.1.1. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Ако тракторът е оборудван с кормилно управление със сервоусилвател, той трябва да може да се управлява дори при повреда на специалното оборудване, както е посочено в т. 2.2.1.2. Ако кормилното управление със сервоусилвател няма свой собствен източник на енергия, то трябва да е свързано с акумулатор на енергия. Този акумулатор на енергия може да се замени с отделно устройство, което захранва кормилното управление приоритетно спрямо другите системи, които са свързани към общия енергиен източник. При спазване на разпоредбите на Наредба № 50 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (ДВ, бр. 108 от 2003 г.), ако има хидравлична връзка между хидравличното кормилно управление и хидравличната спирачна система и те са захранвани от един и същ енергиен източник, при повреда на една от системите силата, необходима за задвижване на кормилното управление, не трябва да превишава 40 daN. Ако източникът на енергия е сгъстен въздух, въздушният резервоар трябва да е защитен с възвратен клапан.

Когато силата за управление се осигурява единствено от специалното оборудване, кормилното управление със сервоусилвател трябва да има устройство, което подава предупредителен визуален или звуков сигнал, когато силата за управление превиши 25 daN при повреда на специалното оборудване.

2.2.4.1.2. Когато тракторът е оборудван с кормилно управление със сервоусилвател и то е с изцяло хидравличен кормилен механизъм, при повреда на двигателя или на специалното оборудване кормилното управление трябва да е в състояние да изпълни изцяло двете маневри, определени в т. 2.2.1.3, като се използва специалното допълнително оборудване. Специалното допълнително устройство може да е резервоар със сгъстен въздух или газ. Маслена помпа или компресор могат да се използват като специално допълнително устройство, ако това устройство се задвижва от въртенето на колелата на трактора и не може да се разедини от тях. Специалното оборудване трябва да е свързано с визуален или звуков сигнал, който да сигнализира за настъпила повреда.

2.2.4.1.2.1. Ако специалното оборудване е пневматично, то трябва да е свързано с резервоар за сгъстен въздух, защитен с възвратен клапан. Вместимостта на резервоара трябва да е изчислена така, че да са възможни най-малко седем пълни завъртания, преди налягането в резервоара да спадне наполовина спрямо работното налягане. Изпитването се извършва при отделени от земната повърхност управляеми колела.

Раздел XII (Изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 02.03.2011 г.)

1. Изискванията на този раздел се прилагат само за колесни трактори с широчина на напречната база, по-голяма или равна на 1250 mm.

2. Седалките за пътници, когато има, трябва да отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 15694:2009.

Раздел XIII Ниво на звука, възприеман от водача

1. Допустимо ниво на звука, въздействащо на водача

Допустимото ниво на звука, въздействащо на водача, е:

• 90 dB(A), измерено по т. 4, или

• 86 dB(A), измерено по т. 5.

2. Измервателни единици и средства за измерване:

2.1. Нивото на звука се измерва с честотна характеристика А, изразена в dB (dB(A)).

2.2. Нивото на звука, възприеман от водача, се измерва с шумомер, типа, описан в Публикация № 179 на Международната електротехническа комисия, първо издание от 1965 г.

При колебание на отчетените стойности за резултат се приема средната от максималните измерени стойности.

3. Условия за измерване

Измерванията се извършват при следните условия:

3.1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) тракторът е без товар, т.е. без допълнителното оборудване, зареден с охлаждаща течност, масла, пълен резервоар, инструменти и водач, който не бива да носи прекалено дебело облекло, шал или шапка; по трактора не трябва да има обекти, които биха могли да променят нивото на звука;

3.2. гумите са с налягане, препоръчано от производителя на трактора; двигателят, трансмисията и ходовата част са с нормална работна температура, а жалузите на радиатора, ако има такива, са отворени по време на измерването;

3.3. външните механизми, задвижвани от двигателя или със собствено задвижване, като стъклочистачка на предното стъкло, вентилатор за отоплението или вала за отвеждане на мощност, които могат да повлияят върху нивото на звука, може да не работят по време на измерването; части, които работят едновременно с двигателя, например вентилаторът за охлаждане на двигателя, са включени по време на измерването;

3.4. мястото, където се извършва изпитването, е открито и достатъчно тихо; то може да има формата на открита площадка с радиус 50 m, имаща практически хоризонтална централна част с радиус не по-малък от 20 m или формата на хоризонтален участък, включващ твърда писта, по възможност с равна повърхност и с малко неравности; пистата е чиста и суха (без чакъл, листа, сняг и др.); наклони и неравности се допускат само ако предизвиканите от тях изменения на нивото на звука са в допустимите граници на грешка на апаратурата за измерване;

3.5. повърхността на пистата е такава, че да не предизвиква прекомерен шум от гумите;

3.6. времето е ясно и сухо, без или със слаб вятър; нивото на достигащия до водача околен шум, предизвикан от вятъра или от други източници на шум, е по-ниско най-малко с 10 dB(A) от нивото на звука на самия трактор;

3.7. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) ако за измерването се използва второ превозно средство, с цел да се избегне каквото и да е влияние, то трябва да е теглено или да се движи на достатъчно разстояние от трактора; по време на измерването не трябва да има обекти, създаващи шум и влияещи върху резултатите, или отразяващи шума повърхности, разположени на по-малко от 20 m от всяка страна на пистата за изпитване и на по-малко от 20 m пред или зад трактора; това условие се счита за изпълнено, ако измененията в нивото на звука, предизвикани от странични фактори, остават в границите на допустимата грешка; в противен случай измерването трябва да се прекрати до отстраняване на смущенията;

3.8. всички измервания от дадена серия се провеждат на една и съща изпитателна писта.

4. Измерване по метод I:

4.1. Микрофонът се разполага на 250 mm встрани от равнината на симетрия на седалката, от страната на по-високото ниво на звука.

Мембраната на микрофона за измерване се насочва напред, а центърът на микрофона е на 790 mm над и на 150 mm напред спрямо точката за оразмеряване на седалката (SRP), описана в т. 6. Избягват се силните вибрации на микрофона.

4.2. Нивото на звука в dB(A) се определя по следния начин:

4.2.1 (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) При първоначалните измервания се затварят всички елементи на кабината, които могат да се отварят (например врати и прозорци) и които са част от конструкцията на серийно произведената затворена кабина на трактора.

4.2.1.1. По време на втората серия от измервания вратите и прозорците се оставят отворени при условие, че с това не се нарушава безопасността на движението. Предните стъкла, които се повдигат или спускат, остават затворени.

4.2.2. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Шумът се измерва при характеристика на шумомера "бавно", при натоварване на трактора, съответстващо на най-високото ниво на звука, на предавка, която осигурява движение напред със скорост, най-близка до 7,5 km/h.

Лостът за управление на подаването на гориво се поставя в положение на максимално подаване. Натоварването на трактора се увеличава от режим на празен ход до режим, при който се достига максималното ниво на звука. След всяко нарастване на натоварването се изчаква известно време, докато шумът се стабилизира, и тогава се извършва измерването.

4.2.3. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Шумът се измерва, като се използва характеристика на шумомера "бавно" при натоварване на трактора, съответстващо на максималното ниво на звука при движение на всички предавки, различни от посочената в точка 4.2.2, при които измереното ниво на звука е с поне 1 dB(A) над отчетеното при измерването съгласно т. 4.2.2.

4.2.4. Шумът се измерва и при максималната конструктивна скорост на трактор без товар.

4.3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протоколът от изпитването включва резултатите от извършените измервания при следните условия:

- на предавка, осигуряваща скорост на движение напред, най-близка до 7,5 km/h;

- на всяка предавка, ако е изпълнено изискването, посочено в т. 4.2.3;

- при максимална конструктивна скорост.

4.4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Критерий за оценка

Резултатите от измерванията, описани в т. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.4, не се допуска да превишават стойностите по т. 1.

5. Измерване по метод II:

5.1. Микрофонът се разполага на 250 mm встрани от равнината на симетрия на седалката, от страната на по-високото ниво на звука.

Мембраната на микрофона за измерване се насочва напред, а центърът на микрофона е на 790 mm над и на 150 mm напред спрямо точката за оразмеряване на седалката (SRP), описана в т. 6. Избягват се силните вибрации на микрофона.

5.2. Нивото на звука в dB(A) се определя по следния начин:

5.2.1. Тракторът трябва да премине по участъка за изпитване поне три пъти с една и съща скорост, като продължителността на всяко преминаване е поне 10 s.

5.2.2. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) При първоначалните измервания се затварят всички елементи на кабината, които могат да бъдат отворени (например врати и прозорци) и които са част от конструкция на серийно произвежданата затворена кабина на трактора.

5.2.2.1. По време на втората серия от измервания вратите и прозорците се оставят отворени при условие, че с това не се нарушава пътната безопасност. Предните стъкла, които се повдигат или спускат, остават затворени.

5.2.3. (изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Шумът се измерва при характеристика на шумомера "бавно", при натоварване на трактора, съответстващо на максималното ниво на звука, на предавка, която осигурява движение напред със скорост, най-близка до 7,5 km/h.

5.4. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Критерий за оценка

Резултатите от измерванията, описани в т. 5.2.2 и 5.2.3, не се допуска да надхвърлят стойностите по т. 1.

6. Определяне на точката за оразмеряване на седалката (SRP):

6.1. Точката за оразмеряване на седалката (SRP) е точка от надлъжната равнина на симетрия на седалката, в която се пресичат равнината, допирателна към долната част на облегалката, с хоризонтална равнина. Тази хоризонтална равнина пресича долната повърхност на опорната плоча за седалката на 150 mm пред точката за оразмеряване на седалката (SRP).

Точката за оразмеряване на седалката (SRP) се определя, като се използва приспособлението, показано на фиг. 7 и 8. То дава възможност да се имитира натоварването, създавано от седящ върху седалката човек.

6.2. Седалката трябва да е разположена в средата на диапазона на вертикалното й регулиране, което се извършва независимо от хоризонталното регулиране. При определяне на мястото за разполагане на микрофона по т. 4.1 и 5.1 седалката трябва да е поставена в средата на диапазона за хоризонтално регулиране или колкото е възможно по-близо до тази среда.

6.3. Описание на приспособлението:

6.3.1. Приспособлението, посочено на фиг. 7 и 8, включва една опорна плоча и две плочи за облегалката.

6.3.2. Долната плоча за облегалката трябва да е шарнирно свързана в областта на седалището (A) и на кръста (В), като положението на шарнира (В) може да се регулира по височина (виж фиг. 8).

6.4. Разполагане на приспособлението

Приспособлението се разполага по следния начин:

6.4.1. поставя се върху седалката;

6.4.2. натоварва се със сила 550 N в точка, разположена на 50 mm пред връзката (А), а двете плочи за облегалката се притискат леко, тангенциално към облегалката;

6.4.3. когато не е възможно да се определи точно допирателната към долната част на облегалката, долната плоча във вертикално положение се притиска леко към тази част на облегалката;

6.4.4. ако окачването на седалката може да се регулира в съответствие с масата на водача, окачването се регулира така, че седалката да застане на равни разстояния от двете си крайни положения.

Фиг. 7. Приспособление за определяне на точка за оразмеряване на седалката (размерите са в mm)

Фиг. 8. Метод за определяне на точката за оразмеряване на седалката (размерите са в mm)

Раздел XIV Прикачно устройство и устройства за заден ход

1. Прикачно устройство:

1.1. Брой

Всеки трактор трябва да има специално устройство, към което да има възможност да се свърже теглителен прът или теглително въже с цел теглене.

1.2. Разположение

Прикачното устройство трябва да е разположено в предната част на трактора и да е снабдено със съединителен палец.

1.3. Конструкция

Видът на прикачното устройство трябва да е челюст с преходен канал. Вътрешното разстояние, измерено по оста на съединителния палец, трябва да е 60 mm +0,5/-1,5 mm, а разстоянието между оста на съединителния палец и дъното на челюстта - 62 mm ±0,5 mm.

Съединителният палец трябва да е с диаметър 30 + 1,5 mm и да е осигурен срещу самоизваждане по време на работа. Защитното устройство не трябва да има възможност да се демонтира.

Посоченото отклонение от +1,5 mm не трябва да се разглежда като производствен допуск, а като допустимо отклонение в номиналните размери на съединителните палци с различни конструкции.

2. Устройства за заден ход

Всички трактори трябва да са оборудвани с устройство за заден ход, което да се управлява от мястото на водача.

 

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 7 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 19.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)

Раздел I Списък на наредбите по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ, определящ приложимостта за съответната категория и влизането в сила (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)


 

Изискване

Наредба или приложение

Номер на

Категория

 

съгласно тази наредба

директива

(за Т4 и С4 вж. раздел II)

 

 

 

 

Т1

Т2

Т3

Т5

С

R

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1. Допустима мак-

приложение № 1, раздел I

2009/63

Х

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

(Х)

симална маса с товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Задна регистра-

приложение № 1, раздел II

2009/63

Х

Х

Х

Х

I

(Х)

(Х)

ционна табела

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Резервоари за

приложение № 1, раздел III

2009/63

Х

Х

Х

Х

I

-

-

течно гориво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Противотежести

приложение № 1, раздел IV

2009/63

Х

Х

 

(Х)

I

-

-

1.5. Устройства за

приложение № 1, раздел V

2009/63

Х

Х

Х

Х

I

-

-

звуков сигнал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Допустими нива

приложение № 1, раздел VI

2009/63

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

на звука (външен)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Максимална кон-

приложение № 1, раздел VII

2009/60

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

структивна скорост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Товарни платформи

приложение № 1, раздел VIII

2009/60

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

3.1. Огледала за

приложение № 1, раздел IX

2009/59

Х

Х

 

(Х)

I

-

-

виждане назад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Поле на видимост

приложение № 1, раздел X

2008/2

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

и стъклочистачки на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предното стъкло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Кормилно

приложение № 1, раздел XI

2009/66

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

-

-

управление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Електромагнитна

Наредба № 54 от 2003 г. за условията

2009/64

Х

Х

Х

Х

I

-

-

съвместимост

и реда за одобрение на типа на елек-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трическо/електронно устройство и за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одобрение на типа на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на електро-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магнитната съвместимост (ДВ, бр. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Спирачни системи

Наредба № 50 от 2003 г. за условията

76/432

Х

Х

Х

-

(Х)

(Х)

(Х)

 

и реда за одобрение на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на спирач-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ните системи (ДВ, бр. 108 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 71 от 7.10.2003 г. за одоб-

71/320

-

-

-

Х

-

-

-

 

рение типа на нови моторни превозни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства и техните ремаркета по отно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шение на спирачните уредби и за одоб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рение типа на резервни комплекти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спирачни накладки (ДВ, бр. 22/2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Седалки за пътници

приложение № 1, раздел XII

76/763

Х

-

Х

(Х)

I

-

-

9.1. Нива на звука

приложение № 1, раздел XIII

2009/76

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

(вътрешни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1. Защитни конструк-

Наредба № 58 от 2003 г. за условията

2009/57

Х

-

-

(Х)

(Х)

-

-

ции при преобръщане

и реда за одобрение на типа на за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щитна конструкция при преобръщане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чрез динамично изпитване и за одоб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рение на типа на нови колесни трак-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тори по отношение на защитната кон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

струкция при преобръщане чрез ди-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

намично изпитване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. (доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Седалка на водача

Наредба № 53 от 2003 г. за условията

78/764

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

-

-

 

и реда за одобрение на типа на седал-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ка на водача и за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по отно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шение на седалката на водача (ДВ, бр. 3 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. Светлинна

Наредба № 55 от 2003 г. за условията

2009/61

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

инсталация

и реда за одобрение на типа на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройствата за осветяване и светлин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на сигнализация (ДВ, бр. 6 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1. Устройства за

Наредба № 55 от 2003 г. за условията

2009/68

Х

Х

Х

Х

Х

(Х)

(Х)

осветяване и свет-

и реда за одобрение на типа на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

линна сигнализация

колесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройствата за осветяване и светлин-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на сигнализация (ДВ, бр. 6 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1. Прикачно устрой-

приложение № 1, раздел XIV

2009/58

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

ство и устройства за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заден ход

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1. Предпазни кон-

Наредба № 49 от 2003 г. за условията

2009/75

Х

-

-

(Х)

I

-

-

струкции срещу

и реда за одобрение на типа на за-

 

 

 

 

 

 

 

 

преобръщане

щитна конструкция при преобръщане

 

 

 

 

 

 

 

 

(изпитване в статич-

чрез статично изпитване и за одобре-

 

 

 

 

 

 

 

 

но положение)

ние на типа на нови колесни трактори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по отношение на защитната конструк-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция при преобръщане чрез статично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изпитване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1. Работно простран-

Наредба № 52 от 2003 г. за условията

80/720

Х

-

Х

(Х)

I

-

-

ство, достъп до пози-

и реда за одобрение на типа на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

цията за управление,

колесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

 

врати и прозорци

работното пространство, достъпа до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позицията за управление, вратите и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прозорците (ДВ, бр. 108 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1. Вал за отвеждане

Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение

86/297

Х

Х

Х

Х

I

-

-

на мощност

на типа на нови колесни трактори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по отношение на валовете за отвеж-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дане на мощност и техните предпазни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устройства (ДВ, бр. 54 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. Задно монтирана

Наредба № 3 от 2004 г. за условията

86/298

-

Х

-

(Х)

I

-

-

защитна конструкция

и реда за одобрение на типа на задно

 

 

 

 

 

 

 

 

при преобръщане

монтирана защитна конструкция при

 

 

 

 

 

 

 

 

(трактори с тясна

преобръщане и за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

 

колея)

на нови колесни трактори с тясна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колея по отношение на задно монтира-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ната защитна конструкция при пре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обръщане (ДВ, бр. 27 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

20.1. Монтаж на ко-

Наредба № 23 от 2003 г. за одобрение

86/415

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

мандните органи

на типа на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение на монтирането, местопо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложението, действието и идентифика-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цията на командните органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 54 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

21.1. Предно монтира-

Наредба № 2 от 2004 г. за условията

87/402

-

X

-

(X)

I

-

-

на защитна конструк-

и реда за одобрение на типа на пред-

 

 

 

 

 

 

 

 

ция при преобръщане

но монтирана защитна конструкция

 

 

 

 

 

 

 

 

(трактори с тясна

при преобръщане и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

 

колея)

типа на нови колесни трактори с тяс-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на колея по отношение на предно мон-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тираната защитна конструкция при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобръщане (ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1. Размери на превоз-

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

ни средства и маса на

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

теглените средства

опасно стъкло и на механично тегли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телно-прикачно устройство на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение на отделни компоненти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2 (изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остъкляване

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

-

I

-

-

 

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасно стъкло и на механично тегли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телно-прикачно устройство на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение на отделни компоненти и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредба № 69 от 26.08.2003 г. за одоб-

92/22

-

-

-

Х

-

-

-

 

рение типа на нови моторни превозни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средства и техните ремаркета по от-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ношение на безопасните стъкла и за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одобрение типа на безопасни стъкла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 90/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.3. Регулатор на

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

скоростта

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасно стъкло и на механично тегли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телно-прикачно устройство на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение на отделни компоненти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.4. Защита на дви-

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

(Х)

I

-

-

жещи се компоненти

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасно стъкло и на механично тег-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лително-прикачно устройство на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нови колесни трактори и за одоб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рение на типа на нови колесни трак-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тори по отношение на отделни ком-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поненти и характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.5. Механични тегли-

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

телно-прикачни

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

устройства

опасно стъкло и на механично тег-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лително-прикачно устройство на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нови колесни трактори и за одоб-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рение на типа на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на отделни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компоненти и характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6. Място и начин на

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

закрепване на задъл-

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

жителните табели

опасно стъкло и на механично тегли-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телно-прикачно устройство на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение на отделни компоненти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и характеристики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

22.7. Команден орган

Наредба № 9 от 2004 г. за условията

2009/144

Х

Х

Х

(Х)

I

(Х)

(Х)

на спирачната система

и реда за одобрение на типа на без-

 

 

 

 

 

 

 

 

за теглени превозни

опасно стъкло и на механично тегли-

 

 

 

 

 

 

 

 

средства

телно-прикачно устройство на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типа на нови колесни трактори по от-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ношение на отделни компоненти и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

23.1. Емисии на

Наредба № 14 от 2004 г. за условията

2000/25

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

замърсители

и реда за одобрение на типа на двига-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тели с компресионно запалване и за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одобрение на типа на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на емисиите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на замърсители (ДВ, бр. 49 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

24.1. Гуми

Предстои приемане

[.../.../]

Х

Х

Х

Х

-

(Х)

(Х)

25.1. Стабилност

Предстои приемане

[.../.../]

-

-

-

SD

-

-

-

26.1. Устройства за закрепване

Наредба № 90 от 8.01.2004 г. за

76/115

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

на обезопасителни колани

одобрение типа на нови моторни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

превозни средства по отношение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепването на обезопасителните

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Обезопасителни

Наредба № 105 от 8.01.2004 г. за

77/541

-

-

-

Х

-

-

-

колани и на системи

одобрение типа на нови моторни

 

 

 

 

 

 

 

 

за обезопасяване

превозни средства по отношение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на обезопасителните колани и на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системите за обезопасяване и за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одобрение типа на обезопасител-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ни колани и системи за обезопа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сяване (ДВ, бр. 49/2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

28.1. Устройства за

Наредба № 64 от 26.08.2003 г. за

75/443

-

-

-

Х

-

-

-

измерване на скоростта

одобрение типа на нови моторни

 

 

 

 

 

 

 

 

и оборудването за

превозни средства по отношение

 

 

 

 

 

 

 

 

заден ход

на устройствата за измерване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скоростта и на оборудването за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заден ход (ДВ, бр. 87/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

29.1. Системи против

Наредба № 115 от 8.01.2004 г.

91/226

-

-

-

Х

-

(Х)

-

изпръскване

за одобрение типа на нови мотор-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ни средства и техните ремаркета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по отношение монтирането на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системите против изпръскване и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за одобрение на типа устройства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

против изпръскване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 56/2004)

 

 

 

 

 

 

 

 

30.1. Устройства за

Наредба № 70 от 26.08.2003 г. за

92/24

-

-

-

Х

-

-

-

ограничаване на

одобрение типа на нови моторни

 

 

 

 

 

 

 

 

скоростта

превозни средства по отношение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на устройства за ограничаване на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

скоростта или на бордови системи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за ограничаване на скоростта и за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

одобрение типа на устройствата за

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ограничаване на скоростта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 90/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

31.1. Задни защитни

Предстои приемане

 

-

-

-

-

-

SD

-

конструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.1. Странична защита

Наредба № 62 от 26.08.2003 г. за

89/297

-

-

-

Х

-

(Х)

-

 

одобрение типа на нови моторни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

превозни средства и техните ре-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

маркета по отношение на стра-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ничната защита (ДВ, бр. 87/2003)

 

 

 

 

 

 

 

 

33.1. Мерки срещу

Наредба № 51 от 2003 г. за условията

77/537

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

емисиите на замър-

и реда за одобрение на типа на нови

 

 

 

 

 

 

 

 

сители от дизелови

колесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

 

двигатели

мерките срещу емисиите на замър-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сители от дизелови двигатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Легенда:

Х = напълно приложимо за съответната категория.

(Х) = предстои изменение, за да бъде приложимо за съответната категория (скобите трябва да отпаднат след изменението).

SD = трябва да се приеме отделна наредба, за да бъде приложимо.

- = не се прилага.

I = прилагат се напълно еднакви изисквания като за Т съобразно категорията.

Забележка. (Нова - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.) Минималният брой точки за закрепване, изисквани за трактори от категории T1, T2, T3, C1, C2 и C3, е две съгласно разпоредбите на т. 2.10 на част I на приложение № 3 на Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани за централни седалки, разположени по посока на движението за превозни средства от категория N3. За изброените категории трактори се прилагат изпитвателни натоварвания, посочени в точки 4.3 и 4.4 на приложение № 4 към чл. 17 от Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани.

Раздел II (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г.)

Списък на наредбите по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ, определящ приложимостта за категории Т4.1, Т4.2, Т4.3 и С4.1, и влизането в сила

Изискване

Наредба или приложение

Номер на

Категория

 

 

съгласно тази наредба

директива

 

 

 

 

 

 

Т4.1

Т4.2

Т4.3

С4.1

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

Допустима максимална маса с товар

приложение № 1, раздел I

2009/63

Х

Х

Х

Х

1.2.

Задна регистрационна табела

приложение № 1, раздел II

2009/63

(Х)

(Х)

(Х)

(Х)

1.3.

Резервоари за течно гориво

приложение № 1, раздел III

2009/63

Х

Х

Х

Х

1.4.

Противотежести

приложение № 1, раздел IV

2009/63

Х

Х

Х

Х

1.5.

Устройства за звуков сигнал

приложение № 1, раздел V

2009/63

Х

Х

Х

Х

1.6.

Допустими нива на звука (външен)

приложение № 1, раздел VI

2009/63

(Х)

(Х)

Х

(Х)

2.1.

Максимална конструктивна скорост

приложение № 1, раздел VII

2009/60

Х

Х

Х

Х

2.2.

Товарни платформи

приложение № 1, раздел VIII

2009/60

(Х)

Х

Х

(Х)

3.1.

Огледала за виждане назад

приложение № 1, раздел IX

2009/59

(Х)

Х

Х

(Х)

4.1.

Поле на видимост и стъклочистачки

приложение № 1, раздел X

2008/2

(Х)

(Х)

Х

(Х)

 

на предното стъкло

 

 

 

 

 

 

5.1.

Кормилно управление

приложение № 1, раздел XI

2009/66

Х

Х

Х

SD

6.1.

Електромагнитна съвместимост

Наредба № 54 от 2003 г. за усло-

2009/64

Х

Х

Х

Х

 

 

вията и реда за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

типа на електрическо/електрон-

 

 

 

 

 

 

 

но устройство и за одобрение на

 

 

 

 

 

 

 

типа на нови колесни трактори

 

 

 

 

 

 

 

по отношение на електромаг-

 

 

 

 

 

 

 

нитната съвместимост

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 5 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

7.1.

Спирачни системи

Наредба № 50 от 2003 г. за

76/432

(Х)

Х

Х

(Х)

 

 

условията и реда за одобрение

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

отношение на спирачните сис-

 

 

 

 

 

 

 

теми (ДВ, бр. 108 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

8.1.

Седалки за пътници

приложение № 1, раздел XII

76/763

Х

Х

Х

Х

9.1.

Нива на звука (вътрешни)

приложение № 1, раздел XIII

2009/76

(Х)

Х

Х

(Х)

10.1.

Защитни конструкции при

Наредба № 58 от 2003 г. за

2009/57

SD

Х

Х

SD

 

преобръщане

условията и реда за одобрение

 

 

 

 

 

 

 

на типа на защитна конструк-

 

 

 

 

 

 

 

ция при преобръщане чрез ди-

 

 

 

 

 

 

 

намично изпитване и за одоб-

 

 

 

 

 

 

 

рение на типа на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на защит-

 

 

 

 

 

 

 

ната конструкция при преоб-

 

 

 

 

 

 

 

ръщане чрез динамично изпит-

 

 

 

 

 

 

 

ване (ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

12.1.

Седалка на водача

Наредба № 53 от 2003 г. за усло-

78/764

(Х)

Х

Х

(Х)

 

 

вията и реда за одобрение на ти-

 

 

 

 

 

 

 

па на седалка на водача и за

 

 

 

 

 

 

 

одобрение на типа на нови ко-

 

 

 

 

 

 

 

лесни трактори по отношение

 

 

 

 

 

 

 

на седалката на водача

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 3 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

13.1.

Светлинна инсталация

Наредба № 55 от 2003 г. за усло-

2009/61

(Х)

(Х)

Х

(Х)

 

 

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по отно-

 

 

 

 

 

 

 

шение на устройствата за осветя-

 

 

 

 

 

 

 

ване и светлинна сигнализация

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 6 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

14.1.

Устройства за осветяване и

Наредба № 55 от 2003 г. за усло-

2009/68

Х

Х

Х

Х

 

светлинна сигнализация

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по отно-

 

 

 

 

 

 

 

шение на устройствата за осветя-

 

 

 

 

 

 

 

ване и светлинна сигнализация

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 6 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

15.1.

Прикачно устройство и

приложение № 1, раздел XIV

2009/58

(Х)

Х

Х

(Х)

 

устройства за заден ход

 

 

 

 

 

 

16.1.

Предпазни конструкции срещу

Наредба № 49 от 2003 г. за усло-

2009/75

SD

Х

Х

SD

 

преобръщане

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

(изпитване в статично положение)

на защитна конструкция при пре-

 

 

 

 

 

 

 

обръщане чрез статично изпитва-

 

 

 

 

 

 

 

не и за одобрение на типа на

 

 

 

 

 

 

 

нови колесни трактори по отноше-

 

 

 

 

 

 

 

ние на защитната конструкция

 

 

 

 

 

 

 

при преобръщане чрез статично

 

 

 

 

 

 

 

изпитване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

17.1.

Работно пространство, достъп до

Наредба № 52 от 2003 г. за усло-

80/720

(Х)

(Х)

Х

(Х)

 

позицията за управление, врати и

вията и реда за одобрение на ти-

 

 

 

 

 

 

прозорци съгласно

па на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

отношение на работното простран-

 

 

 

 

 

 

 

ство, достъпа до позицията за

 

 

 

 

 

 

 

управление, вратите и прозорците

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 108 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

18.1.

Вал за отвеждане на мощност

Наредба № 22 от 2003 г. за одобре-

86/297

Х

Х

Х

Х

 

 

ние на типа на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на вало-

 

 

 

 

 

 

 

вете за отвеждане на мощност

 

 

 

 

 

 

 

и техните предпазни устройства

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 54 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

19.1.

Задно монтирана защитна

Наредба № 3 от 2004 г. за усло-

86/298

-

-

-

-

 

конструкция при преобръщане

вията и реда за одобрение на ти-

 

 

 

 

 

 

(трактори с тясна колея)

па на задно монтирана защитна

 

 

 

 

 

 

 

конструкция при преобръщане

 

 

 

 

 

 

 

и за одобрение на типа на нови

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори с тясна колея

 

 

 

 

 

 

 

по отношение на задно монтира-

 

 

 

 

 

 

 

ната защитна конструкция при

 

 

 

 

 

 

 

преобръщане

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 27 от 2004 г.).

 

 

 

 

 

20.1.

Монтаж на командните органи

Наредба № 23 от 2003 г. за одобре-

86/415

Х

Х

Х

Х

 

 

ние на типа на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

трактори по отношение на мон-

 

 

 

 

 

 

 

тирането, местоположението,

 

 

 

 

 

 

 

действието и идентификацията

 

 

 

 

 

 

 

на командните органи

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 54 от 2003 г.)

 

 

 

 

 

21.1.

Предно монтирана защитна

Наредба № 2 от 2004 г. за усло-

87/402

-

-

-

-

 

конструкция при преобръщане

вията и реда за одобрение на ти-

 

 

 

 

 

 

(трактори с тясна колея)

па на предно монтирана защитна

 

 

 

 

 

 

 

конструкция при преобръщане

 

 

 

 

 

 

 

и за одобрение на типа на нови

 

 

 

 

 

 

 

колесни трактори с тясна колея

 

 

 

 

 

 

 

по отношение на предно монти-

 

 

 

 

 

 

 

раната защитна конструкция

 

 

 

 

 

 

 

при преобръщане

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.1.

Размери на превозни средства и

Наредба № 9 от 2004 г. за усло-

2009/144

(Х)

Х

Х

(Х)

 

маса на теглените средства

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на безопасно стъкло и на механич-

 

 

 

 

 

 

 

но теглително-прикачно устрой-

 

 

 

 

 

 

 

ство на нови колесни трактори и

 

 

 

 

 

 

 

за одобрение на типа на нови ко-

 

 

 

 

 

 

 

лесни трактори по отношение

 

 

 

 

 

 

 

на отделни компоненти и

 

 

 

 

 

 

 

характеристики

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.2

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Остъкляване

Наредба № 9 от 2004 г. за условия-

2009/144

Х

Х

Х

Х

 

 

та и реда за одобрение на типа на

 

 

 

 

 

 

 

безопасно стъкло и на механич-

 

 

 

 

 

 

 

но теглително-прикачно устрой-

 

 

 

 

 

 

 

ство на нови колесни трактори и

 

 

 

 

 

 

 

за одобрение на типа на нови ко-

 

 

 

 

 

 

 

лесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

отделни компоненти и харак-

 

 

 

 

 

 

 

теристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.3.

Регулатор на скоростта

Наредба № 9 от 2004 г. за усло-

2009/144

Х

Х

Х

Х

 

 

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на безопасно стъкло и на механич-

 

 

 

 

 

 

 

но теглително-прикачно устрой-

 

 

 

 

 

 

 

ство на нови колесни трактори и

 

 

 

 

 

 

 

за одобрение на типа на нови ко-

 

 

 

 

 

 

 

лесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

отделни компоненти и харак-

 

 

 

 

 

 

 

теристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.4.

Защита на движещи се

Наредба № 9 от 2004 г. за усло-

2009/144

(Х)

Х

Х

(Х)

 

компоненти

вията и реда за одобрение на ти-

 

 

 

 

 

 

 

па на безопасно стъкло и на ме-

 

 

 

 

 

 

 

ханично теглително-прикачно

 

 

 

 

 

 

 

устройство на нови колесни трак-

 

 

 

 

 

 

 

тори и за одобрение на типа на

 

 

 

 

 

 

 

нови колесни трактори по отно-

 

 

 

 

 

 

 

шение на отделни компоненти и

 

 

 

 

 

 

 

характеристики

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.5.

Механични теглително-прикачни

Наредба № 9 от 2004 г. за усло-

2009/144

Х

(Х)

Х

Х

 

устройства

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на безопасно стъкло и на механич-

 

 

 

 

 

 

 

но теглително-прикачно устрой-

 

 

 

 

 

 

 

ство на нови колесни трактори и

 

 

 

 

 

 

 

за одобрение на типа на нови ко-

 

 

 

 

 

 

 

лесни трактори по отношение на

 

 

 

 

 

 

 

отделни компоненти и характе-

 

 

 

 

 

 

 

ристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.6.

Място и начин на закрепване на

Наредба № 9 от 2004 г. за усло-

2009/144

Х

Х

Х

Х

 

задължителните табели

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на безопасно стъкло и на меха-

 

 

 

 

 

 

 

нично теглително-прикачно

 

 

 

 

 

 

 

устройство на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

трактори и за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

отношение на отделни компонен-

 

 

 

 

 

 

 

ти и характеристики

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

22.7.

Команден орган на спирачната

Наредба № 9 от 2004 г. за усло-

2009/144

Х

(Х)

Х

Х

 

система за теглени превозни

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

средства

на безопасно стъкло и на меха-

 

 

 

 

 

 

 

нично теглително-прикачно

 

 

 

 

 

 

 

устройство на нови колесни

 

 

 

 

 

 

 

трактори и за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по отно-

 

 

 

 

 

 

 

шение на отделни компоненти и

 

 

 

 

 

 

 

характеристики

 

 

 

 

 

 

 

(ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

23.1.

Емисии на замърсители

Наредба № 14 от 2004 г. за усло-

2000/25

Х

Х

Х

Х

 

 

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на двигатели с компресионно за-

 

 

 

 

 

 

 

палване и за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

 

на нови колесни трактори по

 

 

 

 

 

 

 

отношение на емисиите на замър-

 

 

 

 

 

 

 

сители (ДВ, бр. 49 от 2004 г.)

 

 

 

 

 

24.1.

Гуми

[.../.../]

[.../.../]

SD

SD

SD

-

25.1.

Стабилност

[.../.../]

[.../.../]

SD

-

-

SD

26.1.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Мерки срещу емисиите

Наредба № 51 от 2003 г. за усло-

77/537

Х

Х

Х

Х

 

на замър-ители от дизелови

вията и реда за одобрение на типа

 

 

 

 

 

 

двигатели

на нови колесни трактори по от-

 

 

 

 

 

 

 

ношение на мерките срещу еми-

 

 

 

 

 

 

 

сиите на замърсители от дизе-

 

 

 

 

 

 

 

лови двигатели

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х = напълно приложимо за съответната категория

(Х) = предстои изменение, за да бъде приложимо за съответната категория (скобите трябва да отпаднат след изменението)

SD = трябва да се приеме отделна наредба, за да бъде приложимо

- = не се прилага

I = прилагат се напълно еднакви изисквания като за Т, съобразно категорията

Раздел III Одобрения, издадени съгласно посочените наредби по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, се приемат за еквивалентни на одобрения, издадени по съответните наредби по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ

Характеристика

Наредба по чл. 138, ал. 4 ЗДвП

ДВ

Директива

1

2

3

4

 

1.5

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Устройства за звуков сигнал

Наредба № 65 от 26.08.2003 г. за

бр. 87,

70/388/EEC

 

(раздел V на приложение № 1

одобряване типа на устройства за

03.10.2003

 

 

към чл. 1, ал. 1, т. 7)

звуков сигнал на моторни превозни средства

 

 

1.6

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Допустими нива на звука

Наредба № 61 от 26.08.2003 г. за одоб-

бр. 87,

70/157/EEC

 

(раздел VI на приложение № 1

ряване типа на нови моторни превозни

03.10.2003

 

 

към чл. 1, ал. 1, т. 7)

средства по отношение на допустимото

 

 

 

 

ниво на шум и за одобряване типа на

 

 

 

 

изпускателната уредба

 

 

4.1

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Поле на видимост и стъкло-

Наредба № 112 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 54,

77/649/EEC

 

чистачки на предното стъкло

ряване типа на нови моторни превозни

23.06.2004

 

 

(раздел Х на приложение № 1

средства по отношение на полето на

 

 

 

към чл. 1, ал. 1, т. 7)

видимост на водача

 

 

5.1

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Кормилно управление

Наредба № 93 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 30,

70/311/EEC

 

(раздел ХI на приложение № 1

ряване типа на нови моторни превозни

13.04.2004

 

 

към чл. 1, ал. 1, т. 7)

средства и техните ремаркета по отно-

 

 

 

 

шение на кормилната уредба и нейно-

 

 

 

 

то оборудване

 

 

6.1

Електромагнитна съвместимост

Наредба № 91 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 28,

72/245/EEC

 

(Наредба № 54 от 11.11.2003 г. за

ряване типа на нови моторни превозни

06.04.2004

 

 

условията и реда за одобрение на

средства и техните ремаркета по отно-

 

 

 

типа на електрическо/електронно

шение на електромагнитната съвмести-

 

 

 

устройство и за одобрение на типа

мост и за одобряване типа на електри-

 

 

 

на нови колесни трактори по

чески/електронен монтажен възел по

 

 

 

отношение на електромагнитната

отношение на електромагнитната

 

 

 

съвместимост)

съвместимост

 

 

7.1

Спирачни системи

Наредба № 71 от 7.10.2003 г. за одоб-

бр. 22,

71/320/EEC

 

(Наредба № 50 от 11.11.2003 г. за

ряване типа на нови моторни превозни

18.03.2004

 

 

условията и реда за одобрение на

средства и техните ремаркета по отно-

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

шение на спирачните уредби и за

 

 

 

отношение на спирачните

одобряване типа на резервни комплек-

 

 

 

системи)

ти спирачни накладки

 

 

14.1

Светлоотражатели

Наредба № 114 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 56,

76/757/EEC

 

(Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за

ряване типа на светоотражателите на

29.06.2004

 

 

условията и реда за одобрение на

нови моторни превозни средства и

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

техните ремаркета

 

 

 

отношение на устройствата за

 

 

 

 

осветяване и светлинна

 

 

 

 

сигнализация)

 

 

 

14.1

Задни фарове

Наредба № 86 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 24,

76/758/EEC

 

(Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за

ряване типа на габаритни светлини,

23.03.2004

 

 

условията и реда за одобрение на

стоп-сигнали и дневни светлини на

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

моторни превозни средства и техните

 

 

 

отношение на устройствата за

ремаркета

 

 

 

осветяване и светлинна

 

 

 

 

сигнализация)

 

 

 

14.1

Пътепоказатели

Наредба № 76 от 7.10.2003 г. за одоб-

бр. 106,

76/759/EEC

 

(Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за

ряване типа на пътепоказатели за мо-

05.12.2003

 

 

условията и реда за одобрение на

торни превозни средства и техните

 

 

 

типа на нови колесни трактори по

ремаркета

 

 

 

отношение на устройствата за

 

 

 

 

осветяване и светлинна

 

 

 

 

сигнализация)

 

 

 

14.1

Осветител на задния регистра-

Наредба № 81 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 23,

76/760/EEC

 

ционен номер

ряване типа на осветители на задния

19.03.2004

 

 

 

регистрационен номер на моторни

 

 

 

 

превозни средства и техните

 

 

 

 

ремаркета

 

 

14.1

Предни фарове

Наредба № 110 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 53,

76/761/EEC

 

 

ряване типа на фарове за къса и/или

22.06.2004

 

 

 

дълга светлина и на източници на

 

 

 

 

светлина, предназначени за одобрен

 

 

 

 

тип светлинни устройства на нови мо-

 

 

 

 

торни превозни средства и техните

 

 

 

 

ремаркета

 

 

14.1

Дълги светлини

Наредба № 110 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 53,

76/761/EEC

 

 

ряване типа на фарове за къса и/или

22.06.2004

 

 

 

дълга светлина и на източници на

 

 

 

 

светлина, предназначени за одобрен

 

 

 

 

тип светлинни устройства на нови

 

 

 

 

моторни превозни средства и

 

 

 

 

техните ремаркета

 

 

14.1

Предни фарове за мъгла

Наредба № 80 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 22,

76/762/EEC

 

 

ряване типа на предни фарове против

18.03.2004

 

 

 

мъгла на моторни превозни средства

 

 

 

 

и техните ремаркета

 

 

14.1

Задни фарове за мъгла

Наредба № 87 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 24,

77/538/EEC

 

 

ряване типа на задни фарове против

23.03.2004

 

 

 

мъгла на моторни превозни средства

 

 

 

 

и техните ремаркета като

 

 

 

 

компонент

 

 

14.1

Светлини за заден ход

Наредба № 85 от 8.01.2004 г. за одоб-

бр. 24,

77/539/EEC

 

 

ряване типа на фарове за заден ход на

23.03.2004

 

 

 

моторни превозни средства и техните

 

 

 

 

ремаркета

 

 

22.2

Безопасни стъкла

Наредба № 69 от 26.08.2003 г. за одоб-

бр. 90,

92/22/EEC

 

 

ряване типа на нови моторни превозни

10.10.2003

 

 

 

средства и техните ремаркета по отно-

 

 

 

 

шение на безопасните стъкла и за

 

 

 

 

одобряване типа на безопасни

 

 

 

 

стъкла

 

 

23.1

Емисии на замърсители

Наредба № 78 от 7.10.2003 г. за одоб-

бр. 22,

88/77/EEC

 

 

ряване типа на нови моторни пре-

18.03.2004

 

 

 

возни средства, работещи с двигатели

 

 

 

 

със запалване чрез сгъстяване по от-

 

 

 

 

ношение на емисии замърсяващи га-

 

 

 

 

зове и частици, и на нови моторни

 

 

 

 

превозни средства, работещи с двига-

 

 

 

 

тели с принудително запалване, из-

 

 

 

 

ползващи гориво "природен газ" или

 

 

 

 

"втечнен нефтен газ", по отношение

 

 

 

 

на емисии замърсяващи газове

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV Одобрения, издадени съгласно посочените Правила на ООН/ИКЕ към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на тези предписания в тяхната последна версия, се признават за еквивалентни на съответните наредби по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ или на посочените изисквания в раздел I (Загл. доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

 

Номер съгласно раздел I

Номер на правило на ИКЕ/ООН

1.5.

Звукови предупредителни устройства

R 28

1.6.

Допустими нива на звука

R 51

4.1.

Поле на видимост и стъклочистачки на предното стъкло

R 71

5.1.

Кормилно управление

R 79

6.1.

Електромагнитна съвместимост

R 10

7.1.

Спирачни системи

R 13

13.1.

Устройства за осветяване и светлинна сигнализация

R 86 (*)

14.1.

Задни светлоотражатели

R 3

14.1.

Задни фарове

R 7

14.1.

Пътепоказатели

R 6

14.1.

Осветител на задния регистрационен номер

R 4

14.1.

Предни фарове

R 1 - R 8 - R 20 - R 98

14.1.

Дълги светлини

R 1 - R 8 - R 20 - R 98

14.1.

Предни фарове за мъгла

R 19

14.1.

Задни фарове за мъгла

R 38

14.1.

Светлини за заден ход

R 23

22.2.

Безопасни стъкла

R 43 (**)

23.1.

Емисии на замърсители

R 49/R 96 (***)

 

(*) Само за устройствата, посочени в съответната наредба.

(**) С изключение на полирани предни стъкла.

(***) Съгласно съответната наредба.


Раздел V (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.)

Протоколи от изпитване, издадени съгласно посочените правила на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се приемат за еквивалентни на протоколи за изпитване, издадени по посочените наредби по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ или по чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата

Наредба по чл. 9, ал. 8 ЗРКЗГТ

Предмет

Правила по ОИСР (*)

1

2

3

 

10.1

Наредба № 58 от 2003 г. за условията

 

Правило 3

 

и реда за одобрение на типа на защитна

 

 

 

конструкция при преобръщане чрез

 

 

 

динамично изпитване и за одобрение

 

 

 

на типа на нови колесни трактори по

Официални изпитвания на

 

 

отношение на защитната конструкция

защитните конструкции на

 

 

при преобръщане чрез динамично

селскостопански или горски

 

 

изпитване (ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

трактори (динамично изпитване)

 

26.1

Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване

 

 

 

на типа на нови моторни превозни

 

 

 

средства по отношение закрепването

 

 

 

на обезопасителните колани

 

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

16.1

Наредба № 49 от 2003 г. за условията и

 

Правило 4

 

реда за одобрение на типа на защитна

 

 

 

конструкция при преобръщане чрез

 

 

 

статично изпитване и за одобрение

 

 

 

на типа на нови колесни трактори по

Официални изпитвания на

 

 

отношение на защитната конструкция

защитни конструкции за селско-

 

 

при преобръщане чрез статично

стопански или горски трактори

 

 

изпитване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

(статично изпитване)

 

26.1

Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване

 

 

 

на типа на нови моторни превозни

 

 

 

средства по отношение закрепването

 

 

 

на обезопасителните колани

 

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

19.1

Наредба № 3 от 2004 г. за условията и

 

Правило 7

 

реда за одобрение на типа на задно

 

 

 

монтирана защитна конструкция при

 

 

 

преобръщане и за одобрение на типа на

 

 

 

нови трактори с тясна колея по отно-

Официални изпитвания на задни

 

 

шение на задно монтираната защитна

защитни конструкции за селско-

 

 

конструкция при преобръщане

стопански или горски трактори

 

 

(ДВ, бр. 27 от 2004 г.)

с тясна колея

 

26.1

Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване

 

 

 

на типа на нови моторни превозни

 

 

 

средства по отношение закрепването

 

 

 

на обезопасителните колани

 

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

21.1

Наредба № 2 от 2004 г. за условията и

 

Правило 6

 

реда за одобрение на типа на предно

 

 

 

монтирана защитна конструкция при

 

 

 

преобръщане и за одобрение на типа на

 

 

 

нови трактори с тясна колея по отно-

Официални изпитвания на

 

 

шение на предно монтираната защитна

предни защитни конструкции

 

 

конструкция при преобръщане

за селскостопански или горски

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

трактори с тясна колея

 

26.1

Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване

 

 

 

на типа на нови моторни превозни

 

 

 

средства по отношение закрепването

 

 

 

на обезопасителните колани

 

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

 

Необходимо е приемане на отделна

Официални изпитвания на

Правило 8

 

наредба (**)

защитни конструкции за верижни

 

 

 

селскостопански или горски

 

 

 

трактори

 

26.1

Наредба № 90 от 2004 г. за одобряване

 

 

 

на типа на нови моторни превозни

 

 

 

средства по отношение закрепването

 

 

 

на обезопасителните колани

 

 

 

(ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

 

 

 

(*) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Протоколите от изпитване трябва да са в съответствие с Решение C(2008) 128 на Съвета на ОИСР от октомври 2008 г. За равностойни могат да бъдат признати само протоколи от изпитване на закрепването на предпазните колани, ако те са били изпитани. Протоколите от изпитване, които съответстват на Кодовете съгласно Решение C(2000)59 на Съвета на ОИСР, последно изменено с Решение C(2005)1 на Съвета на ОИСР, остават в сила. Новите протоколи от изпитване се основават на новата версия на Кодовете, считано от 1 май 2011 г.

(**) След приемане на съответна наредба за посочената област.


Раздел VI (Нов - ДВ, бр. 4 от 2007 г., в сила от 16.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 19.11.2010 г.)

Минимални изисквания за малки серии по чл. 18, ал. 1, т. 1


 

Изискване

Наредба или приложение

Номер на

 

съгласно тази наредба

директива

1.1. Допустима максимална маса с товар

приложение № 1, раздел I

74/151

1.3. Резервоари за течно гориво

приложение № 1, раздел III

74/151

1.5. Устройства за звуков сигнал

приложение № 1, раздел V

74/151

1.6. Допустими нива на звука (външен

приложение № 1, раздел VI

74/151

3.1. Огледала за виждане назад

приложение № 1, раздел IX

74/346

4.1. Поле на видимост и стъклочистачки на предното стъкло

приложение № 1, раздел X

74/347

5.1. Кормилно управление

приложение № 1, раздел XI

75/321

7.1. Спирачни системи

Наредба № 50 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (ДВ, бр. 108 от 2003 г.)

76/432

 

Наредба № 71 от 2003 г. за одобрение типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобрение типа на резервни комплекти спирачни накладки (ДВ, бр. 22 от 2004)

71/320

9.1. Нива на звука (вътрешни)

приложение № 1, раздел XIII

77/311

10.1. Защитни конструкции при преобръщане

Наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване (ДВ, бр. 6 от 2004 г.)

77/536

12.1. Седалка на водача

Наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (ДВ, бр. 3 от 2004 г.)

78/764

13.1. Светлинна инсталация

Наредба № 55 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 6 от 2003 г.)

78/933

14.1. Устройства за осветяване и светлинна сигнализация

Наредба № 55 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 6 от 2003 г.)

79/532

15.1. Прикачно устройство и устройства за заден ход

приложение № 1, раздел XIV

79/533

16.1. Предпазни конструкции срещу преобръщане (изпитване в статично положение)

Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.)

79/622

18.1. Вал за отвеждане на мощност

Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (ДВ, бр. 54 от 2003 г.)

86/297

19.1. Задно монтирана защитна конструкция при преобръщане (трактори с тясна колея)

Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане (ДВ, бр. 27 от 2004 г.)

86/298

20.1. Монтаж на командните органи

Наредба № 23 от 2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (ДВ, бр. 54 от 2003 г.)

86/415

21.1. Предно монтирана защитна конструкция при преобръщане (трактори с тясна колея)

Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане (ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

87/402

22.1. Размери на превозни средства и маса на теглените средства

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

22.2. Остъкляване

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

 

Наредба № 69 от 2003 г. за одобрение типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобрение типа на безопасни стъкла (ДВ, бр. 90 от 2003 г.)

92/22

22.3. Регулатор на скоростта

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

22.4. Защита на движещи се компоненти

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

22.5. Механични теглително-прикачни устройства

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

22.6. Място и начин на закрепване на задължителните табели

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

22.7. Команден орган на спирачната система за теглени превозни средства

Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.)

89/173

23.1. Емисии на замърсители

Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 49 от 2004 г.), като се прави изключение от заложените в нея срокове съгласно таблица № 1 на този раздел

2000/25

26.1. Устройства за закрепване на обезопасителни колани

Наредба № 90 от 2004 г. за одобрение типа на нови моторни превозни средства по отношение закрепването на обезопасителните колани (ДВ, бр. 26 от 2004 г.)

76/115


 

 

 

Забележка. Изискванията се прилагат, когато са влезли в сила за съответната категория превозно средство.


Таблица № 1 (Нова - ДВ, бр. 91 от 2010 г., в сила от 19.11.2010 г.)

Мощност

Категория

Дата, до която може да се

Етап (съгласно

 

двигател

одобрява типът на превозно

§ 25 ПЗР към

 

 

средство от малка серия с монтиран

Наредба № 14 от

 

 

двигател от съответния етап на

2004 г.)

 

 

емисии от замърсители

 

18 <= P < 37

D

31/12/2012

II

130 <= P <= 560

E

31/12/2012

II

75 <= P < 130

F

31/12/2012

II

37 <= P < 75

G

31/12/2012

II

130 <= P <= 560

H

31/12/2013

III А

75 <= P < 130

I

31/12/2014

III А

19 <= P < 37

K

31/12/2014

III А

37 <= P < 75

J

31/12/2014

III А

130 <= P <= 560

L

31/12/2015

III B

75 <= P < 130

M

31/12/2016

III B

56 <= P < 75

N

31/12/2016

III B

37 <= P < 56

P

31/12/2017

III B

130 <= P <= 560

Q

31/12/2018

IV

56 <= P < 130

R

31/12/2019

IV

 

 

Приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.)


 

Списък с данни за одобрение на типа на превозно средство (3)

(Загл. доп. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)


 

0.

Общи данни

0.1.

Марка(и) (търговска марка, регистрирана от производителя): ............................................................................................................

0.2.

Тип (да се посочат всички варианти и версии): ............................................................................................................

0.2.0.

Положение по отношение на степента на завършеност на превозното средство:

 

за комплектовано/напълно комплектовано/некомплектовано превозно средство (1)

 

За напълно комплектовано превозното средство се посочват наименованието и адресът на производителя на предишния етап и номерът на одобрението на некомплектованото или комплектованото превозно средство.

0.2.1.

Търговско наименование(я) (ако има):

 

......................................................................................................................................................................

0.3.

Начин за идентификация на типа, ако има маркировка върху превозното средство:

0.3.1.

Табела на производителя (място и начин на закрепване): ..................................................................................................................

0.3.2.

Идентификационен номер на рамата (местоположение): ....................................................................................................................

0.4.

Категория на превозното средство (4):

0.5.

Наименование, седалище и адрес на управление на производителя (ако заявителят е упълномощен представител, се посочва и неговото наименование, седалище и адрес на управление): ..............................................................................................................................

0.6.

Местоположение и начин на закрепване на задължителните табели и надписи (снимки или чертежи): ..............................................................................................................................

0.7.

Местоположение и начин на закрепване на маркировката за одобрение на типа на системи, компоненти и отделни технически възли: ....................................................................................................................

0.8.

Наименование(-я) и адрес(-и) на монтажния завод(-и): .............................................................................................................................

1

Основни конструктивни характеристики на превозното средство

 

(прилагат се фотоснимки или чертежи на 3/4 отпред и 3/4 отзад от превозно средство - образец и оразмерен чертеж на цялото превозно средство)

1.1.

Брой на осите и колелата:.............................................................................................................................................

1.1.1.

Брой и разположение на осите със сдвоени колела (ако е приложимо):................................................................................................................

1.1.2.

Брой и разположение на управляващите мостове: .......................................................................................................................

1.1.3.

Задвижващи мостове (брой, разположение, взаимовръзка): ......................................................................................................................

1.1.4.

Мостове със спирачки (брой, разположение): ......................................................................................................................

1.2.

Място и разположение на двигателя:

 

.......................................................................................................................................................................

1.3.

Разположение на кормилното колело: дясно/ляво/централно (1)

1.4.

Възможност за обръщане на седалката при движение на заден ход: да/не (1)

1.5.

Рама: носеща рама/рама със странични елементи/шарнирна рама/друга (1)

1.6.

Превозното средство е конструирано за: дясно движение/ляво движение (1)

2

Маси и размери(5) (в kg и mm) (позоваване на чертежи, където е приложимо)

2.1.

Маса(и) без товар:

2.1.1

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Маса(-и) без товар, в готовност за движение (16)

 

(използва се като базова стойност за техническите изисквания по приложение № 2) (включва се защитната конструкция при преобръщане, изключват се допълнителните принадлежности, но се включват охлаждащата течност, маслата, горивото, инструментите и водачът) (6):

 

- максимална: ..............................................................................................................................................................

 

- минимална:.............................................................................................................................................................

2.1.1.1.

Разпределение на тази (тези) маса(и) между осите и в случай на полуремарке (или сменяема прикачна техника) или ремарке с централна ос (или сменяема прикачна техника), натоварването в точката на прикачване:............................................................................................................

2.2.

Максимална маса (и), определена от производителя: .................................................................................................................

2.2.1.

Технически допустима максимална маса(и) на превозното средство с товар в съответствие с техническите характеристики на гумите:............................................................................................................

2.2.2.

Разпределение на тази (тези) маса(и) между осите и в случай на полуремарке (или сменяема прикачна техника) или ремарке с централна ос (или сменяема прикачна техника), натоварването в точката на прикачване:............................................................................................................

2.2.3.

Гранични стойности на разпределение на тази (тези) маса(и) между осите (да се посочат минималните гранични стойности в проценти върху предната и задната ос) и в случай на полуремарке (или сменяема прикачна техника) или ремарке с централна ос (или сменяема прикачна техника), натоварването в точката на прикачване:............................................................................................................

2.2.3.1.

Маса(и) и гума(и):


 

 

Ос

Гуми

Допусти-

Технически

Максимално

(размери)

мо нато-

допустимата

допустимо

 

 

варване

максимална

вертикално

 

 

 

маса на

натоварване (7)

 

 

 

всяка ос

върху точката

 

 

 

 

на прикачване

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.

Полезен товар(и) (16): .................................................................................................................................................

2.3.

Противотежести (обща маса, материал, брой на компонентите): .......................................................................................................................

2.3.1.

Разпределение на тази (тези) маса(и) между осите: .......................................................................................................................

2.4.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Технически допустима(и) теглена(и) маса(и) (съгласно типа прикачване) ...................................................................................................................

2.4.1.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Теглена маса без спирачна система: ...................................................................................................................

2.4.2.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Теглена маса с независима спирачна система: ........................................................................................................................

2.4.3.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Теглена маса с инерционна спирачка: ..............................................................................................................................

2.4.4.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Теглена маса, снабдена с хидравлична или пневматична спирачна система: ................................................................................................

2.4.5.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Обща(и) технически допустима(и) маса(и) на състав трактор - ремарке за всяка конфигурация на спирачната система на ремаркето: ..............................................................

2.4.6.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Разположение на точката на прикачване:

2.4.6.1.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Височина над земята:

2.4.6.1.1.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Максимална височина: ............................................................................................

2.4.6.1.2.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Минимална височина: .............................................................................................

2.4.6.2.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Разстояние от вертикалната равнина, минаваща през оста на задния мост:

2.4.6.2.1

(нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Максимум:

2.4.6.2.2

(нова - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Минимум:

2.4.6.3.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Максимално вертикално статично натоварване/технически допустима маса върху точката на прикачване:

2.4.6.3.1.

- на трактора: ...........................................................................................................................................................

2.4.6.3.2.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) - на полуремаркето (сменяема прикачна техника) или ремаркето, свързано с централната ос (сменяема прикачна техника): .............................................................................................

2.5.

Надлъжна колесна база (8):

2.5.1.

За полуремаркета (сменяема прикачна техника):

2.5.1.1.

- разстоянието между присъединителния болт и първата задна ос: .......................................................................................

2.5.1.2.

- разстоянието между присъединителния болт и най-задната част на полуремаркето (сменяема прикачна техника): ..............................................................

2.6.

Максимална и минимална широчина на напречната колесна база на всяка ос (измерена между равнините на симетрия на монтираните единични или сдвоени гуми) (посочва се от производителя) (9): .........................................................................................

2.7.

Габаритни размери на превозното средство (общо и при движение по път):

2.7.1.

За шаси без каросерия:

2.7.1.1.

Дължина (10): ............................................................................................................................................................

2.7.1.1.1.

Максимална допустима дължина на напълно комплектованото превозно средство: ....................................................................................

2.7.1.1.2.

Минимална допустима дължина на напълно комплектованото превозно средство: ............................................................................................

2.7.1.2.

Широчина (11): ...........................................................................................................................................................

2.7.1.2.1.

Максимална допустима широчина на напълно комплектованото превозно средство: ..............................................................................................

2.7.1.2.2.

Минимална допустима широчина на напълно комплектованото превозно средство: ..........................................................................................................

2.7.1.3.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

 

Височина (в готовност за движение)(12) (ако има окачване, регулиращо височината, да се посочи нормалното положение ако има движение): ...................................................................................................

2.7.1.4.

Преден надвес(13): ...........................................................................................................................................................

2.7.1.4.1.

Преден ъгъл на проходимост: .....................................................................................................................................................

 

................................................................................................. градуси

2.7.1.5.

Заден надвес (14): ............................................................................................................................................................

2.7.1.5.1.

Заден ъгъл на проходимост: ................................................. градуси

2.7.1.5.2.

Минимален и максимален допустим надвес на точката за прикачване (14): ..............................................................

2.7.1.6.

Просвет (15):

2.7.1.6.1.

Между осите: .................................................................................................................................................................

2.7.1.6.2.

Под предния мост (мостове): ..................................................................................................................................................

2.7.1.6.3.

Под задния мост (мостове): ..................................................................................................................................................

2.7.1.7.

Гранични допустими положения на центъра на тежестта на каросерията с/без вътрешни приспособления с/без оборудване с/без полезен товар: ..............................................................

2.7.2.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Габаритни размери на трактора, включително устройството за прикачване

2.7.2.1.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Дължина (10): ..............................................................

 

максимална:....................................................................................................................................................................

 

минимална:....................................................................................................................................................................

2.7.2.2.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Широчина при движение по път (11): ..............................................................

 

максимална:....................................................................................................................................................................

 

минимална:....................................................................................................................................................................

2.7.2.3.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.)

 

Височина при движение по път (12): .........................................................................................................................................

 

максимална:....................................................................................................................................................................

 

минимална:....................................................................................................................................................................

2.7.2.4.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Преден надвес (13): ....................................................................

 

максимален:....................................................................................................................................................................

 

минимален:....................................................................................................................................................................

2.7.2.5.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Заден надвес (14): ....................................................................

 

максимален:....................................................................................................................................................................

 

минимален:....................................................................................................................................................................

2.7.2.6.

(изм. - ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Просвет (15):

 

максимален:....................................................................................................................................................................

 

минимален:....................................................................................................................................................................

2.7.2.7.

Ъгъл на надлъжна проходимост (22):

 

................................................................................................ градуси

2.7.2.8.

Гранични допустими положения на центъра на тежестта на полезния товар (при нееднороден товар): ....................................................................

3.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.)

 

Двигател

 

Част 1 - Общи данни

3.1.

Базов двигател/тип двигател (1) (3) (21)

3.1.1.

Марка (-и) (търговско наименование на производителя): .............................................................................................................................................

3.1.2.

Тип и търговско описание на базовия двигател и (където е приложимо) на фамилията двигатели (1):

 

.......................................................................................................................................................................

3.1.3.

Код за типа на производителя, както е маркиран на двигателя (-ите), и начин за нанасяне:

 

.......................................................................................................................................................................

3.1.3.1.

Местоположение, код и начин на нанасяне на идентификационния номер на типа двигател:

 

.......................................................................................................................................................................

3.1.3.2.

Местоположение и начин на нанасяне на ЕО маркировката за одобрение на типа компонент: ................................................................

3.1.4.

Наименование, седалище и адрес на управление на производителя: ..........................................................................................

3.1.5.

Адрес(-и) на монтажния завод (-и): ......................................................................................................................................

 

.......................................................................................................................................................................

3.1.6.

Принцип на действие:

 

с искрово запалване/с компресионно запалване (1)

 

с директно/индиректно впръскване (1)

 

двутактов/четиритактов (1)

3.1.7.

Гориво

 

дизелово/бензин/втечнен нефтен газ/друго (1)

 

Част 2 - Тип двигател в рамките на фамилията двигатели

3.2.

Основни характеристики на типа двигател (3)

3.2.1.

Описание на двигателя с компресионно запалване

3.2.1.1.

Производител: .............................................................................................................................................................

3.2.1.2.

Код на двигателя от производителя, както е нанесен на двигателите: ...........................................................................................

3.2.1.3.

Тактност: четиритактов/двутактов (1)

3.2.1.4.

Диаметър на цилиндъра: ......................................................... mm

3.2.1.5.

Ход на буталото: ....................................................................... mm

3.2.1.6.

Брой и разположение на цилиндрите: .......................................................................................................................................

3.2.1.7.

Ходов обем: .............................................................................. cm3

3.2.1.8.

Номинална честота на въртене: ......................................... (min-1)

3.2.1.9.

Честота на въртене при максимален въртящ момент: ..... (min-1)

3.2.1.10.

Степен на сгъстяване (2): .................................................................................................................................................

3.2.1.11.

Описание на горивния процес: ................................................................................................................................................

 

...........................................................................................................................................................................

3.2.1.12.

Чертеж (-и) на горивната камера и челото на буталото:

 

...........................................................................................................................................................................

3.2.1.13.

Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори: .........................................................................

3.2.1.14.

Охладителна система

3.2.1.14.1.

Охлаждащ агент

3.2.1.14.1.1.

Вид на охлаждащия агент: ...................................................................................................................................................

3.2.1.14.1.2.

Циркулационна помпа(-и): със/без (1)

3.2.1.14.1.3.

Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо):

 

...........................................................................................................................................................................

3.2.1.14.1.4.

Предавателно отношение (-я) (ако е приложимо): .............................................................................................................................

3.2.1.14.2.

Въздушно охлаждане

3.2.1.14.2.1.

Вентилатор: със/без (1)

3.2.1.14.2.2.

Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо):

 

...........................................................................................................................................................................

3.2.1.14.2.3.

Предавателно отношение (-я) (ако е приложимо): .............................................................................................................................

3.2.1.15.

Температура, допустима от производителя: ....................................................................................................................................

3.2.1.15.1.

Течностно охлаждане: максимална температура на изхода:..... К

3.2.1.15.2.

Въздушно охлаждане: контролна точка: .....................................................................................................................................

 

Максимална температура в контролна точка: ........................... К

3.2.1.15.3.

Максимална температура на въздуха, подаван на изхода на междинния охладител (където е приложимо):

 

........................................................................................................ К

3.2.1.15.4.

Максимална температура на отработените газове в мястото на присъединяване на тръбата (-ите) на изпускателната система

 

към външния фланец (-и) на изпускателния колектор(-и):

 

........................................................................................................ К

3.2.1.15.5.

Температура на смазващото средство: ........................................................................................................................................

 

минимум: ................................................................................. К,

 

максимум: ..................................................................................... К

3.2.1.16.

Турбокомпресор: със/без (1)

3.2.1.16.1.

Марка ..................................................................................................................................................................

3.2.1.16.2.

Тип: .....................................................................................................................................................................

3.2.1.16.3.

Описание на системата (например максимално подавано налягане при свръхпълнене, байпасна система, ако е приложимо): ..........................................................................................

3.2.1.16.4.

Междинен охладител: със/без (1)

3.2.1.17.

Всмукателна система: максимално допустимо разреждане при всмукване при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: ......................................................... kPa

3.2.1.18.

Изпускателна система: максимално допустимо противоналягане на отработените газове при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: .............................................. kPa

3.2.2.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.) Мерки, предприети срещу замърсяването на въздуха

3.2.2.1.

Устройство за рециклиране на газовете от картери: да/не (1)

3.2.2.2.

Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и те не са включени в друга позиция)

3.2.2.2.1.

Каталитичен преобразувател: да/не (1)

3.2.2.2.1.1.

Марка/марки: .......................................................................

3.2.2.2.1.2.

Тип/типове: .........................................................................

3.2.2.2.1.3.

Брой каталитични преобразуватели и елементи: .....................

3.2.2.2.1.4.

Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): ..........................................................................................

3.2.2.2.1.5.

Вид на каталитичното действие: ...........................................

3.2.2.2.1.6.

Общо съдържание на благородни метали: .............................

3.2.2.2.1.7.

Относителна концентрация: ..............,..................................

3.2.2.2.1.8.

Конструкция (структура и материал): ...........................................................................................

3.2.2.2.1.9.

Гъстота на клетките: .....................

3.2.2.2.1.10.

Вид на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): ............................................................................................

3.2.2.2.1.11.

Местоположение на каталитичния(те) преобразувател(и) (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): ..........................................................................

3.2.2.2.1.12.

Диапазон на нормалната работна температура (K): ..........................................................................................

3.2.2.2.1.13.

Реагент за еднократна употреба (където е уместно): ........................................................................................................................

3.2.2.2.1.13.1.

Вид и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: .......................................................

3.2.2.2.1.13.2.

Диапазон на нормалната работна температура на реагента: .....................

3.2.2.2.1.13.3.

Международен стандарт (където е приложимо): ........................................................................................

3.2.2.2.1.14.

Датчик за NOx: да/не (1)

3.2.2.2.2.

Датчик за кислород: да/не (1)

3.2.2.2.2.1.

Марка/марки: .................................................................

3.2.2.2.2.2.

Тип: ...............................................................................

3.2.2.2.2.3.

Местоположение: ...........................................................

3.2.2.2.3.

Подаване на въздух: да/не (1)

3.2.2.2.3.1.

Вид (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): .....................................................................................

3.2.2.2.4.

Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)

3.2.2.2.4.1.

Характеристики (със/без охлаждане, високо/ниско налягане и т.н.): ..................................................................................

3.2.2.2.5.

Филтър за твърди частици: да/не (1)

3.2.2.2.5.1.

Размери и капацитет на филтъра за твърди частици: ..........................................................................................

3.2.2.2.5.2.

Вид и конструкция на филтъра за твърди частици: ............................................................................................

3.2.2.2.5.3.

Местоположение (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): ....................................................

3.2.2.2.5.4.

Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ...........................................................................................

3.2.2.2.5.5.

Диапазон на нормалната работна температура (K) и налягането (kPa): ..................................................................................

3.2.2.2.6.

Други системи: да/не (1)

3.2.2.2.6.1.

Описание и действие: .....................................................................................................................................................

3.2.3.

Горивна система: ........................................................................................................................................................

3.2.3.1.

Горивонагнетателна помпа

 

Налягане (2) или характеристична диаграма: ........................... kPa

3.2.3.2.

Горивовпръскваща система

3.2.3.2.1.

Горивонагнетателна помпа

3.2.3.2.1.1.

Марка(-и): .............................................................................................................................................................

3.2.3.2.1.2.

Тип(-ове): ..............................................................................................................................................................

3.2.3.2.1.3.

Производителност: .............................................................. mm3 (2)

 

за такт или цикъл при скорост на въртене на помпата: ...................... min(-1) (номинална) и при ............................ min(-1) (максимален въртящ момент), съответно, или характеристична диаграма

 

Посочва се използваният метод за определяне производителността: чрез двигателя/чрез изпитателен стенд (1)

3.2.3.2.1.4.

Изпреварване на впръскването

3.2.3.2.1.4.1.

Крива на изпреварване на впръскването (2): ...................................................................................................................................

3.2.3.2.1.4.2.

Регулиране на момента на впръскването (2): ...................................................................................................................................

3.2.3.2.2.

Нагнетателен тръбопровод

3.2.3.2.2.1.

Дължина: .................................................................................... mm

3.2.3.2.2.2.

Вътрешен диаметър: .................................................................. mm

3.2.3.2.3.

Дюза(-и)

3.2.3.2.3.1.

Марка(-и): ............................................................................................................................................................

3.2.3.2.3.2.

Тип(-ове): .............................................................................................................................................................

3.2.3.2.3.3.

Налягане на отваряне (2) или характеристична диаграма (1):

 

......................................................................................................................................................................

3.2.3.2.4.

Регулатор

3.2.3.2.4.1.

Марка(-и): ............................................................................................................................................................

3.2.3.2.4.2.

Тип(-ове): .............................................................................................................................................................

3.2.3.2.4.3.

Честота на въртене на коляновия вал, при която започва ограничаване на подаването на гориво при пълно натоварване (2): ......................................................................................... (min-1)

3.2.3.2.4.4.

Максимална честота на въртене на коляновия вал без натоварване (2): ................................................................... (min-1)

3.2.3.2.4.5.

Честота на въртене на коляновия вал на празен ход (2): ................................................................................................ (min-1)

3.2.3.3.

Система за пускане на студен двигател

3.2.3.3.1.

Марка(-и): ............................................................................................................................................................

3.2.3.3.2.

Тип(-ове): .............................................................................................................................................................

3.2.3.3.3.

Описание: ..................................................................................................................................................................

3.2.4.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.) Газоразпределение

3.2.4.1.

Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или еквивалентни характеристики: ................................................................

3.2.4.2.

Контролни и/или регулировъчни обхвати (1) ....................

3.2.4.3.

Система за променливо газоразпределение (ако е приложима и е наличен всмукателен и/или изпускателен колектор):

3.2.4.3.1.

Тип: постоянно действаща или в положение включена/изключена (1)

3.2.4.3.2.

Ъгъл на дефазиране на разпределителния вал: ....................

3.2.5.

Конфигурация на отворите

3.2.5.1.

Местонахождение, размер и брой: ............................................................................................................................................

3.2.6.

Функции с електронно управление

 

Ако двигателят има функции с електронно управление, се предоставя информация за тяхното функциониране, включително:

3.2.6.1.

Марка: ..................................................................................................................................................................

3.2.6.2.

Тип: ...................................................................................................................................................................

3.2.6.3.

Номер на частта: ..........................................................................................................................................................

3.2.6.4.

Местоположение на устройството за електронно управление на двигателя: ................................................................................................

3.2.6.4.1.

Какво следи: ..............................................................................................................................................................

3.2.6.4.2.

Какво управлява: .........................................................................................................................................................

 

Част 3 - Фамилия двигатели с компресионно запалване

3.3.

Основни характеристики на фамилията двигатели

3.3.1.

Списък на типовете двигатели в рамките на фамилия

3.3.1.1.

Наименование на фамилията двигатели: ..................................................................................................................

3.3.1.2.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.) Технически данни за типовете двигатели в рамките на тази фамилия:

 

 

Базов двигател (*)

Двигатели в рамките на фамилията (**)

 

Тип на двигателя

 

 

 

 

 

Брой цилиндри

 

 

 

 

 

Номинална честота на въртене (min(-1))

 

 

 

 

 

Подаване на гориво на такт (mm(3)) за дизелови двигатели, дебит на горивото (g/h) за бензинови двигатели при номинална ефективна мощност

 

 

 

 

 

Номинална ефективна мощност (kW)

 

 

 

 

 

Честота на въртене при максимална мощност (min(-1))

 

 

 

 

 

Максимална ефективна мощност (kW)

 

 

 

 

 

Честота на въртене при максимална мощност (min(-1))

 

 

 

 

 

Подаване на гориво на такт (mm(3)) за дизелови двигатели, дебит на горивото (g/h) за бензинови двигатели при максимален въртящ момент

 

 

 

 

 

Максимален въртящ момент (Nm)

 

 

 

 

 

Минимална честота на въртене на празен ход (min((-1))

 

 

 

 

 

Работен обем (в проценти спрямо базовия двигател)

100

 

 

 

 

 

(*) За допълнителна информация вж. т. 3.2.

(**) За допълнителна информация вж. т. 3.4.

 

 

Част 4 - Тип на двигателя

3.4.

Основни характеристики на типа двигател

3.4.1.

Описание на двигателя с компресионно запалване

3.4.1.1.

Производител: ............................................................................................................................................................

3.4.1.2.

Код на двигателя от производителя, както е нанесен на двигателите: .............................................................................................

3.4.1.3.

Тактност: четиритактов/двутактов (1)

3.4.1.4.

Диаметър на цилиндъра: ........................................................... mm

3.4.1.5.

Ход на буталото: ......................................................................... mm

3.4.1.6.

Брой и разположение на цилиндрите: .........................................................................................................................................

3.4.1.7.

Ходов обем: ................................................................................ cm3

3.4.1.8.

Номинална честота на въртене: .......................................... (min-1)

3.4.1.9.

Честота на въртене при максимален въртящ момент: ....... (min-1)

3.4.1.10.

Степен на сгъстяване (2): ...................................................................................................................................................

3.4.1.11.

Описание на горивния процес: ............................................................................................................................................

3.4.1.12.

Чертеж (-и) на горивната камера и челото на буталото: ......................................................................................................................

3.4.1.13.

Минимално напречно сечение на всмукателните и изпускателните отвори: ...........................................................................

3.4.1.14.

Охладителна система

3.4.1.14.1.

Охлаждащ агент

3.4.1.14.1.1.

Вид на охлаждащия агент: ..................................................................................................................................................

3.4.1.14.1.2.

Циркулационна помпа(-и): със/без(1)

3.4.1.14.1.3.

Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо): ......................................................................................................................................

3.4.1.14.1.4.

Предавателно отношение (-я) (ако е приложимо): .............................................................................................................................

3.4.1.14.2.

Въздушно охлаждане

3.4.1.14.2.1.

Вентилатор: със/без (1)

3.4.1.14.2.2.

Характеристики или марки и тип (типове) (ако е приложимо): .....................................................................................................................

3.4.1.14.2.3.

Предавателно отношение (-я) (ако е приложимо): .............................................................................................................................

3.4.1.15.

Температура, допустима от производителя: ..................................................................................................................................

3.4.1.15.1.

Течностно охлаждане: максимална температура на изхода: ....... К

3.4.1.15.2.

Въздушно охлаждане: контролна точка: ........................................................................................................................................

 

Максимална температура в контролна точка: .............................. К

3.4.1.15.3.

Максимална температура на въздуха, подаван на изхода на междинния охладител (където е приложимо): ........................................................................................................... К

3.4.1.15.4.

Максимална температура на отработените газове в мястото на присъединяване на тръбата (-ите) на изпускателната система към външния фланец (-и) на изпускателния колектор(-и): ................. К

3.4.1.15.5.

Температура на смазващото средство:

 

минимум: ......................................................................................... К,

 

максимум: ......................................................................................... К

3.4.1.16.

Турбокомпресор: със/без (1)

3.4.1.16.1.

Марка ..................................................................................................................................................................

3.4.1.16.2.

Тип: .....................................................................................................................................................................

3.4.1.16.3.

Описание на системата (например максимално подавано налягане при свръхпълнене, байпасна система, ако е приложимо): ..............................................................................................

3.4.1.16.4.

Междинен охладител: със/без (1)

3.4.1.17.

Всмукателна система: максимално допустимо разреждане при всмукване при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: .......................................................... kPa

3.4.1.18.

Изпускателна система: максимално допустимо противоналягане на отработените газове при номинална честота на въртене и при 100 % натоварване на двигателя: .............................................. kPa

3.4.2.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.) Мерки, предприети срещу замърсяването на въздуха

3.4.2.1.

Устройство за рециклиране на газовете от картери: да/не (1) ...........................................................................................................

3.4.2.2.

Допълнителни устройства срещу замърсяване (ако има такива и те не са включени в друга позиция)

3.4.2.2.1.

Каталитичен преобразувател: да/не (1) ...................................................

3.4.2.2.1.1.

Марка/марки: ....................................................................................

3.4.2.2.1.2.

Тип/типове: ........................................................................................

3.4.2.2.1.3.

Брой каталитични преобразуватели и елементи: ......................................

3.4.2.2.1.4.

Размери и обем на каталитичния(те) преобразувател(и): ..........................

3.4.2.2.1.5.

Вид на каталитичното действие: ...............................................................

3.4.2.2.1.6.

Общо съдържание на благородни метали: .................................................

3.4.2.2.1.7.

Относителна концентрация: .....................................................................

3.4.2.2.1.8.

Конструкция (структура и материал): ...................................................

3.4.2.2.1.9.

Гъстота на клетките: ..............................................................................

3.4.2.2.1.10.

Вид на корпуса на каталитичния(те) преобразувател(и): ...........................

3.4.2.2.1.11.

Местоположение на каталитичния(те) преобразувател(и) (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): ...........................

3.4.2.2.1.12.

Диапазон на нормалната работна температура (K): ...........................

3.4.2.2.1.13.

Реагент за еднократна употреба (където е уместно): .....................................................................................................

3.4.2.2.1.13.1.

Вид и концентрация на реагента, необходим за каталитичното действие: ......................................................................................................

3.4.2.2.1.13.2.

Диапазон на нормалната работна температура на реагента: ..........................................................................................................

3.4.2.2.1.13.3.

Международен стандарт (където е приложимо): ....................................

3.4.2.2.1.14.

Датчик за NOx: да/не (1)

3.4.2.2.2.

Датчик за кислород: да/не (1)

3.4.2.2.2.1.

Марка/марки: .......................................................................................

3.4.2.2.2.2.

Тип: ....................................................................................................

3.4.2.2.2.3.

Местоположение: ...........................................................................

3.4.2.2.3.

Подаване на въздух: да/не (1)

3.4.2.2.3.1.

Вид (пулсиращ въздушен поток, въздушна помпа и т.н.): ..............................................................................................................

3.4.2.2.4.

Рециркулация на отработилите газове (EGR): да/не (1)

3.4.2.2.4.1.

Характеристики (със/без охлаждане, високо/ниско налягане и т.н.): ...........................................................................................................

3.4.2.2.5.

Филтър за твърди частици: да/не (1)

3.4.2.2.5.1.

Размери и капацитет на филтъра за твърди частици: ...........................

3.4.2.2.5.2.

Вид и конструкция на филтъра за твърди частици: ...........................

3.4.2.2.5.3.

Местоположение (място/места и максимално/минимално разстояние от двигателя): .....................................................................................

3.4.2.2.5.4.

Метод или система за регенериране, описание и/или чертеж: ........................................................................................................

3.4.2.2.5.5.

Диапазон на нормалната работна температура (K) и налягането (kPa):

3.4.2.2.6.

Други системи: да/не (1)

3.4.2.2.6.1.

Описание и действие: ......................................................................

3.4.3.

Горивна система: ........................................................................................................................................................

3.4.3.1.

Горивонагнетателна помпа

 

Налягане (2) или характеристична диаграма: .......................... kPa

3.4.3.2.

Горивовпръскваща система

3.4.3.2.1.

Горивонагнетателна помпа

3.4.3.2.1.1.

Марка(-и): ..............................................................................................................................................................

3.4.3.2.1.2.

Тип(-ове): ..............................................................................................................................................................

3.4.3.2.1.3.

Производителност: .............................................................. mm3 (2)

 

за такт или цикъл при скорост на въртене на помпата: ...................... (min-1) (номинални) и при ........................ (min-1) (максимален въртящ момент), съответно, или характеристична диаграма

 

Посочва се използваният метод за определяне производителността: чрез двигателя/чрез изпитателен стенд (1)

3.4.3.2.1.4.

Изпреварване на впръскването

3.4.3.2.1.4.1.

Крива на изпреварване на впръскването (2): ...................................................................................................................................

3.4.3.2.1.4.2.

Регулиране на момента на впръскването (2): ...................................................................................................................................

3.4.3.2.2.

Нагнетателен тръбопровод

3.4.3.2.2.1.

Дължина: .................................................................................... mm

3.4.3.2.2.2.

Вътрешен диаметър: .................................................................. mm

3.4.3.2.3.

Дюза(-и)

3.4.3.2.3.1.

Марка(-и): ............................................................................................................................................................

3.4.3.2.3.2.

Тип(-ове): .............................................................................................................................................................

3.4.3.2.3.3.

Налягане на отваряне (2) или характеристична диаграма (1): ..................................................................................................................

3.4.3.2.4.

Регулатор(-и)

3.4.3.2.4.1.

Марка(-и): ............................................................................................................................................................

3.4.3.2.4.2.

Тип(-ове): .............................................................................................................................................................

3.4.3.2.4.3.

Честота на въртене на коляновия вал, при която започва ограничаване на подаването на гориво при пълно натоварване (2): ......................................................................................... (min-1)

3.4.3.2.4.4.

Максимална честота на въртене на коляновия вал без натоварване (2): ................................................................... (min-1)

3.4.3.2.4.5.

Честота на въртене на коляновия вал на празен ход (2): ............................................................................................... (min-1)

3.4.4.

Система за пускане на студен двигател

3.4.4.1.

Марка(-и): ............................................................................................................................................................

3.4.4.2.

Тип(-ове): .............................................................................................................................................................

3.4.4.3.

Описание: ..................................................................................................................................................................

3.4.5.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.) Газоразпределение

3.4.5.1.

Максимален ход на клапаните, ъгли на отваряне и затваряне по отношение на мъртвите точки или еквивалентни характеристики: .......................

3.4.5.2.

Контролни и/или регулировъчни обхвати (1)

3.4.5.3.

Система за променливо газоразпределение (ако е приложима и е наличен всмукателен и/или изпускателен колектор)

3.4.5.3.1.

Вид: постоянно действаща или в положение включена/изключена (1)

3.4.5.3.2.

Ъгъл на дефазиране на разпределителния вал: .......................

3.4.6.

Конфигурация на отворите

3.4.6.1.

Местонахождение, размер и брой: .............................................................................................................................................

3.4.7.

Функции с електронно управление

 

Ако двигателят има функции с електронно управление, се предоставя информация за тяхното функциониране, включително:

3.4.7.1.

Марка: .................................................................................................................................................................

3.4.7.2.

Тип: .....................................................................................................................................................................

3.4.7.3.

Номер на частта: .........................................................................................................................................................

3.4.7.4.

Местоположение на устройството за електронно управление на двигателя: ................................................................................................

3.4.7.4.1.

Какво следи: ..............................................................................................................................................................

3.4.7.4.2.

Какво управлява: ........................................................................................................................................................

 

Част 5 - Мощност на двигателя (нова - ДВ, бр. 99 от 2014 г., в сила от 02.12.2014 г.)

3.5.

Мощност на двигателя

3.5.1.

Максимална нетна мощност на двигателя: ................... kW при ....................... min-1 (Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.)

3.5.2.

Номинална нетна мощност на двигателя: ................... kW при ....................... min-1 (Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 28 от 2004 г.)

3.5.3.

Незадължително: мощност на двигателя при вала за отвеждане на мощност (ВОМ), ако има такъв, при номинална(и) честота(и) на въртене (в съответствие с Код 2 на ОИСР или ISO 789-1:1990)

 

Стандартна честота на въртене при извода за задвижване (min(-1))

Съответна честота на въртене на двигателя (min(-1))

Мощност (kW)

 

1 - 540

 

 

2 - 1000

 

 

3 - 540 ЕСО

 

 

4 - 1000 ЕСО

 

 

 

 

 

 

4.

Трансмисия (16)

4.1.

Чертеж на системата на трансмисията: ......................................................................................................................................

4.2.

Тип (механична, хидравлична, електрическа и т.н.): ....................................................................................................................

4.2.1.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): ........................................................

4.3.

Инерционен момент на маховика на двигателя: .............................................................................................................................

4.3.1.

Допълнителен инерционен момент без включена предавка: ....................................................................................................................

4.4.

Съединител (тип) (ако има): ...............................................................................................................................................

4.4.1.

Максимален предаван въртящ момент (ако има): .............................................................................................................................

4.5.

Предавателна кутия (тип, директна предавка, начин на управление) (ако има): ........................................................

4.6.

Предавателно отношение (ако има), със или без разпределителна кутия (17)

 

 

 

Предавка

Преда-

Преда-

Преда-

Общо

 

вателно

вателно

вателно

преда-

 

отноше-

отноше-

отноше-

вателно

 

ние на

ние(я) на

ние на

отно-

 

предава-

разпре-

крайна

шение

 

телната

делител-

предав-

 

 

кутия

ната

ка

 

 

 

кутия

 

 

 

Макси-

мална

за БТ (1)

1

2

3

Мини-

мална

за БТ (1)

Заден ход

1

...

(1) Безстепенна трансмисия (БТ)

 

 

4.6.1.

Максимални размери на гумите на задвижващите мостове: .................................................................................................................

4.7.

Изчислена максимална конструктивна скорост за трактора при най-висока предавка (посочват се използваните коефициенти при изчисляването) (17): ............................. km/h

4.7.1.

Измерената максимална скорост:

 

..................................................... km/h

4.8

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Действително изминат път за един пълен оборот на задвижващите колела при движение напред: .....................................................................

4.9.

Регулатор на скоростта на превозното средство: да/не (1)

4.9.1.

Описание: .................................................................................................................................................................

4.10.

Скоростомер, тахометър и моточасовник (ако са монтирани)

4.10.1.

Скоростомер (ако е монтиран)

4.10.1.1.

Начин на действие и описание на механизма на задействане: .....................................................................

4.10.1.2.

Константа на уреда: .........................................................................................................................................................

4.10.1.3.

Допустимо отклонение на измерващия механизъм: ........................................................................................................................

4.10.1.4.

Общо предавателно отношение: ...............................................................................................................................................

4.10.1.5.

Разчертаване на скалата на скоростомера или на други начини за показване на данните: .....................................................................

4.10.1.6.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти: .................................................................

4.10.2.

Тахометър и моточасовник (ако са монтирани): да/не (1)

4.11.

Блокаж на диференциала (ако е монтиран): да/не (1)

4.12.

Вал(ове) за отвеждане на мощност (ВОМ) (честота на въртене за минута и отношение на тази стойност към тази на двигателя) (брой, тип и местоположение)

4.12.1.

- Главен ВОМ: ..............................................................................................................................................................

4.12.2.

- Друг(и): ..................................................................................................................................................................

4.12.3.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2006 г., в сила от 15.09.2006 г.) Предпазно(и) устройство(а) на ВОМ (описание, размери, чертежи, фотоснимки):

 

................................................................................................................................................................................

4.13.

Защита на частите на двигателя, на издадените части и на колелата (описание, чертежи, скици, фотоснимки):

4.13.1.

Едностранна защитна повърхност:..............................................................................................................................................

4.13.2.

Многостранна защитна повърхност:.........................................................................................................................................

4.13.3.

Защита чрез пълно покриване: ................................................................................................................................................

4.14.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): .....................................................................

5.

Мостове

5.1.

Описание на всеки мост: ...................................................................................................................................................

5.2.

Марка (където е подходящо): ................................................................................................................................................

5.3.

Тип (където е подходящо): ................................................................................................................................................

6.

Окачване (където е подходящо)

6.1.

Крайни (максимални-минимални) комбинации гума/колело (ако има такива) (размери, характеристики, налягане при използване по пътищата, максимално допустимо натоварване, размери на колелото и комбинации на предни/задни колела): .....................................................................

6.2.

Тип на окачването (ако е монтирано) на всяка ос или колело: .....................................................................

6.2.1.

Регулиране на височината: да/не/по избор (1)

6.2.2.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): .....................................................................

6.3.

Други средства (ако има такива): ..........................................................................................................................................

7.

Кормилно управление (описателна схема)

7.1.

Категория на кормилното управление: ръчно/с усилвател/сервомеханизъм (1)

7.1.1.

Възможност за обръщане на седалката при движение на заден ход (описание): .....................................................................

7.2.

Задвижване и управление

7.2.1.

Тип на кормилното задвижване на кормилното управление (да се посочи за предно и задно, ако е приложимо)

7.2.2.

Връзка с колелата (включително други освен механични средства; да се посочи за предно и задно, ако е приложимо): .....................................................................

7.2.2.1.

Кратко описание на електрическите/електронните компоненти (ако има такива): .....................................................................

7.2.3.

Усилвател, ако има: ........................................................